1908 / 158 p. 36 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Sächfische Pfandbriefe, Rus. Anleihe 1890 ILE 25 4 Landw, Pfdb. bis XXIT| 4 S S o Ungar, Temes-Bega. 4 wen E 4 mla BERS | R l mnt e V a E DLGS NOEONNOE (T A I Kreditbriole bis XXI. do. do. Sr u. Ir| 4 (1.3.6914 N Rad i Kr.| 84 | 1,410 |—— do. do. 87, 91, 9634| 1.4.10 5000—100/90 G Eo F E f Ei 91 T5h4G L L IF, GUE S í 1 3.6.9.1 h S Er a4 1410 [— E L N Ée 1906 si 117 10100 mn.-Anl. 2, . . s A : 7 0G r «A,- Îs S Braunschw. 20 Ulr: «L, vSit. 20 171,50bzG Do Do ISOL NI R I ANA0 e do. Svark.-Cntr. T, T 4 _| 117 192,25G Do E: E (82 ves 2000100 89/60G Puibirg: 60 Tir-L.|3 | 1,3 150 [139,70bz DO S DDe 1894 25r| 35 |1,1.4.7.10|— Türk. Tab.-Regie-Anl. abg.| 12li.D.14| 18 Il-—,-- Pr. Hyp.-A.-B 8| versch. | 5000—100 85,10G becker 50 Tlr.-Losel34| 1.4 150 149,00bz do do. 5r u. 1x 34 |1.1.4.7.10|77/50bzG d Do Ul —— do. Q ¿. 126 ül 1.1.7 | 4000—80 |114,60G Oldenburg. 40 Tlr-8,8 | 12 | 120 E ult. Juli ck do. vers. | 4000—80 |95,20bG Sawhsen-Mein. 7fl.-L.|—|p.Stck.| 12 Zl Let G o. do. 1896 %5r| 3 [1.2.5,8.11]—— Pfarre und Schuldverschreibungen do. do. 31 vers. | 4000—80 |88,25bzG Au a p Fl. Lose - «pr Se do. 2 dr Ls N 3 [1.2,5.8,11|—,— Deutscher Hypothekeubauken. F 1902 unk. Ah Bn ; 00e n-Mind. Pram.-Ant. 35 L 2 e —_— . . er. ; , P E S An seten e aer (E E [ega S5 600010 S n er .1,4,7.10|—,— s : E A ' s „D. Uf. Ls ch j Anteile u. Obligationen Deutscher Kolonialgesellichaften p0: do ler| 4 L E U L 5 eris: 2000100 92208 S A 1.4.10| 500010097 208 KamerunE.G.-A.L.B 3 E ; 94.30bzG O e ult. Juli —— ünverlosbar|34| 1.4.10| 5000—100/92/ 20G P o, 3x| vers. | 5000——100/93,30G Ostafr. Cisb.-G. Ant.|3 | 11 | 1000u.100|108,40G do. do g M) O) 4 [1.14T.1Os- Berl, Hup-Bk-Pfdbr. (3 | versch | 5000—100/81,00G r. Pfob.-B KVITÏ4 | 1.4.10 5000100196 80058 (v.Reico m. 3 edin, N R E L] do: aba. (2 | ver] 000100 95,50bzG do XrXu XXTut1910/4 vei 2000100197, T0biG o Rüctz, gar do do 1906 ,60à88,75bz | do. versch.| 5000—100/89,60 do. XXIT ; E E unkv, 17| 4x | 1.1.7 196.00bzG N T 144 E o. unf. 1912/4 | 1.1.7 | 5000—100/97, 2604S Di Ostafr -Silduid 117 2000—500192,30bzB do. Staats-Rente S. N 4 [1.36.19 2l78,50et.bzB A E T af. 1414 | vere. 2000100 L 0bzG do: XXVTLaut 1915/4 1230 5000100197208 E In ; ; u 4. 79D A do. Prämien-Anleibe i864 O do. I, T E T3 LI 2000100 2720)G | do. XXVIIL uf-191714 | 1410 0 08.25b;G Ausläudische Fonds, do E E EN u 666 1A —,— do. K.-Obl. T uk. 18/4 | 1.1.7 99,00G D XRVI unt” 1914 si T R 920061G egliß, 5. Anleihe . 4.10 |—,— s XVI % L, . y Argenttn, Ellenb, A Ad | LLT [100808 Stieatih % Di S 5 | LLT |109,25bz Brs. Baut, O a (2060 200A 0E G E ah verle, I 89 30bzG do. 20 2 5 | LLT 100,80bz do. konv. Staais: e 38| LLT |76,50B do XÁT X&Taf11 4 | L410) 600020097 20b)G | do. Kleinb. Db 191214 1.1.7 | 5000100190200 DO D ult. Juli 28 Dbz S S «Anleihe U T —,— do. S L uf. 154 L17 | 5000—200/98 00bzG au: einb. Obl. . s La 2000000 26,008 i 9. G 1410| 5000—200|9340G | bo. Rom. Ob.iTut.16 1. j do. {unere Gold 1907| 5 | 15,612 (99/30et.bzB I A 1890 34 | 189 |—— do E N B do Me I ut A | 11 Do rel09/00G do d fle d | LLT de. S 1904| 3 | 128 |—— a NEN n joiO S VUO) 2000 2002000bIG Le E O E 0G b. 0. 5 N t O Iro . U ees . s i do. do. abg. T 5 L AOEEDID 1888| 3 | 12.8 Danz. Hopoth.- -Verein|4 | 1.1.7 | 5000—200 0G Eo: E E.1919 3z| 1.1.7 | 8000—500/90,25G do. do. R S a Súbweiz Eidgenossenstaft - 3x | 1.1.7 |96,60G do. 34| 1.1.7 | 2000—200|—,— DO. Do Cat O 00/90,25G do. do. innere f/ 44 | 139 [96.60bz Eisenb.-Rente1890| 3 | 1.1.5.9 |— Disch. vv.-PF.IV-VI/5 | veridh.| 3000—200|—— Rhein, Hyp -B. 66-68) s 1.1.7 « _|92,00G do. fußere 1888 1000 2 B | L410 ,60bzG Serbische amort. St.-A. 95| 4 | 1.17 82,00bzG VIT unf. 1912/44| 1.1.7 | 5000—200/101,40G n do. e T0 Siamesishe Anl uk. 18 44 | BP Ol 20G do. bo, Tula fo.) | 1LIO B00 20D 50G S So 3 S E E R E do do. 100 2 44 | 1.410 |94/10bzB O Spo aaa (A. (L S 22. T KITuk.1910 Vert: 500 96,50bzG do. Hyp.-Kom.-Obl.|33| 1,4.10| 2000—1 S do do 20e M | 1410 94,30b3 do ard io 4 [LLATIOOGZOO Do S Da S do. o. Ges. Nr. 3378| 4 |- 1.4.10 |85/80b do. j; ; TAT. E TIILV,VILVITA (4 | 1.1.7 | 5000— A COE N v a E ä Do: O Zuli aba: 4 (1.1,4.7.1097, 00G doKE, XV ZALS 4 Î veri. o do. VILL VTITAut.10(4 | 1.4.10 O 96,506zS oSnise Landes-Anleihe. 4 | 128 \—— Türk. Apmin Anleihe -- 14 | 1511 88.00 G ba N Y do SIEL L O00 OO 96,90bzG * U 1912 C 09. BDagDa. D, f o. Kom.- U 1.4.10 t N is 5000— B G is 44 | 1.1.7 (99,10G do. Konsol.-Anleibe 1890| 4 | 139 |—— do. do. uf.13/3}| 1.1.7 S do. XT unk. 1918/4 | 1.4.10| 5000—100/9820G She Nr Bade T do. unif. 1909, 06 E 4 | 13,9 195,50bz Doe do. S gi L 5000—200]90/50G Soi V E s d versch. 5000100 89;90bzG Le E 9. 0. S: è s x S «D... L, —— - 2e t 121 001-16 200 6 | 11.7 [103,50B o 4 | 139 s8T20b,G | Fefi-Bup-Bank K1Y 4 | 1.410 do. do. IVynf.104 | LLT | 5000100 1r Nr. 50000118 | 1.1.7 |103,50B S Ta r0LI4880b4 | do. Dove B S464 | 139 SüL.BI Bfcd ¿Bt T-V 4 |verieh. | 5000 200/90, 20 Ghilen. Gold Anleibe1889 ar: 4 d E Ungar. Gold-Rente aroße| 4 | 1.1.7 193,40bz do. do S474 | 1.17 I—IV 3x vers. | 5000—100/88,10G do do u te N E 89,75G do. mittel| 4 | 1.17 (208) bo. do. Ss 117 Schwzb, vp.ILTIT,V4 |versh.| 5000—100/97,00G da fene 4 | 117 028i | do do. feine 4 | LLT 1889063 pr A L do. TN unt 100 | 117 | 20001000740 4, , S s un 45 Ghineite Anl: 1995 5002 6 | 117 R E Senates S t | 162 s Gois A s 2 117 do. VIT unf, 1915/91 1410) 5000 1020S «Le do. Le ittel u. k ne| 4 1.6.12 192,90 do. 110/31 117 | 3000—300/09%90, Lehns E43 1.7 | 5000— p E 1896 500 u. 100 2/ 5 | 1,410 1101, 08 p do U uli, Zuli E s do. VL e ds t LIT (3 Sütd.Bbkcb.b S1, e 2G E ¿ - ¿15 32, s a 4. 2 E ult. Juli D G-A. (f, d. eis, T) 26! P do. Tut 13/144 | verd Wid.Bukrd. L Il 4 | veri. 5000—100/97,00G N ei “Tientsin: O 2 5 | 1.4.10 99; ‘80bzG do. o. 5r u. lr! 3 | 1.1.7 178,25G do. uf, 1915/4 | 1.1.7 do. Vut. 1909/4 | 1.1.7 5000—100/96,75G do S L 1A 96,50bzB do. gose ore “n 3.4 p. St.\—,— dio V E I 14.10 do. E VI uf. 1910/4 | 1.1,7 | 5000—100/97,20bzG ° ult. Juli x D, 96,50bzB do. Grundentlast. „Oblig. 4 | 15.11 |—-— Do tr 1917/4 | 1.4.10 De De Nus 1410 5000—100 2, 50G Dittir e Staats-Anl. Î897| 3 | 1.1.7 18750G Bozen u. Mer. St.-A. 1897| 4 1.5.11 95,256? L E uk. 1913 i U T bo Do 3z| LL7T | 5000—100190,30G vpti\he Anleihe gar. B E Bucarester Sk. A. 1888 konv.| 44 | 1.6.12 196,90G dambs HypS.141-340/4 do. do. IV z| 1.,4,10| 5000—100/91,00 E Mks U R B fan 4 L S | bo Se L do: do: L if (idi) 1E | 5001S L B i: D. : De uf.13/4 | 14.10 9500 u. 500 Fr 4 R E do. do. rine 435 | 1.3.9 195,50B “471-540 «E Deutsche Eiseubahustamm- und ginzländiitke Lose aal „fr. Z.|46 p. St.j138,25bz 0 D E A e O 8 SEU E R S Prioritätsaktieu. t -Cis.-A 48 | 16.2 |—, o eine| 45 2 z do. S.1-190 301-310|3z| vers - Diwidende [vorl|leyt.| Hi|Z.-T| St. z. 4 ceürgei 15 Fre. i “(e H [4s p, St.135,60bz Budapester do. 4 | 18.9 s21,50b¿G do. S 11-350 ut 13/32/19 10 Aachen-MastriGi| 52) 0 14 | 11 —— aliziswe Landes-Anleibe L i ¿ 1 Buenos S S E E G bann. Byk. As S ee S : Bone 1 R (100, Er e H ropinations-Anlei! 17 —,— es D, 1, ta R w.Ldeisb.| 7 | 6314 | 1. Ó iliale h Mona 17 11 S (n m Mh Po | d do Mane 120 De af N o o. 76| 11.7 51,25G . : S do. XIV unf. 18/4 | 1.4.10 ; 600 86, do. b'l Bl-84 5000, 200 «100 11 PSNG | de d im 8 | 117 E Li late E L O, « |1,60| 1.1.7 149,75bz i i : I Do E 24 31| 117 do, 52 „Lar. 90 10000 do. ult. Juli —— 6 | 514 | 1,1 S : do. po A 2000 160 186.12 [49106 Ghrltiauia do. E E echs E E vel E fa 4 14 100 0E , | 1,60] 15.6.12 [49,10G o. 1903| 35 | 1.4.10 —,— do. IX unk. 19104 | 1 1.10 ónigsbg.- Cranz.| 65|— 4 | 14 1000/500|—- do. Mh Gold-A. 89 19000» »„ |1,30| 1,4,.10 |39,50bzG Genua 150 Lire-Lose E S 6D Ot do: XI unk. 1914/4 117 Liegnit-Raw. À .| 4ï|— [4 | 14| 1000 [99/200 s 2000, | 1,0) 1:10 (89,50 Gothenb. St-A E: 17 4 | 15410 [—— do, Serie È, VIT ./34| verich. Ludw. B: 10 o Holländ «Stagte-Y -Anl. Obl. S S 139 3360bzG Helsingfors Stadt-Anl. 1900 4 128 —— D Se Pin; 918 L E Lübed- Büchen: 8 | 8'|& | L31200 Gle 695068 oes J avan, Anleihe I n 20 4 | 1017 [8970B Do: 81 | 128 |=— do. unkdb. 10e | 147 0 Cic 414 | 141 1000 (O C do. do. 90 Lv! 43 | 101,7 189,80bzG Karlsbader do. 4 | 1.4.10 |95,60G ?. do. A T Niederlaufiter . .| 84|— [4 | 1.4] 1000 |—,— S 2 ult. Juli E 89 7089 60bz Kopenhagener do. 1892| 4 1.1.7 |—,— do. F do. BIAE P47: Nordh.- „Wernig. A. 41 4 | 1,4 : 82/75bz A S 4 | 1.1.7 181,60bzG Doe E E do. T7 do 1914/4 L Ps «Neur. 4 74 [14 0200 E o. s A s s Le Be so ois _— H R Salleniide Rente fony. gr. 2t LLT S 8issaboner do. LII 4 | LLT [80/00bz do: VI do, 19154 | LLT Reini R SECO 1000/300|—,— T E E do. Eeine| 4 | 1.1.7 |80,90bz do. T do. INSSH 11,7 walde Lit. À….| 4 |— 4 | 14 91406; do. do. amorti. ILIV| 4 | 1.1.7 I—— Mailänder 45 5 fire-Lofe (fr3/4 v. Sti] 506 do. alte konv. I IIT/34| 1.1.7 Kint.-Stadtb, A4 A E14 N07,76B 9 47 ( Lire-Lose .Z.|( p. St.[19, do. t g Mexik. A. 99 20400, 10200 d 6 [LLTIOOOOG A E S3 27,28 Î Ml.-Str.Hvp.Pfdbr. 2,4 ELT Sant. Lit, AE, 4 0 | 11 1060 [10180B do. do 2040 * | 8 (1147.10/101,60bz N Zas do do. I Zshivk.- Finsterw./184| 14 | 14| 1000 1270,00G do. de 1904 400 7 4 | 1ER S do. S.90-3 ufv.19 5000 « [4 1.L7 Set G E ¿Huy -pidbr. R E S tee Straßenbahnaktien- do. 2100 „| 4 | 16.12 |—— j «L. ,O0bz : /400]141,50 Nou», Staats-Anleihe 184) 34 | 15.410 [—-— do. S L 189 60 L verl. T eaoabiG | do. VIiTunt 6.19114 | Tat Alls; doku, Sib: T1 84 | 11 d E j o. 0 28 |—,- f EOR IX 19144 | LL S Í E Sofia Stadt unkv. 1916| 5 | 1.5.11 196,50B do. TX unk, b. 4 | 1.1.7 Alt. Schmalsp. A| 4 |—|4 | 14 Oef. Gold- „Kente d fl ¿ 1210 98/50bzB Stoäholmer Stad-An, 1880| 4 | 15,6.12 |—,— do. S b. O 1,1,7 Badische Lokalb. .| 3 | 23/4 | 11 1000 0G f. Geb-Mente “H § | Lo (ao a do. Mens) L | E | do X unEL1NÓ | 180 Same Ca, 2 (E L11000 radgoO do: do: ult. Juli 1 6,12 s L E 11 |1200/6001129,00 L c - do. fleine| 4 | 15.6.12 |—,— do. do. .134| versch. | 8000—100/90,50 Boch.-Gelsenk. . .| 6 da: fono. Rente 4 l 125 (8680b,G do. de 1857| 34 | 15.39 [91,00G do. X unkv. 191834 1.1.7 | 5000-60 |91 R BraunsGweiger | 54/ 54/4 | L1 |1000/500 A . konv. Rente .… ...- E G aner 30 Lireivose : fe: 3/4 p, Sb do. Präm.-Pfdbrf.4 | 1,2 300 Bresl, Elektr. .| 6 | 6 |4 | L1| 1000 |—— do. Silber-Rente 100d L dl 1.4.10 [99,10G Wiener Kommunal-Anleihe| 5 I Mittld.Bdkr. 4 | 1.1.7 | 5000—100 96 '50b¿G do. Straßenb.|11 [1031/4 | 11| 400 |—— do. 7 1410 |99-10G do. Inv.-Anl. unkonv. 12/ 4 | 1.1.7 |96,90G Wo, V unt. 6. 1909/4 | 117 | 5000100196 T5bzG | Grefeld.Straßenb.| 94| 74/4 | L1|1000/500|—— do. t Uaménte N Ee 12:8 do. Stadt-Anleihe 1828/4 |- L1.7 /96,70bzG 2 VT unt, b. 1915/4 | 1.4,10/ 5000—100/97,90G Danz, Elekt. Str.| 63| 63/4 | L1| 1000 |—— Do, E Sese 4 | 1511 [1622666 | üter do. 9| 8x | 16,12 |—— do. G nór-BtdA Eo O G Eiettr. HoGbabn 5H (4 | 14 1000 104,006 Ens Paal enbahn Ga Ÿ| L O Be E E le (E R Sh o 0 Bt (E A ania S ht ult. Juli E [63.2et G P R N 31 e früher Stett. H 116 44| 1.1.7 | 8000—150/109,10G o. Pet: à Juli S ah J E Dit, do, UIT See, fr. 3-4 p. St: 110206 E do. e Bd B e E Lf 3000 200 U E 10 [104 | T1 1000 [— 4 do. 1889 E LIT 101A Ob Dem B Kass.-D El E S 31| 1.1.7 | 8000—200/93;7bet.bzG | Hamburger 10 [10 |4 | L1(1000/5001177,60b8 I 800 r IOLEOES ongu-Regulier, 1 00 flatoje S do. konv... 34 1.1.7 | 3000—200/95,60bz do. ult, Juli : R R R E D | Sl Binggernlda L (Sn 1 (gd, Gie til (L S (R L Ah H . do. 90 4050, 2025 b 5.11 |—— ordd. Gr 4 | LLT 100/96,00bzG do. Vorz-A. . (1/2 5 R Om (geei E Rio S Pes N t s s 7 95 C Iz E 0 T 7, ilde eine u R nao E R F E Vio | E o, E G : N s ; 0, 1 0. un 4. j (l i E 405 «4 | LLT [89406 S E bo. Li unt a T O 50G | Marienh.“ jeendf| Ti T | LI O De 94 4050,2025 „(4 | LIT 89 2et bzG S L dautlos ¿pie ; E °1'50G do. XVI unk. 1917/4 | 1.1.7 | 5000—100/98, Medlenburger ky.| 43| 41/4 | 11 do. do. 406 » 4 | LLT (81200 Ati Ii 4 | L117 |9340G O TR S 83 s 2000100189 25G Posen. Str E do. do. 96 4050, 2025 7 | 4 | L511 |88egLd Nord. „Pfandbr. Wiborg Lu. ¿I 4 14.10 (86,00G XTIL unt 1919|34| 1,4.10| 3000—100|92,00G S raßenb. 2 704 E 9. : è 5 «A, Or ü an s e 0 Á R O4 U A | Doe Malte Is A S, p T D los | el Gebe a2 1 do. do. 98 4050, 2025 4 | L511 [8860 Pest. U. Komm.B.Pfdb.ILII1| 4 | 1.28 198,25bzG 117 3000— enbahn) 5/— | L ü 6.11 (88/60 29, Se 100/111,00G V : E mi E [s G Ea E Es e es (E E do. do. 1905 konv. 4 1410 89'25G Polnische Pfandbr. 3000 N. 4“ 11.7 90, 0b do, XIX ut. 1911/4 | 14.10 Ee G | Würzb.Siraßenb.| 6 | 6 4 | 14 2. o. o 4.10 189/25 Le j do. XXI uf, 1913/4 | 1.4,10/ 50 D Do. 100 N 4 1.4.10 89 30bIG gabe rtugies. Tate Monov: -A.| 44 | 14,10 |— 5 do. XXTI uf. 1915/4 E 2000100 2, G Aue leaie Eisenbahu und E at O E (B E Ee E ERO | R E e as e 4, ; S8 .St. Z s 12 S f s e ELT7N Russ.- «Engl Anleive 1822| 6 ¿[1892 2 Siek, Suv.-Pfdbr. 1878 4 | 1.1.7 97,00G do. XX uf. 1913/3t| 1.1.7 S he Nordbahn s 1 L do. N e 2 a —,— R L db. E E LUT 36 10b;G do. XXIITuk.1915/33| 1.1.7 | 5000—100 92 75G Brünner Lokalbahn . . Bi 4 f E do. E 5 a E Bas mittel, fleine| 4 | 1.1.7 196,10bzG do.knv.XI,XV,XVI/34| vers. | 5000—100|89/'50G B aa B 133 S 4 B i D. E ' Ls N a a 4 | 1511 8370b) da C Ra Pr. Gtr-Bdfr. 190018 | 1,610) 5000— E O [au A E M 6-514 17 06 do. ult. Juli —,— L u.0ufv.12/14| 4 | 151.7 [94206zG do. 1901 unk. 19104 | 11; Graz E O S S E do do get Du 5 | 117 spI0Obs | Serbische Gotd-vt i, 1916) 4 | 154.10 194.20 Do. TNS MUEIOIOlA [12:7 | 2000 100007/00BIO 4 al M Obirbcig 4 | 4 4 |LET R do. do. E Ÿ 5 | T [-= StoEholn Wid P fandbriefe LLT 101,00G do. 1906 unk. 19164 | 1.17 | 5000100 G Kronstadt-Harom... - E i ues ult E do. do. 1888, S ate do. 1907 unk. 1917/4 | 1.7 | 5000— L emberg-Czernowiß . 8 = e E (Ae O (E O j O do: 100d unt. 01S T7 000 Ug O Oes. B. œveialiabn sti 6141 11 ITZ

a ada In (O m

D M