1905 / 62 p. 97 (Deutscher Reichsanzeiger, Mon, 13 Mar 1905 18:00:01 GMT) scan diff

Börsen-Beilage “zum Deutschen Reichsanzeiger ins Königlich Preußischen Staatsanzeiger.

2 62. erlin, Montag, den 13. März 1905.

Amllih fesigestellte Kurse. vate Bra 1410 900-1 6 | Bfgeigtert. ag 147 000 I | pa alie: : (M 114 T Berliner Börse v 1 z Hann. Prov. Ser. IX/34| 1,5.11| 5000—500|—,— Halberiiadt 1897/33| 1.1,7 2000—200|—,— o Me E S LL7 | 3000—150[100,70G om 13. März 1905. do. do: VILV V3 | 14.10| 6000—200|—— 1902/34| 1.4,10| 2000—200|—,— do. gomm.-Oblig 3 1410| 5000—100/99,50bzG 1 Frank, 1 Lira, 1 Löu, 1 Peseta = 080 Ostp. Prov V1 u, TX(4 | LL7 | 5000—100[103,60G valle 1, 1 ukv. 06/07/4 | 1.1.7 | 5000—100/103,20G dd D 2A 1410| 5000—100]90,10 Gold-Gld, = 2,00 « 1 Gld, österr. W, L bo: Do, N AN 1.1,7 5000 10099 0b4 1892/34| versch.| 56000—100199,40G banbiciattl Zentral : 4 | £17 (10000—100|—— L Krone österr.-ung. W. = 085 (7 R omm. Provinz.-Anl./34| 1.4.10| 5000200 9/49G es ' 1598 31 1.1.7 | 3000—500/98,75G “3x 1.1.7 [10000—100]100,10G = 12,000 « 1 Gld. 4 ‘7 G, südd. W. D Anl. 34 11.7 | 5000—100/99,60bzB ae W. 1903/34| 1.1.7 | 2000—200/98,75G do. B 117 [10000—100/89,00G 120 1 fand. Kri E L t R T es Provinz.-95/3 | 1.1.7 | 5000—100|—— annover 1895/34] 1.1.7 | 5000—500/99,75G Ostpreußische. 4 | LLT | 5000—100|106,10G 216 d 2 lte G Beo e L D E Rhein rov. ‘x XXI4 1.1.7 | 6000—500/10%,90b4B aa, E, 1908/34| 1.4.10| 5000—500(9900G | D... 3x| L1L.7 | 3000—75 |99,75bz 4,00 4 1 Dollar = 4,20 4 1 Livre Sterling = L Do: R TTu XXIIL 3E 1.4,10/ 6000—200/101,70% eilbronn 1807 uty, 104 1,612 2000—0—— f do l 3 | 1.1.7 | 5000—100|88,20b F d | do T IY fo, . 34 1.4.10) 5000—500[100,10G 03/34 14.10 5000—500|98,80G Pommersche. 134) 117 [1000075 199,90 Wechsel do, V—VIT ,.. /34| 1,4.10| 5000—b00/100,10G isdesheim 1889, 1896 34| 1.1.7 | 2000—200|—,— S S TL7 11000075 U en do. X, .XIT -XViIL örter I 33| 1.4,10| 5000—500/98,60G Pomm. neulandsch. .|34| 1.1.7 | 5000—100/99,10bz msterdam-Rotterdam O 7 8 ck s 4 NXIV-XXY T 3x| versch.| 5000—200| et omburay B s Es e E 99,256G p 6e & do. 2 7 LJ E 8790s A e á _I—— F L s ena «A, - e Er en e G. As —, G Btfium mifveve 1 B D | e E T L 2A |9banien A L s | D D 5 L s L bu! venn do. nowrazla #. L d i A E 103, Budapest 100 Ke. | 8 T |—— eds R Fr XIV E 5000200090, 26 Raisersl. 120 1901 unk. 12 L 117 2000—100/104.40G do. 7 A3 | 1.17 (10000 100068 0G E 2A l E L, „Anl, 98/33| 1.4.10| 5000—200/99,25C o. fonv./35| 1,1, : o. ä ‘1.7 |10000-1000/103,30b Balienische Piähe . - .| 100 Lire | 10 T: \—— E “H. Prv. ‘Unl. B 1:4:10| 5000—200]99,26G L 01904 1.4.10 2000200 102,00 do Cl31| L17 | 5000-——100(99,00B Kop enigen E 100 B do. Landesklt. Rentb. 08 1,4,10 y 99,30B do. 1902/1 ao {| versch SSHAIEES B/3 | 1.1.7 [10000—100/88,80G Lissabon und Oporto | 1 Milreis | 14 T. |—— ele D ronen: -A.IILIV 4 | 14,10 E P E N d. 1898 1886, E E 2 BNG SION E Ï 117 300079 E eodor do. |1 Milreis | 3 M. |—— do. do. LVutv.09 2 14-10 2000—200/100,00G tel 1898 168d 1898/34| 1.1.7 | 2000—600/99,00b¿G 1077 B LL7 | 5000—76 |89,00b4 riv bgdens P E gh 0: " “11/3 | 1.4.10 5000—200/89,25G do. 1001, O28 LL7 2000—600 G eie, altlandsaftl. 4 | 1.17 | P T vie vis aid 18 fa E (E ROP A 1010 B 0 h e B | eda. unit 2 21 E BE! L l, , v . , . Ks Mew Vork „o L vista |—,— AnklamKr.1901ukv.15|4 | 1.4.10 5000—200|—,— Rbaig8 A 1410 2000—500/102,10G fie. landsciafil, A T 100 22606 p gls 00 E S Wensb. Kr. 01 V Oe4 | L117 | 5000—200/101,75G nig. 001 Tuto.1Ï[4 | LLT | 2000—500|—— C11 | 117 | 2000—100|102,20bz E % » »| 100 S700 D E onderb.Fr.99 ukv.08/4 | 1,4,10| 2000—2001102,30G do, 1891, 92, 95/34| 1.4.10| 2000—500/99,20G R 2 CI3x| LL7 | 5000—150/99,90 Et “Petersburg 10 R [8E E Teltow.Kr.1900unk 15/4 | 1.4.10 /5000—1000[105,10bzG do 1901 IL. . ./34/ 1.1.7 | 2000—500/99,20G do do. C/3 | 1.1.7 | 5000—100/88,60 A pl x 100 N 8 Mal do. do. 1890[34| 1.4.10| 1000u.5001100,00G 100/006 Konstan E s r 11.7 2000 de, do E 1.1.7 5000—100 102.2063 eiw er Plähe. . . ./ 100 Frs. | 8 E P Aachen St-Anl. 189814 | 1.4.10 50006001102 0B | Fro. W,90u.96/34| 1.4.10 2000200 i “D | LLT | 5000—100/88,60G Setibinavische ‘Plähe | 100 Kr. | 10 T. |—— 1902/4 | 1.4.10 5000-—-200/102,50G Gan ensalza 1903/34 1.1.7 | 2000—200—— Siledw. „dis. Lr. 4 | 117 5000—200|—,— G n E E Aae dor 189331 1.4:10| 5000—500/99,90B Lauban 1897/34|-1.4,10| 1000—200/98,70B 34| 1.1.7 | 56000—200/99,19B ien e620, 100 Kr. | 8 T. |85/25b Altenburg 1899 Tu.[1/4 | verich.| 10001 5 Faun 1902/34| 1.4.10| 5000—200/98,70B bo. 18 | L17 | 5000200 T A 100 Ke | 2 Mf. [2D do LS8TAGEO 1833181| vert, N 0B} Lichtenberg Gem.! 19004 | 14.10 2 101,90bz westfliide S 4114 5000100110290 j Apolda 1895/34 1.1.7 | 1000—100/98,76G Liegnil L A 17 | 2000 i 1, 1804 T1 | 14.10) 2000—200|—— a 3 | L1.7 | 5000—100/90/20G Berlin 3 N Mea N u LO e L O 000 fudwigsbgsen ut, 08 4 LLT | 2000—200|—— do TZ, Folgel34| LL.7 | 5000—100199/00 erlin 3 (ombard 4). Amsterdam 3. Brüssel 3, | do. 18 ukv.1998 4 | 1.4.10 5000—200/102,50G n 02/34/ 14:10 2000—200|—,— do. bo, 18 | LL7 | 5000—10090 20G Zialien, Pl. 6, Kopenhagen 4. Lissabon 4. London 21. Babbn n 1891, 0bidE Veri, 220 99,10G Cübeck 189618 | LLT | 2000—500|—— do I Solge/4 | 1.1.7 | 6000—100[102,90G Mah Vi. Maris 3. St, Petersburg. u. Warschau 54. | Bamber 1900 1898 /32| 1.4,10| 2000——200|—— Magdeb. 1891 uk. ues 1,17 | 5000—100/103,70G Ie Do: 34| 1.1.7 | 5000—100/99,00G Schwe D None Pl d Gebcis 3, Wien 3E | by 8 1900 unf. 11/4 | 1,612 2000—100/103,60G 5 :80,86,91,02 1/34] vers.| 6000—1001100,00B 3 | 1.1.7 | 5000—100/90,20G R E Barmen 190834 1.612 2000100 280 ming 1000 unt 19 10 LLZ 20006500 10360G Westpreuß, ritter, 1 zl 11.7 | 60002001100 00G , ntusoten un oupons. n F 2,9 1fonv.,94/34| ver|ch. d „VUN Ls , Münz-Duk) r) [Gnal, Bankn, 1 £/20,445b3 s 1901 utv, 190714 | 1:39 | 2000—000[10323G Mannheim 190014 | 123 | 2000100 1 OAB do. Do, E 2-1-7 | 2000-200199 40 Fand-Duk.) Sb) Bkn. 100 Fr.|81/455 D G) 82, 687,91, 96/31 versh.| 5000—500/98,60G 1901 unk. 06/4 | 122 e do. do. 1184 1.147 2009940B i Sovereigns . +/20,42bz oil. Bkn. 100 fl./169 S 16h 1, 1904/31| 1.3.9 | 5000—500/98,60G do ' 34) veri. 2000 90 \ ; LL.7 | 6000— 00G 950 Frs. tüde 16,3063 tal. Bkn. 100 L./181,50bz Berlin ' 186 . s 34| 1,2,8 | 5000—100 98,90G do. ea 1.1,7 | 5000—60 19940B s Guld-Stüte —— 4, [Oes-Bt.v. 10 Kr. 85,26bzG | 9: 1876, 78/3L| LLT_| 6000100 1000064 Marburg ort L 14-10 1000—200/104,00G A IT3 | 1.1.7 | 5000—200187,90G - 4 : Gb E ukv 4 Gold als St. n P E v 5hiG B 1882/98/34 verf. 6000— 100/100 0063 Mersebur0 895, 1902 31 ver, 1000-900198 0G Hess Eb-GuwvsbbiTY 84 1.1.7 | 2000 1001100108 Imlevr. 0008| | do, do. 500 R.|2 16:00b. do. Hblötamu Ge 28 1210 D 000 100,604 Mülb Rb. 99 ukv, 064 | 1410 1000 u. 500/102,30B do. Komm.-Obl.Tu.I1/33| 1.1.7 | 5000—100[100,10G do. neue y: (Sl 16/185bzG | do. Pan R, 216 G0OL 8 Stgdtsyn.18097 24 La N 10S mis, E Ne 99/34 Tad 1000 u do 99,60G do. pr. V0 Sr —,— : Zt: Ï / uhr 0 Wimer, Not, gr.(4,195b3 Stwei N. 108 81156 Bielefeld “Dl 1808 aan 117 | Be 200 162,106 lb Rubr 5 1897/34| 1,4.10| 5000—200/99,00G Sächsische Pfandbriefe. Do feine. ; /4,220bz [Sfand. N 100 Fr. 119 356 do. 1900/4 | 1410| 2000— 60 Dr München 1892/4 | 1,4.10| 5000—200|102,00bzG Sat b Cv N M E Zoll c, 1 [Gs ‘N. 923,606 gd Le 190208 x 1a I A 200/102,60G do. 1500/01, E versh.| 5000—200 104508 Land Pfdb. Kl. T, c ia Bde Di 112356 | R Bong 2 Tod O 50002001925 do. 86,91, Co7 9931 verle. | 5000—200 a8 0bG do (Al i 14 Set I A i v St S 1901 3i| 1.17 | 5000—600/99.00B d Gladb A L Beri 2000200 N K E e E Deut E 000A AR, eve: Boxb, «Rummelöbuxg 3 1410 1000200 8: 28 N 66/0814 | 1.1.7 2000—200 102/706 ERIV XXy XZL, i E 4 1408110000 boO0s10020B | Brandenb. a. H D014 | 1.10 5000-100102 80G do IGO SOS 14:7.| 2000200 28,156 A ea Ubr 08 2 e E 100, 150bzG Breslan; 1880, 1891 01 3 LEIO 2000200 NOS finden (Hann 1901/4 | 117 200 DosIoi 00G X, X X 4 117 [102908 BrS fi A 3H 14.10 5000-200)! 1020 50b:G Bromb. 19 9M ukv. 19074 1.4.16 5000—200/102,40B nte f 1297 at O E 22,06 dor Tae A L cis , 194 vers. 5000—200[1 02/102 Burg 1900 unkv. 1910/4 T 2000— 100/10 103,268 - | Naumb im i Ses 00. 31 11.7 | 2000—100/99,25G O A XVLXVIII A o ms ‘13 | versch./10000—200 E L0G QUS Es versch. 3000—200|— —— Nürnb Ius, s vers.| 5000200 104,008 RRV 34 | verschieden 199,80bzG o. ult, Md yersch,| 5000—1501161 960 E 2000 93 000 eo: : 15 lottenb. 1889/99 4 | versch. 2000-—100|102,7 N 91, 93 kv., 96- a verich.| 2000—200/99,50 Preuß. konsol. A. fv. 14.10 5000120 E Ghutol 99 unkv. 1906/4 Le 5000—100| 10278bG 1903 117 6000—100 3975B Rentenbriefe. do. n 3 versch. (10000—100 90/100) do, 1895 unkv, 11/4 | 1.4.10 5000—100/105,00G Offenbach a. M. 19004 1.1.7 | 2000—200/101,256B Hannoversche . 4 | 1,4.10| 3000—30 [103,70 do li, Mánz ö do, 1885 fonv. 1889/34 versch. 2000—100/99,70bz Ob 1898 Bi -LCIO S do. 1111 al verfé,| 300020 [10025G Bad.St.-Anl.01uk.02 fi E 3000 0|L 0d 104,20G Goa 1 1895, 99, 02/34 versch. 5000100 70D Ens E O Heffen-Naffau 4 1.4.10| 3000—30 [10370G Po En 94/34 1,911 O O 100, E E "88btonv. Da versch. S Oppeln 1021 S I 2000200 29506 Kur-undNm. ije 1416| 300020 [108 76G S 3 5: —20 3H —100/98,80 1, , d g / N 1902 utfb. 10 3 1.4.10 3000200 E Ebpentt 1901 unkv. 10 10/4 | 1410| 2000—200/103 E Pioribeim1901u2 19064 1,5.11| 2000—200/101,90bzG dauenbur rz L V A 200030 103796 do 1904 ukb. 12 N E 5000—200 100,30G o p e 1308 3x| 1,1,7 | 500—300/98,80G Pirmasens 1899 uk, 08 dea L O E Dea E b Dr E 103,606 G c alls E «Ae N A l E L D 055: P o g L606 15.11 5000—200 101, [ 60B Gotthus R us, 20 1,4,10 5000—500 103 60G Plauen 1903/34| 1,1,7 5000—500 99,590G Posensche o Bus 6: 62% 1 T 200030 101106 Bayer: St.-An 31| versch. /10000—200 100/00B N 8934| 1.4,10| 5000—500199 00G Posen x 1900/4 | 1.1.7 | 5000—200/102,75G Ddr G E 34 versch.| 3000-30 [100/256G do: Eisenbahn-Obl.3 | 1252| 1000-100 1893 | 1.410 6000 500/91 .60G bo L T L S Preußische 4 | 1410| 3000—80 [10350bzG do. Ldsf.-Renten 31| 1,6,12 1000—100|—,— Grefeld 1900/4 | LL7 | 5000—200/101,20bz Regen am 1897,01 Et 1.4.10| 5000—200/99,40G x) versch.| 3000—30 [100,00 E | R l ene (nto E N hein. und” Ses 120 e 1234090 1,4 F TEA. C ¡Ost ersch. “fis S vers. 1 BramnerAnl.87, P 90/34 128 | 5000—500/100,20G do. 1901, 1903 |34| 1.1.7 | 5000—200/99,26G Remscheid 1900 4 1.1.7 | 5000—500/102,560G Sêchsische Es 4 | 1410| 3000—30 |103,70bzG remer 69, 98/84 1,5,11| 56000—500 100,20G Darn 1904 I/3| 14.101 5000—200/98,90B do. 1903/34| 1.1.7: | 6000—500/98,90G Sthlesische Ses 4 | 1.4.10| 3000—80 [103,40 do. Do 98/99/34] versch,| 6000—500 100,20G Darmîtadt 1897/34| L1.7 | 2000—200|—— Rhevdt V 18994 | 1410| 2000—500|10210G | do 34 versch.| 3000—80 [100,30G do po 189613 | 1410| 5000—600/87,90bzG do. 1902/3%| 1.4.10 2000—200|—— 0. 1891/34| 1.1.7 (1000 u. 50098,/5G - Scbledwig “Holfiein. . 4 | 1.4.10) 3000—30 |103,60bzG A 190208 1.4,10 10000-6008 7 90bzG Dessau 1896/34) L117 | 5000—200/99,80G O 1881, 1884/34| 1.1.7 | 3000—200/99,10G 34| verfch.| 3000—30 1100; z r.besSt 1899/4 | 1.4.10 5000 4,20G Dt.-Wilmersd. uky. 11/4 | 1,4.10| 1000—500/103,40bz 1903/34| 1,1,7 | 5000—100/99,10G L / S1 353/1900 3 1410| 5000—2| 200|—,— Dortmund91, 98, 03 1/34] versch.| 3000—500/99,20G 1895/3 | 1.1.7 | 3000—500|90,290bzG Ansh.-Gunz. 7 fl,-L.|—|p.Stck, 19 9 896, 1903,04,05/3 | versch. 2000200 88,10bzG Dresden 1900 unk L 1.4.10| 5000—100|104,60B Saarbrüden 1896/34| 1.4.10/50001.1000/98,75G Augsburger 7 fffl.-L, „—|p.Stck. 12 14775b Hamburger & St.-Rut. u 1,2,8 | 2000—500 102 2908 do. 93/3x| 1,1.7 | 5000—200 100/10G St.Johann a. S. E 28 1,1,7 | 3000—500/98,50bzG Bad.Präm.-Anl. 186714 | 12,8 300 155,90b¿G A 81 (913 34 vers 2000200 dor Grdrpfdbr. „100 A E O E Schöneberg Gr 96/8 ¡| L410 2000500 e Bever, Tie, Z Sia 2 185,00 ¿ . 1 ys D A E U. é —— . E S r. |— s / p _ do: 93, 99/34] versch, 5000—600|—— bo. LLIVu-912/183t| verl 5000-200110L,0G | SYwerin tv 10 M4 117 2000—100a010G | Gêln-Md. Pr-Ant, „31 0 5% sus do. do, 1904/38) 1.4.10 abz. 8.1.10.04/100,20G do. Grundrentenbr.1/4 | 1.4.10| 3000—100|—— Solingen 19220-1914 1410/1000 u. 500[108,50bzG | Hamburg, Îr-L,3 | 13 | 160 150,00 et. bzB do. St-Anl, 1e 1,5,11| 5000—500|—,— Düren U 1899/4 | 1,17 | . 1000 1101,50G do. 190 02 ufo Tas 1,4,10/1000 u. 500/103,50bzG übedcker S L. 134] 1,4 150 1151 do. do amort.1897/3 | 1.6,12| 5000-——500|—,— do. J 19014 | L517 | 1000 |—— Spandau 1891/4 | 1.4.10| 1000--200[10350bzG | Meininger 7 \—p.Stck.| 12 [4780bzG do. 1902/3 | 1,3,9 | 5000—500=,— do. G 1891 E onv.|33| 1.1.7 | 1000 j do. 1895|3| 1.4,10| 1000—200/99,600G Oldenburg, 4 Tie 142 129 1128,00b;G n E Oi V «Ae E J Es, 5 R D U: V O8 * 14:10) 5000—200|—— do. 88,90,94, 1900,08 5 versch.| 5000—500/99,20B 6 1903 34| 1.4.10 5000-600 99,40G Med. Eisb.-Schuldv./34| 1.1.7 | 3000—600 7 Duisburg 1899/4 | L17| 1000 |-— Stettin Lit, Pi 1,1.7 | 5000—200/99,10G Anteile und Obligationen do. tons. Aul, 8631| 1.1.7 | 200 M0706 Eo ät LLT| 100 Raa S i C, V8 1410) 500020000 10S Deutscher Kolonialgesellschaften. 90/94/34| 1,4.10/ 3000—100/109, 34 1.1, 90G ‘6. 200/101, : B ‘do 1009 B L410 3000—100|—— Eisena 1899 ukv, 094 | L1.7 | 2000—200/102,60G Do. 0 uro, 220284 1,28 | 500020019 00G Osiajr Ce ant 1 Oa S OE Oldenb. Sk-A. 190331 117 | 6000—100|—,— Elberfelder v. 1899 14 | 1.1.7 5000—200/102,60B Thorn uro I E T L Sa Ie A R E e do,“ 189613 | 1.7 | 2000—100/ do. IT-IV 1.1.7 | 5000—200/102,60B 895 34| 1,4,10| 5000—200/99,00G R 0 do: Bod,-C E N Pidbr, 31 versch. 2000—08 99,256G G konv. u. 1889 31 1.1,7 | 5000-——200/99, 60G D 1508 3 1 : 99/10G dz. gar.) Sat) «Alt, Lpb.-Obl. 31/ verih,) 7000200 —— C 1003 11 20S | Wandöbet 1891 18 L og06 2000S | Di-Oftafr-Schldysch 134 1.1.7 | 2000—50099,25h4G ha. I T2004 | 1210| 6000— R Gurt 1893, 01 M4 | LL10| 1000-200/102,6G | Weimar 1888/34 1.1.7 | 1000—200/99,10G (o.Reith fihergestellt) | do. 1902, 0334| 1.4.10 500100 0970b 1893, 01 ITT34| 1.4.10| 1000—200/99,380G Wiesbd. 1900/4 | 1.4:10| 2000—200/102,90G / Sr e Sau 147 ffen 1901 unfv, 1907/4 | 1.4.10 50001000 10240G D e IDOL O, O I O T0 Ausländische Fonds zcsen-Mein l Se T 00 30 100,80bzG do. 1879, 83, 98, 01/34 versch.| 56000—200 9890bzG do. 1879, 80, 83/3L| versch.| 2000—200/99,00G é do. tosento, 0 e 5000100189, 00B BELER 1901 T ‘06/4 | 1,4.10| 2000—200|101,75G do. 9, 98, A 03 I1/33| 1,4,10| 2000—200/99,00G Argentin. Menu: 1890 16 {L [S Mêr versch. 1896|31| L1.7 | 2000—200|]—,— Witten 1882 TIT(34| 14,10 1000 ‘199, 10G do. 100 êvr.| 5 LLA (5508 Swrzb.- R A U lau 117 1000-00 —— dranttu a. M. 1899/34 1.28 | 500020099 50G Worms 18994 | 14.10 2000600 102,10G do. do, M br b | LL7 19960B Sthwräb.-Sond. 1900 24 1410| 200020 IT u, 1134| 1.8.9 | 5000-——200/99,60G do. 1901 utv. O74 | 11.7 200000 102,30G do. do. ult. März —— R h L B Eo (pi E R | Mem B 8 eaen 2 | 105 [6008 s «L, . A, . kleine L, a do Ldsfred, uk. 10/4 Meh 90000100 —— deburg i B. 190014 | 14.10 2000—200[10210G Ns do. do a6 17 29208 ü : A 3134| 1,6,11| 2 o. 0. g ‘1.7 199, Württ, St.-A, 81/83/31| verseb.| 2000--200l— M Ey003t 1a e [o8 9 Betliner ritt r A er do. innere) 44 | 129 [9620bjG Altdamm-Kolberg . 131] 1,4.10/1000 u, 50 100,25bz Êinthi. B, 1901 ut.1044 | 1.410 103,80G Ge Er 150/124,75G do. do. fleine/ 44 | 139 [950G Braunieqn Mäntis@b11134/ 1.1.7 | 8000--300199,60G Gen 1901 „190194 1.4.10) 2000200 98,80G D ¿d A A 160 11226b¿G do. äußere 1888 20400 «| 44 14.10 12S pa teen 1901 U —0S G | do ‘1.7 | 3000— 25 ‘4:10 (95; Dortm,- A: nsch. Bi L ati) 2A 00,00G Glauchau 1894, 1903/34 117 1000 1. 500 99006 N R L Lr O00 E des E arn Ü 20 P Meere Ada R O Js M E ‘1901 31 14 0 5000—-200/103,50G do do. : 1384| 1.1.7 2000-100 99, E _ a 896 408 d 4 | 1410 [8920b4G R DE B T a bo, I90ONRI IAIO S (bo Ddo : ¿ é 31 L A C 4 O D 3 | 1.1.7 | 5000—100/89,30bzG do. nt ialelbe 87 fonv.( 31 LLT F Stg Sre, Sub. al e 6000-600 Ne Ghuiih 1900 unk. 12 3 EN 5000-100 1036 e Galenba Crt, F, E ven 0 O S6 Boaniche Landes-Anleibe - - ü 12% E Wismar-Carow . « 1384| 1.1.7 | 600-100 |-— Graudenz 1900 ukv.10/4 | 1.4.10| 1000—200[103,70G 0 L Hindb.t verle 150000-10019960G do. do. 1902 unfv.1918 4 | 117 M025 etbG