1908 / 170 p. 34 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Hess. Ld.- Hupotheken Pfandbr. XIT-. | do. do. XIV-XV do. do. I-XT/34 do.Kom.-Ob1, V-YI do, do. VIT-VII do. do .TV 34

u

park Pl E h —I=I=A

E

A

unk. 13 30G unk. 14 199,60G

L 9 unk. 13 199,30G unk. 14 199,60G

S Pfandbriefe.

Landw. Pfdb. t XXTT}) 4 1.1.7 9,75G do. is XXYV . 2 verschieden 91,75G Kreditbriefe bis XXKIL. 99,75G do. XXPV.. E versieden |91,75G Bad.Präm. E 1867/4 | 1.2.8 8300 1151,30bz Braunschw. 20 Tlr.-L.|—|p. Stk: 60 1170,10bz bamburg. 50 Tlr.-2./3 150 1139,90bz beer 50 Tlr. A B L 150 1147,50b Oldenbur e 40 Tlr,-L a4 120 1127,50 Sachsen-Mein. TAE —iPe Ste. 12 182,75bz

Au A 7 Fl.-Lose . Cóln-Mind. Prám.-Ant. 3x Pappenheimer 7 Sl Bnel

Anteile u. Ea Deutscher Kolonialgesellichaften.

Kamerun E.G.-A.L.B|3 Ote r. Eisb.-G. Ant.|3 eich m. 39% Zins.

D 1120 9/0 Rüdtz. gar.)

11 11

1000 u.100|—,—

é pr. Stü 129,90B 4.10 1131,90bz áá pr. Stüd |—,—

94,3CbzG

Dt.-Ostafr.Schldvsch s 1,1,7 | An

{v. Reich ichergeftelli)

Ausländische Fonds,

Argentin. Eisenb. 1890 do do. 100 £

5 G 5 do. do. 20 £5 do. do. ult. Juli do. innere Gold 1907| 5 do. ave 1887 5 do. do. kleine| 5 do. do. abg.| 5 do. do. dba. 5 do. O innere| 44 do. do. innere kl.| 44 do. Mere 1888 1000 £| 4x do. 500 2£| 4x do. di 100 L! 44 do. do. 20 £| 4x do. do. Ges: Nr. 3378| 4

Bern. Kant.-Anleihe 87 tan 3 Bosnische Landes- Ie iGe 4 n do. 1898

do. do. 1902 unkv.1913| 44

Bulg, B Dea An “Anl. 92

6 560/ 6 5r Nr. 121 S1 13C 260 6

E S 61 551—85 650 } 1—20 000

Ghilen. Guid Aulejge Ly gr.| 44

0. mittel| 44 do. Sj kleine| 44 do. 1906| 44 Chinesicbe Anl. 1895 500 £| 6 do. 100 u. 50 £| 6 do. Da 1896 500 u. 100 2 5 d do. N 5 do. ult. Juli das Eis. chTientsin-P-Int ut.19 ut.19| 5 do. 4 I e i 9% : 4 t, Juli Dknis e Staats-Anl 1897| 3 Euypli he E E És 1.8 7 R E Anleth Sr '# è 18 do. 4 do. 2500 u. n is 4 Ginnländisdhe SoIE C E A fr. St.-Eis.-Anl.. 3 geibu: ger 15 Fres.-Lose „.|fr. alizishe Landes-Anleihe . .| 4 do. ropinations-Anleihe 4 Griechische 4% Monopol| 1, dd. Do. 500Fr.| 1, do. 59/4 81-84 5000, 2500 |1, Od De L do. 5% Pir.-Lar. 90 100004) 1, do. do. 2000 (1, do. do. 400 |1, do. 49% Gold-R., 89 10000 , | 1, N M s L 1 Hoiländ, Staats-Anl. Obl, 1.86 s Japan. U . unk. 10| 4 do. 100 Lv.| 44 do. do: 20 Lv.,| 43 20. O ult. Juli n Sialienisie Rente konv. v: gr: d do. dat ult. Suli Medi 9:8 Sm 10200 «| 5 4080 „|5 F Doe 2040 u 5 do. do. 4088 „5 do. do. 1904 4200 „| 4 do. 0. 2100 „| 4 MuRo, Sig Amleive=LS 3 L de mitt. A z o. o. U Oest. Gold-Rente 1000 fl.| 4 O lt, “Sul 4 9. 0. U ull do. Kr.-Rente., , „4 «| 4 ph Zeh Rente R AL . 4 e Silber Rente ióod f do, Papier-Rente . A Paniersten Le Sao Sale abi Gau ao Paulo Eisenbahn Gold Portugiesische unif. do. do. ult. Ali do. Ill Spec. fr. Run St.-Ob1. 1903 ukv. 13| 5 do. do. 1889 4000 | 4 do. * do. 800 „4 do. pdo. 400 „| 4 do. do. 90 4050, 2025 „| 4 do. do. 810 „| 4 do, do. 405 „|4 do. do. 91 4050, 2025 „| 4 do. do. 810 „4 do. do. 40 n|& do, do. 94 4050, 2025 „| 4 do. do. 810 „| 4 do. “do. ' 4 do, -do.:96 4050, 2025 | 4 L do. 810 n 4 do. do. 405 „| 4 do. do. 98 4050, 2025 | 4 do. do. 810 „| 4 do. do. 4 4 do. do. 1905 konv.! 4 do. do. 400 | 4 Doe O L o evt e 4 do. do. 810 Æ| 4 do. do. 405 „14

15,

w. e uben

LSESE222AN Wr b T E

[4 e

_—

g E m

———— I =

wae

K M,

mes M? mm i A [S 2).

AAAAAAAAAA =S| s a, S a

100,75bz 100, ),7óba

2E 99, 10bzG

99 75G

96 ‘60bz 96'80bi 94,25G

94 25G 94;Thet.bzB

Den m mm

7 wmm ———

Pie Oh Hr j ffm r O L T M AAAI

HrrrrrRrEO Hr O00

bt brt b jt

00 I S et |

98:90G

—_—

A Es _— —_=—

87,00bzG 90;,00bzG „7 192,00bz

.10 85, (75bjG

B E e I S] S o | S A cs

102,25bzG 102; 726bzG

4 P E

—_— E

_—— o

97,10bz 97, 10bzB

87; ‘50G

J 133 .00b4G 136 75bz

. t ti S E D o R o P (mm O

D Dts ita M beats

i

pi P Pt Pr Prt Prt Pt F A A A A E O I D os

D T e

C22

L

Tas

O

o

S

Rai

S 88,75bz 88,75bzG

S = _

bri pt b

D fa ta Fab bs AASANy mm

ot T ol |

.10 |98,70bz 0 198,70bz

P A B DO P D D

Par fk

Dtboie e bs m OOM O R o [—] A

i: 26 30bz 62,00bzB

19,850bzG 100,75bzG

t (F n S F J (a) S L Dj S

D

H Mie Ma H Cn U C En E E s t t a Pet emt Pen Pemmdk Peri Pri Prmdk As S-A

Es O o Gs Li S

R

S

Se Su Wuleis he

63 do. St-stente zu

Siamesishe Anl.

Sue A U Ee

Ungar. Gold-Rente Dos do. 0.

C15 S pp Ea b b M p Js fe D U 1 pn C E N Ai E A Es

wer

E E T E

i Ba, Vio Anleihe do. laue do. tons “Anleihe 1880 E D. 2 do. ult. Juli e Gold-Rente 34 Sr u. E o. do. ult. „Ai do. Anleihe 188! do da En A do. do. 1890 IT Em 25r do. do. ór u, 1r do. do. I. Em. 25r do. do. Sr u. lr do. do. IV. Em. 25r do. do. r U. do. do. 1894 VI, Em. do. do. 1894 25r do do. ór u. lr do. do. ult. Juli do; do 1896 25r do, Dh n u. lr do. 1, E k. A S o. do. O do; 2D0: ult. gui do, do, I 1 do. do. 1902 T, 1 Do DO: p do. do. 1905 u do. Stani-Rente S. 12252 do. ult. Juli do. Prämien-Anleibe 1864 E Stieglitz, 5. A: _ o. Stiegli nleibe do. Súealig, 5. D L

Cn o V V b P pf D D O C

do. konv. Staats - Obliga

Sthweiz. Marte do. Eisenb,-Rente Serbische amort. St.-A.

M C

Spene Schuld unaba. Sn 9. do. gr. abg . s do. mitt. abg. e do.

M

fl abg. do. do. ult. Juli ‘aba:

Bagdad E.-A. T a: Konlsol.-Anleihe 1890 do. U A 06 ukv. 1

C sn bla Dla pf bi b b b E

do. o. It.

do. 1905 S G zul do. 400 Fr.-Lose. do do

1 V

do. do. do. ult. Juli do. Kronen-Rente .

32)

Ls: A a ¡Cr E Sieb. up Ne E do. mittel, kleine Städte-Pfandbr, 83

Ma Dautv3

Çs Ug

00.

Serbische Gold- Pfandbriefe. Sago. Intgs, S aao

Ungar. Temes-Bega . do. D S ‘Pfandbr.

Regul. Plandbu Hop.-B.-Pfdhr. 97 1 S ELE

D S S E ZAR

15.4, „é p. S1.36,29G

7:

T

100,80G

vers. S 10 |——

0 1 0 |—— 0 |—

Türk. Tab. „Kegie-Anl. A 12li.D.|4

E Ar Hdlob U unk. 0

83 75bzG 83 /902.70bz

(96.00 9

361,50bz

Bav. Hyp.- u. W.-B. Bal, Hyp. -Bk.-Pfdbr. do. o. abg.

S

de “e «Obl. Luf, 18

a m

t O7

do XXT X. 11

m S

: ¡E A T 2ED 6E

R do. ILTX XN-XV

XX ‘uk. 1910 3x Danz. Hypoth. -Verein|4

O . . S, R

S

5 X unk, 1912 r

A8 S8

e. O0. Si 91 Gd mS m

do. KIV uk. b, 1914/4

88/70 G 90B do: F XŸTut. 174

SeEE E

95, 70et. bzB do. d Kom. 2 Tut. 17/4

do. Dresd. Bbk. „Obl. g Doe M V. S

L. ir je a S,

Ana

mrr o

ce . O

R S amt OLS

P A Ab i En

O bD jh Fi Ma jp S, 1 1E a p +4 A, ees

34 vamb.e H S 141-3404

do.

do. S: 01270 uk. 1314

do. S.471-540 uf.16/4

do. S.541-580 uk.18

do.S.1-190 301-3103

do. S.311-350 uk. 13 si VITI4

Bdk. IIT/ do. % S 4

O

._ O

mm N THRAA

S m—— m C.

MHRRRRRES,

zl . S2

do. IX unk. 1910/4 XT unk, 1914/4 do. Serie E, VIT «134

X unk. 1913/35 Mel Suntdl. 1908 125/44

s

E 4 Le 7e v. Lat an) am) au S ams vai

.

P R

Es A I’

o

e S, 2K

do: VIITunk. 6.19114 do. IX unk. b. 1914/4 do. XI unk. b. 1916/4 do. XITI unk, b.1917/4 Mo: A unk.h,1918/4

Le {0I K uno N

ck

M

a E Bo

S

A

do. VT unk, b. 1915/4

Reb (L)

Do: - e: ui: Zuli 4 2 192,80G o. 2E do. S E L t 82,30G do. G-A. (f.d y S do. do. 1,7 177,80G dd. Le L e Ln . St.1321,75bz do. Grundentlast.-Oblig. 15.11 |—,— Bozen u. Mer. St.-A. 1897 1.5.11 |—,— Bucarester s -A, 1888 konv. 1.6.12 195,75G do. 1.6.12 195,80G do. da: 1.3,9- 194,70G do. do. 1.3.9 194,790G do. do. 1.1.7 196,50G do. do. 1,1,7 196,75G Budapester do. 1.3.9 |—,— Buenos Air. Stadt 88 10002] 1.6.12 |—,— do. 500L 1.6.12 |—,— do. de 1.6.12 [91/50bz do. do. 1.6.12 192,00 do. do. 1,1,7. [101,80bzG do. do. i 11.7 [102,00bz Christi do ult. 2% E E ristiania do. 17 I—,— do. 1.4.10 |—,— Genua 150 Lire-Lose é [4 p. St.1168,00B Mes . _St.-A. 90 S. 13,9 I—,— fi fors Sk la0éunts 17 1a E elfingfors Stadt-An A0 E 2 do. 1902| 4 1.6.12 |—,— “e do. Bi | 128 |—,— Karlsbader do. 4 1.4.10 196,25G Kopenhagener do. 4 LLT F, do. do. 34 |; L117 I fl lo E Ra 79/25bzG U Cou 9. 2 z do. 4 | L1.7 179,80bzG Meilfnder 4b Lire-Lose . . „fr. Z.|& p. St.176,50et.*bzB 10 LireeLole ‘\fr.3.46 p. St.19,90B Mosfzuer Sl „A. S5, 21,28 SOOOMÉL. 4 A 1000—100 | 4 75,50G Da S.30-33 ukv.13 5000 | 4 —— do. 1000—100 » | 4 e do. S.34/35, 38/39 5000 | 4 —— 1000—100 4 5,80G Sofia Stadt unkv. 1916| 5 |- 1.5.11 196,50B Sue Stadr N i 15.6.12 |—,— do do. 4 6,12 —— do. do. 4 1 15,6,.12 |— do. do. 887| 34 \ 15.3. 92 00G Venetianer 80 Litoigose fr. 3.46 p. St,80,30bzB Wiener Kommunal-An 5 T |—— do. Jnv.-Anl. untonv 1 4 7 196,40bz do. Stadt-Anleihe E 4 ¿L [Be Züricher do. 3x .12 |—,— Budapest. Hauptstädt. Spark. & 1: Lo Din Nationalb. fandb. e 6 1.5.11 1102,75G änische Landm „ObLIVI 4 | LLT |—— S do Insel Bd I x.gar. T Ae do Quielit. Ra ObLSIX| 4 | LLT |—— Donau-Regulier. “100 ) Lebose 5 1,17 1131,90bz inländ, vp. ‘Wer-Anleive 5 E S Holländ. Komuiunal-Kred: -L£,/ 3 15.2 |102,50B E B L, E r: gar. h C Iütländ. Kred-l t f. 4 | 11612 [98,00bz 135 [11612 T—— gte hag. Hausbes. - 6 E en ag. s x. A - reditv E 4 1.1,7 193,00bz Nord, Pfandbr. Wibor Tu.IT| 4 | 14.10 E Norwegische Hyp.-Obl. 1887| 34 | 1.1.7, |— Oesterr. Kredit-Lose fr.Z.|4 p. St ULO 00G Pest. U. Fomm.B Pfdb, [LII 4 12,8 [93,25G do. Omn Ql IT| 4 1.,4,10 9375G do. Vaterländ. B e| 4 1.39 |—,— Polnische V A Le Set do. 4x | 1.1.7 190,80bz Portugies. Tabat-Monop-A. 4x | 14,10 |-,=

V Grundr.-B.IlÏ|4 do. Si 3

Nat.- Hypoth.- C.-G seie Quas rà- n.110 4x

A

min I O

m A

A s i a S

13 Nordd. Grdtr. iù-V4 D Ae 4

p p t i É i bt

S unk! 4!

. XIkdb. ukv.1910 i . XII unf. 1912/4 . XV unf. 1915/4

. XVIunk. 19174

. XIV E 1912 ft

. VIT/ Ly : X unk. 1912 3

ph vir: 1 13. 118 41 33 e

Do: It 1910 4 De XIX uf. 1911/4

do, XXI uf, 1915/4

[F E I ILIEIEA

—. S

Pfandbriefe und Schuldverschreibungeæ# Deutscher Hypothekenbanken.

1 1 Z | 5000—100199,40G

5000—100/99/40G 5000—100|—,—

| 2000100 99,00G

5000100 22, 20G

5000—100|81,00G

.| 5000—100/95,60bzG ;| 5000— 100/89; 60G

:| 5000—100}101,40bzG :| 5000—100/97,30b

:| 5000—100197,50

5000—100/94/75G

1

5000—200/97,30bzS 5000—200 0 oe Ee

5000—200189,7 E 5000—200/90/00G

5000— 200/101 |40bzG 5000—200|—,—

5000— 200/96 50bIG 5000—200 96,75 bzG

98,00bzSG

3000—100]89 50bzG 8rd. bis

3000—100/89,25 G 3000—100/92,00G

.| 2000—100/90/60G

3000—100!114 40G 3000—100|110/75G 5000—100]96,50G

; 5000109 de: 90G

5000—100!96,90bzB 5000—100/96,90bzG 5000——100196,90bzG

Bdkr. XXIV uk. 16/4 do. XXV uf. 1918/4 XX* ük. 1913/31 © do. -XXTLuk.1915/34

2 e L Ae XVTI|334

0: 5000—100197,25b;G

Fe Aitti ta t Bann

O

a 1901 unk, 1910!4 . 1903 unf. 1912/4 . 1906 unk. 1916/4 . 1B unk. E 4

S PEEEEE 8B

o. 1904 unk. ois 31 . Kom. A E 4

I

mrs g mm o

do. Pr.H S, «A. E 190 3

Pr. Hyp.-A.-B do. 8, r. ‘125 4

S

S

T x R mat

7 Tey E 2B

do. Komm.-O. uf.18|4

do. E,

do. XXu.XXTuk1910|4 , XXTI unk. 1912/4

. XXV unf. 1914/4

. XXVIl unk.1915/4 . XXVTIII yuf.1917/4 : XXUT unk, 1912/33 ; XXVI unk, 1914/34

VIIL 33 o. XRIN unk. 1912 5

5000—100]92, 2

„| 5000-—100]89/26bzS 90256

3000—500/96,30G

3000—500 3000—300/98,90bzG

131

S Ob.Iluk. 10/4 3000-800 (V1)/99, 00G 000 9380G

, VIu. VIT unf. 17/4 E IV unf. 1912 gt . do. ir unk. A t

Mr etge 66- g :

do. Sev: -Kom.-Obl. bi Wes E - Bodenkr.

VILVILA. do: T V 10 do. IX ÎKA uk. 12

w-

dot Ta Sächs, B. ÍIT uk.09 do Z V f,

o E SS E I CS I E

wee

LA

E IT. Sd. Bhd: Bk. 1-Ÿ . IV

do. I unk. 1915 Sübd.Bedird. b.S.43 witd Bud. S E B

uk. 1909 2 Do V 1910

. do. VILuf.1913 . do, VITTuf1915 . ITI

_

. do. IV , do. IX uf. 1916

Deutsche Eiseubahnstamm- und Prioritäts8aktieu. Í

Divibendé |vorl|leÿt.|Zf c

Agwhen-Mastri do. Genußs

Baan Ldeisb.

ls

Ie Jh Ip Ih Ver R j F er I P P m P O T

alberst-Blankba lhet fi. A A

D Ludwh.- „Bexbach .

Nieverlausber “L Paulinen.- -Neur. .

ciaidend. A S utt, ÉB

T T T V a V

mm R R mm

Deutsche s T, Kleinbahn

08: Lok.- u. Strb. Badische S

Barcmen-Elberfld. Berlin-C arlbg; .

Braunsweiger á

H

p j wgs 0944 rin Q

refeld. A enb. Deutsche Cisenb. ur eleft. Strb:

aaDIa

Fm Pt Prt Pert Jnt n] Pi Pr urt Pri Prt Prt S ati mm mm R R S o M

ambg.- - Altonaer

do. E E

Mexlenbur er kv. M ahn.

N T f 1E En n (E P Ee n Hm 1E 0E En VE P E E E E E E HE VE- V H: H H HRS H P H M V D M S ria mm

Un fs a n T T

S Res aa Würzh, Straßenb.