1909 / 34 p. 35 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

: : Börsen-Beilage zum Deutschen Reichsanzeiger und Königlih Preußischen Staatsanzeiger.

M 34, Berlin, Dienstag, den 9, Februar 1909

Amtlich f Las estgestellte K essen 1896-1905|3 | versch.185,60 i ; Berli gef urse. {L atel IE | E Bingen a.Rb. 05 i 141 944256 |Kiel1907X ukv. 17/184 | 1.1.7 (loL0ba Nv u. N iner Hör . 1902/34) 1.4.10/9440G eum. alte/34| 1.1.7 196,50 s se, 9. Februar 1909.) 22% 2 1a 1.1.7 (94,50G Bonn - # 452% 1900/3t| 1.4.10/97,50G da 1901, 1905 1904/82 LLT 26 do. do. neue|32| L117 0206 j autet oR H Pee O gl aenmge d hs [alia A M enn Ie E a B oe # 170 | do. fon. Anl. 8634| 1.1.7 [95,80G bz L «1,7 199,900 0. unkv. 4 L1T [—° Es ei leOA) T,7,1URDO, O E, 4.4 Lat Banes | Oven. St-A 19059 141095806 Brandenb. 0. 1/14 1410101206 do, 1901 unty. 1 Lr (o450G 8andichafil. Zeniral T 216%. 1 (alte) Galbratel 820 6, 1 Peso (Gold) | bo E L 1901/35| 1.4.10194,25G Konstanz... 1902/33 1.1.7 [94,26 S do. . .34| L1.7 [95,40bzG | =400 4. 1 Peso L NaSI 8,20 4. 1 Peso (Gol) | S.„Gotha R Er L: E Breslau 1880, 1891/34| vers./94,80G Srotosch 1900 L ukv. 104 LI7 10110B 20: D O LLCISSBO Ï 9 . 1 Livre Sterling 2440 46. olar | Sichsische St.-Rente|3 | verich.|87,50bzG Bromberg 3s? 189913 LLIOIUL N Ode a 90,9634| 1.4.10|—,— p E S 102,30G | S beiter L : Si. 487, Í } ;| 14.10/94,506 ; I Ta S 26 ‘17 194,40 | def nur bestimmte Ruimmeen over Serien der bey S o Sar 900d = Burg 1900 unfv. 10/4 | 1.1.7 [101,10G S 1E GF Sl Edi Ee 3 | 117 [420636 | n lieferbar find. es | S bere 188 Case 225 1901/4 | 1410/101,60G | Seer i. O 1902/33| 1.4.10|94/256 do. Ind. Schuldv.|4 | L1.7 |—— | Arttemberg 1881-8334 do. is6b, 70,78 87 21 ve d d Eee i bera Gem. 1900 5 Lad 94,25G Hammerie U RA ¿| LL7 [95/10bzG | / ; ; N io J O S 1.1.7 186,6 j Amsterd,- Rott S H E E Rentenhri Chnalattenb. M 0A versch, 101,90B Ludwigshafen a S6 0 5 ae 20 HaKlarundb. 31 17 9 S | E Rott1.100fl1:8:5. 116945B ho E 4 . j 4.10|—— j 2/31 | verf . : 1.7 185,75 | Brbiel gdes. | 100fl. | 2 M. 168 72G S E 3 do, 1907 unfv. 17/4 | 1.4.10/102,00B Cie L 1898 3. ESCA 9425G Posensche S. VL—X/4 | 1.17 102.90G j gd nw. 100Frs.| 8 T S1.10G Aal E Sa s Tos Magdeb.1891ukv.19104 LL7 |102,00G De De LIT 2006 S | udapest . . [100 S-| 8 T |— Kur-undN1 Brdb.) 2 / Ï 199, o. 1906 unf. 11/4 | 1.1.7 [102,00G é : 2 14 | dovelt 100 Kr.j 8 T. |—— ndNm. (Brdb.) do. 95, 99, 1902, 0534| verscch./94,90b do. 1902 7N|4| L ' do. A3 | 1.1.7 |84,80G | Ghrstiania 100 Ke 2 M. | sh e O Coblena 85to.91,1200 2h) veriB-04228 9 1980 8601,028 34 Le 40G e, E O | alien. Plähe!100 Lire/10 E. |81, 5bz Pommersche . . - - - 4 C n 0 Ede | 139 [10 ainz 1900 unf. 1910/4 | 1.7 |—,— ; z ‘1.7 PATOG | be: e100 Lire/10 T. [81,05G Tie. ers : olmar(Eli.) 07 uf.14/4 1,3.9 |101,25G do, 1905 unkv, 15/4 | 128 [101,50G do. Bi/8 | 1.1.7 184,80G Kopenbage: (100 Lire 2 M. \—, E 0s Côln 1900/4 | 1.4.10/101,60G do. 1907 Lit. Ruf. 16/4 | 1.3.9 [101,25 Säsische alte „2 | 1.1.7 101005 Ligeenbagen 100 Kr.| 8 T. [112 15bz Posensche .…...-- 4 do. 1906 ufv. 11/4 | 1.1.7 |101,70bz do. 1888, 91fv., 94,0534] versch. 94,20 H D s e -(34] 1.1.7 /95,80G fab, Oporto/1 Milr. 14 T. |—— E . 84 do. 1908 unf. 134 | 1.1.7 [101,76bz Mannheim . . . 1901/4 128 1101406 N E London |1 Milr.| 3 M. |—— D U N é do. 94, 96, 98, 01, 08/38) verich 94,20G do. 1906 unf. 11/4 | 14.10/10140% da, 4 Mvae, L147 POLIS ndon J 1/2 | 8 T. |20,50B Meta Seit Cópeni 1901 unkv. 10/4 | 1.4.10—,— do, 1907 unf. 12/4 | 1.1.7 [101,408 Shles, altlandschaftl. 4 | 1.1.7 i M .….| 12 |3 M. 120; ein. und Westfäl. Cöthen i. A. 1880, 84 i; ' L 0B do. do 8H LLT E adrid, Barc./100 Pes, /14 M S 1890, 95, 96, 1908/34| 1.1.7 |—— do I 9831| ver (9440G do. andi. A T1 (00608, A Gor” 100 Des. | 2 M. |—— E ide e R 4 Cottbus 1900 ufv. 10/4 | 1.4.10/101,50G do 1904, 1905|32| versch.{9440G do. do. A/3z| 1.1.7 195,60G do. .| 18 vista/4,205bzG E S 2 do. 1889/35/ 14.10 —— Marburg . . . 1903 N/31| 1.4.10|—— Do A p 18 |2M.|=— Sthieswig-Holstein: „4 do. 1895/3 | 1.4.10|—— Merseburg 1001 ufv.10/4 | 1.4.10/101,50G do do E TLT 0600G, p c: E E S (p po: N a ci Boe S S (% R 08 “c * +1100Fr . 181,15G s R : s eri. [101,20 ülhausen i. E. 190 1101 «1,7 187,608 S “letähnta 100 S L Anleihen taatlicer In! I 1907 S E 1.4.10/101,25 et.bzG A “1907 unk. 164 14:10 101406 N s S Shweiz.Pläh 100 R. | 3 M. |—,— Oldezb nlel E ag L er L N 01 TORA Es veri.) —,— Mülheim, Rh. 1899/4 1410 10110G 2A do D353 1.1.7 95,60G do. »udhe/100Frs.| 8 T. 181,35G Adeung a (3g veri J0LT0G | Danzig 1904 ut (35| 1.1.7 194,50G e ut. 11/134 | 1410/101106 | Súl do E 111 Hod Stoitb.Gibbe. 100 Fe. 10 T. [1194 Do. utt, AN-ObLISZ| veri (56,00G anzig 1904 uty S 1410094206 do 1899, 1904 34| 1.41034,50 ledw.-Hlit, Lene R 117 (04,100 E Si gate A L (ote L TE sui Ds E 00‘ Kr.| 8 T. 85/40 Z 7 s 4 2 0. [31 1.1. 75G - 1900/01 uk S A A estfäliiche ....-- 4 1417 101 E L E e Bg O l L S 7 Do, U VOr L 80G enau e G7. j T |—,— i I , E Se E 1.7 185, S Sachs.-Mein. Lndre;4 L 10L50G DUG aa uf. 1514 | 117 |101,00G e 1908 u 1914 1511 E do. IL, Folge|34| 1.1.7 92906 B e t L I D A L ola | S S R Bat L R ) Cdritiania Ambgidó) Aisterdam e E: S Weim. Ldskr. uk.104 | 1.5.11/101,75G do. 07 N ukv. 18/4 | 1.28 10150b;B N OILL 29-1000 as L 980b do. I 31 117 (60G on 6. & “Pl. 5. Kopenhagen 5. | do. do. uk. 18/4 | 1.5.11 102,50G do, 1891, 98, 1903/34| versch.[95,50bzG G D C 21 10 do. ; ‘17 188 t. ondon 3. Madrid 45. 3 A ersh.95,50bzG ; | 0. do. 3 | 1.1.7 85,80 Sto erburg A C RLSE TSeE 2 2 E 3x] 1.5.11/95,00G Dresden 1900 uk. 1910/4 | 1.4.10 101,80G D B99: 03N31 117 E Westpreuß. rittersch. T3x4| 1.1.7 9475bzG olm 5. Wien 4 wrzb.-Rud. Ldkr.|35| 1.1.7 94,50G do. 1908 X unf. 13|4 A0 Münd " «Le 20G do. do, B 1A 94 75h 2 : 20 Sondh. Ldsfred. 34] verich.194,50G do. 1893/34) LLT Münden (Hann) E | 1410[10110G do. do 18 L1T (8600S elbsorien, B E : o. 190034| 1.4.10 So og 1E do. do. IT|34| 1.1.7 |94,25G : , Ban h s Div. Eisenbahnanleihen. do. 1905/33] 1.4.10 s ï| 1.1.7 |=, do. ' *Dukat E Coupons Bergisch-Märkisch. TIT/35| 117 96. 50bzG Dresd. Grdrpfd.Tu. [T L versch. e. Nauheim i. Heff 190235 1.4.1005,25G do neul dig 118 S Rand-Dufkaten. E P EUUs ; Braunschweigische . ./45, 1.1.7 Fett do: do. V unk. 1414 | LUT |—; s L A OIL 1.1.7 19425G do Bo S I E S Over: D I „Wi P O rer ; l umünster . 4 | 1.1.7 [101 : : 1.7 84, ia fen (R UZEE O A R E le r dais G | A A | 147 us en-Stüde. älzische Eisenbahn. |4 | 1.4.10/101,60G do. Grundr.-Br. LIT4 | 14,10 E “— TIORE I do XIV XV X 1,7 ¡B S d-Dollgts A: T do. Do konv. 21 1C10 Düren H 1899, J 19014 | L.L.T |—— E a e R ALOBIZL VeDIOL. G, o T FITXX 4 | 117 [16[10200G Uperiäls alte —— R C AA 14.10—— do. G 1891 fonv./34| L1.7 |—— (2 00to S | L N do. T-XT3s| 1.1.7 |. [94,00G l g E (fo L s [atung g e A LUT (A n ene s d aa E n A 11.7 [soiooG o. feine . 4,20 - Pr. 4.10/102,75 j 5.11/99, Do: ,05/834| 1,4.10/94,2 : S4 (2,1. / Belciite q, Goup.zuNewYod S ever M 1410 0G do 88,90, 94,00, 03/34 verich S “|Mffenburg 19%, 1280| L17 (8600G do STEEPETSRN T TLLT JTOLE änis ancs . 181,20bz S O L O Co Ae Oppeln . . . 19028/3z| 1.4:10/94, do. bis XX rf Die Hou 100 Mata f e d O S | 2 Ma O E: (a Beni: 0 M | P gee. bi XNU 4 LU (1OSOG anzôsische Banknoten 100 S 81/6064 ‘Hann.Pr. A.V,R.XY/4 | 1.4.10 —— do, 1902N/34| 1.1.7 220 Pfotabein e E I 1511/10006 |. 2 bis XXV |3x]verscch.195,09bz talndisve Bartnoten 100 (L169ASbs | do. do. S Duriac 1906 unk, 1211| 1H S Doe I e Oel LEMPLSORS S pa E N orr A Noten 100 Kr. S E N f Ostpr. Prov. VIÍT—X|4 E TICCOES Elberfeld: - 1899 N41 E E Pirmafent . 1899/4 | 1.1.7 [101 10 S Bad. Präm.-An E pen. 90b Oere sche Bankn. 100 Kr.|85,55b5 Do Do “T X/34| 1.1.7 [94,/0bz3G do. 1908 N’unfv. 18/4 | 1.4.10/101,40 Iman und I | LTf Po | Braunschw. 20 Tir v.St. [195,40 j do. ann. 000 See ZoOG | mm. Prov. VT V Tao L 14 do: -Tonv. u. 1899/34 117 [9608 Ho 1903/3z| 11.7 |—— Hamburger 50 Tlr.-L.|3 | 1.3 |—— bi Russische do. p. 100 R.|215,80 do. 1894, 97, 1900/34| 1.4.10/95,75b Elbing 1903 ukv. 17/4 | 1.1.7 [101 Posen i 4 | L17 [101,40b beer 50 Zlr.-Lose/34| 1.4 [156 do do. p. 100 R180 | Posen. Provinz-Anl. 2 1.1.7 9% ; d 103/31 1 ofen - ; 0b ‘unt 0E | 114 10LdOba | Oldenburg, 40lr-8.8 | 1. 197 2988 e do S IR E A P 15968 | L Eid 1903/37 | 1.4.10/94/30G do. 1908 N” unkv. 18/4 | 1.1.7 [10140G | Sawlen-Mein.7di-L.— v. St. |34,50B | ultimo Februar|—— Rheinprov. X, X, L Erfurt 1893, 1901 N'/4 | 1.4.10|[—,— Do, 1894, 1903/33| 1.1.7 /94,25G Augsburger 7 Sl-Lose pr Sts Sthwedische Noten 100 Kr. . [112 XXXK1 u. 4 | versh.[102,60b3G | fa; 1893 N, 1901 N|3z| 1.4.10|—— otsdam . . 1902/32| 1.4.10/94,50G Cóln-Mind. Pr. Ant. (34 1.4.10 (136,25b Sibweizerische B 100* N Eu S 2 I E 19014 1.4:10/101,20G O O uL 18ÍL 1410 s Pappenh. 7 &l.-Lose|—lpr. St lea 6 ollco s 5 0. XXX36| 1.17 [95,75 o. unf. 17/4 | 1.1. 1g . .6.12/101/25bzG A pec0upons 100 Gold Kupel 329,600 do IILVILX, X 95,75G 9 1879, 83, 98, 01/31 A U do. 97 N 01-03, 05|33| versch. 04G Anteile u. Obl. Deutscher Kolonialgesellschaften. s eindt—, X N SIRSNILAe Es 1BoeIS Es 101,10G Remscheid 1900 1908 N i 7 Kamerun E G T Ert 8 1.1 195,75bzG XXIY- ; . 1.7 194,25 l : r. Cisb.-G. Ant. A Deutsche Fouds. I 31) versch.195,25G Frankf. a. M. 06 uk. 14 f 1-LTo/101,80G Rg (v.Reich in: Zoo Zins, O P Staat 2 do. A UTRRES 33| 1.1.7 19525G do. 1907 unk. 18/4 | 1.4.10|—,— Rostock . . 1881 1884/34 L u. 120% Rüdz. gar.) : Di. Reice-Sa do. I“ “Siv | L17 [8810G do. 1908 N unty N 128 (95/06 do. ' 1903/34] 1. Na veel 1 fällig 1 10. 11 4 14.10 101,80G Sl-o-Pwuto 2E L410 n R N 31 13 —— Saarbrücken _ 1896/31 L Ì " L T1204 | L lold0bG | do. 02, 06 ufo. 12/15/34 L4.10—— Fraustadt 18984] 1410 Sk-Sohanna. S L Ausländische Fouds i Di. Rei Lot 4. 09/34| 1,4.10/100,20 do.Landesklt.Rentb.|4 | 1.4.10/101,40G eiburg i. B. . 1900 4 | 1.4.101101,00G Schöneberg Gem el8 7 , Staalsfonds. 5 ; t Reich-Anl. uk. 184 | 14.10/104,006 do. do, 3x| 1.4.10|—,— do. 197 Nuf, 1214 1.39 1101,00G 20 Stadt 04Nutp. 174 | L Argent. Eis. 1890| 5 | 1.17 do. do. (98) veri. 36, 60bzG | Westf. Prov-Anl [C2 1.4.10/102,00G do. 1903/34] 1.5.11/94,00G do. do. 07Nutv.18/4 | 14 Le 100 2 BTELT R S 3 | veri 87,60bzG do. 1V,V ufv.15/16/4 | versch./102,00G Bren N34 14.100 do. do, 1904N/31| 1.4 L 20 £5 1/117 do: Stbukgeb Á L 87,40à,50bz do. TV133| 14.10198,30G ürth i. B. 1901 uf. 10/4 | 1.4.10/101,10G Schwerin i. M. 1897/33) 1. do. ult. Febr. bubgeb.-Aul do, Ir, IT,IV/3i| 14.10/95,10G do. T0; L41046 Solingen 1899 ufv.104 | 1. do. inn. Gd. B T Preuß.S L E S 1.1.7 [102,406zG do. TV.8—10 ufv.15/33 14.10 95,10G Hs N 124 L O do. 1902 ufv.12/4 | 1. De Anlage S =T: o. 1.4. ellen utv. E ñ Q t - eine! 1 fällig 1. 10. 114 | 1,410 101,80bzG | Westpr. Pr.-A.VI, V4 1410/10175G Gießen « ¿-- 1901/4 | 1.8.9 101/006 E S 1895/3 2e aba. 5 LIî Ae f Sie 1,1.7 |101,90bzG do. do. V—VII|3i 1.4.10|—,— do. 1907 unk. 12/4 | 1.4.10/101,10G Stargard i.Pom. 189 S do. abg. fl 6 117 Preuß.koni. Anl. ut. 184 | 1410[10390b¡G i be O Sten al1901 ufv.1911 4 do Ne L [2 ERD do. Stafelanleite/ | 410/102 20b2G Kreis- und Stadtanleihen. Glauchau 1894, 108 e O 256 do. * 1908ufv.1919/4 P Et do. Staffelanleihe/4 | 1.4.10/102,50bzG | AnklamKr.1901ukv 1514 | 1410 Gnesen 1901 ukv. 1911/4 | 1E RG do 1903 doi Guß88 10002, L 1240 do. e versch.|96,60bzE enéburg Kr. 1901/4 |-1.1.7 |—— do. 1907 ufv. 1917/4 | 1.1.7 [10126G Steitin Lit. N, 0 H do. 500 £| 44 | 14.10 do O (8 vecd.87,60b3G | Smelo Bilm.u Tee 1410[101,25bzB | Görli 1901/34| 1.4.10/94,25G do. 1904 Lit, Q/31 D I A End Baden 1901. .; L r. 87,40bz Sonderb. Kr. 1899/4 1410 100/75 Görliß ¿C ads 19004 14,1 E Stuttgart 1895 4 do. 20 £| 45 1.4.10 do ine: 18/4 | 11.7 1101,80G Telt Kr.1900,07unk.15/4 | 14.10[102,00G do. 1900/3z| 1.4.10/94,75bz do. 1906 N unk. 13/4 S 4/ | 14.10 S a B E a s eme Le 10 po. o.v.75,78,79 8084 LLT 102,50b4B | Agen 1898, 02 VITNE | 141001 20O Güstrow . . . + 1895/34| 1.1.7 S | Thon 1906 ut. 1916/4 408, 898) 44 | 14.10 do. 192 ukb En T do 1908 ukv. 12/4 | 1.4.10/101,30G adersleben . - 1903/34| 1.1.7 94/25G Bo: ukv. 1916/4 do, 1902ukv.1913| 44 | L117 do. 1902 fb. 10134) 1410| do. ufo. 124 14S Sagen 1906 X uv. 12/4 | 14.101101,10G |T ia RLEA Buenos-AiresPr.| 5 | 1.1 do. 1907 utb. 15 2 189 [—— E E 50G agen 28) ant. 164 | 14101012G Bieren . - 190484 bo Do 8 1LL7 Bave s L 128 Altona 1901 ukv. 11/4 EGE 101,20G A RRZIR 1800 N Cd S Wandsbeck . 1907 A4 Bul A E do. e E T D L e E MED 10120G Lo ‘1905 X ufo, 12/4 | 14.10|—— E e S0 /UL r M1561 bis do. ‘184 | 124820 E O do. 1886, 89A verid 94506 o 903 ITL ufu 16/4 rar E S D C „D, : 1 fGaffenb. 1901 Ll r, Z 1 / : F G do. CisenbabiObl 18 | 198° 20bIG Aschaffenb. 1801 uf, 104 | 161210110G men A: S6 1808 3t| LL7 (9426G E A 136560 117 R Ver: Ldsk-Rentenscz(81| LE I 1900? ‘unt. E S amm i. W. . 10828 1-1-7 94,25G Do 079, 8d, 8331 1e 1020000 6 1.17 Lil 6.12] —,— : Í 1. ew L17 |—— ; 4 E : rnich-Lün. Si. V1 34) 1.1.7 (9550G | Bad: 1889, 1897, 05/34 verih.[94,20G annover - ¿ * 1903/31 111094256 do. 95, 98, 01, 03 N13 Ghil. Gold 89gr,| 41 | 1.1.7 BremerAn2ang, 1/8 | 1410|— Baden-Baden 98, 05A133| verih.|—— ; S THTN Worms . . 19014 do i : erAnl.1908 uk.18/4 | 139 11020 Bamberg 1900 uk. 11] erd eidelberg 1907 uf. 13/4 | 1.5.11/101,30G do, 1906 unk. 12 . mittel] 44 | 1.1.7 do. do. 1887-9934 1,39 [102,00G I E al R 1903/33] 1.4.10/95,00b do. 1905, 05/31 da fleine| 44 | 1.17 do. do. 19Gunk.15/3} veri (99,6066 | Barmen 18804 | LLT [101,40G eilbronn9N ub, 03/31 1612110, 106 do, konv. 1892, 1894/31 Cbines. 95 6004) 6 | LIT Garbe S lOION | be: 200 uit 18 28 vers J101:06 | Pildeabeim 188, 1 1410426 E n L I D l L L 2.8 196, ; Í 2. örter. .. . « « :4:10/94,25 - 96 500, 14. S S aen izio E u h ' erliner. . . 1904 I omb. v. d. H. kv. u. 02/34 verich. S . ult, Febr. 5 do. St-A J Unk, 184 | 1,39 [102,50bzB do. S 1876, 781 T 97 BObe ena 1900 ukv. 13108 L (G | Städtische u. landschaftl. Pfandbriese. doe E s u 1410 10l20b unkv. 1 o, 188 Ee , 0. pL i 2 e 1 3,9 198, aa leans | B enun O att uo l D its (o: R he Res 17 Bes i; los, p: 4.10195, h E .L7 [108, ult/Sebr| 99,90 e s 12028 | verb 86706 L | do. Erne 18984 | T1 Karisruhe 1907 uk. 184 | 128 101,25G Ie i E Dinishe St. N 3 | 117 2 do. 1998 Unk. 18/4 | L17 12206 | bo. unkv. 194 | 1.1.7 [101,30G R 18593 e094 190 304 e A 4 | 117 [101,50B E C L 1814 | L177 1102 50k do. 1899, 1904, 05/3z| 1.1.7 [93,7 do, 1886, 1889/3 | 1.5.11/90,80bzG d d 31| L117 [96,30 0. priv.| 34 | 15.410 \—,— 1893-190034] Tx lg S | Bielefeld S I 00S Kiel 1898 ukv, 1910/4 | LLT |—— E O B 17 P do.25000,125008r| 4 | 15.11 |—— ir G 1902/0834 | 1,4.10101,00G do, 1904 uváv. 144 | 1.1.7 F Galenb, Grd. D. Ba S ì S lind Pin g 250 E : - « Li, i i L « VO\C „(It Jae p, Ol—,— 0. fündb.134 veri .{= do. SLENGI B 161 Ae