1908 / 98 p. 34 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Bad.Präm.-Anl. 1867/4 Braunschw. 20 Tlr.-L.

Hamburg. 50 Tlr.-L.|3 | 1,3 150 {147,10bz Lübecker 50 Tlr.-Lose|3x| 1.4 150. 1153,00bz Oldenburg. 40 Tlr.-L,/3 | 12 120 1133,40bz Sachsen-Mein. 7 fl.-L.|—|p.Stæ. 12 132,00G

A

1.28 300 1146,70bz —1p.Std. 60 1180,25bz

Augsburger 7 Fl.-Lose .| öln-Mind. Präâm.-Ant.

Pappenheimer 7 Fl.-Lose

3x 1.4

Ostafr. Eisb.-G. Ant.|3 (v. Reich m. 3% Zins. u, 120% Rüd3. gar.)

(Mei ta GIIR B T | 2000—6500|—,—

(v. Reich sichergestellt)| Ausländische Fouds.

Argentin. Eisenb. 1890 ,, 5 T do. do. 100 £/ 5 E do. do. 20 £/ 5 do. Do Ult April| do. innere Gold 1907| 5 | 15,6 do. Anleihe 1887, , .| 5 L do. do. Éleine| 5 LE do. do. abg.| 5 14 do. do. abg. f 5 1.1 do. do. innere| 44 | 1.3. do. do. innere kl.| 45 | 13. do. äußere 1888 1000 £| 45 1,4, do. do. 500 £/ 43 | 1.4, do. do. 100 £/ 43 | 1.41 do. do. 20 2 45 | 141 do. do. Ges. Nr. 3378| 4 | 141 Bern. Kant.-Anleihe 87 konv.| 3 R E EREÆL Bosnische Landes-Anleibe . .| 4 1.2.8 do. D R 45 | -1.4,10 do, do. 1902 unky.1913| 44 | L

Bulg. Gold-Hypoth.-Anl. 92 Zor Nr. 241 561—246 560| 6 Sr Nr. 121 561—136 560| 6 e Nr. 61 551—85 650 }s

1 11 11 r Nr. 1—20 000 11 Chilen.Gold Anleihe1889 gr.| 4x | 1,17 |—— do. do. mittel] 44 | 1.1.7 187,00G do. do. Éleine| 45 | 1.1 89,25G do. do. 1906| 4x4 | 1.4.10 85, Chinesische Anl. 1895 500 £| 6 185 Ge) E 0. do. 100 u. 50L| 6 L117 —— do. do. 1896 500 u. 100 £| 5 1,4,10 100,46bz do. do. 50 u. 252| 6 | 1.410 [100/40b; do, Eli Tienti S9 s 1 Ao E 0. C1).Tientsin-P.Int.uk. 4.10 198,75b do. 1898 500 u, 100 £ 4i | 1.3.9 95,00 2 do. 50 u. 262) 44 | 113.9 [95,00 do. ult. April —,— Dänische Staats-Anl. 1897| 3 1,1.7 187,00G vptische Anleihe gar... ./3 | 139 [2 9. Pr, Anleihe . . .| 34 | 15410 |_— do. 2 1. 12500 Fr.| 4 H E e 500 Fr. s 15.11 |—— n andiiche Lose fr. Z.|« p. St.131,75b do, ger 1 Ei-Un 3 L Í ciburger ICSLoe . „fr. Z.|& p. St.39, alizische Landes-Anleibe. | 4 | 15.11 | do. „Propinations-Anleihe| 4 117 Miethe 4% Menopal Io e 49,25G E 0. tan, 1,7 149, do. Sh 81-84 5000, 2500 , |160| 117 706 G 0: Dos « |1,60| LL7 148/70 do. 5% Pir.-Lar. 90 10000. 1,60| 156.12 E70 do. do. 2000, 1,60} 156.12 46,70G do. do. 400 | 1,60] 156.12 46,790G do. 49/6 Gold-R. 89 10000 «|1,80| 1.4.10 |3750G A O Es 80 E 37,50G i o. u 4.10 137 Holländ, Staats-Anl. Obl.96| § | 139 lde Japan. Anleihe I unk, 10 44 | 10.1.7 186,70bzB do. do. 100 Lv.| 43 | 10.17 86,90bzG do. do. 20 Lv.) 41 | 10.1.7 87,00bzG M E ult. April z i: 86,50bz L O R L K ò 1,7. 179,75 Italienishe Rente konv. Du E 117 S do. do. Fleine/ 34 | 1.1.7 [104 do. do. ult. April —,— do. do. amortis. TTI, 4 A E Merik. A. 99 20400, 10200 6 5 |1,1.4,7,10|—— do. do. 4080 „| 5 1,1.4,7.10| 100,90bz do. do. 2040 „5 1,1,4,7.10 101,2 do. do. 408 „| 5 [114710 101,3 do. do. 1904 4200 vi 4 L6G do. do. 2100 „| 4 T Norw. Staats-Anleihe 1894 L: 16410 do. do 1888 8 [log l do. do. mitt. u. kl.| 3 128 Oest. Gold-Rente 1000 fl.| 4 1.4.10 /98,50G do. do. 200 fl 4 | 1410 [9850G do. do. ult. April —— do: Kr-Rente 4 1300 do. konv. Rente... 4 1.1.7 197,20G do. L 4 1.5.11 |—— do. Silber-Rente 1000 fl. 41/5) 1.4.10 |—— do. do. 100 fl} 41/5) 1,410 |_— do. Papier-Rente . . A L2G do. 1860 er Lose .,. 15.11 |—,— e 1864 2e x ult. N 3 È E x A EEA r. 3.| p. St,144625 Sa9 Paulo Eisenbahn Gold| 5 Li7 05.70EA Portugiesische unif. 02/83 1.1.7 161,906 As do. ult. Spre —— L 0. pec. fr. Z.- p. St.[10,10G Rum. St.-Obl. 1903 ukv. 13| \ 1612 100,7. do. do. 1889 4000 «| 4 | 117 Bd E do. do. 800 „|4 1.1.7 [89,40B do. ‘do. 400 „4 E 89,40bz do. do. 9 4050, 2025 4 | L17 91,90bz do. do. 810 „|4 1.1,7 19240bzG do. do. 405 „14 | LLT 192406¡G do. do. 91 4050, 2025 ‘| 4 1.1.7 188/606 o S Ade 7 T 88,60bz po. do. 94 4050,20 1 4 | 117 sed o. do. v E TTTEToO: Do S DO: 406 ¡[4 | LL7 2068 do. do. 96 4050, 2025 » | 4 | 1511 89/20 do. do. 810 „4 | L511 189' do. do. 405 „|4 A A do. do. 98 4050, 2025 „| 4 L511 89,00b do. do. ul # 1.5.11 189/008 Do, Do: 406 „|4 L511 89,25bz do doi 1905 fonv.| 4 1.4.10 |89,90bz do. do. 400 «/ 4 | 1.410 89,90bzG do. Do A E 4 14,10 188,80b Ao u O M L O 88,80 bz 0. o. 4,10 189,00 Rufss,-Engl. Anleibe 1889| 5 | 139 {200bz do. do, kleine| 5 13,9 —— do. do. 1869| 3+ 1611 do. kons. Anleihe 1880 5er| 4 1.5.11 |81,60B do. ‘do. ler| 4 15,11 182,50bz do. do. ult. April A do. Gold-Rente 84 8x u. 4x| 5 1.1.7 - 189 do. - do. ler| 5 1.1.7 190 do. do. ult, April AUTS do. Anleihe 1889 25r| 4 So —— do. do. Tir 4 L4G: 2 do. do, 1890 IT, Em. 25r| 4 11.3,69.12]—— do. do. ör u, 1r| 4 |1,3,6,9.12— do. do. ITT. Em. 2Br| 4 10091 D ADO: ar U. Ir 4 [13,6914 do. do. IV. Em. 25r| 4 |1.3.6,9.1N— do. do. Drt 1 11386919 do. do, 1894 VI, Em.| 4 1,1,4,7,10l—,—

pr. Stück [51,50et.bzG .10 1134,30b 4 pr. Stü 144,00B

Anteile u. Obligationen Deutscher Kolonialgeslellschaften, 1,1 | 1000u.100 102,00bzG

1,1.7 198/75bz 1,1,7 198/90bz

.12 197,10bzG A

T S

7 197,40bz

.7 199,25bzG 9 192906 5,

0 S 10 193/10G .10 193;50bz 0

0

103,40bz

do, do;

Ruff. Anleihe 1894 25x do do.

ör u. lr do. do. ult. Ap do. do. 1896 25 do. do ör u. Ir

do. do. ult. April Ruff. k. E.-A.89T, IT25x u. 10x. do. do. De: do. do. ult. April d ITT

z o. 1891 do. do. 1902 unkv. 15 do. do. ult. April

E

|12li.D.141 18 |—,— . Hyp.-A.-B .… . 12uli aa. Pr Hyp A.-B E

L ri. | 4000—80 [95,10bzG Pfandbriefe uud S verd 00bzG

Deutscher Hy erschreibuugen

Bay. Hyp.- u, W.-B.

U rich.

e Ea

o. XXTT unf. 1912 R

A do. XXVTIT uf. 1917 do. N unf. 1912

o

S C0 H H P H H Hs E CO Ar M H E S go wes

Lan n a) ann) a m HRRRER

do. I uk. 16/3 Bri v -ham T w.-Hann. XVII, XVIL do.XXL X&Tut.11

Co rzt e S Is

5 V . XXTV unf, 1919 o. Kleinb. Obl... D r E E Kom.Ob.IlTuk.10 . do. VI unk. 17 . do. IV unf, 1912 Do: L

[L _—

S

A

n

S

E

S S

S

S.

mm mg

m

S (4) [w%) e Ñ S

S

S S

do. T-IX, XII-XY XIX

S R, ei

SEEZRESEZE

Danz. Hvpoth.-Verein

TE jd pak puri C H mm »ck H

D m

do. S. 50, 69-—83 : do. Hyp.-Kom.-Obl.

Fn

S: S

E jun M, f e La4 t

mm j ea j

XT unf. 1918/4 do: IL TV/VI 35 Sächf.B.Kb.{UT uk. 09/4

. do. TVunk.10/4

; , TX/3 . Kom.-O.IT uk. 17

e c e

BREE R E I E, Pa pi,

ha Ss

do. VI unk, 1912/4 do. Hs unk, 1915/33

BALESEBERAAAN Do SS S D ZS e&&

Ibs

Goth Gtked.Þ oth Grdkrd.Pr. do. IT 34 . T, IV 13. 110/33 0; A VAI 4

S S S8&9 7 S D D D

I iam Am T D S [T] S ® e 5,

Aa

do. V uk. 1909/4 . do. VI uf. 1910/4

do.XIV XIVaut 191€ . do. VITuk.1913/4

. do. VITTuf1915/4 do. TTT

——

Pri Fl A F Fi Fi ie i n t J

Do V, N do. XT uk. 1913 Hamb.HypS.141-340 do. S.341-400 uk. 10 do. S.401-470 uk.13 do. S.471-540 uk.16 do. S.541-580 uf.18 do.S.1-190 301-310

Ma s r H

e

5000— 00G 4000—80 |114,60G

S UA S R a SSS

o

2000—100/97,00G 2000—100/89,90G E

196,30bzG 5000—100/96,90G

O

BASRES l E, S &

5000—100/94/20G 5000—100/92,80G 2000—100/99/20G

SS S S D S

5000—100/98,00G 5000—100/90,50G 5000—100/91,50G 5000—100/92,00G

©

Deutsche Eiseubahuftamm- und Prioritätsaktieu.

wr

do. S.311-350 uk.13 Bdk. ITT/VITI

Hr H H H CO CO H

Braunschw.Ldeis E Crefeld

F T4

Pr A E E

ankf.-Güterb.

Co

_= S

e bend fd fr rk pm fun fre T R ZCLI E21

alle-Hettst. Lt. A

e M IES

do. 0D Ludwh.-Berbach .

SlIIIIIffI

{l.Hyp.-P.Ïrz,125

=

Med. Friedr.-W. Niederlausitzer , . ordh.-Wernig.A

R

einidend.Lieben- Nint.-Stadth. 2.A

dd 1913 . alte konv. IT, ITL Mdckl.-Str.Hvp.Pfdbr. do. do.

He

A

p pi j A m ja

Do O O D

Mei E IT n dbr, I

do. VT unk, b.1911 do. TX unk, b. 1914 do. XT unk. h. 1916

do. XTl unk. b. 1917 2 XIT unk.b.1918 0

400 D A do. X unkv. 1913

Deutsche Klein

z S

m ———

e IC]

Barmen -Elberfld. Berlin-Charlhg. . Boch.-Gelsenk. , ;

M

do. TV unf. b. 1909 A VI unk. b. 1915

Hr b His H CIO O E H M H H H ini U an

w_

81

do. do. 1905 unkv. 17 L Fe do. Staats-Rente S. 1-252 ,9,12174,60G do. do. ult. April —— do. Prämien-Anleihe 1864 1.7 1344,50bz do. do. 1866 3,9 1262,60bz do. SHE 5, Anleihe . 4,10 |—,— do. Boden-Kredit... 1,7 1105,50G do. konv. Staats - Obligat. 1,7 173,10bz

Schwed. St.-Anleihe 1 4.10 |[—,— do. do. 1886 6.12 192,40G do. do. 1890 3,9 193,50G do. St.-Rente 1904 2,8 |—,— do. do. 1906 2,8 |—,—

Süwvelz. Eidgenossenschaft | 3s | 128 |——

weiz. Eidgenossenschaft . L ——

9. Eisenb.-Rente1890 0,0

Serbische amort. St.-A. 95| 4 .1,7 181,40bzG Siamesische Anl. Int: uk. 13 4x 3.9 192,50bz Spanische Schuld unabg. . .| 4 [1,147.10 —,—

do. - do. gr. abg ../ 4 [114710 —— do. do. mitt. abg.| 4 [114710 —— do. do. fl abg... 4 [1.14710 —,—

_do. do. ult. April abg. T

Türk. Admin.-Anleihe . . . [4 5,11 189,75bzG do. Bagdad E.-A. L, [4 3,9 188,20bz do, Konsol.-Anleihe 1890| 4 3,9 |—,— do. unif. 1903, 06 ukv. 13| 4 95,70bzG

do. do, ult. April S G do. L Ls 86,30b do. 400 Fr.-Lose. 16 10bh do. do. ult. April 149 Tbe Ga, 0bz

Ungar. Gold-Rente große| 4 1.1.7 193,25bz do. do mittel L 93,75bz do: do: kleine 1.1.7 193,90bzG

do. do. ult. April E do. Kronen-Rente . 1 93,20G do. do. mittel u. Éleine L 93,20G do. do. ult. April E do. Staats-Rente 1897 15 —,— do. G.-A. (f.d. eif.T.) 25x L —,— do. do. dr U. lr E; 77,40G D e De Ea . St,1330,75bz do. Grundentlast.-Oblig. ¡U —,—

Bozen u. Mer. St.-A. 1897 1:

Bucarefter St.-A. 1888 konv. O 94,80G do. do. Éleine L 95,00G do. do. 895 E 93,50G do. do. fleine 1. 93,50G do. do, 1898 4: %,10G do. i do: Éleine 1, 96,10G

Budapester do. L 1d: —,—

Buenos Air. Stadt 88 1000| - L —,— s Le os 14 —,—

o. o. Li 89,50b do. « do. 20£ L ,50 S do. do. 1891 L 101,40B do. do. kleine Ei 101,40bzG do. do. ult. April —,—

Christiania do. 1894 I E

G 150 of 1903 1.4.10 fJ—,— enua. Ire De, ilfe ‘l p. St.1181,90

Gothenb. St.-A. 90 S. “A 159

0. do. 1906 unkv.17} 15.4.10 |—,—

Helsingfors Stadt-Anl, 1900 128 |—— do. do. 1902 1,6.12 |—,— do. do. 28

Karlsbader do. 1,4,10 |—,—

Kopenhagener do. 1892 T

do. do. 1886 11,7 |——

DD; do. 1895 Ge Lissaboner do, P L 77,50bzG do. do. eine 1,7 178,50 Mailänder e Se Ses fr: .| p. St. E

0. Ire-Bole . . „fr.3.| 4 p. St.21,30b Moskauer St.-À.S.25, 27, 28 Z ) SOVORBbL.| 4 70,25B do. 1000—100 | 4 1,75G

do. S.30-33 ukv.13 5000 / | 4 s

do. 1000—100 |4 —_,—

do. S.34/35, 38/39 5000 A 70,00B

do. 1000—100 4 71,80G Sofia Stadt unkv. 1916! 5 96,00et.bzB Stockholmer Stadt-Anl. 1880| 4 —,—

do. do. fkleine| 4 d

do. do. ‘1885| 4 6.12 —,—

do. do. fkleine| 4 6.12 |—,—

B 0 La j 1887 eh D, S 30'906 B enetianer e-E0le . „fr. Z.|Æ p. St.130, Wiener Kommunal-Anleihe| 5 L17 |—,— L:

9, v.-Anl. unkonv, 12/4 | L17 |97'30G do. tadt-Anleihe 1898| 4 1.1.7 197,80G üricher do. 1889| 34 | 1.6.12 |—;—

Budapest. Hauptstädt. Spark.| 4 1.5.11 |—,—

Bulg. Nationalb. Pfandb. 1| 6 L511 |—— do. do. T 6 1.5.11 1103,40bz

Dänische Landm.-B.-Obl, IV| 4 | L17 —,— do: Insel Bdk: bea E E

o. . r.gar. 17 —— do. Inselit.Kass.-Obl.SIX| 4 | 117 |— vonau-Regulier. 1002| 5 | LIT ¡——

Finnländ. Hyp.-Ver.-Anleihe| 4 15,3,9 |—— do. do. S D

E Kommunal-Kred.-L,| 3 10D,

al. Hyp.-Obl. 1899 ,., (4 T E

itländ. Bdkrd.-Pfdbr, gar. B I

Jütländ. Kred.-V.-Obl, V | 4 G do. do: V 34 61e

E Ls A Pibbr: x E —,— openhag. Hausbes, - (5 17 —— do. Kreditv. TIT| 4 | 117 91,506z

Nord. Pfandbr. Wiborg Tu. Il| 4 | 14:10 |-—

Norwegische Hyp.-Obl. 1887| 33 | L117 —,—

Oesterr. Kredit-Lose 1858|fr. Z.| « p. St.|—,—

Pest. U. Komm.B.Pfdb.1LII1l| 4 | 198 93,50G do. Kommunal-Oblig. Tl| 4 | 1,410 194/00G

vilinae Var: B 4 | 122 [ivo

olnishe Pfandbr. ; A SIS T

do. do. 1000-100 R.| 45 | 1.17 —,— Í Ligles Tabak-Monop.-A.| 45 | 1.410 , aab-Graz. Pr.-A. er. Anr.| 24 | 15,4,10 192/50B do. Anrechtsscheine .|fr. Z.|4 p. St.]——

Schwed, Hyp.-Pfdk r. ‘1878| 4 LL7T ——

do. do: ndbar 4 LL7 1 do. do. mittel, fleine| 4 11,7 194,90bz

- do. do. ‘abgest. 78| 4 LUT L do. Städte-Pfandbr. 83| 4 1,5,11 194,25bz do. do, 021.04ufv.12/14| 4 15,1.7 ,00G do. do, - 1906 ukv. 1916| 4 | 15410 95,10B

Serbische Gold-Pfandbriefe .| 5 1.1.7 100,60G

Stoholm. Intgs,Pfdbr.1885| 4 1.1,7 191,50bz do. do. 1886, 1887| 4 | vers. [91,50bz do. do. 1894| 34 | 1.4.10 |—,—

Ungar. Temes-Bega 4 _|° 1.4.10 [—,— do. Bodenkredit-Pfandbr.| 4 | 15.11 \——

o. do. F Kr. 3x | 14.10 |—,— do. Regul.-PfandbE E S 1.4,10 |—,— do. vp.-B.-Pfdbr. 97 I) 4 LLT7 —— do, park.-Cntr, L, 1! 4 1,1,7 192,50G

0. A do. Grundr.-B. ITT do. do. IT

Nat.- Hypoth.-C.-G.

[riger Stett. rz. 110

Co C m

Deutsche Eisenbt. lektr. hn Erfurt. elekt. Strb.

r. Berliner .

3000—150/108,50G 3000—200/103/50G 3000—200/98,60G

Ms His H 1 V H H Hn H Hr Hr 1A H E F r

pt Ms H H wr

H I S 1 Pas

. C5 wr

—— O0

RRRRREGES Rai H H M Hf H b br H E Hn M S Hr Hf E R M ck

. XTfdb. ukv.1910

| | S

ildesh.-Peine A

H H H H H H Er CS

co A O

ia

Marienb. -Beend Niederwald ahn .

Sie

e mg R I A S a T I m

[4 ® Zl

e E ps pa

Aman ten pes 04

O Il] 20 |

mm

e ®

1899 unk, 1909 . 1901 unk. 1910 . 1903 unk. 1912 . 1906 unk. 1916 . 1907 unk. 1917 : 1886, 1889 . 1894, 1896 . 1904 unk, 1913 . Kom.Ob,01uf10 08 1

. do. 87,91, 96 B 1906

54/i.RD4 | 1.1 [7 herader B 18 l | L

D Ult. Apri Czak.-Agra -A.. Gilsberg d rA

Gre S

B Aa E

i.RD D

2,

J C C0 L H H He H a H Ee et

A NON

I I 1014

[4

Fri Pri 1s f fri 4

O ck

e

A

Dividende [vorl|leht.|Zf[Z.-T | St. z. 46 A D ¡1

600 S [4b E Sp 1000/500]138,00bzG

T,

1

1,4

LIj 600 |—-—

1,1 /1000/500|—,—

1,1 /1000/600|122,00G

14} 1000 192,

1,4 /1000/500/129,60G

1,4} 1000 198,75G

1,4

1,1 1

500 f. f. |—/— 1200/600|——

1000 [104,00G 1000 |—,-

4 4

i 500 |1

:4 /1000/300/125,00G A

4 2

1| 1000 [102/40B 41 1000 1269,75G

Strafßenbahnaktien. 4001142,00B

E 500)

000 94,00G

1 000 R TEE

1000 2E

1200/600|—,— 1000

1000/500 1000

al

117,25bzG 400 1130,30bz A 1000 [104,00G 1000 |[124,50bz

1000 |—,— i 95h 1200/3800 18: 732063 1000 199,90B 1000 [Ao 1000/5001179,50B

mama

pi pi i P ps SESDi Pi fri bi

1900 (71/4063 1000 T7

F

1000 |—,— 1000/500/27,25G 00bzG 1000/500 120 P 1. 1 500 |36,00b4G 157,25 1000/500[146,00 et.b3B 1000 |—- 119,50b 10) (600 1000 1/00bzO

Ramm

Ausläudische Eiseubahuftamut- und Stammprioritätsaktien.

Ce L PSS

—,

E V

00,50B

S

174 1,1 F j 1L T A L

s 1

A \

D D 25 E

1 A S

1 1,5,

RD

4

4 4 4 4 4 4 4 4

lli. D.| 22A