1904 / 278 p. 30 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Gerresom.Glash. 124

Ges, f. elektr. Unt.| 0 Giesel, Zement. Gladb Spinn. abg oe Be L auzig. Zu Gligeot V.-A. . Göiul. Eisenha ab. E aschfb. Gothaer Wa in Greppiner Werke Grevcnbr. Masch. Grißner Maschin. GiLichterfBv.abg do. <err.-Ges. Alfr.GutmannM GButtsm. Masch. . W. Hagelberg . aar Bus ß. Va. all- Maschinfbr. Hamba. Elektr. W. Nr. 9501-18000 -y L f. Grdb. ‘tlealliance Hann. Bau.St.Pr. -IJmmobilien Di Masch. Pr

Harbg.-W. Gum. 2 Harkout Brüb. k.

do. : St.-Pr. do. Bragw. do. Harp. Brgb- Ges. do. t. pVerl Hartm. Maschfbr. HazutungGußstahl Harzer À u. Ï asper, Eisen . Hedwi ¡shütte Hein, Lehm. abg. Heinrichshall . Hemmoor Prtl.-Z Dengstenb. Masch. Herbr-nd Wag af deHeffelle u. Co.

Hibern.B zw. Gef./10 [11

D.

dd. N.64601-74600

Hildebrand Mühl. 10 |

Hilpert, Maschin.

Hirfchderger,Leder|10

Hochd. V.-Akt. ky.

8 Höchst. Farbwerke|20

do. do. ; eite Hörderhütte, alte do. konv. alte do. neue do. St.-Pr.Lit. A Hösch, Œis. u. St. Hörter-Godelh. .

Hoffmann Stärke

otcl Dch .

á otelbetrièb- Ges.|12

owal»ts-Werke . üst ner

151/300 E 21863 1090

S

R “s

1500/1000172 o

_

1000 [64 4.00b;B 1500/300125 O 1000

[E

Ou ODOMO-AE T

_

e

E H Ma 1E 1E E E Ln f V 1E Em DEm DE VE DE V VE VEm VE= VE VE VE FB Dn 1E FEm V D

tes

O =| B

_

w

E Ti

N OCLNEINS

_ De

Mean A Omn

Ét Pm erk Jed See Jam dean fert rc prnat send send dund jun Jer fred derd net Joutrd ————— mm A

| le Mas Vi V rf M V rÈn VEn VEm VEn V E Ex TE VE

do N Amr

ns S

D prr [

Vor fee

Des

59

Ani {

orzellan Triptis s B Sprit-A.-G.

12 ofmann *Wagg.!12

T attet S s 6

Kapler Maschinen KattoiwiterBrgw. Kiula Eifenbütte./

Kirchner u. Ko. . Klaufer Spinner.

¡4 Kevling u. ff 0 4! 0)

Köhl nann, Stärke|18 125

Köln. Bergwerke do. Gas- & G Köln-Müf. B. S, Walen Köntg Wilhelm kv dit Königin Marienb. D N E do. Vorz wia Kor) Kgsb. Vei do. Wal! ¡mbe n Daw:

Lene Kbnigs.clt Körbtis orf. s «6

. Ki Seihate U 189 “Kunz Treibriemen Aursür tend.- *Gei. Lahmeyer u. Ko. Lapp, Tiefbohrg. Vaucbhammer F Ee «

fr. Verk. E pru Si. Ld Guo uni. Leopol Seopoldba Ls

f

do. - Levk. ¿ge

Ludw. Löwe u. Ko.

Lollar, Gisen 4

Lothr. Z:ment

do. Ei:.dopp.abg.

do.

Lübe>er Masch

Liüneburge¿ Wachs

L do. Maaliw:

P Li a t I ret id Det Dei Dent fred M I IDORII I fn A Lt Êxy I bet ns C T E

Ten f vis En aan fa e i r fe is m Win V V

p pa enn pná fert Ie derb Pert P nt ert gt geert derk dur deck derk

52A au ao

TE pet part: prets

[E e e

Mix und Genest Müblb.SecDraäd Mülh. Bergwerk .

üller, Gummi . O Speiserett|16 erin le e

Nauh. \äuref.

Neptun Schi E

NeuBelleyue i,Liq

Neue Bodenges. Neue Gasges. abg. Neue Phot. Ges. , Neues Hansav. T, Neurod. jektB.-N. K.-A. Neu-Westend . „Wag. i. Liq.

Sept

Neu. er Eisenwerk

E Kohlenw. . Vz. À abg. Nordd, Sre

E Gummi .

do. Jute-Sp.Vz.A

do. Ds E Beil

Lederpappen

da: Spritwerke .

do. Tricot Spri>

do. Wollkämm. . NordhauserTapet. Nordpark Terr. . Nordsee - Dpffisch. Nrn So Kohle

E -W. Oberschl, hamot. du E «Bed. E.-J. Car. H.

dE Kokswerke do. Portl.Zement

Odenw. Hartst.… Oldenb. Cisenh.kv. Opp. Portl. Zem. Orenst. u. Koppel Osnabrü>k. Kupfer Ottensen, Eisenw. anzer L age men konv. <, gr s

Peniger Maschin. D elektr. E

hôn. Bergwerk A ongs, Spinnerei ora. Schönwald

efispanf. Unters.

athenow. opt. J Rauchw. Walter Reichelt, Metall nue S! L

Rei

E s 9 a3]

do. Berghau

STTIE R

e [ 0 rfe b b Me D

®> S. A

Tee m i

U En 1A Em bo o ao o mln

Lf

tun A

E De

Sa T E | 15 rit

I

» [ays Pet Fami Pi Prt Puct F

||owntuooouS T7 bt Pet Jona

O0

S CTE

m co

E

M lg

ps Im prt jk pt fri fend Perki predk jer þrndt . : Be

[S e

s

o

N 0: et

Otto Sw E n o | ©

d jk ju but fmd br!

n wr r

Cu e

dr J Lori eank Lana J

dôr- ©o| [L TNTESNNEu N

It unt P dak rk P fernt pern Pk Punk drk js pk

O t fs bura Tan Jt Perm Pert Pert

Co

S

a | erho 0a

prak prert jmd omni bert Perki Pert Drt jer ark pem dai dark derk

fs bas

unk formt

U M D M M Bi V M Sl A 1 0B Vi D By V V V VEne D E VENS SES V VEN Enc En V S S V V E P D V: V: D 1E 1 1A I E DR VE VE R E T E T B l

: L S :

do. Sprenagst. 84 Riebe> Montanw. 193 2

DNRNCE

ba

E

4 A Aan A e e a e Per T jeg Las Ja fes fet l

Vis V V 1E pE Pn dns jem dere bera Jun fert

# S 4 Cr Deb df iy Fut bis Fun Tia *

n r L2BE J têrs

1B Ds fi En “E

Fs I O 0 N a

_ a Pans Joel) fueck jer dant dent

“D DN

Sühf 0b Fr. SalineSa u

|©o

Saxonia "euen 8 Schäffer u.Walker|-0

Schalker Gruben 324 321 Siering Kmg.

m œxe| ee

bb gg O Las jus juni

L E E T

2

trat tp m O PLEO tri a ree

pre a P SO t

e

f I 2 rir ee | Vi Ki

u OEEasS D

F

S Ses

- b bt Q

- fi f Ao

igovcc T T- 7-1 Ir pri prt rk pl dert dert fert E Zie

aaa

St-Pr. Louise Tiefhau kv.| do. St.-Pr. Lud>au u. Steffen

| 155

A 81,50b 300/1000|32.90 800

s

M(41k.Maîch.-Fbr.

Máärk.- e Es 16 17 Magdb. Allg. Gas i 63

do. Baubank . do. Bergwerk

do. do. St. Pro 136 do. Mühlen . 6 | E É sio -

Manunh.-Rheinau Marie, kou, Bgw./ Marienh.-Koßn.

Maschinen aus do. Budau . do. Kappel .

Msch. u. Arm Sir.|

MasfenerBergbau| 5

Mathildenhütte . Mech. Web.Linden

2 La trins

O83

4 300 1316 ‘11200/30090 E 300 586,508

Pl P nl bet pk me bert park fred Jerk deem ec 2 GAER T E P Pt eri I J A Putt errt

Fat

D

Rolandshütte.

NombacherHütten 8 R Brnk.-W. B 14

Zuterfabr.

NoiheCrde Drtm. Ó 0 et bzB Rütgerswerke

QESE Elektr.-W Sächs. Guß Döhl: E Kammg. V.A. S.-Thür. Braunk. St.-Pr.

Sangerh.

hm.

Simi w C E Schles. Sas

S Cellulose . do. -Eleft.u.Gasg.

A. Serbes Sa Schifiow

Siegen-Sol Siemens, Glash, Sus ell.

SpinnRennu.Ko.

@

Stahl u. b e. Starkeu.Hoff.ab, Statt Caabp:

1E C E E tbe 0

Ee

-—

1990 85,2! 25bzO S 89, E

D T

bek pk

10 at :| 0

itel:

S U

E

1000 3 50bzG [1000/500 D

1000 |259.006z B 1000 0G

v [S Pas jed Jdamed pet ents pern pena

[ry Mes

Q

SES

18> V vis das p ‘ada Zis

5a

do. Chamoette .

do. - Elektrizit.

| | erer aS| |wSoO] || =

1000 1188,50

1000 [197,00b¿G

1000 |94,006zG 1000 |152,75bzG

pr.St.|— 1000

49,50

500/1000116 25bzG

1000 |71,75bzG 600 [56.30bzG 1000 |94/10b;&

1000/300|65/60G

1000 120 ,00bzG 1000 |74 596 1500 [126 1063 1000 |[127,75bzG 1009 167, O

1000 1200/200|289. 20bzG 1000

168 80bz 168,256

1000 1200/6001167 00bz G 1000

115,00b:G 1000 [16700 67 V 1000 E E 89 50bzG

400 1500/300/158,75bzG

1000 1169,50bz B 1000 1100,75b;G

108,506zG

1900 O 91,75@

69'106; 1000 d 1000 [43/0063 500 R. |78/606zG 500 R. [124 50bzG 1000 [83 (0b; G

1200/600/172,25bzG

1000 189. 006zG 1000 215,096; B 17660G

1000 1200/300/287,50b 009 zG

55, 59bz O

1 1200/6001188 25bz

1000 124 60D 600 |112,50bz 1000. 157.00bzG

1200/200 317,256,

144 50bzSH 1500 120.0004

1000 196.10

1000 O 19/73bIG

—_o Et SESS pri

p Ps bd fet

aa S

Van af va ras

ry

A a r

e

N BCENIIDS- b bi I f Ta J

o | Para Dans Pert Prt 2 J Pert Practi Preek Jed J end)

St.-Prior.|17

500 {126 1000/600/196 25bzG 1000 [112.75 et.bzB

g OWE R Sm f

C r

b de A 3 | [An

_—_ ey

d Ink brt dri pk Drt Pr unk ful Puk ct Sk erk dert dert Part grn Per fred Prm Dek deer He reti drk jr drt

ra L ilen

28 wz | N vors Fs Jen

Si om Le

[d br.St. 16,008

Sentker fi. Ba M.

| coAaAtER| S E E E E E E E E E E E

Siemens E bte

S

RNIOCISCIIRNHNINDSN

fe

Siemens u.Halskc

mm P m tb Laa Fa L fs lnt f] N Lens

©5|

endorf Z Svinn u. a 5

E E f

M A

Stadtberger, O

2

Stett. Bred. Zem.

T L>}

fam prt pan Jem fremd feme pur Prt

N D L

do. Vulkan fb

St. Pr. u. Akt.

Stobwasser Lit. B Stöhr Kammg. 1

Stoewer, Nähm.

Str ver> Va 6 E

GebStollwer>Vz| 6

Strls, Spl.St.-P./ Sturm Falaziege! Sudeiäacrger H Südd.

do. 1 S

Ta L A Terr. Berl -dal. ‘1.8.

m N M be M Va n 3ER 1E E V P VE- Ls 1E 1E VE D

FD pa bs bn a 4 Uu erin

Or _-

P D Via bea

Om] RRRAD E M M Jm E * Dum pruch jene aa N

N A wr

. 1000 16 17 11200/6500 00biB 195,10à,50à,25 150 1006 11625bzG

95 60bzG 168. 0Obzin

1009 |220,50bz 1000 [218 ,50bz G 1500 [118006;B | 100 228,60b;G 000/6001224 00B

1 1 [1000/ /500 150,7: 5bzS

200/300]60, 00B 1000 1127,506z8 1000 19 50.9

1200/600254 2: 2E

1000 /200| 65, 506 1200/600198 ,50bz

600 113,50B 200 224 10b4B

600 90bz 1000/300]212,75: 5 1900

129 )00bzG

1200/600/63,00

1900 564 50d1G 1000 152; 19G 1000 1339/40bzG 1000 [109,006zG 1000 1160,75b;G 1900 8 59%bzG 300 1402,10b5S 300 [402,10bzG 93,506 158 90bz 1200 {154 80b1G 400 117, LCSDLO

1000 {168/006 G

1000 117425046

1000 1154,996z;G G 113,10

1000 [111/5063 S 270 00bG. 1000 [120-7582 1000 165,26bzG 151/808

127,306 111,006zG

1200/300 109 112,89bzG

/600[116,75bz

1000/500}172) 1000 17280bIG 1000 129,506

1500 [66 6 Tbl 5000/1000/146 80bzG

1000 [132 30bzG

300 [176,75bz 1000 [118,50G

1200/6090 125;79G

600 12200040 1000 122 ;40bzG

„4 pr.St./3290b6zG

1000 ieg eiG ;

2040,00bzG

1000 187 00et.bzG

1 40à 30a 50bs

333,00bzG

Terr.N.Bot.Gart.

do. Nordost . do. Südwest, . do. Wißleben

Teuton. Misburg

Thale (Cis. St.-P.

do. V.-Akt,

Thiederball .

Thüringer Solin.

Thür, Nadl. u.St. Tillmann Elen, Tittel u. Krüger

Trachenbg. Zucter

Tuchf. Aachen Iv. Una. Aiphalt . do. Zut>er. (a. Gen Zar

he h U.d.Lind. S B

Barziner Papier Ventki, Masch. . E V. Brl.-Fr. Gum. Ver. B. Mörtelw. Ver. Chem. Gharl.

er. Dampfziegel

Ver-Gnfichl, ot Ver. Köln-Rottee:

D Knst.Troitz Ver. Met. aller

Bere Pinselfah myrna-Tep.

Ver. Stahlwerke Zypen u. Wissen Viktoria - Fahrrad

„Jett Vikt. -W.

-Speich.-G.|*

Pogel, Telegraph. BlauD Mai.

Vogt M ‘Wolf :

Voigt u. Winde . Volpiu. Schl. abg. Vorw., Biel, Sp.

Vorwohler Portl.

Warst. Grub. Vz. Wasserw. Gelsenk. do. neue Wegelin & Hübn Wenderoth Ludwig Wessel. Westd. Juteiy, . B Ea A

do WekifaliFCen Cemeni

Westf, H, Ds B A o.

do. Se,

Westl. Bodenges. . Wicting a las Wictrat Der Wiede, M. Lit. A,

Wieler u. Hardtm { Wiesloch Thony.| Wilhelmi B.-Akt

elmshütte „.

e, Damp 2E G Witt. lies Wr erei

As É O aldho

Zaderft. Kruicw. Obligationen indu Disch.-Ati, Fel, T Acc. Boese u. Ko. H

A-G. f. i do. uky. 0 A.-G, f. Mt.-J J.

Adler,Prtl.-Zem.

Allg.E[G. 1-11

do. do. TV(100)/- e

Alsen Portland

Anhalt. Kohlen.

Aschaffenb. an do. unk. 07 (10

Berl.Braunkohl. 100 5 Berl. Slektrizit. H

do. uf, 06 B H.Käiierh. (100 „Raler). do. do, 1890 (100

Bismarcthütte (102 m.Bergro. (100 E E

Brieger St.-Br. 109

Buder. Cisenw.

4 BurbaG E Gewerkscha dat ate Asbest 105

„Hotel Central-Hotel T (1

do. do.

i 108 Gharl. Gaernin 100) 4

Grünau (103 Sen eler 10s

t

do. unk.

Concordia L 09 (100) (onstant, d. B

unk. 10 Gont.E. Nürnb.

Cont, Wafferw. (10

De K

f Dessau Gas .

do. 1892

do. 1898 uk, 05 x

Dt. Asph.-Ges. do. Bierhrauerei

do.Kabelw,uf. 05 108 1 do. Kaÿjer Gew (1 100)/4

do. unk, 10. do. binoleum do. Wass. 1

do. do. ut 06 102 4 A ed Un 5

Dic. L t El 108 Wh.

do. ut. 06 0100

Dortm. Bergb. 108 jekt L ¿Wenera! Í

do. Union do. do, D

o. o. Erdmannsd.Sp.

ankf, Elektr. , (1

c

* O2 Oas

3 mt wWwato

de Y

dr.

|NcocANNRNoO| Eoco

ey ONONINUOOS

O O DD v p O NNND

L)

S C0

Pink Fak Peid: h Ps J

-

de _— 4 —_— —— O P to | Coo

p

mNROc Les O

—_——

_—

_ bnd eei rak Jra Jrucrti derm smc:

—> P DO n Pet Pk Denk M F P F Prm Pert t Put Drn Dn drt G-A Pik f Pet Pert Î jy y drk E I N

-- N OOERNND ct

Do D O R D O

_—

2 |

O D ddr N Oa Ao > e

F

ies

lk SOD2C0| S |

Au

-

Ee E oov 1 oor E

hes

Ter Jn

trieller, O I S

=> s

O

Ta ien F j La Fa a j F O

uk J J J back 2] dent J 2] 2

Fark Fred Fnd Jt Punk Peret O

ma

D

A G R

Pt nt Dia Pi Prei Pet Prunk Parnk Jerct Peri hf Prt Peri Pert Peck Per:

7 [4

.

R IIIAAAA

o

E

1000 u. 990 108 80G 1000 u, 500/107 E 000 u 00G

Ian a A

D ALAIE

Ja bart ank t J J J > C A

Q A

o

I J I J dun

d il Ît fa ft Pfe u ft Jr 1 Je Je det jf ffn 15 1 D S

m

0 i p p t pri bi P ut t bet Pes brt 1m pk Da brnt n g Ph Pl Pt pl drk Pl Dr pk ft erk Pri Sk kl al r Sr rk Pr dek prenk Mi jet b

Pans Pen D] Pert

co O

B

108 É Flens: Schiffb, N

E

E BER

SrilteraE Roßm. S Bergw. eo ta-Marie .

Prets -BrDrtm.(102 Germ. Schiffb. Ges. f. elekt.Unt. do. do. uk. 06 Görl.Mascz.2.C. fa Tert.-Jud.

anau Hofbr. . andel Belleall, arp.Bgb. 92kv. d f, 07

o. uf. Hartm. Masch. Helios elektr. . do. unf. 1905 do. unk. 1906

en>el Wolfsb. ibernia konv.

do. do. 1903 irs<berg. Leder óchster Farbw. örder Bergw. ös Eis, u. St. ohenf. Gerosch. owaldt-Werke lse Bergbau . nowrazl, Salz aliw. iers]. Kattow. Bergb, Köln. Gas u.El. König Ludwig . König Wilhelm König. Vearienh.

d, Krupp . s u,Ko, Laurabütte u 10 do uk. 0 G

E Körting (0

Louise Tiefbau Ludw.Lôwe u.Ko

Mannesnrôhr.

Mead.u. Schw. Mont Genis Mú:

do. do. u E Gasges.

Niederl, Kohl, Nordd. Eisw. .

dahenh.Brauer. (10 Pommer Br.

BBUEY E )

do. 1899

do, 1903 Sl, El. u. Gas Schudert Elektr.

do. do. 1901

do. konv. 1892 SiemensGlash. (1

do. ufo. 05

Thalé Ciseah..

Thiederhall „. pg, 7e A

Union, E [.-Ges. Unicr d. Linden Westd. Eisenw, Westf, Drabt .

do. upfer Wilbelnisball - Zechau-Kriebiß Zeißer Majch, nes toff. Wald.

30oolog, 9: Garten

aidar Pach e Gold - (1

Alp. Mont, R. R Spring-Valiey (l

88, 80H Nordd.

haltend, und nur geringe

-_. EEE

Jeb iebt Pk] J] N) ert Prk I I 20

I D

#

et Perm Pert Pet Pernti Pr Prt

—J—AJSI J

E

tôrs de de E J dus A —AA

D =

S

ANUIIN funk

Pans pet Predi ODO

D

A

Königöborn . (102

C” S S E

Ceopolbagi uf, 10102) Lothr.Prtl.Cem. (100

Frs s bo m ba a m aje j D

dr ams D D

A

Ta IO L)

Magdb AllgGas(103) Magdeb, Baubk, (103 do. unk. 09 E

U N=IA=A

af. Bergbau 104

R dia af d dis Mas V 6 0ER U e wr wes es

D

(h. Bg. uk. ‘ob ti02 Neue Boden e dl

C

A Al

22m

do. unk, 09 E

Tr fa 1E n 2G n p Fe

D

Nordstern Kohle 103 Dea S En E

do. Sitte 108 Orenst, u.Koppel 108

Z i 104 e R LE V S S e S _@ a) S M D S TS S E E E E C2 R E S

I Funt Punk J funk D Sz

pt pur pr pr prt Paar

E 08 R alm, 02

f B

Le

O

a

L D n f V fa p pin H r: p an pn je M q: iee E Ms p

[n et La «o e B

Qs

o

N

E LOE e Siem, El. Betr. (108)

wirs ddes

Siem, u. Halske 103

des (4

E d. E E E E

Simouius Cell, (100 Sie letwerte 105 Teut,-Misb,u.04 102

ves 1dr“ des tes dde

It brt ti han Pk fend fer prrdbs Prehm brn pnedk drnrk drt ei IAUYA AA N P A CO drn A ins A A b

vor

mrn OrE Sie De o S

p

101/89 ctt 90,40b;®

102 80bz

5000-500 [101,6/ 4G

96 2H

1000 u. 500/101,76G * h 1000 U 500) 22

000 1000 u.2000 10650bjB 000

102,700

2000—500 1104, 0G 1900 u, 509 Tf

0E 102) 200

100; 20bz

000---500 1103 '490G

96 59B

2000—1000/101 50b 500 u. 200 [105 404 500-00 (105 4000

102,906 * 104 398

2000--500 [102 69 e 2000---500 [104 69 1000 u. 500/101. 10 500—-200 [14 800 3000---200 |—,—

100408, : 108, ¡198

500 O of 00308 000

4100, 00400 100: 40S 98, 1

1000 u. 590[104,268 1000 U 500

1056

600 u. 300 1101, 60G

= Bin denk Df Pan rut V Prm Peck Prei Pk Park Jen Put Punk Lank Part S) Pla Pen fin Fark Part ma Prunk

S s D | fa 2a pas f La n  n Em

Elekt. Unt, 3 Unt, Zür. (103)] Grängesb. Öxel, A

D Ds O!

dme paali Jl gund fmd fernt | gerei fue met and Fee puri prt Peck Jrr N Pk Peti funk Pert | jer J Pren J J] Prt J m]

mib

100} 1 Ung. g Kofalb «5 5 (05)

a Jo "- =0O

Kanada 5,80et bzG: T Oberschl. Eis lenpalnbed. Ber ih! ¡tig un

217,50), gcst- / E e

Hal bers L Y riv. f

S1“: 200 Fr.) 106,256, Hamb. H --450 10. ter e

228,70ù,60ù,7 Vi B t

Fonds- und Aktie / Berlin, den 25. November n cui Aue E Oele zeigte heute wieder ein lie idt Lehen Anregungen waren d E oten, die p ORU Sp

[Gäften zu beteilig en. le vercingerte Gesckäftötätigkeit thlen der New L B dieses Umstandes b Aktien der Canadi feste Haltung, die nd aufgenom tene Betriebse lügte. Auf dem Bankaktienmarkte s der Deutshen Bank fesle P [tun olenwerte warkn 26 ere. Der Kassamarkt f le st. Die Hltimoliquidation rg t

a

{hen Pacifi a 7B t h Lu eben edu el t ans

an timogeld war mit tdigkont öt o/0.

105708 4 102,7

5000-1000] 00.301108

101,4 0G

10000-9200 Kr. 9775 a Versi erungsaftien. Ï Deutsthe Feuer-V. 2 gers 1150bzG. rankf, Transp.- , Unfall- u. Glasvers,, neue Thuringia, Erfurt : S

190001!

isenbahubed, 6A

t ug Staat

Hitebe> Sra

Ezypt. pr

Gußft 922500

L

¡kte N

sation war j ivatpublifa, Ó

l edlärte edt aus V vet Gienah

isen Went

E e e

N