1908 / 272 p. 31 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

006 Börs : zum j örsen- Beilage M 272. anzeiger und Königlih Preußi 4 E E Amtli Berlin, Die Iten Í {s î Lerliner Börse festgestellte Kurse. Sädsishe. …….…. [4 | 14 G Seatng, den A E : an anze ger. l Fram 1 rie vom 17, November 19 Sts 14 | 1410 500080 110020G E | GilbiGre 1 Lira, 1 Löu, 1 Pes x 1908. | do. 4 | 14.10) 800080 [10020G Danzig 1904/34 19 Lane dat | Peseta 080 4 1 gsterr Sleawig-Soltein: 4 as 20 P oor L O 00 OdTOO MünG OS, 2200 4 1 Gld, holl. W. = 1,70 Ala R Sil cid] 500080 [92,10b10 do. 1897/34| LL.7 | 200020090708 nen 1906 uf, 12/4 | 14.10/ 5000 Ile OD holl: W, = 1,70 « E O Anleiben staatlicher R 92,10b¿G | Dessau 1902, 05/34] vers. S do. . 1907 uf 194 1410| 5000—2001100,10G l Peio (ara. Pav) "1, ‘1,196 4 1 Rubel 210 « | 20 nba ftgatt e L rE e 10040 Di Eviau df ut18(4 | LL7 | 2000-200 E Do L S7 H LUS E 2000 e vre Stor Pap.) = 1,75 Peso (Gold) = 4,00 4 | Sachs.-Al do. 34| versch.| 2000—500/93,0 G D.-Wilmersd.Gem99|4 17 | 5000—200|—— do. 1897! 99/0 ,94/3x| versch.| 2000—100/92/80 E A4 Saciónte X beat d a R M I S Dam X un 124 | 117 | 600 S000 MGladb. 99,1900 4 | 1.1.7 | 000 200 98064G timmteNt eigefügte Bezei do. do rd. (4 | 1,4,10| 5000—100/99.75G : N ufv. 18/4 | 128 500/99,80b or 4 71900144 11 5000—200/99,75 Tod: Go ; ezeicnung N besagt, daß | do B uf, 16/4 | 1410| 5000—100/100,25 do. 1891, 98, 1903/34) versi 5000—600 100,006 do. 1880 4 | 1.1.7 | 2000—200/99; bz Unsterd E, er bez. Emission lieferbar find. | d Do: uf. 18/4 | 1410 00,25bzG Dresden 1900 uk. 1910 4 vers.| 3000—500/92,60 3 do i E 34| L17 | 2 cs 99,40B puterdam-otterda esel. : En do. 1902, 03, 05/34 1210| 5000— 100,25bzG do. 1908 N unk 4 | 14.10| 5000—100/10( G Mind 899,03 N/31| 1.1.7 E 0/91,10G Brz: m| 100 fl, | 8 acs.-Mein.Lndkred.|4 | 1.1 100/92,00G Ra unk. 13/4 | 14:10 100,10G ünden (Hann.) 1901/4 | 1 000—200/91,10G Stund thlen 16 D. | E sa a R S [L 2 L wee R S L mo udapest 0. 100 #3 T. |81/15bzB S.-Weim.L onv./34/ 1.1.7 | 2000—100/52,5 2 1905|33| 1.4. 100/92,25G aumburg 97,19 ‘4:10| 1000— 200/5050 do N o 9M, 1 S, cim. Ldskr.ufk.10/4 | 1,5.11| 8000—20 32,90G Dresd. Grdrpfd. Tu.IT 1| 1.4.10] 5000—500/92,0 Neumünster - 00fv.34| 11.7 | 2000— 90,50G ean e ck 100: Ar 8D S Do N S151 00—200/100,50G E De 4 | vers.| 3000— 100, 00G Nürnb. 99/01 x 1907/4 | 11.7 100/91,50G Fitistianig 100 K | 2 M. do. do, 4 1241 /300041000192 00G D Ne A 5000100 ürnb. M0 uf 10/124 | verd. E Ee all vie: 100% E Pt lind, tet L V E aci B [R COROtuE 1ST | TLIO 2000 : do. ire [10 T. 81 35bzG s - Ldskred.|35| versh.| 1000—1 FaoIe o. Grundr.-Br. I, IT erih.| 5000—200|—,— do91,93ky,96-98 139 | 5000—100/100,3 Usa 100 Sire | 2 M Div. Eisenbab1 00—,— Do S Se Qi 1.4.10| 3000—100|—,; L Bg 100/100,30G A L s E babnanleibß 9, J 1901/4 | L17 5 h 1903/3 .| 2000—200|—,— sabon und Oports| 1 Milreis |14 E: 112,45b Bergisdh-Märkiscó.TH31| LLT | 3000-8 do. G 1891 f 17 | 1000 |—— Offenbach 1.1.7 | 5000—100|—, dnd E A ih 11.7 | 3000-—300/95,30b,G | feld onv./34| 1.1.7 | 1000 |—, E A E m ,, do. | 1 Milreis | 3 M S Magd, - Wittenber: Ja| 11.7 | 8000 800|—— R OOO I n B07 unf, 15/4 | 128 | 5000-200199 20G R E L a | L E 200 2020 G arcelona| 100 . 120,33G row « « 1384| 1.1.7 | 500— s 9. 1876/33| 1.5.11 500/99,80B D. * 1905 4,10] 5000—200/90,4 New Y 0 Pes. |14 T. [73,25 Provinzi 100 do. 88, 90, 94, 00, 03 5.11/10000—200/99,00 do. 81 1511| 5000 200/9040G G 100 Pei, | 2 M. Brdbg. Pr-Anl, 1899/34] L. alanleipen. Dn oos I L 000 S n n: 2. 1928 T S000 SOOIEL G E Varia Z o. 3 À S TSHR 43056 B Caff. ndskr, SXKII4 SEN 5000—100|—,— do. 1907 ... . 4A 1000 , bz n O) 902 A 31 1410| 5000— 0184,60G a of , ‘39 | 5000—100[100 é ukv. 12/13/4 | 1.1.7 99,75G Cap s 190313 200|—,— Da» s 1s o M à do. do. XIX (31) 13 0/100,20G do. 1882, 85, 89, 96 A 1000 100,2 Pforzheim 4 LLT | 5000—500|—, R S S do. do. _XX13¡ 1.3.9 | 2000200 93,50B E 34! LLT | 1000 25G U : 7 1901/4 | 15.11 E Pl Ei . 81, 1354| 1,3,9 | 5000— , 1902N/34| 1.1 91,25G o. 1907 unk. 13/4 | 15. 2000—200|—,— do: cterôburg 100 grs. | 2 M. (81.106 Hann.Pr.A.V,R.XV|4 | 14.1 100|—— Dv nd 1906 une 1914| L811) 5000-200/99/39 do. 1907 unf, 184 | 1,5.11/ 2000200, Shivei 14/100 R. |8 T. |—— anme A e E34 LS11| 5000 S00|—-— Ca So M4 | LLT | 2000200 9939G ase! 18998 | LIT |- 1000 90,50 \ Éwehzer Plähe : : || 100-818, | 8 T B bo: o T | 1210| 2000 200 G E L I E000 200 SELE, ae O C EoOS Se Stotth R E E 100:Frs, | 8 T. |81,45B Ostpr. Prov.VIT—X 4 11! 0) 5000—200|—,— do. 1908 N unkv. 1 4 | 1.1.7 0—200 do unk. 13/4 | L17 | 5000— 99,50G S otar s ez .1, / : 18/4 | 1.4.10 99,75bzB : 1903/3 500|—,— Varjgen Gothenbur 100 Frs. | 2 M. |—— D db T3 7 | 5000—100/99,90G do. ko E: h osen 1 LLT | 5000—500|—, 1 T s! LL7 | 500 : ny. u. 1889/3 99.90b I O0 "k E 100 E E E P T 1410 5000 200 99756 C L LL7 | 2000200 0360E O 1óós" unt, 1214 11.7 | 5000—200/99,50G oa 2/100 r. | 8 T: 85/30 osen, Provinz.- :4.10| 5000—200|91, ; | 11.7 E ; 0103/34 LL7 20000090 60G C E Es Pil P I L S S Cir, è uto. ; nprov.XX, XX1| | E o. 1893 N, 1901 N/34| 1.4 200|—— egensburg 08 uf. lo 200|—— Emdeiania 5. D Amsterdam 3. Brüssel 3 „FXNLu.XNNL 4 | vers. 5000—200|100,2 e 001 L E O ZEO E D 97 DIeaAS L 3 E 2000200 E, Vudan 54 rid 4k, 6, Kopenhagen 53. Lissabon 6. do. R u 3 LLT | 8000-500198 60G. N Da Si 00 10S | Nemieid 1 18898 | 12.8 | 50000083606 Ning Edsort Sibweis 8k, Stobolm L do: LIT-VIL X XT- e/ 1.1.7 | 5000—500/93,50G gege 2% Mbo1L| Ta 10) 2000200 3350G Rhevdt V. 18994 L 5000—500/91,25G Uu) Br—— fuoten und Coupons. ÉLVAL KXIX E S631 LLT | 2000200 L - 18994 | 14.10/ 2000—500/99,75G Ste Duk. SSt.|__ Enal. Bankn. 1 L e XRIX 33) vers Frankf. a. M. 06 uúf.14/4 | 1.4 2000—200|—,— Rostock . 1881, 1884 t 1.1.7 1 N erei ns R 3 Bkn 100 20,435ethG do. XXVIL unk 16 34 Él S. 5000—200 91,50bz do. 1907 unk 18 1.4,10 5000—200 E do. L 34 1517 3000—20 2 g (-Stüct „120/41etbzG|Holl. Bkn Fr. 81.6064 do. XIX unk, 1909/34 117 | 800060 1/506 do. 1908 18/4 | 1410| 5000—200]200 do 1903/34) 1.1.7 0/91,10G 7163; . 2 s . 17 | 2000— 2003 unkv. 18 N/4 | 15,1 100,50 et.bzG A 1895/3 s Geläd-Stüd 16,32bz tal. Bkn O 169,55G do V 3{| L1T | 5 500/91,50bz do. 1899 „9.11 ¿ 100 ö Saarbrü E 1.1,7 | 3000—50 , A . Bkn. S } 134 LLT | 5000—500|8 d 3x| 1:28 | 5000— 60B S en ._. 1896/34 1,4 0/84,50G Imp Dollars |\— orwea.N.100Kr./112 do. IX, X, XIV/3 | 1.1.7 | 5000— 7,256 0, 1901 N33] 1.5 20092,75G t. Johann a.S.02 N .4,10/5000 u.1000|— do. perals alte oren N O e B A0bz Sl.-H.Prv.07ufv.19/4 | 1.4.10 200184,60G do. S E 92,75G do: «S.02N/84| 1.1.7 | 8000-600 E Neue 90:90 E do, do. 1000 85,4063 B | 9 9 08 98/34] 1.4.10 5000—200[—_,— Fraustadt... . 1898 I S) 92,75 Swöneberg Gem 6/8 | LLT | 2000—200—,— e, (a do E Eh | da Ged E | B 19004 | LL10 2000200 E [R Sa 120 L tas doe. Nof ‘g /215,80bz | do. do. 5 ./214,65bz do. Se E É Es do. Wie 1:39 | 5000—200199'50 A ot ukv.18/4 | 1410| 5000—20 9,75b do: Wine. 9r,4,1975G A0 WestfPrv -UTTufv09 S O 0 güctenwalde Gu M 24 15.11) 2000200 O0 R E HEEEE 2000200191706; T ema | % A T L Sa d S N:106 2k: 812065 3 weiz N.100Fr.|—;— o TLL ».09/32| 14.10) 5000—200/95,25 Î D 1901/34 1.4.10| 2000— 9,50G Spa ufv.12/4 | 1410 1.600/99,50G +106 Fr] ollcp. 100 G.-R.|—— do: IV8E „ILIV|34| 14,10 5000—20 2G. L a 1907 N unf. 124 | L17 | 2 200/90,40G pandau . . . . 1891/4 | 14; 1000 u.500]99,50G : Po Tie A o. IV8—10 ukv. 15/34| 1.4.10| 50 0/91,75G elsenk. 1907N ukv.18/4 | 1.4, 2000—200/99,50G do. I O D Deut EUEOES o E ‘4,10 5000—200/92,.0 Gießen .,... 19 1.4.10| 2000—200/99, Star 24 1410| 1 E e gu cen e ciSiant 0 Q [en E e 0. do. 4.10/fäll. 1.10,11/100,50b, / . _V—VIT/34| 1.4.10| 8000—200 26 Glar 1905/3z| 1.4.10 99,50G aft 1903/3z| 1.4; 500|—,— do do, 4 | 1.4.10 1.4.12/109; z Kreis- und S —— lauhau 1894, 1903/34 1.1. 2000—500/90,60G Stettin Lit. N, O, P 1,4,10| 5000—500/92,3 7 Di. Nor ; 2 LL7T| LT12/10 50% | AnklamKr.190lukv.1 tadtanlecihen, Gnesen 1901 ukv. 1911 :1,7 | 1000 u.500/90,7 do. 1904 Lit. 3x 1.1.7 | 5000— 2B j ; 7 | , 1.7.12/100,50bzG l ufv.15/4 | 1,4,10| 5000—200|— do. 1907 ukv. 4 | 1.4.10 „75G S Lit. Q/34) 1.4 200/90,60bzG b Neicd-Anl. ur 18/0 | 1410/16 1409100106 - Flensburg Kr. L E E E E R E Bde tuttgart _. 1896/4 4:10) 5000—200/90,60bz N E 18/4 | 14,10/10000—200 A ROES analv. Wilm. u.Telt.|4 | 1.4.10| 2 00—200|—,— 2A 1901/33] 1.4.10 5000—200/99,50G do. 1906 N unk. 13|4 1.6.12] 2000—200|—. 0bzG do do. 314| versch.| 5000—200/94 S Sonderb. Kr. 1899/4 | 1.4.10 E 100,00G uu «« «« « 1900/4-| 1.4.10 5000—200/90,30G do. 1902 N|3 1.1.7 | 5000—200 99'60 do. Ss, „Ult. N 3| vers, [10000—200 B1 zG Telt.Kr.1900,07unk.15/4 1410 2001 ck D, 1900/3x| 1.4.10 5000—100|—,— Thorn 1900 ukv, 1911 2 1.2.8 | 5000—200| 99,60 bz Vukgeb. N ‘90b4G + | do. do. 0, 1901/33| L4. 5000—500/100,10bzG Graudenz 1900ukv.10/4 | 14.10 5000—100/91,00G do. 1906 ukv, 1916 1.4.10/ 5000—200/99. ) Preuß; 1908 i gau: 84,90bz Aachen St ‘Anl 5ST 4.10] 1000 1.500/93,00G Gr.Lichterf.Gem.1895 3x 1410 1000—200|— do. ° 129EIS 1.4.10| 5000—200 LOUE dabShak-Sch, 234 | 1.1.7 Do A 1.4.10 5000—500/99,75d Güstrow . . . . 1895/34| 1.1. 1000—200/94,10 Trier «19 i| 1410| 5000—200/93.00G yès PSweine\4 lok e 1902 unty. 124 1.210 500020099756 aen 10d dts. 19 Si LLT | 5000800 —— | Wandobes ‘¿180488 LLT | 8000 500 84,006 bn L 1 1.7.12/100,50b ; unf. 18/4 | 1:410 7G albersi : 1410| 5000—500[99 50. Mei 4 | 1410 50G d A. 4 | 14,10, 0D do. ch : . 99,8: erstadt 1897,02 N 500/99,50 mar « « « . 1888 . 2000—500/9.

a ati | Line M S glteabug 808, tu L ned 1010) a | Balle gi 200 | Lo R A e 2. D. 41-1410 j ukv. 11 j E : .12/4 | 1,4. , y v. 16/4 | L4. 80 a si veri. 50001504400 do. 1201 T unts, 19/4 T0) 2000200199 50h do 1h00 N87 verf. 8000100194 50G do. 1903 1V ufv. 124 Lo E 10040G en 1991 t. Nov .{10000—100184,90b A , 1893/34| versch.| 5000— 2005 ameln 1.7 | 5000—100/92, Bo A 128 | 5000- 40G do, 1 untv. 09 248 ö Apo U s 1895/35] 1.1.7 500/91,80G a Giéié ASISISE| T 92,50G . 83/31] vers 0—200/101,80G do 2198 unk. 94 | 1.1.7 | 3000—200 C BICCA Aschaffenb. 1901 uk. 10/4 | 1:6, 1000—100/91,25G amm i. W. . . 1903/33 L117 | 20 —— do. 95, 98, 01, 03 N34 verle, 2000—200/93,80G do T, 18/4 | L17 | 3000—2001102 60G Augsburg . 1901/4 | L .12| 2000—200/93,40G annover. . . « 1895/33 117 00—200|—,— Worms . . . .. 1901/4 Be 2000—200|92 20G

dd 9.92, 9a 1000 28) veri. S0 100s98 S do. 1907 1 :4.10| 5000—200|—,— arburg a: E. . 1903/34| 1.4. T da D0E unkv, 19/4 | L410| 2000200 99; de. 1e a0 8 1,5411 300010 s * | Ben-Bad 185, 05 34 E cidelberg 1307 uf 13/4 L£10| 5000500) —— do. 908 06 31) verich,| 2000200 d976G E S 0e | BambaalSdut In A 1A C 128 E E 11 10001 8000208 ern 1896/22 128 | 5000—200/93,50bzG p 1903/3x| L6.12| 2000— 0/99,40G Les 1903|3x| 1.4.10| 5000—500/93 00 1B Preußische 9 91,90G O e P L2O 2000 20 E Barmen « « 1880/4 | 1.1. 100|—,— ifdesheim 1889, 1895/34| 1.1 500/93,00G ce e S gate do, Unt 1EI2 [1041 E do. A R E S 1896/84] 1410 200|—,— R e E E 15 : 17 oh 5000— L1 G R unt, 18/2 | 1241| 2000 200l102 20be do. 307 une 18N4 | 128 5000 800/99 80G ea ia S ‘rv.u 02184 veri, 2000200 —— E LLT | 8000 160/102 80 9. Eis 2 *B-L1| 5000—200]102, . unkv. 18/4 12; h . v.d.H.kv.u.02/33| vers. —,— T Ee S 102,80 vis Dat 128, 100 O | a R O N E e T (R R T | 8000100100408 bs Ln.S ensch.133| 1612| 1000— 0 —,— Berliner 1904 II ¿| 1,3,9 | 5000—500/91,40G Kaisers. 1901 unk. 12/4 | LL 1000 u.500|—— do Da #/ 1.1.7 | 5000—100/92,6 bz Bre, d 31 11 100/93,00G d E 1.1.7 | 5000—100 L: do. H 1.7 | 2000—100/99. Calenhbg, C: « «3 | 1,17: 5000— G0bz merA; D. 17 | 5000—200| —.— 9. 1876, 78/34) 11.7 | 50 106,75bzG Karls onv./34| L1.7 | 2000— 60G 9 red. D, F./34 100]83,50G do, ¿Anl.1908 3 | 1.4.10| 5000— , do. 1882/98/31] vers 00—100/97,00bzG arlsruhe 1907 uk. 13/4 | 1.2.8 100/90,40G do. : D. E. fündb.|3 vers. 100|— ba: do. 188084 139 10000 T do. 1904 E versch. 5000—100 425 G Do. fv. 1902, 03134 veri 2000—200 99/'90G Kur- u. Neum Cla vers. 1 7 do do. 1905urq 12/2 Verih.| 500 —500/100,80G do. Hls? il 14.10) 5000100133 ,50bz do. Fu 188913 | LATI) 2000-200 s be t Neum. allei) 1.1.7 8000 60019 00 dat, do. 1896, 1903/24 | 14.10 5000—800/91,60bG | do S am Dl O4 LLT (90000-6000 | do. IN 886, 188918 | 1.5.11 2000200190; O A Ie T 5,00G 4. / - 1910/4 980 . Komm.-O y 150 dnburger Ste (8 | 14.10 O O 2 1899 e Et LL7 §000200/99,00G do. 1904 unto, 14/4 LLZ | 2000-800 39806 R N 100-0061G do. furt, 1900 S4 128 | 200000 82/00b6G | Bielefeld 108 2084 Ol 2000 O _do. 1907N ufv.1i/18/4 | LET 500020099 80 b e dafil Sentral (14 O Eg A0 91,80G de 1908 ung 19/4 | 1.4.10 5000600 Bingen a. Rh, 05 R 1120) 20002200 E do. 1901, 190, 1904/31 E N niral 4 | 1.17 (10000100 E S 1887 18/4 | 139 [1000 500/101,30b¿G | Bo «R, 0 /34/ 1.1.7 2000—200/90,60G Königsberg. . . 1899/4 1.7 | 2000—600/91/50b do. Be #1117 |10000—100[99.30 Dessen 1886 3x E 5 0—500[101,50 UM «6. 1 02/34 1,4.10 5000—200 de do. 1501 f 1.4.10| 2000—500/1 ( (S Ostpreußis D. 18 | 1.17 |10000— 30G - .| 5000— j Bonn . . « - + + 1900/3t| 1.4 n d unkv, 11/4 | 1.1.7 | 2 00,00 Vei R E 100/82,70b do 1899 u 120218 versch.| 500 500/94,10G D - . 1900/3t| 14.105000 —1000/95,00G o. 1901 unkv. 17/4 | 1.1L. 000—500/99,90G do. [4 | 1,1,7 | 5000—100]100 ¿G doe 1906 unk. 094 |1 20 0—500/84,00G 1O 1901 05/8 L147 | 5000—500/90/ 60G do. 1891, 93, 95, 01/3 “1.7 | 2000—500|— Dai « « « « -(34| 1,1,7 | 3000—75 00.60bzB do: 1908 E 13/4 | 117 00—200|—,— B A 896/83 | 1.1.7 | 5000—500 83,00G Konstanz . . .. 1902 R versch.| 2000—500]91,00b do. Ind. SGuld) 1838| LL7 | 5000—100 B eoA Lo: 1898 18/4 | L17 E A Ba „Rummelsb. 9934| 1,4.10 1000—200[90'60 Krotosh. 1900 Tukv.10 {x 1.1.7 | 2000—200/90,59 Pommersche v./4 | 1.1.7 j bei, ,,18 -1900/31| 1/4 00—200/101.00G randenh. a. H. 1901/4 1/4.10| 5000—100/99, G _| Landsberg a. W.9 10/4 | LL7 | 3000—200|—. 9 do 134) LLT |10000—75 [63/30 «Staais. 0-1905/3 :4.10/ 5000—200|—,— do. 1901/34] 1.4,10| 5000— 99,50G Lan .W.90,96/34| 1.4.10/ 2000—200/92:00 Dos B T 75 193/30 da. pa Anl.13064 | 16.11 2000200 100.0042 Bredlau 1880, 1920 T4 5000200191 50b Sangensalia N 141 2000— 0 do. neul.f Nlgrundb./84| 1.1.7 1000015 (83.06 e i A E vie E414 | S8 - c s Boe : ' 4. 100/91; ichtenbe Es / 0. E L / B fon, Av. 70 31 E 00 Queg 1900 unfv. 10N/4 | 1.1.7 2000100 99'306 Liegniß Ben o 2 14.10 2000—200 A do: 21 D Bi 117 0 102,20b C B Llo a s E R E e S. do. * 189628 L 0. ‘001/81 1,4.10| 56000—200/91, Lübe... veri. 2000—200/90, do. « 14 | 117 100/83,60 SigthaSt. L 7 Chartottenb. 1889/99 4 | verih.| 2000— 0/91,60G Magdeb.1891 uk 1895/8 117 2000— 90,50G Sd u C34 LL 10000-1000/99 706, “A190 I do. 1895 vers. 100/100,39bz;G eb.1891 ukv1910/4 | 1 500|—,— 9. B 171-0000 ,70bzG dhe St.-Ren/% | 1.4.10 Tod: fo, 1114 | 1,4,10| 5000—100/100, j do. 1906 unk :1.7 | 5000—100|—, Sächsisch u B38 | 11,7 1001/92/80 p ente/3 |ye do. 1907 unkv. 17/4 | 1:4.10| 4000—500 A d” 1902 unt, 1 11/4 | LLT | 5000—200|— NIE Cer tas 147 [10000—100/83, V wrzb„Sult, Nov versch, do. 1908 N unk. 4. 100,30bzG D unkv. 17 N/4 | 1410| 5000—200|—— a 2000770 60G «Sond. 1900 do. unf. 184 | 1.1.7 [100,40 o. 75,80,86,91,02/34| verf 200|—,— E 100,50G m L400 R E e | 2 e Ens (fs ali t so ; 85fu 1 7 Í unkv. ‘D a S L do. erde „Preußisthe Kentenbriefe. i Eobure Ss vers. 5000—200 G N 1907Lit Kul 16/4 | 139 | 2000500 Ob N Tan diGatil ie LLT Aa 100 10% du Nasiau : : 7 vid, 3 / Gin 6 2900 Lt 1410 2000100199 70G Mannheim. -- 1901 04 1D 5000100 07G do. E: al LLZ | 3000100 94/25G da udNn Sit 32 4.10 do. 1908 n Bi 117 | 5000—500 99,90G Do Ne unk. 11/4 | 1410 P 99,60b¿G 9. do. L {L117 | 3000—1 100,10B «(Brdb la! O do. 94, 96, 98, 01, 4 | 1,1.7 .___ 1100.90B do: 07 unf. 12/4 | 1.1.7 100/99 80G do, do 3 | 1.1.7 | 5000— 50/9420G Ponetbu Do gu 0 C C T OIE versc.| 5000—6500/91,6 o. 1908 unk. 13/4 | 1.4. 5000—100/99,8 do. t O 100/84, damersthe C Stier Li G 1,4,10| 2000—200 E Doe L T 31 vers.| 2000— 9990G D O et LL7 | 5000180 100.10B d E 1890, 95, 96, 1903 ura 2 20S vers. 2000 10091.10G D R R E E dee «+8 4.10 Gottbus 1500 uf 3134| 1.1.7 | 500—800|—,- M, urg . . 1903 N/3x3| 14,10 100/90,50et.b do. De D4 | LL7 100/84,20G S oran 4] versch bo: v. 1012| 1410| 5000—500|—, erseburg1901uky.1 4,10| 5000—200/9| .bzG d D. D/3 7 | 5000—100|1 Vreußise, R 14) 14.10 L: 1889/31 T0 5000 200 Minden 1895 Oa 1410| 1000—200 S S di do. Dg LL7 | 5000—100 0B dahishe* | * * * « 184 vers Cref 1895/3 | 1.4. S Mülbausen t, C. 1906/4, | 1416| 4000209 Ks law.-blti, Lg l4 | L | Doe 06 Dot L LAI refeld . . ,. . 1900/4 4.10" —— o 100 u L FLSIO (2000 EOOlad S do. h 4 117 | 200020099 208 deen, und * S784) versch D OE E 5000—200|—.— Mülbeim Rb 789014 1110| 2000 Loge Le S do. do. 184/-1.1.7 2000 ega 20S E bo sg,| 1410 do. 1907 unto. 17 veri. 00 E do, 1901.08ufv.11/134 | 1410 1000 u 00 LEB WestfälisGe „… ®. 4 | 117 | 2000109 eaten {! vers. d 1901 1968 zt 117 5000—200|—— irh. Rubr N 0AM 3E 1410 1000 u:500/99,50B do «+168 T7 2000 100 e I E E M E boolL (A0 E E do L DoluelSil T1 | 2000100 23,00G E ia Gi (L S | vil LL | 206100 versh.| 50002001100 10G do. T Bolae 4 LL7 200990 84.006 v. do. 184/117 | 5000—100|92/00G