1908 / 99 p. 40 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

. Anlei .1,4,7.10|—,— i e 100/85,00G e En A ctt ieg 18 1 [9x 80 tg rós 10-80 fett : 9. U Til E: do. do. 4 | versch. | 4000—8| '00b;zG : do. 1896 2%br| 3 [1.2.5.8.11[—— 80 |88,00bz E Sr u. Ir 3 [122811[6750bzG Pfanpbriefe und Schuldverschreibungen do. 1904 unt. 1344 (T (660bIG O Do: ult. April S eutscher Hypothekenbanken. bo: 1505 ung 14/4 E 96,80bz E Rusf.k. E.-A,891, IT2br u.10r.| 4 [1.1.4,7.10—— Bavr.Hdlsb.IVunk.11/4 | 1.1,7 | 5000—100/99,60G do. 1907 unk. 174 | vers. 198,00 34 do. do. Ser| 4 [114710 _,— do. V u.VI unk. 12/4 | £17 | 5000-—100/99 60G PrH.-V.-Zi.KIV-XV|4 | 14.10| 5000—1001/97,00G =| pr Sid do. do. ler| 4 |1.1.4.7.10|—— 9 IT uy. RY 88 1.4.10| 5000—100/90,80G Do Do 2 IBE Mei 5000—1 G Unteile u, Obligationen Deutscher Kolonialgesellshaften, po. D i 1891 & 1114706 do, S i Ln z 00010 01'900 G Ns Pdb S 09/4 L 2000100 97,10bzG Sa Eisb.-G. Ant.|3 | 1.1 | 1000u.100/102,00bzG do. do. 1902 unkv. 15] 4 | 147 ß G Berl. Hvp.-Bk.-Pfdbr.|3 | vers< | 5000—100[81 00 do.XXu.XXTuk1910|4 vers. | 5000—100/97,10bz3G (v. Reich m.3% Zins. do: “do; ult. April 81,80à82 10bz | do. do. abg./4 | vers<.| 5000—100/95 50b¿G do. XXIT unk. 1912/4 Ll 5000—100197,50bzG 2 u. 120% Rück. gar.) do. do. 1905 unkv. 17| 4x 1.1,7 0bzG do. do. do. 84 vers{.| 5000—100/89/60 do. XXV unk. 1914/4 | 1.410 5000-100 7,50ba@ Dt.-Ostafr.Schldvsch./34] 1.1.7 | 2000—500|—,— do. Staats-Rente S. 1-252| 4 [1,3,6,9.12]—,— do. V, VI uf. 1444 vers| , [10140G do. XXVILunk.1915/4 | 1.4.10| 5000—100/97,30bz (v. Reich sichergestellt) do. do. ult. April —— do. 1, TT uf: 144 | vers<.| 5000—100 97,50G do. XXVIIT uf.1917/4 | 1410, [98,00 z do. Prämien-Anleihe 1864| 5 | 1.17 |—— do. TTT, TY uf. 15/4 | vers<.| 5000-—10097 60G do. XXTTT unk. 1912/34 1.4.10 56000—100/92,76b¿G Ausländische Fouds, do. do. 1866| 6) 189 l do. T uk, 16/34) 1.1.7 | 5000—100[94'25G do. XXVI unk. 1914/34| 117 . /192,80G Urgentin. Eisenb. 1890 .. 5 | L117 |—,— do, Stieglih, 5. Anleihe. | 5 | 1,410 |—— do. K.-Obl. T uk. 18/4 | 117 . 99,25G do. XVIL, XVIIT ./34| versch. | 5000--100 89,50bzG do. do. 100 £|/ 5 1.1.7 198,60bzG do. Boden-Kredit... .. 5 1.1.7 [105,50G Brschw „Hann, XVI s do. XXTV unk. 1919 31| 1,1.7 | 5000—100/90,30 do. do. 20 £| 5 1.1.7 198,60G do. konv. Staats -Obligat.| 3,8| 1,17 [73,10G X XVIT4 vers<.| 5000—200 97,30bzG do. Kleinb. Obl. . . [4 117 3000—600/96,10bzG De, do: ult. April L Schwed. St.-Anleibe 1880| 34 | 14.10 |—— do.XXT uf.11/4 | 1,4.10/ 5000—200/97/30b3G do. 8x) LL7 | 3000—500/98, do. innere Gold 1907| 5 | 15.6.12.197/20et.bzB do. do. 1886| 3x | 1.6.12 192/10bzG do. XXIT uf. 15/4 | 117 5000—200 98006 do. Kom.Ob,Iluk. 10/4 | 1410| 3000—800/99,00bzG do. Anleihe: 1887 1564/7. do. do. A890) S 1895 [2 do. X u. XL, ._./33/ 1:4.10/ 5000—200 93,40G do. do. VI unf. 17/4 | 117 ; 99, do. do. Hte B E T do. St.-Rente 1904| 34 | 1.28 |—— do. TT-IX, XTT-XV * do. do. IV unk, 1912/3t| 1.1.7 | 3000—300/93,00bzG do. do. abg. 5 | 1.17 |97:406z do. do. 1906| 34 P 128 E 34) versch.| 5000—200/90,25bzG do. do.I..,... |384| 1.1.7 | 3000—500/91,25 do. do. abg. fl. 5 | 1.1.7 197/90bz do. do. 1888/3 | 128 |—— do. XX uf. 1910/34] 1.4.10| 5000-—200/90/00 do. do. IIT unk. 1919/34| 1.4.10/ 8000—800,90,80bzG do. o. innere| 44 | 1.3.9 -495/70bz Schweiz. Eidgenossenschaft .| 34 | 1.17 |—— Danz. Hvpoth.-Verein|4 | 1.1.7 | 5000200] do. do. V ‘unk. 1731| L17 «192,50 do. do. innere kl,| 44 | 1.3.9 196/,00bzB do. Cisenb.-Rente1890| 3 | 1.1.5.9 |—— o. do. 34/ 1.1.7 | 2000—200|— Rhein. Hyp.-Bk. 66-68 e do. äußere 1888 1000 £| 4x | 1.4.10 |_/— Serbische amort. St.-A. 95| 4 1.1.7 181,40bzG Disch. Hyp.-Pf.TV-VT|5 | versch. 3000—200|_ 8385 4 | 1.4.10/ 2000—100/97,00G do. do. 500 £| 44 | 1410 [93'10G Siamesische Anl. Int. uk. 13| 4x | 13.9 [92/60G do. XVIT unk. 1912/41] 11.7 _ [101,50G do. S. 50, 69—82 .|3x| versch. | 2000—100/89,90G do. do. 100 2 a E40 332001 SpanisWhe Uu ev: cis x P —— do N Las 5000—200/96,56G do. Hvp.-Kom.-Obl.|32| 1,4.10| 2000—100/91,50bzG o. 0. E, G 0. D, Tags :1,4,C10(—— D. D. vers<.| 5 3 - - do. do. Ges. Nr. 3378| 4 | 1.410 |84/60b!G do: do: mitt. abg| 4 [L710 do. XT, XITuk.19104 | verg 2000200 20G | E | 117 5000—10096,30bzG Bern. Kaut.-Anleihe 87 konv.| 3 | 1.17 |—— do. do. * Eabg. ¿4 L14710 do. uf. b, 1914/4 | 14.10 . 197,50bzG do. VI VITTÁyt.10/4 | 1410 5000 —100/96,20bzG Bosnische Landes-Anleihe . 4 | 128 |—— do. do. ult. April abg. ——— do. XV, XVI uf. 17/4 | vers, 98,00bzG do. IX, (XA uf. 12/4 | 1.4.10| 5000—100/97,10 Da dor 18 A 44 | 1410 Türk. Admin.-Anleihe. .. | 4 | 15.11 189/90B do.X1TT, XTITA uf. 13/3t| vers<.| 3000200 92506 do. X unk. 1915/4 | 117 | 6000-—100/97,60b¿G do. do, 1902unkv.1918] 47 | L117 |_— do. Bagdad G-A. L. |4 | 139 [88/25bz do. VITI, X34 1.4.10| 5000—200/90 00G do. XT unk. 1918/4 | 1410 {98,00 Bulg. Gold-Hypoth.-Anl, 92 99,10G do. Konsol.-Anleihe 1890| 4 | 13,9 |—— do. Kom.-O.TTuk.17/4 | 1410 «_ 99/25G do. IL IV/VI 134] verfi 5000—100/89,75G r Nr. 241 561—246560| 6 | 1.17 do. unif. 1903, 06 ukv. 13| 4 | 13,9 [95/70bzG do. do: uf.133t| 1.17 . _ 195/00G Säch\.B.Kb.UT uk.09/4 | 1.1.7 | 5000—100 98,50bzG Sr Nr. 121 561—136 6560| 6 | L1.7 [108,106z do. do. ult. April —— do. do. uf.13/31| 11.7 | 5000—200/91/00G do. do. IVunk.10/4 | 1.1.7 | 5000—100/98,50G 2r Nr. S 1.1.7 [103,106 Do 1900 Ee) #14199 Rb Dresd. Bbk.-Ob]. gar. 34] 1.4.10| 5000—500| do. do. L IT, . 13x] vers<.| 5000—100/91/,00G Ir Nr. 1-20 000 s Da do. 400 Fr.-Lose. fr. Z.1/6 p. St.1149,10bz Frkf. Hyp.-Bank KIV 4 1.4.10/ 5000—200]97'50G Schl. Bdkrd.-Bk. 1-Ÿ [4 | vers, | 5000—200/96,60B Chilen.Gold Anleihe1889 gr.| 4x | 1.1.7 |—— do. o. ukt. April 494148,05bz J do. Hyp.-Kr.-V.S.434 | 1.39 | 5000200 97/70bzG D N O4 Der 5000—100/88, do. do. mittel| 44 | 117 |_— Ungar. Gold-Rente große| 4 | 1,1.7 193,30bz do. do. S464 | 1.39 | 5000—200]97 50G Scwzb.Hyp.ILTIL, V4 |versch,| 5000—100|97,00G do. do. fleine| 44 | L177 |88,75G do. do. mittel| 4 | 117 193,70bz do. do. S474 | 1.17 | 5000—200/97 90G do d unk. 1909/4 | 1,3,9'| 5000—100/97;10G do. do. 1906| 44 | 1.4.10 |85/20bzG do. Lr do: fleine| 4 | 11.7 198/75bzG do. do. S484 | L17 | 5000—100/98/'00G do. VI unk. 1912/4 | 1.1.7 | 5000—100'9740G Chinesische Anl. 1895 5002| 6 | 117 |—— do. do. ult. April —— do. do. S443] L1.7 | 5000—200/9380G do. VIT unk. 1915/34] 1.4.10| 5000—100/94/20G . do. u. 50£/ 6 | 1,17 1104,30bz do. Kronen-Rente . . . ./4 | 1.6.12 |—— Goth Grdkrd.Pr.-Pf.L/34| 1.17 300 1129 50h do. L Ï 34 11.7 | 5000—100/92,80G do. do. 1896 500 u. 100 2 5 | 1.4.10 [100/40b; do.- do. mittel u. kleine! 4 | 16.12 |—— 45 Do, E ae C3 TTT 11250G Südd.Bodkrd. b. S.43/4 | versch.| 2000—100/99,20G do. do. 50 u. 25£| 6 | 14.10 [100/40bz do. do. ult, April —,— do. TTT, IV r. 110/84 1.1.7 | 3000—300]99 40G do: Do: b: S.50 34| 1,4.10| 2000—100/90,60G do. do. ult. April —,— do. Staats-Rente 1897 | 3x | 1.17 |-—— do. VI, VIL. ., 4 | L1:7 | 3000—300|97 756 Wstd. Bdkrd. T, 11“, 4 vers<.| 5000—100/97,00 do. Eis.Tientsin-P.Int.uk.19) 5 | 1.4.10 198/75bzG do. G*A. (fd. eis.) 25r1|3" | 117 do. IX, TXa uf. 09/4 | 1,4.10| 5000—100/97'75 do. do. V uf. 1909/4 | 1.1.7 | 5000—100/97,00G M O O) U 1002 A 189 195100: l bo Do 5r u. Ir| 3 | LL7 |7740G do. X, XTTuk.18/14/4 | versch.| 5000100 98/00bzG do. do. VI uk. 1910/4 | 117 5000—100/97,40G do. 50 u. 26 £| 44 | 1:39 [95/10b;G 0s L A fr.3.|4 p. St.[328,75bz do. XÍTT uf. 1915/4 | 1.1.7 | 5000100 98,00bzG do. do. VILut.1913/4 | 1.4.10| 500010097 50G do. ult. April —— do. Grundentlast.-Oblig.| 4 | 15.11 |—,— do.XTV XTVaut.1916/4 | 1.4:10| 5000—100|98 10G do. do. VIITuf1915/4 | 1.4:10| 5000—100/98,00G Dänische Staats-Anl. 1897| 3 | 1,1,7 18700G do. XV_ uk. 19174 | 1410 98/50 do. do. IIT 3x) LL7 | 5000—100/90/50 Egupti he Anleihe gar... 8 | 139 |_— Bozen u. Mer. St.-A. 1897| 4 | 1.5.11 |—,— o. V, N91) versch: 00/90/006zG do. do. IV ... . 1385| 1.4.10| 5000—100/91/50G 0. priv. Anleihe ¿8E 1A IO Bucarester St.-A. 1888 konv.| 4x | 16.12 195/00bzG do. XT uf, 1913/31| 14.10 5000—100/91/ do. do. LX uk. 1916/34] 1.1.7 | 5000—100/92,00G L 0 u. 12500 Fr.| 4 15.11 —— do. do. fleine| 45 | 1.6.12 [95,25 Hamb.HypS.141-340/4 | 1.17 5000—200]96,50b;G e ; do. 2500 u. 500 Fr. |4 | 1511 |_— do. do. 1895| 44 | 13,9 193/50bzG do. S.341-400 uk 10/4 | L1.7 | 5000—200]96 75 Binnländische Lose .… fr.Z.|-& p. St.}130,25bzG do. do. kleine/ 45 | 1.3.9 193,60bzG do. S.401-470 uk,13/4 | 1,410| 5000—100 97;,00b¿G D Eiseubahustamm- und 9. St.-Eis-Anl. . .| 8} | 16.12 |7475G do. do. 1898| 4x | 1.1.7 196/25 do. S.471-540 uk.16/4 | 1,28 | 5000—100/98 00b¿G eutsche Eisenbahu reiburger 15 Fres.-Lose „fr. Z.|46 p. St./40/50bz do. do. Fleine| 44 | 11.7 196/25G do. S.541-580 uk.18/4 | 128 8'50G Prioritätsaktieu. | aliaishe Landes-Anleibe. .| 4" | 15.11 |—— Budapester do 4 09 J do.S.1-190 301-3103] versc<.| 5000—200/90/00k;G Dividende [vorl|leht.|Zf[Z.-T| St. z. f —__— « Propinations-Anleihe| 4 | 117 |—— Buenos Air. Stadt 88 10002| 4x | 1612 |_— do. S.311-350 u?.13/31| 1,4,10| 5000—100 90 25G Aacen-Mastricht| bt [4 | L.1| 600 |=,— : Griechische 4% Monovol| 1,75| 1.1.7 [49'25bzG do. do. 500£| 45 | 1612 |_— Hann. Bdk. UT/VIIT|4 | 1.17 | 5000-100 96 50G e 6.105,64 |fr.3.|4 v. St./90/50bz bo. do. 500Fr.| 1,75 1.1.7 [49/40b;G do. do. 100g) 43 | 16.12 |89/00bzG do. IX, X unk.1913/4 | 1410| 5000100 97:00G Brau hw. Ldeisb. 7 (— (4 [11 200 do. 5% 81-84 5000, 2500 | 160 11.7 [48508 b d: 20) 41 | 1612 |89/00b:G do. XT-X1Tun.15/4 | 1410| 5000—100/97' 19G, Crefelder... 7 |— (4 | 14 |1000/500[188,00b3G- do. do. «(1,60 L117 [48'50G do. do 1891| 6 | 117 0125 do. nf. 18/4 | 14:10 98,00G E Lb 34/— 4 | L1/ 600 182,60bz do. 5% Pir Lar. 90 1000046 1,60) 15.6.12 |46/50G do do. fleine| 6 | 117 [101'30G do. H LIT 2006—200/93" S E 12) 5 1 4 | 11 /1000/500|—— do, do. 2000 |1,60| 156.12 |46/50G - do. do. ult. April —— do. IL-7 B L17 | 200010090208 BalbetBlantbg| |. || 7 0000, do. do. 400 y | 1,60| 156.12 [46/590G Christiania do. “18940 41 117 12 Slipa,D «B. Ser. B. A S S Nutba. 1.1 /1000/600/122,00bz3G do. 9/0 Gold-R. 89 10000, | 1,30| 1410 |37/30et.bzG Do. do. 1903| 33 | 1410 |_— T a vers<.| 5000—200/98 60G i ctt ‘C. A A n 14 00 92,00G Do No 20007 [1,90 1410 |37/30et.bzG | Genua 150 Kire-Lose A R e do. X unk. 1910/4 | 1.4.10| 5000 200|97 206 Cc Gel QUZAS 1000/500/129,60G Doläad/SlaniKiil U 1,90| 1.410 137,30et.bzG Gothenb. St-A. 9 S. 4/8" 189 do. XT unk. 1914/4 | 1.17 | 5000—200|98/00G Liegnih-Maw. A 41 —|4 | 14| 1000 (98266 apan. Anleihe L unk. 10| 4x | 1017 86,90et.bzG Helfingfors Stadt-Anl" 1900 4 A S 28 R Is f N 500020 S100G E 16 h 1 500 f. \ Cs do. 2E L B U E e do. do. 1902/4 | 1612 |—— Medl.Hyv.-P.Lrz, 125/41] 1.17 | 150075 E R 8 [LDIL | 11 1200/600 180,00bzB do. do, ult, April —86 9063 | @arlsbader 2 E 96,00G E: 191014 | 114 3000100 9620 i B At Ad 1000 [104,00G E 124 LL7 (8025b3G | Kopenhagener do, 1892| 4 | 1449 96,00 do. IIT do. 19124 | 1.1.7 | 8000—100/96 20G Ri (14 1000 |—-—= Fallenitws Rente PnD En N LLI D do. do. 1886 3 T E do. IV do. - 19134 | 1.1.7 | 3000—100]9€ 75bzG Neg «L Ulla | 14 i 8575 5 « do. l : j 0. o. E17 ats . V do. 19144 | 1L / j ien ENeUs L 6,7 * do, ult. April Lissaboner do. 86L,II 4 | L17 |77906;G do: VI bo: - (10168 [L (2000 O 8E cam 6 (4 | 14 10000 0G N 0 ge Mmortif TTLIV| 4 | L17 do. do. fkleine| 4 | L17 [78106 do. Ido. 19133t| 1.1.7 | 3000—100|93 22G einidend Lieben: : : : Mexik. A. 99 20400, 10206 | 5 |1.1.4.7.10/100,70B Mailänder 45 Lire-Lose . . .|fr.Z.|4 p, St.|— do. alte konv. IT, T1 34| 11.7 | 3000-100|89 60G B L (La 92,00bzG do. do. 4080 ,| 6 (1147.10 do. 10 Lire-Lose . . /fr.Z./4 p. St.|20,50bzG j A “Bör, bis | Sint-Stadth.EA| 5 |— 4 |14| [i0lnsB do. do, 2040 „| 6 [1.1,47.10/101,20bz Moskauer St.-A.S.25,27,28| [1 T Ml.-Str.Hvp.Pfdbr./2,4 1.1.7 | 2, 1.03 bz./105,70bzG Do E QUB B 4114| 107606 do. do. » | 6 |L14710[10125b) 5000MbL| 4 | vers. |70,26B do. do (24 1410| 110.02 (10570b:G bant. Lit. Á-Z,| 41 (4 | L1| 1060 [102409 do. do. 194 4200 »|4 | 1612 [2 do 1000100 | 4 * 172/50B do; do. 21 L17 | 9.108 * [os 8G Sidtint- Sinftene t (2 | 14 000 [270.008 do. ‘do. 2100 „(4 | 16:12 |—— do. S.30-33 ukv.13 5000 / | 4 | 117 [<2 do. do, (2,1 1410| 1.10.02 ! |9525G Oa B A L O A i; Norw. Staats-Anleihe 1894| 3x | 154.10 |—— E 1000—100 , |4 | LI7 |-— Mein, Hvp.-Pfdbr. 1 E T An do. O, 186818") 128 do. S.34/35, 38/39 5000 | 4 | vers. |70.00B - «+4 | versch, | 3000—60 bz Deutsche Klein- und Straßeubahnaktieu- do. do. mitt. u. kl 3 | 128 |_— do. 1000—100 , | 4 „__ [71,60G do. VTunk. b.1911/4 | 1,4.10| 500050 97;10bzG 25G Oest. Gold-Rente 1000 fl.| 4 | 14.10 |98'70B Sofía Stadt unkv. 1916! 5 | 15.11 |96'00B do. LX unf. b. 1914/4 | 1.1.7 | 5000—50 |97/206;G | Aa. Kleinb. kv,| 7 | 7 [4 | 1.11200/400 CeR i do. do. 200 L 4 | 1410 [—— Stoholmer Stadt-Anl. 1880| 4 | 156.12 |=— po. Tun, b. 1916/4 | 1,1,7 | 5000—80 198.00et.bzG | Alls. Dtsch, Klnb.| 44) bz4 | L1| 1000 |94, G do. do. ult. April V do: Flolirel Wf 15619 2 do. XIT unf. b.1917/4 | L117 9820G Allg. Lok.- u. Strb.| 73] |4 | 1.1 |1000/500 L Î do. Kr.-Rente W189 f bo: S 4: (15612 A do. XIIT unk.b.1918|4 | 1.3.9 198/40G Alt. Shmalsp. A/ 4 |— 4 | 14/1000 /94,00G do. konv. Rente... 4 | L17 [9725bzG do! do. fleine| 4 | 15,6.12 |—— 9. do. « - :/84/ versch,| 8000—100/90,50bzG | Badische Lokalb. .| 3 |— |4 | L1| 1000 |=— N e A N do. do, 1887| 3x | 15,39 |—— do. X unkv. 1913/31| T2 5000—50 /91/30 Barmen -Clberfld.| 5 |— 4 | L1| 1000 |—— do. Silber-Rente 100ò fl. 41/4) 14.10 |—— Venetianer 30 Lire-Lose . . „fr. 3.4 p. St.|3080G id arm Pfdbuf. 4 | 12 | 800 |19/766zG | Berlin-Charlba. .| 2 | 0 |4 | 11/|1900/600|—-— B do. do, 100 fl. 4/5) 1.4.10 |—— Wiener Kommunal-Anleihe| 5 | L1.7 |—— Mititd.Bdkr. 1h, ITTT.4 | 1.17 | 5000—100]96 20 B2h.-Gelsenk. 6 |—4 | L1/ 1000 130,00 do. Papier-Rente . Ml B do. Inv.-Anl, unkonv. 12| 4 1,1.7 197,10bzB do. IV unk. b. 1909/4 | 1.1.7 | 5000—100 96/75G Braunschweiger ,| 5x|— [4 | L1/|1000/500 195 766 do. 1860er Lose... 14 | 16.11 [159.6064 do. Stadt-Anleihe 1898| 4 | 11.7 19740et.bzG | do. VI unk. b. 191514 | 1410| 2000199 97:90G Bresl, Elektr... | 6 |— 4 | 11 1000 |121, 5 do. do. ult. April E Züricher do, 1889| 34 | 16.12 |—,— do 34/ 1.4.10/ 5000—100/91/00G do. Straßenhb,|11 |— |4 | 1.1] 400 -[181,2 do. 1864er Lose... \fr.3.|4 p. St.[446,25b - —— do. Grundr.-B.ILl/4 | 1.17 | 3000-200 97,75G Crefeld.Straßenb.| 9x| |4 | 1.111000/500|—,— ao Paulo Eisenbahn Gold| 5 | Li7 [9520636 Budapest. Hauptstädt. Spark.| 4 | 1.5.11 [—,— 0. TLD0: 34| 1.410 8000—300/91/00G Danz. Elekt. Str.| 64|— [4 | 11] 1000 701.006 | Portugiesische unif. 0B LET7 62006 Bulg. Nationalb. Pfandb. Î| 6 | 15.11 [100,00bzG - Nat.- Hypoth.- C.-G. 4 Deutsche Eisenbt.| 5x| |4 | 1,4 | 1000 1 IEbs 5 do. do. ult. April —— do. do. IT| 6 | 15.11 |103/50bzB früher Stett. rz. 110/44| 1.1.7 | 3000—150|108 50G Elektr. Hochbahn] 5 |— 4 | 11 1000 [124 f do. do. Ul Spec.|fr. 3.4 p. St.[10/106zG Dänische Landm.-B.-Obl. IV| 4 | L117 |—,— do. do. 13.1104 | 1.1.7 | 3000—200|103 50G Grfurt. elekt. Strb. 7 | 7 4 |1.10/ 1000 |=> G E Rum. St.-Obl. 1903 ukv. 13| 5 1,6,12 1100 60h l Tho o Be T ea Do env e «4 P ALT 43000200 98,00G r. Berliner . . 8 18 [4 | 1.1[1200/300 173/25 2506 - do. do. 1889 4000 «4 | 117 89A0et.diG | be: nsel.Bdkrd.-Pfdbr.gar.| 34 | L117 |—— do. L... 84) 1.17 | 3000-—-20019200G do. ult. April 173,704 n IE do. 200 „14 | 1.17 |8940et.bzG | do. Snielft San ObLE T 4 17 do Toi 34/ 1.1.7 | 3000——200/94'25G Gr. Caffeler. 4 | 45/4 [1.10] 1000 100,0 O Ds 90 „14 LL7 [8940et.b3G | Donau-Regulier. 100A-L.| 5 1.17 1129,00G do. do... 7/38 | 1.1.7 | 3000—200/92/ 30G Hamb.» Alibnaer 10 110 4 | 1,1 1000 75 50B 2s D 4050, 2025 4 E O Mnn lan. vp.-Ver.-Anleihe Si Seen —,— A Grdkr. E Lu 3000—100/96/.00B ONnE oi 10 110 14 | 1,111000/500117 O h s "u L, D O. D. D, S D E ea «s 3000—1 h 8 u s do. do. e l LL7 92,604 olländ. Kommunal-Kred.-L.| 3 | 152 |—— do. X unk.b:1909/4 | 117 3000100 70G Hannover. …./ 0 | 0 4 | 11 po. do. 91 4050, 2025 ,| 4 j LL7 [88/80b! al. Hvyp.-Obl. 1899 4 | L117 [9900G do. XTfbb.ukv,1910/4 | 11.7 | 3000—100/97/00G do, Bots-A 1/24) 11 do. do. 10 „4 | LL7 188/80bz itländ. Bdkrd.-Pfdbr. gar.| 3x | L17 |=— do. XIT unf, 1912/4 | 14.10 3000—100]97006zG | Peidelberger . . | 41) 4 | 11 do. do. 46 „4 | LI7 88,80bz Jütländ. Kred.-V.-Obl, Ÿ | 4 11.6.12 [92/20bzG do. XV unf. 1915/4 | 117 97/25bzG Hildesh éine A0 \— 4 | 14 do. do. 94 4050, 2025 [| 4 | 117 88,60bz do. do. V 3E 10612 4 do. XVIunk. 1917/4 | 117 97906 nigöberg.Strb.| 0 | 0 4 | 17 do. ‘do. S E 11.7. 190103 do. bo N, 34 11612 Les do. XIYV unk. 1912/3t| 1.4.10| 3000200 2/50 Magdeburg.Strb.| 84/84 4 | 1.1 do. do. A E Kopenhag. Hausbes: - Pföbr| 4 | 117 [—"— do. VILIX . [31 vers. | 3000——100|8g 220 Marienb. -Beendf. 75 T3514 | LL do. do. 96 4050, 2025 „| 4 | 1511| BD reditv. I 4 | 117 [_— do. X unk 1919/34| 1410| 30901099 92006 Medlenburger kv.| 41| 4 | L1 do, do. » [4 | 15.11 89/50bzB Nord. Pfandbr. Wiborg lu. Il| 4 | 1410 |—— fälz. Hyp.-Pfandbr.|34| vers. | 2000—100]90 20G Aiederwaldbabhn .| 3 | x 4 | 11 do. do. e R D L Norwegische Hyp.-Obl. 1887| 3x | 117 |—— r. Bdkr ri. 11644 11 3000—100[114,60G E Straßenb.| 84| 83/4 | 11 do. do. 98 4050, 2025 ,| 4 | 15.11 [88'606 Oesterr, Kredit-Lose 1858|fr.Z.|4 p. St.|—— do. X 13. 110/44| 11.7 | 3000--100[111/00G jeltiner 7 T4 11 do. do 810 „4 | 1611 [8890 Pest.U. Komm.B.Pfdb.IL[I1| d" | 19,8 [93'506 do.XIT XIVXVIA vers, 2000 100l5C dog B »o. Vorzugs-A.| 7 | 73/4 | 11 do. do. 405 „|4 | 1511 |89'256,B do. Kommunal-Oblig. I| 4 | 1410 [9400G do. XVITuf.1910/4 | 11.7 | 5000—100/965 Südd. Eisenbahn) bx|— 4 | 14 do. do. 1905 fonv.| 4 | 1.4.10 (89/60bzG do. Vaterländ. Sparkasse| 4 | 13,9 |—— do. XIX uf. 1911/4 | 1.4.10| 5000—100/96/50b¿G Ber. Cisb-Btr.Vz.} 4 |— (4 | 11 do. do. 400 «/ 4 | 1.4.10 |89/60b;G Polnische Pfandbr. 3000 R.| 44 | 117 187/90bz do. XXT uf, 1913/4 | 1410| 5000—100/96 90G Westd. Eisenbahn| 3 |— |4 | 11 do. do. 1906 4 | 1410 [88806 do do. 1000-100 R.| 4x | 1,17 [87/90bz do. XXTT uf. 1915/4 | 1.1.7 | 5000—100/96/90b;G Würab.Straßenb,| 6 |— [4 | 14 Ens W «4 | 1410 [808 | Poriugies, Tabaf-Monov-A| 41 154.19 [92266 do: XXV Del | 12)» [00G N unv e e f g 48 y aab-Graz. Pr.-A. ex. Anr. %, 4004 o. : 4 | 1.1. . , í Muss.-Engl. Anleihe 182 5 | 139 |— de E nre<tösceine .fr.Z.|4 p. St. 36,00et.bzG | do. uf. 1913/3t4| 1.1.7 | 5000—100/9240G Ausläudische Eisenbahuftamn- do. do. eine 139 “Schwed. Hyp.-Pfdbr. 1878| 4 | 1.1.7 [95,75bz do. XXTITu?.1915/34| 1.1.7 | 5000—100|9310G St äts8akftien- do: horn vASEOI S E f e o. fündb. gr, 4 | L117 do.fuv.XTXV,XVT 3 verst. | 500010089 60b¿G G abavt R E E do. kons. Anleihe 1880 ber| 4 | 1511 81,60ect.bzG do. do. mittel, kleine| 4 | 1.17 |—— Pr. Ctr.-Bdkr. 1890/4 | 1.4.10] 5000—100 97;,10bz3G Bora eplit D (i | 11 48 do. do. ler| 4 | 15.11 [82;/50bz do. do. abgest, 78| & | L117 {—— do. 1899 unk. 1909/4 | 1,17 | 5000—100197'00 Böhmische Nordbahn | 5t|i. D. 4 | 1. —— do: do: ult. April —,— do. Städte-Pfandbr, 83 4 | 15.11 |—— do. 1901 unf. 1910/4 | 1.1.7 | 5000—100/97/00b G do. ult. April 11“ do. Gold-Rente 84 br u. 4x| 5 | 1.17 |_— do. do. 02u.04ufv.12/14| 4 | 15,17 [95/,00G do. 1903 unk. 1912/4 | 1.1.7 | 56000—100|97'39 Brünner Lokalbahn . .| 53 iRDt| Dr [22 do. do. ror L do. do. 1906 ukv. 1916| 4 | 15.410 195,10B do. 1906 unk. 1916/4 | 1.1.7 | 5000—100/9770G Buschtherader B. 13 [i H. | 111 do. do. ult. April Serbische Gold-Pfandbriefe .| 5 1,1,7 - 100,60G do. 1907 unk. 1917/4 | 1.1.7 É 98.00b G 0. Ult. April 1.7 [1 B do: egen S 7 RENIS —— Stocholm. Intgs.Pfdbr.1885| 4 | 1.17 215064 do. 1868, A 5 51 veri. 2000100 8950. G Eiat-Agram Pr.-A. L eo 1E a . V O, ¡S5 F248. . Po, [7 . 1 . 1 .. eri, V L ia e s 2 T) po. do. 1890 IL Em. 25r| 4 [1.3.6914 do: do 1898| 31 | Tad —— do. 1904 unk. 191331| 1.1: 5000 10g 0G Grap-Köflac - Ur l G TED E do. do, dr u. Ir 4 (1.,3,6,9.12|—— Ungar. Temes-Bega …. , | 4 | 1410 [—,— do. Kom.Ob.01uk10/4 | 1.1.7 | 5000—100 99/006 Kaschau-Oderberg . . | 4 | |4 Ll, ao do. do. T, Em. 2r| 4 [1369.1 —,— do. \ Bodenkredit-Pfandbr.| 4 | 15.11 ¡—— do. do. 08 unf. 17/4 | 117 99-00 28 Kronstadt-Harom. . . ;| 5 | i, D. 4 U do. dh. u. _Ir| 4 11,3,6,9,12|—— do. do. t Ne 1410 |— do. do. 87, 91, 96/34 1.4.10/ 5000100990 bzG emberg-Czernowiß . | 7 | 4 |L5F- M Ne S IV. E E ¿ LRCRE —_— e Ee 4 O —,— prd E BI 1906 fe 155 5000—100 91,00G Oefterr, Nordwestbahn 54 i.RD!4 O U Ÿ K . . 0.0,0,L4l—,— 1: vp.-B,-Pfdbr. Z 2 E meren r.Hvp.-A.- T3. 6/41, 5000—1 Ee D, „ult. ril x —i do: do. 1894 VI, Em.| 4 11.1.47.10180-10b4G do, Spark.-Cutr. L, I 4 | L17 [92506 do, e en «s 182 versh,| 6000100 90,10G Oester. B{lbelalbabn L S e « UPL