1908 / 149 p. 32 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Sächfische Pfandbriefe. Cos Pfdb. T S 15 Gf 99,75bzG bis vershieden 92 ‘00G Kreditbies bis XXI: 99,75bzG his XXV A eichen 92/,00bzG E Präm, -Anl. B 1,2,8 800° 1151,50bsz Braunschw. 20 Tlr.-L.|— ySiE 60 |[169; 0biG amburg. 50 Tlr.-L./3 | 1,3 150 übeder* 50 Tlr.-Losel34| 1,4 150 150 1,90bz Dldenburg. 40 Tlr.- E 12 120 #129, 25bz Sahsen-Mein. 7fl.-L.|—|p.St>. 12 |31,50bzG E 7 Fl.-Lose . & pr. Stü [30,00B Cöôln-Mind. Präm.-Ant. 3x 1410 132,00bz Pappenheimer 7 Fl.-Losei | #6 pr. Stüd 138,00bz Auteile u. Obligationen Deutscher Kolontalgesellschaften, KamerunE. E 1,1 s 94, 30bzG Ottafr. Eisb.-G. Ant.|\3 | 1,1 | 10001.100/103,40G (v. Reich-m. 3% Zins. 4. 120% Rü>z. gar.) Dt.-Ostafr.Scldvsch. 6a 1.1,7 | 2000—500/91,60et.bzB {v. Reich sichergestellt) Ausländische Fouds. Atgentin. Eisenb. 1890 ., [5 117 do. do. 1002| 5 | L17 [100,00bz do. do. 2 02/5 | L117 100,00bz do. do. ult. Juni do. innere Gold 1907| 5 | 15.66.12 199,00G do. L I 5D 11,7 —— do, do. kleine| 5 A do. do, abg.| 5 LET 99! 26G do. do. abg. [5 1.1.7 199,25 do. O E iee L89196 40bs do. e kl. 45 | 1,3,9 96,60G do. fußers 188. 1000 2 E 1.4.10 |94,00G do. do. 500 L£| 4 1.4.10 194,00G do do. 100 2| 45 | 14:10 |94/30bz do, do. 20 2| 43 | 14:10 |9440b6zG do. do. Ges. Nr. 3378| 4 | 1.4.10 |86;30et.bzG Bern. Kant.-Anleihe 87 E g LLT —— Bosnische Landes-Anleibe . .| 4 1.2.8 |—,— do. Do I A 4x 1,4,10 |—,— do. do. 1902 unkv.1913| 43 | 1.1.7 199,20bzG Bulg. Gold-Hypoth.-Anl. 92 Laie è Wi lus 5r Nr. 6 | LL7 1103,506;B 1— Es E E S Suilen «Gold Anleihe1889 gr.| 4x | 1.1.7 |—,— do. mittel] 4x | 1,1,7 189,00G do I Une 4x | 1.1.7 190,60B 6| 45 | 1410 85,40b¿G «hluesite ant 1895 500 £ 6 s 100 u. 50 2L| 6 TALE 104.40bz do. Bd, 1896 500 u./100 2 5 1.4.10 [101 ‘10bG Ds Ds an E n 5 | 1.4.10 [101 1,40bzG e (Ei Tientsin-P. It 19 5 1.4,10 99" 30b G do. 1898 500 u. 100 £| 45 | 1,39 96 40D! O S E S A139 96,40bz Dinisd e Staats-Aul A 3 117 87 25G Egopti he Anleibe aa. 18 139 1 priv: Anla 34 115410 De 25000 u. 12500 Fr.| 4 15.11 |—,— g E E a 500 Fr. s S —,— un ndische Lose .… .…….. r. 3.14 p. St.|—,— bur E Raa Z 5 S 37/00b E af D: (d V: t.137, aliziid e Landes-Anleihe. | 4 | 1,511 [E / Fiat ons-Anleihe| 4 LTT Bacchifeh e 4% Monopol| 1,75| 1.1.7 S 20bzG do. do. 500Fr.| 1,75) L.L7. 51,20bzG do. D 81-84 5000, 2500 | 1,60| 1.1.7° 50,6 0G do. do. 500 „1,60! 1.1.7 50,60G do. 5% Pir.-Lar. 90 100004] 1,60| 15.6.12 148,60G do. do. 2000 , |1,60| 15.6.12 [48,60G D Do: 400 , |1,60| 15.6.12 48,60G do. 429% Gold-R. 89 10000 , |1,30| 1.4.10 139,50G S o 2e 1,30| 1.4.10 |39,50G 1,30| 1.4.10 39, 50G Holländ. Staats- -Anl. Obl 96] 3 139 Japan. Anleihe Il unk. 10| 44 | 10.1.7 189/30bzG Do do: 100 Lv. 45 | 10.1.7 189 30bzG do. do. 20 Lv,| 43 | 10.1.7 189'40et. bzG D, u ult. Juni S r 30bz Vialfenitäe Rente konv. gr.| 34 | L17 —,— : do. fleine| 34 | 1.17 |—-— ps M ult. Juni E do. do. amorti. TIL IV| 4 LET Mexik. A. 99 20400, 10200 «| 5 1,1,4.7,10 10% ,10G do. do. 4080 | 5 . |1.1.4,7.10/101, 25bz do. do. 2040 „| 5 1[1.1.4,7.10/101 1 60biB do. “do. 408 D C A T do. do. 1904 4200 „|4 1.6.12 92 10G do. D 2100 „|4 1.6.12 194,80G ers S ulaiye as E 16440 E De mitt. L A 3 128 |—— Def Gold-Reute 100A 4 1.4.10 198,70bz 00 fl. 4 1,4,10 |—,— D: ult. “Juni —— do. - Kr. Mente l 1,3,9 |—,— do. konv. ene a l 1.17 196,90G D R 4 15.11 —— do. Silber-Rente 1000 fl.| 41/5) 1.4.10 |—,— do. do. 100 fl.| 41/5) 1.4.10 |—— do. Papier-Rente . ….… | 4/5] 1.28 |—,— do. 1860 er Lose . 4 | 15,11 151,75G do. 1864er Lose .….... fr.Z.!46 p. St.]—, Sao Paulo Elsenbahn Gols 5 | 1.1.7 195,90bz Portugiesische zuni 3 | 1,1.7 163,60et.bzG do. ult, Juni E D do. I[T Spec.lfr. 3.4 p. St.110,30G Naum. St.- «Obl. 1903 ukv. S) D 1.6.12 [101,10 et.bzG do. do. 1889 4000 4/4 L17 —,— do. do. u 4 T 2,10bz do. do. 400 „|4 T do. do. 90 4050, 2025 „| 4 LAN 93 00et.bzG do. do. 810 „| 4 1.1.7 193/50bz do. do, 405 „| 4 1.17 [93/50bzG do. do. 91 4050, 2025 E 1,17 189,00bzB Do DD, E 1.1.7 188,90bz do. do. 405 „|4 L17 —,— do. do. 94 4050, 2025 S 1,17 190,30bz do do, 810 „|4 1.1.7 191,00bzB do. do. 405 „4 1,1,7 191,50bz do. do. 96 4050, 2025 | 4 E do. do. 810 „| 4 15,11 |88,20bz do. do. 405 „| 4 | 1511 189/90bz do. do. 98 4050, 2025 ,„ | 4 1,5,11 188,75bz do. do. 810 „|-4 15.11 88.75bz do. do 405 „(4 | L511 |8875bz do. do 1905 fonv.| 4 | 1.4.10 |89,60bzG do. do. 400 MA| 4 1.4.10 189,69bzG do A 1.4,10 |89,10bz do. do. 810 | 4 1.4,10 |89,10bz do. do. 405 4 1,4,10 189,10bz D Anleihe 1822| 5 | 1.3.9 |—— kleine| 5 13.9 |—,— E 1859| 3 1A do fon. Anleihe 1880 ber| 4 15,11 183,25bz ler| 4 1,5,11 183,50bz Me ult. Si S do. Golb: «Rente 84 8r u. 4r| 5 1,1.7 190,90bz do. ler| 5 117 i¡—,— A do. ult. Juni E do. Anleihe 1889 25r| 4 11,3,6.,9,12]—,— do. do, ór u. 1r| 4 |1.,3,6,9,121—,—

de L, V. 110 do. 1K Xa uf. 09 D. a Ur, do. X KTTuk.13/14 do.XIŸ,XIVaukt.1916 de F XV uf. 1917 D.

do. Dane HypS.141-340

Russ. Anleihe 18990 T.Em.25r| 4 2[—,— do. do. Or U t 4 H do. F T, [E 2 i 2|—,—

0. 9. r u. lr 2183,09bzG do. do, IV, Em. 25r| 4 —— : do, do. r U. 1r| 4 ; do. do. 1894 VI. Em.| 4 0182,75b3 do. do. 1894 25r1| 3 do do 5r u. Ir|/ 3 ‘10[77 ‘76bz do. do ult. Juni —_—— do. do 1896 25r| 3 11—,—

e do E B 1/3 11—,—

Russ, E E 89T, T25r u. Tür, 4 I1L 0185, 50bzG do. Der| 4 |1.1.4.7.10|85,50bz3G do. E ler| 4 |LLAT. 0185,50bzG do. do, ult. Juni ——— do. do. ITI 1891| 4 11,1.4.7.10 B do. do. 1902 unkv. 15/4 E 0bz do. do. ult. Juni ss 208 E do. do. 1905 unkv. 17| 4 Ll do. Staats- Rente S. 1-252| 4 |1,3,6,9,12 A 108 do. do. ult. Juni E do. Prämien-Anleihe 1864| 5 117 [|—,— do. do. 1866| 5 | 139 |—— do. Stieglik, 5. Anleihe. .| 5 1,4.10 |—,— do. Boden-Kredit... 5 117 |¡—,— do. konv. Staats -Obligat. 1.1.7 175,90bz

S is Anleibe 1880 1.4.10 195,90bzG do. 1886 1.6.12 192,50bz do. I 1890 S do. St.-Rente 1904| 128 —— do. do. 1906 128 f do. 1888| 3/5 128

Saa, Gidgenossenschaf - 1.1.7 197,00G

isenb.-Rente 1890| 3 1159S

Serbische amort. St.-A. 95 1.1.7 182,10bzG

Siamesishe Anl. uk. 13 1.3.9 193,30bz

Spinilae Schuld unabg. . 1.1,4,7.10|—,— do. do. agr. abg . 1.1,4,7.10|—,— do. do. mitt. abg. 1.1,4,7.10|—,— do. do. kl. abg. . 1,1,4,7.10 E do. do. ult. Juni aba. Z

Türk. Admin.-Anleihe . 1.5.11 87 ‘30bzG do. Bagdad E.-A. L 1.3,9 [86 -40bzG do. ale «Anleihe 1890 1,3,9 do. unif. 1903, 06 ukv, 13 1.3.9 96/00bz do. do. ult. Juni do. E EN Nl 86, ‘70et.bzB do. 400 E A fr. Z.|4 p. St.|146,20bzG do. ult. Juni 146,78145,/76b¿G

Ungar. Gold-Rente große 1,17 193,25bz do. Va mittel Ie d 50bzG do. kleine 117 193; 60bzG do. d ult. Juni do. Kronen-Rente. 1.6.1 99, 's0bzG do. g mittel u. kleine 1.6.12 192 ,80bzG 2 Cu ais-Rente 1897 1.1.7 bzG 0. E s-Rente Ae 82/50 do. G-A. (fd. eij.T)2r| 8 | L17 |=— ¿ do. A or U. 1x 1.1.7 178,25G V E Le E „| p. St.|—,— do. Grundentlast.-Oblig. 1.5.11 |—,—

Bozen u. Mer. St.-A. 1897 1.5.11 |—,—

Bucarester E «A. 1888 konv. 1.6.12 /95,90G do. kleine 1.6.12 196,40G do. U: 1895 1.3.9 194,90bzG do. do. kleine 1.3,9 /94,90bzG do. do. 1898 T7 5,380bzG

E f e kleine L A S udapester 3,

Buenos Air. Stadt 88 10002 1.6.12 |—,— : do.- do. 500L£| 4 1.6.12 |—,— do. do. 100L 1.6.12 190,60G- do. Do. 20L 1.6.12 191/20b do. do. 1891 abz. Z. [101,60 4 do kleine 30.6.08 101,75bz

90. k Juni S

ristiania do. E

cht f 1903 1410 |85/50G

Genna 100. Lize-Lose N fr. 3. 4DSE e othen e D E

ors Stadt-An O TEES

Helfingf 1508 1612 |_—

do E

Katlöbader do. 4,10 |—,—

enhagener do. 1892| 4 LLT |——

h M do 886 B E

DE 8611 Ÿ | T7 P9406 G do. aEE z

E 45 Lire-Lose . .Z.|/é p. St. j

malli 10 Lire-bofe - : n 3: 4 p. St.|20,00G

skauer St,-

Moska 5000KBbL.| 4 | vers. |—,— e

30-33 ukv. La 20 K

D S. N 0100 - i: f 17 E

35, S 0 S

- E E O 6 5 5.11 610B

Sofía Stadt unkv. D, j

Eta Stan: 1880| 4 G do. o. fleine 7 Ga E do. O

a fleine| 4 6.12 |—,— W do, 1887| 34 | 1639 |——

Venetianer 30 Lire-Lose . . .|fr.3.|4 p. St.|30,00 G

Wiener Kommunal-Anleihe| 5 A do. Junv.-Anl. unkonv. 12| 4 T do. Stadt-Anleihe 188 4 S

Züricher do. 8891 3x | 1.6.12 |—,—

Budapest. Hauptstädt. Spa 4 SH j

Bulg. Nationalh. Pfandb. IT| 6 5.11 1102,50bz

Dn he E -B.-Obl. V a e E do. Insel. Bdkrd.-Pfdbr.gar.| 34 17 [——- do. Inselit.Kass-Obl.SIX| 4 | LLT |——

Donau-Regulier. 100fl.-L.| 5 E res

Sn E „Anleihe A B —,—

Hollnd. Kommunal-Kred.-L.| 3 152 |——

Stiländ. Berd. dbr: calBE L

än r, gar. 1.7 |—,—

Jütländ. Kred.-V-Obl. Lf 1 | 11612 [92/90bzG do. 1E L

pi L op a audlof- r. 17 |——

E S E

Nord. Pfandbr. Wiborg U. 4,10 |—,—

Norwegische Hyp.-Obl. 1887| 34 | 1.1.7 |—,—

Oesterr. e Rae fr.Z.|#& p. S E

Pest. U. Komm.B.Pfdh. IT,ITI| 4 1.2,8 193,25G do. Kommunal-Oblig, L| 4 |- 14:10 |93,75G cin ide Viandb (Spie 4 E E olnishe Pfandbr s

P 1000-100 R 4 | 1.1.7 90,0bz ori ies. Tabak-Monop.- 4,10 |— ,—

raz. Pr.-A. ex. Anr.| 24 | 154,10 192,25bzG Anrechtsscheine .|fr. Z.|Æ p. St.]—,— Sihived, Hyp. «Pfdbr. 84 1 LIT do. fündb. gr.| 4 117 |—— do Ds, A baeit 18 Z L E

o. gest S do. Stad Per bbL 83 4 | 15.11 /94,50bs h do. 02u.04ufv.12/14|/ 4 | 15.1.7 0E00G do. do. 1906 ufv. 1916| 4 | 15.4,10 195,00

Sto de -Intgs Hdd 1888 A e 100,75 et.bzB Stocholm, Intg br. Ss

o. 1886, 1887| 4 vers. |—,— De D 1894 3i 1,4,10 E B

Ungar. Temes-Bega …, , [4 | e Bodenkredit-Pfakdbr. Î

do. Regul.- Df db LNE A U: (L “1 F do. Hyp.-B. „Psdbr, 971 1

do. Spypark.-Cntr.

Türk. Tab.-Regie-Anl. aba, D. [4 do. do Ult J

Pfaudbriefe Uünb Sw<huldverschreibungen

1,4,10 1,5,11 1410 1.4.10

ELT

1.1.7 - 192,30G | 1,3

Deutscher R

Sire dIsb.TVunk.11

u. VI unf. 12 do. E RNIE:

Bas Hvp.- u. W.-B.

unverlosbar

Ber. Hvp.-Bk.-Pfdbr. P: s, 4

3 do. r VI uf 14

do. , IT uf. 14 do. TTT, TV uf. 15 do. I uf. 16 do. K.-Obl. T uk, 18

Brschw Hann: XVI, XVIL, XVIO do XXLXKUuf, 11

XXIT uf. 15 d, N:

do. TT-IX,XIT-X V XIX

do. XX uk. 1910 an Hvpoth.-Verein

do. Did. Hup. «Pf.[V-VI|5

VIT unf. 1912

do. do. o: E H VIL, X

XTITuf.1910

el “Ly uk. b, 1914 E XYVY, XVI uf. 17

S VITI, IX do. Kom.-O.TT uk. 17 do. do. uk.13 De êd Bie. Op ma s - ar. Hyp.-Bank f NIV

LN Di, «Kr.-V.S. R ‘do. do. S.46

do. do. S.47 Ie p = t

Goth Guld: Pr. Pi. 1

RITI, XTITA uf 13 13

do. X uf. 1915

V, VUI. XT uk. 1913 o. &.341-400 uf.10

Ds S.401-470 uk.13 do. S.471-540 uk.16 do. S.541-580 uk.18 do.S.1-190 301-310

do. S.311-350 uk.13

Hine Bdk, ITT/VIIT

do. IX, X untk.1918 do. XI-X11Tunk.

“do. Sr unk. 18 A E E

0700102

Vos alie O. I, ITL Me>l.-Str.Hvp.Pfdbr. do. do.

do. do.

do. do. Mein. Hyp.-Pfdbr. TT do. VTunk. b.1911 do. IX unf. b. 1914 do. KT unk. b. 1916 do. XTI unk. b.1917 do. XITT unk.h.1918 - do. do. 13 e X unkv. 1913

do. Präm.- obi

Mittld.Bdkr.

do. LV unk. b. 1909

do. VI unk, b, 1915

do. b ndr.-B.TIT V S T

3 Nets Hypoth.-C.-G. früher Siri rz. 110 1104

Do. ra.

D E r A d A 3 e on A EBLES

e

9. do. X unk. b. 1909 do. Xlfdb. ukv.1910 do. XII unk. 1912 do. XYV unk. 1915 do. E unk. 1917 do. XTV unf. 1912 T

VII/ XI unk. 1919

fh. p. e

Bdkr. 115 I

do. XXIYV uf.1916 do. E uk. 1918 Bs XX uk. 1913

XXTUTuf.1915 N Fny.XIL,XV,XVI Pr. Gtr-Bdkr. do. 1899 unk. 1909 do. 1901 unk, 1910 do. 1903 unk. 1912 do. 1906 unk, 1916 do. T Une d

I 889 do. 1894, 1896 ; ; do. 1904'unk, 1913

V5 P Co O5 R wr wr Or

Me SHE i 104 64 4

tôr= 190° 6

(L)

T5 S tós O A H Om mR

S

S E 4 p 4 —J 2

wr 7s

g mig m

N E

Co G5 H Hr H Ha P E

nor4 1004

Irie Mj, bobo j H S, i R Si a O S R R

28 j SHGEAAS

[7 (L-L

—- mi R

C EESSE 2 mm

O7

AADARRSAANA

vôtes 19g

O

> >

Pran Phi es,

e S e S . m4 “A Or Le)

Do jp Bo Aen

[I

E Pk A d Part J —Y D 5 G G F

Am

E R E S E E I A D

m

COCO R R R R R P B S o

Cra i [n

- H

ge S

pi jt

e 2

m mABE B

——1 (e) o0

e

Lx

e A S E A B

1890

D H r A E CS C CE H M H E H H CIICC C H H J J I H wi 190% 1972 Ba S7

Lm

_— B

[=)

5000—100 5000—100/99,40G 5000—100/91,60G

.| 2000—100/92,20G A 92,20G 5000—10

5000100 95; 50bzG

99,40G

\{.| 5000—100 u 60G

101,40G

).| 5000—100/97,50B d. 5000—100 97,50G

5000—100/94/75G 99,0 0G

h. 5000—200|97,30bzG

59000—200/97,30G 5000—200/98,00bzG 5000—200/93,40bzG

.| 5000—200/90,00bzG

5000-—200190/.006;G 5000—200|——

2000—200|—,—

¿rich.| 3000—200 s

1,40G 5000200 06. 50G

¿rih.| 5000—200/96/50bzG .| 5000—200/96 50bIG

F 06G

<.| 3000—200 35 A bj

5000—200/89/50 e

5000—200/90/50G

5000—500|__—

5000—200/|97/50bzG 5000—200/97,70bzG

5000—200 97; 50b

bzG 5000—200/97, 90G

5000—100/98/00G 5000—200/93/80G

300 |123,70G 300 (111/50bz

3000—300/99,75G 8000—300/97/60bzG

5000—100/97/80G 5000—100/98/,00G 5000—100}98;00bzG 5000—100/98; M

98,50G .| 3000—300 9025G

5000—100/91 ¡00G 5000—200|96 /50bzG 5000—200]96,75G 5000—100/97 :00bzG 5000—100 2 o G

5000200 9 00b 00G

2000190 96. 50G 5000—100/97,00G 5000—100/97/10G

98, 00G 2000—200/9 2,50G 2000—100 90. 50G

5000—200/98,50G 5000—200/97,50G 5000—200/98/00G

.| 1500—300/91/00G

5000—200/91/00G

3000—100/96,75G 3000—100]96 75bzG 3000—100 96, ‘80 3000—100|97 10G 3000100197 16G 3000 100/98 ‘00G 3000100193 00G 8000— 10089 50G 2 1103 63.1105 50G 3.4109, 1.10.02 , (105,50 103 * [(820G 1100 » 195,50G

3000—60 |97,10bzG

5000—50 |97/2063G 5000—50 |97/30bzG 5000—b0 {98/10bzG

98 I

93,40bzG .| 8000—100190; /50b¿G 5000—50 /91/30bzG

200 1129,60 5000—100|96 80bzG 5000—100|96,75b¿G 5000—100197/9 0G 5000—100/90 006 3000—200|97/75G 3000—800/90/,00G

3000—150/108,80 E 103 506

3000— 100/89 95 3000—100/92/00G 2000100 90,80bzG

2000100 110,5 ,50b 5000—100/96,50bz 5000—100/96,60G

5000—100/96,60bzG

9000—100}96,50bzG 5000—100/96 60G

97 70bzG 98, 25b G

5000—100/92/30 5000—100]92/90G

G .| 5000 100/89 89 ‘| 200010089 «

Di CD: K.Ob. e 0

do. O e

do. No Hyp.-À.-B do. ua rà, 12614

. do. do. 1904 unk. 13 do. 1905 unf. 14 do. 1907 unk. 17 Pr: -V.-Zt.KIV-XV

do. pr. “pid6. «B. KVIII XTX uf. 0

2 XXu.XXTuf1910 do. XXIT unk. 1912 do. XXVŸ unk, 1914 do. XXVITlunk.1915 do. XXVILI uf.1917 do. XXIT unk. 1912 do. E S 1914

0. EXIY ur unf 19 191 do. Kleinb. Obl.

D A do. Kom.Ob.Iluk. 10 do. VIu. VII unf. 17 E do. IN unt, S D D E B: Tr unt. isiss do. V unk.

Rhein, Hyp.-Bk. 66- 68 83—85 4

do. S. 50, 69—82 . do. Hyp.-Kom.-Obl. Rh.- E - Bodenkr.

IT,VILA

do. I V. 10 do. TX IXA uf, 12 do. X unk. 1915 do. X[ unk. 1918 do. VIL

A U L p10 .10 Sü. Bdfid, -Bk.1-Ÿ

Sthwib, vp A do. IV unk. 1909 do. VI unf. 1912 Wt V unk. 1915

Sübd.Bedfch. b.S.43

bh. S.50

With. Bhtrd. t

do. do. V uf. 1909

do. do. V uf, 1910

do. do. VITuf.1913

do. do. as

do. s S

Do: do. dA IX uf. io

R wn

D

s E 7 e

D FRREERE R E

[S es

R S 1512 16e Dee

S w

155

L Säch\.B.Kb.iT uk. 09)

E E N S E E S ade Hre Haa Z

wr 4 QBEBBA

bz, O.

drs 0978

R R I C C C3 H R R E E C E E G R I E E

I ir

5000—100 4 e

5000—100 20, 00G 5000—100191,00G 5000—100|—,—

5000—100|89,50G

*| 5000—100/85,00G

4000—80 [114,50G

G. | 4000—80 95, 10b;G ves: 4000—80 188,25G

7 06 60bzG ¿ 9% 80bzG 98,00G

.10| 5000—100.97,00G .| 5000—100/93,30G

6000—10097. 00G 5000—100/97,10bzG

5000—10 0bzG 2000100 di 20G ÿ000—100/97, '50bzG 98,25bzG 5000—100 92; 50G

.| 5000—100/89/50bzG

5000—100/90/30G

.| 2000—100/89;70bzG

2000—100}91,50G

G 5000—100/91/50G 5000—200/96,80B

5000—100/97; „00bzG 5000—100/97,10bzG 5000—100197, 408 5000—100/94/20G 5000—100/92,80G 2000—100|—,—

.10| 2000—100/91/50bzG E 5000—100/97,00G

5000—100|96,75b;G 5000—109197/20G 5000—100/97/50G 5000—100/98,00G 5000—100]90/50G 5000—100/91/00G 5000—100[91,80G

Deutsche Cisenbahnftamm- und Prioritätsaktien.

Dividende |vorl|le$t.| f

Z.-T { Skt. z. f

ri E S4

o. Brauns S e: 7 Crefelder 2 T

ESutin-Lübec> . s

ankf.-Güterb. . A eEE E lankbg

Halle-Hetist ‘Lt. A 43 ‘Snigsbg.- Granz.| 65 Liegnit- Raw, A | 45

Do B33

Ludwh.-Berhach .|10 Lüibe>-Büchen © * 8 do. ult. Juni

Medl. Friedr.-W.| 4 Niederlausitzer . . 31

Nordh.-Wernig.A| 41 Paulinen.-Neur. .| 7 rignißer, 6 Reini>end.Lieben- walde Lit. A, | 4 Rint.-Stadth. L.A| 5 do. LitB| 5

Sant. Lit. A-R.| 41 Zichipk.- Finsterw.|133

Deutsche Klein-

Aach. Kleinbahn | 7

Alla. Disch. Klnb.| 43x Ah (9. S =U. N T3

Swhmalsp. Badifego at Barmen-Elberfld. Berlin-Charlbg. . Bes E ae

Braunschweiger . Bresl, Elektr. . Straßenb. |11

D IIRIIO

do. Crefeld.Straßenb.| 91| 7 Danz, Elckt. Str.| 63 Deutsche Eisenbt.| 53

Elektr. Hochbahn| 5

Erfurt elei. Strb. 7 f E 8 S

Gr. Casseler 2

Bange Altonaer 10 h:

amburger ., . [10 do. ult. Au Hânnover 0

do. Vorz. ¿A Et

Bidetb-de 4E

ildesh.-Peine A| 0 ónigsberg.Strb.| 0

Magdebur E 8x Marienb. -Beendf.| 75 Med>lenbur s ïv.| 44

Niederwaldbahn .| 4

osen. Straßenb.| 8x

tettiner .. 7 do. Vorzugs-A.| 7

Südd. Eisenbahn, 5x

Ver. Eisb.-Btr 4 Westd. Eisenbahn 8 Würzb. Straßenh.| 6

3

Ti

Q mm R R R S

16 Hr H 1E E R E P H P

2 V i Hr I P P A V I f T Je Fe Je Jr Pra ie O ene e

DEeEIIITSTE

Ee L S

B R R R R A R R H

| [2e

wes De Es Ml H M H Hs P p p r V pn m H M V b V Fb E H b H p H V fr P P H M f V M H ©

n Fs Fans H f Pt Per Prt Prt Prt fi N 1 P i 4 Prt Pms

mrr R am

600 [—,— á p. St.182,00S 500 11 1000/500/136,75B 600 1000/500|]—,— 1000/600/120,50bzG 1000

1000/500}—,— 1000

500 fl. \. |—; 1200/600 173,50bzG

1000 [104,25G 10001 I R

O 2E

1000/300|—/—

« 191,80b : 107, T5

1000 102 ‘00b. G 1000 1271/00

aßeubahnaktiet. 1200/400]141,75B 1000 194,20G 1000/500/143,50bz 1000 /94,00G 1000

1000 100, ),00B 1200/600/129,00G 1000

1000/500|—,— 1000

400 S 1000/500 Es 1000 1000 108, 375G 1000 |124 t,00bzG

1000 1200/300 171,6 60G 171.50à,60G 1000 199,90B

1000 (22 1000/500|176,50B 1000 |71/80bz 1000 |— 1000/500|17 00et.bzG- 1000/500/159,00B

1000 |11225G 15825G

1000 [154,006zB 0 147,504G 1000 O

1000 |52/60b 1000 [114,50

Ausländische Eiseubahnstamm- und

Stammyrlorie ae

Ausig-Teplik abgest. .

öhmische Nord ahn

Brünner Lokalba Busch Giberader B e

ult. Juni Gzaf. «Agram Pr. -A... isher I

Gra; -Döflac ;

Gala dt-H Kronstadt-Harom.

Lemberg-Czernowiß .

Sees Nordwestbabn j Ss Gietalbabn

i.RD i 134 (4

o 0B E

au-Oderberg - e

o -

A

iRD]

Sli. D.I4 1 Ll I

7 E L1 E E Lr

4] 1.7 [101,50B

4 LL E e

4A S

4 147 Ce

4 1.1 E

4 15.11

41 1.7 S