1922 / 188 p. 6 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

P 1 H G 2D ch

'

90b 1450,005 6 J. D. Niedel… „.e+ 125,00b 6 |3700,906 G | S. Riehm u. Söhn

00b 5,006 G | Gbr.Nitter,Wäschef.[10 j14 350,00b 6 |1339,00b Nocirop- era. «s «0 —,— ,00b G | Roddergrube, Brk.|:

00b G ,00B INombacher Hüttens16

Ph. Rosenthal Po

1049,00b G | Nosizer Braunk. 300,00b G do. Zucckerraff.… 2689,00b G | Rotophot .………--- 1050; 09%bG | F. Nückforth Sprit 1025,00b G 69b G Ruscheweyh....---+ 1100,00b G |950,00b Nuff, Allg. Elekt.

Dresdner Bank …… 12% 116. [430,006 2e Aschaffenb. Zellstoff|25 A 11500,00b 1065,00b | Joh. Faber Bleist. 5 1300,00b 1445,00 G gontin, Wasserw. .| 5 ;00b S

_ - o

l) |

s : ; n Mosk. abg. S. 30 Pr. Ctr.-Bdkr. 1890/4 | 1.4.10 80,25b G Kursk-Kiew é Warsch.-Wien 10er 9/4 bis 33, 8000 Rbl, 9 do. 1899. 01, 03, 0€ j.Mosf.-Kiew-W, i da de Ser 1/4 do. 1000-100 1.1.7 07, 09, 10 prIO. 77,90b G 1 St, = 400 Æ e ey do. S. 34, 85, 38 do. 1912 87,00b G Baltimore-ODhio . : E EE 39, 5000 Nbl. vers, do. 1922 urk. 832 Á . 104,00b 1 St.= 100 Doll. fig da y 500 a do. 1000-100 do. ; n do. 1886, 83, 94, 96/3 i .| 70,00b Canada-Pacific . : . do. 5] Pir.-Lar.90 Sofia Stadt .…. LS:EI do. 1904 T orrT 1 St.= 100 DoU. Koslow-Woron. 87 "4 10000 4 s Stockh. (E. 83-84) do. Komm.-Obl 01,08 80,00b do. Ablief.-Sch.o. do. do. 1889 J 4 2000 80, 4500, 2250 4 15.6.12 do. - do. 1912 84,00b Duv.-Bez.-Sch.- S M0. y y do, 900, 450 15.6.12 do. do. 87, 91, 96/38] 1.4.10 —,— Pennsylvania …. ; Lodzer Fabrikbahn !!|4 4% Gold-R. do,85 9000-2250 15.6.12 do. do, 1906/3%| 1.5.7 | 79,00 G 1 St. == 50 Dollar Mosk.-Kasan 1909. 1/4% 1889 10000 do. 900-450 ,„ 15,6.12 Pr. Hypoth.-=Akt.-Bank P ANS Sre do. 1911 ! ult4 2000 do. 1887 15,3.9 1904, 05, 07, 09, 11 .| 80,50b G 5 in Gld. holl, W. f “E do, 400 Wien, Inv.-A. ®* do. 1912 d 90,50 G Ls Moskau-Kw.-Wr.09 us Holländ. S1. 1896 do. Stadt 1898

47 I S. 1- 1.7 do. 1920 unk, 30 97,00 G Ba None S 3-D do. do, 1910 14% . vatggr Ddyy S.2 Züri{Stadt 1889 6.1 i do. do.

er. 1-25

„12 do. abg. m. Ausl\ch. & 1- do. 60% S. 1-3 Moskau-Rjäsan …. ul Me MeRite, T

ri. 125... 2.14% M 1 St.= 408 b

do. do. Serie 1 A Mosk.-Wd.-Ryb. 97 *|4 do, feine Ital. Meridionalb. do. do, 1898 “4 0, amort. S.3, 4

Sonstige ausländishe Anleihen. m. Ausk\ch. rz. 120/4% 1.1.7 1 St. = 500 Lire 10] 41 Marrokkan.Anl 10 Budap. Hpst Spar E do. alte/3%| do. | 71,00b G

do. alte vers. ‘00 “di Podolische + m G O T. «xe 1 St, == 405 M F hil. Hv.G.=-Vf.12 B do. K.=ObL. 1908, 09 1.1.7 | 84,40 N, Riäsan-Uralsk

untv, 26 i 1,4, Dén Sa, SEi E Z N do. do. 1911/4 | 1.3.9 | 85,00 G r pan Ae do. R

Mex99 1000,500£|f, Z.|i.K.1.7. E rüczahlb. ‘110 do. do. 1920 unk. 80/4 | 1.1.7 [100,00 G Orient. Eb.-Btrg. do. do. 98 h 5h 200 „| do. do. do. Hyp.-Vers. Hert.|3/ versch.| 78,50 G 1 St. = 500 Fr E eee 4 B 54 100» - do. Pfbr.-Bk.S.18-22, = gad Süd-Oftbahn 1897 *| do, 5h 20, R Injelsi-B.qae 25, 27-31 do. | 80,50b G | 80,50b G Mie Sette do. do. 1898 14 do. 04 4% 4200.4 Finnl. Hyp.-V. 87 do. Ser. 32, 883 do. | 90,00b G | 909,26b G West-Sizilian..…. (2,04|2,43 do, do, 1901 1/4 do. 422100 ,„| do. | do Sa # do. Serie 34 unk. 30/4 | 1.4.10| 97,006 | 97,006 G 1St 2160 i Laas V . Wladikawkas.… 1909 24% do, Zwischensch. d. do.Stadt-H.-K.09 do. Serie 23, 26/33 versh.| 73,50G | 75,50b G E . 1912 ufv, 22 48 „Muit. T Trujt-Co.| do. do. do. 09 IT.10,11 do. Serie 17, 18, 24/3%| do. ¿Us MELTE Deutsche . 1913 ukv. 23 0 4%

orw. Staats, 94| 4. z -Q do, Kleinbahn-Obl. 2.1,7 | 80,5 - e - . f 1885 ! do, 88 1000,500L| 8 | L2. Lee 1doG L do. do. 34 117 | T7006 | 77006 | Eisenbahnuschuldverschreibu 2 a do. 100,20 2, Jütländ. Bdk gar. do. K.-Obl, S. 2, 6-10/4 | versch.| 89,90b G | 81,25b6 | Yraunschweigische , 1897 “4 Oest. St.-Schay14 ‘do. Kr.-Ver. S. 5 do. S. 11, 12, unk. 23/4 | do. | 83,256 | 88,25b6 | LandesßeisenbahnS.1/34 1.1.7 | —„— O auslosb. i 4 ®* 3600,00bG | do. do, G. 5 do. Serie 14 unk. 28 1.4.10| 90,00G | 88,28b G | ho. do. S. 3 1.7 | —,— nat Eis.1fv102004644 do, am, Eb.-A, ® 256,00bG | bo, do, S, 5 do. Serie 15 unk. 80/4 | 1.1.7 | 97,00G | 97,00G | do, do. 1904/8%| 1.1.7 | —,— do. do. 2040 „48 do. Gldr.1000 f? Ah Kopenh Hausbes. do. do. Serie 4/33} 1.1.7 | 79,60 G 79,650G |Brölthal. Eisenb. 1890/44 10| —— do. do. 408 „234% do. do. 200, 2 "— edi do. do. S. 1, 3, 5/34 versh.| 71,00bG | 72,75G | do. do, 1900/45 1.4.10| —,— 2 ku(Erg.)2040 „2140 Ä vi do. Kreditv. S. 3 do. 2 kv(Erg.)2040 „4% A Kronen, 2400,00b G | Mex. Bew. Anl. Rh. Hypbk. Ser. 66-68, Elektr. Hochb. rz. 100| - do. do, 408 „4% do, fv.R. 2000 * 2256,00b G gesamt kdb. à 101 83——85, 119—129 versch.| —— —_,— unk, 23/44] 1.3. G do. Serie 3 ukv. 95 24/49 do, do. 200 is 2260,00b G do. Zertif.d. New do. Ser. 130, 131/4 ; 1.1.7 | —,— ain mh do. do. rz. 105 4A, win g épes Egyp. (Keneh-A}.) 95 5 p qs do. 2000 2350,00b G | Yhork Trust-Co.|fr.Z. do. S. 50, 69-77 verl. |3%/ vershch.| —— 71,9966 | do. 07 rz.105bz.rz.101 é y Gotthardbahn 1894 |3% 1; 82 L L ito Gat ani f C E E R 29 A oor 2960,000 B Nrd, Pf.Wib.S2,2 j do. S. 78—82 unverl.|3/} do. | 63,00b « do. 09, 10, 12 rz. 100 Jtal. Eisenb. gar. [ 2,4

7 do. K.-Dbl[, 1918, 14/4 | 1.4.10| ,— eigens unk. 23 q 67, L Ä O Norweg. Hyp. 87 el, U E Gli l do. Mittelmeer .| 4 do, Papierrente j M N L i A : ote D : o S Livorno S.0,D 1 u.2| 2

L Pest. U. K. B. - gest. aus 31.Dezb. 96 dabet, -Bllbg. 06,09/4 | 1. u, S, „PauloEs b.-Anl R E S2 R.-W. B, S. 1,3,5,7,7A vers. 79,50b G 80,90b G do, 1884 konv L a 67,00 G Macedon. Gold 84. it Port unif. v.02S.3 i „Obl.

3 Spez. S rüdzahlb. 102. do. do. S.8—12A,18 do. | 79,500 G | 80,00bG | do, 1895, 19038, 190618] L1. 5 85,00bG | do. S.

1760,00b gaRD. O do. do. Ser. 14 uk.80|4 | 1.1.7 [101,006 [101,006 | Halle-zHetistedter . 3%] 1.4.10| —, —,— Portug.Eisenb. 1886| 8 Rio de Janeiro 09 Moin. Pf. 3000 R. A do. do. Ser. 2, 4, 6/31] versch.| 81,006 6 | 76,000 G |Köln=Bonner . [4 | 1.4.10| 58,5 e do. T Neg. f Rumänen 1903. 1110,00b 6 d 16002100 M. do. K.-Db. S. 1 uk. 30 9 A

do. 1913 ukv. 24 z

, 1.4.10/100,900G [100,006 |FKrefesder Eisenbahn. |3%| 1.4. —— do. | 1500,00b G} —,— 9 Fah -9 fs K Sächs. Bdkrd. Ser. 3 1.1.7 1102,50G [102,50 G Kremmen-Neurupp.=- Sard. Eisenb. gar. 1,2) 4 j Port.Tab.-Mon.- 4 1889 4000 Æ 800,90b G Anl. 1 St.-406.4 4. do, do. Ser. 4 0, 800

3 LLC Syn s C Wittstocter.... e. [t 4, E SALGL E 1989! 7 800,000 G | —,— Naab=-Gr. P.-A.??| 2 5.4, do, do. S.12unk.24

do. 400 800,.00bG | —,— do. Anrechtsch.|fr.Z.|.46 p. St. do. do, S.13unk.81

90. 4050, 2025 ;

do. Kr.-A. f. J, u. H. d —_— G Eleai Ks F: dis Augsb.-Nürnb. Mf.|15 1435,00b [1405,00b | Fag. Manstaedt. 13 De s PrbiLSe Tas . s er 1

_

e e 122A A A AI A E

Ny LRL

do. - do. neue 265,006 1245,00b Bachm. u. Ladew..|40 1945,00b Y Í « U. 40 |25 |1. , 5,00b G 15 729;,00b [700/006 G | Körtin Al Tenbene Mens ' 156,00b Bad. Anilin Soda ./20 |30 | 1.1 |1550,00b [1240,00b Peietdte List u.Co.,|25 | ' e CUE Handelsbank Lod —e— + [Baer und Stein 35 35 | 1.1 |8100,00b 6 [2850,00 6 | Falkenstein. Gard../30 Fisdetbeimer Bauk. E Balke, Maschin. 130 .1 |1200,00b 6 |!100;,00b G | Fein-Jute-Spinn.. |14 e b Verte an “es 330,00h Bamberger Mälz. .| 0 8 | —,— —,— Feldmlihle-Papier. [20 |: JOEEA e ehr3bantk} i, Lo. 288/00 750,00 G Bk. f. Bgb. u. Ind. 0 jo D| 1.4 |162,00b 6 |145,00b6 |Felten u. Guill, [20 |: A R Ta 500: 006 @ [245,000 G |Vanning, Maschin 20 .7 |3695,00b |3500,00b 6 | Filter u. Brautech.|18 | S [n 48,00b | Baroper Walzwerke|25 1345,00b G |1360.00b G | Finkenberg Portl. |25 A —— | —,— [Sar u.Co.Lagerh.as (25 |1.1 (950,066 [926.0006 Flender Brüctenb. [15 | autem aut Ti 700,00b G (680,00b | Basalt, Akt.-Ges. [16 |20 | 1.1 |1725,00b [1400,00b 6 | Flensburg. Schiffb.[18 c E A, 270766 lozg'coun {Saft Aktienge, 84 (25 |1.10/800,00b G [766,00b |Flöther Maschinen|15 | ta Le I Bas : 994 50b B Baug.Bl.Neust, i. L, o DlM p, St,| 72,00b 64,00 B Frankfurt. Chaussee| 0 2 d I L E 2, Í 10,006 } do. KaiserWilh. i.L|o D|46 p. St./1809,00b |1800,00b | Frankfurter Gas.. [10 E ea 48 0 3B 00 do. f, Mittelw. i. L.jo D/46 p. St.| —,— —,— Frankonia, Beierf..|30 Meining. Hyp.-Bank / 145,90b 1135,00b Bauland Seestraße Fraust. Zuderfabrik|24 Í Mitteld: P Me S virnag* red d Ly Ad La E Too Freund Maschinen. |20 E ; eißens. i.L 275,00b 00b riedrichs8hall. Kali|25 | do. Kreditbank. ./10 [12% /368,00b6 315,006 6 | Bayer. Celluloid . [40 41 11300/00b G (1286:00b |Îricdridatütte (80 Nat.-Bank f. Deutschk., 355,00b G |320,/0b G do. Hartstein- X10 c s 8 N. Frister O S ERSIL Le DAE 7000 4 (do.Spiegel-u.Spglf,40 | 1706,00b G |1675,00b G |Froebeln Zucerf. .|28 Thu Nordd, Graundkr, B c i is L Bazar Genußsch. . «115 2 1045,00b 1040,00b |§. Fuchs Waggon. |22 750,006 G |730,00bG | do. Pian.Zimmer.|30 1000,00b G |950,00b G | Sangerh. Maith. „120 |2

Dldenb. Landesbank. A O A B Lollind..f25 |: 1300,00b B 1299,00b | do. Vorz.-Akt. L, B —_ —— do. Werkzeug 115 1160,00b G | Sarotti, Schokol.. [40 Oldenb baren ü Leihb [10° (35 |226/00eb 6 |220'006 | P, Bemberg » [20 stf 1598,00b [1500,00b Leonhard, Braunk.,|15 2900,090b G | B, Sauerbrey, M.|20 Oznabrücer Bauk. * 1235,00B [230/00 G C iE , Holb. .…| 7 (600,00b G 585,000 G |Gaggenauer Eisen|12 „7 [776,00b G [740,00b G | Leopoldgrube {12 | 1200,0% G | SaxoniaPril.-Cem. M :

Ostbank f. H. u. G 250,00ebB |210,006G [Sul Berd: Éveking/20 —,— —,— Ludwig Ganz [18 1 /539,00b G |530,00b G | Leopold3h, Chem. .|25 12700.00hb | D.F. Sthaefec Bkech| 0

Ost As f. á u. G... 10 1248 /00b (380.00 Jul. Berger, Tiefb,|25 |30 900,00b G |850,00bG |Ga3-, Wasser- u. do. St.-Pr.|25 [2 S yck Shheder wig mg. „147 4 O 4s A O ,00bB Bergmann, Elekt.,.|15 20 830,90b G |760,00pG | El.-Anl. Berlin. |8 400,90h (419,00 G |Nud. Ley, Maschf. [15 |20 526,006 | S. Scheidemandel.|30 z t Ann dis pi 795.006 (885.00 Berl. Anh. Masch. [12 |15 790,00b G |750,00bG |Gebhard u. Co....|25 945,006 G [900,006 G | Leykam-Sosefstal .|30 iggddt Schering, hem. Fbr.|25 135 ete ge dra e abi do. Baußner Jute| 6 | 6 980,00b }985,00hb |Gebh. & Koenig ..| 0 1910,90b [1875,006 | Lichtenberger Terr.| 0 225,90b do. Vorz.-Akt.| 48 X R Di f LARES S : Cementbaui, 2,0 D # þÞ. St./725,00b |600,00h Geisweider Eisen. 30 L _— y Georg Lieberm. Nf.|15 1148,00 [Schieß Maschin...|16 Petersbg. E T S E T - Bichorienf. t, L,i. 08 M ./200,00b G |200,00bG | Gelsenfirchen Bg..| 9 |: 2750,06b [2550,00b | Lindes Eismaschin.|20 | 55.00b G Schles, \. Bergb. Zinkfl15 25 Lt E do, : E ss . D, 65'650 , Dampfmühlen 14 [22 1175,00b G6 |1150,00b G do. Gußstahl|16 1155,005 G [1950,0eb G | Lindenberg Stahl.|30 100,005 do. St.-Pr.115 [22 T G Pfälzische Van Á :| 10 s . Gubener Hutf.1464/463 2300,00b B |2300,00b }G. Genschow u. Co.|20 |20 6/840,00b G 850,000 G | Carl Lindström.….|20 | 1110, 006 G 1100,0eb G , Cellulo 20 1330000 ! do. S 1g anf| 9 ao p . Holz-Compt.. .|30 [40 1200,0eb G 1980,00b G | Georg8-Marienh. .|14 1600,09b G |1600,00b G | Lingel Schuhfabrik|18 799,00b [775,906 G . Elektr. u. Ga3/10 1330.00b "0 Müutouer D E 1 POAORa aas - Hotel-Gesell. „30 4 2299,00b [2200,00b | Gerb. u.Farb.Renn.|i2 —— —,— Lingner Werke .….|15 |25 1695,00b [1650,00bG | do. do. Lit. B. 110 11230'00b ' Pot s A us DitBr, 9 11. 135 006B A + Maschin.-Bau. 33% 1500,00b 6 |1497,00b G | GermaniaPortl.-3./20 |: 1300,90b G |1100,00b G | Linke-Hofm. Wk.. „|24 |24 1050,099b G |950,00b G . Lein. Kramsta..]20 st

1330/00b : Preuß. Boden orn “1 12 | 18 1150/00b Eee - NeuroderKunst|15 €80,00b [745,00b |Gerre8h, Glashütte/25 | 3550,00b |3700,09b G | Lithoponef Triebes|25 |35 1280,00 G |1200,00b G | do. Mühlenwerke „(15 n 760,00 6 do, Zantra E 2 12? 1130'00bG REA - Spedit.-Verein/26 400,00 |509,00b G |Gefs,f.eleftr.Untern.|12 [2 749,00b 1730,00b G | Ludw, Loewe u. Co.|24 |36 1510,90b 6 [1560,00 G | do. Portl.-Zmtfbr.i30 |:

9 D d r aue s S «, do, Vorz.-A.125 (p 485,00eb B | Giesel Portl. Zen./30 |t 2630,000 12200,00G | H.Löhnert *pln./6 100 200* abtfere H . Textilwerke. ….|22

y do. Leihh. fonv.. —,— tg atn Berthold Messing .[12 790/006 G 750,00b G | Gildemeister & Co.|22 2350, 00b G 2250, 00b G |C. Lorenz... [25 [35 900,00b (75,00b 00 neue 1500,00b B 1201,00b | Joh, Girmes & Co.115 |

S do. Pfandbriefbnk.| 7% | 7% |137,00b 6 |140,00b6 | Berzelius Metalih. 10 |f 975,00b G 1947,00 G Lothr. Hütten- u. Schloßf. Schulte ../60 639,09 G 658,00b Gladbacher Textil [20 1.4.10] ,— mig rate Lausigver Eisenbahn... 1,7 | e ger 98,50 G -Jtal. L C4 900,000 G | —,— p Ri do. do. S. 1,2 Ki, 810 - Schwed, Hyp. 78,

a 2e Reichsbank (aus{[.| 8,7010 [268,00bB 250,506 @ |Beton- u, Monierb.,|20 | 1350,60b 6 |1350,00b 6 Bergw.-Verein|16 1890,00 [1800,00b & | Hugo Schneider 2 A 9 L A N GLIL) 186,006 G Bielef, Mech. Web.|25 (t 2000,00b G |1995,00b do. Woll-Ind.|20 1788,60b |1705,60b G | Lothr. Portl.-Zem. 0 [920,00b [715,00b Sthoeller-Eitorf. 26 E00 Mee R En 15 rob U E E Tg Werle 18 |22 |1,1 (680,006 |645,00b |H. Gladenbeck u. @ 12 | 700,00b [715,006 | Lucau u. Steffen. |20 | 0 |1.1 550,00eb B (550,006 G | W. A. Scholten. [18 1300,00b /925,00b do. E N E 2GDODG (TOGDORA f e ATENItle „s «24 0 e —— |la8-M. Schalke. 70 5300,00b | —,— [Lüdenscheid Metall|30 |30 1100,00b 6 921,006 G | Schomburg u. Sö,/40 1399,00b /925,00b Rhein.-Westf. S 6 , 122,00bG ‘| RichardBlumenfeld|12 610,00h |640,00b |Glauziger Zuder. 135 2195,00b [2100,00b G | Lüneburg. Wachs .|25 3405,00b G |3390,00b G | Gebr. Schöndorff. .110 L E ° o Bochum. Gußstahl. 15 2625,00b G /2500,00b G | Glodenstahlw. „25 981,00b G |973,00b | Luther Maschinen.|18 1375,00b 6 |1325,00b G | Schönebeck, Metali|25 |2 Riga Komxz. S, 14 ch—RpE D Bodeng. Hochbahn Gebr. Goedhart. 122 3610, 0084 G /2875,00b Schönwald Porz...115 |2 Rostocker Bank e T Schönh, Allee. 155,00b G |141,00bG | Th. Goldschmidt 120 | 1690,60b 6 |1590,60b G | Magdeb. Alg. Gas|12 .1 |469,00b [450,00b | Hermann Schött. .|40 Russ. B. as H.. ages Ls Boeddingh., Reim. Görl. Waggonfabr.|27 950,006 6 910,00b G do. Bergwerk... 20 [2 .1 |3500,00b G |3350,00b G |} Schriftgießeret Hud MOMIINE U a N M0 00ER Co g U Co. 20 E 250,00hG |C. P. Goerz......15 | 1425,00 G 1450,0ebG | do. do. St,-Pr.20 |: —— Schubert u. Salzerj25 [80 do. E 21 72 126 000 6 15520 Gebr. Böhler u. Co./16 |25 3500,00b G | Goth. Waggon. 25 996,00b 1920,00b do. Mühlen....|18 [30 |1.10/1200,00b 6 |1175,00b 6 | Schucert & Co. [101 1.4.10| 96,00b G | 96,400 G |Cübeck-Büchen gar. .…|3%| 1.1. 82,00eb G 48 S S dlk H. T SEA 6 ea 6 Ae Braunk. ..|15 is Greppiner Werke „44 4 3525,00 3350,00 G | C. D. Magirus .|12 :1 [575,006 [500,00 G Heinr. A. Schults.]15 [1 4 versch. 85,90 G 86,00b G Mel Fr.-W. Eis. 07 L Wilh. Luxemb. S. 91 3 E b E 286 ‘RbL. s 2e B C Ti "is 30 20000 Taaltde « Grieuge M iridalae 1800008 r e E “va 25 P L 0|2025,00b G „29,76 G L a I A 25 [50 win van ) 18.0514 | 1.1.7 ! 97,5 97,506 [Nordb -Werni 4 4 ga gribvies E E R e j g 9 , „0 9rißner Mc.schinens25 10BV, y almedie u. Co. . sb G | Schivaneb t ) be 6s 200 00h A 2 a ns A 4, Sd, E E n Se 41008 81'B0eb G Or Sit Au 80.006 L Amerikanische Eisenbahnbonds, Mage E Eee 2 254,00b G [248,00b G Raa Ae: La 1820,00b 6 |1710;,00b Ae Lichtf. A i.L, D e 202,00b G Ea e 30 R E dg rp e Eijen.. 2 ), 2025 E R L Î Ser. 1-4/3! N Zas 3 19a Qi d 14M 1.4.10] —— lle Lan A E et cio E : R A R ) 0) 8 A s o. Terrain-Ges.|25 E Marie, kons, Bergw.,|30 / ; ed MUHIb, Dreßd. S 4050, v T do. mittel,kleine de CAMZE, B Sue do. ' 0hz00u Teutoburg.Wald-Esb. a t an O Dollars. do. Del ¿Lao 1295,00G 1300,00 B do. 4 Jutespinn.|15 1690,00b 6 1690,00bB | Gr. Strehliy. Zem.30 1250,00b [1100,00b G | Marienh.-Koßen. ..|20 |30 |900,00B [875,00b |G. Seebec .….....30 do 405. R do. Hyp. abg. 78 ga Reihe 1—4 unk, 24/43] 1.1.7 | —,— ne rin 2 hipkau- Jinsterwlde| N] 1.4.1 Laa l Nef O 46 Ungarische A it | O E s S 00. Masch.-Bau-A,40 2300,07b 6 /2280,00b |Grün u. Bilfinger.|10 799, d0b 775,00b „Mark“ Portl.-Z, .|25 |39 —,— —,— Segall, Strumpfw.|80 {t 94; 4050, 2025 - 160/’006G | d9. Städt.-Pf.88 t Schwarzb. Hyp. E L Bi 2 s , Ctr.P.TRe +15. 1049 4 | df , x J 1: Stck. =400 Kronen Z L Breitenb. Portl.-.,/10 [12 725,90b [690,00b Gruschwitz Textil .|15 1100,00b G 1010,00b G | Märk.-Wf. Bgb....|15 [15 1700,00b G |1380,00b G | Fr. Seiffert u. Co.,s25 |5 do. “810 4 4 do. do. 02 u. 04 Eo s do. Mortg. rz. 1929/3] 1,6,12 , , Vereinsb. Hamburg. [12 335, 90b G 305, 00h G Brem.-Besigh. Oelf.|25 25 2299,00b [2250,00b |E,.Gundlach......|[15 |: 845,00 1800,00 G | Markt- u. Kühlh. „12 [16 595,00b |569,00eb B | Siegen-Soling Gufßil5

“e i A) do, „dv, „1006 : Serie 2—6, 8—10/4 |versch.,| 88,0066 | 86,006 | Deutsche Klein- und Straßenbahn- | hic. Burl. Quincy| Wars. Konrz —— (l ——° [Bremer Alg. Cas! 5 298,00b [252,006 G | Alfr. Gutmann M.,/36 |: 2425,00b G |2460,00b | Mas. Starke u. H.[15 612,000 [812,000 | Siegersdorf. Werk. [10 |2

h k A'A y \{ch j. y l i e 760,00b Q Stockh.Intgs. Pfd s Sezie 7 1.4.10| 86,906 G | 86,90 G schuldverschreibungen. rz. 1927/4 1,5.11 do. Disk. Bk. S. 1—4 0 eie t do. Linoleuml40 2440,00b [2250,00b G t Maschin, Baum .….|22 1690,00b G |1650,00h G | Siemens Elek, Btr.| 0 i A G §70,00b |665,00b Haberm. u, Gucez/10 00,00b G |500,00b G | do. Breuer. .|13 |18 629,006 |560,00b Siemens Glasind.|20 |

Serie 1| 3 1.1.7 | 83,10 G 83,10 G I 1 ä T h Es a L R

1885, 86, 87 Î g! ZUUA d Allgem. Dt. Klnb.|102|3 1 80,00b 80,50b do.NockJsl.rz. 9344 4, Westbank 10 [10 [170,00bB [170,006 } do. Preßluftiverkz.|20 |2 5 ba A do. do. 1894| 4, Sitbd, Bbkcd, d. S D LeLIN Wn rv ‘bo: Rote u. Strb.[100/41/ , | 86,00G | 84,00bG | ColoradSouth.1935 445] 15.1 : Westdeutsche Bodeukr.| & |7 | —,— /130,00b6 | do. Vulkan|50 | 2999,00h 3100,00b G | Hackethal Draht. 20 | 759,00B [700,0066G |} do. Budctau 30 |60 2150,00b G /2075,00b | Siemens u. Halsfe/14 98.4050 R 13 A 86,256G |Denv.RioG.rz. 1936/4 | 1.1. : Wiener Bankverein .|12 [47% |800,00b G |250,00b do. MWollkämm.|25 |t 3000,00b 1[3000,90b G | W, Hagelberg .… ..|15 5 850,00b G } do, Kappel .… [40 1700,09b G |1501,00h G | Simonius Cellus. 120 do. ry i * 3 —_ ,— —— do. neue 330,006 G | Maximiliansau .… .|20 135 1030,00b © [1048,00b G | Sinner A-G... .|12

Ug.Tm.-Bg.i.K. 21 U do do. b. S, 90) 3% 1.4.10] —s ' do. I.u.Ref.rz.1955|\8/i.K.1.2.22 1 Stck.= 400 Kronen| Beown=Bow. inFrs.| 9 Ì do. _—— —,— Hallesche Maschin... |35 2650, 00b 1[2500,00b G | Mech. Web. Linden|35 |50 1200,0eb B |1159,09b G Sonderm. u. Stier|15

©

0 2

| A 000

853; 00b G |770,00b G | Rostheimer Cellul 1375,00b 6 /1350,09b G | Krauß u. Co. Lok. 1340,90b |1340,00b | Krefelder Stahl...| 0 /900,00b G |850,00B |W. Krefft [20 12809,00b 1150, 100d B |G. Kromschröder ‘2300, ,00b G 2109; 00h Q ¡Kronprinz Metall . Gebr. Krüger u. Co. 1000,0 00b G 900, 90b 6 |Kruschwiß *poln,M 1094, 00b 1085, 00b G | Kunz Treibriemen 1005,00b G 980.608 G Kupferwerfe Dischl.110 r gur q Rütgerswerke. „.«-| Be E E Küppersbusch u. S,[15 | 2206,00 B [2200,00b G | Sachjenwerk ..... jeßt Schalk, Herd Sächs.-Böhm.Portl.]12 2 720/00b 6 675 60b G Kyffhäuserhütte .….| 8 550,00b G |540,00bG | do. Cartonnagen}29 #2 1600,00b G 1595,00b do. Gußst. Döhlen.j35 1689;00b 611725,00b G Lahmeyer u. Co... .|10 690,00b G /515,00b do. Kammgarn. „20 | 2000; 90b [2062,00 | Lauchhammer... .|20 wte do. Thir.Ptl.-Z..120 | —,— Laurahütte ……. ,..|10 [3945,09b 6G |3609,00þ G | do. Wagg. Werdauj374 E 630,00b G | Leipzig. Gummiw.|[15 09,00b do. Webstuhl .….130 i725,00b G |1659,00b | bo. Immobilien .| 8 —,— Saline Salzungen} 6

41A | ll

00

)

| (

1144 14 El L 1

T E S T

o

24 fut bus fd J

D

£6 0 10

b T4 T °F 7 E)

C000

n S Gele B :

Fe DEPATS D O PESAZS E

bk pk pur F je jerk jer

00000000

D

C0 n P CO a p a b

1020,00b 1025, 006 G 1700,00b 1605,0006

14A

E LET) (1

.

ror P f j fm j CS P a 1 4 3 l J O n A

00000

S S

1135, 1230.09d 6 /1125,0066G 1900,99b 6./800,00b G 850,696 6 [1650,00b G 1300,306 |1275,00b 1110;906 G 1990,90b 1900,90b G

2350,00b 8 |3000,00b 1795,00b 1795,90b

ae E —_—

5 3300,90b 13400,90h G g E Ee 990,90b G s —,— ge 850,006 G |815,00b 1075,006 6 /9350,00b G 1995,00b |1905,00b G 1275,60» [1245,00b 1090,00b G |1000, -00b G (915,00b G 1925, 0b G 4000 006 [3940,00b 8909,00b [810,006 3275,00b 13200,00b

826,9 0966 1800 3,00b G 525,006 [501,09b .10/1625,00b 1675,90 1590,090b |1690,90b 1495 606 G 400,006 G 990,00h G |2955, 0b 290,006 [1670,00b G 1301,00b 1195,00b

1500,00b 6 /1510,006 Q 3700, 006 3800,00b 1390; 30h G 11390, ‘00b 1270, ,38h 1150; 008 (1276, 99þ G6 /1230,096 G 1675,09h G 1550; 09066 583,006 549, 00b

1 1290, 90h 11098,00b 150,096 B |160,50b 25090,000 6 2475,00b 6G {860,006 11800,006 110,905 G6 520,00h 1480,00eb B 580.00eb G 559, :09b 3375,00 8000,00b G

1150,00 6 950,00 G

E

270,906 G |210,00b @ 3490,00b |3480,00b 2509,00 8 |2409,000G tale ih 1375,00b [1290,90b G 490,00b G |447,000G 2875,00 [2990,00b 450,00eb G |500,00eL G 2600,90b 6 |3525,00d 1579,09b 6 [1540,00b G (2675,0b st2350,026

[he 8 7090eb A

0000000000000 0000

i111 S1 Si Wis cr

D

T |

A R P A fn l O (O I Fs F 2 f F O F F Fe mi Fe ls A A Pes

EH3S1 14

_

- -

419114

T L T T L fr PAUS Pa T Es Se Se Fr I T E E R ARIETE bm b b A I 1A F i J t ei f I n

[J IIS

fut jus pf E qud fut fut det f f E L f F b ja im A F S A 4 I I O - A

La |

0000000000009

o i | e

L E

Co 4 ©5 5 a

del i prt Q P Prt I Prt fk 1s Îent et Îrt A t n Gi m) Det Îeet A e Gerd red

bo O po

A bt e E T LAHHSSPHE

F E K

E t

r

I js bs bs A D

16 b i S t -—-— c R Rin pm f pi ps i n A ffk fi d fet dd jut dA jet fue di df nd

_- i

—_

-

r

lin 1s 25 pin a f Ma g | f aft pi jt DO F fas ft C R D Mia CoU L n C a 1fa T pl pin d fut C F b LO fn dim | 4 bs pt fut

bes Fs fes j Ps Pri 2A 14 A bra

Ii I 1 f ft Ps ft fet bt f F l OD A A E pt Pi Furt fut Pt D Pat Put but Pud QO bi bt A A b —A2 A 0D pi prt fh prt Pet ft jed pri serl jur E s 2

S G ps geei pas jd Piat daes ft feas. f ed sed sid fd pad Fund haus std sui jomdi furt fas | R Ea t

j

Sn 16 of al pf (fa 1 pn pf

Tad. S P AJ

b 6 j O

7

D

E S

Sl Fa fa fa fa | “s bt t i t ei edi ps fri rh Gei fri funk fremd Puk rb fk S

Fahre S4 bes Di DO Tun: Pas Jad: Frs A J drs Tes: Tat Tei GES

am Un las S S

Pud joued duns fund jed Jud

A I Ci bri ri I

4 2 ) » )

@

t Sto _- ai ant i m m 1 aud qm e J Ld 4

ia de tr s E m a Li pu pa but m4 A J 4

C

M A j bs ja ps

Ds f fre Fn 2 o F Ps Pi A Ps i DO A P Put t Sm I mA Prt fee

2

o

S]

ramm n do M 2 ho Ma 4 t L EE A Os, e Ie La A Es RE I e Hh TE I d

pri pk jt j j jr pk ft jk jl jl prt j ft serl jem ferm f erk jed smd ki jerk jmd

_ o

F bus fs Jra fs ft 23 I 4 l A] I a] I f P I J fut jus Jui S

pt fd pt t pel jt

3 dô. do. 103/4 1.7 | 86,756 do. Bod.-Kr.-Pf. f : Westd, Bd, Set, 1, i i Bad. Lok.-Ei 00 50,258 | 50,50B v M ck, Dy L do. do. S Ds, 1 E 37006. 4790 G Bergtiche Anb, 06/108 i 14. 68,00b B 73,10 G Ferrocartril. rz.1957 f f Pi do. Unionbank. 11 137% |300,00b G |160,00b G Brüxer Kohlenw... - L 800,00b G |575,00b @ | dv. do. Reg.-Pfbr. K do. do. S.12 unk.82]4 | 14.101 06,00 6 106,006 |Berl.-Chrl. Strßb.|100]4%| 1.1.7 | —,— T O 6 1 Stk. = 400 Kronen Buderus Eisenw. .|12 1660,00b [1580,00b 6 | Hambg. Elektr.-W.,10 425,00b G |394,00b | do. do. Sorau.….|20 |25 |1.10/2500,00b 6 [2075,00b G I. C. Spinn u. S.,/10 800,00b G |575,00b G |?°- SP-Ctr. 1, 2 \ do. do. Serie3, 4, 9| 4] verid.| 77,006 | do. do. 102/4 78,26G | 78,266 |JllinoißCir.rz.19562/4 } 14.70 | Württ, Vank-Anstalt.} 8 10 | —,-— Ce Emil Busch, op. J.18 1140,00b |1110,00b G |F. H. Hammersen.|24 | 1475,00b |[1409,00b | do. do. Zittau. (26 [30 1170,00b 6 |1125,00b G | Spinn. Renn u, Co.i15 28 s i‘ 900 D 2 « do.StLouisrz.1951/3 L... do. Vereinsbank. .|-.8 [10 [229,50b [229,50b 6 |F.W.Busch,Lüdn\ch.120 1650,00b 6G /1840,00b 6 | Handels8gs. f. Grdb,| 0 470,00b 1440,00b F. Móguin u. Co./30 1250,00b G [1000,00h G | Sprengst.Carbonit 13,6 1700,00b G 1675,C0b G | Hann. Immobilien| 9 M —,— do. neue 1100,00b G (959,000 G | Stadtberg. Hütte. .|10

——— ——— |Voéh.-Gels. Strßb.[103|44/ 1.1.7 | 85,00B | 92,00 B D I TA LAD N 7 2.Busc ik p 700.0066 A R C 98,00b G Danz. elt, Stryb.1103 C 1.7 | 70,006 70,25 6 dn \I8IRUr.Xz 19494 | 18. Sil L H ls lge 95,00b 5,00b | d C 4600,00b G |4675,00b | Mehltheuer Tüllf..20 750,00b [795,00b G | Stahl u. Nölf 12 ( ll, 26/9 Ó N do. 1919 unk, 25|103|4 1,7 | 70,00G | 70,2 ONg SSLILLLTZ.LYEY) MaE ck : Bußtke u. Co., Met,/20 2 798 795,0 0, Masch, Egesk, [36 C Mehltheuer Tüllf..|20 |25 9 95, Stat U, Nie, „« «12 L I S 3 Schuldverschreibungen von Banken. ÿ 675,00b G |625,00hG | do. Waggonfabr.. .|2 0/880,00b (819,00b | H. Meinece 5 |25 1090,00 B [969,000 | Stahnsdorf. Terr. Bk.f. deutsche Eisenbw. 4117| —— Harburg-W, Gum.|2 1850, 00b 1600,00b Merkur, Wollw. ..122 136 .12/1525,00b 6 1434,00 B Staßf. Chem. Fabr. 30

LiCd E E SGA Pfandbr. u. Schuldverschreibungen do. do. .1 N. unk, 25/4%| 1.1.7 95,006 G Dtich.Eisenbt. S.2/102]4%| 1.4.10 —»— die Manitoba r. 1933 1 ¡24 E Byk=-Guldenwerke .|12 k do, S. 1/102/4 640) Si h pre s F V E N 94,006 | Züyeld. - Duis t E A do. tàe 1926/0 si, s Bank f.Industriewerte Calmon, Asbest.….|15 |2 650,00b |618,00bG | do. do, neue 1570,00b 1520,006 | Herm. Meyer u. Co.|12 |25 580,00b Steingutf. Coldig .|36

N . Schiff8=-Pfandbr. Nat. R.of M.rz.1926|f2Z 700,00b G deutscher Hypothekenbauken. a TL Ausg. unk,25 4X Le Düsseld. - Duisbg.|103]4 o. 1.

( d 1410| 94,00G | 94,006 \ r SieR l 0a 2. z N. Pac. Pr. x3. 1997/4 |1.1.4.7,10 ; Capito lei t 1700,00b G 1600,00 B ‘b, Eis 3280,00b 13200,00b | Dr. Paul § 20 434,00þ | Stett.-Bred. Cemt,|15

Wz q E : f ' , r. Berl. Strßb.[103]/4/]} 1.2.8 | 71,00 G 70,00bG | f. I Ea Naihe 1 bis L. A5 T1171] Sapito u. Klein. 30 0,00b 9, Harb, Eisen u. Br.. po J2UD, Dr. Paul Meyer. ./20 15 0 Stett.-Bred. Cemt,15

Bayer. HdI18bk. S.4—6/4 | 1.1.7 | 82,50b y g6 ( 2047/8 [1,2,5.8,11 do "Mine IV'u. Vis dde, lian s Carlshütte Altw.. [25 1445,90b B /1300,0eþ G | Harkort Bergwerk. 1950,009b 6 1666,00b G | Meyer Kauffmann. |11 |20 795,00b do, Chamottej20

E do. IIT.Au3g. unk. 28/4) S j A Lg ;; 1911/10 1,7 | 65,00b G | 63,00 | do, Gen. rz. 2047 E (4 A A do. do. S. 2 u. 16/84] 1.4.10 —,— , Deutsche Eisenbahn- Stamm- und | do. do. 1911/1034 y Dreg. Nail. rz. 1946/4 | 1.6.12 3 Ctrbk, f.Eisbw. rz.103*|f.z| E Caroline, Braunk. .|30 | 4500,00b 6 |4200,00b G | do. bo. neue 1775,00b G 4540,00 G | Mimosa A.-G., .….|24 |24 1140,90 G | do. Elektrizit.-W,j15 h 1109,50b |1045,00b | do. Brückenbau. .|2 830,00k 4 |850,00b Mix u. Genest.…..[15 [16 580,00b do. Vulkannwerke|12

It ch5 rau 2 u 93,00 d E a0 E Gr. Caßi. Straßb. D L ra u 0 ) do. Hyp.u.W.-BLvl.N [8%] versch. N 9,0006 Stan1um - Prioritätsaktien, 1921 unf. 27102 —_,— —— Pitts. Cinc.C. rz. 42/48] 1.4.10 Deutsche Ansiedlgsbk.|4 | 1 L Ea bow ¿ Carton. Loshwiß. [30 ß N ) —,—- —.— do. ‘do. St.-Pr.| E, [Sey Motorenfabr. Deub|15 340,00bG M. Stock u. Co..../25 15

500,00b |450,00eb B | Harpener Bergzbau|2( 4790,00b [4700,00b | Mühle Rüningen 130 1209,90b B | H. Stodiek u. Co.. 17 [17

. unverlos8bar X85] 1.4,10| 94,90b G | —,— S.Pacif.IRef.Mtge i s Mat ; Berkiner Hypot -Bank 2 : 4 Aah.-Mastr. abg.|i.L. E S do. 1920 unk. 26/102 R TUR 73'256 D a Gr IdA 7 Á Landbank …. rz. S t versh.} —s— a En C Ba Fs u e 3 3, Ds ry ; Bk. f. orient. Eisenb.[47] 1.1.7 Qa e La 6 R L , O Ÿ Í ' E Bk. f. or L F 19 A R Hartm. S. Masch.. f 1080,00b [1003,90b G |-Mülh. Bergwerk. .|12 |20 3000,00h G |2990,00b | Stöhr u. Co., Kmg.|8 2390,00h G |2300,00b G | Hasper Eisen u, S St 20 e” —— C. Müller, Gummi|l15 |20 705,00b [700,90bG | Stoewer, Nähm. ‘los L

Ser. 21, 22 unk, 28|4%| v 115,00b G [115,106 do. Genuß! |i.L. ÁDE E] a i do. 1899, 1909, 12/105 D ck & 2B () ); y do. S 1-4, 7 8, 13-18 L e 98 00b G |100,00b G | Braunschw. Ldeis.| 0 1.1 530,006 G |528,00b |G.LpzStrb. S. 1. 2/100 80,75G | 80,75eb G | S.Pac.S.Fr.T.r3.5 ®* znit Binzschein 1. 1. 21. Tlcur, Ban, Biies 0 , D. , U, B, , , , | « Jad, # au : x —,— C. Heckmann . 3800,00 6 |2950,00b | Müller, Sveisef. [30 |15 /2400,00b G /2300,00b | Stolberger Bi (150,006 |1080,00b G | Hedwighütte. 1315,00b 6 |1285,00b | Münch. Licht u. Kr.|10 430,006 G /425,00b j Gebr. Stol —- —_— Strals. (

¿4 V4 AAA AGR AR Ñ A z A do. 100 Doll.-Bonds do. S. 5, 6, 19, 20 kv./4 , | 98,006 G /100,00bG |Elektr. Hochbahn. | 5%| 5%} 1.1 |220,00b [285,00b |KoblzStrþb.20S.1/103 25 St. L. u. S. Fr. 1931/6 | 1.1. h, St.-9 do. S. 23, 24 unk, 30/4 . 101,256 1101,25hG | do. 5% Bret 6 1.1 | 95,00b 96,50 G da E S. 1, : s 10 Lig vAy dn do r dl ai N JFudustrieaktien. 6 Griesd CURO do. Ser, 25 unk. 32/4 | 1.1,7 193,006 |103,75b G kdb. zu 110 s D E A h 1010,00b G |950,00bG | Heilmann, Jinmob;| - [22 1506,00bG (1475,00 6 | bo, do. neue s y S telt... 25 | 1090,00b - (975,000 G | Hein, Lehmann u.C.25 130 1080, ,00b 6 910,00b G Stuhlf. Gossentin.. [2 O S 845,00b [849,75b | Heine u. Co 26 [760, 00b & 740,00b G - | Naphta Prod. Nob. —— | ——° *poln, Mark

: p A 54do.B.u.Z. Ds T.-G.| do. Grünau 16

Serie 1/38 7 | 81,006 | 81,6006 |Eut.-Lübecf Lit.A| 0 Lrt (i aRs do. do, 105 , i 272i 1.5.1 Att Ny t : s E L S ba G ‘abg la | 82,906 | 82,0066 | Halberst. -Blanib.| co» [Mtéfeld. Straßen- A G A L E A T j L Besio | Brauereien. do: Milh 16

As 5 t A 3 | 1.1 840 40, 99, 1907/1083 y E R Br.|16 0/1225,0 » 2 f f 7 5 do. do. do. [8% ‘do. | 77,00G | 77,00bG Lit. A—C ….. 8940,00b 1840,00 bahn ‘1899, 1907/10 ; ; it Berlinëainbl-Br./16 13 |1.10/1225,00 6 ÿ j 950,006 |850,00b G Held it. Francke 2 .10/985,006 G [550,00eb B | Nat.Automobil „112 !15 1,1 |560,90b G 1625,00eb G Sturm Akt.-Ges.. 15 [2 1.10/2049,00b 2150006 3566 00h G 12400, 0eb C neue 530,00b G 1490,00bB | Nauh.säuref.L*.i.L [o D|.4# p. St.| 88,009b G{ 93,006 f Südd, Jnimob.... 1.1 (359,006 G |299,00b

2009,00b G |/1905,00b G Deiamodiliórila :B, 2409,90b G /2250,00b G | Nedarsulm Fahrz..|15 |20 [1.10/949,00b /909,00b G i 809,006 [770,006

7 S ì {f ) v g S De De. MEEAS r | 1 5.00b G 190 do. Weiler ter Mer|15 M h: 7.00 R Halle-Hettst. LA 4 | —s- 340,00b Lothring. Eisenb,|102 s n t ç ú do. St.-Pr. 20 {1,10/1225,00b G |1200,00b G | 7 S : dó, 5er u. 1er ? de: di Ser. 1 L 90'506 94/50h G gene: Heu B 4 /435,00þ /435,00b | Mägdeb.Strßb.kv./103 II M. J.13. 89, B Bolle Weißb. abg..| s [20 [1.10| in do. Ind. Gelsenk. 75 1275,00b |1200,00þ G | Hermannmiüthlen.. BAEE g Neckarwerke 51/10 [1,1 14206 G 0B | —,— Conr. Tak & Cie.!2 j 1435,00b |1305,00b G | Hildebrand, Mühl.|2: 1200,00b G 1100,00b G | Neptun Schiffsw.-.!12 |12 |1,1 [795,006 /[795,00b Tafelglas a 1606,00 @ 1 , D

0. 1896 25er! . S k, 30/4 .1.7 | 96,75 96,75bG | Krefelder Eisenb. | . Ie L Oberrh. Eisb, 1911/100 69,75b y Z | T ia eite Deutsche Bierbr. ..| 9 [12 | 1.10] —,— 457,00b6. | do. Werke Albert. 25 do. 5er u. 1er 2.5.8. Brnsw.«Hann,: Cp 2 a Liegniß-Rawitsch Ostd. Kleinb. 1895/100 80'008 “e Tehuant, Nat. 500L/f S n ¡F Engelhardt Braúér.|15 |18 |1.10/650,00h G |602,00b G Coo A Ctm i N ly e D n A I} (i »” D, “p . A o . rel _ P T S [8( x

S 2ER IBRO Ser. 16-18, 21-25) 80,50b@ | 80,906 | o ae B 0 M E T E Cs 58/00b 0 E R 203 Tas 1310,00b N le 4 1.10/450,000 6 440,000 6 | EhiningworthA.-G|25 799,00b 1[720,00h G |È. Hildebrandt .…( 1120,00b |1150,000 | Neu-Finkenkrug ..{ lo D| 1.1 |345,00eb B /325,00b6 | Tecklenb. Schiff. (9! igs Es ba M Do, S 26/4 po S Q ib o Bil AGAa 8 800,00b [836,00b Stettin er Straßb. 103 65,00b do. do. 418 Î E Mere, R 0 N CTAOE aag Bde Concordia chem D 3 2295,00b |2200,00b | Hilgers Verzinkerei|: 1100,00b G 1000,00b G | 9eu-WestendA t. 2,1: ./3500,00b G /3690,00b G | Teleph. J. Berliner: 698,000 685,906. G 0. b er do. S, 4—6, 10—11/ , Lübect-Büchen .…. t e , , S ne 110: , , fa Landró Weißbier . «LU " aux , ; j 1000,00b G |890,00b E | Hille-Werk 745,00b 719,00b Niederl. Kohlenw... 2350,00b G |2200,00b G | Teltow. Kanelterr. 365,00b G 270,00b G —,— Hilpert Maschinen 630,00b (680,00b G |Nieders{l. ‘Elektr. —— 425,00bB | Tempelhofer Feld, 350,00b 350,006 G 0/1550,00b |1525,00b | Hindrichs - Auffer- Nitritfabrik 940,00b 1925,00bG | Terra Akt-Ges... ./30 1339,00b 6 |1250,0eb G 400,006 G 380,096 G

Do. 1 er 19 do. S. 2, 3, 5, 7— 93% L eaiius „anen —— Mecklb. Fried.-W. 8X] 1, O g uge Südd. Eisb. 95, 97/100 Lörwenbraueret=- do. Spinnerei 1225,00b |1195,00b6 | mann Munition 744,000 [720,00b G | Nordd. Cellulose. li. Terr. Hohenz.-Kan.| (

pk jet ft fd fend fer ek ek fmd frmdt fri ded derd frei erd Predi mdf serm edi fr eiti fend from fcl Amor s

pu l s oOoO000 - [E

. 1908

1920 Nf. -Egl.A, 1630 "s do, fleine * do, 59i.100L-St.® do. t\.1880 5 er“ do, do. Lees R}.A. 1889 25er!? "do. 5er u. 1 ér!? do. 1890 2.Em, 4 do. 5er u. 1er“ do. 8. Em, do, Zer u, 1er do. 4. Em. 4 do. 5er u. 1er do. 1894 6.Em, 19 do. 25er *

00

A4 b A I fk M Ps F Pk A ed Wf H benb þrd

E

Pa

|

M R j jt e 1+ “l 1

P

HnE Fs fes derk I bert fred Pr 4 af erti 20 0mÀ Pert Îr4 dba M d jerek

5

b ps i ps ia fs pi jd bt bt 4 A ®, . . M

s 2 F 5 Fs 2 A m F jt n F

L. I T L E

000000000

1 L. S De

b if m f jn Fm fri ft b ft ft b

2 1 2 3

A t

Rei

ga: Gb: Pas: pad gut haf Bis ed Je “dal drt jut: P5-§es ded. bi. jade es e E D E T

0000000000 E f f O f e A e Se be Le 1“ 1 2

J 1 111 e ij i p jn S jt 4 R S P ck S-AOOD puá T2 L bes Pud fert derb

bi jd di fi thi jer p Prt fei ft ft fel rk fk prr jd jeri fert pri jk fert fri jed fer jdk jer jrck:

| |

- er N C

I) 1) |

aao

| |

| oe La v0

. . S Ses ram

o r l

E S r

E

[ 000000 I r s

| |

o m4

PU M f CG I O LS E DO DO L D Ci

reue ean

2 _+

5 35

bd jt bend jb fend jperk jk P. S4 S S Lai l i i

M fet Frs N Pl

Ausländische Klein- und Böhm. Brauthaus|10 Consolid. Schalke.

: R SA li Corona Fahrrad, 18 Straßenbahnschuldverschreibungen, Schöneberg. Schloë] 4 | N , Cröllwiber Papierf 12 dos Î ) Sculth.-Payenh.. „[12 [20 |1.9 |820,00h G |769,00b G

Christ. Straßenb.|

do, do, neue al | L4, ¡al E | s A0 Auswärti e

do, 1891 S, 31° do. S. 12—15, 19,20/8/ do. | —,— 70,00 G Pr.-Aki} . 4 do, do. 1904/100 do. 1902 in 4 * Danziger Hyp.-Verein|4 | 1.1.7 | —— —,— do. St.-A. Lit. A} 4 e S B do. do. 1907/100 do. 1905 20 ausgest. b. 31.Dez.96 Niederlausfißer.. .4 1330, ‘cob E Ver. Eisenb, Betr.|102 do. St.-R.1-252) do. do. do. [31] 1.1. N, Nordh.-Wern.L.A Ltg 450,00H |Westd. Eisenbahn./102 do. Präm-A 64 10 Dt. Hypbk.(Bln.) S.4-6|5 4 dai eti Paulin.-Neurupp. s , Westl.Berl.Vorort|1031 B do. do. 1866 * do. Ser, 24 unk. 23 1,4,10/109,00b G |114,90b G Pr.-Akt, I Viktori 5 . . s E n Naa Ny y i R Dau 2 fes : Bochum Viktoria. .|15 E dek Bod. - Kred. » do. S. 1 u. 18 konv. ) Betgutdor Pras 1.4 | —, , Ausländische M Schiffahrtsaktien. aile igs d t [2 i S canse Ga L V i S. 7,10-12, 14-16, E A: Fi chuldverschreibungen. |, ; 56, 00b G /2350,00b 2uh. Nürnberg. .|12 |15 |1,10/855,00þ G (650,006 | Deutsch-Atl. Tele Schwed. St,-A. 80| 3) 18—21/4 |versch.| 93,00b G | 95,00bG |_benwalde Lit.A dh ros pa E Eisenbahnsch I g Argo, DampliQisi. 80180 } 2 1830 (ob (795, 90b Brieger Stadtbr, L 10 e A ‘o, Qnremd Bera idd i i : Brieger S a y „oL „Berg.|2 ß 1 1 1 1 1 1

10 y' L 10

e

=

5 5

b j pt pt p jl

L, L,

L

Ee i

A j b ck ck ck

L ti ition 1180,00b G |1150,00b G | Hirsch, Kupfer [1 1125,00b G 11095,00b . Eiswerke 730,00b G [710,00 G do. N. Bot, Garten —,— HirschbergerLederf.|15 |2! 2000,00b G /2025,00b G | bo, Gummi | 509,006 [421,00b do. Nied. - Schönh. 350,00b G |340,00b 610,00b G |601,00b Höchster Farbwerke|20 1200,00b G 1980,00b . Jute-Sp. Lit. Bj1: 1675,00b | —,— do. Nordost 390,00 [281,00eb G 1956,00b G |1750,00b G | Hoesch, Eisen u. St.|24 2950,00b [2750,00b , do. Vorr. À |1! en gamen —,— do. Rud. - Johthak. 180,09b |140,00eb G 709,006 [700,00b Hoffmann, Stärkef./10- |25* {000,00b G /950,00b G , Lagerhaus i. L.|0 D|,4 p. St./1050,006 |1030,006 | do. Südwest i. L..\ 1590,06b B (1459,00 G 900,006 1830,00b *1,1004Kriegsanl. h . Lederpappen..| 6 | 8 |1.10/670,00b [650,90bG | do. Wigleben i. 2.0 —— 830,006 2510,00b G /2490,00b | Hohenlohe-Werke .| 5 2500,00b [2400,00b . Steingut 50 it 4 12100,00b G |2100,00B f Teuton. Misburg N 1150,00b |1150,00b G 780,000 [750,90b G |PhilippHolzmann .|12 835,00b G /595,00b . Trikot Sprick.| 8 | ,5 [1090,00b |1000,900 | Thale Eish. St.-V, 8550,006 |6559,90h 750,00b G |725,00b Horchwerke 8 650,00b G (620,005 . Wollkämmereil32 |82 | 1.1 [2925,00b 6 |2750,00b G | C. Thiel & Söhne. 7320,00b 1782,00b 1180,00b |1075,00bG | Hotelbetriebs=- Ges.|15 |2 2900,00b G |2725,00b G | Nordpark Terr. i. L,/0 D|4 p, St.| —,— Sgt Friedr. Thomée ../3 2800,00b 6 [2050,00b G —,— —,— do. Vorz.-Akt,| 5 285,00Þ G [230,000 G F Nürnb, Herk.-W...|20 | ,10/1100,00b G |1050,00b | Thörtl's Ver. Oelf..|2: 3120,009b 6 |2590,006 G 605,00b 1|599,00b Hotel Disch 20 |16 2580,000 12400,00b G Thür. Bleiweißfbr.|32 1950,00b G |1900,00b 2925,00b |3050,00b | Howaldtswerke .….|10 [24 1000,00b G 900,90bG | SDberbayr, Ueberk..| 8 335,00h /349,00b Thüring. Salinen. 900,90b [740,00b 900,00b G |825,00b Höxt.-Godelh. Prtl.|25 948,00b - 1920,00b G | Oberschl. Eisb.-Bdf.|2? 1390,00b (1215,900 f Leonhard Tieß.…. [10 400,996 G 975,90» G 819,006 G |775,00bG | Hubertus Braunk..| 6 S 1750,00b | do. E.-Ind. Car.H.|2 1350,00b. |1169,00b do. Vorz.-2 ] 125,990b G |120,50 G 2609,00B [2600,00G | Humboldt Maschin.|10 820,00b G 800,90 B do. Kok3werke …. 2000,09b G |1940,00b } Tittel u. Kritger.…10 | 1635,90 [1690,090b 618,00b |570,00b |Humboldtmühle „116 : 1360,0eb G | Ddenw. Hartstein „|2 —_—— —,— Trachenb. Zuter..|20 1959,60b 6G /1900,00b G 2700,00b G 2670,00 G | Ludwig Hupfeld 25 960;00b G 810,000 G | Defing, Stahlw...| 1650,00b [1600,00b G | Triptis Akt.-Ges,..|16 |: 1249,00 |1249,00b 569,00b 1550,00bG | do, do. neue 810,00bÞ G [790,00b Oelf, Groß Gerau. S G Triton-Werke .….| 12 549,006 /9520,00b G 910,00b |890,00b | Huta, Breslau.….|15 569,00b 1560,00bG | E, F, Ohles Erben 843,00b [790,00b Tuchfabrik Aachen.|25 |25 1375,00b |1400,00h G 3800,00b G |[3800,90b 6 | Hutschenreutz. Porz/20 2045,00b G 2025,00b G | Oppeln, Rortl.-8. .|t 1025,00b G /980,00b Tüllfabrik Flöha. .|2 1902,00b 6G 965,00 B 1621,00b [1564,90 | Lorenz Hutschenr..}40 E 1956,00b | Orenstein u. Koppel): 1 1700,00b G |1580,00b | Türk. Tabak-Negte —— Vit 9 865,00b G |825,00bG | Hüttenwerke C. W. Osnabrück. Kupfer. 1545,00b |1480,00b G 880,00b G |850,00b G Kayser u. Co. 10 1000,00b G /1009,00b G | Oftpreuß. Dampfw.|6 2590,006 G |2275,00b G | Gebr. Singer .…... 980,006 G 975,90b G 2790,90b |2790,00b do. Niederschönew.|20 |2- 750,00b G [700,00b G Ostwerke 922,00b 900,006 } „Union“ Baüges. . 525,00b G |525,00b G 700,00b G |650,00b G |Jl\se, Bergbau „22 |3( 2095,00b [1985,00b | Ottensen. Eisenw.. .1 |760,00b G |700,00bG | Union, F. chem, Pr. {099,00b |1095,00b 1125,90b G [1050,00b G |Fndustriebau ..--.|15 |2: 620,00b G |619,00h „Union“ Werkzm..|2 1900,00 G | —— 7á5,00b 700,00b 2. Jacobsen [10 370,00b G 350,000 G | Panzer Akt-Ges. 1500,90 B [1409,09b G | Unionwk. Masch... 633,906 [625,006 G 900,00b G |899, ,00b Jeserich Asphalt. .135 |35 1375,00b [1375,00b | Passage Bau... [2775,090b G /2625,00b G | Union=Gießeret „2 /900,00b G |760,09b @ 125, 00b [705,00b G | do, Vorz.-Akt.| : 241,006 1[210,00bG | Peipers3 u. Cie... 4100, 00b _—— Untechausen Spinn 0, HE E 7800,00b G | J.A.John, Akt,-Ges./12 |20 700,00b G |750,00b G | Petersb. elektr, Bel. _— WVarziner Papierf. 1075,00b 1048,006@ 6500, 00b 5500,00 | Max Jüdel u. Co,| 0 |: 680,00 8 1678,00b do. Vorz.-Aktien| e P rayeD Ver. Brl.-Fr, Gutmn.|1! 1075,00b |1030,00b 2450,0eb G 2580,00b Juhag 10 651,00b G [645,006 G | Pfersee-Spinnerei.|18 | —,— —,— do. Berl. Mörteltv. 505,09b G /469,00b G 1295,00b |1209,00b G edr. Junghans . 115 610,00þb 1575,00B I Phönix Bergbau . |25 2975,00h 13050,00b do. Chem. Charlbg. 1900,00b 6 /1750,00b G 125,00b G |125,00bG | do. do. neue 850,90h G 1535,00b do. Braunkohlenv.,[15 |: 1700,00h G 1480, ,00b Ver, Dtsch Nielw. 2200,00b G |1910,90b G 860/00b G (595,00bG | bo. Vorz.-A, L. À 109,50þ | —,— Julius Pintsch [20 | 2500,00b G /2400,006 G | do. do. Retrolio. 465,000 [470,00b @ 400,00b B |400,u0b dv, : do, neue 106,50b | —,— Plauener Gardinen|35 1808,00b 6 /1750,00b B , Flanschenfabr. 1891,00b 1805,00d 1252,00b G 1300,00b |Zülich Zucerfabril|: 2690,00b 12890,0eb E | bo, Spißen 12 860,098 1850,0ceb B . Glanzst.Elberf, 34009,00b |3350,00b 1020,00b G |1000,08b G | Rahla, Porzellanfb.]38 2075,00b [2050,00b do. Tüll u. Gard./20 950,00b G 950,09eb B . Gothania Wkz |800,00b a |780,00b G 800,00b G |780, 00bG |C.A.F. Kahlbaum .|2 0/960, 00b G |955,00b Herm, Pöge Elektr./12 665,00b G [580,00b & . Gumb. Mes. 528,90b G /490,90bG 651,00b 600, ;00b G |Kaiser-Keller 1750,00b 6 /|1780,00b G do. Vorz.-Akt.| 7 t00,50b 7102,90 G . Harz. Portl.-Z. 859,006 G |825,00b G 2900,0eb G 6 |278@0eb B Kaliw. Aschersleben 1750,00b G 1650;,00b 6 | Polyphonwerke ...120 /4 1100,00b [1959,00b G , Kohlen-A,-G. . 1390,00b [1301,00b G 1000,00b G |760,00b do. Vorz.-Akt, L, A Z 199,00eh B [108,50 G Pongs Spinnerei .130 | 1050,00b G |1080,00b G . Kunst Trotb #2 1019, 906 [1080,00 G 141,00b [140,006 |Kalker Maschfabr. „25 2530,00 ß |2500,00B | Poppe 1. Wirth 180 | 1475,00b G |1400,00b G . Märk. Tuchf. 1000,00b G 900,00b G 800,00b G |750,00B |[Kammerichwert ...130 | 1260,00b 6 [1299,06 | PortoeUnion, Prtl./15 —_,— —— Metall Haller, |: ) 1500,00b 6 |1400,00b-G uns jtd iei g Kandelhardt Aut. .[10 1030,0Ch 6 |1020,90h [ A. Prang * f. {Jahr|15 |: 1160,00 6 /1149,00b G |} bo. Pinjelfabriken}2 1745,00b 6 /1605,00b 1475,00b [1420,00b | Kapler Maschinen .]10 1250,00b 6 |1200,00b 1 Preßspan. Unters. .|50 2125,00b G [2000,00b G | do, Portl. Schimi= 4000,00b G |3690,00þ G | Karlsruhe Masch, .[30 1025,00b 11000,00b6 6 | Prestowerke .…....!18 |2 \{how, Silefia u. 899,00b 1860,00b Kartoffelfabrikate „15 7190,00þ 1[785,00b Fraucendorf 25 1 /1000,00b G /995,00h ail jade vin gie Kasseler Federstahl|50 1690,00b 6 [1598,90h Fr. Raz3quin, Farb.}40 do. Vorz-Akt. .1 [127,006 G [120,00 G 530,006 1[430,00b Aas Bergb..|10 2075,00hþ B /1940,0Cb neue do. Shmirg. u. M.,/40 2475, 00b |2400,00b 945,00h [870,00b G do. neue 2065,00 G [1930,00 G 4 neueste do. Schußfabriken 3900,00b 6 |3900,00b G C. w. Kemp Nachf.|25 12841, „06h G 629 0eb G Rathgeber Wagg. .|21 | Berneis8-Wesel 118 | 1900,00b 6G |1900,00b G | Keusa-Eisenhütte. 10 10,00» B |900,00hG [Rauchw. Walter „160 do, Smyrna-Tepy. 15 13000,00h |2950,00b | Keyling u. Th omas|/10 5200,0eb G 5250,00» | Ravensb. Spinn... [15 |: do. Thitring. Met./40 2850,00b G /2500,00b G | Kirchner u. Co,.../45 1805,00b G |1700,00b G | Reichelt, Metall 40 do, Ultramatinfäb. 20 1300,00b G |1380,00b G | Friedr. Mauser Sp. 22 /2000,00b | J. E. Neineer. 20 do. St.Zyp.u.Wiss,/30 —,— /550,00b leinbg, Terr. Brsl, 4 L de Reisholz Papierf. ./18 Viktoriawerke …….|22 )/784,00b 2800,00h G |2700,00b G Fr. A. Kbbke u, Co.,|30 1680,00b 1530,00b G | Reiß u. Martin „80 Vogel Telklegr.-Dr..135 1 L 10/999,00b 1525,00b |1600,0eb B Kochs Adlernähmscch 25 1500,00b 6 |1410,00b | Nheinfeld. Kraft ..| 0 Vogt u. Wolf 10 L9 | —— 7199,00þ 1793,00b Koehlmann Stärkc|18 1875,00b 1874,00b |Nhein, Braunk... ./20 |: AAES Maschin.|10 1310,00b [1099,00b | Kohlendestillat. 1600,00b 1450,00b G do, Chamotte [75 nette 306,00b G |280,00b G | Kolb u. Schüle ... 1970,00b Q 2000,00b G do, Elektrizität. .115 ba Vorz.-Akt} 6 pie —— ge Kóllmar u. Jourd, 1550; 00b 6/1490,00b do. Vorz.-Akt. do. Tüllfabrits25 640,006 1570,00b Kbln-Neuessen .... 2498,0ub 2490,00b do. Gerbstoff... .[14 Volksi. Aelt. Porzf./18 450,006 1355,00b Köln-Rottweiler 1100,00b G /1050,00b G | do. Metallw. .....| 0 s Vorwärts, Biel. Sp.[10 630,00h |600,00b G | Köln. Gas u. Elektr. 380,00b G |400,00bG | do.