1909 / 87 p. 32 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Galizische Landes do. Prop.-Anl. Griehishe Mon. do. 500Fr.

Ausländische Kommunal-Anleiben. Bozen, Mer. 1897| 4 QUNE 1888 konv.

F

Frkf.Hyp.-Kr.-V.S.48]4 do. 0. S.44/32 Goth Grdkrd.Pr.-Pf. T|33 do. IT 3 : En s r3. 110 INSXa

R I SS 08

do. kleine Budapester 1896 S 88 2000s

puri pi 2 aas mm mrr Se dD FTeS dO

SSS TO D TD

do. XVI, XVTIa uf,19/4 V

pt prt

Us SSS Ss HRBRDRRL H L A m

Hamb.Hyp.S.141-340/4 do. &.341-400 uf.10/4 do. S.401-470 uf.13/4 do. S.471-540 uf 16/4 do. S.541-580 uf.18/4 do. S, 1-190 301-310 33 do. S.311-350 uf.13/31

Hann. Bdk. TT1/VITT|4

, X unk. E 4

-XTIT unf. 15/4

do. XIV unf. 1918/4

do. 400 L

Mol Se A .TT unf.

I E

“r Co ua

do ult. Apri Christiania 189 do. E 3

Genua 150Lire-L. fr. Z. Gothenb.90S. A| 37

do. 1906 unkv. 17] 4 Helsingfors 1900 do. 1902

ck Br —— H o) QS

O

S e

e

Jtalien. R. La gr.

-

dO

“ck M ETETSE Bis 00 00

[e]

o. Karlsbader . .

A. 20400, A d

non

34 d omm.-Obl, T4 LeipzHyp.B.S.FVÜT|4

E Aa

“A 200 . kleine Es 2100 E E

. Anl. 1894 0. ire-Lose D 188

E i ie bo O Et

Gg

E S E R

D - S4 E

O00

r e

S Dk £K

Hyp.-P.T rz. 125 Gold 1000 fl. Q Go 200A Do

do. Kronen-R. . do. ky. Rente .….

Hs Er H H

M H H Jf Vf CIO C CIO jf Mx C eo

34/ , 88/39 5000Rb[. do. 1000 B SofiaStadtuk.16

HAck jl a s s Ir

OIO R Ha oro

b C0 bm b j J E

m O0

ba o a Coo

Co C5 He H

104 E

R

Mtckl.-Str. Hyp.Pfdbr. Bindrd. b. 70a

T9

Seb d aoPauloEis.G. doG-A.0813.19,J Port. unif. ITT 02

K f D

n m) O O D

M

do. 1887 Venet.30Lire-Lose

do.JInv.-Anl.uf.12 do.” Stadt 1898

[L] d

bo 8 F @

—— M

do

do. ViiTunk. b. 1911

do. XT unk. b, 1916/4 . XTT unf. b, 1917 . XTIT unk. b.1918 , N unk, b.1919

do. Präm.-Pfdbrf. Mitild Bakr f UL1F

S

Verschiedene ausländi

Budapest. Spark. Bulg, Nat. Pf. IT

t PRHRSRR mm C0 C5 He M) Hck

bund pi: 2 e

e e

do. 405 91 4050, 2025 , 810

Ali R

Don.-Reg.100fl-L

Finul.Hyp.-V.-A.

do. do.

ial ber: 190 al. Hyp.

IÙù

aaa E M C0 C Ha C nd bon pm

0. o. IT National- Hypoth.-Kr.

De m

„des. t Lt 4 R

Kaf\,-Obl. Int. Nrd.Pf.Wih.Tul1 Norw. Hyp. 1887 Oest.Kr.-Los.1858 Pest.U.KB.IL,TI

do. Vat. Spark,| 4

wre

n Pn P M f R m j i n m A jm om

L i P j P B P E E Cr En En E o Ee EEERE

i R R R E

. XV ‘unk. 1915 . XIV unf. 1912/3:

X 8E XTII unf. 1919 34

Hrn m n Hr m3

T me t

O Lo SS S A

_

b

T M Ms C0 C C Hf H Has e H Se f Va be be 1s H 1 fe Sf H Sf bf bax Sas pf Jf J pf C T

R b j Doe but Jnt 3

do. 1859 do. kons. 1880 5er do. ler do. ult. April

b

ortúgies, Tabak aab-G.P.-A.ex. do. Anrechts\{ch. Schwed.H.-Pf. 78 do. kündb. große do. mittel, kleine

its Has —=I

F ch Fa

S

do. ler do. ult. April do Anl. 1889 25x

oos J

E NOCIT . XXTY uf. 1916/4 . XXVI ut. 1919/4

H H H p r Hf Pn “f C C RRRD O —_—— P PRL D NT Nai: dnn, fori Jur bct Q

è Et „L

do. Serb. Gold-Pf. . Stocth. Intgs. 85

LTF M I A A J @

OoOOMmOoOOr

Pr. Ctr.-Bdkr. 1890 do. 1899

. 1901 unk. 1910/4 . 1903 unf. 1912/4 . 1906 ‘unk. 1916/4 N O unk. 1917/4

res

Ung. Tem.-Bega s Bodenkr.-Pf.

do. Regul.-Pf. .

do. B. -Pf. o vop. Poi do. Une

ea 112 14 | 1,3 do. ult. li

un Be bo s bobo br ur

wn So Ra eia

C0 I r R N An me

m m m AAAAAAS

do Mb C H Hn CIO P H C Ha Hs H H V

Sg me mt Gm

e Et J

. 1904" unk. 1913/31 Kom.Ob.01 uk.10|4

o ‘87, A 96/34

"

do. 1902 unkv. 15

do. 1905 unkv. 17 do. St.-R. 1-252

Pfandbriefeu. Schuldverschreibungen Deutscher Hypothekenbauken. .IV pru E do. IT u. XVI . „31

Hyp.- u. W.-B.|33 unverlosbar!31

Sond w oe 0 wh

a S E R

E PRRRRER

S S8 Ba s

#5

do, 34 1904 unk. 13/4 1905 ‘unk. 14/4 1907’ unk, 17/4 1909 unk. 19/4 mm.-O. uk.18/4

do. 5. Stiegliß . versch.|100,10G

do. Boden-Kred. do.konv.St.-Ob,

Schwed.St.-A.80| 3 do 1886

s

ck

do: St.-R.1904 Pr Db E EVTEE do. 1906| 3 : Lb i :

j v do X RAT 1uf1910/4

Brschw. Hann do. XX1[,XXTTuk.11 . XXTIT

E

Siames.Anl.uk.13

C XX panische unabg. do. XXTT unk, 1912/32

do: I R 8 o. ¿

do. XXIV unf. 1919/31 do. Kleinb.-Obl, . . 4 do. do. T4104 . Kom.Ob. ITuk. 10/4 . VIu. VIT unk. 17/4 . do. TV unk. 1912

do. L

C3 P H

———_—— toe

pi J pt m u 233M 2 U 0K U m : S:

S r

C5 S tr“ = t um A A

do. Bagd.E.-A.T do. Konfol. 1890 do. unif. 1903, 06

1132

[i mm

So ot G.

B

e

mm ———

s B

K e E

D S

E ILIeA ——

in, Huy «Bi. 66-66 n. Dyp.-Bk. 66-

do. S. 50, 69-83 © do. Hyp.-Kom..

ME S R ERoNS

o a

do. XTIT,XTITA uf 13/

do. Kron.-Rente| 4 do. mitt. u. Éleine| 4

R Mi —_— It OO O DE

ba CO

M j M f

Dreis Ui O resD. e

Frkf. Hyp.-Bank do. Hvp.-Kr.-V. S.43/4

—_—J l pem fri

do. (eisern.T.)25r| L XT unk. 1918

do. Nd Dis Sächs. Bdkrd.-Bk. ITT

p 4 F J js

wen

RARSoRE

(I [T

3 do. Grundentl.| 4

des or

Halberst. -Blkba, 84 ky do. do. 1895,1903, 06 alle-Hettstedter remmen-Neurupp.-

Wittstocker ukv.1910 Lausiter Cisenb.-Ges. Lübeck-Büchen gar. . Medckl. Fr.-W. Eis, 07 Nordh, - Wernigerode Reinickend.-Liebenwld Zschipkau -Finsterwld.

Crefeld. Strb, (108

do, s Unk 14 (103 Danz. Elekt.Str. (103 Dis.

Do D T Düsseld.-Duish. (103 Elektr. Hochbahn (105

do. 07rz.105bz, (101

Iu unk, 192 e

o. Gr. Berl. Strßb. (100 Gr. Caff. Strßb. (105 Gr.Lpz.Sth.1, 11 (100 Magdb.Strßb.kv(103 Ostd. Kleinb,v.95(100 Samlandbahn (102 Schl. Kleinb. 1,11 (103 Solinger Kleinb. (105

Albrechtsbhahn .… . - do. E Böhm.Nordb. G.-Ob. do. do. 1903 Elis.-Wftb. ftfr. G. 83 do. do. styfl. 3 ob, Spr: 13. Josefb. Silb.-Pr. D bo. cer Nor 188 0. dv, Kronpr, Rudolfsbhaht do. alzk. Oeft. Lokalb. Gold- r, Pilfen-Priesen llen en... 4 Úng.-Gal, Verb-B. i Vorarlberger . …. - +

Dux-Bodenbach …. -[9 do. s: 66:6

do. do. do. Gold-Prior. .

do. in Kronen . . Dux-Prag Gold-Obl.

a do, Lemb emberg- 0. do. tpfl. Oest. Nordwestbahn . do. do. konv. do. do. v,1903Lt.A

. do. L, B (Elb.) n Do: do. (tons, 3x

do. do. Ergänzung do.

wang.- ursk-Chark.-A. 1888 do. do. 1889 Moskau-Jar.-Arch. . . Moskau-Kursk .

Ital. Mittelm

do. ult, April

Luxb. Pr.Henri

do. ult. April

Sard. Sek .-B, West-Sizilian,

12 D | 1 0 li, D441

Sächf.Bdkrd.-Bk. L IT|34| ve \{ch.|—,— Schl. Bdkrd -Bk 1-V|4 vers: 99,70bzG do. do, T-TV/34| veri. 92,80G Schwzb. Hyp. IT—V 4 versch.1100,00bzG

do. VI unk, 1912/4 1,1,7 1100,30 do. VIT unf. 1919/4 | 1,4.10/101 70G do. ŸT unk. 1915/3 14.10 %,50G D O maren ar ade #/ 1,1,7 194,50 Südd. Bodkrd, He verl e 0. o. b.S.50/34| 1.4.10/95,70G Wstd. Bdkrd. I, T, V4 versch./99,80bzG do. do. VI uf. 1910/4 | 1 9,80 do. do. VITuf 1913 4 | 1.4.10/100,10G do. do. VITLuf1915/4 | 14 10/100,50bzG do. do. X uk.1918/4 | 14.10 101,20 Vot do TED 17 4525 34| 1.1.7 193,80G do! dox IV A N 34/ 1.4.10/94,00G do. do. LX uk. 1916 34| 1,1.7 [94,80G Deutsche Eisenbahnstamm- uud Prioritätsaktien. Dividende |vorl]leßt.| Zf|Z.-T. Aachen - Mastr.] 0 |— [4 1,191,256 ge eia 9 6, j8 4#pE190,00G raun ei —- L Srölthal F 4 4 11 E resetder ., . 6E 4 1 5 S eE d 28 S 4 11 S rantf.- Güterb. 411 alberst-Blankh E Lit. A—C , | 53|— 4 LI—— allHettstLitA| 3} 4 | 14 —,— ‘Onigsb- Cranz| 4{|— 4 | 14|—— Leanih-Raw, À gi = 7 H 100,90bz 0, 0. S 4 187,00 Lübeck-Büchen .| 8 [i.D|4 11 Us ps ult. April ¿ —,— 9. neue| |— 1,1 1178,00 MedlFriedr.-W| 44 4 | 14 [104228 iederlausiker .| 34|— 4 | 14 51,90G Nordh.-Wern.A| 44) 4 1,4 187,60bz aulinen-Neur.| 7 |— 4 | 14 S rigniter. 6 |— 4 | 14|—— A walde Lit, (4 | 1.4195, Rint.-Stadth. A 5 |— 4 | 14 S R E ant. 2.A-E, 4H 4 | 1:1/10825 3shipk. - Finstw.|14 | |4 1,4 R T OWERein u. Straß;kenbahnaktien ach. Kleinbahn, 7 | 7 |4 1,1 1143, Allg. Dt.Kleinb.| 5z| [4 1,1 100 90B Allg.Lok.-u.Str.| 8 |— 4 | 11 147,90bz Alt.Schmalsp.A| 43| 4 | 14/192,20G Badische Lokalb.| 2x| |4 1,1 |—— Barmen-Elberf.| 5 | |4 1,1 /103,00bz Berlin-Charlbg.| 0 |— |4 1.1 |—— Boch.-Gelsenk. .| 6 | |4 1.11138,50G raunshweiger | 54|— 4 | 11 —,— Bresl, Elektr, | 6 |— |4 1,1 |—,— do. Straßenb.|104|— 4 | 11 —,— Cref, Straßenb.| 74| |4 1,1 |—,— Dery-Eleft.Str. 64 4 | 1.1/124,00G Ct: dele Dil MPOIO r. Hochb. 11122, do. u April ¿ 192 22h 0. 9, neue|— | L Erfurt.elekt.Str.| 7 | 7 |4 wu r. Berliner . .| 8 | 81/4 | 11 178,00bzB Gr. Gesel 41] 44/4 11, 7b amb.-Altonaer 10 É 4 L1 S amburger . ., 11H do. ult, April h annover... , /0 1014| 11 40,30G do. Vorz.-Akt.| 2 | 23/4 [11 74,90bz eidelberger ..| 44|— |4 | 11 —— ildesh.Peine A|'0 |— [4 | 14 —,— ónigsb. Strb,| 0 | 0 14 | 17 1925B Magdeb. Strb.| 8x| 83/4 | 1.1[160,00B Marienb.- Bndf. 74 [4 1,1 120,75G Medcklenburg. kv.| 43| |4 | 11/156 29G Niederwaldb.. .| 4 | 4 4 | 11134256 Losen.Siraßenb 84/ 84/4 |‘1,11156,50b tettiner 2TH THL L 14875B do. Vorz.-Akt.| 73| 73/4 | 11 148,00B Strausbg-Herzf| 8 |— [4 | 11 143 25G Südd. Cisenb. .| bx|— 4 | 1.4/115/25bzG BV.Eisb.-Btr. Vz.| 4 |—|4 | 1.1/69,60B Westd. Eisenb. .| 0 |— 4 | 11 —,— Würzb. Straßh.| 6 |— [4 | 14 —— Ausländische Eisenbahustanim- Stammprioritätsaktieu, uy Aussig-Tpl.aba|13 |i. D.|4 LIKkSZ Böhm. Nordb.| 6 |i. D./4 | 11 ["— BrünnerLokalb| 6 |i.Rd/4 | 11[_— Buschtherad. B/13x|i. D.14 | 11 |— Giat-As D-U 5 [i.R Tus zak.-Agr.P- i.Rd/4 c Grap-Kölac - Ttsi: Da | 11 [19270G Kaschau-Oderb| 4 | 4 De ronst-Harom.| 5 |i. D.|4 LTEZZ emb-Czernow|/6%/%| 4 Lie De Nordwstb 51 idi I . ult. Apri L De elei, S S E - ult, Apri A De U.St i. Fr. 6,6/i.Rd14 | 1.71148 25bz 20 dl April 148 /754149bz 0. ulE fe 1 Pt io En j Leib Ba clo Me | 122 - 141/214. T —,— Salzb. E.u.Tr. gi D./4 | 1.1 |83'56G Dost (2b). F: 0 fi. D.14 | 1.1118/30bz do. ult. April 18à18,106z VetNag. . 9D I r. Arad. u. d: 5 | D | 1.1 102,60G O0 Pr.-A!!'6 |i. Rdl4 1,71116,00G Kursk-Kiew . 5" 14 [1.,2,8|—,— L 0 hi. D.14 | 11 B TEA, 90b ult. Apri i do. Genuß\ch.| 0 1i. D.lfZ|&pS]—,— x TAußerdem 15R. Pap. * Außerdem 94 N. Pap. Balt.Oh.i.Dl.| 6 \i.Rd14 | 171111 25b do. Ult April 111,306 408,306 Can.Pac.i.Dll] 7 | 7 14 | 171174 10et.b do, ult. Äpril 174,508,70à,3 Pennlsylvä.Dll.| 6ili.Rd| 4] 1,1 1—,— do. ult. April CIE Ja Amsterd.-Rott.| 3 [i D./4 | 1.1 Anatl.volleL,Ï| 6 [i Dit | L1 F do. 6009/6 li. D.14 1 11 —_— do. ult. April hre Gotthardbahn | 7 |i.D.]4 | L1I+-,— do. ult, April E Italien. Merid. 6 li.Rd14 | 1.7 |—— do. ult. April 2560134 60A,

1 185,90bzG

D T i osfau-Rjäsan Mosk.-Wind.-Ryh. 97 Sine En 133 Dbù, an-Koslow . 3,AliRIA T L1G ab, Nl

—à76,80A77.0 6 li, D.14 1. 1.11121 00G' e

D, A 0,90à,60121,00bz SüdDitbabn N

Deutsche Eisenbahnobligationet.

PRM op cialGe

Landeseisenbahn L do. do LINA Bröith Eisenb 1890 rölth. Eisenb.

do. do. 1900 Crefelder Eisenb.-Ges.

./34

[ry

lige Deutsche Klein- u. Straßenbahnob

Allg, Dt. Klh. (102 G Lok.-u.Strhb. (100

c a DD, Bad.Lok-Eisenb. 100 Brl.-Chrl.Strßb.(100

0. do. Boch.-Gels.-Str. (103 Coblenzer Straßenb.

TeAIL

Eisbt. TT (102

Co M a Q i

)

o. Schuld. . -

Li T M O V C CIO V V M M V E E 1x 1E 1

¿Barcs . ih-Oderb. Gold)

o. bh.-Pr. 89/4 Gem. (fe 4

3 189013 1, 1/6

do. u do. Gold-Prior Naab-Oedenb. Gld.83/3 Reichnb. Pard. ia Südöóst, B. (Lomb.

do. neue

A do. Obl.5 do.

Gr. NUAIE Eisenb.|3

ombrowo .

osfau-Smolensk

Nifolal-Obligationen b 18874 e Griasy 188914

do, o. kleine

do,

5 14,1082 00bs Süd-Westbahn . . . 4 | 1.1 Transkaukasische 2E ‘L19102,

do. 118 122 -

: bj Koslow-Woron. 1887. 00 do. Do 90 1889 Kursk-Kiew . , ., «- Lodzer Fabrikhahn . -

osfau-Kasan . , .-

äsan-Uralsk 1894 Do E D L

Dl bn H P Hn H H H V Hr H H H E S P

do, 1901 unkv, 16

—_—I Zt

A A

Is Mie a ai jh i e Fj A IES A E

—_—— S

S 3 \

S2

[y

mm n

R

M ck ors wes ee udrch

M M M CO O5 Ms E E E m

S

Se

Ai =

SS

D\ \ SS

SS=

\ \ SSSS

e

N S

A

S

=SS\ S S

D

SSSS\ \\\\

L e

S S: Qus

E H S \ S S S

L A S

N \ \ S

D

—————