1908 / 169 p. 32 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Sächsische Pfandbriefe, 0 Anleihe 1890 ITL.Em.25r| 4 1|1,3,6,9,12]—,— Ungar. Temes-Bega . . . . „| 4 1410 P::CB, K N 01ut10 4 1.1.7 Landw. Pfdb. bis KXIIT L 117 199,75G do. Sr u. Ir| 4 [1,3.6,9.121—,— do. Bodenkredii-Pfandbr. 4 | L511 |—— do. do. 08 unk. 17,4 | 1.17 bis XYV verschieden 91,75G do: do. I, Em. 2r| 4 |1.8.69.12 E do. i, Kr. 3 14:10 |—— do. do. 87, 91 96/31 1,410 Krditbrief bis XXIT. 99 75G do. do. or u. Ir| 4 |1.3,6,9,.12/—,— do. Regul.- Péandbr 1.4.10 |—,— do. do. 1906!34| 1.17 veribicden 9L75G an N I, E x R E da: L N DET 16 2 i A Pr.Hyp.-A.-B.I13.120 3e A S i Se S 300 {—,— s Z : 0.0,0,Lal—,— D Spark.-Cntr. | d z ,— R 2/ vers. Ba 20 Eir-L/—iv.Sit| 60 (171,006 | do. do, 1884 cl 84 [LL4TIO E E e E S E 2s: ura e S da do Sr u. Ir| 34 [L1L47:10|—— f q Si TE E E übeder 50 FlrLose 34| 1,4 150 |—— e E C Le OLSTs 0. 9. 4 versch. Oldenburg. 40 Tlr.-L./3 | 1,2 120 1127,40bz da S Ui 3 1125811 E Planvoriefe uud Schuldverschreibungen 2 D E oi pre ; Sachsen-Mein. Tfl.-L.|—|p.Ste 1 32,50bz do: do. A A3 S —— Deutscher Hypothekenbauken. A 1906 s 1 14 | veri. Ua burger 7 Fl.-Lose .| | # pr. Stüdck A do. ult. Juli Bavr.Hdlsb.IVunk.11/4 | 1.1.7 | 5000—100499,40G do., 1907 unk. 17/4 | veri. Cöln-Mind. Präm.-Ant.| 33 | 1.210 [182,00 et.bzB de. LEMST, IT2bru.10r.| 4 [1.1.4.7.10/85/60bz do. V u. VIunk. 12/4 | 11.7 | 5000—100/99/40G do. Komm.-O.uk.18 4 | 1.1.7 D itbenbeiniee 7 BL-Losel | é pr. Stückt|—,— do. d do der 4 1.147,10 —— do. R U, A N 84 La S E PrH.-V. “BtKIV- XV(4 | 1410 o. o. er| 4 11,1.4,7.10|—,— Bay. Hvp.- U {| versch. 92,00G do. 133] versch. Anteile u. Obligationen Deutscher Kolonialgeselichaften. | do: do. ult, Juli T do: unverloëbar/34| 1.4.10| 5000100192, 20G V. Pio X La) KamerunE.G.-A,LB3 | 1.1 ian do. do. TI 1891| 4 |1,1.4,7.10|—,— Berl. Hyp.-Bk.-Pfdbr.|3 | vers | 5000—100/81/,00G XIX uf. 09/4 | 1.1.7 8 E A L1 | 1000 u.100 do, dO 1902 PE E 4 1.1.7 183,70bzG L L „abg. 31 gen „| 5000—100| 25,60b)G 20 ‘XXu XKIuk1910 4 versch 0 o. 0. U uli —483,70 o. 0. 0. versch. z N XXTIL 1. X ‘120% Rückz. gar.) do. do. 1905 unkv, 17| 4x | 1.1.7 196,00B E do. V, VI uk. 14/44 pers ;| 5000—100/101,40b R XXV E 1914/4 1410 Dit.-Ostafr.Schldvch.|34| 1.1.7 R E do. Staats-Rente S. 1-252| 4 [13.69.12 78,00bzB do. 1, IT uk. 14/4 | versch.| 5000—100/97,30bz - do. XXVIunk. 1915/4 | 1.4.10 (v. Reich ichergeftell) do. t. Juli Ds: ITIV uf. 15/4 | vers. 27-206G do. XXVIT uf.1917/4 | 14:10 do. Prämien-Anleibe 1864| 5 | 11,7 1362,50bzB T uf. 16/3t| 1.1.7 | 5000—100/94,75 do. XXTLIT unk, 1912/3t| 1.4.10 do. do. 1866 B S do: K.-Obl. T uk. 18/4 | 1.1.7 5 do. XXVT unk. 191432 1.17 Ausländische Fouds. do. Stieglitz, 5. Anleihe. .| 5 | 1410 |—— Brschw. R E: XVI XVTIL (87 versch Argentin. Eisenb. 1890 .. [5 | 1.17 |—,— do. Boden-Kredit... .. .| 5 | 11.7 110920B VIL4 | versh.| 5000— D, do: Kb n 1919 si 117 do. ‘do. 100 2/5 | 1.1.7 [100,50G do. konv. Staats -Obligat.,| 3,8| L1.7 |76,30G do RXXI XKTuf. 11/4 | 1.4.10} 5000—200/97, 306 do. Kleinb. Obl. . LI7 do. do. 20 2/5 | 1,1,7 1100,50G Sühwed. St.-Anleihe 1880 34 | 14.10 |— do. XXITT I uf. 15/4 | L1.7 | 5000—200/98,00 G doi! E LS 33 1.17 do do. ult. Zuli S do. 6| 33 | 16.12 |99/406z do. X u. 134] 1.4.10| 5000—200]93,40 do. Kom.Ob.iluk.10/4 | 1410 do. innere Gold 1907| 5 | 15.66.12 199/25B do. 1890 34 | 1,3,9 1983, ‘Thel bzG do. IT-IX, ÂT-XV do. VIu. VIT unk. 17/4 | 1.17 do. Anleihe 1887. . 5 A7 E do St. “Rente 19048 28 I 34 versch.| 5000—200|89,75b do. L Ly unk, 1912 at 7 do. do. fleine| 5 | L17 1906| 34 | 12.8 |—— do. XX uk. 1910/34| 1.4.10 90/00 do: do N LL7 do. do. ae 5 | LLT |99.75bzG de 1888| 3 | 128 (797064 Danz. Hypoth. -Verein|4 | 1.1.7 do. da: Lr unf, 1919 5 1410 do. do. aba. I 5 | 1.1.7 199,90bz Sthweiz, Eidgenossenscha O S 34| 1.1.7 | 2000—200|—,— do. V unk. 1733| 117 do. an innere) 4x | 139 96,60G do. Eisenb.-Rente1890| 8 | 1.1.5.9 |—,— Did. [En Pf. TV-VI/5 | versch. E Rhein, Hyp.-Bk. 66- E do. do. innere kl.| 44 | 1.3.9 196'60G Serbische amort. St.-A. 95| 4 | L1.7 181/00bzG VIT unf. 1912/44| 1.1.7 | 5000—200/101,40G 83—85 1.4.10 do. ußere 1888 1000 £| 44 | 14.10 |—— Siamesishe Anl. uk. 13 | 4 13:9 [93/60bz 1 a bo. Lu. atv. 4 | 14.10 s do. S. 50, 69—82 ; 31 beri: do. Do. 500 £| 44 | 1.4.10 194,10b Spaniste Schuld unabg. . .| 4 |1.147.10—— àè . | do. ___do. X/4 | versh.| 5000—200/96,60G do. Hvp.-Kom.-ObL.|32| 1.4.10 do, do. 100 £! 44 | 1.4.10 194,60 o. do. agr. abg . .| 4 |1.1.4.7,10|—— do. T Kut. T8104 versch.| 5000—200/96,75bzG Rh, - Wesi, «Bodente: D Do: 20 £| 41 | 14110 19525G R do. mitt. abg.| 4 |1.14.7.10(—— do. XIVŸ uf. b. 1914/4 | 1.4.10 97,50bzG 4 | 1.17 do. do, Ges. Nr. 3378| 4 | 14.10 |86,50bz do. do. fl. abg. . .| 4 [L14710] —— do. XV, XVI uk. 17/4 | versch. . [98/00bzG do. Lt A 104 | 14:10 ‘Bern Kant..Anleihe Si konv, S E do. do. ult. Juli ‘abg: E do.XIIL, X1ITA m. 13/3z| versch. 92/50 do. IX, [XA uf. 12:4 | 1.410 Bosnische Landes-Anleibe. | 4 | 128 —,— Türk. Admin.-Anleihe . 4 | 1.5.11 188/80bz do. TX/33| 1.4.10 89,50G do. X unk. 1915/4 | 11.7 A E Voi 44 | 14.10 |—— do. Bagdad E.-A. L. | 4 | 13,9 |86,90bz do. Kom.-O.ITuk. 17/4 | 1.4.10| 5000—200/99/00G do. N unk 19184 | 14.10 do. do, 1902 unkv.1913| 44 | L1.7 |98/90et.bzG do. Konsol.- ¡Anleihe 1890| 4 | 139 |—/— do do uk.13/3t| 1,1.7 . 195,00G T [84] vers. Se Do “Anl. 92 do. unif. 1903, 06 ukv. 13| 4 | 13,9 195/90bzG uf.13/34| 1.1.7 91,00G Sü, Bb Ir ut.l 09/4 | 1.1.7 r N 1-—246 560| 6 L117 —,— do. do. ult. Juli 10Ba95,90bz Dresd. Bk. «Obl. gar.|34| 1,4.10| 5000—500|—,— dd: s IV unk.10/4 | 1.1.7 N 121 561—136 560| 6 | LLT |—— bo E 4 | 1.3.9 [8740B rff. Hup.-Bank XIV (4 | 1410| 5000-200 97,70B L IL. , 33] vers. E Nr. Es r S do. 400 Fr.-Lose. fr.Z.|4 p. St.[149,50bzG c ‘Hyp.-Kr.-V.S.43/4 | 1.3.9 | 5000—200|97 70G Sû. Bfcd. r T-Ÿ [4 |ver\ 1r Nr. 20 000 4 ¿ do. do. ult. Juli 48,50A8,90 bz | do. do. S.46/4 | 1,3,9 | 5000—200/97;50G I es 3x| vers. Chilen. Gold A L A T Ungar. Gold-Rente große| 4 | 1.1.7 193,25b do. do. S474 | 1.1.7 | 5000—200/97,90G Sümib, wp V 4 versch. 9. mittel] 44 | 1.1.7 189,75G do. do. mittel| 4 1.1.7 193,30 de: E S 17 ) 9. 09/4 | 1.3.9 de. Do fleine| 44 | 1,17 |—--— do. do. fleine| 4 | 1,17 193,50G 34 1.1.7 | 5000—200/93/80 IO VI unn 19124 1.1.7 do. 1906| 45 | 1.4.10 85,75bzG do. do. ult. Juli —,— Golh Grd Pr-Di1 Si Er 300 25G do, N unk, 1915/3} 1.4.10 Ghlnesiike Anl. O 500£2/ 6 | 1.17 do. Kronen-Rente . 4 | 1.6.1 do E SNE 314! 1.1.7 R S 34| 1.1.7 do. 50£| 6 | LL7 10,9064 do: do, mittel u. kleine| 4 | 1.6.12 193/00bz do. I, TV'x 110/34| 1.1.7 | 38000—300/99,50G Südd. Beke. b.S.13/4 | versch. do. d 1896 500. U. 100 2 5 14,10 11 02'50b;G do. ult. Juli do. NE, « 4 | 1.1.7 | 3000—300/97,80G b. S.50/3x| 1.4.10 e I L t 5 | 1.4.10 102,30b3G do. Stagis-Renle 1897 .| 34 | 1.1.7 [82,40G do. IXa uf. 09/4 | 1.4.10| 5000—100|97/'80G Witd.Bdkrd. L T, 4 | versch. t Juli do. E (f.d. eis T)25r S E J do. X, XTTuk,13/14/4 | versh.| 5000—100/98,00bzG do. do. V uf. 1909/4 | 1.1.7 do. e ientfin-PInt 19 B A0 101,0 1.00bzB do. 3 T, do. X uf. 1915/4 | 1.1.7 98,00 do. do. VI uf. 1910/4 | 117 44 | 1.3.9 197,25bz do. Lose L fr.Z.|4 p. St. 320.00bzG do.XITV, aut.1916/4 | 1.4.10 10G do. do. VILuf.1913/4 | 14.10 do. 50 1 E 44 | 13:9 97,25bz do. Grundentlast.-Oblig.| 4 | 15.11 |—,— d É ul 1917 e Lao 5000100 E do. do. VICut1915 4 14.10 o. versch.| 3000— e R 1 Hinishe Staatt-Anl. 1W1| 8 | 117 (87506 Bucareste Si A 188 fonv. 44 | 18612 [95 75G XI uf. 191884) 1.410 91,608 T E Si L410 E E M ee 1 A —_,— B L fleine 41 16.12 96. 00G amb HupS 141-40 4 E 5000—200 O G do. do. LX uf. 1916/35] 1.1,7 .. «L, E D, m W ERE u. 12500 Fr. 4 | 15.11 |—— E do. E A 60h4G do. S.401-470 uk.13/4 | 1.4.10 07 95bG Deutshe Eiseubahustamm- und u. 500 Fr. | 4 | 15.11 [101,30G L de 1808| 4 | T7 [0g do. S471-540 uk.16/4 | 1.2.8 | 5000—100/98/00bzG rioritätsaktieu. Binnlándise Lofe. R fr.Z.|4 p. St.j101,50bz S5) do. Meinel 41 L1L7 0E do. S.541-580 uk.18/4 | 1.2.8 98,50 Dividende Saite H.-T | St. z. f is.-Anl. , 35 | 16.12 [7625G Budapester do. 2 Ra I do.S.1-190 801-310 34| versch.| 5000— 200|90,0063G | Uachen- Mastricht] 281 0 14 | 11| 600 |— zeiburger 15 hues.-êose « «fr. 3./-& p. St.436,90B Bueno? Air, Stadt 88 10002) 44 | 1612 |—— do. S.311-350 uk.13/3z| 1.4.10 02G | do. Genubsh./1044 0 str,Z4 p: St.[78 ‘00G alizishe Landes-Anleihe. .\ 4 | 15.11 F Vos 5002| 41 | 1612| Hann, Bdk. 4 | 1.1.7 | 5000—100|96,50G Braunschw.Ldeisb.| 7 | 6/4 | 1 500 128,50 et.bsG do. ropinations-A: nleihe 4 Le do E 100L| 4x 16.12 91.506 G do. IX X unt.1913 4 1,4.10| 5000—100| 97,00G reis De Aar 7 |— 4 | 1.4 /1000/500|— 8400 Griechi e 49/6 Monopol| 1,75 L1.7 |50/90G a b: 202) 43 | 1612 [92/10 Be do. XT-X1unk.15/4 | 1.4.10| 5000—100/97/10G Eutin-Lübeck . . .| 3x) 3x4 | 11 84/00G 600Sr.| 1,75) 1.1.7 |51,00et.bzG | Bo Do 1891| 6 | LLT 10LTEb, B do. XIV unf. 18/4 | 14.10 5000—100/98,00G ankf.-Güterb. .| 5 | 14 | L1/1000/500—— do. 59/9 81-84 5000, 9500 » |160| LLT 0bz h D fleine| 6 | 11.7 [102/00b!B do. E L 3t| 1.1.7 | 2000—200/92,50G "alberit-Blankbg. do. do. 500 |1,60| 1.1.7 149/,40bzG do: E Juli I bo E N 33| 1.1.7 | 2000—100/90/50G 6 | 53/4 | 1.1/1000/600/124,006zG do. 59/0 Pir.-Lar. 90 100004/ 1,60| 15.6.12 148,46bzG Ch fti h * 1894| 4 S Leip On p.-B. Ser. F, lie-vettit. ‘Lt. A 41|— 4 | 14| 1000 |-—-— do, do, 2000 |1,60| 15,6,12 /48,40bzG He 1908| 3x | 1410| N 4 | vers.| 5000—200/98,60G ónigsbg.- Granz.| 64| |4 | 1.4 1000/500|—— do. do. 400 |1,60| 15.6,12 148,40bzG e 150 Lire-Lose fr.3.|44 p. St.|—— do. S unk. 1910/4 | 1.4.10 7:50G Liegnit-Raw. À .| 45|— 4 | 1.4 | 1000 199/20G do. 4% Gold-R. 89 10000 , | 1;30| 1.4.10 [39/95G cibenb. Si 9 g 0 S. A E E39 Es do. XT unk. 1914/4 | 1,1.7 | 5000—200198/00G do. do. B ,| 31|— 4 | 14 .__|——- do. Do, 2000, |1,30| 1.4.10 |39,25G Ea jen d R i174 | 15410 l do. Serie E, VIT .34| versch.| 1500—300/91,00G Ludwh.-Berbach .|10 | 93/4 | L1 {500 fl. f. |—,; do. 400 |1,30| 1.4.10 39,25G Gels f 3 Sl dt-A L 1900 4 128 E do. X unk. 1913 34| 1.1,7 | 5000—200 91,00G Lübeckt-Büchen . .| 8 | 8 [4 | 1.1 |1200/600} 70,60bzG viländ Staats-Anl. Obl. 6 D S 18 E O0 A I Ga Meckl.Hyp.-P.Îrz.125/43| 1.1.7 | 1500—75 |—— do. ult, Juli S apan, Mule unk. 10| 44 | 10.1.7 ]89,10bz Uo Bl Sg do. unkdb. 19094 | 1.1.7 96,80G Mel, Friedr-W.| 4x|— [4 | 14| 1000 [104,00G do. do. 100 2v.| 44 | 10.1.7 189,20b3zB Ka E oi 4 | 1410 [96'256 do. do. 1910/4 | LL7 | 3000—100/96/80G Niederlausiker . .| 35|— 4 | 14| 1060 |—,— do. do. 20 Lv.) 44 | 10.1.7 89,40et. B SovenbatenriDo e A892 T E do. ITL do. 1912/4 | 1,1,7 | 3000—100/96,90G Nordh.-Wernig.A| 435|— 4 | 14, |[83/50G S Alu O do) L ISBO B A T do. TY do. 19134 | 1.1.7 97,00G Paulinen.-Neur. | 7 |— (4 | 14| 500 |—— «4 4 T 81/20bzG do: do. 1895| 3 117 S do. V do. 1914/4 | 1.1.7 | 3000—100/97,00G rignißer... 6 |— 4 | 1,4/1000/300j—,— Siglienisäe Rente konv. „gr E L 104,60G Lissaboner do. 86IL,IT| 4 | L17 |79/756zG M do. E Á H 3000—100 E E j A E e E s 1 0 1.7 h , alde Lit G L Z do do N ie Mailänder 45 Meh Ms z T2806 | po. alie fonv.IL II8I| 11.7 | 8000—1008950G Rint-Stadi d eas 14. . morti}. 11, 47 I—,— 5 E * S+ = Z 5 S f Mexik. A. 99 20400, 10200 4| 5 |1.1.4.7.10|—— Moder SLA S 27 dgst- p, Sk: 19,00G Mel -Str.Hup-Psdbr./24 1.1.7 hi6 | Sant. ei XE 4 a4 | L1| 1060 [10190@ do. do. 4080 | 5 |1.1.4.7.10/101,90bzB SOOOB H ver 2,4 1.4.10 104,90G Zschipk.-Finsterw.|134|— 14 | 1.4| 1000 [270,000 do. do. 2040 „| 5 [1.1.47.10[101,90bzB L 1000-100 , | 4 * 5'256 do do. E 95,10G do. do. 408 „| 5 |1,1.4.7.10|—,— do. &.30-33 ukv.13 5000 4 I R 2,11.4,10 95,10G Deutsche Klein- und Straßtenbahnaktitt- E He 1904 A 4 } 16.12 |—,— do. "10001 4 | L117 |82T5et.b1B Mein, Huy «Pfdb IT Aa. Kleinbahn | 7 | 7.4 | 1.1 1200/400 144,006 Nouv. Staats-Anleibe 1894| 34 | 15.410 |—— da 1000-—100 | 4 O e30b:;G do. VIiTunt.v.1911 (4 1.4.10 720b3G Allg. Lok.- u. Strb. 7H 8 4 | LI 1000/8500 142,406 do: 2E Sha Siadt his 1E S 1E C0 do. IX unk, b. 19144 | 1.1.7 97:30zG | Alt. Schmalsp. A] 4 | 41/4 | 14 |* 1000 [94,00G m O2 [428 Stotholmer Stadt-Anl, 1880| 4 | 156.12 |—,— do. KI unk. b. 1916/4 | 1.1.7 8,10 Badische Lokalb. .| 8 | 21/4 | 11 | 1000 |—— Def Gold-Nente 100) fl 4 | 1.4.10 |98,60bz do. feine 4 15612 |— do. XIT unk. b.1917/4 | L17 98,20G Barmen -Elberfld.| 5 [05 |4 | L1| 1000 |—— G 00 fl. 4 | 14.10 [98,70bz O * 18851 4 | 15612 do. XIT unk.b.1918/4 | 1,3:9 98,40G Berlin-Charlbg. .| 2 | 0 |4 | L1 (1200/6001129,00 G do us uu T7 do do. Tleinel-4 | 10618 |— do. do. «184 versch.| 8000—100/90 50bzG | Bob.-Gelienk. . | 6 | 6 |4 | L1| 1000 [132,00 do. Kr.-Rente 4 | 1,39 ]—— do: do. 1887| 34 | 15,39 [91 75G do. X unkv. 1913/34/ 1.1.7 91,306 Braunschweiger .| 53| 53/4 | L1/|1000/500|—— do. N ene ‘oe oie s 4 PLLT S Venetianer 80 Lire-Lose . . .|fr. Z.|46 p. St.[|—— do. Präm. E 4| 12 131,70B Bresl, Elektr. .| 6 | 6 4 | L1| 1000 |—— do. 4 | 15.11 |—— Wiener : Köinmirnal-Anleibe|: 5 | T7 Mittld.Bdkr. 4 | 1.1.7 | 5000—100/96,50G do. Straßenb.|11 1101/4 | L1| 400 |—— do. Silber-Rente icd l 44 14:10 |—— do: InveAul:unkonv-12/ 4 | PI7 do. 1 unk. b. 1909/4 | 1.1.7 | 5000—100/96 75G Crefeld.Straßenb.| 9x| 75/4 | 1.1|1000/500|—,— do. 00 fl.| 4/5) 1.4.10 |—— do. Stadt-Anleihe 1898| 4 | L17 |96'10G do. VI unk, b. 1915/4 | 1.4.10} 5000—100/97,90G Danz. Elekt. Str.| 65| 61/4 | 1.1| 1000 1067 75G do. Sein E a 4/5) 1.28 |—,— Züricber D 1889| 3x | 1612 D e 34/ 1.4.10} 5000—100/90,00G Deutsche Eisenbt.| 54|— |4 | 1.4 | 1000 94:00bzG do, 1860er Lose... ... 4 | 1.5.11 1153,20bz E L do. Grundr.-B.I[1/4 | 1,1,7 | 3000—200/97/75G Elektr. Hochbahn! 5 | 5 4 | 1.1| 1000 z do. 1864er Lose „fr. 3.4 p. St.1470,00b Bd Hauptstädt. Spark. 4 | 15,11 ¡—,— do. do. C184 1.4,10/ 3000—300/90/00G Erfurt. elekt. Strb.| 7 | 7 14 |1.10| 1000 ard Sao Paulo Eisenbahn Gold 5 | 1.17 126, 10bz Nationalb. Pfandb. Il| 6 | 1.5.11 |—,— Nat.- Hypoth.- C. - Gr. Berliner . .| 8 | 8 [4 | 1.1 |1200/300][1 10bi Portugiesische unif. S T 2,10bzG Dinilcte Landm.B.«Obl. IV 4 |LLT —— früber Sn: 110 4 UIT, 109,20G do. ult, Juli 17216 n Bo gli ul 3.4 p. St.110/00G do. Insel Bdkrb -Psdbr.gar.| 8 | 117 [0 E: Le O O0 e PO E Alfianczi10 (10 le [Je O r. 3.6 p. St.110,00G o. Inse T d Laa: ï 17 —-— 0 R 1,1,7 | 3000—200/98,00 ambg.- Altonaer ¿ Run. Si.-Obl. dd s E 1.6.12 1101,50bzB do. SuselBuki ¿Bre X 4 L177 —— D E zie 33| 1,1,7 | 3000—200 B N cite « « « 10 [10 ¡4 | 1,111000/500 rede do. 1889. 4 | 1,17 191,20B Donau-Re lier 100 iLefofe 5 | L117 |—— do konv Le ene 35| 1.1.7 | 8000—200/96,30G do. ult. Juli «s 0. O ie{ 1.17 |—,— an vp. ¿Ver Anlei 4 A E l Do D 3 | 1.1.7 | 3000—200/93,40G Hannover . .… 0104| L1] 1000 7508 do. do. 400 „(4 | 1.17 N 75h F A E Sie LI-Vi4 | 11.7 | 3000—100]96/00G do. Vorz-A. . | 12/4 | 11| 1000 E do. do. 90 4050, 2025 „| 4 L1.7 193,008 Holländ. Kommizial-Kred. L 3 152 —— Do N 4 | 1,4,10} 3000—100}96,00bzG eidelberger . . | 44| 43/4 | 1,1| 1000 do. do. 810 „(4 | L17 [93/40bzB al. Hyp.-Ob T E do. X unkb. 1909/4 | 1.17 , ildesh.-Peine A| 0 |— 4 | 1.4| 1000 ‘56 do. do 405 „(4 | LL7 |93/50bzB tländ. Botrd.- dbr f B E do. XIfdb. ukv.1910/4 | 1.1.7 | 38000—100/97,25G önigsberg.Strb.| 0 |— 4 | 1.7 |1000/500 16/750 do. do. 91-4060,2025 „4 | 1,17 |89,80bz SLRUD: KredeBa «Db. 4 | 116,12 192,90bzG do. XIT unk, 1912/4 | 1.4.10 97,25G Magdeburg.Strb.| 83/ 84/4 | 1.1 1000/500112 2408 do. do. 810 „(4 | LLT |—— {84 | 116,12 |—,— do. XV unk. 19154 | 117 97,60G Marienb. -Beendf.| 75| 73/4 | 1.1 | 1000 1105G do. do. 406 4 T7 S G S do. XVI unk, 1917/4 | L117 Mecklenburger kv.| 43| 43/4 | L1| 500 1158, do. do. 94 4080, 2025 , |4 | L17 [9060B Kopenbag, Haute: - Psdbr: T do. XIV unf. 19198t| 1.4.10 8000—200(92,50G Niederwaldbahn .| 4 | 4 4 |L1| 500 [5756 do. do. B A e Kreditv. Il 4 | 117 |—— bo. 34| versch. | 3000—100|89,25G Posen. Straßenb.| 84| 83/4 | L1| 1000 12-00B do. do. n 4 | LLT 91/30G Nord. Pfandbr. Wibon Ta IT| 4 | 1.4.10 |—— X unk. 1919/34| 1,4.10| 3000—100/92,00G tettitter 35 7 | 714 | L1 [1000/50011200B do. do. 96 4050, 2025 „4 | L611 [88,75hz Norwegiiche Hyp.-Obl. 1887| 3x | L17 |=,— n 184 34 iversh. 2000—100/90,60bzG do. Vorzugs-A,| 7 | 71/4 | 1.1| 1000 113.00bzG do. do. n | 4 15.11 |—,— Oesterr. Kredit-Lose 1858 |fr. Z.| 4 p. St.1410/25bz E 1.1.7 | 3000—100|—,— Südd. Eltenbabil 54|— [4 | 1.4} 1000 B 20G do - do: 05 4 10 E Pest. U. Komm.B.Pfdb.1L, T 4 12,8 [93256 - 11,7 | 3000—100/110,75G Ver. Eisb.-Btr.Vz.| 4 | 4 4 | 1,1 1000 58 25bz& do. do. 98 4050, 2025 „| 4 1,5.11 188,50B do. Kommunal-Ohlig, Il| 4 1.4.10 193,75G dort Sh 0104 vers. | 5000—100]96,90bzG Westd. Cisenbahn| 3 | 0 |4 | 1.1 1000 s200B do es a " é E 2 Gs poln acaterländ., Spartasse t Les do. Iu, “12104 L L 26,80b¿G Würzb.Straßenb.| 6 | 6 |4 | 1.41 1000 0, . u D, f) olni . 2A 23s . XTX U; 2, 5000 1 E do. do. 1905 fonv.| 4 |* 1.4.10 89.60et bzG ais P 0. 10 R.| 44 | L117 \—— do. KXT uk. 1913/4 | 1410| 5000100 N S Ausläudisthe Eiseubahuftanttt- und do. do. 400 4/4 | 1.410 |89!60et.bzG L ies. Tabak-Monop, -A.| 4x | 1.4.10 |—,— do. XXTI uf. 1915/4 | 1.1.7 | 5000—100|96/90bzG mmprioritt 8aktien. do, do. 1905 ..…...../ 4 | 1410 |89/90bz gabe ra. Pr.-A. ‘ex. Anr.| 24 | 15.4,10 #91,75bz do. XXIY uf.1916/4 | 1,4:10| 5000-—100/97 9. Ausfi „Tevli gest: 13 4 Ll E do. do 8ÌÓ 4/4 | 1,40 |89.90bz o. urechts\{cheine .|fr.3./-« Þ. St.(36,30bzB do. XXV uf. 19184 | 11.7 | 5000—10098 25G Böhmische Nord e 1 5e ¿ lil 1 405 9 4 4.10 189,90bz Sthwed. Hyp. «Pfdb 1878 4 117 |—— do. XX uk. 1913/3t| 1.1.7 | 5000—10019200G Sa Lokalbahn Et 6E S Musi «Engl Anleibe 1822/5 | 1.3.9 |—— do. do. 4 (117 |--— - } do. XXIu?.1915/8t| 1,17 | 5000—100[93 00G Busctherader B. 184 |& | L1H 0. ine Z E E e do. 5. mite e flelye x S E s pr Cir Bit 18004 veri 5000—100|89/406zG ult. l N 75006 pop L ls E r, Ctr.-Bdîr. s 5000—1001979, Ó 5 E do tons. Unleibe 1880 derl § | 151 [o do. Städie-Panbbr. 83 83/4 | 1511 |— bo. 1899 unt. 19094 | 1.1.7 | 500010097218 @ Gut E: Dle 11 2h 1x4 | 15,11 153,60bz o. 02u. Mukv. 12/14| 4 | 15.1.7 [95,20bzG do. 1901 unf. 1910/4 | 1,1,7 | 5000——100|97/30b Deb E 4 |& | 1.1.7989, —,— 1906 u! 1903 unt. 1912 /0bzG Kaschau-Oderberg . S ult. Sul ' v, 1916| 4 | 15.4.10 195,20G do. unk. 4 117 5000—100/97,40G Kronstadt-H 5| 5 |4 S do, Gold:Nente84 8ru.4r/ 5 | 1.17 28 Serbische ‘Gold-P e: 5 | 1,17 1100,75bzG do. 1906 unk, 1916/4 | 1.1.7 | 5000—100/97;70b3G | Remberg-G-ernaiß : | 7 | Bal - da: do. let 5 | LLT |—— Stoholm. Intgs. 6.P fdb Is 4 LiT M do. 26 une 19) 1917 (t 1,17 | 5000—100/98/006;G aae bi: Sl S4 (4 | 1,7 do. ult. Juli TESE versch, |—,— 0. Sz versch. | 5000—100(89,75b D ult. Juli 1889 25r| 4 [1,3,6.9.12|— do. de 1894| 34 | 14.10 |—,— do. 1894, 1896 . ./33| veri. | 5000 100l83/ G2 54 14 | 11 D e Aalelie. Se u Lal 4 (1369.12]83/50bs do: 1904 unk, 1918/84 L147’ | B00 00lge L0bIG Oefterr. B, (Erbetaliabn E