1900 / 286 p. 19 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

epu ey E pr. ul » pr. do: 4 ilt. Dez un do. E unabg. do. pr. C uns a Ad do. ult. A nien do. uin pr. 44 L L R Aus 1 uas M Na bli nletb ne a) 5 3.9 A Bri Uno gd gati he 1 d | i 6A d. n ¿ai E do A u Hei 4 1511 nue Dani. H, XIX K old o leine| 5 189 S BN ¡|D X o. re e ul L) 9 | 13; 7 bz e vp U ——— d nte S P.) 58 E G20. uts Psandbe E do. t. De Ae d ¿G f e fa 9168 do. S memente zie 1 fr. 3 == do. mt, M1 5000—N0 V Staate. e B 4 | 11. Jus ps F “f 2 13 117 t O p ai D 1s Lugo 5 G a H Ee do. Gold: A. nte leine/ 4 L7 (8 4% D do. V N 31 L 200 91.00 G Dose : 1697| 38 ne E i E iat 11.7 M E E eir D) 612 5s d L f, 105 3 Fie 300 s B entlaft ia 12 92; ¿B a vi 200 17 11 arle u ibe 4 E 22006 i da V O 09/4 117 3000: 6e D t „Obli 4 t 00 ti “R 3 LL1 3000— he Bozen u D E dus! 4 4 | 11s sf 91 ‘0065 f G s blig 4 14.10 R 150d a eutsch Bufareft “wf R e î 8210) Lf do. P n q 2000 s u via kus do. er St K. _— | L 10! 9'10G do. B f 1V-V : 181 vers O do: Rai s R Sti 20.59 E t f [-- O t D A eis 3000 100 0G gla E ee 0. 88 71 reen L Os 0. I eri: 1 29 en m e L n do. 4 it G Dresd X uf Ph u S E B His 4 o L i; » | p. Stü A rk b. 90 L R D e e e e “L de do aa O e h o h E S S t B da o. klei v.) L 1 11 17 ( A N pup 1908/4 L ‘10 0 nue do. en 6 O O zu efú e tdapeTer d In 44 | D fe E 4. 200[111,0 0 0 C E 600 u. E 0. e | 1511 108 dó: Pfd, 2 E Old N S | 600 j do. E ea tieine u 1812 s do. S E 31 ae 5000 )_ Sb utinet ut Da : 20 0 157 do. do. St.,- 1808 4 | 6 2 §106 g do. te U br 4 eris : 2A SD ¡G raus, üb 000d /sl4 I 19 00 do. : Gold leine L | 139 84,4 G an Lp 34 1410 ‘o 0 Fe “Güt 84 11 [1200 125500 do. L e „An L 11 139 SL10RLG do, gie d Fa: L 00 09 50G Sbnigebg.-0 üter A1 4 | 11 / 12 0G A D E t 19 aue Jer E R 0p! Le Vi T 10008 R S Ae Christi ratl 4 u 117 S du Iu id, 1 3 L 5000200 L 0E E Ml 7 y O e Bera. m-Kol he Ei Genua 150 d eih 2% | Lx | PBE 880biG R V ink. L j 4,1 4 —200 8/90 Ma. M ext fd 8 [6 4 1 2 d -M b o. e 41 | 6 83,60b; paige b. E ‘906 fett Al i T 169,6 Berl. wad en tes 2 u 1612 E 3 ois: V i 117 n f L N M i odo D t Er K gfor St.- e-L ne| 6 j 16.12 E rf 44 . 4 E 7 5000 200 Mets Ofty r „M e | 7x 104 4 | 14 1 /500 10 àl o nid sd 8 1 L Rarleb s S A pole 6 | 1612 73064 M M Se E32 LL7 D 900 90 5 E ederiausi l J.) t! n | 14 [A B 0b rol schweias C S 1.4.10 blig 5 op ad tad 91 2 | E 75,80 (S edl. Se L, F! 31 41.7 2000 9 ,50 ä d T Sa) D 4 2/4 1.1 g 100 B ö D lth and igi agd. # 4,1 a F d en er M Ñ e] L 4 E 5 do. H L V 4 141 —200 Ob Z o, ß 2 ¡1,1,7 100,0 PoO al e sch Ie 1, 0 1 tio F | E 2 A e do. h 1410 S 8 nbi e 0 2 | 1 2000 s fl E 4 117 100 A Z î Mailind oner N L LOCO ai v. Sli 00G s alie - Urs, 125 4 117 S 3 00d & infter | B 314 114 600 C o ads: L 1 117 u E A j M! : ) | E D d. I E 90 4 H | S A V) 0 z A w | O 1385 Y ed 9. .88 44 E Vas 9 00 N ände L 4 4 4 ey G 0b te [lr E 091 14.10 | 2000 88, 0b G itd eut 10 4| 14 600 20 M „Bil 188 e E 3000-— 1ER Hi r 45 do. E 13 28 A ô dle 1 fob M T ) â 8 zG Bresl - 11 | L1| 137438, tagd. -Witt T R 2 EK 300 |- b f a 1 pire.t M 0 1410 f ih M La A Doe gr Kelba.| M 600 ne E 2 Hi E E J 5 h 0 Sta ) Frs go a 44 A do. rel. H 228 | 114 | 00— T6 50G a (bg. éd 4| 0 Ob s tpr, Frs A ‘4 14 V aa l do. tad Gs 00 T LL7 96,5 do pup. Do, E ÎTS | 3000— L E, Narienb E al ah l mei Ste Ren rz. Aft:13 1,1, 900 —200 ias Ji F : do. t-An 00 N 117 A do. Pf t L 4 300 e O tp Ra A n. n n- 000 S Star ‘Sib B 3 l 500 u. E al. u 3 | 1 gie Bs A 1,7 98 50 : \ ar 17 2000 9950 Paul. q.-M S 3 [9 -S é 30G rg Do, Y e 1000 300 L dd Eis an | U l Stodhal Be g T Sid O do. - L 558 A d. 50G A 4 E tan O E M 1 n dis E k de M P do lme 4 8 r S 6 | S 684 G f. [2 5 VI 908 N i B OLS B Es hr E L -P “Sai mar rir 9 17 E —— Ï 2h ttel h E i dó. r A Be 4 p.Stie E Nitt [Tun i; 1907! 31 141 5000 100 90, G D L R: /104 | E 500 rio ir«Karo i ï i 33 117 ) —,— Se A Hein (1 E d Is r 4 E 48,506 d (d.Bd? nf. 6.1 782) 0 E 1009 )G 9 e h é é 14 | 600 ritä D Finst sdóa 14 V 0—500 T Bivorno-ß eine 2 = f Venet Ap Flei | L 0b c L I 1 versa D 100190 50G Aad: uts 186 2 4 M £00 121, ten eu insterx 4 f A aas gi ace implon fein Se 4 4 [4 Mie do, 1288) s E b “ey inf. T Vidtrf. 4 eri. E 5bz Alg Kl che 0s 514 1 1000 80, 50G J tsch erw! «|D4 L .10 l bs o Le  n. lein d L 7 A A l ' j / c ) ) “ti 2 S l d E O M G An id 131 Jt 1 deo P e Gele e iLT M M2» Wiener “a4 klei 0) 4 TBEN 95, 20b Vy TIIT 1:41: S8 4 S 2000 10 D 2uiO Alg D ein Kl 4 | 4 600 -— S g.D & 133 117 000 9 80 ste o 4 T 4 V Zür ianer 80 1A | S E C h r L F260 Ver “Et 98, e lt, Dtid b. ei 4 | 14 6 N s lei l. 7 100 ads U Ide gi L 4 rOd ai 4 | ürich Sen Lire feine : 1661 ans Nord Grund 6.1907 2 12 e Va k-U d 4E n- u s 500 A do, L E E | a de Minas Ob 12 [A1 6000.26 2. Ÿ | er e re-Loo ine 4 f O 95 0 G rdd, ind L 14 | 1.4 0 E o0bG B On S bg.| nd 200 8 do Vil u. S —100 “n P 1g. tfiteto O a .10 7X re 57 j | cl di E 1361) 0G T E ne Dn G E 770 E t guf i ets t ; e Ats 2 1 E 57206 M f B T o 7 Anlei | 3E | ALAE 28,006 5 d Vi dk LeaN L E Ri : Verl. l folatd. 4 N 1 af —— BN, 96 13 10242 | e —,— | rb Di 1 Paw 1.7 ¿X f | S0bz | B f O S 211898 _ S5 BRS S V une: in f 5000 100 9506 Boch. E verfld L ) 14 H enb E do. 9 Il 6 10 24 nba E i S6 O. ga. Se J “20 ae bzG d | Bulg datio G 8 4 v. Sli A 4 VITunt n T PEI 5000 1 Zichung Bra G aa d.1 sl e 11 40 ah E I S 10248) 4A hn E Si w tr. s g R: 202 S Ha Y j Z - = ), ) 3) 17 200 1 1878 1g Br U elf tr A «f 24 44 | 1/5 1 )O n-A Do u.S s. 1 t 1 O lzl 4 11 3000 055 mb, 1 : inie E aup 1:08 | E 89 00 do Les u b. 1904 4 117 | 2000 00098,75bz S fen? s B | 53 A 14 50 000 1 ft B Í d .St rz. 02/4 | 41 | 000 bli d il, 3 4 1 | x 6 . A B, E 2 H M M: d - as tftä 34 | e 99,00G de X unf b. 190 4 f 4 3000 0 99/00 b; s dweige l 24/4 1 0/10 27 ( tien Bal R R a 102| ver! 0) R 50 ig SüÙ De }. Bent ein I d 1.7 2000 500 8 20be an W p. —_ Y Do, U dt. - 161 104 k R T nk. 1906 | LL7 30 )—300 990001G do. Clek iger ‘61 3 14 1 N S + S D) 0,1 100) 4 1 ch. “ea ) ati ids A ftfr 18 4 fr l jl . 2 bz Hil no ech -B 3 o m8 S 6.19 Le A Íl P T1 Un T 488 1410 300 2 (a zG Cref Clektr. | 63 5 14 1,1 000 ces G t -Chil€ 898 (16 C. 1 11000 O) 10 e! do. tali fr Mb [ep 2000 u 0b Biel ve êlerba | aas e 6 E 4 (geza I 1410 n H Sa H 0 S M E M As R ten A e S t u 148 Lal E s # Y gl nkrd) l T 40b i yp eins 19 L l. 7 300 10 8,70G r { A b. 134 1, 600 06,0 : Gr B bt. Strb. 00 | 117 O u 5 ) [100 30d “da . (G k 91 5, 500 A t.b öôn Red r B nk 64 8 E ü Holl Ane dpf IV 6 [4 ä 0. H - Pf ba 10| | 17 3000 10 97,206 El 3d e erd. fu. 8 21 8 | Wi 1 0) N G er ochb T (102) 4 |1 ! [1000 u 500 10,50 bi f do. Do d. H 4 e 500 83,3 bz G La igs M an 6 ; q nd. U p a N IV| 4 | B e do VI vp fa nk. 4 | 117 E Be ner Fise fv va 14 4 t 1000 A G H Gan © ah ‘(102)| {| L7| )1 5M n 20d ug do d 28 |9 L .10 10 Ai 23. Ob G L ndb Bechole g fl 7 T 150 ! E vir Be 00 A 3 1511 E do. L y 4 L17 300 —100 e G 9 r. Ho enbi 8 10 4 L1I 1000 135000 M ape bahn (105) L17 | 1000 Res U do, “h ) 88 4 U 500 S 2 2b) eivai ank vlezbnk, g 600— M d ff Den A Q 5 3 | E m S pa X ETET VE| |33| ve 7 30( ()—- 00 001 N ¡Hochb 10 4 4 50C 38,00G Ae L Sub. U M 1 17| N 1 20G K L EN 189 181 11 1000 Fr 87 70G 0, iger . as 8 7 U. R Y do. tfr. yp 111 p Anl L.) L | L T 81/50 s 8 XT N X MeJ ri. O. 100 90, bi H r n lit babn 48 4 1] artet 156506 1td. ebg. rh b (100 4 | | 1410 1 O 01 S Kilb 0 1 (# 4 05000 u ire 37,70 H do Ban nk 94 8 6001200 A f ó Hy Z E [r eibe! | 17 is . Bi L XT 1 4 | veifd ) N U G 00 zG Hau G eue er aht 8 5 | 11 d 12750 do. Kl g S TT 10544 3 L LC [10C 00 E 10 ilhß d . ‘fo 4 1410 80 500 ï 70G L .Kr K an V5 6 ? 200 1 00 E p.- ert K ile e | 117 90b do dk TI 90 "a v O E bzG H m af n| 4 8 4 | 1 00 1e S lei Î 5) E 4. »1 0 ) G „L 0, 189 |4 Y .10 E E L Mrd u E k , 6 1 7 51 E Æ Jh sfr. ac) if lis L E 7 E E zG nis r.L, TI E U 2000 1009 0 0061S ar b sel S 11 (84/4 L] 10 142. OL S inb, Le 4 | 1,4 10) 00 u. v6, ur 1 4| L 00 P Mer o r d.-An) 7 6 0 0 105 7 p Tim F tl Na Obl. 1 1 Q 3x 3 17 ta : 9. T I19 E ) 1C 99,79 zG Ha nba Alt : 8 4 1,4 000 n ) t es, DO, Strb. (108 4 4 1( A 50M 1UÍ 70G . B 8974 F L1L7 1000 f B O dark anu P nft. 10 : 3000 ¡E L 4 2 and u 1899 4.96 3 | 5.3.9 E do m O T S d. 5000— 0 4M S Mio: (ton : 10 4 1] 900 7B Südd Kl ). (1 H ju A 0,750 1K (8 Pr 1000 Le 59,7 Y rfi A E 7 1 1200 23, k Y L 3K Bk. G: E | E L d É T 10S v ri. 50 R 99 6 (S veid fr rg on 4 034 i | 1000 187,70 ba N UDd St einb ( O 3)44| 117 2000— 00 75G C A K 9/4 Lu 1 fl E L B f L 10 Ee 136, 25G Lf S j N eb. «P s A Ba bo, IV ) ae e 0G deidelbez E 34 4 11 100 55,103 El (100) 1410| 000 i 50007 } Ga me | 117 000 f. 59,706 ap E B S 19 0 600 1A m q ord. do -V. fdb. A E Me 0, XT X rz. 11 : ri ).| 00 10018 ‘306 da e berger : O ( 1 1( 0) 107 3 G es Fish ha 00, ZL| 1 10) [1000 U. 00 08 dtr „O ri S | d. 100 fl. RHeR S a Ba. ant 8 7 ags, 10 75G men je 5 a | r d B do X TI r H 15 | e 5000 E 7,6C "3 K: rls y Pei e 18 9 4 11 12 00 A ?) td. n (V (1( 4 L7| R 5M 95 9 80 d P.L L. fa R 1000 2 HERD M fle a . 10 12 d: l 27 B E ofe ir qu M Ño Pfa Ob | 4 | fr. 3. E do. E de O | v I 3000— 00 bIG Ma, ruh Vei: 44 8 d 11 200/3( 1A G 3,I le )3 ¿ 117 | O U 25 Chic „L Ref x3 unif L d S7/76b8 “vg rba pu nk-V. B 8 A 12, DU Els eich H N V Defie ud6 V Ir. Z R ch-y She i 04 eri. 3 S ok H Gries A 44/4 1 0 O e B11 109) 4 ' 117 1000 9001 E Glei 3. 191 che 0 89, 4 M4 enb. f iv. 94 10 f 30 112256 E [Rofto ug Ÿ Desen f r. W T: (4) L f s O T E edlen erg. A4 414 3 100 116/003 A (08 17 fo 00 1104 kl Deno.ftio % Ae E 500 F Pee M ae B|| €1 Ti 200 12/.00bs E h Defter re. Mr H d 3 F 80/75 do. E 05/4 L [200075 9206 tieden 0m  B11 7 4 11 1000 220.000) Alb uslé (100 14:1 1000-8 04 00k f p RioG.r 1006 Sise ör S7/75b3 Mein. H yp. 40d; 64 7 A6 S E258 zG e S ü eft Un re M) 0 ü 3x 4 41 d o. XVI if. 1 ‘41 12 0—75 1 50 zG Potsd nav A'B 0 4 |4 1 106 O 97 T6biG l än )/4 1 10 ny 00 Vetta 3.192 9 11’ ub 87: 75b tit Skl. -B 9), 64 G 300 187 S0B)2 »)S öfe; a 11 L f E 60 Gupbt. ra 3 | 16. 0 9640G pes X A 904! 131 T 3000— 10 13 bz ivaiD. Bo 15 L 11 00/50 7 00bs 3 N Es di 7 N )O N T bz@ o.L Ee 14 199 31 ss ah bz d E Hp. Sn 7 O io r 118,006 5H E pie 2! _— 1 do. p E A1 1181 26,40G 3 XVII 1907/3 34 S 50 8 115,56 e A 4 14 1000 ¡0b Böhn ahn sche 11.7 2000 N og'7r s Kan Si Bouièrz.19 D 1&1 n-B af E Ra S ¿ 200— E a Êlv, T erhof . 1 1254 | do. m eee L, 4 S —, 0G d tr. onv A 19064 31 1 10 E 50 SO bs ah D (10 4 | 11 1000 170,5 ¡00S Ou m. N Ei : 2000 E d ouieville 3 4 N R o Lf, Mi S 800 7 8 1a 0 S 2 [2 Iu enb : 9 id | 1.10 l Po Ko ats R H E S608 E Bd 3. 6/4 e of 10 114,50 les, Kle aid 3 ) 4 | 4 1000 o oe ureO tordt is 1 ERO t Ma 4D 195 | 117 E Q ad 9 ülbei ret O é p 6 104 2 [Be Zut ta n f | ln Vats „P 858) 3E | ‘410 F 9. dkr. An 410| 9000 00a E tetl K e fon 22 6 ld L 1 )0 15 50bz Do. Dan b. . scub 000 00 187 o A /o à,1C 1 L 1 10-1000 8 tat, ei u n / 7 500 Ia 2 [Ver. D ra D L |4 Lic 1000 ische s mu fdbr. 1 A 1410 A S T 41 jo! 20 E G do, Bo ein onv. 0e S E 00/1 154,4 3 do enb É a s Zerti 58 31 1 7 -1000. Pas d B (t. De 5 500 123756 E e rau. Ahg 0 1 P e erl na r 2A ins 1 10 6 Ï Ba t 3/89 713 A eft 8,00 bad ü r wb v 13 3 |4 11 s ) ) É 75( 0e a da i: H h N N do.d ol ert 1937| 31 14,1 | R los 7E N 3! a.d. N L | 7 600 27G } Werder 15 2159 000 r Pfan l-D 4 | 1 o. 8 | LL7| 200 R ¿G V dd. ( E 3 P 11 90 106 Fir 5 Do. D 4 n-O 0G TEU igen A ifi S7 f L, 10 100 J 98 75 Nied p f, Ge 6 : 106,8 5 g Se ern [19 15 110 1 134 fiaat-Grs S Il 4 Si 7 do. 1899 unk, 19 A6 5000— e Wette fi 3 113 4 1.1 Ae Es do, Si 4 [L 11 Obli ge Pi reg Ra r. Lie Sm 1 LL7 00-500 00G R Ey 1000 L bee S A 4 110 1000 Ia B get Tabac M 0 Y Sg (a Veh E M m E Vie Gei l 1 as E u E ias pi D N A t E A 8 ee E 0 100 Es w P os e| 125 249,00 v “Pru 1N 4 410 5 S rab. ( eb: n] 3 14 1000 152 000) E urx-Prc E v I| 5 l 2 200 N U d ) t ien.B. 4 | 1 B: [i ) S Nürn G t{.uK 3x 7 200 S'EOF l Fabr _ 7| i 1076 z do. ed, V. M 10 N.| | 2 90G p.î4 u O1: £10 5000- 1 1000 zG N et 6 |7 t L 1000 E FIO Œ Do, rager 1) tor D 4 N » en 0. ac. ird. 1 17 igs 103 s ) b 1b r it 1K 8 | 12 EO e E B T per 4 1 | 1600 ¡ G D do. H E ton 0 R! 4 | E 2,50 i d +3 A T U 4| 1 14.10 5000— 00[106,00 j Eisenbahn 2 9 [E 11 1006 15200 lif, ger G rior. 2h 10 E / E do of dal. B 1.1.47, „Kp. Al Ober ars E 7 S4 | 126256 U min d S 4 1.10 1000 15 E n: do. vp.-Pfar a dar, n E S do.X I 1806 31 1410 5000 100/90 ahe 0 O 211 11 1000 alias L N Sus r. 4 1% )-150 f. —— do. Pai: 1908 4| TAEAT 1.8.94] E bz C erlau fred. S 19608 E Adler % Ba infbr.| 11 218 4 [110 10 O27 26 Disch, L “a do, S An i 117 22,506 do IX- C 31 u 500010 ATY : usli b. 24 14 50 do, tb, ( O! È 24 1500 u Fe 97:50 St.2.S fie 24 LECE 0/1005 o eiter tiber B: | 4x | 5 0— 112,503 9 fon a 1 in I 111 1000 t: bzG Das ee ian Bo 0. a o oty: E 17 93,256 q Nl 2 VHLKTA T6 50 E 120 00bIG Aussi än x L 11 100 106,2 ÖLI d a 9, ci R E, an O u k. S St.5.S L, r, ;- 1066 i 1e, 12 11000- )3 5 Ko rei. 0 ani 61 | 84 300 adi Ad nv. ap u 9 1 |4 .10| 1C H B ge rf H eia 1878 4 j L M 9? 50b; f E uk. ic REE ot 100190 006 (H B ifig* dif 5 14 | 1,1 1060 126 0 E DE 0, fr. 8: E Of L / d L t: 912/6 | 1 10 | 00- 500 700 Olk Qs g f cs | 5 1200 04,0 zG A1 mir ur Zint T 115 | 1.7 N 1 Ld t ho tophali 1 t Stk mit? 1 78 mens | E E zG B X x b1 J 5000 -10 Qa 0 zG Shn Te S ch : L] I O 4D 5 G n-Bar r î 3 0 AT 10 D nl [E Sti u.S Ir 1N 6 4.10 R § b lde â ult r 4 4 | 64 | 6 1 13 34 0 Alle, as 1D mt 8 | F 4 | 11 000 03, O (Fi eft. el t 0 E S ipors d Uet 4 4 o l98'5 baB P vp. Tue. 905 4 veri 5000— E S N E ms N Sta e E 1.4 O 1 B Galiz, elle 4 11.7 00 A l ' d T Ee]: 7 1.4, l s zG S nd redit N 0 00 4 106; All- Graz nez Ae | 1 100 23400 do. O e Gear 2 [19 m d ckh e ad da. a6 190 el! S 06zB r. Be v 514 v 19 E 106 b B Do. he s 1 : 1000 1520 S G fb. Silb. 90 4 1 x 0-200. 94 1 Q ILS r 989 4 1 10 10 000 A 70, J O U erb. L 10 [28 u ) 0a. )b lla. B.O A 1e 8 | 1 1 0 8 E 0. P g 12 [1 14 | do: S 7 Bitt ot 3 E e S A 00baG Brin A pu Priorität 1000 T do t i 14:10 geo S 3B 1018 1211 | (N 500 10S i (t O ih O s E 4 (14 1000 L do. C D d H Sa d “a Mbdt b 78 4 A7 0800 zG d X ¡tek 5 O D 00—200 S “d C ige oa daa 1 r un-S 18: I: i Kas „Nor 18 1E E 30b 1988 5 | 5,1 1 S oru S nk er Si 5 d 100 89 60S G Alse Edi rol „G, 8 5 I 500 9 b do Sr i vér 1/2 | 1 1 n D. br dhri 83| 4 | 117 8 ( D9 V II 4 ve ch A Va 00 sa 0. rad falb ée D itä ck p ( »bz asch do 8 6 141 00 N eee bz la 17 1 | | 00 M Ja L it eu f Bani 7 [6 160 M 11 E ES 9 set v io Hef 10 | ane l 100C 23800 G S S p w 1er 8 4 | 11 000 E do riefe | | 117 98 Ob do I unk. 190 3 E, 000 100 85,0 Ls hres -A pr er bahn z e Mets G do. b bahn 4 14.106500 u 100/98 19 ¿G Srao 4 | s f N t e Oftfriei. L J, 1 ank 9 |6 A {e zG 45 on-G,)| 1 | ¡4 ME) 0 10 QHG E Spiegelala 12 33 4 | 11 500 do uit bes) 4 | 117 8 00bzG do 2e Unk, ide 2A 2 GEO pr. ul ZaG s fti im do Oderb. 1500 4 E Bresl D Gy L | s R D b. Ba agi: D 7 F 20 . P. ne Angl. 24 x 1215 11 1000 101.006 TO Stei aae 2 2 4 | 11 1000 104 E do. Bode 188 | Ï UNl 9800bzG do. Ku XXlu 1908| 21| veri, *= Kase e m P; zu o É Tf 4 HER - un Kron (A ae 1 T 000-200 f —, 0b; Gurelau e Schi r | 1000 3 105 1 Pf », C ank ank 6 | 7 | ) fl ¿ 5.00G O Tut A L Zu | V 100 2,590b H ph R 8 | 8 4 | 4 1000 162, T5 do. E 1886| 4 B K 6E do. O n 1909 4 1 V L E Saidau- od: Dea 7 4 |L1 ! 1b L E Si! do .10RO| 4 E 00 f 0fl 96/90 dine hi iff O00 8 B E fälzische Diet: Bn 7 T f G. G Ao nd, 20% 21 u 4E 600 19 G Dor n 3/3 411 1000 112000 DE: R dito 1887 4 | S 9600 H k gv. Kor fut 1910 4 | Ha 5 10—100 —, ¿B E flach n “| 28 e Lemb _Silb.-P ft 4 D Nl A E BE'O0R «2 Lea dere. ahr 1000 4 S0ba C Pon e L Buk 71 |7 R 7 2hà, t ae X Zan. 0 |514 A Sn ZE 95h R a röhren 13 |3 4 151 1000 152,00 G Va eg «Pfa G | 2 | V O Cf be U E 1 10 N 100 96 00 ej ae derbe : A 5 in 18 | ¿ e DetfaE, 2 4 E O tas Hamb a-An “ite 16 | ‘s-A ) 3 8 VbzG big Hv Bar S 164 | | S 11 30à, Annene fr. Verk 0 13 4 : 296 O dort. Baer M 11 [17 4 | 11 1000 N28 G do. oup.-B 9 andbr. a 72 34 00bz f 8 I b.u Lei U | E 0b t d (5 ite A 0 L 4 T Oest. «(Cz L 9/4 L 7 S l. 94,2 Sant ult ftenf. 9 6 14 FEti 7000 da R H P. ink 14, 1 | B i 50 90b Aple een ia h 11 0 20 50 AN Un, L werk 25 [11 4 | 11 /5 65 Js H u | . L j, [ff n. D U f.1 “rw er | ) 10 A 00 zG O do l ge on 6 9 1.1 A elle em on E 1.1.7 10 )- 00 f 20G ho ¿4 t. ad | 8 3 8 | tic ) N d Bx yp, D 4 53/ R | C ö A ete Get 1 [9 1.1 T G Dresd, V, g 1 4 | 11 Os 12 ,00 va far r.| 4 La ELES zG f Huv.-Pf 90 |4 h 50( b L 3 bz S ef o Sts xIN A 6? s 4 A A do Un do n. (zt 4 117 l N 100 iz % D A Rh D 1 | 8 14 1 u Yb 0. od “Ban 8' 12 s/ 2 0) E J Archi E ngu 6 4 11 300 21! Ob d sd. fr 9 v R] 8| | A 1 129000 rf Pfandbr. i. K u L io lch - e u Pf 19 7131 H B 30 0b G A b. owi . .| | 4 A L do. g. S fr. L L 0000—20 S e E C3 8 4 l : ¿G do. Hir. B an! a io Be 15€ Arch riu Hub. # s M 100€ 5,10 zG 0, . Ba A6) 6 7 4 11 000 Ee T 1 3 | R R L nb, B L 300 —I00 0 00G De No E 18 6t 4 1.7 M, do. n aue 4 N 10000— 20 : Kopent bai 8 (4 |L1 100 : do. ehen d, L 7 8 [e Rbl, H ie Îmedes Steink. i (64 14) 1000 f 90 bzG Düieit Bau-Ges Ua: 4 1:1 1000/6 1625064 T b T a EN E Rh - ck.69-8 1902| Ta E aues Frks.| 6 t 4 4 1.1 E do. Er 64 ülto 4 S Ar Neue f “Elb L á 1.1 On : d num, Mt. 00/5 7 ü er P. 11680G Arndor ed. 4A 4 1 | 100 F. p 50G Düsseld ük u-Ges, E 4 | 11| /6 3,50 01G . S | F D é « e i Po. raû ; e 2 ) p 9 A eil (3 5 , Hi 4 x l Q () 108 S 0, P L «B, s C | 4 200 l d. i (5 8 D B . cal 5k| an 4 Tf 00 1! 26( o lenS . 1: M 14 | T: | s 27 bz “ria 4 12 82/00 Sup Ron 24 10 E 2 Raab: B'Œlb. L D.) 61/ 5 14 N - do zänz B) S en 00 B 4'706 tord P obi. 4A | 71A 08,( te ZAE :BE 9 00/6 P. 5,8 ) NEea ut E 219 g Fo) do. d.G nSeck 3| e0Er 0 276, G T U V h 1 E L e f. 1 3 )0 E ab-O Œlbth, ahn (s N Gs E V [zu e s T “V ) fl L L do CUUE I 4 [14 4 r Pte eas LON: è A 1 t ep Aba f. etgbau 0 J 00d A E do. S S 17| 000 Me ab, , I 4x | 4:10 e do. Be 1904/33 [94 1,4 “e 25G R do. "L pr oth De n| 9 5/1 4 1.1 H A ar 3 29 0 fl. S. 450 FL.f Sd ttich, D fi. 3 « 4 1 00 2, bz( NOUS “pn 6x | 9 | 12 0) 36,0 Ge d Pa au 8| 0 x L7 A 0 eb Do, E mo ck10 118 4 11 6 19 106 do. -Re E (4 LL 0 —,- ¿G do. I TY A 34 1410 e eid i es ez. 9 ia 14 18) E sneh 3 139 | 300 10 198; an R A ). Ul E | 3) 4 [11 1: 0B Ÿ 00. p eft wel BE 6 | a I Balt enb, N ¿5 ls 4 1:7 (10004 0 20bz( Gf, do. Eifb “i 35: 600 f Oh gi | 4 Ff Lf d Tun Ms v rich,| 200 300 S0 Salzb nb1 h _142 5.11 E do. Wh se M 2 132) 00, e S 8,7 L. jl: Dampi: C (od 5 [10 (4 1 E 30, i Rh an! efbnk, 16 300 2ORO z Bee S Pa r| 6 /75 7 00/3 10: p d Ev. B,- 0 110 | Ei 0 2e 00k égie-Anl. al 52 9220 Ss VI f. 19065 ersch. 9000- O S en irg Dez.| 61 94 2,7 1.1 ì . N Gold-P 9 3 122 e ; 93 (0B Do A! pvd l 10 4 | 1.7 1000 9,80 40bz “dia : | 6 E | 60 136 5 G Bk.f. Ss apier |'8 3 E 88 00 ps Zer (Wa A 0 0) 4 | T N 91, 226 bz G l, Ar E S o ‘Funk )O5| 1,4 l 5 —100 0,0 üD i Pa fr. V j. A : D OOS E due ), G Drior, Î 39 | 28 S la „V x do. Stalier C: Dez. E 4 [A4 10 O Jal: ( Rb. i neue 6 | M 26 398 a B E er) | 8 4 ée 6 ) T it Ma nh y e 9 4 | 1: 1 00 ) 01, 25 G ult. ab E E ächs. r ink. 190 4 10 50 nad f 0G De f edt , » 13,1002, do. Do rdu sd Dr ) 15 9 | 50d X13 G ann 9 0, L. f Ler S0 J. s 9 4 f 1000 l! 30.7 5 P G S E E ë 0 | 64 | ey )0 E Ee B ro rgb. tri 119 6 14 | 11 10C 00 1.808 1 n hütte 1 4 | f 000/001: S0 bz be D g.| 5 Sas d Ta e 3 1 5000 100 99,5 Szati err. T bi Verk. 4 6 14 LT T Ostrau G Ghd.-Pr. 1 11) 200 S 59 Gori B Dyf e 7114 | 1/1 30 L ! è0 E Bank D 0 n an S E G Bar, Mal zit [11 814 L (1 00/5 109 0 ) Duxer 9 ine! 20 11 E24 1 E00 O) Z ez 5 9.80bi o. \. Bd u f 1c 8| z di E Ne A (L Tr. b, | 4 042 908 Pilsen e 2 1 9,1 1106 0 Sr N orz Bert 6 4 1,1 0008 14790 bz sto eff, E H 51/1 | ; Sins 155 70bIG Baía] oa Bei l 4 10 S 59 ‘0b; Ivnar K: ns [15 [25 4 17| 000 9 ¿ Pfandb S bi Mf e do E 14.10 5060 e Taee-el omb): | 43, 1 14 1.1 / s ; S s-A 610i z 1000 N E it ae A 205 E e E G Ée tet IEN 1000 s 70b4 4 11.9 ü n do. b 1 1: y R N G -, Ar E lt. ). 4-9 :[ 4! F E D id F ese N Fb E | “3°C 2000 z A ) 87,0 4 T, ) 4 1 O 99 F 3B p a x î 3 9 | 2 03 0 d A e Z aus| O 0 j 1 5 0 394 0 )b g ert uit, TU | » | 2 1C ) 75 rig 3 les. d I a Ls 100 00 zG E do ra lizis 7 ol 1 Ian 1.1 h Fans O V ed n D N 9 A 0 & L URA g at Ü ¿a Es O 0EG 5 Sto Ps us ba » E | M 1 3,1 (H 0. K rl.* (H e 1 A 1 00/: 00( ¡G Œ eft M 1ft g 16 4 j 4 j 00 Pi 192 D fe ]— do B 0. e Pu R 9 (H J) Ï D. ztich L ez. /s R d 1310 d ó nb ‘Denb. : 5 1.6 2000— â è No mb. Sch n 11 166A 11 B Ls lbe ult w. | B | 0x | Tas E do. f ll Ne F| 71 | 5 E 1 1( 1/301 130,00bz zz 5) Eis orf, S bf 112 9 4 Lf 0! 1000 79/70 B A euts uu S do. Im TI [31 E S Jwa E E A s 1 L 31'00 do. L. Pard Gld B E 300 1. 40029,10 dd. „Am. ¿ff ) 14 «A Ra )àl 79 E Ex aff. B T 11 6 | d000 is Tb d N M N ut | 7| Al | 1.4 00 012 bz N f Fh [10 4 | E 1000 R nh. ch d Laar d . l nkr [4 l .10 ‘1e G 00196 4G U nag K (Gt | 4 /6 F T A Jet do d B, d. S: 4 A L V L Tee O L P a 11 0) L 18 ) bz ck» ch! h Bank: ez | ) 0 | 000 148 s zG Joe (0a RRE 0 en 17] 006 210 7 G z i K al b, ) | | d 1 Ss 3 d «D er S 0, ink, ed.- Y| A Ds 10 O zG Bure Dr gGfan. t X L u S t. bz( e D. (G 3 2 M 600 - - 104 D) Q - cu L hr E e. A117 «(5H d es I? 3 | | 1 9r ) Ban, it bit C 1 4 11 06 136 7 En. a zw.| D 4 1:3 1000 Sa aal Ba effffl. H hu do 4 b. -Pf.|4 c 117 5000 R ri K D L 2 4 L -— z G at Do 2g Ib.) 3 el au 200 fl. ck. [U E D H 1894 3. 10 ts 50 18( o. B 9, 1-2 | 6 ö E 139 30D A a A  0 | 1,1 1( ) 0, 4 Elberf L | 6 L 1000 268,00 8 v ld o. A S 190 175 ‘5 001106 G v S Le. 6 | 5 1 69 Rg a0 mb 3 14.1 | 00 fl. S 108 3 E —— 13. 014 O 0 Le. 17 00 ,20b E 3 3. 0 | 25 E 19. 30bzE M E I A 1,1 1000 4 b N 1 4 zl 16 E Eis V en u e 1308 4 eris = 109008 S é 8 4 | 11 26/90! L Ee B ; 117 f S ias f S - 1004 P s (8 50k8 i 2A |8 71 0 Nbl us Bedbr Mia e 4 11 1000 | 5806 Gleftra l Sl [10 10 2 58 J H atten 1206 4 en rei w V ink. j V2 4 N 5000 100 90 E Ms Pr. n dis Î [ 5* 6 4 17 6,606 h , e L 0. ¡L 0 L 0 40 S f E 4 4 1 o 50G G Landbn! dil 7 8 : P O T Ben ra. enl zenf us (f fr, 600 107 00bz( G I n enf. ens 14 | 4 L Is G 5 s bu zb. U b. E 13 L .10 ‘40e 0 H 2s Mae ¿ f 4 | el e ; 0. GES C 4 A f 22 y 1 106 ne 1 L on 3 i é O 6 u 7,6 )b e ib R 165 e 8 r. Z. En 106" bz! au e L T Ir 18 4 16 600 9 0 E R BB Al A R E g wie E E D. [1 m 00, DU. dd n 500 Fr. 7280 1 1004 E 5000 eh do LEM l 1000 det. b e a fig C1 200 07301 f E p 16 200 9 B x a R CIEN es as n. an E „P l 1.4.10 3 E 97 G Am m Pagen / ¿ | 27 4 2800G Bor e O0 Z R 1 (20 f T M 80G Di D) 5 b: E G: 41 | 009, ap (H E 5 Uärk p tw 8 | 91 fr. pS 19 „700 70 ! O E t gu 1. erl E 1 9000 N B. ett. 9 L unk. f. L) ; a 00 1 9 40G ) it T 8 E 401 4 ¡M | Li es arlb Œi Ne x 3,9 X E 010 / A h) Di 14 )0 B f F redi 8 4x | Ls 48 0 A vea 2 [nat t 00 16 50bz z E In Mg 1 4 | 1,1 )00 8 E ITI K] 3x vers 000 900 L u b. 5 1 ‘7 500 100 76 G An erd I aa i 14 1A 0G 2 is,-S Do 4 12 O Æ ),10 n! N, vi G 10 1( M VAL| D ult, t-B 7 C T S TEE do. nh. J rb. 8 pE /600 n P S & 10 e 10 111756 x v h, Fark D at nk 19 3 RL 26 Sia 0b ato ar thl E E 3 n 9 G Sva: Sil! E l, _ 0G Al Le 2 de B ) O B e ch amt t-Bk.) ( 8 | ea —_— T9 D LN G B M «(H,| 9 x [T2 2 39 ) [C ,00bzG do. Silef ri 94 | l 22 80208 V eri. R o. iat. 1: 110 t 1 0 00 N08 25 zG C d Dn P -— 11 A dr. atidgt tb i128 V0 fl. 40 10: B mfterdamer nde an 1000-4 U Las Ter Hamb. 80 9 D | har 1449 bz( do, Ser wehe 99 4 4 6 6" j e rich G4 4 | 1,4 1 M 115 5b 1 1 9 ,25 Do 3. 11 90 i L 5000— 2 G tas Oa ap 7 Ls er, Mi E A 41 ‘28 500 Dio d Badi Zeute N l-A 010 Nie 809) | 7x | od 30 495 ¿G do (E Fabrit 7 | 7 s, E 50 ° Et R O 2 4 A 000 197500 1 T 5000 00 1 G E rz 0 9| 4, 0100/98 5G nad vO t ; | L es wC us t L ; 2,8 | 00 F 1 90b Bc ib e B, vei ort i: A ) 4 D. deut )is im.- e Hs A 0 O 144 956 0, mente 15 | 4 | j 69 ( G F m lf. |7 L | L J “ba a0 L E N L unk. 110 “j 139 E n 2A + tatujs 20 Ros fische ( 14 117 0 1 diG E ant R 8 bien D Westf E 2 : O dye d Gichori 8. 6 E fs 1000 L e 10° i T 1000 N . e EOOOR. 200 ) r 24 008 | E. A E Ga2T s ar ag ‘39 15 00 fl. —— G fl.f E ank| 7 |8 , ' fene Boden G 94 200 290 : O. Err Les B 314 | A 1a A H h éen O Sp. 0 r 17 00 13206 000 D Qs UDdd. u b. 19 142 r 0 10018 26G L tthardba c 600 .) t | e em Ai 277 Kur or mbre set 39 aas Il. 10 - FL.F B f Rbein - Ul) d E j do. ilisch od ank 0 1( |ch ) Al 108 50G es le 1P} 1fa R 4 | 1 00 0): 0G er t Br p ) v l 1 ) 11 50 L Wi Bot ra. 90513 11.7 5000— 91.506 Italie pr. ult, l 5 | he F (7b heit. wingis (b A fl E e arn ne Ftal. 9 | ] do Ba! gent 3 10 | 200 EZ G do Elelt-We S ey s E 20A 105/006 an fene S 4 [4 E 17950 M od 1 31 L 7 O 9 G ien. hn Le [9 [a | rdé ( v) K 0 Cha 0 3 00 100 f 101,500 29 1e rit Far 64 | 000 0. pr ar 3 T.) 4 04x | 25 56 80d s ’ub, nug J 19. 8 16688 A G Fas irnb vert 15 ) 4 11 00 f 100 1 08 do. Bdk E 117 S A t L di 5 4 t —— 4,50 Rbl. P Mot it E U L 44 1.6.12 200 f 0 E 74 7 0 f bol 509 a P E L s /250 x Be BRG do. sat due 1 9 rukpS: 0/600 1170064 Fahria “es 14 20 4 17 1000 26biG L, C a » a Sh s | 5 {m «S ) O | S U A G 90 G ( A tuer D, ¿ 81 | Ur Dr, io Dez r 9 | D Di, O, S f Sa A Èt « D pSt C 0 1207 7 ( Soi n 58 1 L 5 O 99 & do E un 4 R Ee Ju ba O 6 9 2 11 4- cia Pap. Mos fau-J: w Obl.| 4 141 4 s 0G Berz. Ge elsbank 2 Gi 25 | 12 de d us eä, (E 61 1006 P. |— Sa: Sf E) 8 [10 Î 1,1 D 8 0 G el enst Eisen / Fw a 1000 ¡1 006 bo, Le a 1 1.7 SanO 20 —— iraS L É .| [4 19 E, y ap Ss us Xa : 1889| 4 T O ai n _—_— I Be J.“ N Sa E 71 »4 [2500 9 Fr. S / N ar , banf) 8 1: 1000 P. E Cauna D Le 6 10 4 F 600 135.256 Feldr X) “Eisena 1 D A E 16228 « o S 114 A d Si p elm Dea, 6 1: [f M ska K - r.-Ar 9 143 u En E nd nk 4 080 12 -5OC - 0b et De 5 00C 7 L Do Q aaerk n “i 4 171 30 20 2D O) F dn ul (H ach 20 1 Le 900 ad O) do. eut IT4 veri 3000 ? o im L, mee H 63 i L Lee ». D osf u -Y lr. 4 A O R 1 do. ne S8 y ¡ 200 ) if z ank-Anft, 1006 ) ) L do. S Kfm ! 4| 4 1 ) A 5 len 1. Cel Fo 15 35 | 17 30 5 25h L ¡ ¿ 200, L d . P ul er J. L |4 80/7504 M ta K V. h af l h N (M R A d r S 4 E 3b ift.| 7 8 t 1 - 0, Dl bof t F B 4 1 ( 006 504 N L lensbg e ìlftic J J | «i » ) G 14e 5 Vut A 1410 E do pin B sl Gs 14 Ll atio E gar, L 12 10: us S : do. e 805 : cu ad S / T | N 180 | 115,506zG 8 510 L 1:1 100/500 s Fldiher llulofe 6 7 4 | 17 1000 e 909! 5 E 00 B 63G emb v de 5 411 146 0,7 L 4 4 41 2000 bl 25,00 D, Fr ult e S 8,05 0 —, 5 3 5 17 200 e S RZ Maich. Ter 4E 414 11 10 000 17 50G Frankf. do, vifffb 10x 7 1 | 19 ; Se 4 rei E 5 N P? N P St-P ez H 4 A 16156 rel-C Wini ensk. “| 4 1, 4 ) 2000— o (B 2s, p A 4 8E 200 006 ) 79'6 Ran f Ob ; fl. E i j Dô. Ne tenw E T 1 Ti 1000/ O 179.106) D paleue 18 11 4 | 17 1000 1647664 4.1 E 0) ¡G Pa r. l. ßs | 4 |1 1460068 Î Ri Griaf d.-Ryk |4 [1.5 tee ry 180 zB DO( rd ler n 7 fl, X Da Ctrbk. f, de l 30 A do. ienen L E r6pE 1000/4 F )bzE Frauf Ch chin| 9 A | 11 1000 E 117 5000 100190 M Ly g): A N N O ito Rv. | 4 12 1 20000 o A f E erber. 2 91 01110046 15,28 E deut. Ei igation 600 f do M ¿Ban 14, 7 eas O d Freud Go 4) 1] 100 s ik ¿ N 132.20 i i «Ko ite 898| | E ads D bz [e 2 ail. f ‘Ua 4 i FR D ),0) L l 0. | —-- do. app ah P.| 64 j St| C LA 00G er enf r 0 | «Ll 41 X 27 06 b 000 100 30G S do. S e s De 08 0 1,1 9 e Da, Ce pad : )8| 4 T0 200 u 900 96,106) l j Be and G2 a 8 8 T 0 95, foi ank f rats en | s O E fahrt e 4 pSt| 600 61,50bz Fri nd L Zuter L 2! 17 U S RRIE 1000 ,20b chwe pr ust, Dez s /5! 44 |—| : aa 50G 9 do. Iralst 1889| 4 TIA Page 500 25,000 Fl f, H do fil, Ban g. T, g Ia 1485 ¡G D rz, 10814 | bo at 5 füdred Ou 9 f 4 | L 5 29526 Fried.26 Nase D C 0 4 11 15 000 10. bzG 20G weis, dêrbabn. En 4 53/ 4 | fr 3 9650 9 Rybi Es P 9) 4 (1. 10 2000 E T A ¿s : fa e „do, e Ver. 7 2 P:I 3 500 En L „rien 108 4 | L ag u" B R B. L (T E L 7ul6 4 | 71 850 E rift J rk ch. 0, 9 f s 1EOO 1 ; 006 00 G do. Zen fr. bs s 14 | a8 B Qn di A 4 R 4 10| Ds Thl 96 C ¡G A Bre gûre B D. 6 n ; O 15 700bs t.Eif 3/454! 117 | an Bertb dil Be 4 3| 62 4) 1 1 E 9 G S1 er E f 121 1 4 Lei 1006 226 N pr. tr Berk| 4 | 1 8,7: bz ine 1897 | ‘4110| 8 9! 20b; f: do, W y ah 8 ha 1000 T baG tser il 1, T (l 10 x Biele old 3 Qs 9 14 | E 00/60 2900 Fritihe [ Pr. S 4 1,9 In 180 G dre doft E 6 | 53 4 j Slt:me e isi 4 (16 1.4.10 D S Brüfel o 5 E 300 N Ï 4 | E R Me Terr 8 | di 14) A 57256 Gan 2 15 0 1 „1000 ee . n t.e | 5s | | 1,6 2, hat: n 8| 4 129 2 95, )bz 0 j C el Disk -Bank S A 000 E 2,7! T 1117| 1 0 000l Uh a Hi /d 5000 asmoto L c N 17 00/5 10350 s La Sa : m 4 | : 11220 «ip: 4 4 [1,4 11/2 0300 |3: ia S woe ant Ti 8E | 600 2475bs 9bz Ban ainaas Ind a Ah Bim: Ee 11 f [1 A S, Gelser eide B 7 28 17 1000 94,9 0E E B A M wis v es le : t n 18 S (R 0 i ce ie e d ena Ins e ions L E 0 L s -S | l 00,708 4 E L f 5, 1 Do 401 | Sredì O 18 7x | 300 Loos » Bolle aon 5 ort e L G C ¿112 [14 4 1 900 0 Ge: i, ri. Baw. 10 3314 A 180 E20 Oba uil Sit 4 | L1 —— ah 1-W Do. Sr] 4 1E 000 1 500 (9: bz Diuiide ‘editban e | 9 14 S 147 00 T Fri F Br n 4 lebt. [t Ak s j O Ne 20 A0 14 f 7050G f Seor G Bgw. 20 344 1E 10 000 71008, S S d x | É 1566 ant dien Nl 3 L 11 |5000- u. 0 951 26 Dan he O 64 Br | 2 R T ® Gebban) Weißb. [10 V8 Zf,| tie E ees d tfi a el 119 4 11) e 127 000 do rg „Bi Verk, 16 95 4 17 00/300 571006jG N 5 {1 55,6 do, 1 r: 1.7 A 1 50 9! 06 N Bara f: tevi B 5 3x | 1000 l 5,N et, “(Gern ché eiß [1 S4 [Z.s t - BZa fer Le 0 4 1.10 00 [19 0G do. Gua 5 4 00/30074, 2 v dúa i X 5,60 lad d 0 3 [15 ( OC 00° 00195 9 H À N mf B G A . ot j O H 11 0H bz “V Seri ard sh b. 14 | T.| . S 5 0 i l (F a 2 [4 | 1 [1 as 119.006 o. N Irie abl [10 4 L7 0 430 )(& 4 Ae bz d if, 0. r 1 dis )— R. Be do, e ebm ges 3 L! j 600 13: 95h B [Ger d rDt ain. 4 11 |4 Li S B verd A 4 | | 1.1 o 1 5,0 G do S nal O 4 17 R {5 0b H (S4 Als, o, of Sr) E 1695 P 500 9 Bee d iva B, 7 B, M 60 132209 G, fe Wei L {4 [T 10) E d k. uß, G H 00C et Ger °ia fein 1 00/6 R zl 2x LE T do bli i v 4 1. 819126 25 Nbl. 1H E Ink, tant s | 51 | 00 Fr. ) BiyG et A 4 5