1908 / 151 p. 38 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Sächfische Pfandbriefe.

do. Il Spec. 4 St.-Obl. 1903 ukv. 13 . do. 1889 4000

7 do. 405 eno bo Anleihe 1822

do. 185 do. n Anleibe 1880 E

do.

do. do. Gol: «Rente 84 Lr u. E

do.

do. do. do. Anleihe

do.

0. 400 . 90 4050, 2025 ,„ h 810

D. 405 . 91 4050, 2025 . 810

o. 405 . 94 4050, 2025 S 810

o. S . 96 4050, 2025 „, Ï 810

Landw. Pfdb. bis XXT[Il| é: L bis XXY . Pee Kreditbriele bis s 108 versieden Be E E E T 8 300 Braunschw. 2 Tlr.-L.|—|p.Stef. 60 Hamburg. 50 Tlr.-L./3 | 1,3 150 Lübe>er 50 Tlr.-Losei35| 1,4 150 Oldenburg. 40 Tlr.-L./3 | 1,2 129 Sachsen-Mein. 7 fl.-L.|—|p.St>. 12 Augsburger 7 Fl.-Lose .| | # ne E Cöln-Mind. Präm -Ant.| 34 1.4. Pappenheimer 7 Fl.-Losei | -& pr. ‘Stel Anteile u. Obligationen Deutscher S KamerunE.G.- A 44} : Que x. Eish.-G. Ant.|3 | 1,1 1000u.100|1 eich m.3%Zins.

n 11200 /o Rüdfz. gar.) Dt.-Ostafr.Schldvsch. E LAT | 2000—600 {v. Reich sichergestellt)

Ausländische Fonds.

Acgentin. S 1890 , 5 1.1.7 ds. 100 £2 5 L157 do. 2025 EIT do. do l, JUUi do. innere Gold 1907| 5 | 15.6.1 do. Anleihe 1887, . 5 | 1,17 do. do. fleine| 5 LET do. abg.| 5 L117 do. abg. f. 5 | 1.1.7 do. innere| 44 | 1,3,9 do. innere kl.| 44 | 13,9 do. fußere 1888 1000 £| 4x | 1.4.1 do. O, 500 £| 45 | 1.4.1 do. 100 £/ 45 | 1.41 do. do. 20 £/ 45 | 1.4.1 do. do. Ges. Nr. 3378| 4 14,1

Bern. Kant.-Anleihe 87 rann, 3 117

Bosnische Landes-Anleihe . „4 12,8 do. do. 1895 S 4x 1.4.1 do. do. 1902 unkv. Be 4 TET

Bulg. B pa «Anl. 92 hr 61—246 560| 6 | 1.17

5r e 121 261136 260 6 1170

Fe Nr. 61 551—85 D S

x Nr. —90 000 6 L

«hien. Gold Ave gr.| 44 | 1.1.7

o. mitiel| 4x | 1,1.7

do fleine| 43 | 1.1.7

do. 1906| 45 | 1.4.1

Chines) ne Anl. 1895 500 £| 6 1:

100 u. 50 L£| 6 ENT

A Do: 1896 500 u. 100 £ 5 1,41

do. do 5 n 92/5 | e141 t: Juli

S ei Tientsin: p Int: uf.19| 5 1.4.1

D 1898 100 £/ 44 | 1.3.9 “605 U. E 4i 1,39

Dänis e Siaats-Anle E 3 T a he Anleihe gar. .. .| 3 1.3.9 . Anleihe ‘. . .| 35 | 15.4.10

000 u. 12500 Fr.| 4 1,5,11

2500 u. 500 Fr. | 4 1,5.11

Einnländische So Sins C fr.Z.|46 p. S do. t.-Eis.-Anl. . .| 35 | 1.6.12 |— Freiburger 15 Frcs.-Lose . fr. Z.|46 p. S aliail e Landes-Anleibe. .| 4 L151

Propinations-Anleihe 4 1

Griechische _ Monopol A LLT (l

o. i 4

do. 5% 81-84 5000, 2500 |1,60| 1.1.7 do. do. 500 | 1,60} 1,1.7 do. 5% Pir.-Lar. 90 10000 1,60| 15,6.1 do. 2000 [1,60] 15.6.1 do. - do. 400 , | 1,60] 15.5.1 do. 49% Gold-R. 89 10000 , | 1,30| 1,41 A e 2000 , |1,30| 1.4.1

400 „|1,30| 1.4.1 Hoiländ, Staats- ‘Anl. Obl. % S | 139 Sayan. Anleihe IT unf. 10| 45 | 10,1.7 do. O Lv.| 44 | 10.1.7 do. 20 Lv.| 4x 1 10.1.7 I ult. Juli Ss 4 E zialienisde Rente E gr. B LAT feine] 34 | 1.1.7

E ult. Juli do. do. amortis. T1, IV| 4 i A s

Mexik. A. 99 20400, 10200 4 5 LALET do. D L E do. 2040 «(9 ILL4T. do. 408 „| 5 11.1.4.7. e 1904 4200 „| 4 1,6.1

2100 „| 4 1.6.1

Nori. Staats-Anleihe 1894 Bg 2e A

mitt. u Ei 3 1,2,8

Df, E «Rente O E 4 1.4.1 do. 4 1.4.1 do. ult. Juli do. e eee A 18,9 do. konv. Rente . . ….. .| 4 117 do. De 4 1:51 do. Silber-Rente 1000 fl.| 41/z) 1.4.1

do. do. 100 fl.| 41/,) 1,4.1 do. apier-Rente C 4l/z/ 1.2.8 do. 1860 S E j 4 15.1 E Le L fr.Z./4 p. Sao Paulo ‘Eisenbahn Gold| 5 117

Vartugieititbe unif. LIT 02 3 | 1.1,

do. ult. Juli fr. 3. p

"

“405 , 1905 konv. 400

* "810 4

kleine 9

ult. Juii

ult. Juli 1889 25r br u, 1x

T. 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 s 405 „4 . 98 4050, 2025 7 1,511 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 A 5 5 4 4

do

OoOoO0005

o

D

S

——

D

C DO L p pad p p F OoOSEL

m OOM

E

[R

do. do.

do.

do. Boden-

do. do. do. do. do. St.-Rente e n

Siamesische Anl.

do. Bagdad E.-A.

do. do.

Kaülsbader do: O ena eneE do. 0:

BA de do. do.

Züricher do.

do.

de Insel.Bdkrd.- do. Inselst.Kafs.- Donau-Regulier.

Ital, Hyp.-D

Norwegische Hyp.-O Oesterr. Kredit- e

ga «Graz. P

do. Do. do. do.

Ruff, Anleibe 1890 IT.Em.25r E A X, Em. 25r do. do. LV. Em. 25r

do: 1994 VI Eim.

wr wr

do. do. Do do. --DD. 1894 25r do, do. do. Do, ult. Juli do. do. 1896 25; do. L do. ult, J Ruf. k. E. L. 891, Irn 0E do. do. 5e do. do. L ler dodo: H V do. DO:

S, 1 | S

do. do. 1902 Eo: s do. do. ult. Juli

do. do.

do. Staats-Rente S. 1 -262

do. Prêmien-Anleibe 1564

do. 1866

dv. Stel 5, Anleihe . 211 A N

Ae konv. Staats -Obligat. Schwed. St.-Anleihe

ooo P A P s l P I Co Co C IP- Ms Dl P bn b D o

Mm

O

Süteiz Eidrenofenscha do. Eisenb. E Serbische amort. St.-A.

Doi F a BORO DO D M Ha F F jr Co

N ooo S

Mis J H H Lis A L Ta KO Ko bo Ds D 1A A A IRL E

Spanische Schuld unabg. do. do. gr. abg . do. do. mitt. bg. do. do: fl,

M

do. do. ult. Juli ab Türk. Admin.-Anleihe . 9.

do. Konsol.-Anleihe 1890 do. unif. 1903, 06 ukv. 13 do. do. ult. Juli

„fr. 3.|46 p. St. 10h

H V M P 1E 1 Ss 1 E H S

A

do. do. mittel u, Éleine do. do. ult.

do. R Ï do. G.-A. (f. d. eis. Tr C

——— DRR m

: Lose sfr do. Grundentlast.-Oblig.

Bozen u. Mer. St.-A. 1897 Bucarester E -A, 1888 konv.

: E ns

do.

do. Be: do. do. do. DO. do. u

Budapester do.

Buenos Air. Stadt 88 1000L£ do. Do. 500L do. do. do. do.

Do. do. do. Do. do. do.

Christiania do. do. do.

j SErrnm-

Genua 150 Lire-Lose . Vas. St.-A. 90 S. A

do. 1906 unkv.17 Helfingfors Su O

Do m t

Wre

w—- 1 B I B

—— R

Þ>. >= E T G T co

Lat K R

do. do. do. Lissaboner do. do. do. Mailänder e A Lire-Lose . Moskauer St. A. O 2

do. 1000-100 do. &.30-33 ukv.13 5000 y 1000—100 »

o S.34/35, 38/39 Is 1000—100

d Sofia Stadt unkv. 1916 Siege. Sig ileine

[25 Loi Ge

Uo“

Venetianer 30 Lire-Lose .

Wiener Kommunal-Anleihe do. Inv.-Anl. unkonv. 12

do. Stadt-Anleihe Ls

ECCaRECEREBREEESEE SSSES

=2@

wr bo

Budapest. Hauptstädt. Spart Bulg. Nationalb. Pfandb. TT De Landm.-B, «Obl. TV

E Pont fund | funk J J J ——

é [a m R mm n

Fim yp.= es Acleibe Holländ. ges „2,

[ay

„—- Nab RMOAAAAA

Jütländ, Bdkrd.-Pfdbr. B S

w p bt t

Kopenbag: HGausbt - Pfdbr. Kreditv. TIT Nord, Piaudbe, RLOA

Uo A o

K <

H F bs O Hs D T

1

= E C0 Hr E M C0 O V

44 dts

——

Pest. U. Komm.B.Pfdb.T1, e do. Kommunal-Oblig. Il do. Vaterländ. Sparkasse Nie M x. 3000 1000-100 R.

porlugjet, Zal Zabak-Monoy. E

ts' Sisteed. Hyp. E fündb.

R Do mittel, fleine

do. do. abgest, 7

do. Slähte-P fandbr. L

do. do. 02u.04ukv.12/14

do. do. 1906 ukv. 1916 Serbische Gold-P andbriefe: Sto&holm. Intgs. B25 7.1885

p Led Drs Pes Pr Las SAA S O

L I

Ur

K m M

QSS

A

A

bri jd Ma Sie ta ait

V M C LE V P U D H

B24

s Tx]

p

l a

Ungar. Temes-Bega „. . , 4 do. a LR 8

do.

Spark.-Gntr.

Türk. Tab Regie-Anl ba 1D. l 15 S

o. ult

Me uud Schuldverschreibunge28 Deutscher Hypothekeubauken. L

5000—100j99,40G

B dlsb.IVunk.11

do. U. B E u. W.-B,

A VIunk. 12

unverlosbar Berl. Hyp, -Bk.-Pfdbr.|3

do. abg.

s, XVI Brs <w-Hann

‘XVIIL 4

do.XXL1,XXTluk.11 do. XXIT uf. 15 e: Éx” f XV O0 - X

do. XX uk. 1910

Danz. Hvpoth.-Verein d 3

9. do. Died: vp.-Pf.IV-VI

5 VIT unk. 1912

do. do. Lu.Ta ky. do: T XTTu8.1010 0 U

do. XIŸ uk. b. 1914 d ÔL: XVY, XVI uf. 17

A do. Kom.-O. Tut, 17 do. do. uk.13 do. do. uk.13 Dresd. Bbk.-Obl. gar. Gf. Hyp.-Bank SIV

o. Hyp.-Kr.-V.S.43 A do. 46

do.

do. IXa uf. 09 ¿ do. Ke 13/144 do. X uf. 1915/4 do.XIV auf.1916/4 do. uk. 1917/4

E V VIIL:

134 XT uf. 1913/34 Sam DS: .141- a0 4

341-400 uk.10

do. S.401-470 uk.13/4 do. S.471-540 uk.16/4 do. S.541-580 uk.18|/4 do.S.1-190 301-310/34 do. S E ukf.13/34 VITI\4

Hann. B D

do. IX unk. 1910 do. XT unk. 1914

do. Serie E, VIL

Meil.ov pt s e>l.Hyp.-PÎrz. unkdb. 1909

do. do. 1910 do. IIT do. 1912 do. IV do. 1913 do. V do. 1914 do. E 20: 1915

9. do. alie A IT, TTI

MAZSrDLN D Pfdbr.

do. E

do. do. Mein, Hvp.-Pfdbr. T do. VIiT unk. b.1911 do. LX unk. b. 1914 do. XT unk. b. 1916

do. XTT unk. b. 1917 do. ENSP E b.1918

do. Präm.-Pfdbrf.

Mittld.Bdkr. Ll, TT

N IV unf. b. 1909 do. VI unk. b. 1915

dip od vAdie »

nts upoth.- -C.-G

Stett. rz. 110 früber ra. 110

do. do. rz.

p00 So

o.

do. X unk. b. 1909 do. XIfkdb. ukv.1910 do. XII unk. 1912 do. XV unk. 1915 do. XVIunk. 1917 do. XIV UnE 1912

. XTTI unk. 1912

do. XX1Y uk.1916 do. XXV uf. 1918 s XX uk. 1913 XXTLuk.1915

do: fnv.XI,XV,XVI Pr. Gir „Bbkr. 1890

‘J do. ‘1899 unk. 1909 do. 1901 unk. 1910 do. 1903 unk. 1912 do. 1906 unk. 1916 do. 1907 unk. 1917

do. 1886, 1889. do. 1894, 1896 ;

do, 1904 unk, 1918

Regul.-Pfandb do, Qvp.e Berg 97 Ï

DoS 4.do.

do. V, VI uk. 14 do L, 14 do. I IY uf. 15 do: K-Obl. T uf. 18

\ch.| 5000—100 101 O

_=

\<.| 5000—200/97,30bzG 5000—200197,30bzG 8 08

X, Kia u, 138

do. Stwbi vol R

ESES

Eide, b.S.43

> Lot}

0. 34 N ür, IV rz: 110 3 VI, VIL. Wid. Bdtrd, L: T

S i a

Ii mde

e S L

5000—200/96,50bzG 5000—200 2 1b G

Dividende E U!

D q.16 00/0/09

Braunfschw.Ldei

mre mit du pE P ETELAE

Liegmtz-Raw. À .| 45|—

do Do B Ludwh. -Berbach . 10 | 9} Lübe>t-Büchen . .| 8 |i.D

1500— Mel. Friedr. 41] 3000 100198, S MNicderlaukher | 3 80G Nordh. -Wernig. A 41|—

Paulinen.-Neur. .| 7

E R E E E R.

S E A 5 ant. Lit. K Sh É 4

E l N 89,50bzG 2, 1: E bz.105 (25bzG

m Hm ria Mg

A 2%

S ESESES

Aa. Kleinbahn | 7 Allg. Dtsch. Klnb.| 4x Allg. Lok.- u. trn 7} Alt. Schmalsp. A Badische Lokalb. . Barmen -Elberfld. Boch erha. A

e s,

L toe

4 pi Sf bent junk jk jd jk Bo

Braunschw 5 Bresl. E S iatad k

C E UN T 9

mm =

G pak $

ns: Elekt. Str.| 6 de Cisenbt. 5

o

E «elekt. Strb.| 7

S S: nes

A

Gr. Caffeler

E ie

Daunover

T I A A SIILA

R E E A E ©

Ss mm B L; A282

S Ei

nt Mi C13 U C5 CIO Hn ppa Han s p Hf M CIO

wr ubr“ 1314 T Wor 050A

90,70G 3000—100 114, 10 et.bzG 001110, 0G Vestd. Cisenbaha 3 |=

Sri R X)

COLS C H H= H B H P H L T

t. SE mm Pi E a ea E S S

07-US,

O S S H H IR E E E

wes 1e“ 1“ ABBAAAAAA

El C.B. K.Ob. ut 4

do. do. 08 unk. 1 n Do SII

96 B do. 1906

pr up. -A.-B.lrz. 120 fp

. do. 31 do. 1904 unk. 13/4 E 1905 unk. 14/4 1907 unf. 17/4

prd. „V, BtRIV-KV L En Pfdb.-B. XVI1l4 XTX

uk, 09/4

do Ku, XXTyuk19104

do. XX[T unk, 1912/4 do. ZXXV unk. 1914/4 do. XXVIl unk.1915/4 do. XXVIT uk.1917/4 do. XXTlT unk. 1912/34 do. S L 1914/3#4

S 3 ° EXIV u unk 19 1919 18 do. Kleinb. ObL . H do. Kom.Ob.ITuk.10/4 do. VIu. VIT unf. 17/4 do. do. IV unk. 1912/34 D D E eze 3x do: do. I unk.1912/33 do. V unk. 17/34

Rhein, Hyp.-Bk. 66-68 83—85

do. S. 50, 69—82 A do. Hvv.-Kom.-Obl.|33

Rh.- S E

do. T VITA 10 10 i : do. LX, LXA uf. 12/4 do. e unk. 1915/4 do. XT unk. 1918/4

Bo I V V 32 Sächs\.B.Kb.{T uk. 09/4

do. do. IV unk.10/4

do. Do

Schl. Bdkrd.-Bk.T-Y . I—EV

.

wes cus Tei Imi

4 VI U: 1912 Da V unk. 1915

S ies iq R

b.S.50

A

do. uk. 1909 pA: do. Va. 1910 do. do. VIIuk.1913 do. do. u do. R E Es Do Do N E 3 do. dd: LX uf, 1916/34

S T

o n

Deutsche Eiseubahnstamm- us Pro oi df

S Ba

e Px]

Mi jj j L A A A. oOoO0E

7 M824

o

[N b j b j A S

m mm

La - P

s S Or

I L SPR A

[) O0

BRLBBEB A

o t

S5,

5000—100/88,00bzG 5000—100/97,00bzG

ka S

i O D

by

o

o

H RS L! mm A2 SSD

do. Genußs e 6j

t. alle-Hettst. Lt. A| 44 ónigsbg.*CGranz.| 64

do. ult. A

rignilee 2 6 einidend.Lieben- walde Lit. A, | 4

M Cn A

D bas p p

ipk,- Finsterw.|135 Deutsche Klein-

4 3 5 2 < Gelsenk 6 5 do, St b, 11 raßen Crefeld. Straßenb, 9x

ettr. Hochbahn 5

œAm| NASNANRDN]| | 1A Ar Wt ars A A

E f E E E E P P Ex P U Pp P V (P E LE 1E H BP M VE L D V HEm Mm VE M Me V e brn V E M

erliner . 8 A ult. Juli

ambg.» Altonaer |10 10 amburger . . . 110 [10 do. ult. Juli

do. Vorz-A. .| 1 |2 eidelberger 4x) 43 ildesh.-Peine A| 0 |— Magdebur .Strb.| 0 | 0

eburg.Strb.| 83| 8x Marienis eendf.| 74| 73

Medlenburger kv.| 41|

Niederwaldbahn .| 5

Eee Straßenb. 84| 8x 7

Stettiner do. d labehn 7 | 7x

Cisb.-Btr 4|4

ürzb. Straßenb.| 6 | 6

Auel Sev R E E

t H. BzligrTepli ab E B E

est. Böhmische 4E runner Lokalbahn .

Buliherader B;

ult. Zuli

Cat, «Agram Pr.-A. .

ABbeta E

Graz-Köflah Kaschau-Oderberg . Kronstadt-Harom. . emberg-Czernow ete Lai:

Oefterr. B, Elbetalbahr

do. ult, Juli|

E

M mm 5 P

R R E E P

DAS T Vit U V s V V F Trt 16 Jem 1e V

mm

È

Pr arr Q

afenba a O 1000 143 300 ¡G /500] 0,006

Oos 122, Ei

1000 1000 e 1000 E A

ia ie m et M

s

S S

Ia fm m j m m m P n

m

Ocn E

8 _— è S A E E E Lern mr A

M

Ian N ae O S750 Vi