1877 / 166 p. 6 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

P a R” C E e. . Angnsft, * Septermabe Ä ber feste * ¡ U 32 28S D Ds BAPA És PBT, 9 C d T s 290

A Reich -t (Süd N. Ÿ a TD -N, Verb Südöst.B. (Lomb 5 [1/1.0.1./10/62,50 do. do, S 1 3 1/1. n. 1/7./226 R Fr do.Lb.-Bons v.187 gar. 3 |1/4.u.1/10. De Jean U E do. o Se ff —/6 1/3. n. 1/9. ,00bz reuss, Bodenk.] 134 | 644 | 1/L do. da. Obli 8 SSh 1/3. n. 1/9.[102,4 Pr. Cntr BPolenk B, 8 | 8 4 | 1/L 101 006 é, ¿006 FROI e 187 Baltischs . lig.) K 5 |1/L. n. 1/7./75 e er. Hyp Pit -BL 15 944€ | 1/1 97,9I0s Berg. Mrk. Berg 84 N Brest-Graj L S 5 1/1 u1 ® 5,50bz G rg E -BK. F 124 / . 117.50bz G Be _Wrk Bergw. E 4 1/4. 97 50 L I, pro S F: jewo . 1. 1/7./77,00e 97,-Gewerbb 1/1. B33 ergw. 0 | G Die D 1875/1 Bs N R N 1. 73 Vin E N 0 1/1. N R I-Ri 3 4 | ÚL 1250B Spiegelglas Di 0 | 4 1/10. [1,00 „ù a M R » 1, D Zostoc haft, Priv.| 94 44/1/1n.7./155,50bz G do. Br. Friodrhn. S | 14/4 | 1/10 E tadtborg. Hütte 0 | 4 | 1/1. 2: E Pergi ; Me f 7 do: Fit 1/3. u. 1/9.|76 50bz A Se Bank .| Sr „L 12400 B do. Br L, 7 9 4 1/10. E Btobwassor ms q [4 T. N B i 70 50—0,50 rk.-Krementsch 78.70 B ?7 cRSIsC o Dank | ¡1n.7 79 00 . . 1314 . 50G Tsbaksía E Da . B -GST S G.D.0 50—0,50bz do. dite, gALIE TE/T S 85,00 o reditbank | 54 84 | 1/1 B do, Camanidan | 0 | 1/10. /23,00G Dn, L 4 rf 6e 4 eg Cëln-Minden Ce 71,00—1,00B do. do. £5 |1/3. u. 1/9: 767 B ¿zhles. Bank 54 | B44 | 1/L 103,75bz G o. Centralheiz .| 9 4 | 1/1. [16.506 E Nordh. f 4 L Mairz-Ludwigsbafen . . . . 91.25—0,50b November 145 Jelez-Orel 0. kleine /9.]76,70 B 3ahles. -V. ./ 5 5 |4 {L 199,75G@ êo. Centralstr. G 4 | 1/1. 169.00 ArnOWitZ j 4 |4 | 1/1. 148, Oberschlesisch Ao A e E 91,75—1 Mai 5—144,5 be Z Orel ger. x 6,75b ¿bles, V.-B. 40°/ 1/1. 182,75 äs Cledcetentid, 23) 0 B Victoriah ¿t 0] —@ ,50@ sische abgest 1,00bz ais loco oh z., per Novemt T Waronos 0 A1 (0, (903 d gi 6 06 2,75 „Cichorienfab 1/1. 132,50 riahtitte T, L aver Desterz. Nord .. . 118,00—1 as Kündi ohne Geschäf embver-Deze X ozonesch gar .0,1/11.186,50b Es voll | 1/1. —— do. Holz - 114 12 4 „50bz Yere Si 10 ° OET. EEES westbabn j. . 17 -00B - gungspreis äft, Term ember b Koslow-Yoronesch ga ls 11/3. u. 1/9.|—,— / ¡HáA. Boì.K.600/9| 9 | | 7300B L T s Le 135.006 E j 0j 014 Ene 19 75bz Bheinischs . « « « « - E L 2,00B a 50—2,009bz en Qualität. Mark pre D ins ohno Umsatz, P E Pa 28 Voiritne sti Koclom N arèneack e V Ao. 92,60bz S er B E j 2 É l: UL 115 00bz âZ Ls 67 53/4 /L. E do (Bolle) 3 0 4 io. E s E E S 1,25—0,50B Ays aaos 130 Br E E E: K Bah Loco 125—135 t Eo Icke still, or Juli 42 ursk-Charkow gar. . {5 ‘n.1/10.|73,75bz ereinsb.Hg, 39/6 f 4 | L 73,5 L Schwendy, 70,25G do. 0} O . /23,00G eichenbach-Pardubitz . . —- 2,00—1,00bz _— 00s, E i-August ann Lez, Mark | 423 r. Oktober 431, pr Okt 2, pr. Anugast K.-Chark.-Àso . . «D 1/5,n.1 11.18 O Weaimarie L /o 9/9 i0 3,50bz B Ermmgarn-Bp. 0 40. (Landré) 8 4 1/9. atv gegn Enumänier A 8 N que Erbse bez., Per 45 Por diesen 4 Kaffee hehga i: Pr Oktober-Noyb gnust-Saptembar 421 pr Eten E n (u E 0 I hme se 8 l le E E E: ca tete ENneen, Er gl Uak na E O E Pai ie o. eino . 1 1/8.192,50bz B Hâls. Bk. | : Jo. Psetäad. . _ - 1|—l«| ÚL [2200 T Wo B 0 | (s A iner Bank . « 92,25—1,00bz 4 50—1,00 B oggenmehl 156 Mark 57—183 M O utt ile Dees C E rolenm fest, Losowo -32wast 8 .. .|5 [1/2. u. 1/8.192.60 u aue T D_Q 14 8 erdeb, . 12 |1 1/1. |2200G Wol a B 6 | 1/7. |—,— Centralb. f. Et o S 93,50—2,09 B Mark flauer. Gekündi nach Qualität ark nach materdam ewölkt. 1, pr. Áugrat-D est, E Int,|/5 1/4.0.1/10. ES ga e. Banki 3 0 F 1/1. |—,— G0. Phönix Masch,| 9 0 4 1/1. 1132,00G E ollb. n. Wollw.| 2 4 | 1/7. heat Darmstädter Bank aim. —- s gram E 100 Kilogramm ndigt Ctr Be Getreide y 17, Jus, (N s CezemD3r B äd 0.1/10.75, s ; s. : E 2, L 5 Sp : L: E - 5. Mo . Kündi E S o markt. (Schlassber T D E Snalenaie 4 . , «5 1/2. n. 1/8 99 306 Bas Bk. Bank {64 | 6 « L Frs Ao Porz. Manuf.| 0 4 | 1/1. |8,50G Zoolog. Gart. OBL| 6 264 1/1, Fe Prenss. Kredit-Anstalt . . 95,00—1,09 B e pee AngatZA . inkl, Sack, per die 0 und 1 Pr Is : ggen pr. Oktob Schlassbericht.) Orel-‘riss sk gar. . .|5 |1/5.0.1/1 “Jo 0G 3; -Yer. 40/5 X | 1/1. [103,50G o Viehmarkt E T H SO 6 [8 [1/1.0.7.1105 Preuss, Boden-Kredi p alias 96,00—1,50 Novemb - September, , per diesen Monat Por 109 Kilo- AcvSureorm ober 197. Bübs ) Weizen pr, No i E 0,1/11.|89.30etbz B Bk. f.Sprita. Prod.| 4 E äo. Wrkz .| 4 | 4 f 50G 1105 70G gt den redit s 0B er und per N per Septemb , Per Juli- G : er:, 17. Joli tübö1 per Herbst pr. November Poti-Tifis e ¿ 40 11/403 Z rod.| 7 | /1. [#4 50G », Wrkz. Sentk 1/1. 1375 Desterr. Silb (a. I-I _— Oelsaat per November- er - Oktob i-August etreide e: erbst 42} MOEE oti- 1218 gar. /10./71,00 B Bech. Han 614 | 1/1 Biolsf. A El L 0G errente ,00 B Saaten Ps r-Dezember 22,° er, per A haunt markt. (8 ¿ Va DI 27- Bjäsan-Koslow gar. . . . 5 |1/4.0.1/10 s BrsL W n. B. 4 564 | 544 /1. 149,90bz G Bi Sp. Vorw.| 63 1/4. 120,25G Frenzosen E L 99,00—1 50 B Mark Wiita 1000 Kilogram er 22,20—22,15 b Oktaber- ptet. Hafer steti . (Schlnssbericht.) E : 0s 0,1/10.|—,— | Et ; A . L 22, eti 2 M Elaackile Mord: : 7 5 |1/4:2.1/10./94,25 Brü i, 4 | 54 1/1. |81,90B irkenw. Baumat.| 0 E ' Lowt:arden . . s -_ Mark interraps Mark m. Gek Cir, H, ! Petraloummar, Ss R fest. R Due s 5 |1/4.0.1/10. E voalar Vani 1/1. |72,50G Biere, ias, Dre 27 7,0 Fer O E ik Rüböl a: ies ek Letaaus 00 294 bez. n. arkt, (Bchlneboricht E de E. L - QOS. Ns Z g ¿ V t: 69/00@ L Baer S 2 7 E 1/1. E h (Der Fareladaeimga - Gogeiiapiatien. Bresiau, 17. Juli E v e p E matt, schliasst fest Era Leinsnat De pr. Seytembor 29 Lb pu 29 —__ PdRnirdos, Type weis do. L 9 1/5.0.1/11.|84,00B z Cöln. Wochal-B. 6 | 514 L 7,008 n. C 0 14 1/1, 190,00G Dividende P, franco Zina. . Freibarger 68,00, Ob (%, T, B,) Schluss sch D Fass Mark Ctr. Kündigun a _Gekündigt mit Fas 304 Br. Ruhig. { bez., 29} Br., per a u or. August 9g aale Buome Len (Cn lbt vi d Mi I S E50) 1 lame [Ea dena pee U T2 grie Bee 9 Pan 200 s L O tr nt es | Art Ta ie” per Deren 25 ATSCNZU Terespol . 0.1/10. 86 50bz S | Dän Tdmn B. z 214 L D o Friedri RBigst.| 0 0 4 {1 00G - u, Wass, Trs 9 0 5 18300 G anx „C lie V : NZOSÉN 399.00 , B nre Oderrtferb 1 —7 4 bez S 5 Mark m. Loco mit , n der Küste E —is “D m er 3 do. Lloi gar.'ó 1/4.n.1/10 S7.10b S Doutkék 2 S 8 54 {Le 683,50B a chsböhe! 5 7 1/10. 15,75G BerL e Vercih G, 25 j 20 690 G 83,00, Kreditaktien 944 5 echeslerbank 72.00 2 regläner E BES O S ‘5 per Juli-August E. Per diesen Mon LG Fass Liverpool ngeboten 18 Mate Warschau-Wis ine gar. 5 |1/4.0.1/10. M xe H4dI. BK.| 0 1 », Bchnultheiss . .| 4 | 1/10. 196,75 & Berl. Hagel .-GeselL| 30 | 28 Frankf 4 50, Schles, Verei , Schlesisch, Ban! onte- | per Oktob CZ., Per Sept 70 Mark, at 70,5— Getreidama 17,-Juli, (F enladungen. Ter E ner IL 5 488,50 B Dtsch. Yat, B 0 4 1/1. 2 F Branunsch . .| 10 | 10 [4 s » B S - Ássek, - Gesell.! | 2000 G aré a. T5 » sereinsbank 74.00. « MGÉRAVEICIR 69,9 ober-Novemb piember - Oktobe N per Augnst-8 theu eidemarkt D m = endenz: Fezt do. Kl e) 1/1. Uu, 1/7 95,75b Ess. C ‘is 0 0 |¿ 1/ . 5,00 G Brasl, w. Kohl. | 0 0 4 /6. 104,50 & erl, Lebens - Vers. - G . 164 221 640B Fest und belebt, N Ry 17, Jul C. T U ,9 bez. per D er und per S r 69,4—70—69,7 ep- rer. Wetter: = Weizen 3—4 d est, as eine 5 |1/1. n. 1/7. 95 L Gee E a T9 {L |45.00bz G esl, Oelw. ...| 1 4 + 1/1. 117,50b Cölnische Hage!-V - Gesell.| 244 25 192008 Lond. Wee , Nationalbank wei oiE. B.) (Schluss-Cour Leinöl ezember-Januar 1 ember-Dezember 69,7 bez, Liv r: Trübe, Mehl 6 d., Mais 11 ITI. Eom.'5 .195,75bz er. Hd. u. Cr 4 | 1/1. 16 Breel.Wa 4/1 E Coleaiii F ge!-Vers.Gesell 25 [22008 Nordwes hsel 204,35, chend Course.) | M per 100 Kilogrz 878 be r 69,7—70— erpesot, 17. Joli ; Mais 14 do. Llei 15 |1/1. u. 1/7.91 75b Gewerb S R 0 4 e, 1,70bz B BreL.W gg.-Fab. 6H 2 /6. 4475G onia, Feuer-V.-G el. 3! 15 [990G ordrestbaln 874, Sil , Böhm. Westb. 139 . ark, ilogramm ohne Fas Z. Baumwoll A. L 3 sh. do V einel5 1/1.n. 1/7. Ó , Z eds e-Bank ..| 0 9 fr i/1l, 48 00G o ag (Hoffn.) 0 24 1/1. 43 00B Concordia, Lob F - D, Cöln 55 | 55 U Rente 69%. Lu É Â berrente 55, P 4 AEET Elisabethbahn 1161 Petroleum g a ass loco Mark L fir Spekula r O le. (Schlussbe e L. B.) ° . Em.|5 .491,75bz nter Harab. 409 ir) 13 Brodfabrik O11 1 D R EEEs G, z. Cöln | 6450 G Je 1885 ssische Bodenk 43, Papierrente 493 n 1162, leum geschäfts1 2 , Lieferung ation und sbericht.) E do R 1/1. n. 1/7./83,50b Kieler B Ol 34) 1 ,00B Cent E H 15 {1. 113,00 B enutsche F'euer-Y.-G ! 16 | 16 [19206 e 1885 993, 1860er L enkredit 734, Rus 7, Italienische gramm zit Fass i os, Raffinirtes (St S ETuEE, 17 Export 1090 B Umsatz 8000 . . 409 / { pad E | E D } s Ae C ck dil S 2 . . U Ì 5 G G B do. Yy E 84, 2G Köni ank 409% 84 [104 (L F nt. B. f. Fuhr. 0 4 | 1/1. 1174,75B Elberfeld, Feuer - „Z. Berl 8} 0 Natiocalbank 651 oûse 1014, 1864 sen 1872 812, Ameri Ctr. Kündi s in Posten yvo andard white) ; G 9 17. Juli. (W S Wee Kablinfts mati davon . Em.|5 |1/! 4,00 B nigsb, Ver. Bk. 11. H Centralf. f = (4 4- ; Vertu er -Vers. - Ge | 540 G hs Eni 51,00, Darm , er Loose 2505 2 Amerik, | Mark Kündigungspr g. n 50 Barrels per 100 Kilo- etreide (N. T D) ünfte matt do im.5 (1/0. 1/7.177.50 Leipz. Diso, 54 | 544 07.50 B Ch. Fa . f.Banm.| 0 7. 116 5Ibz ertuna, Allg. V.-G 3,| 373! 40 [3630 sische Ludwigsbahn 82 st, Bauk 94, Meini 50 50, Oeste ark, per diesen X preis Mark pe rels (125 Ctr schanuer emarkt. Weizen y Zarskoe-Selo Kleine/5 |1/1. u. 1/7/77, bz G T pz. Dise. ...| 3 4 | 1/1. |80,75G Fabr.Schering| 0 3514| 1/14. |—— Germania, Leb.-Y 7. Berlin] 12 | 12 [105 @ weisungen alt n 822, Ungarische #4 eininger Bank 783 sterr, | August-Se sen Monat 26,5 M per 100 Kilogr r). Gek. t: . Weizen 2 sh. gest'ege s » 177,75 B übecker Bank 4 4 | 1/1 4 Ch=nn. Werz gi 09 |— é j Gle „Leb.-V.-G. Stetti | 12 110506 S alte 883, do. do e Staats]. 140,20. è, Hes- | tober-N eptember b , ark, per Juli dr. Lo600 28,5 Gia gest'egen. Wett (X.A) Calif. E «5 (1/1. u. 1/7.174,60bz Magd refbawz F SEO T L 67,00G Cöln-M e:kzeug| 0 | 4 1/1. |20,00bzG A »äbachor Fener-Vers v 10 | 12 15106 acific 1007 Reichsbank 1 neue 823, do, Ostb,-ObL do. Schatzaz G Me SabS n i September- O i-August b 4 S, 17. Juli etter: Regen- é M 5 Len E . A R L 7 S var E . K. ? Ld x o T : 7 - Oktober ch Cer., Per RoOheisSu ‘e uli, . C M Chicago South g 1/1. u. 1/7.140 Metrop, B E 4 E L 1 z Conti üs, Bergw.| 0 | 4 1/7. 119,75 G Leipziger Feuer-Vers es.| 133! 15 [17106 À 2ch Schluss der L IOLE Deutsche Reichs ObL II. 58, Cenutr Dezember-Januar 1878 per November-D ober 26 Gd, per O Die V B, MizsdJ nuraï . T, B.) 5 é a . . j F e / 15 fs ie »C . T . s Z S E A nim n c E k- ie Ve 2Cch] 9 Num DTES N Cansas Pasiîfi est. gar.|7 |1/5.0.1/11 E Oderiiuetine k 0j 0 1/1. 7875bzG [Cont Gas u, W.| 0 | 1/7. |15,00G Magdeburg. Allge Ges,| 96 | ¡7900 Galizier 1824. Gold örse: Kreditakti sanuleihe 95. Spiritus f 78 bez. ezember 27,5 b 6000 T rschiffangen d res werranta 54 A s 0.1/11./83, E | ; , Pferdeb 411 Magdebur m, Vers.-G. 00G F E rente 593 en 1214, Prauzvsz ,__| preis est und höher z Os DRE ons in ders er letzt 4 54% sh. Oregon C . C S fr, B 83,00 B 014. 8 a Bk, 2 1 4 12,00G Cr Z Tas ahn 9 / e ag eburg. Vene  6 5X 9285 pra funzt 3? Zen 1953 Mark Ce Gekfüindi A u erselben Woc en Woche b Ce BouthMi E ei on Potarab. Diak--B. 9a 1214| 1 13100B Disc, Kis n. Beh | 0 2 | 1/7. (000B Magdebur. „Eagdl-Vera-0 0 1442230B Love 1OLE, Galitt eits DEE Frans ly | Yas, Loco mit Paas 100 Liter à “1009 = 10 Kündigungs: Manehester, 17 Juli les vorigen Jahres 7400 Tons, gegen outh-Missouri r 7.006 Saone Tantu.B. ; 6 4 1/1. D1s áo - 389. 4 Jae V2 M Tg. ébons-Vora -G. 290G 2 L, Galizier 183, L 215; Franzos L st 51 nominell bez., per diesen = 10,0009 °%% mit Micholl C E o 10 7B) D F Port Royal E D A 6 1/44 ü 1/7 67 Pos. g rit-B w.B. 6 a 4 1 L 92,50 B Dankb ® Litt.B. 0 C EN 1/7. E deburg. Rückvers p Ne 9 5 273 B rente 1M Goldrente 603/ , ombarden Änl Silb 08e 195}, 18602r Per September - Okt 3 Per August - Se t Monat und Per J: 1j Mnl Ss 9, 20r V7ate 89 és 12r Wat A St. Louis South Eastern e ,00G Rh Wed E Bi E 60 00B E Ofenfabr.| 0 E „Nationale“ L.-V.-G -Ges.| 1153| 93147 ZEaun Ee /16. Sehr fest. : errente Papier 51—51,4 bez ober ‘51,8—52,2 b ptember 51—51,4 uli- | Row Mayoll 103, 40r r Gidlow 101, 301 er Taylor 8, 20r L ti . .G.- j -V.-G. z. Bezl (0B Hi æ, 17. Juli. (F. T pier- | 1878 52 ez, per Nov 2,2 bez., per Ok 914 bez. wland . 40r Medio Wi j, 30r Watar , Wats; Centrat-Pacif Eastern|7 |1/5.u.1/11 29. Bost. Ve B. Ä 01 4 c 41,00 G Den 3 3 4 | 1/11. |—— ObL. (p. pCt.) Z k amburg. St. - P 4, T-B) Schwä 78 52 6—52,9 b ember-Dezember ktober - Novemb " | Print 104, 40r D o Wilkinson 113 E Clayton 102 T Oregon Paciüo L 6 [1/1 L 7 ae SchaŒh 4 Bank! 5 0 4 y 33,00B E 1 Masch.-B.| 3 4 | 1/1. |22,50B Nordstern, : P G i 6 6 !85.0€ Lombarden 144 7 L. - A. 116, Kref2itakti wächer. Spiritus E bez, per Apri er ers 16/18 34/0 8 ouble Weston i t, 3Or WarpcoP L 40r : E 11/1. u. 1/7./100, L 9; f , .-Y .-G. z.Berl. 00G 991, Hari , Vereinsbank 1 ien 1203, F B per 100 Lit pril-Mai ari /5o0 83 pfd, 99, Mässì 114, 60r Dor ps Qualität St. Jaquin c... . . 6 |1/1, u, 1/7. 8 E Stett,MkLB Var, 9] (f i L O S 0 | 4 E. f ar Preuss. Hagel-V.-G 2. Berli 8 | 9 [8406 è, Nerdenutsche 128 19, Laurabütte 624 ranzosen 488 ez., ab Speiche er à 100% = 10 Paris, 17. Juli . Mässiges Geschä onble Westo N 6 1/1 & 1/7188 /25ba Waroch Kon 409%! 9 | 04 L. 149,75 G E Se. 1 8 4 | 1/1. 18,00B Preuss T.ebens-V An erlin| 13 | 17 [280 Amerikaner de 85 98. 2 Angl. - deutscb. 2783 62f, Korcitezibaek ais} r bez. 10,000%/, ohne Fass, 1c aut Sd (F. T. B) ges Geschäft, Preise g Bs n 14, [1/1. u. 1/7./82,25bz F Kom,-BE,| 9 4 | 1/1, /91,75bzG râmannsdorf S 4 L 1459 Prenss. N „-G.z.Berlin| 6 0G Silber i , Viskouto 3 . 272, Intern,- B E | und 1 30,5 . No, 00 34,00—33,C s, loco | Augest 34,00 arkt. Wei : 2 anziehend. estfälische 8 14 1/1 E Z Fscon Ä s . E l 4 P ,75 G Fr d at.-V.-G. zu Stettin 7 945 B in Barren Pr 500 /o. . ank 733 50—28 50 R ? 33,C0 No 0 99 ; Dezermb S a Pr, Se t 1ZEN robig, Bank - Acti Wie. W... 0 9 BENTT chmiede 1/1. |13,00G ovidentia, V.-G 18 | 24 6 Wechselnoti . 500 Gr., fein Mk, 80,7 , | und 1 22,50—21,50 ‘oggenmehl „No. 0 32,50—31,50. N Dezeraber 33,75 ptember - Okt » Pr Jun 345 on. ien, Unionbank| 8*/ 4 | 1/1. |76,00@ u.Schranub,-F / Rheinis .-G,z.Frkf.a.M.| 17 24 kurz 20,45 irungen: London I . 80,70 Br., 79,7 Beri 21,50 pr. 100 Ki No, 0 24 00—22,50, No. 0 | 70.75, pr. S . Meh] matt ober 33.75 34.50, p?r Diy, pro! ZickauerB, 50° | 4 1}é 1/1 , Färberei .-Fab. Q A Rhei ch-Westfäl, Lloyd {| 21 1570B ; 5 Br., 20,39 Gd ang 20,37 Br., 20,: » 79,70 Gd. erichtigung G 2 Kilogr. Brutto inc —22,50, No. 0 71,50 Bf September - Okt b » DE. Juli gEE pr. September- Aacb,Disk-G 4D/ 1876 .O/ 01 3 4 L 77.00 G Vals i Ullrieh | 5 | i/i. [16 00B ein,-Westfäl. Rllclevór ./ 18 | 20 [5906 Elen, 17. Juli * 20,31 Gd., London Et September-Oktobe: O Weizen Kündi cl. Sack. ¿ Sloutanl BHöI weichend vber (1,50, pr D PL An E L atl 54/54 4/1 /1. 192,00G sfab. Wunderl.| O 4 | 1/1. |4400B Bchlesischs Fenuer- ers. .| 14 | 16 210€ “Die Spekulation w (W. T. B) (Ed Berli tober 230—230,5—22 ündigungspreis 268 ptember-Dezember 102.5 Juli 100,75, p: September - D AAEE z lle n. |—,— Georg-M pa 4 Thurtagi ner-Vers.-Ges 210& eingeschü ation wurde chluss Cour m, 17. Juli 18 , 29 bez. 968 Mark, | matt, pr T1; er 102.50 ),75, pr. Angnes Jezennber Allg. D S. | ar. Hütto| 0 M. Frs __ |Thuringis, Vers.-G 2 | 18 17 geschüchtert zwar durch d Conn) 77, Marktprei : , pr. Juli 59,00 50, pr, Januar-A7 ri nenst 101,00 e Es -G ¿ A Gothaer W E , Uni Vers.-G, zu Erfari| 5 30B Grand , und kam es d en Ariikel d preise nach Ermi 7 ,00, pr. Sept nuar-Á 7 ril 101,0 31,00, pr Amsterdam. Bank 0! 0141 L, 2 L Gran asSerF.| 34 /7. [51 00et.bz B nion, Allg. D. Hagel-V. t 5 | 10 [1500b S tendenz blieb ab s deshalb zu stärke es „Standard“ rmitt, d. K. Pol.-P Parts, 17. Juli ptember-Dezember 101,00. Spiritus Antw. Contr, B ki 6} 4}4 1/L os är ger & Hyan. O0 L , Victoria, Berlin 4Ug.V -Vers.| 6 | 15 E höher, aber sest. Devi:en E E gee die | Fär T L räs, E A i. (N T8 r 60,00. Spiritus e . ; .Vers.- ; O Feen ; öchste [Niedri 68,50 N er rubig, N B.) B, f. Rheinl Ba 0/04] 1/1. |5 ,90bz B Gre ZePîa Werke| 0 4 | 1/1. 19,00bz ers,-G.| 25 | 22 [17 Papierrente 61,60, Si , Bahnen lebhaft und Izen per V0 Bui- 3 P \iedrigste | Zn Nr. 5, 7/ 7, Ne: 10/41 : u W.| 3 /1. |54,10b rossePferd 4 Tes 40B Loos „60, Silberr P » Weizo Bli f. rei Zucker fs! /9_ pr. Juli /13 pr. Juli pr D i Gei I 1 UL 18206 R Imdnstrio-A tien, humzifa L O Sl 1/Ï'a.7/108,50@ loo 102E Geg Prünte E L O Eut s Weizen E Ss & s “A Angust 76,75, ‘pr. Okto pr pr. 19 Kilogiawam o ees “Borl Kass : ilT/w 3 4 . ,00G Bozl. B .: Pro 187511876 0. olpi u, Schl. 4 | 1/1. 153 75B 00, Nordw E räml, 74,70 Gali ) 008e 133 90. rad L R Ee Rod E Î 36 | 50 | 26 J S (D, Pr, G Fi dun, lo s Le M tse ° enyeroin| 17 ¿ 1/1. 180,50 G r. (Tivoli) 7 Bag. Gusssù O 5E L D i Nati ezstbahn 1099,00 d izier 223,50, K I) redit- » Begge Es SOrte . 93 | 39 | 93 0 . Peterzah r 69,50. Ee 78,25 L do. Handals »T 104 4 1/1 / âo, UnionsH: T 1/10 79 9z H b 88 -Fab, 9 S TA [1 50,00 & 2 P ionalb. 802,00 TA L , , Elisabeihb 144 50 N aschau-Oderb MLOE N sch wers Sorte S A J 0 ! 20 A Pro ânkte TAES) TE. Juli , D. L T Laus 9 4 |1/Ln7 156,90 B 40: MadchaW: Ex! 644 | 1/10. A Hark . Wagenbau| 0 4 | 1/7. (8008 |Akilon arizer Wechsel ‘49,75, F Loose 14,30, Londor er Nordbahn 1875, | » s A t * 1010120150 [ Zohgen Marke Mde i (W. T. B.) | /Lu é. -B.. E . 15 ; E / e s „75, Frankfíu ,30, Londor er W Ot, „» Roggen lei ria ce S O S R N 9,00. Ha alg loco 59 | G L i 4 E SOhs A L A arkort Bergwerk) 1 | 4 E voz la Liguld, befindlich Wien, 18. Juli, Vorm. | ) LRIO E E AIO O S ats Barto M L (9 Pad) loco 16 E E, O i i E M 11 7100 00ba G E 1 0 1/1. 199 20va L 2 4 | 1/7. [40,00bzG@ Dir Walen Lao aaeaaen P S 12040. Franzoumn 361,0 Min (M 16, 6 2 E E s 30/15 | 9 A T: N Ns Joa Ae R Braunschw Back 5i 12 |4 | 1/L 80,00bz G Chemn A 0| 0 + 199,50bz arpen, Bgb. (Xe ch | 1/11. |—— I. Berliner Bank DY0O | 1875 1876 s Anstr. 69.50, L 50, Franzosen 241,00 ._ (W- T. B.) » Gerste mittel Sorte . i . 1151/50115 1-20 : Heiter. —, Leinsaat sClW., K {1. [120,00 B . chin. 1/1. 17250 Heinrichsh 0 |— 4 S ank , gezahlt. Hark ,50, Lombarden 71.50 241,00, Galizier 995 » Georste lei O C [00 4 do, Kreditbank 5 [4 1/1 8 F Hartmann h shall 8 S 1/7. 63 50G do. neue 4099 T: 0 0 8219/ 16,5 noten 61,35 Napol O Papierrente 62 S 25,80, Änglo- Haf e leichte Sorte Sa S 1 | 17 nis Wr Bremer vg 9 4 4 1/1. 8 ,10bz G Commern Ber E 4 Ee 4 1/7 T Hütt.-Y, f 0 4 1/1. 76 00B do. Bankv lo A 0 821 / - P 0B E ©9ns 9 95. Sehr fest 10, Goldrente 74,05 » Hafer sChT7 ere Sorts- E N ° 5 | 40 15 10 von der Seewart e erherieht Bres) Disk -Bank 7,1) 5,784 il n.66,25bzG |[Dessauer E, S SUL I /L 38,50 B E 0 4 | 1/7. 93 90G do. Prod.-M erein | 0 | 0 7D 50B Ost, Papi y 47, Juli. - (M, T. 4 s R N er mittel Sbrte R O e zu Hambur E . -Bank : S Z ön. Ch : 0 4 ' -MaklerbE 1165,00 G Juli do 5 pierrente Mai-N . 8, (&chluss-C » Hafsr lei orie e A0 O0 Morg g vom 17. Juli 1877 D 01 0A 112000. I L 16H 1RE 1 27 87 50etwbr @ |Köbiemann . -| 6 1/1. [1490 L 0! d an, i an E oldrente 69, Ms B ,(Sebluss-Conrss.) be Tite S 6 80 [16 | 30 | 8tati IeTs rgens 8 Uhr uli 1877 Cohart, roditb, 04 04 1/1 64,00 & do Reich n. Kont! 07 1411/1, 164 00G öblemano ...| 6 0 4 | 1/1, |1.00B do. Hyp.-Cr erbk. | 0 | 0! BIlo/l—— Russ. VI. Btieglitz 784, rente 59, 5% Ru do. Lilberrente Janu " Richtstroh pr, 100 Kilogr. . . 114 /30114 |— Stationen, (S2 Moees- : , 16: tb.| 23 /1. |70,90b », Reich u, Kont 1/1. [7,20b Körbisdorf S | Tî4 yP.-Cr. u. Baub S18/d—— von 186 glitz 734, , 5%/o Russ, V. Stieglitz 5 anuar- | » Hon . 100 Küozr «O | * \8pi dsoeras- Dauuiger Frivath| T: A L NL 2G |Eisenbbed.Görlitz 0 | 04 | 1/1. |65, E Körbisdorf 0 1/10. [71,00 @ real Er Wedbal-Bk. | 0 G 103 1864 131, do. Prä /o Russ, de 1864 91 ieglita 57, ps, 100 Kllour, s O 9 zisgel rodno. n) Wind | Temp DatcaciaiGrs b 4 7 4 1 . 71,00 B äo. Q örlitz/ 4 | 4 , 65,60 G Landerw, u. B.-YV 9 —- |4 /4. 27 00G Centhb. £ G s1,-BK, 0 0 60 30G 1027, 59% Türk „£7 m,-Ánleihe von 1866 1, Russ, Präm.-À L F Erbsen Pr, 100 Kilo A S 6 | 2D 5 Bs Aberdeen Ællimetor. G | Teter li en aran ki G /1. 1120,00 G « Oberschl.| 0 1/1. 136,75B L, u,B.G. Lichter. 0 4 S Daus V sno8Sansch. 0/1 —,— L en 8s. 6 1314, Russ, Ei -Aul, | « Linse ) Kilogr. é 7 | K L S . jin 9 Celsi do. Zoitelbank 6 4 1/107 9 2 Gelsenk, Ber | 0 4 1/1 9 19 L . Lichterf.| 0 0 1/L 16,75 B anz, Bank-Y erei 0 0 93%9/ Ea L GRRORA, 17. Juli , uss, Eisenbahn Spei n 100 Eilogr G S SL 50 3 4} openhagen D |NO , still 5 C fg Dihoraner Kral 54 54/4 | 1/1 4,00bs Hann, M gw. 10 | 74 WOOdS poldehall Vor 4 | 1/1. 12,00G Deatichs Unioubazik 9/0 /e11,00B Consols 949/16, uli. (W. T. B.) * Bpeise-Bohnen, woiage. 100 Zäücgr, «A LIS | Stsckholm a TORT T T E e tb /L. 196,80 G 7 sch, Fab 1/1, 181 0b Magdeb 0 |— 4 , s Unionbank 55%/:179,00B 39%, L 16, Itali z » Karto ; Weolege. 10) Züüicg d 26 2G H ai r still | stl) 7 e Tae | 5 514 | 1/L |69, Bib. n. Sham.. . 0E E M gdeb. Baub. .| § 1/7. |—,— Engl, Wechs!erb 0 | 0 8219/137,5 S0 ombarden-Priorit en, 5 proz, Rente 6 artofeln 100 Kilogr x) Zücgz, E aparanda 751,9 |NN0., mässi | bedeckt 13,3 Dentsche Ba 1 4 | 1/1. N Kgs. n Laurabütte 2x 144 | 1/1 9,90bz agdeb. Ber 51/4 | 1/1. 151,00 Frankf. Wechele k. .|2,36| 0 t-/o/37,00bz 5/9 fassen d rit,, alte 8E, 3/0 L 8%, Lombard » Bindfleich A a Sd i Le lo Ln E 'heit 16,8 : 5 «U, ütts 1/1. |27,50b Magdeb gw. 8| 74 -00B . Wechelerbank 2£L|-—,— 1873 775, 8i e 1871 784, 50 /g Lombarden-Prioritä en: 5E | e N aa E I ZO 000 N, leicht etten 910 do, Hyp.-B 600 1.3) 61€! 14 113,50bzZB |[Lanchhamm 2|— { | 1/7 ,50bz G Mazi eburger Gas| 1/1. [101.00 B Eallesche Credita 21 O0 : (3 772, Silber 533 1 59/6 do. de 1872 joritäten, neue 9 on der Keuls 1 RH- (01 0] Cork D S., still ¡klar 41,9 DlliOnia » Es l 48 |& 1/1 87,40bz Tie Tiefban é 0 ÚT. 61 75bz B E j 8 6 4 | 1/1. 191,50 G Hab. -Besl B e 0| 0 82 —— 1869 9, Yereinigts n Tärk, Anleihe & S 7814, 50/% do ; » Banchfleisch 1 File CGT trr 7511 a Mi ; 224 mam, . {92 2 Ls . 120,5 E : ay : Dg —,— i taaten 59 âe 1865 83, 59/9 . de » Bchweinefleisc! LCR7 1 | 50 S e 750 NW., wmässì 90,7 do, Prov 7 4 |L 1/1 92 90bz B Phöniz Ber s 0|— £| 1/7 20,50 G vas Freund ,| 6 4 | 1/4. 58 50 & Hessische Bank /o | 4 0 S0, 7 rente 53, do, Papie 59% fandirte 107 , 99/9 Türken de Es einefleisca 1 Kiiozz | 14-10 Helder 759,7 NY : WASSIg E E I Dresdener Bank . 0| 04 | 1/L E do. do E 018 “00e 0, Wöblert 4 | 1/7. |—— L ad 11 0. L ungar. +Schatzb vpierrente 49, 6% unga )73, Oesterr. Sil » Kalbfleisch 1 Kilogr. . . L140] Lb 1-22 T 18 f. wbmis - Mabeits. 15: N 5 s e . Lit, B 1/7. 129,25 do. An Os S ¿. Hand.-Ges, . 50%/—— W onds II, Emissi a gar, Schatzboi _Silber- » Hammelflei IgL. 1} 5 2 Fs » e oes 2507 S, schwach Nebel3) E Effekt. u A 9 52 4 1/1 77,40B Sohles. Ber 2 Ge O0 4 1 29,25 B . h. BerzBb 0 1/1. 5,295B Leipzig Verei o. 0 0 C9 echselnotiraIi ission 83 zbonds 87 »/ n elfleisch 1 Zit ) 10 Hamburg e | 750 is 1wWach H 13.0 . 9, - , Ce D. E 7. |-— Masse . 6 E Os bank 35%/01—,— Platédia) irangen: Berlin = , 6'/o E : ALUGgr. 1/09 AMBDUTEZ | Ae SSW.. mässi edeckt E Bank ta U ats do. M-r. 6| 76 L 180 Mecherni Bgwk. .| 0 4 | 1/1. |28,10G Loipz. Woahalerb 01 8 atzdiszont 13° lin 20,58. Butter 1 Kilogr. E A4 SrinemÜnd A E G beiter“ 16,6 M arine 6} T3 4 1/1 Stolber; I, 6 7 |41 1/1. 180,00 B achernich Bgw. 0.14] 1/1 E " Med. Weh ige erbank | 33/0 —— As der B Si /o. » Eior 60 StücE . O ie Neufal Ans 7548 S, echWwach L iter) 191 S ; . [105,00G gor Zink .| 1 1/1. |87etwb „2 | Mecklenb. Ma m 9 9/4 A eL-B.(49/0) [—,— L ank flosszn heate 25 - KRarpf Le 2 | 80 | Ar WASF, 71 W, still eiter) s o; 602%, neu s 544 | 1/1. 189,0 do. ft 14 | 1/1 bs M E 5 1/1. [156,00G Oa O 81 Fs amdom, 18; Jali, Vorm 25 009 Pfd, S SPE DES ao L 754,1 |WNW wolkig 19,1 Geraer t ans 5 51 4 1 L 89,09 G Dortmund fe 6 61 5 j L 18,70 G Ss ü Frister o. 3 0 4 1/1 S Ostdeutsche S /o mas 0 90, E Consols 94z Mde Vorm. 10 Ubr 50 ‘errei n Aale H ¿ 2 69 9 j 40 A 751,4 D leich? h 18 ;) : 121 E 6 S . 4 . 367 7 e 95 D x . L , V 2 V2 s S3 “E * S Giliad Ff eti ! E R NW ale | alb bed.7)) 96 Gothaer Zett 6} 2/6 1/1 L Westf. Dr End O S Y 83256G F do, Löwe ., .| 10 2 4 | 1/1 [30,00B Preuss. Credi nk. .| | 0/87 ‘/o/22,00G Russen de 1873 77 erikaner, fundirte in, (W. T. B.) Lor s : | E A L leicht |Regen8) 200 do A elbk.| 6 5f 4 /1. 72,60bz G Wilhel BA Ind. 13 7 1/7. 5,80bz * do, Pollack n E s 10 4 1/1 30 Schönhei edit-Änst, 0 1A Peruaner 12 e T3, Lombarden 52, Türk 1075/16, allen / A # Hechte 3 | A Crefeld . (B () Ss Taae vegen®) | 193 : âkr.-BK.| 8 1/1. |85,50G almshütts - L 4 | 1/7, 137 53 [Nen Sch.) 0 | 4 « |90.00bz G nheimersch. Bkv. | 0 0j 4/d—— ner 104: _Wobter : DEIO 3, Türken 815/16, Spani er 681, | Barsch x ; 2 | 60 | Carleruhe . . (19 Es Z [bedeckt | A do. do mana t Í 8 14 | 1/1 " (N A E O6 5A 00G 2 N es Ben, Mess.| 10 | 1/1. |0,00B Yorecinsbank Qui O 0 e ?ariz, 17. Juli E. chön, /16, Spanier 105/ E rscne i | E W'iagh “D T7575 S, frisch S S 16 E | E 5 p Ï T l. N De | . z A _—— L579 ga E . L U n / . n E S | 1e8B : | ; | bede ki9 l 5.0 Lo. 1 L T T6 E ———— S |Nouss, Wagenfbr.| 0 8 4 | 1/1. [115,756 ie 00 E (schluas-Cource.) (W, T. B) Rubig, Þ N s i A Yad E E T O! T4 UL S 1A Gon, ae C S (Nolte! Gaedes, .| b | (4 | 1/7 115,166 T7, Fáltenb. Z d A nau N e Gee ig, beochränktes Geschäf + e 1 | 80 |— | 60 Le E (bedeckt 1) 18 Dire 2 S 5 O, : . E ma 4 0 , - ß 2 y M Z Ui F 2 nleins e K » s E p lies 1 a 5 I e ibedeck 3,0 do. H7p.-Bk. S 4 6 4 | 11 98 50bz La As Holzarb.| 0 | 0 1/1. 133,00G Norád. Papier . 9 4 | 1/7. 173 0B Arthursber L 0 0e 10) 7 483,75, Tombsrà » 69,174, Oesterr N he de 187# 107 10 Krebse pro Schock . lg l | Pon a 781 ¡SSW,, frisch [BOGOORE S, 15.8 Hann2%, Ba di 14 | 1/4 11166 L B. Omaik, Dea 0 | 4 1/1, /15.00G Nordd. Eisw.Bolle| j 4 | L |—— hae A 01 O 0,10& Tüzien de 1865 9 Lisonb.-Akt. 146,2 oldrente 60,50, Franzosen KHKöni i 14804 +170 va fan [I Eee heiter) | 17,7 : | j è . B. E E | 1 ischer Lloyd a Dage s 65 9,05, Türk O5 O Prior U, E TARZOSSN aSsBerg, 17 ; s 6 : Berlin | 757,11 18W., s 18g Klar!) 17d Hyp. Hübn D L Bus [4 t 115 50bz Adl mnib,-Ges,| 7 | 7 4 1/4. 140,25 Nürnb. Brauerei ¿ 154 | 1/1. 39 50b Baltische W e , E Zrácit mobilier LUTKeN ds 1869 46,00, rioritäten 223,00 Getreidem 17. Juli. (W, T. B : 1 | Aa 755,8 SW., schwvach ZIEY 17.8 Leipz, O 18 [124/54 L 102,59bz B Kiadas Brazuerei | O0 | 04 1/1. 180 50G Oranienb. Chem.F|- 0 6 /€ 1/10. 156 75G Bergbrauer aggonfbr.| 0 | 0 (44 00B 342, So: 6ts 6 er 128, Suezkaral-Akti 00, Türkenloose 2709 locc 121/122pfd arkt. iten fast ) a {99, S rach [4 bed.14) 165 « Bred, st.! 7 L q 4 2 : ¡A ; 3 H 10,30 95,141 g nérale 475, Crédi L tien 652, B 00. J pid, 9000 Pfd fester, Ro: Erezelsu 757,9 W . . ¡heiter ls | zu Lübeck, Komm S 6 4 | 1/1 109,40 B Ahr alsgarten O0 04 1/10. |—,— Osnab, Stahl 0 0 L 1/1. 15,006 Berl, Bau-Ve asenb.| 0| 0 - ,30G 145. , Crédit foncier 747 , Bangue ottonu pr. September-Oktot . Zollgew. 160,00 ggen belha . 7:76 , leicht E ) 90 3 O1 i Or L 1/1. 14,90@ 16A 20,75G A 1 âte E) Paris, 17. Juli e I E L S e 1320 t: 1A Ne A uguat e 0 Pry 57,6 |WRW, Schwach |Begenl6 | - 170 E I s Í 1 A] 1 E 69,90 B S s 022 1/10. |35,00G Pappenfabrik 1A 6 17 57'006 Berl G bahnbed, 0|-0 30/,/97,00B Bautakidveui L L B) onion | Erbsen pr 9000 G 132,00, pr 7 still, Hafer r hi 09, ¡Begen18) | 160 S | ° . ? “s 420 : FUMN 5 ; “S S ,00, pr. Juli-A uhig, loco 1) See ruhi : 6,0 Meckl BaLb 6 B, 54 614 | 11 90,00 G L g. Hänserges,| 6 | 4) A E Pinneberg, Union 4 | 1/4 150,00 Berl. Vul w.(Bolle)| 8 | 0 705G 10}, Goldrente 6 ehr, Anleihe de 1872 100 9% loco 53 id. Zollgewicht 1 uli-August 126,00 i 4) A] e ruhig. 2) See „BdKb, Con. /1. 107,00G renberg. Be 4 | 1/L. [48 Piut6, Borgyori . 0 041 -VL 90,00 @ . Vulkan —_— |——- # 05. Matt 72 107,35, Spani Schö 00, pr. Juli 53,25 30,00. Spiritus pr. L Voiais | Ie Mvonds Gewi G E do. Hyp “Bank 54 | 51/4 | 1/1 g Bau rgw.| 10 | 04 | 1/L 48 00G Pluto, Bergwerk .| O i | 1/1. [0,80 G +Baugesellsch. Plecs, 0 | ; "2Grenz, 17. Juli. ,35, Spanier exté Qn 53,25, pr. Sept piritus pr. 100 Li Gier e) S itter. 5) Nachm: cht. 3) Ses z’emli Meininger a 4 51/4 1. 173,50 B â 88, Belle-ANI, 6) | 1/1. [108,00 G Pomm. Masch. . . 0 á | 1/1 49 {Dent ch. Pless,| 0 10,90B 59/9 italie M dul (C L B ér. Danzi = . September 55,00. Liter “ate ) See sehr rahig 1mittags Regensch E emlich unrubig dit| 3 1/1. 165,25G o. Königstad O0 L f - Potsdam 4 4] Ls . |41,25G . Cent.-Bau-Y 0 —- 19,00 j n, Rente 76,02 5 g, 17. Juli : Wetter: | 5) 2 Nachts ; ig, gestern sti: B OT T as Ge do, Hyp.-B 400/,| S 2 4 |1/1n.7 R do. Friedri 0 ck14 33,75 G Holzfakti 5 1/1. 119,006 Germ,, Wa. ua-V.| 0/0 ,00B t. Petershur ,02, Gold 22,08 Getreidem O. L. D) 9) Mittags hts Gewilter. *) S starker Regen, T7) N urzes Ge- Nieder avs, B /o| 74 714 1/1. 6 do. Hof ichsb.| 2 | 4 1/1. 132,00bz G Rathen. Opt.Fabr g 4 4 | 1/1 62,25 B Königsber g.-Leih-A.| 0 | 0 950 0,10@ (Scbluss-Cour Æ, 17. Juli (V. T nen, Bunter pr ey Weizen lebhaft mit tags Gewitter. 10) V ee rubig, Nachts E Nachmittags e G j | Z 20, e 1 D é “ide . ; 5 D z 2, . G E L g 7 Uta . r L nd frül s : SS Norddeut, B ank 6 6E4 | 1/1 96,00bz B Jo ene 0 1/1. 136 00G Ravonsbrg. Spinn 4 A Ndd Kant Vulkan| 0| 0 5%/0/156,00bz 3 Mt. 2131 O Wechsel London 3 M B.) hochbunter ua 2000 Pfd. Zollgewicht theurer. Umsatz 570 T 13) Ca Gewitter und O E Gewitter Norâd Grand} 6/8 Á 1/L Wes do. A, eee 9 4 1/1, |2,50G Redenhütfe. s| 24 | 1/L |—— Nienbur E p.St.| 0 | 0 Z/o0,008 ape sg (gest it) Prämien-Anl. ( t, 241/16, do. H 236,00. Rogge glasig 278,009, pr. Juli 2 260,00, hellbunter 27 atis fal O ago R Regen. *) Nadlinzittag 11) Vor- V i l ; _— | » S Ses 5 . ; , ;/ . i . (gestp1t.) 2 . Hamburg | ländis oggen theur E u!i 265,00 er 270,00 ) Abends Re vitter. P Es, ) Nachmittags Gewi E Oest.Kred.À B. 8 4 1/1 : do En JHN 50 4 1/1. |-,— Renaissancs - Ges L 4 | 1/1. |5,90bz Pronss E ucker ..| 0/0 Æ /4103,00B isenbahn 205% E ) 2104, #-Imperials 7 211, 1866er Prä ändischer 164,00 er, 120ptd. loco 00, pr. September-Oktbr. A égen. 16) Früh ) Nachmittags s ags Gewitter Pat ICBAO N 1Ls| 104 ab agc : Ostend | 0 | 0) 1/1. [29.75 G e La ol 06 aae Ce 16 E r L BLEDi S N-Ptandbriefe 10 ct vel E us «d O E A Ln A E ss starker Regen. It.B.40°/¿| 11,s| 10 |4 n. |[—— o. Thierg.West| 60 ] 1/1. 15,50 Roatocker -Z “1-01 0€ 4 i 5 Schaf ov. Holzarb, 0 160,00G New=-Ÿ Privat-Diskont 539 it-Pfandbriefs 109% ssìsche | Gerste e Gerste pr 9000 00, pr. Sept icht ins f. ch Nord-Europa 9 L tationen sind i - a 1/1. 187,00G do. Deutsch G 4 | 1/1 ,90G Sächs. ucker| 0 | 4 (0 6) amg Fu CUALOr & Hauschn O0 11 50B Us =S ora, 17, Juli 9290. 94, Russen pr. 2000 Pf, Z 1 Í Pfd, Zollgewich ptember-Oktober 3) Nittel-Europ E ) Küstenzone in 3 Gruppen : Gestezn: Anb , do. Sre, 1 0|— 4 s Shiaaf ähfäden .| 1/7. —,— Thierg.- Bauv Ner 0 O S öchste Notirun Ï ul, (N. L B) (S h Pr. 2000 Pfd. Zol] . 40 Igewicht 154,00 C t 145,09, gross i die Boik opa südlich diesar vou Irland bis e, E akti :n: Anb, Landr.-Priefe 98,25 4 0|— 1/1. |58,60bzG chaaf. Feilenh. 4 | 1/1, 123,00 WWestend erein. .| 0/0 13.25 Wechsel g des Goldagios 53, ni Schluss-Course.) gew. loco gewicht loco 136,00. H: Weisse Koch-E B eihenfolgea von W üstenzone, I Ostpreaussen. 3 98,25G. Brau & 1 S Sieg-Bhei . 35 0 4 ° 00«¿tw B 7 end C.-G. Quist 10.60 B Bong auf London in G 2, niedrigste 5 L Sz s 00. Hafer pr. 2 ch-Erbsen U est nach Ost einge nnerhalb jeder G E Î nsechw. Kohl. 17,2 ¡Ae Bolhri ein.Brgw.| 0 | U X olfewinkel Papi O0 Ql s ? : 108: Per 1885 —, d ¿L 4D 6E DF. STeTtár, 17. Juli pr. 2000 Pfd. Zoll- Indem das ebersicht eingehalten. rup; e . 17,25bz. Di olbrig Sächs, Kg 6 | 1/7. 110,50 * Die in Li apiarf.| 0j 0 1306 p è, Erie-Babn , do, 59s fundiit Goldagio S4, * Getreiieme mi, (M. L. B) Sz m das barometris b der Witternu I ies G . Disconto 93,69à64, 10à ¿Roi O |# E orts G E in Liquid. gerat 10.10& bahn 94 8%, Central-Paci e 111%, 5/29 Bond 54, 5/20 | August ciñemarkt. W tas eam ostwärts fortechrei ische Minimum Be - und Ati i „10à93,60bz : 1/6, 127,75 B on úù der Batliher Bür henen Gezellschs : 2 ral-Pacific 1082, N onds per 1887 gust 23 3,59, pr, Se eizen pr, Juli 2 auf der iris echreitet und jetzt i an Tiefe abneh R 18 en-B35rae. Gouiibia i: : 4 Handler iner Börse franco Zi schaften wer- New-York Central 148,00, pr. Juli-A Septeraber-Oktober 230 50 240,09, pr. Juli dentsche iechen See und in d jetzt im nördlichen E mend, lang- ad Juli Di . ¡ ANC A ral- : 230,50, ° - schen Nord d in dem Küstengebie en England liege gemeinen 1n fe Juli, Dis henti L wechselyerk Der Geldstand é gerichtliche Liquiaaiioo. gehandelt, Produk Bafer pr. H: ERSt ugust 148 00, pr. Sej Roggen Pr J Á dem K E See unrubige Wit angebiete von Bres iegend S itat Ful ester Haltung; di ige Börse eröfnet 7 t rerkehr wurden fei erhält sich sehr flüssi on, Beri ten- und W Septoraber-OK 150,00. Rüböl 100 eptember-Oktob - Jali 1 Kanal rapides Steig itterung erzeugt, is n Brest bis zur hnittli 7; (1e Course ete noch im All- Ï ernationalem Gebi feinste Briefe 3 r flüssig; im Pri x Getrei m, 18. Juli n aaren 50 tober 70,00 e 00 Ker VODETr 19100 tibrigen Gebi: s igen des Bar gt, ist in Irland : hältnissmässì E den fremden in Schlussnotiru pekulativem | um; ssig lebhaft und gen Franzosen und Er iskontirt. Auf | thei E still; deren ¿ Weizen 1 G ehl, Oel Pet reisfeststell Rübeen gust-September £0,389 oco 51,20, pr. Juli E U ruhig und vor P ar gleichmässige getreten. Avf dem 2 j Börsenplä ngen ein ; Lombard nach feste : editaktien 5 heile höh spekulative Devi A Kündi oco unverändert, etroleum ung von pr. Herbst 326,0 ,89, Fr. Sept h -Angust Oztdeutschl wiegend heiter, i gen Druckyertheil sehr E, Legen Meldu nplätzen vorli und | Fond rden waren m Beginn z verhält- er, Laurahütte-Akti evisen lebhaf : igungsprei ndert, Termi im und Spiritus.) FBreazl ,C0. Petrolsum ptember-Oktober 5 laude and regnerisch er, im mittleren Rhei eilung das d d ngen. Die 8 orliegenden Yver- ls fand in Vesterrei matter und n zu schwächerer Noti Aktien matt after; Rcichsb Qualitä preis 269 Mark s ine stili, Gekündi piritus.) ; au, 18. Juli, N pr. Herbst 12,5 er 52,00. ands haben geste ¿ch, An der W ren Rheinthal und i ausgeprägte Lu 4] auch auf andern Gebi pekulation verhi er- | Anleihen sterreichische Re geschäftsstill, V otiz : Tes sbank-An- Juli t, gelber pr. 1000 Kilo ndigt 3000 Ctr Getreide 1, Nachm. (W. T sf 12,50. gestern fast allenti est- und Nordgre na A Gezschästs trat stlosigkeit beobachte ebieten liess sich elt sich | statt; R rEN@rer Verkehr zu nten, Loospapieren on fremden | Ulti E R i-Angust 236,5 (rother) per diesen 7 pf Loco 203—270 . | 49,50, pr. Ánu markt. Bpiritus fr 100 . B.) halben Gewitter Gta HLO enze Deutsch- y : ; ; S ; ; D0- 5— | v Br ‘T, ; stattgefund kleinen Bocdeh nachbhaltige Reali en, Im weiteren eine stark D ussische Prämien-A schliesslich etw und Russischen 0-U6urss, September - Ok 234,5 bez., per A onat 270—269 b nach | Weizen wur gust-September 49 80 Liter 100% pr, Juli ; Deutsche 8 A bset izationslust ei : Verlaufe d eutsche und s nleihen beh as matteren Co Berz.-Mä Per nim Z —996 tober 229,5—22 ugust-Septemb ez, per | A Juli-Aug, 236 , pr. Septemb c 27, Juli-Anug. Witter : e Seewart Der Ka italar zungen führte ein, die theilwei es | und Rent und prenssische Staa auptet, Uursen rg.-Märk, 5 Juli fix bez,, per N 5—228,5 bez er bez ug. 152,00, pr. Sez ? ,00. Roggen ber-Oktober 50,20 ungsbericht k 2, Aich r a nene Taveakets: aal Da Baianaohluss ilweise zu me verkehrten i tsfonds sowie landschaftli Gia 70,00bz Boggen loco ovember-Dezember 995 per Oktober-Noy 996 n géplamker . September-Oktober 153 pr. Juli 153,00 pr T 8 Uhr M Vom 158, Juli 1e gen auf spekulativ remde Papi mmung für inlän- ssig lebhaft, A sische fest, O Taltung rubig. V E 93,50à903 186 M gungspreis 153 Mar , Termine flau E Wetter; Schön. pr. Oktober - N eli 69,50. NUung zumaeist pexu ativem Gebiet f pIege dieser Gatt N rubig bei zi S uf dem Eis s esterreichische “a en ener 9a àG60bz b (ark nach Qualitä k Per 1000 Ki . Gekündigt 6000 Cöln. 17. Juli Ccnon, ovember 68 Zi Tem Cuschtftes wet matter schliesse olgend, nach fi ung, den | Bahn i ziemlich beha enbahnaktienmarkte bli und Russische Franzosen . « « 70Aà69,60bz 82, inländisch ualität, russ, 150—1 logramm. Lo - S ALEoLd . Juli, (W. T. B.) : iuk C P Or. Wind. eige zeigten weni n. Die Cassaw oberer Vel, | obe mib fènle vert teten Coursen blieb das Geschäft Tombárden ._ » 391,50à389,50? diesen Monat 15 180—186 Mark 62 Mark ab Bahn co 150— | loco 25,50, emarkt, Weizen b Zenel elains, Wetter E g Leben und zi erthe der ühri etwas matter er: cheÏ verändert, wie a : Rheinisch-Westfäli 0 arden . . « 115,00b ,909Z r A onat 153—152,9 ark ab Bahn und und Kahn | 21 ,59, per Juli 25 en behauptet, hiesì Da, L E20 S0 s ziemlich Vehkudtetes Le Ware hal ois Berlin- A. uch Berliner Eisenb leche | L, UTRE A ) dir Ae pu ,5 bez., per Juli-A Kahn bez 00, pr. Juli 15 ,50, pr. Novemb ger loco 28,50, fremd amburg « 20 |SW., schwach. [3 btetes ind No rababun etc. O0 nhalter, -Potsd ahndevisen ; Lanurahütt « 245à243 50bz CeZ,, per 0k er bez. e ugast 152,5— «4 Per Juli 15,70. 0, Pr. Novemb er 23,00 R 5 er Crofeld E E 16 |SW frizch 4 bedeckt rdwastbalin atai éstorreichiache Nobe am, Rechte Oderauf. 3 | Rheini s... 62461,75h Ge teober-Novbr. 153 P September-Oktober 185 152 bez., mea , pr. November 15,7 ver 15,85, Yafer oggen loco | Hannover . ... 4 45 Sw e s Kao A : auge ps lng dran wi ane 17 Bs | E e ici omas Le | u: | L PY male (e tele epapiere es S EB fer loc e 120—175 Mark E45; Pr, A 18. (Sehinsshericht N R SW, mässig. anz bedeckt. ündigt 0 schwach behaupt rk nach | 12,15, pr. N ugust 11,70 S ) Standard mwhi P R + 20 |8W., ig. [ganz bede LE S loc» 120 Ctr. Kündi ptet, Termine ferner gewi Ee November-Dezemb pr. September 11,95 witts Lc | Paibert 5 + 18 |8W, mässìg. ganz bed H Mark ab —168 Mark Ah Deni Mark gewichen. Ge Eambarzg, 17 iber 12,45. ,9%%, pr. Oktober e... +16 , 8chwach, 2 bedeekt. L Bat ch Qualitä per 1000 Kilo Getrei y 17. Juli, ¿ Karlsruhe. O W., mässî ganz bedeckt diégen Monat bez. C ESaufeno Kadi und westpreussi B, Regicaii O erkt, ad ire 29 Friodrichsh en + 15 [SW. R ‘anz lodedkt und per Juli-August L nan E ber por SUEES Q Dr S G auf Termiro S. auf Termins fest Barometer fartdis Sia SW., a f ana bedeckt. 2 nom,, f B . G est. : er, e. Orvdauern N ch, E Per August-September T Reh, 931 Gd. Dein d Se tomidéCVicièdér pr Pr, Juli- S LTck Kllyeiaai gefallen, 7E E T aud . September-Oktober pr. M e hae: 4 Au E ug C ngeaid Gabe herrscht rge y por S 1554 Gd, “f au aus Let, veckaduiicbchn Melle. Nee Taiftairämong vei 2 - 1 b fer etter. Nuc Örfactaohiet viel. Deutsche Seewarte,

E S