1908 / 215 p. 26 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

on ae T8 LLT| 2000-gNS | Num. St-Obt 1905 400 4 4 | 1410 08 | Ra BeaNononA. 44 | 1410 oLO | bo, V ur TlAl4 | 1420 D. N L, , V E n f, 149 « PL. . Unr, „L, 1 , . «Ls ä j 1.410 [89/7 do. is fr: 3.4 p. St.[41, ._XX uk; 1913|3t| 117 Da E 28 Lis 2000200 89608 G do M 4105 L i 1410 89 75bt Schwed, Sub.-Pidbe Ins nf Bi 0750bIG da X at 1918/8 1.1.7 do. do. 17/3 | 1.1.7 | 5000—200|82, G Russ.-Engal. Anleihe 1822| 5 A —— E O Em r, 7 S 9%,00bz do L V8 vers<: Ed S T 5000— 20080 20S E T8003 | Len Lo) do. abgest 18/4 | L oTTEG | bo, 1609 rue 190014 | 1&1 L : do. kons. Anleibe 1880 5ax| 4 | 121 84/40 bz do. Städte-Pfandbr. 83 4 | 1511 [L do. 1901 unk. 1910/4 | 1.1.7 R V T | bo do. do pi 1511 00G | bo. bo. Ou 0tufv12/14 4 | 1517 soszo@ | 1201 unk. 1919/4 | 11.7 „AVI4 | 11,7 | unk.13 ,30G do Sdo! ult. Sept. —,— do. do. 1906 ukv, 1916| 4 | 15.4.10 195/906 do. 1906 unk. 1916/4 | 1.1.7 do LEEZIIE | LLT | unf 14 199, do. Gold-Rente 84 ôr u. dr) 5 | 1.1.7 194,006G | Serbische Golb-Bin 1210 4 1.1.7 [100,603 do. 1907 unk 1917/4 | 1.1.7 o. XVILXXA | 117 | unk.16 [99,706 bs: do ied 5 Le Stockholm. Intgs.Pfdbr.1886| 4 | L17 [8 do. 1886, 1889 . 31) versch. do F LLT| 421,00 do. do. “ult! Sept. —— do. do. 1886, 1887| 4 | vers, |—— do. 1894, 1896 - -(34| versch. de: omb TTE | 117 | unt:13* 9930G do: Anleihe 1889 25r| 4 [1,3,6.9.19— do. do, 1894| 31 | 1410 |— do. 1904 unk, 1913/34| 11. o TILIXA | LLT | unf le 0920G" do. do dru.Ir 4 [18691] Ungar, Setten r #1410 P do: Kom.ObOIut104 | 1.1.7 do V d 115 A 91,00G do. do, 1890 Em 146.12 A de. P z e Ke. 31 14.10 A do. do. 87,91 2618 14,10 s e Planddbriefe. . , “H Em. 4 1[1.,3,6,9.12]—,— 0. egul.-Pfandbr. 4,10 |—,— o. do. mt Landw. Pdb. bis XXII| 4 1.17 99,75G S dal En B 1:3.6.9,12/84/60bz do. Lvp.-B-Pfdbr. 97 À 4 | 117 |—— Pr.Hvv.-A.-B.1I1z.120/34| 1.1.7 Kréditbriefe bis XKIL.| | “etsBieden |91,256G do. do. IV, Em. 2ôr| 4 13691) do. Spart-Gnt L 11) 4 E a D vers. redithriefe bi . «Ae , , : z .3,6.9,12/—,— Tab.- j 4TI F r, „U B... 2g . do. hi8 XXV .| 84 | verschieden [91,25G W: da 1894 Vi. Gm 4 1.1.47.10[85/406z Tas e M S li.D.14 | 1,8 E do. abg. rz. 125/41| 1.1.7 Bad-Prúm.-Unl. 18674 | 1.2.5 | 800 [147,50bz do. do. 1894 25r| 34 [1.1.4.7.10|—— j dos do! vers. Braunschw. 20 Tlr.-L.|—|p.St>. 60 1168,40bzG do do. ör u. Ir| 34 [1,1,4.7.10/77,99bz Pfanvbriefe und Schuldverschreibuugen do. 18 E 58 ved. beiter 30 TIGN 31 14 150 148/905 E E 1606 2a 3 [1.2.,5.8.11]—— Deutscher Hypothekenbauken. ta: 1905 unk. 14/4 versth. b R Ea R [omgt 147 ge imi L gent (S Cagdburger 1 Faaie e «pr Sid 30 50e 7G do. t.@-M891, I 2ru.1Or. 4 [1.1.4,7.10/— do. I u. E e 2 1410 5000100 21206 Pr6-V-3t KIŸ-KV 4 | L410 Davvenbeime S-W S | a A leh | do do zl 4 R 86606 | ho, q unverlotdan 34 1416) 500010092 40G Yr. Pidb.B. Ot | 14.10 «' . 1 E A —_—_ M d e v M d . UL, p Anteile u. Obligationen Deutscher Kolonialgesell<aften, R +5 T d 4 Ee E e She versch. 500010096006 G do XXu XXTuf1910/4 versch. E.G.-A.2B'3 | 1.1 « 194,30bzG E 15/ 4 | L117 (53908 do. do. do. 134/ vers<.| 5000—100|89/30G do. XXIT unk, 1912/4 | 1,1, Kamerun j ,O0D3 do. do. 1902 unkv. 15 N , 14/4 | 1410 Oftafr. Eisb.-G. Ant.\3 | 11 | 1000u.100|—— L ult Sept. 83.70à,75bz | do V, VI uf. 14/44 vers<.| 5000100 101.40G do. XRXV unk. 19144 | 1.410 (v.Reich m. 3% Zins. do. do. 1905 unkv. 17 4 | LE7 roe do. „_IT uf. 14/4 | vers<.| 5000—100 97,30G do. V T NNG 1D 4 Tg u, 120% Rüctz. gar.) : do. Staats-Rente S. 1-252| 4 |1,8.,6.9,12/77/10bz do. ITT, TV uf. 15/4 | versh.| 5000—100/97 50G do. XXVIT uf.1917/4 | 1.4. 34 1.1.7 | 2000—500/91 90 it. Sept. —,— do. T uf. 16/34] 1,1,7 | 5000—100 94,75G do. XXTI unk. 1912/3] 1.4.10 (vei ÄcbergestellO| i s | ai do: Prämien-Anleibe 1864| 5 1.1.7 |—— do. K.-Obl. I L 24499/00G 20. Lun 1914 at T 2 „i Hz s 7 VITI 5 ve . usläudische Fond do. Stiel ive L Io Belm Fir T, XVII 4 | versch, 5000200 97,30bzG do. XXIV unk. 1919/84 11.7 Ausländische Fonds, do. Stiegliß, 5, Anleihe. . 4, ' &TuLI1 L L 200/9730 Kianb ObL. Ia | T1 Argentin. Eisenb. 1890 ,, |'5 | 117 100,25bzG do. Boden-Kredit... [5 | L17 1—— do.XXT XKTuyk, E O 200 03006 do. Kleinb. Obl. . B31 117 do. do. 100 2/ 5 | L117 [100256zG do. konv. Staats -Obligat,| 38 | L1.7 |7770bz do uk, 15 70 20002 8,00 do. co Ob run 16M) L do. do. 20£/5 1.1,7 1100,25bzG Schwed. St:-Anleihe- 1 31 S T 7s do. E E E 35| 1.4.10| 5000—200/93/40G po Mon N: A A 147 do. do. ult. Sept. —,— do. do. 1886| 31 s 94'90bzG do. R 34 versd.| 6000-—200 90,00bzG do. do. [V unk 1919/32| 117 da: Anlethe lag l 2 e S da, St-R te 1904 3 128 P do. XX uf. 19103i| 1.4.10 5000—200/90/00b:G do. do. L (34 1.1.7 9 9. nleibe L 1,7 —,— o. „Rente D E y . 191 «E , e D ai POESE | , R E Ie D AASS E had, C R do. do V unk. 1B I 92,00G 0. 9. abg. L, i: 0. do. O Y j L, L “i Or 63.68 : do. ba. L! 5 | L117 [99/506 Schweiz. Eidgenofsenschaft .| 34 | 1.17 |—— Disch. Hyp -Pf.TV-VI1|5 | verich.| 3000—200|— Rhein. Hyp.-Bk. 1.4.10| 2000—100]97,00G _ do. “innere 44 | 1,3.,9 197,009 do. P Cisenb-Remel 90 3 | 1.1.5.9 |—— do. t unk. 1912/44 L E 101,40G b S 69-83 a vers, 2000—100 U do. do. innere kl. 44 | 13,9 [97'50B Serbische amort. St.-A, 95/4 | 117 80,70bzG do. L ALNA 1,4. E AOEG dus vp.-Kom.-Obl./34| 1,4.10| 2000—100/91,80 do. éußere 1888 1000 £| 44 | 14.10 [9425G Siamesische Anl. uk. 13| 4x | 139 [9300bzG do. do. YIL X vers. 6000-200 2700biG oa0: R TBo bente, L ROS do. do ae 1 O A Spa he Sau e E Z R —— Dl E T UE 1010) ver a e S T T vUA 4 1410| 5000— 1909720 , L 4. ; 0. D ara -4.7.10|—,— : . b. «E, , i „VIL VIOA uf. f. ] , | E 20 £| 4x | 1.410 9430G do. do. mitt. abg.| 4 |1:1.47.10|—— do. XV, XVI uk 17 L ver. 06: L 88/000 do. A. uf 12/4 | 1:10 5000--10019720G j do. do. Gef. Nr. 3378| 4 1.4.10 |86,10b;G do. do. fl. abg. ..| 4 [114710 —,— do,XTIL, VITE TX 8: Ar E20 89 TebAG S0 unk, 10 98/30G é Bern, Kant.-Anleihe 87 konv.| 3 | L117 |—— do, do. ult. Sept. abg. E do. Kom.-O.Iuk.17/4 | 14.10| 5000 200(99 agg do. A un “13x versch. 5000—100/89,90b;G Bosnische Landes-Anleihe. | 4 | 128 —,— Türk, Admin.-Anleihe . . .| 4 | 1,511 88,106zG do. Kom.-O. B Be S Fj IL IV {T ut.094 | 117 | 5000—100/98,50G do. D Ax 4x 1.4.10 —,— do. Bagdad Gs 1,3,9 187,4063G do. e E 08 B L | 500019 07006 Sächs.B.: iVunt.10/4 | L17 | 5000—100/98,560G | dos. do. 1902 unkv.1913| 45 | 117 99,20et.bzB do. Konsol.-Anleihe 1890| 4 1.3,9 S do. d Lr Obl, gar 31 1410 5000—500l do. Po L IT. . 33| vers. | 5000—100|91,50G | Vie Nr. M Bel Due 560 6 e da A E E Futi.Bup-Bant KIV 4 | 1.4.10) 2000200 2 ShL.Bdkrd.-Bk. T-V 4 verl. | 2000-100/88 10G | S L L n f E TIES 18540 Hvp.-Kr.-V.S.43/4 | 1.3.9 | 5000—200|97 70G i N, as 34/ vers. , j ör Nr. 121 561—136560| 6 | LL7 |—— do I Tj 1.,3,9 185,40bzG o. Hyp.-Kr.-V.S. h -200/97; iz ‘1-5000——100|97,10G j 2e Nr. 1 Dos | L17 [02806 | do. 400 Frofose. 0 fr8.14 v. St[6WHG Dot po S Ee EUeOr 20 0G Shwib Hyp I L V4 veri 0 E Ne is E , b: o. Sept. F 146; Do: i :1.7 | 5000-—100/98/00 ; 1912/4 | 1.1.7 | 5000—100/97/40b/ Thllen Gold Anleibe 1889 gr.| 4 | L147 aar, So ente ree El 147 38606 E a 9380G DOLNEE unt. 1916| 1W40l 2000200 94,20G do. D I La POUUbS. P dd feine 4 | LIX [98/606 Goth Grdkrd.Pr-Pf.1/34| 1.1.7 | 800 [129,106 El 0d 34| 1.1.7 | 5000—100/92,50G do. D feine L S do. do. E S E 34) L17 | 800 [111,00 Südd Bodkrd. b. S.48/4 | verich.| 2000—100|—, do. Dl 1895 oge & | 14.10 |87,60bzG L e E ew 93/00bz do. LIT, IV 13. 11034| 1.1.7 G | bo. do. b.S5031 1410| 2000100 ette Die e S T 104.25bz Po ho Mftietze Hesi C | LENS (B00 do. Lb B 3 dle | 11:1, 2000 800197.80G æWstb.Bdkrd: L, T1, 4 | versch.| 5000—100|97 00G do. do. G Ne d | 1410 102206) do: | Stagis-Rente 1887“: 34 | 1.1.7 182/60bzG 2 Tut 13/144 versch. E 28206 L o V aNDIE L ' e do ult. Sept. 10d o E E NE LLT [7106 doXIV.XIVaut. 19164 | 14.10 2000 IoUlEe 20S e be VITLuHSIS 4 1:10 00G ü do. Eis.Tientsin-P.Int.uk.19| 5 1.4.10 100,40bzG do. o. . fr.3.|4 p. St 321,00 et.bzB | do. XV uf. 1917/4 | 1.4.10| 5000—10 98,50bzG 0. do. TIT 3z| 117 90/50G do. 898 500 u. 100 £/ 4x | 1.39 97,90et. ¿3G do. Lose deute eSblia I De E20 do. V, VITT, .. „134| versh.| 3000—300/90/606 do. L e e TER 38 1410| 5000109 91'006 s Ut Ser E E S A 1897 I S do. Nl S i41-340 L 117 2000— 200 97'00b¿G a do: X ut 1916/84] 1.1.7 | 5000—100191'80W L ult. Sept. S . Mer. St.-A. 9.11 [—— „HypS.141- 4 7 - ‘do. . a s Ditii@e Stala-ELb E L E R St.-A. 1888 konv.| 44 | 16.12 6206 De Peri i00 110 4 L1.7 | 5000—200/97/-00b¿G Eavptische Anleihe gar. .….| 8 | 1,39 |—— do. do. Éleine| 44 | 1.6.12 0G do. S.401-470 uk,13/4 | 1.4.10 C 97,25bzG Deutsche Eisenbahustamm- und R E 5 E E E Prioritädatlien. % „12 Á «J, Ee 2 [i D, Ehr . - Uk. A y “s 2500 u. 500 Se 4 15,11 |—,— E e 1898| 4E EL7 96,25G Po S190 301 310 34) versh.| 5000—200/90,00bzG Divibende [vorl|leht.|Zf|Z.-T| St. z. 4 [ - Finnländische Lose .…. . fr. 3.|.4 p. St.|—,— do. do. Fleine| 44 | 1,1.7 03S do: S.311-350 uk.13|3x| 1.4.10 ahen-MastriGh 5t| 0 [4 | LI E 0G do, St.-Eis.-Anl. . .| 35 | 16,12 [—,— Budapester do. 4 E 2210G Hann. Bdk. IIT/VIIT4 | 1,17 do. A 10 e irZj4 p. 1130406 | eia E De leie fr;3. #* p. She S Buenos at Stadt 88 E a E Er do. el it S Ee E L 26 91 35 et.bzG f a e - » «D, f 91M ; ; 0, E 2 D unk. 4. O s Sea ia . s C do. Propinations-Anleihe| 4 | 117 |_— O 1002| 44 | 16.12 |92/206z de D Ea | 2250 Stbfelder:- A; 7 | 81/4 | 14 1000/50001200A Griechische 4% Monopol| 1,75| 11.7 52,20bzG do: do. 202) 41 | 1.6.12 192,20bz do Ti CNEANE: 32| 117 Eutin-Lübe> . . .| 34| 314 | 11| 60 Joe d, do, Sr. 1,75) 1.1.7 162,25bzG do. do. 1691) 6 | 1,17 [101,50 et.bzB do Ta 0 L 34| 1,1,7 ankf.-Güterb. .| 5 | 1 4 |1,1/1000/500|—, R N 50,8066 E e ALOR Leivi.Hyp-B. Ser. ?, ers Halberit-Blankbg, 6 | 54/4 | 1,1/1000/600/180,26baG do (1, «1, , s do. ult. Sept. E E S 4 | versch. Lit. T . 89, do. 9/4 Pir.-Dar, 90100006 bO S 419 /60biG Christiania do. s S S T do. IX unk. DIOls H all-Getis Li. A cl an 1 10507500 S D. 0. m | 4, Ps hut f s «E, T . XT unk. 4 Ls oniasbg,- ranz. fie - E do. do. 400 | 1,60) 15,6.12 149/60bzG A 150 Lire-Lose » » « fr.Z.| #6 p. St.[—,— e Serie L. VIT .13z versch. Cie: A | 41| 14 14 1008 81,75G R S S (r E | 6 S R Paboectan 119 0 | M00 lec ros . 0. u | L, L, S G e unkv. E, Se N ú N s 4 At s ach . s "F é do. do. E Taae PO20bIO J Delsnafora Cle I L S s U R R 117 Bube 18 | 814 | 11/1200 173,908174,25ba Savan Anlei I-10 01.7 [9210 do. D O L do. do. 1910/4 | 117 do. ult. Sept. 14 1000 [104,20G an. Anleihe IL unf. 10| 44 | 10.1.7 Ae do. do. 34 | 1.2,8 |—— do. IIT do. 19124 | L17 Mel. Friedr.-W.| 44| 45/4 | 14) 1000 |—— do. do. 100 2v.| 44 0E 6 Karlsbader do. Lil a0 do. IV do. 1913/4 | 117 Kiederlaufißer . | 8(— 4 14, (86,50bz de. do. 20 fv.) 44 | 10.1.7 S F Kopenhagener do. 1892/4 | £17 |—— do. V do. 1914/4 | 117 Nordh.-Wernig.A| 4 4 | 14 F do, do. ult. Sept. E 83/00LG do. do. E 3 S EPES do. VI do: 1915/4 L1T rulitén Ne 7 14 | 14 /1000/300]—— 9. S a aae o n Can «Le , 9. o. «L, pur 2 do. R ier, Ea E edo e fel B LLT [iokgoG | aber do: SSLIN 4 | 11 G | do: alte fonv.IL I) 117 endete h 14| su, do: S o. do. 1, „t0et, walde Lit, A. 4/1 L do. do. ult. Sept. i iländer 45 Lire-Lose . . .fr.Z.|46 p. St.|76,50et bzB «Str.Hvp.Pfdbr.|2,4 1.1.7 was ‘Al 6 |— i 1 E L E M 47 10 E de 10 Lire-tofe r. 8/4 p: Sl 20,00bz C P D 24 1410 A S Tilt 11) 1060 1406) E D I 3 ILT47IO 101,75bz Moskauer E Das S do. dos) A LIT Sant. Lit. A-E/ S1 4 | 141 1000 1272,00 k 0. n A Le le , e ¿ s jz 4, È rw. de. do. 2040 „| 5 |1.1.4.7.10/101,90bz do. 1000—100 |4 7 174,75bz Mein. vv.-Pfdbr. IT| A E Straféenbahuaktica R De 408 y | 5 |L.147.10[10175bz do. S.80-33 ukv.13 5000 7 [4 | 117 [L dop-P As la ‘Fleiu- und Stra 0, do. do. 1904 4200 7/4 | 16.12 |—— do: 1000—100 , |4 | LLT |79256;G do. VITunk. 6.19114 | C4 Deutsche B 7 14 | 1.1 1200/4001146 25B S do 2100 „14 | 1.6.12 |—,— do. S.34/35, 38/39 5000 | 4 | vers. |—— do. LX unk, b. 1914/4 | 117 Aach. Kleinhaht 44| 54/4 | 1,1 | 1000 200 Norw. Staats-Anleihe 1894| 34 | 15.4:10 |—— do. 1000—100 S 4 E rere do. XT unk, b. 1916/4 | 117 Allg. Disch. Klub. 7E 8 (4 | L1 |1000/500/142,90 do. do. I Sofia Stadt unkv. 1916| 5 | 1,5,11 |96/00et.bzB do. XI1 unk. b.1917/4 | 117 Allg: Lok.-u: S 4314 | 14| 1000 |95,00@ do. do. mitt. u. kl.| 3 1,28 |—,— Stocholmer Stadt-Anl. 1880| 4 15,6,12 s do. XII unk .h.1918/4 1.39 Alt. Schmalsp. S2 A 1A 1000 Ork, Gold-Rente 1000 l) 4 | 1.4.10 [98,70 do. do. - Heine! 4 | 156.12 |—— de do ai Bi|versh. Badische Lebarfid.| 5 | 5 (4 | 11 | 1000 [102,50 R Q 4 | 14.10 198,70G do. p L I E do. X unkv, 1913/31 114 Barmen -rlba, -! 2 | 0 4 | 14/1200/600/129/00G o. 0. ult. Sept. S 0. o. 6.12 |—,— L i j; n . 6 f E . do. Kr.-Rente A fo do, 1887| 31 | 1539 |_— N er Db A B AG ent. Bil Buld | L loo 0 > do. konv. Rente 4 | 11.7 196,30G Venetianer 30 Lire-Lose . . fr. Z.|46 p. St.|—— do. 1V unk. b. 1909/4 | 117 Brauns<w?eia®t “6 4 | L1| 1000 S do. E 4 15,11 R Wiener Kommunal-Anleihe 5 T —— do. VIunk. b. 1915/4 1410 Bresl. = enbi 11 1041/4 11 400 —,— do: Silber-Rente 100 1) Wg) 1410 |—— do. «Muuelul untonv. L 4 4 LE7 196/80bzG b ee Lit 11) 1410 “d Straßenb.| 94| 714 | L1 |1000/500|—— E E S D E l O do. Grundr-B. 14 | 1.17 Grefeld Fett. Str.| 68| 6114 | L1| 1000 |—— ¿ dd, PapieMeR E LN E Sürider do. 1889| 384 | 1.6.12 [— do. do. IT34| 1.4.10 Deutsche Gisenbt.| 51| 55/4 | 14| 1000 [105,006 P E E Sa LES R n E P dapest. Hauptstädt. Spark.,| 4 | 1.5.11 |—— Nat.-Hupoth.-C.-G. Dei Hochbahn] 5 | b (4 | L1| 1000 [126/006 A5 pa E zue ÉR fr.3, d St. 96:00bzG Bu L Nationalb. Pfandb. I 6 H 102,30bz früher Stett. rz. U 44 LIT Sleirt elekt. Strb. L x i H E 171 ,30bzG L eze ep f cal N ENAG e e e E pr E L Gr Belt Sept. i S do. E eue 1090 : ê 1.7 ¡—,— E 34) 11. “Caffeler. .| 4 | 44/4 | 1. E do. „_ do. Spee.fr. 3,4 p, 2 0LONG “E Bed Blaue 0H N L D ti 31 117 Gr ace Altonaer/10 (10 (4 | T1| 1009 5706) Rum. St.-Obl. 1903 ukv. 13| 5" | 16.12 101,20bzG do. Inse ulier. 100 fl.-Lose| 5 | L17 130,70 et.bzB | do. do 8 1117 E er. . 110 [10 14 | 1,111000/5001180,7 O A | 10/7 100006) Finnländ. vyp -Ver-Anleibe| 4 | 1539 seekbiB| do Grdfr. 1-4 | 117 bo. ult. Sept. | —— do. do. 800 „4 A S San nd, E 34 | 1,5.11 |—,— do D 4H 4 | 1.4.10 H De 0 [/0 4 | 1,11 1000 o'2het.biS d do 400 „4 4 5Obj ils d. Kommunial-Kred.-L.|: 3 152 |—,— do. X unk.b. 1909/4 | 117 bo, Vorz-A. (1/2 4 | L1| 1000 [70, Eo 117 [26A tal, Hyp.-Obl, 1899 , . | 4 S E do: 0.19104 L eidelberger . , .| 44 414 | L1 E 0. 9. u H P S é f —,— o. unk, s s . FN do: do: 91 4050, 2026 » | 4 | L17 sog2og | Slfnd. Bord Psdbr: gar. 84 IL612 P de Ev 10164 | LLT N 0417 1000/00/163,26 o. 0. ' D sn 1 40rd HE 6.12 |—,— 9. unk. I Ÿ z z L do. do, 210 «| 4 | LLT (902063 E V E [I do. XIV unk. 1912/3t| 1410 Maclenb--Beendf| Thl Sil 21 10008 11706 do. do: 94 4050,02 7 | 4 | LL7 (84108 | anan. Suibet.- Pir 2 | 1612 P do. ¿VILIX (8 ae Medlenburger fv.| 4i| 41/4 | 11 18% O D ML A S E 90.006) do M Sreditv. I) 4 LLT 92.25bz pit Hvy-Piandb di ci. Niederwaldbahn .| & | x 4 | 1.1| 6500 166,76b1 D 0D, " 1 N È 3 Hs O . Hyp.- r./34| versch, osen. Straßenb,| 83| 81/4 | L1 44,50b do. do. 5 „14 LE7 ,00bz Nord. Pfandbr. Wiborg 1887 3x 1A L r. Bdkr. lz. 115/43 1.1. D 7714| 11 1000/500/1. , po. do. 96 4050, 2025 „| 4 | 15.11 |89,106G | Norwegische Hyp.-Obl. 858 sfr. 3.4 p. Ste do. __X rz. 110/44| 117 ian A a 1660 do. do. u| 4 1,5.11 [89 10G err. Kredit-Lose S 158 19300G do, KITT “KVIL 4 versch. do. Neigugs-A. T T4 L 1000 11568 do. do [4 | 15.11 |83,50G Pest. U. Komm.B.Pfdb. Il, 1410 [9375b4G do. XVIITuf.19104 | 117 Ber Eise eaoahn| 6/— 4 | 1,4) 100 172, bie do.“ do. 98 4050, 2025 ¿[4 | 1511 89,00bzG do. Kommunal- Mia: I 4 39 [93406 do. XIX uf. 1911/4 | 14:10 Ver. Cisb.-Btr.Vz,| 4 | 4 14 1 1000 [65,0 ¡ do. do. 810 da 4 15.11 9,00bzG E do. Vaterländ. Spa asse 4 1.3; , j do. XXNI uk 1913/4 14 10 Westd. Eisenbahn 3 0 4 L 1000 118,60 B do. d 4 | 15.11 [89/00 lnishe Pfandbr. 3000 R.| 4x4 | 11.7 [91,00bz » j R Würzb.Straßenb,] 6 | 6 |4 | 14 A 1906 fond. 4 | LL10 90:50b)G A do, 1000-100 R.| 44 | 1,1,7 [91/20bz do, XXTI uf, 1915/4 | 117 f