1904 / 282 p. 35 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

pf a

N E E L Börsen-Beilage 48 | : zum Deutschen Reichsanzeiger und Königlich Preußischen Staatsanzeiger.

Berlin, Mittwoch, den 30. November 1904

| o PLRA N t Bu N E | Kiel 1898 2 / s . Uury. G 50 Berliner Mörse voin E November 1904, | WesifProv.-AILIY L L410) 2000209 102506 do. 188), 1898/84| LL7 | 2000200 0006 | Sihlei, lauvscaftl. 4/13 | 1.1.7 | 5000-100187 406 ank, , 1 Peseta = 0,80 « 1 óôsterr. Abo; v.09/34| 1.4.10| 5000—200] D. 1901, 02/35| 1.1.7 | 2000— z 0. do. C4 | 11.7 | 3000— 1 75 Gold-Gld, =- 2,00 « 1 Gld. S do. do, IL,TT,IV S 2 7. 500/98,50G Bul 11 1001101 75G Go G = 0,85 dsterr, B s e | do. do. N O 2000-—200/99,25G ai 1900 L606 E 5000500206 O do: t 1.1.7 | 5000—150/98 90bz ol M. 1,70 « 1 Man Banco | dav: Pr A FTuE.12/4 | 1.4.10 30000 g 96, 98,01, 03/34 veri 5000 600/99.206.B do. do D4 117 | 5000—100/101.76G = 1, Krone = 1,125 « 1 Rubel == s N 1,4.10| 3000—20( 198. ônigsb. 1 14/1410 F D do. do. DI33| L1.7 | 5000— ; 2,16 ‘4 1 (alter) Goldrubel = 3,20 Z| Anlfl - : 9.40bz s 101,50 1.7. | 0000-——100/98,90bz 0A E au Cn - Box E E E Ee Sfcm-Ol. €Rr 4 11 | 6090000 a0 L: e N : onderb.Kr. f E E D. E 1 1 ele 0. 4 A ; Asterdam- Rotterdam 100 f e Zeltow.ftr.100unt 15 4 11 M1 10460G Konftana 1 e ä 11.7 | 200020097005 O | A etr do. (8 | LL7 | 5000200 o. 0. 00 fl | 2M E j o. 1890/34| 1.4.10| 1000u ,20bz os, ; 1.1.7 | 38000—200/102,4089 an 4-| L1L7 | 5000—1 Brüssel und Antwerpen| 100 Frs. | 8 T, [—— Aach : 500] —— Landsbg. a.W.90u. 9634| 1.4.10 2000— 0B do E 001102409 do. do: : C en St.-Anl. 1893/4 | 1.4.10 5000— 9 Langeiala e 1908/8 11 200|—,— S 4 1.1.7 | 5000—100/98 30B E LORE 100 drs. | 2M. [—-— do. do, 19024 | 1.210 5000—20010200b¿G | Sub 1891 2i| 14110) 1000—200|08 10G de. T Folge81| 1.17 | 5000—100[9830B Sialionisce plñd ¿(20S E E Mlienburg 189, Lu. T4 E Be L O Bem INOO L | 10 2000 2006.10G e 1.17 | 5000-100188, - A läge 100, ltona 1901 unkv. 11/4 | 1.4.10 5000—500|103,40@ Liegniß “1899/81 1140 2000 200/101,40G do. olge4 | 11. 5000—100[102,40G Kopenhagen A E : 1887, 1889, 189334 versch.| 5000—500/98,8 Ludwigsh. 94 L 1900/4 | verf A do. L S Mb Dun | die | E E | Big u 100 O (t T 20_MeRO | Svreub. ite 1% 11 | 2000-WQ0O G0 London 7 R AS [- Lugéb. 1901 utv, 1908/4 | 1.4.10 5000--200/102,90bz | Mandeb.1891 ut 19104 | 1.1.7 5000 O10 CuR do. do! “T8 | LLT 200/9850 5 «aa LEN Sn 2 ¿ s 200/102 : ; 1,7 | 5000—100/103 60 M do: 113 | L177 ! 5000— :

Do N E M I Bad 1899, 1897/34) vers<.| 5000—-200/98,90 9. do. 1875/1902 1/33 vers<.| 5000— 00G do. do 13x 117 200/87,30G Madrid und Barcelona| 100 Pes. | 14 T. |—— Baden-Baden ‘1898/08 1.4.10) 2000—200 38001 Mainz 1900 unk. 1910/4 | 11.7 | 2000— 09/108 98 do. L T 008 N aa| . E. [—— nberg 1900 unk, 11/4 | 1.6.12/ 2000_100/103 505 do. 1888,91 fonv.,94/34| ve 500/103,25bzG do. 9. 1183 | 1,1.7 | 5000—200|—

are E en S R e d o MD 117 O-S 0: E ZATE S f ) : 01,25 2 un 128 , Ld 2 30 vil s s s E a e do O Ma o. 76,82 L e 2,50b 2 2 Ô 50: >> S y SL Petctotita o R l RT un: E E versch. 2000 200 98,25bzG Marburg 1903/34 1.4.10 5000—200/98 106 L Sächsische Pfandbriefe A o N R BAE —,— Berlin ' 1866/31 1410 E e20bIG g Eo A o 1000—200/103 25G T T E : weizer E Frs. Is do. 1876, 7832| 11° 9 008 D , versch.| 1000—300/98,20G d 6 «#48 L 103/256 do. Do 100 Frs. | 2 M. |—— S 1 1.7 | 5000—100/100.25 Müúlh., Rh: 99 ukv. 06/4 | 1.4.10 Ee o. ukv. 05XBA, XIITA| 3 ia E Skandiaavische Plähe .| 100 Kr. | 10 T. |—,— dd: E Sh L 5000-——100 100.00b G do, 1899/34/ 1.4,10 1000 E do, Ml. [A Ser. f4-XA, z E Wald 100 R. | 8 T. |—,— do. Hdlskamin.ObL/32| 117. 90000-5000 2064 Mülh., Ruhr 99, uk. 05/4 | 1.4.10| 5000—500|101,20bzG XVIB r Lu. U E N E E 85,0563 do. Stadtsyn. 19001/4 |'1 e E 100,00G Dticben 889, ers 34 14.10 5000—200 08 20G X S E Ge N Sf eid? 5 19021 LIT A 10276G B r L S Pp E Kreditbriefe ITA-IVA; 34 | sershieden [99,25G Berlin b (Lombard 6). Amsterdam 3. Brüffel 3, | do. L 19004 A0 2000—6500/102,00G Do: 1886/94/84 E :| 2000—100|9840bzG do. uk 06 IXBA E LL7T —-— talien. Yl y Kopenhagen A: Fifabon S London 3, B36 F, G 1902/03/4 | 1410 2000 200 L0G do. 1908 01 5 veri, 2000 200/98,40b4G A VA, VIA VIE VIO, 4 LEL, PoG s , St. Petersburg u. W o<hum . S E : 20 , i 20018 t j E ; Schwed. Pl. 5, Norweg. Pl. 5. Schweiz 1E Wie R Bom ; 1300 A .2000—200/98,10G Me Saw 18994 | 1,17 5000 O P SLNVLXVIT E : e Me s Und Coupons. do 1501/33 117 E O0 O O n E a A 2000—200/101, 59G E A LtciGiden 99,256 ünz* PLLLTE A Fngl. Bankn. 1 2/20,38 9. 1896 T ' : 2 " 1,7 | 2000—200/98,00 enbriese. : Rand Duk! (Fri Bkn. 100 Fr 20.88 | Barh «Rummelsba 3 2119| 2000 60087.50b1B | Münden(ann 1014 | 11.7 | 2000 US O E 4 4 | 1.4.10 3800080 [102,75bzG Sp reigns 8 Hol Blu. 10. 10000hs Brandenb a. N 15 1-410 1000—200/9830G innen (Hann) 19014. 11.7 2000200 101 30G Dei N a 24 vers. | 3000—80 [99 10G r6,-Stüde "9% . Bkn. ./81,10bz 0. 1133| 1.4.10| 5000— 100/98 50 Nauheim i. Hess. 190 ‘1.7 | 5000——200/98,20G do. ‘4 | 1,4.10/ 3000—30 1102,75G 8 Gauld.-Stüde|—— Dest.Bk. p. 100Kr. (85/058 Breslau 1880, 18 100/98,50G « Heff, 1902/35) 1.4.10) 1000—2 « do... 134| vers<.| 3000—30 |—— R E R s R A aue e L lige mocrials Skt. .|-—,— . do. p. ./216,10bz D. / , 1899/33| 1.4:10| 5000— ; do. 1902 uk.19 erh. 200/103,60B E .… 1384) verih.| 38000—30 [99 (0 do. alte pr.5008|=- do. do. 500 R.|—— Burg 1900 i 100/98,30B 2s uf.1913/14/4 | 1,4.10| 5000— Í auenburger 4 | 1.1.7 | 3000— S Ds E Dr Se 16 24bz 22: E: N Taf R Z Pas 2000—-100|102 70G 2 91, 93, 96, 97, 98/34] versch. 2000— 200/98 Bg Pommersche. 4 1410 200020 A do. o. pr S e affe 1808, 72, 78, 87/88 versch, | 3000—200/98,30G E 1903/3 | L1.7 / E 3E) vers.| 3000—30 [98/90 Amer. Not. gr. 4,18bz Schweiz.N.100Frx.|80,85h Charlottenburg 1889/4 | 14.10 E 0 Doe a M f R E 4 | 1.4.10) 3000—30 102,605 do, kleine. . /4,1770bz |Skand. N. 100 112056; | do. 99 untv. 05/064 | 117 7000 —1001102,80bz Offenb 1902184! 1.4.10 R S S 31| vers. | 300020 (99.00G. do. Cp. 3. N. Y. 4,1725G Zollcp. 100 G. R 323.70 bz do. 1895 unkv. 11/4 1410 5000—100/102,30b DgE ura 1898/34] 1.4.10 Preuße 4 | 1.410] 3000—30 102 G Bala N10 Sr 89,80bzG |do. feine. . -823,40 by | 09-1806 tony. 1889/34] verid.| S000 10010820 O R A Rein und Sekr (24 versch.| 3000-30 99.006 ) “Deutseze F | do. 1896, 99, 02/82 veri E 99,10bzG Peine Ee 3z| 1.4.10 O und Westfäl.\4 | 1410| 3000—30 |- S onds und Staatspapiere Coblenz T.1900 ukv.054 | 1127| ogg 200199, 10b;G Pforzheim 1901uk 34| 1.17 S do. 131 vers.| 3000—30 [99/00 E Out L 10000-50001100,25G 20. 1886 fonv, 1897/34 veri 5000— 200/98 296 D R E E 1 | Too 102 50G a ; 34| versch. 199,906 oburg 1902/31 117 98,906 L ) B 3000 I Ie 0 4.10| 3000—30 102/508 reuß. Schah 1904/33| 1 (99D3 T5 ; :L7 | 3000—100/98.90 Pirmasens 1899 uk. 06/4 S | 102,50B Di. Kein. fouv. 31 1.4.10) 5000 —200[10l 182 Cöiben i, Anb 1860| | 22-10) 2000—200 10270G Paus A N 117 Sledwia-Hoisiein. L T) 300030 T ae, «do, 84) versh.| 5000—200/101.4CG 84, 90, 95, 96, 1908/34| 1.1.7 unkv. 1905/4 | 1.1,7 - 9. 134] vers.| 3000— | do: Do R E S tbe 12440, 190094) 1.1.7 | 500-809] do. 1894, 1903/34| 1.1.7 E E | versch. 30 199,10G do. ult, Dez. .110000——200189,90bz f ukv, 10/4 | 1.4:10| 5000—500/103,50 otsdam 1902/34 1.4. Naa E —Sid E Preuß. ?ousol, A. fv.|34] versd.| 5000—1501101 30G ee 20A 3% 14.10 5000—500 80G egensba.1897,01-03|31 veri, Bad. Präm Anl 1867/4 "1 B 12 135: 30G do. ‘, Do, 34/1410) 5000—150|101,40bz | Steel 1900 ukv 0614 | LET (2000 200/7100 Sem 188903 | 12.8 Baver. Prämien-Anl.4 | 16 | 309 [20G E Dez 3 vêrsch.110000—100 890B do. 1901 unkv. 1911/4 B A E emei ; O g L LT Brauns w. 20Tlr.-L.|—|p.St@. A S Bad S E Le 3000—200—— DdA 19012, 19S S L: O 28806 MeD Lt U S ntn, 0A 4 1410 Q Hamburg See 15 150 12620 el.biB ï . ukv. 07/34] vers<.| 3000—100/99,90 H ,} Darmstadt 1897/34] 11.7 ; : Gos i; T7 ; eder 50 Ilr.-L. . (34| As do. v. 9 u. 94/35//1,5,11| 8000-—200]99/ _do. 1909 /82/ 1-17 | 2000—200/98,50G ostos 1881, 1884/34] 1.1.7 Meininger 7 ffl.-L. . |— 4 150 [149,006 do. 1900 ukb. 06/34| 1.5.11| 3000—200 59909 é 189682 N 2000—200/98,50G 0E 1903/34| 1.1.7 Oldenburg. 40Tle.-8 (3 O S 55231 01G i I ufe L I A | a L n | Sts O E Purerbdan E pee 1 [E o 4 u D 3,9 j Fs ,98, 03 T|3 r L, ae 5 AD Í S ; 613 | 128 | 5000—200|—— Dresden 1900 unk. 10 t 46 5000 100 1000S S A 1896 B e »- DL-OS f SEUT B BeE Kolonialgesellschaft. Bayer. St-Anl. uk.06 1 | 1611 6000—200103.20baG da: 1698184 1.1.7 | 5000-200 E Stböneberg Bein o6l8t L210 (v.Reich ibe actelth Per - 98,60B * p. f vecs<./10000— i; ä 35 1.4.10) 5000—100|—. i j : : P E S E E rigen. Q I d f | 13 (808 o. Ldsk.-Rentensch. 6, —,— « ien V UL.ADLZ, versch.| 5000— : . 1902 ukv. 12 S 6. Do êpr. «LT 198,00bzB Bruich.-vitn. Sh. VI133| 1.1.7 | 5000—200|—,— n Grundrentenbr1|2 | 1.4.10 o 10200G Spandau Si i El do. do: ult. Der: 5 | 117 PEOOLG o. do. YVI 3 | 14.10| 5000—200/|—,— Düren 1 1899 ukv. 05/4 | 1.17 | 1000 [102,00B o. 1895/33| 14.10 v0. Gold-Anleihe 1887| 5 —— Bremer Anl, 87, 88,90/34) 1.2.8 | 5000-—500/99,90bz do. d 1901/4 | 117 1000 [10250B Stargard i. Pom. 95|33| 1410 do. do. kleine| 5 147 S do. do: 92, 92/34] 1,5:11| 5000—600|—,— do. G 1891 konv./28| L117 1000 |—,— Stendal 190lukv.1911/4 | 1.1.7 de. S ale A A de A n 00 MvGg0INs | Meta Ou 1 | Ci WNOE M I S Mas 114 PnO 0, O 13 | 1.4.10 5 « : 5.111 O ettin Lit. N.,O., P.134| 11. L v. do. ; i „20Dz do. do. 1909/3 | 1.4.10/10000-—50087,20ba do. 88,90,94,1900,03/3t| versch. 500/98 40B de 0a fit, Q L SE 114 2000—200/98,75G do. d eim & 102, 00G Gr.Hess.St.-A, 1899/4 | 1.4.10 5000—200|—,— Duisburg 1899/4 | 1.1.7 1016 Gtultgart1895unt.05/4 | 16.12| 2000—200|102 306 do. éfußere 1888 20400 «/ 4 t S E ie (Bs o S eie O S (R A h aas do. 1896, 1903, 04/3 | ver E ,10 : 2 1/34| 1,1, / / 1900 e d: 77 -DO. : N T Habiburger St.-Ard.|34| 1.28 | 2000—500/101 01S | Eisenach 1899 ukv. 09/4 O | a000 900 S De O IBSE 8 LLIO 20g SOIOLGOO is 08 2 2 | 1410 [9825bzB au t 1900/4 | 1.1.7 | 5000—500/103 50G Elberfelder v. 1899 1/4 | 1.1.7 | 5000—200[101 50b Trier 1908/81] 11 e 200122.10G do, do. 1896 408 %/ | 14.10 193,50et.b4B do do, 87, 91/34| vers<.| 5000—500/99,40bzG do. 11-1V ukv.1906/4 | 1.1.7 | 5000200101 50b. Wandsbe>d 1891 1/4 | 1410| 2000- 99,190G Bern.Kant.-Anleihe 87 k 1.4.10 |86,50et.bzB S E O E E R e R ta e R (f le ais h fs [00 : 2 S O ZObIG i 903/35/ 11,7 | 5000—200/98,408 e8bd.00/1 ukv. 05/64 | 14. A o. do. 1898 unf. 1905 4,8 196,60bz do. St.-Ânl, 1886/3 | 15.11 5000—500/88,0 Ems 903/38 ' 4.10/ 2000—200/101,39 ) nf. 1905/45 | 1,410 |—— R S N R [e E O R ad cs, Si 64 S 2000910 | Buy, Gold-Hod-An N | o s0lWetbiW 2 s D, D . 2 e - L, . 5 s n O E z ; j L. L 0. , 83, 98, 012 / “190° 2 E T ú po. 00 ut. 13 1.4.10 5000 20087 0 | Wlendb. 1901 unt, 064 | Ta 1 2000 200f do. konv. 1892, 1834/81 117 20002009900 Je Ne. 61851860 0 | 117 sog zog Mel. Eisb.-Schuldv.|34| 1.1.7 | 8000—600|—— | do. T ESS R E E M S R E « tonv. 1992, 1894/34! 1.1.7 _— 18830G CbiliT Nr. 1—20 000| ! © | 1.17 199,59bz do. fons. Anl. 86/31| 1.1.7 | 3000—100/100,406,G | Srankfurt a. M. 1899/34/1.2.8 0E S Preußi 5 Í d en.Gold-Anleibe1889 gr.| 44 | 11,7 S D de m M 117 (ams . do, 01 uk, 4. E j S 50bz s : 2 : ; i 1,7 194, Oldenb, Sl.-A. 1908 2 L1 7 E be fe N Li 12988 1611 5000— 200 29006 d E 44 LL7 3000800110606 Chinesische Anleihe fleine 4 117 95,40G : : S 2000100 reib. i. B. 1900ukv.05/4 | 141 , E ieh 1. —150/110,00b « do. fleinel'6 | 117 los do. Bod.-Cr. Pfdbr. |34/ versch. 2 ; 4,10/ 2000——200/101,00B 34 L117 | 38000— and do. do. 1896 E 1.17 1104 25 Sa R INO (L verid, $000——100/100,40 y gürstenwaldea Sp.) Be S D I 31 L17 50001001102 40B 20 De ou 268 2 r D ol M, 4. O L ürth i. B. 1901 uk. 10/4 | 1.4.10| 2000- , Do O E .1.7 | 5000—100/98 G N: ult. D as -40bz do. Landesfr.unk.07/4 | 1.4.10 5000—100 do. ; 1901 .4,10/ 2000—200/102 40G Cal D N os 3 | LLT | 5000—109 do. do, 1898 500 y 100% S do, do. 1902, 03/34| 1.4,10| 5000—100/99 008 Gießen 1901 unto. 068 1E ooo 1 0022,00 Wenha.Gred. Putk.05/4 | veri. /10000— Dle «70bIG do, ‘do. s u | 13,9 Sachsen-Mein. Ldöôkr.|4 | L1.7 | 2000—100)-—-— Gl, Ie 06e | 1.8.9 | 2000—100/101.25G se D F 8K vers<.150000— 100 do. do. u. 25 2) 44 | 139 Sächsische St.-Anl. 69/34 1.1.7 15004 39g 10025G S t O ol BUR 1000 u. 500/98 25G Kue u N: E fündb.|84 Ge 50000109 E Dänis e Staats-Anl 1895 | S ie (cio Se | ho O O (he de T e | 2 Ee 131 88 H Ld a E ALES ôrli «X, i 98 25H E E O 1 1 9. 4 “ie 3, Sthwräb--Rud. êdfr (8E 1.1.7 | 1000—200|—— Ao S4 Li0| 20001001103 508 po Neue. ; 184 LL7 3000150 100,50 do. 2000 u 12500 ¿4 | 1541 Sihuwrab «Sond. 100 | Lu O I Graudena 1900 uu.10/4 | 14:10 1000—_200[10220b,G | a2: prmOblig. 21 1,£10/ 5000—100/99,50G de. 2500 u. 600 S4 | 12] do. . Landeskre ers. 1000—100|_—,-— 7. Li . Ldg. 9533| 1410 Z 2,90bz Landschaft. Zentra * 4,10| 5000—100|— 9. do. ult. Dez D. Wein. Ldskred. uk, 10/4 | 1.5.11) 3000—200|— Güstrow O E E A RSES afil. Zentral 4 | 17 |10000—100|—_ do. Daïta Sar nl do. do. 84| 1.5.11 8000 u.1000/— Halberstadt 189731 117 | 2909 gs 0G do. do, 84) LL7 [10000100[99/69 Sinnländishe se je Württ. SÉ-A. 81/8332] versc<h.| 2000-200 E Ns 19h a 1.1.7 | 2000—-200/9875G bo. de B T 1 he Hoe E 3. à i E : x 1410| 2000 , O «18 f 1.1.7 [10000— do. St.-Eis.- Brdba. Pr.-Anl. 1899/24 1.4.10 5000-00 Halle L IT ukv. 06/07/4 L1T | 000100105 6 preußthe 4 | LLT | 5000100 eibntger 15 BtcdSile, Af Cass, cosfr.KIX uf 07/34 1.3.9 | 2000—-200/99/40G 9. 6, 1892134) versh.| 5000—100[99 R S R E 34/ 1.1.7 | 3000—75 alizishe Landes-Anleihe. . Hann. Prov. Ser. IX/34/ 1.5.11| 5000—500| —-— aineln 1898/31 L1.7 | 8000 2go[ 20G Pommershe. 8 | LL7 | 5000—100/87:50G do. Propinations-Ar Sie e VENIDO| L210 0 O | Bam L ooo E | D nail R „Prov. VIllu. 4 100/103 30 5/84) 11.7 | 5000—500/9995 do. neulands@. E 187 ; Mei do do LIX(84| LLT-| 5000 100(97.80bz arburg a. E, 1908/3} 1.4.10 5000 600/93 22G do. neulands. 31 L17 | 5000108 | d Dos Pomm. Provinz «Ant /94| 1.10) 5000-00) ronn 1897ukv.10/4 | 1.6.12 2000200 Posensbe G. FLZ [4 | 11.7 | 5000—100/87,40b j Do. ofen. Provinz.-Anl./34/ 1.1.7 | 5000—100/98 10bz ne beim 1889 1208/24) 1.4.10) 5000— 500 do RTXVIT S 117 | 20002001102 e (M gd. do. 1890/8 | 1.1.7 | 6000—100(86,.75 dedheiu 1889,1895/34| L1.7 | 2000200 Salt Dl L E beinproy. KXXKI1 4 | 1.1.7 | 5000--600/103,766z ombur 1896/34) L4.10| 5000600 4 | 1.1.7 (10000-1000/103 80 do, XXITu XX111 3/ 1.4.10/ 6000—200/101,006¿G 29.d.H: 1902/31 L1.7 | 1000—200/98/80 1.17 [10000 O do: 11, fu. 34 14.10) 5000-—500/99 95h; ena 1900 ukv. 19104 | 11.7 | 10000600 31 L17 | ‘5000 100/98 20G po. V—VII 84) 1,4.10/ 6000--100/39,25b4 o 190234 L147 | 1000u500[98'20 B | 11.7 |10000— 100/7800, « 9. X, RIT-X V i Fnowrazlaw 1897/34| 1,4 1.500/98,20G 117. —10104,60G KXIY-KXVI 34 versch. | 5000—2 : aiser, 1901 unk, 19/4 | 12-10 2000—200|—— 4 | LL7 | 8000-75 [104,008 e do. unf, 1909/3 vers. 9000. 00/99,25bz do. do. fo 4 | 11,7 | 2000—100}104 30G 34/ 1.1. 75 187,80 Do. Dp. eu' do T E D | 2000 BOSZSRE etr 1908 nt B LLT | (0820G 18 | 111 | 2000-60 [_— do. amortis. IIL IV. igs do: DO ry 2 117 | 6000-600134 00 Do To0a 1u0T:1906/4 | 1410| 2000—200/101 LL7 | 300060 [98 Mexit, Anl. 99 1000-500 ; X, X, XIV/8 | 1.1.7 | 6000—200/89,30G do 1888 Jgad 84 versdh,| 2000— S 145] S O, M Obi 5 ' 88913 1.5.11 1 LIT 8000— 150) 98 90b bo. ds. 1,4.7.10 102.40bz ie (1,1.4,7.101102 40bz

2000-—200|—,—