1908 / 137 p. 30 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Sächsische A EoE Russ: Anleibe 1890 IT.Em.25r 1. 6.

Pr.C.B. K.Ob. L

4 1[1.3.6.9.1 Ungar. Temes-Bega 1.4.10 |—, E Pfdh. bis XXII1 N 100,00G ör u, 1r| 4 |[1,3,6,9.1 do. Bodenkredit-Piandór.| 4 1.5.11 d bis V 92,356 do. d do. ITT. Em. 2E 2 O L A i. Kr. 14: 0 do. Do 00,00 0. D. ör U. 1r 3,69, 0. ' . gzeditbriete bi vis ¿X14 e 106006 do. d da. F Em. : 2 1 13691 do. l i 14. 0 E do. Bad.Präm. n: 1867/4 | 1.2.8 149,00bzG s 0, 0.0 o. LL E 50 Ue-b(3 T8 O b po R Wi En 31 [147 Tik. Tab, zRegie-Anl. Aba, 1D. 15 1— do. amourg LS S do do. ör u. 1r| 34 [1.1,4.7.1 Eübed>er 50 Tlr.-Lose 3 1,4 151 ‘50biG e diss Oldenburg, 40 Tlr.-8.,3 | 1.2 180,30bz E Pfandbriefe und Schuldv do. Es n. A S p.St> i JOHIG do. do. Îr u. 1r/ 3 [12281 E Lanoider do ugs urger -Lose . t. Juni Bayr. 5000—100/99 40G } «Mind. Präm.-Ant. 3x 133,50bzG mus 1E: “89 2E E 4 11,1.4,7.10¡— S Pappenheimer 7 Fl.-Losel E f. ti E 4 [l 1.4.7.10/86 125bz LEA G Anteile u. Obligationen Deutscher Kolonlalgeschafien. do do ult. a E 86,258 O Hyp. - u. W-B. S 0010 22 0 A Ei 1000100 Ge, do. do. T 1891| 4 A Eo Berl. Hyp.-Bk. «Pfdbr. 5000—100 (Reich m 3% | S [U Do Ee he: L 1 ult Juni * |_ ABS70A88 0uR8 766 do. .| 5000—100/95,50G do. u. 120% Rüctz. gar.) do. _-do. unkv. 17| 44 | 117 50 | do P E S do. Kx Dt, R: r.Schldvsch. s, 1.1.7 | 2000—600|—,— do. Siaais-Reuts S 1-252| 4 |1.3.6,9.12]77 -«60bzG do. 4 4 5000—100 7 70G do. XX {v. Reich sichergestellt) do. © do. ult. Juni do. 4 5000— S bo. Prtl Auleihe: hee s d AS 3450 3 0061G d S A s w E 2 5000— 100/94 2E - D, 3 O o, iz Argentin. Gen. L 117 93,90B do. Biban redit 456 1.17 109,50bz >:6 4 | vers. do. ‘2 1.1.7 199,90bz do. konv. Staats -Obligat. E172 76, 0b do.XXT X. 11/4 | 1,4,10/ 5000—200 Doe do. do. e V R L1.7 199, -90bzB Sthwed, St. “Anleihe 1280 L410 E do. n L S 5000—200 0E G do. innere Gold 1907 156.12 198,75bzG R da 1890 13.9 /93,50G do, ILIX I 1 V tene PRS E I Es 1906| 31 | 128 |— S La| ners®.| 5000200190 e | de de , e. Le Saa 9, O Dan «X, do. do. ¿ Ge 1,1.7 199,50B do. 1888 S Danz, Duotb: Verein a 17 500 0200 L do. do. abg. kl. L117 |—— Shweiz. E enschaft . L17 |—— yr/N 1.17 | 2000—200|— do. e innere 1.3,9 196,40bzG do. Eisenb.- ente 1890 Sb S Dis, b Hyp. VI/5 | versch.| 3000-—200 E do. o. innere kl. 1,3,9 196,50G Serbische amort. St.-A. 1.17 182,70bzG 45 1.1.7 01 W ußer 1888 Wn S E USEE Same V E es 18 89 ,10 do: t.La fv. v4 4 d 9. U 104,2 panische uld unabg 1,4, (ZUI—,— 9 s 00 200 0) do: do 10 2 2 14:10 (450B do. do. gr.aba 4 L14710 do. Sre A N D. Le 1 o. D S a «Le L, L, a do. do. Gef. Nr. 3378 1.4.10 |86,90G do. do. kl. abg. . E t N XV Luk 1714 l‘verih. 98/00 Bern. Kant.-Anleihe 87 F L177 do. do. ult. Juni aba. —896,00bz 3H vers.| 3000—200/99 0bG Vos Bosnische Landes- Inléihe - 1,28 E, Türk. Admin.-Anleihe . 1.5.11 [89,40bzG A VITL, IX|33| 1.4.10 E A 89,50b do do Do. -1898 1.4.10 |99/00G do. Bagdad E.-A. L 1.39 |87,10bzG do. Kom.-O. Tuf. 17/4 | 1.410 : dv. do. 1902 unkv. S L177 |—— do. Konsol.-Anleihe 1890 1.3.9 do: LLT i Don Oppoth. Anl. 92 do. unif. 1903, 06 ukv. 13 13:9 96/00bz do. ï| 1.1.7 | 5000—200/90'50G do E S N E e |—,— do. do. ult. Juni E Dresd. Bbk. Ol 8 1410 u : T E L E L D, X, E E E do. 400 Fr-Qofe . - « : : fr.3.46 p. St. 145.106 10G | De! S 1.32 | 5000— 2007, S t U uni o e a D, 5 Shllen, Gold Ege 4 06s Ungar: C “Rente große n s 40G do. : 1 11.7 5000200 51206 hp S ees mitte E L 5 Le do N nene 1,1,7 -189,70bzG do. R kleine 1.1.7 008 4434| 1.1.7 | 5000—200 29, 0E Bas 1906 14,10 |85,50bzG do. do. ult. Juni Gotb Grblid. Pr Df L | 22300 Chinesische anl 1 500 £ UEE do. Kronen-Rente. .… 1.6.12 S 31 L17 do. do. EOO S LI7 [1049 90bz do. 2 e 1.6.12 E S 31 L17 300/100 do. do. 1896 02 2 1,410 [101 20) do. ult. Jun —— do. 4117 3000300 97 L do. do. 50 u. L ot 14:10 [101 1,20b3 do. Stanlt-Nente 187. 117 —— do. X 4 | 1.4.10| 5000—100|97'80bG D. 0 «A, T ; N do ei Tientsin- pIni u.19| 5 | 14.10 ¡99'25bzG R O Pat Tel B E 177306 do: X 4 | L 2000 loolee 0e da. 1898 600 u, 100 2 139 [9675bzG Do Ros S 1e fix/8. «p. St.1521,506bz3 | do.XIV, 4 | 1110| 5000—100s88, 106 o S Juri 1.39 196,75bzG do. Grundentlast.-Oblig. R E d Ÿ V 4 | 1410 I Anl Bozen u. Mer. St.-A. 1897 S o. V, VITI. . . 134| verih.| 3000—800 0090251 G do. pf É Culeie var: ¿l A ASA 87,25G Bucarester St.-A. 1888 konv. 16.12 |96.00b X 121824 14.10 100/91,00G s Mes PriD Anleihe « . {34 | 154.10 [97:50G B N Ne E A SambH A a0 E E d 50bzG do. A G Tee E bn do kleine 139 4401S S EIS 14.10 5000100197 ‘00bzG D, e C o. G. Uk. L Ce C L E E E Ea H 50 D - v i Sliciger 15 nes ie Lten (28,2016 | Buen e Stadt 88 10008 4 | 129, |90,50G - do. S 311-350 ut.13 Sil L216 200000 v G do. Propinationd-Anlelbe 4 | L |—— do do 5008 4 | 1612| Hann. Bdk, TI/VIIT4 | L17 | 50001006506 | Ert ropinations-Anleihe —,— T S 0. R , er do. do. 1002 1.6.12 [90:75h do. IX,Xunk.1913/4 | 14.10| 5000—100|97/00bzG Ses es 4% oepo O 2 40bG Do! Do: 90L 16.12 [91 "10Bè do. XLXUunk. 15/4 | 1.4.10 100/97,L G do. 5% 81-84 5000, 2500| 1/60 31 25G do, do. 891 & | ábi 8: 1020063 do. N 200020092 008 do. do. 500 | 1,60 51,25G N 2 E A Z 3i| LL7 | 2000—100 do. 6% Pir.-ar, 90 100004 1,60) 49/40bzG do. S S E B Ser Wr 20,50G be R 0 N u | 1 ‘60! 15. O, 49 /406z3G ana do. 1908 1410 fit Vir 4 vers. 5000—200 98 50G Sieg do. 48 Geld-8ì, 89 10000 d 1,60 13 ? [84086 .} Genua 150 Lire-Lose . sfr;S. d p. St.]—— do. IX unk. 1910/4 | 14,10 5000—200/97; E do. d x 1410 (330bzG | Gothenb, St-A % S. 4 | 139 |—— do: Serie V; VIL 81| u6fH E 1410 (35 06 G do. do. 1906 unkv. 17 16410 E o. Serie versch. Lübect-Bü Holländ, ¿Staats-Anl. Ob & | 15. Ï Helfingfors Stadt-Anl. 1900 4 | 128 |—— Modi Sup D fra elg 117 do, S E Unt s en H 20et bzG 20. B do. 1909/4 | 1.1.7 O 20 Ly. 10.17 [89/50 n Kalébader do. 1410 E 4 | 1.17 Nordh.-W do. do. ult. Juni F E9 A Kovenhagener do. 1892 LLT S O E D 4 | 117 182306 Æ s E M E rignißer 9. O. „L, EEO S T Sialienisite Rente A „gr: at 14 104, 4G tissaboner do 867. 117 g 006) G do. VI do. 1915 : 117 do. do. A D Juni S Mailänder 45 Lire-Lose fr 4 p. St. 2006s do. alte konv.IL, TTT/33| 1.1.7 ; 7 o ire-Lose e. P, 120, R Li 4 b (114:Z10[10120B | Moskauer St.-A. Sat 7 *| Mel-Str.Hvp.Psdbr. 24 1.17 do. do. 2040 | 5 |L1.4.7.10/10150B Da 0-100 , “| 4 * F700b do. E Le do. do. 1904 100 - 4 Ten pu0B do. S.80- “3 ut 18 o (4 Sin - E „Hopy-Psdbr. E Allg. Disch. ; 6.12 |—— et.bz Non. Shiats-Anleihe 1 1854 3 1641 S do S.34/35, La x 5 75 10b G do. VITunk. E Joie L Alt. S 888| | 128 |—— g do. IX unk. b. 1914/4 | 117 O N S S E fia Stadt unkv. 1916| 5 26,20 do. X unk. b. 1916/4 | 117 L Def. Gold-Rente i606 ï 4 | 1.4.10 199,25bz Siodholmer Stade En : E do. X unk. b. 191714 | LL4 2 do. 08 fl. 4 | 14.10 199,25bz E do, 1886 4 | 18612 | do. R unt.b.1918 4 13:9 O do. E F N 139 1E do. do. fleine| 4 | 15612 |— do. ¡g vers. B do. A Rente S 11.7 |97:10G do. do r 1997) 8x | 15,39 - [92,00G do. 4 | 12 d do A 1.5.11 19720G Venetianer 30 Lire-Lose . . „fr. Z.|& p. St.|39; Pet. bzG Mitild 117 S do. Silber-Rente 1000 f. 1410 1222 Wiener Kommunal-Anleihe| 5 | 1.1.7 E Er E 190814 Hl Crefeld do. do. 100 fl. 1410 1 do. Inv.-Anl. unkonv. 12/4 | L17 [97/00G do. VI unk. b. 1915/4 | 14:10 Dou do. Papier-Rente . 128 f do. Stadt-Anleihe 1898| 4 | 1.1.7 /97,00G do. 33) 1.410 El x 5 c Züriher do. 1889| 34 | 1.6.12 |[—— 4, É a. R Se Loe S e 18 152,25bz e L L 2 do. Grundr. Bie Le Erfurt. elekt 0. Ee -LOle S2 r. 3. p. Ot. Budapest. tstädt, Spa D, E Gr. Sao Paulo enba Geis 5 LLT t96, ‘10bzG f O Pfandb, If 6 1.5.11 103,206 Nat.-Hypoth.-C.-G. R A Portugiesishe uu fh t 81 Ll 63, S Dinise dandm.B-Obl. 1V F 8 —,—— [rüber Str Ae I Gr. Caffel, m E in 17 —,— . FSTS di t p, St, do nsel. Bdkrd fdbr.gar.| 34 | 11.7 —— do. 11/7 Rum St. ul T ufs ¡18 16,1 do. S Kass. Did S IX 4 L117 |—— do. A7: do. Se do. 889 80 LL7 (89 DonaD R ier 100 S L A —,— 8 J e Hannover do. á 117 E Le EOA Nordd. Grdèr: Ur:V/4 L1T a0 do. 9 4050, E » LLT Holländ. Kommunal-Kred.8/ 8 | 162 —— do N 4 | 14.10 ildesb do. do. ä LLT Jkctländ, Boked.-Pfdbr. zar. 3 | LL7 [—"— do. X[fdb. ufkv.1910/4 | 117 - L 1, Jütländ. Bdkrd.-P E L : 1; 9. do. 91 4050, 2028 * le L Tütländ. Kred. “V.-Ohl. 4 | 116.12 [92,50et.bzB do. 4 | 14:10 Marienb. - do. do. 810 17 434 | 116,12 —— do. 4 | LLT do. do. 405 ,, LIT 311612 F do. 4 | 117 E S L H LLT Kbpenhag. Hausbes.- ¿pie 4 [117 T—— do: ETY 3t| 1.4.10 do. do. 405 Ï L Nord d. Pfandbr. Wiborg lu; IT i 1410 S oisl8i C 2 2 " «L, OL «L, E «L, do. do. 96 4050, 2025 ,, 1,5.11 Norwegische Hyp.-Obl. 1887| 3 | 1.17 Bi e 31 versch. Südd. Ei do. do. 810 „, 15.11 Oesterr. Kredit-Lose 1858|fr. Z.|.4 p. St. 100,00G 5144| 1.17 Ver. do. do. S 15:11 Pest. U. Komm.B.Pfdb.ILIIl| 4 | 15,8 [93,25G S 110/44) 1.1.7 Westd. Eis do. do. 98 4050, e Z 1,5,11 do. Kommunal-Oblig. IT| 4 | 1,410 |94/10G VIT/4 |vers. e 405 » |4 | 1811 cln ische Pfandbr. 3000 R 44 | 117 (90/60B! do V 4 | 1410 do. do. 1905 fonv. 14.10 De ‘do Ln L E do. 4 | 1410 D. D, «E, =D(ONDOP.* 5 T7 . «L, O Do E 14.10 PEULE SNR Ai 154.10 192,10bz do. 1916/4 | 1410 Do. do, 810 1,4,10 Acerbtosbeine fr. 3.|4 p. St./36,10G do. QUE 4 | 1.1.7 uf E al Anleihe et 139 Siued. D Pfdbr. 1818 117 EEuE L O La? 1915 3 L17 do: kleine 1:39 bh o! mittel-leine 11.7 [95,70bz do.knv.XT,XV,XV1/34| vers. do. d h Do dd 185 1,5. do. do. abgest. R 1.17 |—,— Pr. Ctr.-Bdkr. 1890/4 | 1.4.10 Gaiss A f konf. Anleihe 1880 f 1,5, do. Städte-Pfandbr, 8 15,11 |—,— do. 4/117 do. 1.6, do. do. Ou. 04ufv.12/14 15.1.7 [94/00G do. 4 | L117 Srages Be ult. Juni do. do. 1906 ukv. 1916 15.4.10 ,94,00G do. 4 LL7 do. Gold-Rente 4 Lr u, 4r EL Serbische Gold-Pfandbriefe . 1,1,7 11C0,80bz L Z L do. ler L1 Stoholm. Intgs. sPfdhr.1 1885 LI7 —— das 4 | LLT i C 186912 d D 187 S & 5% Ee do. * Bilvedd: nleihe .3,6,9,12]—,— o 0. SI0 E « è o L 1,3,6,9,12|—,— do. L

S C5 5 D C H M o do 2 H

Pr Hyp. E N

5E r ES Lm Lad

pud. „V.- BERIY XV

Pr. Pfdb. B vi XIX uy!

do u. XXIut1910

XXTT unk. 1912 do. XXV unf. E

u

S

e

Q

oOoE0

XXUT unf. 1912 do. XXVT unk. 1914 XYVII

do. XVITI do. XXIV unk 19 1919 e Kleinb. Obl. .

Co 69 b j A A i jl Bam m2

e D

B55 e wre e

H M C3 eo

bo: do. Iy unk. 1912

3 do: do: U unf tos Rhein Dyr -Bi 66-65

n. DYP.-. 83—85

do. S. 50, 09-83 do. Hyp.-Kom.«Obl. Rh h Del Do ohen.

D “A HITA O

S

E Lam

Zie PRRRRRPRRS Gee Mm m

S r M es

o

wr o

T LYV: Sf. B. Kb, A uk. 09

mm a

rei [mi

Sü. Bhfed. det L Ÿ:

e DeA mi

S } BBERBB Aa aa

R

do. VI unk. 1912 A) VIT unk, 1915

mo.

24 1+ 258

S S

Lai

2000 100]01 91 e

L Mes

‘h.S.

Wid. Bled. A

do. V uk. 1909

. do. VI uf. 1910

. do. VITuf.1913

. do. VITTuf1915 do. T

n S Co C5 R P E R Er CO H CO CO P I H E S

wm

5000—100/98, 08

5000—100/91,00G 5000——100/92,00G

Deutsche Eisenbahnstamm- und S aaTtiens Dividende [vorl|leßt.| Zf

R E can fit j

J T jer Hm F S

A

. do. TV . do. LX uk. isi

T, s I

D bt prá 3

Brauns E Ldeisb:

Eutin-Lübe> .

Gaben Güterb. E i Blantbe:

e Li A A

a moo 1 He V VA 1E H D E prr M

do. Ludwb. BOLEA

E

Mel. Friede Niederlausitzer

Prignier Neur.

einidend. Lieben- walde Lit. A, E “Stadih.. F A

Sant. Lit, E hipk.- Finsterw.

Deutsche Kl Aa. E

Allg. Lok.- u. Strb.

Badische Lokalb Barmen -Elberfld. Berlin-Charlbg, . Boh.-Gelsenk. raun eiger -. g Bresl, Elektr. .

I

Sr AIESEN

J R | 2 itr Pt b bi Pi Pt H H En H H Pn Df V F F Hm D V H P F n ie O

N=ADON r r

Crefeld.Straßenb. Deutsche Cisenbt.

Lo œ=ycn | V 1E H H H 1 FE H 1A Ex 1E H E E E E TPE P ES VR S H: Hs Hs Me Ss H V Ss Hre r H H Mr H V Ls P Pr H P H 16> H 1E H

ambg.- Üoiaci t 1000 |—7;

amburger . 1000/500 176,30b4G do. Vorz.-A. .

Hieb. er

önigsberg. Strb. Magdeburg.Strb.,

Med>lenburger ky.

Niederwaldbahn .

B Straßenb. tetliner 7 do. Vor s: J.

Mr R Q mrn R i R

S mm Sr

Würzb. San

iu Aussig-Teplik st. Böhmische Nord Brünner S Buschtherader B .

do. Czaf.- ¡Agram Pr-Â..

O Es If f 4

Kronstadt-Harom. . E Lemberg-Czernowitß . Dele: Nordwestbahn

B. Elbetalbahn Oefte ie Qu