1909 / 78 p. 49 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

: _Vörsen- Beilage zum Deutschen Reichsanzeiger und Königlih Preußischen Staatsanzeiger.

P, 1) A8. Ber N F 0 s dl de Ap

Amtlih festge tellte Kur 1896- 1905/3 i g s se. v Bl. 1206 4 ,40bzB Vingen a. Rh. 05 I, 11/34 1.1.7 [—,— E 7 erliner Börse, 1. April 1909.) 5 99/3 0s B oN L 1502 /31| 14:10l9476G Kiel 1904 unkv, 144 | 1.1.7 1100,90 K 5 1 On Arie ‘410196 o. 07N ukv. 1 17 110109 #| Kur- u. T GE C A R T E AA #, 1 bsterr Med. Eis. Let L S TEDE 31 Tes 26,50G do. R S A E 101,00bzB do: 5 O S Bi L Ee 1 Krone österr.-ung. W. = 0, österr. W, = 1,70 6. | do. kons, Anl. 86/3 1896/3 | L117 |86' do. 1901, 1902, 1904/34 1.1.7 |93; do. Komm.-Oblig.|4 1410 C «= 19,00 46. ¡1 G eet L E sitbb, W. | do. 1890, 94, 01,0 E Both. -Rummelsb. 7 186,00B Königsbet 1 «1.7 193,80b do 4.101101/75bzG = 1,60 46, L Ub. hob D. L 1046 S Oldenb.St.-A.09uk. e 5,00bzG Brandenb. S L P S0 S Bo I90 Lte! Er L 19100 do: de 45 6 1410 oe 216 4, 1 (alter) Goldrubel = 8,20 46. 1 Peso (Gold) 20 N 1 9013| 14.10/94 20G do. 1901 unkv. 17/4 | L17 [1 101, 01-00bs Zange Bebal ‘U L E R R E i C A Breu 1 1880, 1891 34 veri. /(94,70G an O verid.[94,00b;G do. « 84 1.1.7 194/75bzG vim einem Papier beigefügte Bezeichnung X besagt, O S ls A do. 1895, 1899/33 O L0G Montan 1900 T ukv. 10 a s 93,25G Oftpreußi e Do, f 2 84,75bz au bestimmte Nummern oder Serien der bez. R ZSGEI 20bzG Burg 1900 unko. 10N4 | LL 50G A a. W. 90,96/314| 1.4. 10E00BA T Do E A 101,20G E L Séwnb, „Sond. 1900/4 | 1.4.10|— ho O Ar. 19014 | 14.10 L 00G Sangeiiala - 1908 L M do: S 3 LLT Be2OG ürttemberg 1881-83|34| vers ‘50 9 1872, 78, 87/33] verich.|—,— auban . . . 1897/34| L4, E o. Ind. Schuldv. 4 | L1.7 |= Wechsel. versch.195,50G 190: versch.|—, Se: {| 1.4.10|—,— P v./4 |LLT|=— è 33/1 E . 1902/3 S ommershe Umsterd.-Rott.| 100: 8 T. [169,10bzB Preußische Rentenhriese. Ebarlottenb. 1889/99/4 | veri [10 Lichtenberg Gem. 1900 L | 1410 D T oe f ch./101,50B Li 17 |85,10b Do. 100 S, Hannovers M ELS 1410 b do. 1895 unkv. 11/4 | 14.10[10150G tegniß ., :ck. 1892|33| 1.1.7 |— do. Ly 34| L1.7 194! i Brüssel, Anti 10S E 180910b3 Ia M S 3i vers C S do. 1907 unkv. 17/4 | 14.10/10150B fudwigäbafends uf 114 |-L17 100,75 3 L17 etre Budavest 9. 1 e 22. 80,725 Gessen-Nassau H f R 08 117 [102:00B e E 31 versch.|93 L0biG Posensche S VI—x/4 | LLE [10416 . z s S . nv. s I JLUVEC « «o. s È Es Es Gbriftianis “1100 Rel10 ©° [11215 Ei Gib 14.10 (10606 Gobien Wti. 97,1900 N veri 4290) Vagdeb ichts. 9104 11:7 [101,506 I. é Di | 114 [100604G j : S 314| versh.194,25 3E versch.{94,50 unk. 11/4 | 11.7 [101/40 Í A8 [T E: Italien. Plähe 100 Lire/10 T. B E Coburg ! do. 1902 unkv. 17 bzG do. «Fe o du, 100 Lte 2 M p 65bzG |Pommerihe Us Cann a JERSd E N verg o60O - | da, e s e 112,1 L verd IOL A0.) bo: 1906 u 00/4 L 2 3 unk. 1910/4 Af L f ets 7 Eis Mie 14 L sa D 31| verd j94106 do “108 ubs. 114 | 117 (iOtA0 | do: IVRERYt 104 114 [10008 | Südside alte "4 | 117 8ondon s L (es Mea, E S 2 veridh. 4G do. 94, 96, 98, 01, 03 3: geri P 40bzB do, 1888, 91kv., 94,05 31 cth O do : L T1 S do. 12 (8ST, 20426 do E 34) versch, 94,20b Cópenid 1901 unkv. 104 14.101101,20bzG Mannheim © . 1901/4 | 1,2,8 [100,80bzG A A T S Madrid, Batc. 100 Pes. 14 T. |- Zie | Rhein. und Westfäl. | 1410 / C0000. 06, 96, 1908 / he O tunE 1E L LLIO 100,906 edie, alilandiafil. 4 LIT E 2: : d S e 9 . nk. 4 D. e f A Yo a 100 del 2 M. —— Sf ise E s i vers, 101.60bzB Cottbus 1900 ukv 10 L 14:10 101,00B do E 154 14:10 101208 do lándscb.” nd L 100,90G s E A TRTO b E 4 S s e 7 . 94 L e ; Pots r D M T Do S 31 veri, 95/25B do. 18958. | L410 do. 1004, 190584 vou 9372 do. do Me R 100 Frs.| vista |81.20b;zB Shle8wig-Halstein. 4 | 14.10/101,70B Crefeld 1900/4 | 1.1.7 1101,20G Marburg . - - 1903 N/34| 14.10/93,80G Do o C4 | LLT 1100 906 R 10S D 81,175G :134| verich.194,10bz O l 101206 | Minden rg1d01ufv.10 4 A0 O C31 LLT 196206 Sk Peteröburg 100 N 8 T ¿0e Otdenb, leihen itaatlier Institute do. 120: SUBU T S T t 4e 4 | 14.10/101.00G do do Did LLT (100900 Sitiveis Viâe 100 R. | 2 M. Eh Ren a E Med Meri: 101,60G | Danzig 19420), 19083 E D M unk 164 1410[1007563G | doe ho D34| LLT [6206 19. . 181,20bzG | Sachs.- : 34| versch,/95,10G ukv 1:4:10/101 1,20G ; 4 | 1.410/100,75bzG 2 3 | 1.17 1868 100 Frs.| 2 M. |—— achs.-Alt. Ldb.-Obl.|34]| versch.[98 do. 1904/31 . L Lv. 11/13 490d Schlesw.- Hlst. L.- : 80G Sto, Gibba. 100 Kr (10 T: |—— M Gotha Landeskrd.|4 1490 100, 09G Darmstadt 1907 uf. 14 1 128 (10 1011 ,10b 1904 31 1410 R 2 R 31 L B ad Us 10 K s T L De N 25 A 1.4.10|101/25G P Tag S 30 L17 93/5 mis ubr 1889, 9731| 14.10] a ati E G R R . . uk. E L 1 L, o 100 Ke| 2 M. E C Et I E 189631 LLT 00G do 1900/01 ut.10/11/4 | veri (10 100,75b R 1 B E, A Sachs-Mein. Lndkred.4 | 1.1.7 [101 76G Dis -Eplau0rutv. 154 | 117 do. 1906: unk. 124 | 14101101 00G do agd LL7 8610G nl, : y . 1.7 1102,2 he. em9914 j 1.4, L un 4 | 1,4 0. ; “L ' Berlin 34 (Lomb. 45). Amsterd D O: fonv./3x| 1.1.7 95 20b4G Dortm. 07 N ukv. 12/4 O 101,6 -60bz do. 1908 unk. 194 ESH 101,00G do. ¿Ble 25 1.1.7194,00G am3. Brüssel 3. | S.-Weim. L d O 00,60G 02,00bzG 1.1.7 |86;1 Christiania 44, Jtalien. Pl, b. Kopenhagen 5. S «Weim. Edsfr. uf.104 | 15:11/101,00G S e Ss S E 100/7063 do, 2E O 00 QUISI BeHIW- 9460B do ITL Folged | LL7 1101,00B on 6. London 3. Madrid 43. Paris 3. | do. 5.11/10280G | versch.194,50B ‘M.- 34! versch.194,50b L L 34/ L17 194,0 E R E E 0 o. Sondb. Ldskred. 3E veri. do. 1893 T do: 1899, 03 N T 24 1,1,7 194,50G B elpiorien, Banknoten u, Coupons S rich.1—, do. 1900 B L 95/70G Münden (Hann.) 1901 5 L 22006 a e Ss 117 95,50b Münz-Dukaten pro Stüäs—— “|Bergisy- „Mêrf\. 118i] LI4 (06 26bzB Siena E E e A Ha do. Eyre 54408 and-Dukaten ..….. do. le La, raunshweigische 41 LL L od versch.}]—,— Nauhei 1,7 194,75G s o 3 |-1.1,7 18510 Sovéteigns . .. D Maadeb., Mittenber: B ¿L 102,60b3 E V: unf. 14/45] LLT —— Nau eim i. Hess, 19023) 1.4:10/93/80G e neulandiG. IT34| 1.1.7 Se O Nan H 16'316 Melba. Friedt.- Ste (3 11: 187 20G s T L Nu E, 16/4 | 14,10|—— A 97,1900 kv.|34| 1.17 |—— 113 | 117 15 bzG BiGilde S R Pfälaische Eisenb ra 2 1.1.7 |— z G uf 12/15/33] versh.|—,— E . . 1907/4 | 1.1.7 [100,75G Gel Hop P 1.7 184,296 O E Ei pat une en dne 1:4;10 10L25G A runde «Br. L, IT/4 | 1.4.10|—,— Nür hausen 08 ukv. 19/4 | L1.7 [10150G VT4 LE7 15 Imperials O O D 2 R onv s 1410E-= üren H 1899, J 1901/4 | 1.17 |—— ürnb. 99/01 uf. 10/12/4 | versch.|100,80bzG do. XIV XV XVIT4 | 11 101,30G Ee E R pes ; f 1.4.10—,— do. G 1891 fónv.34| 1.1 L do. 02,04uf.13/14/4 | 1 „BUDA XYOI- 1,7 [14/101,70G o 500 a Wismar-Carow 34 LL7 |—, Due 1899 L do. 07 4.10/101,00bzG XX4 | 1.17 116/101, E 8 B E S E /08 uf.17/18 do. L 101,80G geues Music 2 4100 d Lib Brdb inzialanleihen. dei 2: 100.00 15/144 veri. 0 Bob) 2 21 9at0.90-98 L008 bl veri (06 B Nam oa L E 13 A do V E Mp d E rdbg. Pr. Mul. 108 | 14.101102 do. versch./100/90bz O ¿17 D, IT-IX4 | 11 ' Ss 4. 50 1876 ck enba 1 j 1,7 /14/101,70 oge que H E A sau S L A A E E R ANS Bre Le Dänische Noten 100 do. E 1.1.7 [101,60G 5/34/ 1.4.10/93 Sas Ld X T _ Enaische Banknoten ronen s Be Ret Si 132 S E 1907 ukv. “0/4 1:17 [101/60G Offenburg 1898, 1905 3x| versch.93 60G Pf.b V 31 E E _Franzöfiiche Banknoten, 100 Fe: i 8 vann.Pr. a 4 1:4:10/101,80G do. 1882, 89, 89,96 S T7 O 0 et. .bzB | Oppeln . N 1.17 (86,60G do S bis XAT ¿es 101,75G T A «L, 4 Es Y .4.10|—,— XXY e Santa 10 L [Ole o L ugo |DEN * A Lf Dou Pn: : 19008 Tf A as X14 1 1.5.11|—,— ... N Desterreichtihe Dat 00 r. E Dou D: Sl E Tr R S Elberfeld i : 18990 4 1.1.7 D Pa e unk: 8 F Lo 10070626 : Sa Präm. Gie oten Russie do: p. 100 R. 215.2004 do. 1894, 97, 1900 3: E E do. ae N'unko 184 1.4.10 151006 N * 1899/8 | LLT E Hamburger B ErE 7 V. St. fl 9a 25bzG Do: do. 500 R.|215,20bz D, Provinz.- Anl.|34| 11.7 [93,10bz Cs 1903. ukv. 17 D E 96,00G V5 unk. 1308 1.1.7 |101,30G übecker 50 Ilr.-Lose|34 L 151,90bz E aan Kütinprov KXRKKE| [fp L 1903/83) L1.7 |—— Posen «30s 004 | 117 [106,80b;G Saen-Mein A-L|— p.E 127,20bz rill—— pro R P eor +1 Erfurt 1808, 19 1903 “410193754 do. 1905 u F s «Mein.7Fl.-L.|—| p. / Séhweierisibe, Noten 109. do. XXU u XXI1 3t| 14 10G Erfurt 189, 1901 N/4 | 1410 do. 1908 N wt 14 1.17 [10080bG | Cbsu-Vinb, Pen (51 vr Si1565 Slkouvons 100 Gabe Sr.81, 0h Do «XXTILBH 1.4.1099,00G do. 1893 X 1901 N 31| 14.10 do, 1894, 19033z| LL7 [988406 Mind, Pr.- Ant. 31 1.4.10 [13 do. r einel321 0b) Do. TVILX NIL (O LLT 190,766 Essen, 1901/4 | 1.4.10/100,80G oiédam .! 190238 141094506 Pappenh. 7 Fl-Lose|—lyr. St.l n XVIL, * STX 2h 1879. 8.8 174 1.1.7 [100;,80bz Rec ent 08H ukv. 18/4 | 1.4.10 O Anteile u. Obl. Deuts Z e Fonds. XX1Ÿ-XXVID, Sensburg... , 1901 34 veridh./196,00G do pur V8 n 184 1:6.12/100,80G Sina C scher Kolonialgesellschaflen, Staatsanleihen. do. XXVITE unt. 16 34) versch.94,90G do. 1896|3s5 E 1889 33| vers.|93,80G Ostafr. Eisb.-G. 3 |' L1 19490bz Diió. Feitie-Sha; t E 0 [bo dfe au: 194 | 1400 R, Eg O A ae mi | se R T E Ep ere 1 0. Le D , U. fällia 1 14 1214 I *1Vs | LL7 (88006 1908 N unt. 184 |-1511[10L8 e 1E D S Q Gar), f 1. 7. 12/4 | LLT [101,40bzG dl il-0-pro.huts. E 1.4.10/101/50G do. 1899 31 128 95.106 Rosto. . 1881 19 3 117 93/50 (v. Reih lchergest 1 S 1 An i 34 14.10, do. 1901 N E A F ESE 1.7 193,50G e 1, 4. 09/3x| 1.,4.10|—, Ÿ 02, 05 ukv. 12/15/34| 1 1 34/ 1.3.9 195,75bzG 1903/34| 1.1.7 193,50 Di Rei é-A1 l. HEISIL | 1410/10340 do.L i 1410—— do, 1903/34] 15.11/76, do. 189 TRESCS : N 34) versch. Obr O do: andesflt.Rentb. L Fraustadt 1898/34 140 e Saarbrüden 180elB l TEIO E A O Fonds. | do 0: 0 2°| versd.[87,10bzG Wesif, Prov Anl. T4 1210 O do. A B. 190014 1:4.10[100,75G Johanna,S. P20 33 1.1.7 |94/25G Argen G Eis. 1890] 5 ouds, D i N Sn ale O 87,10287à87,10bz E -Vufv.15/16/4 vers.[102.00G - 003 A N 10140bzG Swöneberg Gas R L s 1 A8 10e 6 T7 10100 G j 1908 unf. 2 314 | 1.1.7 [102,00bzG 1 Do! IT, I, IVI3 O 98,75G N 00N/31 14.10 28,40G do. Stadt 04X ukv.17 L 1410 E do. ult, April 5 1.1.7 1101,00B Preuß. Sah «Seine B IV 8—10 utó 15/81 1410194806 U R 1D 101,10G Do D N 1410(10L zog | Do. inn.GD. 1907| 5 | 156,12 100,4 G tuns [afermugr S Ba b O [inet ac A O Boe | 1 O P E ä - 4 [1410| Gelsenk.1907 Nukv.18/4 | 14. / Solin 1899 «1.7 194,00 5 eine L174, 1 4. 13/4 |1,4.10/101 ‘60bzG ; ‘do. V—VII3z| 1.4.10 y G ufv.18/4 | 1,4.10/101,50bzG gen ukv.10/4 | 1,4.10|—— do. aba.l 5 117 Preuß. tons. Anl.uk. 18/4 | 1410[103,40bzG P A ichen t 1901/4 | 1.3.9 [100,90 do L UFG E E N LLIO E do: aba 6] L 100,20b¿G \ Staffelanleihe 4 | 1410[102,5 db;G Kreis uind. Stadicnle: A 1907 unk. 12/4 | 1.4,10/100/90bz Ss . 1891/4 | 1.4.10} —— s innere| 44 S 100, ,320bzG s 3] versch./95,90 bz AnklamKr.1901ukv.15/4 E Glicbau 1894, S 34| 1.4.10|—,— El ard i.P 1 34/ 14.10/93/50G He x inn. fl.|-45 | 13.9 98/75bz e Zu versch L2G - | Sensburg |Ar. 19014 | 117 f | Gerd uv.1911/4 | 1410/10 606 Sten beil ut 19114 | LLT f do. äuß.88 10008) 44 | 1.4.10 vg R E April S S Kanalv Wit. u 16/4 1410/1012 120bzB do. 1907 ukv. 191714 S 1006062. 1908 ut: E A e do. 100 2 E 14.10. (96 90L; R A] ¿Ac der As x d, 12 .

) unk. 18/4 |' 1.1.7 10220b¡G Talt.fr 1900 07unk, 15/4 A E G6 1901|33| 1410/93/5B“ Lai 1.4.10 20S do. 20 £| 44 R 96,90bz D 000 R 1810) LLT 10220016 elt r 190890, 190134 Ld 01101 30bs E E E 1410—= Sieitin L 0 L QB 31/ 1.1.7 |94/25bzB So e Lo 4 Tia pn -0bzB do. av e 19008 | L6.11[06,50b4B dien 18, @ V L0G | S U Boa 89S L 110 Shuilga 19N L | 161210090b Boon. Landes-A| 4 | 1L47 [— E do, 1902 ufb. 1098 159 S do. 1908 ut, 18 184 | E10 02G Güsitow 1895188 LLT (9375 de 1002 N31 L28 01,20bzB | bo. 1902ufv.1918| 44 | 1419 166206 do. 1907 01 15 Hos E 95,20bzB E 00s S Ld 95/30G L F Ae 35 LL7 194, O S 1900 ukv. 1911 c T E Buenos-AiresPr gi T L - E

o , du U. V J v { O T 1 F G s Bana 18960.) 1A IOEA Men uv, 11/4 | 14.10/100,80G Em 08) anf. 1514 | 1410 do. v, E EEIONOLTOOS a D ets 1 I G G s [Bu Ea S B O T [di E (eet M do : O Zes 4 | 1.17 1101 en... 1904/81] L1L7 [94 ulg.Gd- 65,208 } do: Gisaiba 2 7381 veri 95 isi 20 M Laer: 18d ut 10 1619/100506 po 10S S8G, 1802 N 101/006 Weine 1888 1 1410 10020bsG E Ml bia G D. e - ] „V, , 1, y 9 o V \ S A R ISS em E [R EeS Ls | Lu | 115 [ufo n Sch. VI1|34| 1.1.7 |—— 20 1889, 189 1,7: 101,30G R 21008 (HEN 1.7 F S T ufv. 16/4 | 1.4.10/101,20B f S1 85650 1.7 103,00bzB VI3| 1410|. o. 1889, 1897, 05/34 vers.|94,00G a « «_. 1903/34| 1.1.7 194,25B o. 1903 IV ufv. 124 | 1.4.10/10120B lr -200001/ 6 | 1.17 |1 BremerAnhl08 gr184 | 1.99 [100069 Bamb 1ddut 1 (0M verd (86S |Barbuta a, E: 1031| LL10s3400G d R A A O Ghil. Gold Sarl | 117 A do. do. _ 1887-99|33| verf, 0 1903|34| 1.6.1N—,— eidelberg 1907 uk, 184 1,5.11/100,60 o. 95, 98, 01, 03 N34 1,4.10/94/90 do flei 1.17 [9350b;G do. do. 1906 unt 15 versch./94,30 bz Barmen. 1880/4 | L17 [101 do, 1903/33| 14. A Worms . 1901/4 | LL 0G leine/ 44 | L117 9 L 6 a E 6, 19028, 11A BNG Do E T vers hio1106 eilbronn97 N ukv, 10 L Le do, 1906 unk. 12 t 1204 | 110 O Chins, 95 5002| 6 r 1E amburger :St.-Rnt./3 D Un 12. I O A 3131| 1. 2075 Le ; y 17 ce Do De ort. 1900 u L ; do, 76, 82, 87, 91, 96/34| vers B idebbeim 1889, 1895 3 T 94'80G do. Fenk: 1692 1894 Si P S e0bIG dn: 0.96 500. 1002 6 | 1.17 1105,90B R e O e iun (Ee ae gee Ta Lr petdO (d 06,286 | 1410 10/0UB Un 1.3.9 1102,20G S 1.1.7 [102,00bz | Homb.v. 731 1,4.10|—— E do. ult. April 4.10 11 E Fe e S A S S L e naa de Teri VSnt| 5 | 1410 [10h 0h do. 1887-1904/34| versch.196,20b do. 1904 1133| 1.4 NOB Bb, do. 902/31) L17 Berliner «5 | 117 E 20/258 44 | 1.3.9 l 99,20G es O 1899 ver 9/840 bo. Gilatamm H L R uf 1244| LL7 [101,30B do. lea M) LLT (107,90b4B | Dfnische d A E node L117 [2 : unf. 19/4 | 1.4.10/101,50G A c iR l L Dänische S 9. 1906 do, unkv. 194 | 1 , do. fonv. ; D A S 1,7 [103,10 9721 L 0 1906 unf. 194 | 11,7 [10Ï,60G | bo, 1899, 1904 0584 LL:7 s0Í26ba | Marlörube 1907 ut 154 | 1268 [100806 D ers L O Gavvtische gar. 8 | 18 o 1898-1900(34| 14.100450 feld 1888, 18004 | e S do. kv, 1902, 03/34 veri.[9380G 0E E17 94 fb ¿B |do5000,125008{| 4 | 15. @ 1902/00 | 1.4.10l101,006g Riel” 1888 1886, 18898 | 15.11/9040B Gélnba, Ged: D. Wilde) Lee Bevo | 22. 2900, 500 Sr 4 | 15. i g . 1018 1,1,7 1100,90bz do D Rtinde’ 34| versch.]—— Finnländ. Lose . fr.3.|46 p. S E | « «E, fündb.134| vers.l—— Pa 3L | 16 T tas