1909 / 35 p. 31 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Börsen- Beilage um Deutschen Reichsanzeiger und Königlih Preußischen Staatsanzeiger 2 5 l

M Be Berlin, Mittwo®, den 10. Februar O09.

; : 7 ingen a. Rb. 05 L, IT/34| 1.1.7 iel 1907 N ukv. 17/18/4 | 1.1.7 1101,25b Kur- u. Neum. alte|34| 1.1.7 [96,50 Amtlich festgestellte Kurse. ib Staats-Anl.1906 4 N Pet L 1902 5 141 o. log 2% 12902H 117 50G do. T dO neue 5 L 9/750 6 F ———— 11 TOONI (e ck% 2. «L, o. 1 , L, 1 D. omm... 1g. L g Berliner Börse, 10.Februar1909.| 2 do 1825" LLI08800G | po. ivi, G 117 gónigöbera . - 18994 | 1.4101101,20G do. do. “88 14.10/96, G ; L if ,30' do. 47 do. unkv. A A o. S 410 agent, 1 Bien, 1 bu 1 Peseta 0,90 4. 1 Bere | Mel, EA-SGp- S3) 117 C30bz3G | Borh.-Nummelsb. 9934| 141 do 1001 nt I Landschafil. Zentral 4 | LLT |—— 1 Krone dsterr.-ung, W. 0,5 4. 7 Gl. südd. W. | do. 1890, 94,01, 0533| 1.4.10/96,30bzG | Brandenb. a. H. 1901/4 | 1,41 do. 1891, 93, 95, 01/34| versch./94,50G Do. do. . 1384| 1.1.7 195,50bzG =1200 46. 1 Glb. holl. W. = 1,70 4. 1 Mark Banco | Oldenb. St.-A. 1903|33| 1.1.7 |—,— do. 1901/34] 1.4.1 G Konstanz . .. 1902/31} 1.1.7 19425G do. do. . 18 | 1,1,7 185,00bzB 2 ¿790 6. 1 stand. Krone = 1,125 4. 1 Rubel =\ do. do. 1896/3 | 1.7. [—— Breslau 1880, 1891/33 vers.|94,80G Krotosch. 1900 Tukv. 10/4 | 1.1.7 [101,10B Ostpreußische . 4 | 1.17 1102,3063G U 1 (alter) Goldrubel = 8,20 4. 1 Peso (Gold) | S „Gotha St.-A.1900|4 Ta Bromberg ….. 1902/4 | 1.,4,1 Landsberg a. W. 90, 96/3x| 1.4.10|—,— D E: T D L 94 ,30bzG Toy 1 Peso (arg. Pap.) = 1,75 #6. 1 Dollar | S5 Hf «Rente|3 | veri.188,00bzG do. 1895, 1899/34} 1.4:1 Langensalza . . 1903/31| 1.1.7 [94,25G e E S 3 | 1.1.7 |84,75bzG A E L SoreiSizrling 0E E E 25 Burg 1900 unkv. 10/4 | 1.1.7 Lauban 1897/31] 14.10|—— do. lndsc. Schuldv./4 | L17 |—— daß mix besen Bi Tee rin dee v7 | Schwnzb.-Sond. 1900/4 | 1.410 —— Cassel 2. 1901/4 | 1.4.10/101,50G Leer i. O. . « . 1902/31 1.4.10/94,25G Pommersche 34/ 1.1.7 /95,10bzG Emission lieferbar sind. * | Württemberg 1881-833] versch.195,75G D O E S 3 e 94, S Sihfenvera Sen 892 L O SED bo: E S E L0G j E arlottenb. 1889/99/4 | versch. Ludwigshafen06uk. 11/4 | 1.1.7 [101,25G 3 | 11.7 [85,756 Wechsel. E Rentenbriefe n | dor 189 unfv. 11/4 | 14.10/102.25 do, 1890,94, 1900, 02/33| versch./94,25G Posensche S. VI—X/4 | 117 [103,00G Amsterd.- Rott.j 100A. | 8 T. {—— Dane S 3x] verich./95,00G do. 1907 unkv. 17/4 | 1.4.10[102,40bz Lübeck .….... 1895/3 | 1.1.7 [—— do. —XVIT34| 11.7 [95,60b;G do. do. | 100, | 2 M. |—— See Na Es do. 1908 N unf. 18/4 | 1.1.7 |102/10bz Magdeb.1891ukv.1910/4 | 1.1.7 |102,00G do. Lit. DI4 | LL7 [101,2003G Brüffel, Antw. /100 Frs.| 8 T. |—— E O Sve do. 1885 konv. 1889/3z| versch./97,75 do. 1906 unk. 11/4 | 1.1.7 [102,00G do. „A3 | LL7 |85,00G do. do. [100Frs.| 2 M. |—— Kur-undNm. (Brdb.) do. 95, 99, 1902, 05/31] versc./94,75bzG do. 1902 unkv. 17N/4 | 14.10/10200G do. » V4 | £17 [10120bzG Budapest . . 100 Kr.| 8 T. |—— E Coblenz 85fv. 97,1900 /34| veridz.[94,25 do. 75,80,86,91,02 N|34| verscch./95,00bzG do. C/3z| 1.1.7 [95,20G D 00 Gra E ; Coburg 1902/31] 1.1.7 |9425G Mainz 1900 unk. 1910/4 | 1.1.7 |—— do. B/3 | LL7 [85,00G Christiania . 100 Kr.[10 T. |—— E E Colmar(El\) 07 uf.144 | 139 [101,25G do, 1905 unkv. 15/4 | 128 [101,50G | Säsische alte 4 L E Italien. Plähe 100 Lire 10 T. |—,— Pommer me ola L 1900/4 | 14.1 do. 1907Lit.Ruk.16/4 | 1.39 |1012560G | do, „...... 33| 11.7 |95,80G do. do. [100 Lire| 2 M. \—— e S do. 1906 ukv. 11/4 | 1.1.7 do. 1888, 91fv.,94,05/34| versch./94,50G D A 3 | 1.1.7 |86,00G Kopenhagen. .[100 Kr.| 8 T. |—— Pole 2 do. 1908 unf. 134 | 11.7 Mannheim . . . 1901/4 | 1.2.8 [101,40G do neuer 4 L Liftab., Oporto|1 Milr.|14 T. |—— e i: do. 4, 96, 98, 01, 03/34] versch. do. 1906 unk. 11/4 | 14.10/1012665G | Ses. altlandschaftl.\4 | L1.7 |—— do. do, [1 Milc| 3 M. (—— P 3 Göpenid 1901 unkv. 104 | 1.4.1 do. 1907 unf. 12/4 | 1.1.7 [101,40 do. do, |84/ LL7 |—— London 18 (8 Rhein. und Westfäl. Cöthen i. A. 1880, 84, do. 1908 unk. 13/4 | 1.4.10/191,40G do. landsh. A4 | 1.17 [101,25bzB e M De 18 1890, 95, 96, 1903/34| 1.1.7 do 88, 9, 98/34 versch.|94,20bzG do o A/34| LL7 195,60G Madrid, Barc.|100 Pes.|14 T. |—— Säsische Z Cottbus 1900 ukv. 10/4 | 14.1 do. 1904, 1905/31] versch./94,20bzG do. do A3 | L17 |86,90b do. do. 1100 Pes. 9 M E Sl sische E 2 do. 1889/33 1.4.1 Marburg . . . 1903 XN/33/ 1.4.10/94,1 Do, Do, C4 | 1.1.7 101. 25bzB Na Bot 1s ist E do. 1895/3 | 14.1 Merseburg 1901 ukv.10/4 | 1.4.10/101,50G do do, Cs34| L1.7 |95,60G do. A N Sleswig-Holstein. : Crefeld 1900/4 | 1.1.7 inden 1895, 1902/34| versh./95,30G do. do C13 | 1.1.7 |—,— Paris . 1100&r8.| 8 T. [l Eo. 9490G do. 1901/06 ukv. 11/12/4 | versch Mülhausen i. E. 1906/4 | 1.4.10/101,40G do. do D/4 | 117 [10125bzB e ee 907 u D ac wien Me i O | e d DO L O e : s E ; ; do. 4 x] versch. ülheim, L 4 A o. o. A ;

E Oa 100 R L „Anleiben staatlicher Ame do. 1901, 1903/34| 1.1.7 do. 1904 ufv. 11/13/4 | 14.10/10100G | Sthlesw.- Hlst. L.-Kr.|4 | 1.1.7 [101,10 Sthweiz.Plähe/100F3.| 8 T. |—— Oldeadg. nraaru, Kred.& | vers.101 706 Danzig 1904 ufv. 17/4 | 14.10 do. 1899, 1904/31| 1.4.10/94,20G do. do. |3x| 1.1.7 |94,50G 0. do. [100 Frs. 2 M. |—— 20 bi -Alt. Ldb.-Obl.|3: veri 195,00bzG do. 1904/3x| 1.4.10 Mülh., Ruhr 1889, 97/33] 1.4.10/95,00G do. 8A S Stoh. Gib O S Sa 2 Darmstadt 1907 uk. 144 | 128 Müden 1892/41410 Wesifälische « -, .% - 4 | LL7 [10170G O 106 R S do. Gotha Lande | 14:10/101,25G do. 1897/34 1.1.7 do. 1900/01 uf.10/11/4 | versh.[101,25bz do. 177 085) LL7 196,00b¿G Wien 1100 l 8 [85 D E: : ‘410110175 do. 1902, 05/34] versch. do. 1906 unf. 12/4 | 1.4.10/101/20b do. ¿6,8 | LLT 186:10bs

d - . ./100 Kr.| 8 T. |85,35bz do. do. uf. 18/4 | 1.4.10/101,75G 2) / N S 9 03 05 s Dessau 1896/31 1.1.7 do. 1907 unf. 13/4 | 1.4.10/101,60 do. T, Solge/3x| L117 [96/00b, «100 Kr.| 2 M. do. do. 1902, 03, 05/3] 1.4.10/94,80G Dis.-Evlauû7 uk. 15/4 | 1.17 do. 1908 unk. 194 | 1.5.11/102,00G d do, 18° LL7 [86 10b¿G Sachi.-Mein. Lndkred. 4 | 1.1.7 1G | D.-Wilmersd.Gem994 | 14.1 do. 86, 87, 88, 90, 94/31 versch./95,80bzG do IIL Folgel4 | 117 [101,706 Bankdiskout. di Do U iv./3| L17 (94/5G Dortm. 07 N ufv. 12/4 | 1.1.7 do. 1897, 99, 03, 04/31] verih.|95,80bzG do. do. |34| 1.1.7 [96,00bzG Berlin 4 (Lombard 5). Amsterdam3.Brüssel3. | S-Weim.Ldskr. uk.1014 | 1.5.11/101,75G do. 07 N ukv. 184 | 1.2.8 M--Gladbach 99, 1900/4 | 1.1.7 [101,10 do. do. 3 | 1.1.7 |86,10bzG Christiania 41. a S o enhagen 5. | do S uf. 18/4 | 1,5.11[/102/80G ; do. 1891, 98, 1903/33] versch. do. 1880, 1888/3z| 1.1.7 194,%5 Westpreuß. rittcrs{. T/3x| 1.1.7 [94,90 iffabon 6 & ptalien. Pl d e 3 o do 35 15.11/95,0G - | Dresden 1900 uf.1910 4 | 1.4 do, 1899, 03N|34| L1.7 |9425G do. do. 1B/31| LLT |94,75b;G St. Petersburg u. Warschau di. Sweiz 3. | Schwrzb.-Rud. Ldkr./34| 1.1.7 |94,50G do. 1908 N unf. 13/4 | 14. Münden(Hann.) 190114 | 1.1.7 [101,00G do. do: 13 | L17 |8626G Siotbolm 5. Wien 4. do. Sondh. Ldskred.|34| versch.194, Do O M a S do De O E E : do. 1905/33| 1.4 Nauheim i. Hess. 1902/33| 1.4.10/94/25G do. neulandsch. 1134| 1.1.7 |93,40bzG Geldsorten, Bauknoten u. Coupons. | i-Z] T1 16256 Dresd. Grdrpfd. Lu. IT/4 | versch Naumburg 97,1900 kv.34| 1.1.7 [94 25G o do S A7 [84758 ünz-Dukat: pro Stücks—,— Brarnschweigtiche 4a do. do. V unf. 144 | 1.1. Neumünster . . 1907/4 | 1.1.7 1101,10G Hess. Ld.-Hyp.-Pf. uf Rand-Dukaten .... do. |—— Maagdeb.-Wittenberge/3 | 1.1 |87,40bz do. do. VITunf 16/4 | 1.4. Nürnb. 99/01 uk.10/12/4 | versch./101,20G XTE SUL XVI4 | 1.17 (15101306 overeigns .. __Þ0/47b Metlba, Friedr.-Frzb 33 11.7 19330G dolILIV,VINut12/15/33| versch.|—,— do. 02,04uf.13/14/4 | 1.4,10|—,— do. XIV XV XVILT4 | LL7 [14/10L50G 20 Srancs-StiWe 16 345þz Pfälzische Eisenbahn.|4 | 1.4.10/101,60G do. Grundr.-Br. L IT/4 | 1.4.10|—,— do. 07/08 uf.17/18/4 | 1.3.9 1101,50bz do, XVIIT-XX\4 | 117 [16[10200G Geuden-Stüde . L —- Do Do Fonv3i A0 Düren 110 9.1901 L T do91,93fu.96-98,06,06 31 veri. 94,70b¡G | do. I-X1/33| 11.7 |, |9425G old-Dollars. „… am j Do. oa 0. Ee :Kom.-Obl.V,VI/4 | LL j Imperials “e E Ls —,— Wismar-Carow Bt T Düsteldorf . . 1899/4 | 1.3.9 101,40bz Offenbach a. M. 1900/4 | 1.1,7 1101,00G da A Lx 4 117 14[101'50G do Do prv:D00 Et a Ee E N do. 1905L,M, ukv.11/4 | versh./101,40G do. 1907 N unf. 15/4 | 1.2.8 [101,00G do: X-XIT4 | LL7 [16[102/00G Neues Rufssisches Gld. zu 100 3. —— Provinzialanleiben. do. 1900,07 uf. 13/14 4 | verid.1101,40B do. 1902, 05/33| 1.4.10/94,50b do, Na S peerfaniiche Noten, große (42075 et-b4B | Brdba, Pr-Aul. 1004 | 1410102 150 D°- 88, 90,94, 00. 0831| ver. | s O 806 LLT I | O De I [LLT POZTObaG do. Gon A do. gr 189994) 1.10 G |Duiéburg. . - 18994 | 1.1.7 |—— Oppeln .… . . 1902N/34| 14.10|94/25G do. bis XXY 3\versh./95 50b4G Belgische Noten 100 Ac 181'10b Casi.Lndskr. S.XXT1/4 | 1.3,9 E do. 1907 ukv. 12/1314 | 1.1.7 101,00bzG eine . s . 1903 31 L177 94 50G do. Kred. bis XXITT 4 |1.1.7 1102,00 ische Noten 100 Kronen . /11235b3G | do: po XxTi| 139 [9240G do. 1882, 85, 89, 96/31| 1.1.7 [94,50G forzheim -. . 1901/4 | 15.11/101,00G do, e BIENAI vei L@. Englische Banknoten 1 £ .… . [20,475 et.bzG | Hern P2 AV,B.XV|L | 1410| do. 1902 N/34| 1.1.7 194,50G o. 1907 unk. 13/4 | 1.5.11/101,00G Verschiedene Losanlei : anzösishe Banknoten 100 Fr.|81,70b A TE o x31 L Durlach 1906 unk. 12/4 | 1.5.11/101,00G do. 1895, 1905/34/| 1.5.1194, Bad. Prä Al N e E ben ollSevisbe Banknoten 100 fl.|1 3 Do Do: VITI3 | 14.10l—— Eisenach . . . 1899 N'/4 | 1.1.7 [101,50G irmasens . . . 1899/4 | 1.1.7 [101,10G Brauns 90 El L p. St. [1960 llieniie Banknoten 100 £,81,20bz De E f i Elberfeld . . 1899 N/4 | 1.1.7 [101,50bzG sauen 1903 unk. 13/4 | 1.1.7 |—,— raunshw. r.-L.|—| p. St. 1196,00 et.bzB ische Noten 100 Kr. . |—,— Ba I—X 31 LL7 T do. 1908 N'unkv, 18/4 LEIO 101,50 do. 1903/34| 1.1.7 |—— E 3 n N M Dor n.000 Sr sSez0E Tes T0 3; E Elbing 1308 tv. 1714| L17. 101,30G E * 1905 ole E S S ; S 3 | 12 128.106 Russische do. p. 100 R215 ,90bz Posen. Provinz.- Anl.|33| 1.1.7 |94/25b do. 1903/3z| 1.1.7 |—,— | do. 1908 F unfv. 18/4 | 1.1.7 [101,40bzG achsen-Mein.7Fl.-L.|—| p. St. |35,00et. bzG do. do. 500 R{/216,00bz de n S053 | 117 184006 Ems s 1903/31| 1.4.10/94,30G do. 1894, 1903/3x| L1.7 |—,— Augsburger 7 Fl.-Lose|—[pr. St.134,25bz do. do. 5, 3u. 1 R/21575bz Rheinprov. XX 1.7 84, Erfurt 1898, 1901 N'/4 | 1.4,10|—,— otsdam . . . 1902/33 1.4.10/94/50G Göln-Mind, Pr.-Ant.|34| 1.4.10 [136,16 et.bzB E ultimo Februar Eu KRXIÉ 4 | versch (102,106z E: 1893 N, 1901 M I 0G Quedlinb.0Ï X ukv. 184 | 1410 e E Pappenh. 7 Fl.-Lose|—|pr. St.|—,— i 100 Kr. . 112,35 es e eros 4. y egensbur uk. 18/4 | 1.6. S Sg wedise Non 100 Sr. S S do. R I 117 0C26G do. 1906 & unf. 17/4 | 1.17 [101/20bz bo. 97 01-03, 05/34 vers .[94,55G Anteile u. Obl. Deutscher Kolonialgesellschaflen. Zollcoupons 100 Gold-Rubel|—,— do. IT-VIL,X, XT- E do. 1879, 83, 98, 01/3x| verscch.195,30 do. 1889/3 | 12.8 |84,75G Kamerun E.G.-A.L.B|3 | 1.1 |—,— D, do. fleinel—,— V I Slensburg. . . . 1901/4 | 1.4.10/101,10G Remscheid 1900, 1903/3x| 1.1.7 194,80G Ostafr. Eisb.-G. Ant.|3 | 1,1 196,00bzG S s 2 XXIV-XXVIL do. 1896/33] 1.1.7 94, 25G Rheydt IV . . 1899/4 | 1.4.10/101,10G (v. Reich m. 3% Zins. Ix ‘(33] versch.(95,75bzG | Stankf. a, M. 06 uk. 14/4 | 1,4.10/101,80G do. 1891/33| 1.1.7 194,55G u. 1209/% Rücklz. gar.) Deutsche Fonds. do. XXVIT! unk. 16/34] 1.1.7 [95,76bzG do N R Ale TEIMOIE (u P O ELT E L R He T PO2ObO Staatsanleihen. D S L0G Do: 1899/33] 12.8 195,70G do. 1895/3 | LL7 |8526G / Disch. Reichs-Schatz: do, Le fo 3914| T1 do: 1901 N34] 1.39 |—— Saarbrüen .. 1896/34] L4.10|=— fällig 1. 10, 11/4 | 14:10/101,80b¿G E SERRL O T S e at 1898/3 e. St-Johanna. S. 020/84] 117 P425G Ausländische Fonds. «» 1, #. 4.101 S E ; 5 Tas En raustadt . . . - E, LUI—=— 0. AFLLA Es 2 7 L T 2 | 117 [10100b,G | 22. 02, 05 ufo. 1205/24 1410 040 Pat S: - 19004 | 14101101,10G | Sibbneberg Gem. %81| 14.109500B | Argent. Eis, 18907 9 | LL7 1100,90b4 » L 4 0934| 1:4.10/100/20 do.Landesklt.Rentb.® | 14-10101/0G do. 1907 N uf. 12/4 | 1.39 [10110G | do. Stadt 04Xufv.17/4 | L410[10176B | do. 1002/6 | L117 [10126 et.bzG Dt. Reichs-Anl. uk. 18/4 | 1.4.10/104:00B do: do Tr | 1LIOIIOL 76G do. 1903!34| 1.5.11/94,50G do. do. 07Nufv.18/4 | 1.4:10/101,50G do. 20 £/ 6 | L117 1101,25 et.b¿G do. do. [31] versch./%6,/0bzG | Westf. Prov.-Anl. “P IOLTEE ürstenwaldeSv. 00N/34| 1.4.10/—— do. do. 1904N/3z| 1.4.10/95,00B do. ult. Febr. N Do: Do: 3 | versW.187-70b:G do. 1V,V ufv. 15/16 4 | vers. 1101.75bz ürth i. B. 1901 uf. 10/4 | 1.4.10/101,10G Séwerin i. M. 1897/33| 1.1.7 |9480G do. inn.Gd.1907| 5 | 15.6.12 do. ult. Febr. 87,50bz do. E do. 1901/3z| 14.10/94,25G Solingen 1899 ukv. 10/4 | 1,4.10/101,10G do. Anleihe 1887| 5 | LLT7 do. Schukgeb.-Anl. do. IT, T, IV|3¿| 1.4.10/95,20G ulda 1907 N unf. 12/4 | 1.1.7 [101,00bzG do. 1902 ufv.12/4 | 1.4.10/101,10G do: fleine| 5 | L117 1908 unf. 2314 | 1.1.7 [102,506zG | do. IV 8—10 ufv. 15/34 1.4.1095,30G Bela 1907 Nutv.18 (4 | 14.10/101/30 Spandau . . . 1891/4 | 14.10|—,— do. aba.| 5 | LI7 Preuß.Schak-Swheine do. N Gießen ...…. 1901/4 | 1.3,9 [101,10G do. 1895/34! 1.4.10|—— doi aba 5 | 117 fällig 1. 10. 11/4 | 1.4.10/101,80bzG | Westpr. Pr.-A.VI, VI1/4 | 1.4.10/101,75G do. 1907 unf. 12/4 | 14.10/10110G | Stargard i.Pom. 1895/3z| 1.4.10/94,256G do. innere| 44 | 139 “81 7 1214 | L147 [101/80 do. do. V—VII3z| 14.10|—,— A, 1905/33] 1.4.10/95,00G Stendal1901 ukv.1911/4 | L1.7 |—— do. inn. fl.| 43 | 13,9 » 1. 4. 13/4 | 1:4.10/101,90bzG ; / Glauchau 1894, 1903/31 1.1.7 194,50G do. 1908ufv.1919/4 | 1.4,10/101,00G do. äuß.881000£| 41 | 14.10 Preuß; kons. Anl. uk. 18/4 | 1.4.10/103,90bzG Kreis- und Stadtanleihen. Gnesen 1901 ukv. 1911/4 | 1.4.10/101,25G do. 1903/34| 1.410/94,55G do. 500 £| 45 | 1.4.10 de Sani L O (n R E de M E LeiobeO [S ard N I (e Mad 0 do. do. 3_| versch. 8760bzG Kanalv. ilm.u. Telt.\4 | 1.4.10/101,10G Görlih ¿e « 1900/4 | LA10—— Stuttgart . 1895 N 1 1612 101,60 do. Ges. Nr.3378 L 1410 Bo 1991 Sebr. S70ba Sonderb. Kre, 18994 | 1.4.101100,75G do. 1900/31| 1.4.10/94/30bz o. 1906 & unf. 13/4 | 1.17 [101,60G Bern.Kt-A.87 kv.| 3 | 117 Da * ie 18/4 [1-17 1101,80 t.Fr.1900,07unk.15/4 | 1.4.10/101,80bz Graudenz 1900 ukv. 10/4 | 1,4.10|—,— do. 1902 NI33| 1.2.8 |—,— Bosn. Landes-A.| 4 | 128 do. 909 E: 1814 | 11.7 [102,50B do. do. 1890, 1901/3z| 1.4.1019540G Gr.Lichterf.Gem.1895/34| 1.4.10|94/50G Thorn 1900 ukv. 1911/4 | 14.10|101,25G do. 1898| 44 | 1410 Do ov 75 7870 205, | 11.7 1102,50bzG | Aahen 1893, 02 VITT4 | 1.4.10/101,30G Güstrow . . - 1895/34| 1.1.7 194,25G do. 1906 ufv. 1916/4 | 1,4,10/101,25G do. 1902ukv.1913| 44 | 117 do. Tov M S0 I3L versch |—— do. 1902 X ufv. 12/4 | 14.10/101,30G adersleben . . 1903/31| 1.1.7 19425G do. 1895/34| 1.4.10|—,— Buenos-AireëPr.| 5 | ‘11 De 1902" ukb 10 ge 2A 20G do. 1908 unk. 18/4 | 14.10[101 60bzG agen 1906 N ufv. 12/4 | 1.4,10/101,10G Sr « » «e 6e 1903/0 T 9425G do. 3 1A: ho. -1904-utb 1E A do. 1893'34| 1.4.10/94,50G do. (Em. 08) unf. 15/4 | 1.4.10/10130G | Viersen . …. . 1904/34 1.1.7 /94,25G do. ult. Febr. do. - 1907 ukb. 15/31| 128 |_— Altenburg 1899, Lu. T1/4 | versch. }—— alberstadt 1897,02 N]3z| verich./94,40G Wandsbeck . 1907 A4 | 1.4.10/—— Bulg.Gd-Hyp. 92 do. 1896/3 S8 E Altona 1901 ukv. 11/4 | 14.101101,20G ales 1900 N14 | 1.47 |—,— Weimar .. . . 1888/34| 1.1,7 |—— r 241561 bis Bayern ¿L e do. 1901 IT unkv. 19/4 | 1410101 20G do. 1905 N ufv. 12/4 | 1.4.10|—— Wiesbaden . 1900, 01/4 | 1.4.10/101,50bzG 246560 16 | 117 E do. unf. 154 | 15.111054 do. 1887, 1889, 1893 34| verich./94,50G do. 1886, 1892/34| versh.|—;— do. 1903 IIT ufo. 16/4 | 1.4.10/101,70bzG br 121561 bis : do unk. 18/4 | 1511/1037208 E “6A 1895/31] LL7 |—— 12 Do: 31| 1.1.7 [9425G do. 1903 IV ukv. 12/4 | 1.4.10/101,70bzG 196560 16 L E do G C versch. 96, C0Le G | Aschaffenb. 1901 uk. 10/4 | 1,6.12/101,40bz ameln .…... 1898/33) 1.1.7 |94,25G do. 1908 N rüdckzb.37|4 | 1.2.8 [103,70bz 2r 61561-86660) 2 do. Eisenbahn-Obl.|3 | 1.2.8 [67'502 Augöburg . - 1901/4 | 1,410/101/,00b ammi. W. . . 1903/33| 1.1.7 194,25G do. 1879, 80, 83/34| versh.|—,— 1x 1—20000//6 | 1.1.7 1102,50B do. Ldsk -Rentensc./31| 1.6. 1A do. 1907 unk. 15/4 | 1.1.7 [101,25 annover. ._. - 1895/34| 1.1.7 |—,— do. 95, 98, 01, 03 N/34| 1.4.10|—,— Chil. Gold 89gr.| 44 | 1.1,7 [90,50b rnih.-Lün. Sch. VLU3x| 117 [—— do. 1889, 1897, 05/31| versc.|94,60G arburg a. E. . 1903/33] 1.4.10/94,25G Worms . . .. . 1901/4 | L117 [101,10G do. mitiel| 44 | LLT [92606 eni-Lüne Sie es Baden-Baden 98, 05N]33| versh.|—— eidelberg 1907 uf. 13/4 | 1.5.11/101,30G do. 1906 unf. 12/4 | 14.10/101,10G do. kfleine| 44 | 1.1.7 193,50bzG BremerAnl.1908uk.18/4 | 13,9 [102,10b¿G Bamberg 1900 uk. 11/4 | 1.6.12/101,10G do. 1903/3x/ 1.4.10/94,/75G do. 1903, 05/34| versch./94,10G do. 1906| 44 | 1.4.10 |89;80et.bzG do. do. 1887-9933] verich.[95,75bz do. 1903/34 1.6.12 —,— eilbronn97N ukv. 10/4 | 1.6.12/101,10G do. konv. 1892, 1894/34| 1,1.7 |94,10G Chines. 95 500£| 6 | L117 |—— do: Le: 195 unt L8H T L Barmen. . . 1880/4 | 1.17 [101,50G erne .. . . . 1903/33) 1.4.10/94,25G Zerbst . . 1905 IT|33| 1.1.7 [94,25G do. 100, 502 6 | 117 |[105,75bzG do. do. 1896. 1902/3 | 1410185306 do. 1899, 1901 N14 | veri.[10150G isdesbeim 1839, 1895/34| 1.1.7 |94,30G do. 96 500, 100£| 5 | 14.10 [102,50bz Hamburger St.-Rnt.|3x| 1.28 [9700 do. 1907 unkv. 18 N/4 | 12,8 [101/50B öxter. 896/33 1,4.10/94,25G do, - 60, 2642/5" | 1410 10220826 0, Eee, 1 n L117 102,10G 2A 106i Ne 1002 Ce vers, 50G ohensalza E 3 O o4'2EG : do. ult. Febr. G —,— do. 1907 ufv. 154 | 14101102006 Berliner. . 196 1/4 | 117 (102006 [Sem 1800 utv, 19104 | L1.7 |—— Städtische u. landschaftl. Pfandbriee. | 35: 38 806108] 4x | 139 [9900058 E E E E 20G do. 1878, 78/33| L1.7 197,50bz do. 34 1.1.7 (94,25G Berliner . …. ..…. .|5 | 1.1.7 [119,50B do. 60, 25£| 4x | 13,9 199,00bzG uno, 1914 (15.17 [102.106 | 1 33) versch./96/50bzG | Kaisersl. 1901 unk. 12/4 | 1.1.7 [101,10G R S 41| L117 [108/75G do. ult. Febr. do. 1887-1904]31| verscb.196, 60G do. Hdlskamm. Obl. S LLT seobs i 7 L 128 10, 20h De 2227 01) 107 Pod Eauptile gar. 3 9 E verd 87,00b¿G do. Synode 18994 | 1.1.7 |—— rubr 0. 1902, 0331| veri, B | po: neue... 4 | LL7 [101,50B E Bi 1 16L do. 1906 unk. 13/4 | 117 |—— do. g9g Mufv. 194 | 1.17 [101,30b3G | do. , 1889/3 | 1.5.11/90,50G do, 0... 384) 1.1.7 196,350B do.25000,12500Fr| 4 do. 1 nt 184 | 117 [1052063 S 2,2904 0584| 1.1.7 (94,80bs Kiel 1898 ukv, 19104 | 1.17 0 L ba: e ir d) Le 85, 40bzG 20. 2500 500 Fr. 4 1900 e E o. v. , enbg. Cred. D. F.134| versch.|[—,— innländ, Lose. .\fr.Z, Bil 1.4.10, F G 1902/0814 | 1.4.10[101,10G do. D. E. fündb.134| verid.l—— do. Stei -U 3