1909 / 34 p. 36 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

iburg. é L, S 3.46 p.

_

Griecildhe D Mon. 500Fr.

E Ee E Ee A A

Co a MiEA E O I

p

SS

——_— o

SS Haf

Amma

O

do. 400 Holländ. St. 1896 Uan unk. 10

EEEE

tos

m

“a

R A4

e ocn en

n

Norw. Anl. 1894 1888

eit Gold 1000 L N

Has Hn f Ma Ha COLCO C0 H

-SaoPaulo Ei G. Port. unif: I 02

0

Mig: 1908

hr A

Hi En

i n J

Q

RrooTEEoEL R O Li +

omm

405 Ns. “Engl. A. 1822

S j Hrrr

do. 1859 do. konf. S

p fi fs R n

do, trn, Rente do Anl. 1889 8

i tun 2%r| 4 N O IV, Em. Wr

do. ult. Febr. do. k. E.-A. 1889

A

a Ha j f O 7

« do. 1902 Ee D

‘do. 1905 un! f l L St.-R. 1-252

1A, 64 E Präm. j

B

-

D fonv.St.-Ob. Schwed.St.-A.80| 3 do. 1886! 3

0 H s R fat i R O —Y

8 St.-R.1904 n 1906 Sübweis F o6 À Serbishe a am. 95

Siames.Anl.uk.13 j che E

1 B lo m Fm t BO DO O L5H Fa} A SATANTA T

H Hj H C

ho T SeL E: 1993, 06 e ufo. 191 a1.

obs bobo O O

C ¿ C m i i f

E fs @s

do. 400 Fr. fo .Z. Ungar. G.-R. „gr,

do Kron.-Rente do, mitt. u. feine

1E do. St.-R. 1897 Bo (eifern. S

R R m

A

[db A S ae 94,20G

de: do. do. do.

D: Karlsbader.

do. do.

Mosk. S

= ‘Dm P

i Kopenb. nb. H bes.

Kred

j (Nrd: Pf. Wib Iul

rw. Hyp. 1887 Doi Kr. “Loi: 1858 Pest T o. Koinm. do. N Spark. Poli. Pf, 3000 N. i do. 1000-100 N.| 43

ee e Taba „-A.er.

dos Ante, f 3.

Schwod.H=Pf. 78

do. fündb. aroße i do. mittel? kleine do, abgest. 78 do. Städt»Pf.83| do. ‘do. 02 u. 04 do. do. .- 1906 S Göld-Pf.

Sto t 4; E t de do. 1894 ât

Uu: ei. B Wübontr V

Ausländische S Butar 188 1897| 4 lar, 1888 Ton, 4j

leit Budapester 1896 4 „Aires 88 1000L£

do. 1891

ult. Ke Ghriftiania 189 1891 S

Genua 50g f 3. Gothéenb.90S. À

do. 1906 unkv. 17 Helsingfors O 5

Kopenhag. 1899 1886

D 1895 Dane L kleine] 4 Mailänd. 45Lir-L.|fr. 3. . St. do. 10 Ser E fr. 3. p. St.

33 ukv.13 ‘5000RbI. do. 1000-100

34/35 „28/29 5000RbL. a do. 1000-100 YT do. 1915

o. alte konv. IT, ITT Did, «Str. Hyp. Pfdbr. Zinsrck. b. 2.1.03 bz./2

DO ? 1.10.0272 do. 21.03, 2 Do: 1.1002 9

Mein. un Pfdbr. l,

‘4 do. VITunk. b. 1911/4 o. IX unf. h. 1914 4

4

Venet SOgire-Be elft. n: Könt.-Anl.| 5 do. Juv-Aul, uk.12

Züricher 1889 3x

Verschiedene: ausländische

Budapest. Spark; Nat. B T

o

m les Le . .”

s

do:Inf B. ) Maar E Mit a dkr.TT,

Don. L tel 100fl-L Finnl.Hpp. .-V.-A. 0.

M

Co N Hr Co

e

ITT3 Ds -K ues Stett. rz. 110

wes ia

E ATAS S ES Abo O HOD

Pr Sr Ren S

LOSSZ K - Ag

E E

5 T E 1915 . XVT unf. 1917 . XTYV 'unfk. 1912/34

I 13

L t XTH unk. 1919) (34 pit. up t 1

0

bd 1 His bs f C5 V OT

P T T BREASS

T

b e Trr A

aa Ci a ai? A

AAAA na

i

v Sud A

S

ck

(ad Regul E ä [1 egui,s do. Hyp. B: N

do. Spark-Cnt. F Alt 4

H E: ARBRAS, Per fmd fu jut brn, O

A J

do. ult. Febr

bzG ‘5 D Pfäudbriefeu. Shuldverschreibungen G Deutscher Hybothekénbaukeu. |

Bavr-Hdlsb.1V unk.11:4 do. V y, VI i B L

do. M

do.

e pa

I Ia6 abi, 2 112414 1-%3 f—— Febr. S

: db: Komm.-O. ZUE 18 Prv. »V.s D XTVŸY-XY,

A “XVII,

do. ‘mberlosbar/81 Berl. tes Bk. Tubs: f

aar r

P I 14

do. ILL/ IV uf. 15| do. VILŸVITT uf. 18!

do. TUEA

Bb K.-Obl, T E18 w.- s N

do. XX1,XXTT uF.11

dos XXKITI uk. D EXIY uk. 18

do. do: XXV'* unk. 1914

ea

e XXTIT unf. 1912 do. «S unk. 1914/

do. XXITY unk. 1912 E eno “Obl.

DO K IT de red uk. 10

k Ss Co f 1 f E E R C S

do. XX uf. 1910 “_|Danz. Dopo ih. „Verein

A. [V DoEe Bk. S de. do, Lu. tats R x1 Kt uk.

¿dee XVs XNT uf. 17 0, XIX

do. XITT,XTITA y

EEEE S

: ‘do. L V unf. E

? Rhein: Hyp .- S p.-Bf. 66-68

do. Hyp.- «Kom... Rh. - L D Boheik:

M CIESMZ A

; IX do. out u 17

=

do. Skchs. Bdkrd.-Bk. TTE E Bt. Ol, D :

Hyp.-Bank A Hup.-s «Kr.-V. S.43 do. do. S.46

L

S [.Bdkrd.-BLI:Y d L—IV

utt G oftr-B.e S

dai

db S4 Do Sr Grdkrd.Pr.-Pf. T

ooo Ls

. I Ta 10 VL VIL

N TING -: R

XXTut13/14

uf. 1915/4

do. do.XIV, XTVauf. 1916/4

J

XV uf. 1917/4 Se uf, 1919/4

E uk. 1913/31

Sans Hyp.S.141-340/4 do. ©.341-400 ufk.10|4 do. S.401-470 uf 13/4 do. S.471-540 uf 16/4 do. S. 541-580 uf.18]4 do.S.1-190 301-310

S.311-350 uf.13

Hann, Bdk, TII1/VIIT

vp.-B. Ser.

XT' unk. 1914/4

do. Se I Sa vers

unk. 1913/33]

Mad B P. I rz, 125/43

4 unh. 1910/4 do. 1912

do. 1914

4 4 3 3

L do21913

Bd: XT unk. b. 1916 . XTT unk. b:1917 E b.1918

râm.- dfdbtf, TV/4

4 VI unk. b. 1915 4 4

S R HEJE H

ndbr. N33

XIX uf 19114

: XNT uf 1913/4 . XXTT uf. 1915/4 :' XXTY uf. 1916|4 . XXV uf. 1918/4 XX uf. 1913/37

XNTTT uf. 1915/3

do.knv.XT,XV,XVI 31 Pr. Ctr“Bdkr. 1890/4 do. 1899

Pu 0 o oe

. 1901 unf. 1910/4 . 1903! unk. 1919/4 . 1906 unf. 1916/4 . 1907 unf. E

1886, 1889 13

. 1894; 1896 ‘131

1904’ unk. 1913 34

do. Kom Ob.01 uk.10|4 do. do. 48 unf. 17/4 e do.'

do. Pr Hu. “A-BIrz. 0 86

- 87, 91, 96/34

1906/31 1.

1905 unk. 14/4 | 1907 unk: 1714

34 unk. 1912

unk.1915 VITI uf.1917

S

37 13 12

uVIT unk. 17 unk. 18

1 H C

Eo 6 Ss

. do. Irr unk. 1912 3 do. V unk. 17. i

C5 r

S. 50, P

E u

VITA:

do. IV unk. 1 do LIL 9

SIDESZ F A

Schwzb. Hyp. TT—Y'|4

ck

Deutsche Eisenbahnobligationen,

Braunschweigische Landeseisenbahn T gi E ITTi3

S

Ph VIT unf. 1915/3 do. T

T

1904 si

Bröltb. Cffen. E 41 Cuseder@i Eisenb: -Ges.|33 do.” do. 189 1903, 06 8

remmen-Neurupp.- acer L 1910 E

Go m

“do. b.S. 50 Wid. Bdkrd. L, IT, V4 o. do. VI uf, 1910/4 . do. VITuf, 1913/4 . do. VITTuf1915/4 . E X yuf.1918/4 E 3

Ae g mm

R

E e

ordb. - e. Ei 07 4 idend.-Liebenwld|43 \chipfau -Finsterwld.|32

Deutsche Eisenbahnstamm- und Prioritätsaktien.

Dividende ett. t3f|Z.-T.

Aachen - Mastr.

Brie e ei rölthal

S Klein- u. A

S; 5

F

. IX unf. 1910/4 Le

T Boch: «Gels. «Sir.

G me

C S E 7 É O R H f A H S

=

do. do, Gri. E Strßb,

R E

wôt tôt= 1044

fi Id. H Elekt: e R

Mar Hs Hn H

tor tot

Gr Berl. Strßb. (100

Gr. Caff. Strßb. (105 Gr,Lpz.Stb. I1,TT (100 Magdb. Strßb.kv(103 Qltd.§ „Kleinb.v.95 100

Sl. Kleinb. L,TT (103 olinger Kleinb. (105 Stett. Straßenb. (103) Süddtsche. Eisb. (100 von 1904 (100 37 Rie ESN (102) 4 We enbbn 4 West.Brl.Vorort(103, 4

oon D c l

Lit. Schant. L. Â-E. 100, t et. G Sschipk.- Finstw.

Mr Hs b P H H 1E H Hn H f M H P CO C0 H

pk [r

A

Q Dr

Deutsche Klein: u. L S Aach. Kleinbahn Allg. Dit. Kleinb.

Alt. Schmalsp. A Badische A

=EEEE

M, R m je s

N W=AAZAA

Abo

P E

A b j

D

#Æ{ Ss ui

Ausländische Eisenbahuobligationen-

E TETE=E =

Böhm Ob: G.-Ob. i A do: 1903/35} 1.1.

j E G. 83/4 |! 1. s E Z

B e Kai. Ferd. 2E E 4 î

P A L114 Fr E A A ER riaglmrlm2 io

i 4

L Geub-

A

P 2

Erri elf Sir.

53

(l D

ck

Am = A

i951

Pr R p:

Kronpr. Rudolf babn! Salzk. )'4 Offi Lokalb. Eee 4

wi

C X r L7 [112.00

do.XIIT XIV, XVTI ¡6 j XVIT jf 1910 4

T:

Marienb -Budf.

tôr4 tôrs 1542

R s S S

o Ee

ne D

Posen. Straßenb Stettiner © : .

4594 vôts tôts ras

E S E

Nor

SSIAA

ait dde Gold ss

Ausländische Eiseubahnstamm- und Sra es

Lemberg-Gzern. f E S e

Laa i N

A AANAA S Se Z

Brinnedotals

tors roe

y Es Sg S S

E e

Dari Gt E erd fri P bens Per fmd

L

E Sth. ¡te)

S e

[N Lari

S Es

E m A Ps

2,

| BIli. D.14 1 S /6,6li.Rd14 | 1.71 16 li. D.14 1 1, ea

1888 do. R

ASEABEBAERAS _—_— [T - A S

e E 24

S

Ï SS E

S,

pi h Ta S

Fend formt park Jan +

[Gr E Eisenb, wang. O bro 4

eE_RïIEP S

32! Vi i

E L Ri @t907'0L 1,

otar : 0 |i. D. 31A L le lia N. Pap. e. 616 14] E

[717 «110

t G 15

1839 Sb -Westtahn Transkaukasische dr) Ll

f mm A LATANE 2K

D

C 1887

S

[t. ‘fbr. G R

uan: volleT o. ‘60h 6

L E In i E I E A

S S S

vdtau o: "Bee “O Ryb, 97 e 1

SSS

L ZS G8

17 A | u

. 6 li.Rd14 | 1.7 P L 8MliMdia | 11 bz

A SSBELRE S T

[7 @

T

1D 1 as DO r A F O H jen | D L

br

n 02902 M

i es B fi a ia da | g A a t Bi ra fi f A a S A A

H E ea

D

CrEREERE E

6 li. D.14 f Eh

E

rei

LO S Bs S

Bo b i O D

,80G versch.193, ‘Oet.bzG

E

S S S

R l f f brn Prt un C Ln 4 n R

0: 1901 E 15

m .

o