1908 / 170 p. 6 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Betriebs

deutscher Eisenbahnen nah dem Staude

Zusammengestellt im

] 2, H, 6. 3. 12 E18: 14. 16. T7: 18. _19, O Im Monat Juni betrug E In der Zeit vom Beginn des Nehnungsjahres?) betrus T S z i die Verkehrseinnahme im Monat die Verkehrseinnahme d Bezeihnung É. E Juni T2 : der S aus dem aus sämtlichen aus dem aus dem ; S ersonen- und x i 3 Personen- und _ zusammen j Nr, E En È Monats Gra oerkele Güterverkehr Einnahmequellen?) Gepäverkehr Güterverkehr A S über- über- auf über- au! über- auf über- au E E haupt haupt L | hat | 1m | bat ERO K 4 t M M 4 M M “k £- A. Hauptbahnen.? J. Staatsbahnen. a. Rechnungsjahr vom 1. April: 83 °1| Reichseisenb. in Eljaß-Lothringen 6 d. 23)2 047,19} 2 320 000| 1152| 3319 9 753 000| 4783] 6699000| 3328| 20585 000| 10055] 27284000 B 206 j gegen | 1907 |4- + 249 000+ 107 169 62+ 10 000] 22 000|— 62 190 000+ 977 000|— 641|— 787 000/— 733 A Militär-Eisenbahn E 8 850 E 125 434 40208 564 N O l 12 S 2 erlin—Jüterbog) S == S _— R ®3 i ; N Ee ftr E x S " 35 913,26]54 720 000| 1572 2 637 4209| 9 293 000/158089000| 4469| 144493 000| 4155] 294119000| 8252| 438 612 000 12 en |1907 |4+ 469,17|4-6946000|-+ 182 169 +2535000/+ 19+ s 207 000/+ 102/— 9128 000/— 356|— 8 921 000/— o *4| Württemberg. Staatseisenbahnen [13] 2788 000| 1 423 1742 6613 000| 3371| 7177000| 8662| 10387000 5291| 17584 000| 815 0. Vlaatfellenbahne 7 1907 [4 027+ 630 000+ 320 31 4- 569 000/+ 289|+ 516 000|+ 268 000/— 185+ 2583 000+ 7j *%| Großh. Me>lenburg. Fr. Fr «Genb. 804 978| 740 566 1511550 1384| 2023563 1861| 2034806| 1856) 4058369| 9 i E Us 0+ 217 715|+ 200 8 4 262 839|+ 241 211 073/+ 194 20 562+ 194+ 92931 635|+ nungsjahr vom 1. Januar: 2 g74 26 Sühsishe Shaatvcisenbahaen A ) 1908 |25)3 238,42] 5 559 800| 1 763 2 252) L e 209 L A 23 G S E 7551 S 2 2 _14 2 - 70 188 2 2 116 27] Badische Staatseisenb gegen | 1908 2)1 5 11| 2997 440| 1 807 "2673 8 537 610| 4976| 12026 8320| 7249| 28633970| 16399] 40660 290 236 adishe Staatseisenbahnen . . E 93 240|+ 249|— 2 356 220|— 1 525|+ 460 130+ 85]— 1896 090/— L gegen ; +726 270+ 421 167 O T oaol 18736801 3908 28657030 6235| 85530710 920 Ï Oldenb dig 1907 L N L 8 560 E Tes s 059 L 79 210 f 067 112 540|+ 157 920+ Sl 270 460|+ 18 enburg. gegen 9 Staats- \Wilhelmöhav : 2230| 9397| 916 990| 1750 eisenba Oldenburg. Eisenbahn® 89 560| 1710 1560 173 140| 3 306 424760| 8109 492230| 9397) _15 senbahnen | Oldenburg.Eis U 3530/4 67 47 + 1740|4+ 34 10 430+ 199 22 010|— 421 11.580 LL. Privatbahneu. i b. Rechnungsjahr vom f Januar: 5820 *10 Gutin-Lübeder : Cisenb isenbahn. . l: 56 286| 1 378 381 P 11 384 S 277 17 381 —- : 496 Ls 582 : 136 Et 849+ 2 j *11 „Lübeit-Büchener isenbahn S, À ol 448 954 13027 1962 800 804| 5371| 1529412 10539) 1792891| 12183) 83322 5 F 176 (2-Bilh.„L.-Hamb.,L.-Travem.,L.-Säjlutup)gegen | 1907 |4- + 82 940/+ 493 103 + 90548/+ 476 81 096+ 476 27 280|— 8300|+ 583 B, Nebenbahnen. Privatbahuenu. a. Rehnungsjahr vom 1: April: ?) 12365] 1188 16 687| 1603 29 052| 271 A Athern-Ottenhöfener Gifenbahn 1908 5496| 528 507 A 1308/4 126 G0 Er 185|4- 18|— 418|— 1907 [T E E 40 160 821 50081| 1050 55334| 110) 105415) 21 18] Mltona-Kaltenkirener Gisenbahn - . | 1908 18780) 394 3.080 E EOGO S 9983 4 1914 gegen E + 1400+ 0+ A S I 1608 18 610 35 200| 1168 53 810| 108 14 Haan ‘Kreisbahn E ) 8244 240 5 536 62+ 3688/4 6 000+ 1294+ 9688/4 2 (Gronau—Benth.—Neuenhau) [a F E E L O 8 208 10829) 10 19087 18 Ls] Biberach- Oberharmersbacher S L 79.4 8|— S e 122 E 40 E 191 s L 939 88 2 2 130 0 î 46] Brandenburgische Städtebahn e Cas + 4109|4+ 34/+ 9 470+ 4124+ 833+ 13594+ 18 (Treuenbriehen-Branbenbg, Ptbbiga en L 36104| 524 36 509 47 330| 688 83839 12 47 BrauulmelgeSiüulinger. isen + E E E G 2 396 = 24 t: t 048 ¡0 , Hbhum-Matti 12 680 4 18| Bußbah-Udher Eisenbahn prjeà 5 E E 920|4+- u A 2 038 g E 449 375| 6272 44 961 4 Sat Sale Mean S Eu + 17 8844 106|+ 51564 175 10 542|— 239 41 014 +0 Erie Sia m (E A L a E NOAION „o oe e es Q 3 3 Fut! it. (iersen-Süchteln-Grefrath, HU3-Mör) gegen ani Eo 6 975 E 16516] 18318 93 491 188 :21| Dahme-Uroèr Eisenbahn . E E 1 “38+, 200 i gegen E S 17 600 2 941 20 540| 1098 22470| 1202 43 010 Le 32 22| Dessau-Wörlißer Eisenbahn . F E Ï 100 Et: 6 290 E 336 S H e 6 0 ; 0453| 2 202 5 3 . 23] Eisern-Siegener Eisenbahn . L L „2+ 48597 —3400— M 41-33 p 2] Sarge-Vegesader Gienbahn 9) i % 3 (1907 _— ol 10+ 420 H 6 220/— 595|— 9 800/— 2700 26 Frelen G Hahn 4 a 1908 s 15 000| 1 128 1950 40050} 2915 f 5 ti 16000| 317 36 7 B n O E 11907 [E O E 31004 6001+ 14+ TF9 _ S 19 076| 1467 Y 2M Haltingen-Kanderner Cisenbahn - - 14907 [4 ol+ 1631/4 126+ 2 8+ 1484+ 14+ 218 F 10h 16248| 16830| 536 i 29 esheim-Peiner Kreisbahn . . . 11908 11165) 8354 = 992+ L bas: Wmm gegen | 1907 [2 +0 A e a N a Pei SES “ies [1907 [e E E 100 L 000 O E 0 _1B4 31 Ilmébahn 19) E Ges : ol-+ L e E 2 e 500|+ 2100|— 159— 1 0 968 5 (Einbet—Dafse) gegen + 71336| 1468) 104311| 2149 19372) 399) 1236201 0 Cre a Nd A + + 1250+ 268+ „1768+ 218+ 8+ 142080 3M : Nas 6 8d] Kreis Bergheimer Nebenbahnen 45 030| 1259 e 1640 12420 s 938 10 130+ 73 (Bebbg.-Möd: + 2020|+ 57 Es 8 490|+ Es 11% g.-Mödrath, Rommerskch.-Elsbor) gegen + 94783 569 34 900 40 500 928 75 r F d V Beust L bol Gene gegen | 1907 [4 E dero o M 1740, 10 35] Kremmen-Neuruppin-Wittst. els 2 L 7 10 L S + 8150+ L O E gal 13 650 E s | Í S 4 E 36] Krozingen-Staufen-Sulzburger Gb L S 6 s E L 2 8 e ies H E E L 22 L S 8 9 E f gen ; 2 S 7] Bausiver Gienbahn-Geselihaft 2)" [1908| ABU— F 14 sUl— 200— „140 1810 gegen ; L 4 : 88] Liegniß-Rawitscher Eisenbahn . . . |1908 69 463 989 61767 133146| 1 8 42989 e 1388 “R.-Kobylin, Gostkowo-Pakoslaw 11407|+ 89|+ 3 373|+ 20 512|+ 19 65 39 WBwenberg-Lindaw-Hheintberger Cisb. 1908| 21239 565 31 662 20 530| _/ 948 250+, 18 05 a W us d d M Sard i 6 L ain 6, Friedr, Wilb-Gsenb. O 100+ 7 000|+ 18|+ 7600|+ 12 400+ 211+ 20000 6 41] Meppen-Haselünner isenbahn 1908 |33) 8300| 291 9770 16020 %o+ 2 er “4166 ' | (M.—H- L E ofen ne + zj p H S als 1 8 S 82 n 4045 E 750 + 9 : 2 „Mödrath-Liblar-Lriy ler en B e 1997 (4 40|— f 490|— 73|+ 1 260 T 18 280 Er S E 35 Sn E ; 2 ; nbahn . |1908 210| 617 i 43 Müblbausen Ebelebener Eisenbah I E S784 1968 I 1544 SDOU4 » 20+ a 218 4 dorf-Gerlebogker Giseabahn - . 11908 9755| 643 3737 . 17684 11 230+) S J E gen | 1907 |+ 1951+ 1298/4 351|+ 1 964/+ 51720 45| Neubaldensleber Eisenbahn . . . . 1908 17930 585) 14850 36870/1208 7110700 (Neuhaldensleben —Eilsleben) gegen [1907 14 900l— 950|— + 1 680|+ 92 790