1909 / 52 p. 43 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Börsen- Veilage um D | | iglih Z eutschen Reichsanzeiger und Königlich Preußischen Staatsanzeige i r.

M 526 Berli ; s s oi ai lin, Dienstag, den 2. Mürz Berli ¿S 1896-1905/8 | versch,84,50 i er Börse, 2. Mürz 1909 üb.Staats-Anl. 1399 L 1 O B e a. Rh. O 3 L iso Riel 1907 uk 1909 rank, 1 Lira, 417 d D j R 00G Bonn . f O ‘4,10/94,30G ukv. 17/1814 | 1. & Ea L B S A miei Ge ICRS d A R ata O B RES e amel d Un S. ‘7 6lv. sübd. B. e 1 N - E ? ôni v L ¿L 7H o. S 1.7 197,4 E D O O getan 4 1ER alt N Ns R ai E 0. 1 (alter) Goölb F 6, 1 Rubel = . St.-A. 1903/34 117 94 758 randenb. a. H. 1901/4 1410 , do. 1901 2 1.7 [101,10G 0. D Ot L .10/101,40G 00 ólbrubel = 8,20 . L 4,10/101,2 unkv. 1 ¿2-0 5 = 420 d 1 Peso (arg, Kay) L L Bee S-Gotha do: 1190044 | 1410 81,50G Bredlau 1880, 18914 versth, 0E C L 01 O Landschaftl. Zentral 2 1410 25,106 deDie tinem Papi = 2040 6. sische St.-Rente|3 O bera 1902 429, Krot T 31| 1.1.7 194, do. ' ¿ 17 |[—— eh nux 1m Papier beigetngtn her Serie L auer S A verih.|86,90bzG o A890 1E S440 Ee Krotosth 10 E 96/3 1-17 [101,00B do. bo. - 24 11.7 (95/008 Ae Dee rien der “bed: Sw Son: 1900/4 | 1.4.10} —— Burg 1900 unfv. 10N\4 | 1.1.7 EO0G Langensa F SREN L S Oftpreußliche - T Norzes erg 1881-83134 ved C 1901/4 | 14.10/10 / an A 34 LL( D E 31 11 101,75bzG A do. 1868, 72, 7 Ee 1,10G Leer i. 4 1897/84 1440 S Do. - « [94 1.1.7 194,40 Amsterd.- R Wechsel. Preußische Rentenbri do. [601/31 D Llittenbera Gem 1902/34| 1.4.10/94,25G do. dich. Scbuibv4 | LL7 S4 GueL bs Co S2 T P Hannoveride E Charlottenb. 180 140 io |Subwig co ben E L Pommersche duo 14:7 (9426s E Ci Gim N Es O S fi zige | E ute. 114 | 161010 008 R O do nedli Saint H 11 8 tat 1 A 00 gur. ci Bu leias po 1986 fon 199 31 L P Bet b iáörato.1910 4 E24 posenide S; VL-X( L117 [85000)G ristiani L Vet 0. o 134] versch./94,5 o "1902, 05/34) versch. 94; do. 1906 unk H O e —XVIL3s| 1.1 102,90G Jtalien. Pl ._./100 Kr./10 T. [7 Lauenburger « « «'- 4 | 11 194,306 Coblenz 85fv.97, 1900/34 25406 do.” (902 unkv. 1 11/4 | LL7 [101,50G do. gi s) L117 195,350G D Pläke|100 Lire/10 T. 80 85b Pommersche . «.: - 7 [101,306zG | Coburg ir ‘1902/3 A: 24,206 do. 75 L08601 I7N|4 | 14.10/102,00B do. it. D4 | 1.1.7 [100,80G Ee 100 Lirxe| 2 M. E do. A .10/102,10G Colmar(El\.) 07 uk L 1.7 (94,10G Mainz 1900 91,02 N/33| verich.95,50G do. A3 | 11.7 85,20G Kiflab., por 100 Kr.| 8 T. |112,36G Den See 94,25G Elit . . ..« - 1900/4 139 S Do. 190 unk. 1910/4 | 1.1.7 [101 do. 7 E/4 | 1.1.7 [100,80G O Sorto/1 Milr. 14 T. 14A e A 4.10/102,00G do, 1906 ul 1.4.10/102,19b - 1905 unkv, 154 | 1.2. 10G do. ‘C134 1.1.7 194,8 C Do I Mil: 15 M. a Preußische La ME00B do. 94 10 ut, 14 | LLC [10L7SbSG do. 1885 div, 91031 139 [101106 Säsische ero 2200 S ¡86a __do. E do. 94, j Ss , G, ver\ch.194:0 z ch6 E 3iZlegs | bin. und Wt, Ah i ea G (ne Os E 25.06 Sr : en i. A. E ER Í 4. c 9. A 1.7 |—,— E Barc. 100 Pol | 2 L Moos |Suleide - P L TAM 10200B a 5 9010 S do L aa L T e ad | L14 poLS E ) Del 2 ial —— u L 14.10/102,50bzG Ee ufv. 10/4 | 1.4.10[101,10G a 88, 97, 98/31 vers U do: do. |3k| 11.7 00 v A Ca meins Shhieswig-Holstein. . di P do. 18891 T e {906/34 verid, E A 117 1000O De 100gee: Ps S1326B | S E Gretel 66uts 1 | LLT [101,20G Mecbtg tdôtuta, 104 | 1410 A do do A 1348 26 40bIG e E rs. __——- / L s ukv. 11/124 verich.|10L/ inden 1895, ) 4.10/101,50G do C L ,80bzG A LAE ; do. 101,20G Ñ 895, 1902/3 4L St-Peterdburg 100 L E L Sen I vers 10Ld G do. L 1882, N E 101,10bzG Moe 1907 G-DNe x 16 A do. do: o 117 640bzG e R D, 00 R. | 3 M. 2 do. O 9 4 o. 1 ( T “Thei . 16/4 | 1,4. ' do. f 17 1868 Eci Be 1E 2 H (L0G aan Bos s Sia 164 u M O E E e D N A f, j E A 0. b on 70 t Sn 1 F G L i ¿L StothGibba.1100 Îr 10 T 1124063 | do, do. t 104 1:410/101,25G Darmstadt 1907 J 128 (102006 mlt, Ruhr 1889, 97/31 1410 40G Sileaw-Hiit e,Ær/4 | LLT 86 80bzG tent Ne L , O o. 00. uf. 18/4 | 1.4.10 102. 00G do: 1897 34! 1.1.7 94,50G nen «1892/4 4.10/95,00G S do; 1341| L1. 100,80bzG ien... . 100 Ke 2 M [2 Da e dfced E | L 95008 Dessau; 1902 B P do. P e 1214 verid [10120b4 Wesitäliihe .… -: 4 117 0G Ea S unt, 14 | 112 102256 Dich Gulan em 99 4 10500 do. 1908 unk. 194 1410/101266 e ul LLS loa/f0bs | Berlin 64 omb lten Amsterdam, Brüssel 3. S--Weim ake 184 15.11 102,40G Dortm. (7 N ukv, 1814 114 1012063 do 1697 88, 9, 84/31 veri. S do. Lf. Bolae 31 117 9470b4G Christiania S don 8. p vpenhagen 5. | do. do. uf. A 15. 103,30G do: 1891, 98, 16 2,8 1101,25 M.-0 , 99, 03, 04/34 S do: o. 3 | LLT7 186, , : : . E 5 99, 9031/3 «G1 | ver\ch.194,7 9. ITIL 1.7 186,00 REE Petersburg U- T O EaTDV u P B Schwrzb.- Rud. Ldfr.|34 E 96,00G Dresden 1900 uk. 1910 L v 20h B do. Na 12004 1.1.7 1101 S do. ees 1.1.7 [101,80b tockholm 44. Wien 4 s eiz 8. | do. Sondh. Ldsfred.|34| versch. E aa 1908 N unk. 15 14402 d Mes 1899; O S 2440G Wesip ß do. ia A 94/0 1 ; 311 LLT |—— ünd g | L 4 reuß. ritter (M 100 Geldsorten Baukuoten u. Coupons, | Bergi Div. Eisenbahnanleihen. N 1900 B O Münden (Haun) 2184 117 [101,00 E ritter N L 14 tiOb D nz-Dufaten . - - +Þr0 Stü ' Berat e - 48 1.1.7 (96,60G Dresd. Grdrpfd L 1410| —— do. 1897/33 E 101,60B L do. 1/3 L Obe Ran N 1E DD s Braun tend Ak L IEZEE E Do Ei Lu. 11/4 | versh.|—— Nauheim i. Hess. 1902/3 Fr —— 4 do. IL|34 E 85,30 Sovereigns e ofe 04754 Magdeb enrzb. L1 |8726G Ra E 1414 | LLT |-,— Naumburg 97,1900 kv i e 94,25G E do. IL|3 e 220bjG 8 Francs-Stiüde +- 16/32bz Pfálzisch Friedr.-Frzb.|3% LL7 [--,— „Por V INuE 12/153 14.10|—,— Neumünster 1907/4 L ,7 196,26G o. neulandsch. I[/34 L17 res Gulden-Stüe. - « + - : E „Pfálzische Eisenbahn.|4 | 1.4.10 101,10G do. Grund B 115134] veri. ]—,— Nordhausen 08 ukv. 19/4 LLT 101,10G do. do. T3 L .7 192,60bzG Go Pir al S N L a 2 konv. 3 1410 R Dür L HL1899 E ia E E D 99/0Lut 10 A S Hess. Lo -Hup-Pf: L 84,70bzG A Ee A 2 n : Ol , A R . 02,04uk. 4101,25G 1 A 0 po 000 6 Wismar-Carow - - -195 E E E fonv./34| 1.1.7 |-,— do. C08 ut 17/184 E 101,50G do. XIV ,XV REVITL E j ¡P Neues Russisches Gld. zu 0 A e 0A L M uf 4 | 1.3.9 [101,10b do.91,93kv.96-98,05,06/35 39 [101266 |do. FULXX4 | 117 (16 101,50G mérifaniie Noten, große - 14305bz Provinzialanletben do. 1900, 07 Tai LEO 101 10G do. ‘1803/3 Ver 94,80G do. T-XI3s| L 7 [16/102,00G do. do int a 4:205bz O Pr-Anl 1899/31] 14.10102,20G do. 1900,07 uk. 207631 verd 101,00G Offenbach a, M. 19091 117 [101,00 do. Kom. 117 (1101 B0C Bloiibe Noten 100 ew or 81 15b4 Gasi.tnptr. S L 189 101,60G 09, 88,90, 9%, 00 B veri. 914063 edo 0 0281| 1410 101006 2 RXIT4 | LLT [16 101206 Englische Banknoten en * 120,506 do bor As 139 O do: 1 ufv. 12/228 L17 [10176G do 1898, S8 versch. 9400G Säch\.DdP E 31 117 50G cangóehe Banknoten 100 Sr. S Hann.Pr. a. RET Maf E D I 85, 89, 26/23 S Oppeln . B 86,60G chi ed Pf V 3 r . . L R 7 S2) i Ct Le 7 e Saal 0 E [5 n N Deo iat 1906 uuf, 04 22ND c A A e ed b E Bosterreichische Bankn 100 Sr.|85/50 T s Si 117 oos | bers, r A 101,29B' orben, 7’ unf 134 | 19411 100,20G s do. Zantn. 000 Kr. 00hI pomm. Pr VLV: 31 L170 do. 1908 N unkv. 1 4 | 1.1.7 101,20G do. 1895, 19058 9.11/100,90G Verschied Russische E SLI00°R: 85,0004 As Bo „VIT4 | 14.10, do. fonv ESB S 1410|/101,20G B 1899 x| 1.5.11 Bad. Präm.-A 11 ene Losanleihen do. do. V. 109 Ri s212.70D) I ua 1900 33| 1.4:10/—,— ia 106 tv. UE L1L7 |96,00G irmasent unf 134 | 117 100,90 bz Bad Pre H Tr -L— p.St 69,506 do. do. 5,3u.1R. A Provinz Anl. 34| 1.1.7 |998,75G do. ufv. 17/4 | 1.1.7 [101,70G do. A Ls 10G raicger 50 Ule-8./3 v.St. [195,00 et . 5,3 u. L M. 5,75bz 0, do. 1895/3 | 1.1.7 L RE Ems 1903|33| L17 |—,— Posen . S ELT7 F bed, ger 50 Tlr.-L./3 13 11 00 et.bzG See an L se r hs | s N lgbaezos | ba 88, H fibete: 0 T6Lal 0 14 1900 Segen e, "Gut Hue po Eu N 1400 I e O 114 R eS 100 old- Fa 9. ‘410(198600G | ho, 1906 N u R A i ! T n E Sat do. do. ? S Ee do. IIT-VIT, X, XIL 36| 1.1.7 |95,75bzG do, 1906 N nf 174 1.4.10/101,00G Voten N 1902 Si 14A Cóln-Mind. A pr. St. D ' L SIX, do. 1879, 83, 9, 01 117 [101 20bzG Quedlinb.d ukv. 1214 1410 Sa enb 7 i -Losel——lpr.St 136256 Deutsche Fouds KKIV-XXVIL, Flensburg. « - + 1 LBU ee 96,00G egensburg 08 uf. 18/4 #12 h Fl-Losel—lvr. Stb E, . FRIX V’, ge) veri.06.00 28 54896 Si i 101 BObI do. I 01-03, 05/33 Les Anteile u. Obl. Deutscher Kol A e | do, XXVIT unt.10 5 a EOs «Ae - . 5 . L Q! ; Dis. Bib Sit | 14 do. NXVUT unt. 0 117 9200b:G d 0M 184 | 1410/101,60G T 19033| LL7 Kamerun E Ert (3 U uen ig 1. 10. 4.10/101,60G I X L, V 1:7 190,00 °. 1908 N unkv. 18/4 | 1,5. S . 1899/4 | 1.4, (v. Reich m. 3% nt A T L A eran ien E 8 H de sahen E (S : . . «Ae , e o. S0 7 . Se: k ' ZRe Be _, nis 4 09/84) 1.4.10 100.00G do. 02, D. tv. 12/1884 1410 do, N 189 do. g LLT Dt-Oftafr. Sldys. [8 M eichs-Anl. uk.18 i Ln 102 B0b4S do.Landesklt.Rentb e A 10795 d G 1898/34| 1.4.10 s Saarbrücken 189618 1.17 E 2 No S [ved 87 10b3G 400 Prop-Anl Ii L410—- cibua V7 Nut. 194 Lao St Johanna. S. 72 B L Aublaubizne Fo do. ult. März 26 90887 10bz Do! E fo 15 Tele 1.4.10/101,75G do. 1903/34 151 101,25 Ss 189613 | 1.1.7 Argent. Ei Staatsfonds 2: E R ln B O A O U L Ea e 10 ae Sh | 10 unk. 2 1.7 |102,00B o. TT ITL, FV 36 14.1095, i. B. 1901 uk. 10/4 1410[10L,1 V utv,17/4 | 1.4.10 do. 117 [1002 Preuß.Sthal-S “ine ' do. IV g 10uifo 31 1.4.10/95,26bzG do. 1901/3 4,10/101,10G do. 07Nufv.18/4 . 20 L! 5 1,7 1100,256G T ; i 1:4.10|94 do. do. ; 1.4,10 do. ult. 11.7 1100; fállig 1. 10. 114 | 1410 101,60B do. ukv 1588 1.4.10/95,26bzS R 1907 N unk. 12 2 L710) 5G Schweti 1904N\34| 1.4.10 do: inn Gd; 1907 25G Î0 j: 7: 12/4 141001 50G N pr.Pr-ANT, V4 1.4.1087,50 elsenk.1907 Nufv.18/4 14:10 101,00 et.bzB Solingen t M. 1897/34| 1.1.7 do. Es 6 | 15.6.12 1100,1 " 1 4, 13/4 14:10[10L, R E 14.10/101,26G Gießen ... - - 1901/4 | 13. 101,75bzG gen 1899 ukv.10/4 | 1.4. : Anleihe 1887| b | 11, 100,10bzG Preuß.kons. Anl. uk. 18/4 1510 1 ObIG do, V—VIT8z| 1.4.10 93,5 do. 1907 unk. 1211 1410 10100B Spei 1902 ukv. 12/4 1410 do: kleine| 5 117 A reuß. font Folanleihe/4 | 1410102 00049 Kreis- und a 1905/33| 1.4.10 O pandau.. «e 10608 1.4.10 I Ee L17 100,25 E ON 31 verd N0biO ggtlam@c Iun 1s P Glaudan 0 19114. 117 94506 Siargard (Pm ARBEIGA 1430 E ba rel U | 1A9 100 25bjG do. t. verl. 129%, e en ui e. 1901/4 | 117 |—— ne907 ufv. 1917/4 4.10/101,256G endal1901 ufv.1911/4 | 1.1.7 do: Zu inn. fl.| 45 | 13, 98,10bz Baden p n '90487,00bz analv.Wilm. u. Telt./4 1:410[100,40G do. * 1901 1.1.7 #101,256G do. 1908ufv.1919/4 | 1.4. S: §.881000L| 4x 3.9 198,90bz M T L L 101,75B Sonderb. Kr, 1899/4 P Görliß 33 1,4.10 94 35G do. 1903 4.1 e 500 £| 4x |: 14.10 “164 | LLT |= Sit Kr.1900,07 H E 1900/4 | 1.4.10|—,— Steitin Lit. N 33| 1.4.1 do. 4:14.10 do. 1909 unk . .1900,07unk.15/4 | 1.4.10 101,40 do. „10, it. N, O, P35) 1 d 100 £| 44 ; Do S 151 Lui 102,00b1G elt o 1890, 1901134 144.10 G Graudenz 1900 ukv, 10 E t git Q L41 do Ref. Nr Zil L eam N E Aalen 198, C 194 | 1410/101406 Gebtet Gen Lt sao da. I unt: 194 | 11 Bent 2 | 117 LHG Do 190 10134] L4.10|—— do, 1908 unk, 18/4 4.10/101,40G adersleben ; «190 34) 1,17 (9400G Do. 1902 N133| 12. e des A lt 28 25 do. 1907 ufb. 12/34 1,3,9 |—,— 4 d q 1893 1,4,10|—,— L é 1906 N U 3/34 L117 19425G Thorn 1900 ukv. 1911/4 2,8 0. 1898| 44 28 T——- do. uth: 1634| 12,8 |—— o. 34| 1.4.10/94,50G gen ufo, 12/4 | 14.10/10! do. 1906 ukv. 14,1 do. 1902ukv.1913 14.10 G Bedin 2 E 128 |—-— Altenburg 1899, 1-114 versch. 6 . 08) unf. 15/4 | 1.4.10 10110B Do. ufo. 1895/8 O Buenos-AiresPr. S 98,50et.bzG S S j Altona 1901 ufv. 114 | 14.1 101,00 ga erstadt 1897,02 A [334 ve 1.195,00 Trier 4 1.4.1 do. d 1.1 10b; A unk. 15/4 E do, 1901 11 unkv. 194 | 14.1 R ane O 4 117 O Bieten E 34| 1.1.7 do. ult, Mär 3 | 1.17 S4 20b2G do. ien A 1.5, E 1889, 12231 veri. 94.é0et.bzG do 105 N uv 131 1a E Wandäbett “Na L Bula.Gd-Hyp.: —464,10bz o. enbabn: v ions d Le 00G 2 1 4 vers. eimar f L is o S N Aschaffenb. 1901 uk. 104 | 1.6.191101,10G O 1900 N/34| 1.1.7 S Wiesbaden . L A E 6 | 117 drich Lün. Sh. 131) 16. Augsburg (5 *,; 1901/4 | 1.4.10/101,256G x n R 1898/34| 1.1.7 |94,10G do, 19083 IIL ukv. 164 | 1. 1 r 121561 bis e A wes: Sh B 11, do. 1907 unk. 15/2 11,7 [101/25bzG Du * * * 1908/34| L17 94,26G do, 1903 IV ukv. 12/4 L A ci e remerAnl1.1908 uk.18/4 1.4 do, 1889, 1897, 05/94 versch.195,00G Ua E 1895/33| 1,1.7 |—,— do, 1908 N rüdzb.37|4 Ls Ir 61551-85650 A do. do. 1909 uk. 19/4 1,3, Baden-Baden 98, 05N134| veri 94,10b eidelbe 7-907. 1903/34| 1.4,10/94,75 do, 1879, 80, 8334| vers Gbil 1--20000|| ® | 1.1.7 102,60 et.bzB- R A O (gf S N ie Se t H b . do, 1 y . 61 N 4.10/94, es L Î el 44 | 11. S do. do. 102 | LL Sa er I L 101,30G eilbronn97 ukv, 10/4 | 1.6.14 ormd 06 ‘unk. 124 | 1A da Mane A 117 [9280bzG Hamburger. St.-Rnt.|34 3 do, 1899, 1901 N4 versch./101,30bzG isdesheim 1889 1903|34| 1.4.10/94,25G do 1903, 05/34 veri Chines. 95 e 44 | 1410 50 90bLG R e A L E E (Bee E d n A « ukv, 15/4 14. . , ! vers. 2#- ohen A 4.10/94; B 35 11 do. 96 500, 100 A e do: 1908 : do, 1901 A7, 1904, 05/8 1.39 (94,40 ensalza ; ; 1897/34] 1210 0 ‘1.7 P4606 2/5 | 1410 do. etl Ih 2 Berliner. - * 1576 T4 | 114 10,066 omb. d.0.-LaIO i | LUT s Ei po Cer runs 1020b1G unkv. 19 : 1,7 Pl ; T dii o. Tients, ZEES O O Cs [D C vin (B Al 8 A Hessen “1994 | 14. do. e dlétamm.Obl8i| 1.1.7 0b | qgrlarube 190 fonv. 31 117 S do: nal 15 [0808 d Ma 139 (93269! doc 1906 unt. 198 (14: bo. Synode 1891 | 117 E arlarube 1997 2 15 4/ vecid 40G da a LLT (8 Dinie Si N 2 | 119 bo. 1908 T0081 1A. t O LLT (94/00bzB 2 1898 f! 19104 1.510 do. naue...» 54 11 R aan) 8 | 188 22 F @ 1902/0814 | 1.4.10101,60B Ll 1004 unto, 144 | 117 0LIOG A S et, 1 da. 2200, 500 Se 4 E A é . D, L, n R . L C do, D. B, kündb, B SeA da, Si-G-L B e L s eiburg.16Fr-L.f 1.6.12 |81,50b Lir, Z. ¿G Dck v. St.440,0bz