1909 / 36 p. 32 (Deutscher Reichsanzeiger, Thu, 11 Feb 1909 18:00:01 GMT) scan diff

5

Sialien. R. kv. gr.

R do. am. Merik. A. 99“ 20400, 10200 46 Do. do. do. do. 1904 4200 ä

do.

100 E Anl. 1894 mitt. u r Seit. G 1000 fa a 200fl. o.

do. do.

d

do.

do. Rumänien 1903 do. 1889 4000.46 do. do. 400 ,„ 90 4050, 2025 , | do. do. 405 91 4050, 2025 do. do. 405 94 4050, 2025 do. 81

1 K. -Fugl. A 1822

Ie o. do. do, do. e

do k GA. 1 1889

do. do. 5. Stieglitz . do. Boden-Kred. do.konv.St.-Ob. S: St. R 80

do.

RE Schweiz. do. Ei Serbische am. 95 ‘Siames.Anl.uk.13 Spanische aa do. E do. 1 do. ult.Febr. A O A.

eiburg.15Fr.-L.

T t

25S R her

Ne Landes Grietiide D Mon. do. 500Fr. do. O

do. do.

do. do. do. do.

do. 400

Holländ. St. 1896

Ae T unk.10 00 Fa:

e

S E E

—— / o band Pank famek fand

_ 00

M S

H G A —J S + S

R m

R P

R Po O O D

E

mm mo? A

m H T ———— N ZSSSS

wr [ay

o.

o. do. do. do. do. 4 do. 1864er Lose|fr.Z. SaoPauloEis. G 5 Port. at

—— o

S T pLiA HE A

Wien.

Fri

zx

Lan o -

Em F

+ m m 7

Poln. do. 1

i bi H D

bobo m L S s mm n T

r Uo C5 Has H Hs jf H H a R f U

|| E

E |

vLN RRRRRRBRRBRRD in Lr N 12

—— mm

ov

Ba E 5 |

Ausländische E

Bozen, Mer. 1897| 4

d 1888 9.

do. Budapester S E Aires 88 1000L 5 500L£

1891 ult. Fe Le Ghistiania 1894 1903 Ge nua 150Lire-L. Gothenb. 90

do. 1906 unkv. 17 Helsingfors 1900 do. 1902

do.

Karlsbader. . Kopenhag. 1892 do. 1886

do. 895 on T

flei Mailänd. 45Lir-L. do. 10 Lire-Vose Mosk. S.25,27,28 5000

Rbl. O L

S, 3

ukv.13 5000RbL do. 1000-100 do. S. 34/3 5,

38/39 5000Rb[. do. 1000-100 SofiaStadtuk.16 A 1880

Venet.30Lire-Lose Kom.-Anl. do.JInv.-Anl.uk.12 do. Stadt 1898 Züricher

Verschiedene ausländische Ss Budapest. Spark.

g. Nat. Pf. TT Dän. Ldm.- E V

do. do. Val

nselit.

eg.100fl-L) Finnl. „Hyp. D A. 0,

do. Vat. Spark. f, 3000 R.

ortugies, Tabak aah-G.P.-A.er. . Anrehts\ch{. |fr. Z. Schwed.H.-Pf. 78 do. kündb. aroße do. mittel, kleine abgest. 8 do. Städt.-Pf.83 do. 02 u. 04

do.

E Gold-Pf. . Stodh. Int. L 35

dd, do.

Ung. Tem. ala do. Bodenkr.-

do.

do. Regul.-Pf. . O T7 f

do. Svart-Gnt

do. do. I E 1916

TDO LO O D

s - AV uk, 1919 do. XT uf. 1913 Hamb.Hyp.S.141-340 do. ©.341-400 uf,10 do. S.401-470 uk.13 do. S.471-540 uk.16 do. S.541-580 uf.18 do. S. 1-190 301-310 do. S.311-350 uk.13 Hann. Bdk. IIT/VIIT do. TX, X unk. 1913 do. XI-X11L unk. 15 do. XTV unf. 1918

R mm P HRBRDRRBLL L I R A R SANS R F

®

T ch Q

T D Do T

R TTUE [T]

H T R R Cg

ps

mm O

mom o

o

m

TTs T E ETSE E

LOLO SK t t

do. XT unk. 1914 2 Serie E, VIL,

e

S T

A

Mei Hyp. E us: 125

H f Ha H P E A

5 E

do.

do. alie n T HT Mel.-Str. Hyp. Psdbr. Zirisrck. b. 2.1.03

do. 1.10. O S do 2 t03I do: 1:10:02:

Mein. on Pfdbr. 1 TE

. ViiTunk. b. 1911 . X unf. b. 1914 . XT ‘unk, b. 1916 . XTI unf. b.1917 . Xlll unk. b. L

————— O O DO O R

RELR E

| L

Tv R m O QIEN Qu Fs T IRRRRO Ao

S

R E A D m

e m

_ oran A e

Mitild. Bote, TI N VI unk. b. 1

s

e Ce -B. T

National- „Hvvoth. Sr früher Stett. rz. 110

M O

wr

C10 1e S O Pa C Hs CO C Hn N H

__

Pt D sont dres D I Es O G Fi Ft Ft m k

[ry

Lad m S

H b s F Qo pf jf H C0 CIS He M S E S I

j Ri H H f i O H BOT E ===

OoOOMOoS

Uo Co (@) A S

e Dram D

R

E

M ©.

e mom

H P C0 HAck H C0 H H CIT H H He Hf H p pf wn pi j i A i S

_ _ J

do. do. Kom.Ob.01uk.10

Bayr do.

do.

————

Ss

e f H j Hck

ë Febr.| 2 5SE R.1 1297 35

Türk Ln N do. ult. F

Pfaudbriefeu. Schuldverschreibungen Deutscher Hypothekenbanken. PREE unk.11 4

e XVI Bav. Hyp.- u. W. -B. Ei S unverlosbar 24 Berl Hyp.-Bk.- Db

do. abg. do. V

ITI,TV uf. 15/4

doi K.-Obl. T uk. 18 Brschw.-Hann. V N

do. XX1, XXTT uk. 11 XXTIT uf. 15 XX1TV uf. 18

R S TT-TX, XH.XV XTX XX uf. 1910 DEA. Hypoth.-Verein

do. do. Disch, Hyp -Bk.IV-VI do. XVIT unk. 1912 do. T u.Ta kv. e do: g do. XT, XTTuf.1910 do. XIV uf, do. XV, XVI uf. 17 do. XVITILXLIX uf.19 do. XTTI, XTITA S

I u do. do. D: Bbt.-Obl. Lis Frkf. Hyp.-Bank XIV ‘do. Hyp.-Kr.-V.S.43 di do. S.4

do. do.” 08 unf. 17 do: E 87,91, 96

1906 pr Gun: 2A -«B.Trz. 120

Cs Sp Q oi 0: v0

ate [12 14 | 1,3

C0 r H H H E a

ta

wes

r

r t e

S E A

da O -V. S A i

bs: S4 GoibG: Grdkrd.Pr.-Pf.L

d C ARTS

D. r TV 116 V V

0. INa s z X &TTut.13/1d

XTT uf. 1915 N OIN:

yp.-B. Ser.

IX unk. 1910

X unk. 1913

eib edu dis

do. S unkv, 1913 Si

M 5/4

o Artie

o. 9% omo Tes

C E S Es SSES z [T=]

e“ r mm A2 S D N

i, Do O H j J j

r M

C5 H H H H C5 C H H H H H CO CO H E Hck H HS H E C0 CS S E

S rrrrrrrg r rRE r

tors E Zt Bes, RRRRERE Em

1A 0D C5 R E E irr D

4 Go D C5 V5 Ha H H F H H

M A A

e]

Hmn mm R R

m

M 2

e Ia)

2,

R E O B AAAEE

S E EEES E S R mm N o CP

Mo

R P

J

S

C I

XIL unf. 1912

. XV unf. 1915

. XVT unf. 1917

; XIY unk. 1912, VIL/IX .

* XIT unk. iss Pik. Hyp.-Pfandbr. N Pr. Bure 13. 115

X 110 0

; - {Ti uk. 1910

I E R N Pr. E -Bdkr. 1890

7 1901 unf. 1910 . 1903. unf. 1912

1906 unk. 1916

* 1907 unf. 1917 f 1889 , * 1894, 1896 .

1904 unf. 1913

Sr ipi0 U D") S; es

do. 1904 unk. 13 1905 unf. 14 1907 unf. 17

do. Komm.-O. uk.18 PrH.-V.-Zt. X1V-XVY

do. do. r PbB: XVITL,

do.XXu.XXT uf1910 do. XXIT unk. 1912 . XXY - unk. 1914 . XXVII unkf.1915 . XXVIT uf.1917 . XXTIT unf. 1912 t n L 0.

o. XXIVŸ unf. 1919 do. R «Obl. .

ion Ob. ITuf. 10

u. VIT unk. 17 . do. VITT unk. 18/4 A IV unf. 1912

O In unk. 1912

do. V unk. 17

Rhein. Hyp.-Bk, 66-68 ein Pon

S. 50 N

do. Hyp.-Kom.. Rh.- L Bobente

do. do, VIL A O dó: LX, IXA uf 12

N unk. 1915 XT unk. 1918

do. IL, TV; VI Sächs. Bkrd.-Bk. 14 | J z M N ae Bu

Sl. Bdkrd. -BE. T-V

Hart M S

Es Lo [4

o

S SSSSSSSSS

@

mm m

E m1

S Cs C rôrs me

S

S

SEESE tôr“ tors târn tor

c Le.

G.

wr Ea 24A R A [T] [s S

H fr jf H Pr Hr C0 S O H H H H Hck H A Am HHRS He M

i H SS/

oSE me —_B424

E A, r tär ors tor

wr meg mm

Ler) A

o Ama _— B o S

D s 2

F O S 1k op r

S S E HS,5,—-S5, S8

Ss

S

H

@&

w— —_ n (L) [T] S I! S

Ms hs, E

R 5 H R S S pi jt i bt S

[S

“a e p 5mm

wr o M24

S

D

2 Aa

5E PEPEECECEEZZRRES m2 r

BSISS =

3 S

S SS: D S A S S

R PZERBR

mre rar E r

Am

Ses O O L

Ex

(=) S 1+ DS S

S E h n N S

95,290G 93,30G

101,50G 100,40G 100,50G 194,75G 9475G

100,006; 100/00 100/,00G 100,20G 100,20G 100/90bzG 50G 94:00G

109,50G 109,50G

t

./100,00G

100; 10G 100/20bzG 100,60bzG

o —- D S.

S c; Cs S

S= D

S —J S 5:

S

S T5 G bo S @

versch.|99;,30bzG

versch. 95 50G versch.199,60bzG

99,806 G

eoEE2 [a SS D S L S

(e) D m S D D An S2 S&&

[4 S S &

100,10G 94,30G 94,50G

99,70bzG 99, 75bzG

194'90G 199/'80G 193,75bzG

SUE Hyp. TT—V|4 o. VI unk. 1912/4

A VITT unk. 1919/4 do. VIT unk. 1915/34

do. I Südd. „Bodkrd. 1 S. 43/4

do. b.S. 50

E Bdkrd. TETEVE VŸI uf. 1910/4

e I VITuf.1913/4 do. do. VITTuf1915/4 do. do. X ufk.1918/4 Doe do: A 3 S 3x do. do. LX uk. 1916/33

i ce e L E CITE E N et E S P)

Deutsche Eisenbahnstamm- und Prioritätsaktien. Dividende [vorl]leßt.| Zf|Z.-T.]

do. Genußs\ch.

Eutin-Lübe# N t-Blankb

galt ‘óetmita: ‘ónigsh- Crans A

do. B Wibed-Büchen 2 do. ult. Febr.

D els MedcklFriedr.-W Niederlausißer . Nordh.-Wern.A aulinen-Neur. rignißer. einid. - Lieben: walde Lit. A Rint.-Stadth. A do. Lit.B

Zschipk. - Finstw.

Aach. T Uha Allg. Dt. Kleinb.

Alt.Schmalsp.A Badische Lokalb.

Berlin-Charlbg. Boch.-Gelsenk. . Braunschweiger Bres1. Elektr. do. Straßenb. Cref. Straßenb.

Danz.Elekt.Str. : | Disch. Eisenbt..

Elekir. Hochb. S Berliner .

E do. ult. Febr. Hannover .

Mt o0. Sirb. eb. Strb.

ecklenb Niedérwäldb. F

E E do 0 N Eisenb. ;

Westd. Eisenb. . Würzb. Straßb.

Nord B rimerLotülb Bu [therkd. B E ult. d S

zak.-Agr.

E R 8 au-Oderb ronst-Harom. Lemb-CGzernow D O

do. ult. Febr. Oest.B.Elbetb. do. u E Oe.-U. do. ul Febr. Or.Esb.Bt.-G. do. ult. Febr. Raab -Dedenb.

Zei

Salzb. E.u.Tr. Sdöft (Eb. 1.F, do. ult. Febr, Szatm. E Vr. Arad. u.Cz. do. Pr.-A.

Kursk-Kiew .

Warsch.- Wien. do. ult. Febr. do.. Genuß.

Balt.Oh.i.Dll. do. ult. Febr. Can.Pac:i.Dli. o. ult. Febr. Pennsvlv.i.Dll. do. ult. Febr.!

Amsterd.- Rott. Aue volleLIT| 6 60%

do ult. Febr. Gotthardbahn do. ult. Febr. R 0. U eor, Ital. Mittelm. do. ult. Fehr. Luxb. Pr. Henri do. ult. Febr,

Aachen - Mastr.| 0 Saum chw SDeiEs

Guseldez alte 7 neue

rankf.-Güterb.| 1

Schant. L. A-E.| 47

H Hl H H H H H E H H F R Hy H H R H 1 H H P H T3 H

E E O E E E E T E S ——— M R D

Deutsche Klein- u. e,

Allg.Lok.-u.Str. s

Barmen-Elbexrf.! 5

E Ra RELL Eee SEE

T

F

e ult. Febr.| do. do. nee Exfurt.elekt.Str:

ereits

52 LEE] j A

Puk: [e] M

ult. Febr. Gr. Caffeler amb.-Altonaër

l A

5

do. Vorz. -Akt.| 2 eidelberger ildesh.Peine A

Marienb. -Bndf.|!

o

————— E J [ey

A Straßenb

V.Eisb.-Btr.Vz.| 4

Er E

SPSH A S S1] A SSRE

Ausländische Eisenbahnftamm- und

S S Bgnig Taba! 13

13zli.

S 5 t:

Sli. D.14 | 1.1 ri 6,6li.Rd14 | 1.7 is

Reichbg.-Pard. 4 U

0 li. D. 81M} + Außerdem 15R. Pap. E 94R. Pap. e S OeTUE

6:16 f

7 hi. Di I 6 li Rd14 } 1,7 1181,75bz 3,MliRd4 | 111 6 li. D.14 | 1

Sard. Sekt -B. Sli West-Süizilian.| 0

Deutsche Eisenbahuobligationen.

Braunschweigische o. T 3

Us ; e Brölth, Eifenb.

do. Crefelder Elen. A

Hal S 5; S3e 1903

dalleGeibstekter,

1890 1900/4

08.06

remmen-Neurupp.- Wittstocker ukv.1910

S Eisenh.-

Lübeck-Büchen E f j

Médkl. Fr.-W.

Ges.

Nordh. - Wernigerode Reinickend.-Liebenwld

Zschipkau -Finfterwld.

Deutsche Klein- u. ae

Allg. Dt. Klb.

do. S 100 103)/4

do. Bad. Lot, «Eifenb. 100 Brl.-Chrl. S 108

do. 10 Boch.-Gels. „Lir. 103 Coblenzer Straßenb.

f a 103

105 Ciefeld. Sirfb. 103

a unk. 14

102

103

G 103

Di Eisbt. I do: do.

102

1 (102

Düsseld.-Duisb. (103 Elektr.Hochbahn (105

do. 07rz.105bz. D unk. 192

101 100

7 105 G Berl. Strßb. (100

Gr. Cass. Strßb. (105 Gr.Lpz.Sth.L, 11 (100 Magdb. Strßb. Éy(103 Ostd. Kleinb.v.95(100

Samlandbahn

102

Sl. Kleinb. L,IT (103) 41 Solinger Kleinb. (105) 4x

Stett. Straßenb. (103)|4 Süddtsche. Eisb. (100)'3x

do. von 1904 (100) 3x Ver.Eisb,-B.L,TT (102 f Westd. Eisenbhn. (102 West.Brl.Vorort(103|

: nel- Ausländische Eisenbaynobligal®

4

Pp enan A

i Jojeiv, Silb. Pr:

Le Böhm: Nordb. G.-Ob li. -WWftb, B G; 288 tp

“he: Ferd. E

Kébpr. Mudolfsbahn

do. Salz Oest. Lokalb. Gold- De

do. Schuld. , do. do. 200 Kr.

Pilsen-Priesen. .

Ung.-Gal. Verb.-B, .

Vorarlberger

S

TTi,Gld. s. W:

do. U in 46. do. Silber-Prior. do. Gold-Prior. do. in Kronen . Dux-Prag Gold-Obl. ünffirhen-Barcs . O E :Goldss

do: Silb: -Pr. 89

LembergrGaern. f

do. E Nordwestbabn .

de do. v. 19038 A do. do. L, B (Elb) konv.

do. do. do.

E

S E E E E

do. do. do. v.1903 do. do. G.-P. 1874

de do. do.

konv.

do. v.1903 Lt.C

Od *Ung. Stb. alte 1874

1885 W Ergänzungsnes o.

G E fl old-Prior Naab-Oed h. Gld.83 Reichnb. Da Silb. (Lomb.

neue

dee

u

S do. A do. do.

do. do. Ser. L Gr. R ne 3

= Man T D H I H

ang.-Dom browo .

V Furt C „A. 1888/4 o. 0s 4

Mastau-A ar.-Arch. .

Moskau-Kursk .

Moskau-Smolensk .

Mrg Ol 4 do. S

Orel Griasy . do. do. Süd-Westbahn .

- 18874

Transkaukasische “5 ps

Koslow-Woron. 1887/4 do. do. 1889

Kursk-Kiew . . .

Lodzer Fabrikbahn .

Moskau-Kasan .

Moskau-Kiew-Wor. -

Moskau-Rjäsan

Mosk.-Wind. «Rvb. df

do. do. Rjäsan-Koslow . Rijâäsan-Uralsk I do. o. Robin SE L Süd-Oftbahn

18944 18974

1898 4 4

N 1901 unkv. 1514

Ea

H

s} A

H E H 1E H 1 t R trn

5 H Fr f C5 ÈS H Hr 1E H de“ woe“

É EERCERECEEREREEEEE E

mar ag rar s

ELLEREE

A L m Ra ml

l REEA E SES m m m A E oor ©O

E SSE 11 GCEZE G

mm | R

\ \ 2RSS

ves T5 A

wr“ ton mm moo O I O s b b T E AAB\ BSA

S

arn

Dr i S

—S 8

mm Hir SAT T2 } T rat fat: feezt, beck deut dret DONE . R Pra L LIN N N N T R Ie R

lm m O

D PS\ 2

jar

m

Do = E S ros \ n S S

Ge Geceee

—_A—A b SLAESSSSSSS

C C C C Cr

Z2S | AVSSS

n

Be A RRBBBS L R

D D A O

HBLBRBBSBLBS SASLLLSSSSSSSS Es R

i O D (m jem me) S SENBEEEE

Ho R O E R D R H | R |

hom em mm

=

N Do