1909 / 89 p. 28 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

nett è bahnobligatio : ; : «9vp.-Kr.-V.S.48/4 | 11,7 1101, 00G Sächf.Bdkrd. TVuk.1014 | 1.17 101,50G Deutsche Eisen Galizishe Landes| 4 | 1,51 lMee Too ommunal-Anleiben. Ta o Sale 117 96,00G do do LI34| veri S -|Braidlgweiciks ¿les do. |Prop.-Anl.| 4 11.7 |—— Bozen, Mer. 1897| 4 D, 97'00G Goth Grdkrd.Pr.-Pf.1/35| 1:17 139,10G Schl. Bdkrd -Bk, 1-7 |4 versh.1100,00 Landeseisenbahn 13x] 1.1. E: Griechische Mon.| 1,75) 1.1.7 [50'420G Bucar. 1888 konv.| 4x | 16.12 2008 do. M 2+ 9H LLT 111695G do. do. T-IV|34| verich.[92,90b S do. IMT3i| L17 |—— do. 5008. 175| 117 [50'608 do, B05 4 | 1642 97.10bzG do. Il, Thr”. 1ió ti) 11.7 100'00G Tho E Ns 117 (100306 do. do. 1890/41| L410 1 D. V , e E , o. unk, «L, (p « i „E, 1 S aco » (1,60 1.1.7 150,25bzG do. Fleine/ 44 | 1,3,9 /197,10bzG 0 1X IXa 14 | 1.410/10010G do. VITI unk. 1919/4 | 1.4.10/101 70G Brölih, Sens, 190011 1:4:10/—/— do LrS 1,60| 11.7 [50/25bzG do. 71998 ü L14 96/90bzB do. Fu 1d veri. eee do. ŸT unk. 1916/8 14.10 G Crefelder Elsenb,-Ge A L410 ir.-Lar. S o. eine L ' s uf, 191 13 , D ette 1, , E S : j Lt [s O area 4250b¿G | Budapester 1896| 4 | 139 [e220 do-XTVXTVaut 19104 | 111, 1010S | Südd.Bodkrb, h.S. 45/4 | verse |°220 Do. do. 1999 1003,06 31 11.7 9120 do 2000 ,„ |1,60| 15.6.12 149/50bz3G B.Aires 88 1000| 44 | 116.12 |—— do. XV uft. 19174 1.4,10/100‘10 do. do. b.S.50/3x| 1410 95,70G alle-Hettstedter . , .|34| 14.10 A do 400 g 1,60| 15.6.12 149,50bzG do. 5002 1.6.12 o4'20Bz do. XVI, XVIa uk,19 x L 10100G Wstd. Bdkrd. L N 4 versch. O Kremmen Reu «il ¿GDA -R. 8 0. 8 : ; VITT 34) versch. ; o. do. VI uf. L, „ZB0G ; i LU « a D ae 4 L De e E S O S R A S (g GEEO E 2000 | L 4.10 /39, o. groß 1, E Hyp.S.141- 8 : 9. do. VITIy «Ï. , übeckd-Büchen gar. .|34| 1.1.7 194, K a 190) 1.10 (99,606zG | 9 Éleine| 6 | 1,17 [103,00bz o S H Ido E 1.1.7 [100/20G po. do. X uk.19184 | 1410/101206 S A if 074 | L1.7 100A Holländ. St. 1896) 3 | 18.9 |—— do. ult. April E do. S.401-470 uk.134 | 1.410[100'30G do d 34/ 1.1.7 193,80b;¿G Nordb. - Wernigerode 1410008 Sapan.1L unk. 10| 4x | 10.17 95,60bzG Christiania 1894| 4 Ll E do. S. 471-540 uk 16/4 1.2.8 [100,50bzG do. do I e 34| 1.4.10/94/00 Reinidend.-Liebenwld/41| 1.4.10/102,20b do. 100 Lv.| 44 | 10.1.7 95,60bzG p 1903| 3x | 14:10 |— do. S. 541-580 uk.184 | 1.28 [101/00G do. do. IX uf: 1916]8}| 1.1.7 [94'80G Zscipkau -Finsterwld.|34| 14.10|=, do. 20 a 02,7 95 TOL B06) Genua 150Bire-8, fr 3. ie E do: E it 9201-810 31 veridh. 2006 ' D SuE E 4 | 1.17 18875bz Me 10e e 4 | 154.10 /99,75G D T L1.7 (99/25bzG Deutsche cio ahnftamm- und talien. R. kv. gr.| 34 | L117 |—— Helsingfors 1309| i 1612 E do: XL unt 19134 | 1.410 99 C0 DOIrURiEaH S trafenbahnob V. [t April E E O 2 E F 123 E do. I ung 16/4 E 100) e Divibende [vorlleht.] Zf| Z-T. Deutsche Klein- u. S j « Apr S B fe i 2 unk, 4, , S L ent Ü, 1V S Karlsbader L O PS/EG do: XV unk. 1919 4 117 D de Gerl 0 3 ée 91006 Po Lobau S, (100 1 Mexik. A. N :1.7 [92/306 do. IT *! 7 « 8H) LL7 (05, Braunschw Ldeii| 64| (| 11 127,50G Do N 1 20400, 10200 %/ 5 11.1.4.7.10|— O 1886| 34 | 1,1.7 [92,30bz do N 34| 1.1.7 [93,50G q 4 |— 14 | L18700 do. do, 1001l41 4080 „| 5 |L14710 103,00bzB Í 1896/38 | LL7 |—— Obl. 14 | 1.17 [101,25G Brölthal 1187, Bad.Lok.-Eisenb. d 20/2 LLETIONO R8 bon 4 | 114 soconG ee B S P nada 0146 iri: e B E a "u L.Z, d, U, E ine L, » E f, 1910! 4, , o ed... S e , o. É do. 1904 4200 | 4 |RTI 44006) | Mtitänd 450i fr.3./46 p. St./114,0065 bo. Tae TaI0N LL7 [10080G rauff- Güterb 1/| 3 (4 | 11 (60/2564 Both «Gell Sir (103 S. O G 1612 do. 10 Lire-Lose|fr. Z.| 4 p. St.|21,90bz do. Serie L, VIT.31| vers. 94,90G Aerst-Blan E Coblenzer Stra E Norw. Anl. 1894| 34 | 15.4.10 |—— Mosk. S.25,27,28 do. X unk. 191831 11.7 |94'90G ls thigital 2 e Lu. aae R aat 2A do.1000-100 4 | verd. 78/25bzG Vio Sup-P Tra. 125/48) 117 [106,206,G önigb-Cranz| 41 |— (4 14/124,50G Crefeld, SÉ6, (108 Wie LE, K D tas L | % , 1 s o. S l L . 7 s 1 Z E Oeft. Gold Odi 1.410 (99/706 do. E do. G 11S | LLT [100208 I A A 14 50 400bIB gd. unf. 14 (108 | 4 f, 1 .13 5000. e 0a . 19124 F 11. , S S Bs T at anz. Éle “3 ult. April E d 1000-100 » (€ | 1,17 181,50G E IV do 19134 t 100,206 G e N: 8 ial 1.1 1182,90bz Dise. Cisbt. IL gus i; nR. 4 | 139 —— . S. 34/35, V Do 19S 1A - ult. S do, do. de A: 4 | 1.1.7 /95,75G S S000Rbl.| 4 | vers. |—,— E VI do. 1915/4 | 117 100,80bzG M paueue H 7A 10425G Düsseld.-Duisb, 20s dd: do 4A | 15,11 199,75G do. 1000-100 , | 4 | vers. 96'50G do. VIT do. 1919/4 | 117 101,25G E Friedr. -W Bi (4 | 14 51,006¿G lektr. oWbahn Iu do. Silb. 1000fl.| 414) 1.4.10 /99/50G SofiaStadtuk.16| 5 | 15.11 |96; do. T do. 1913/832| 1.1.7 [96 60G E iter U 1 | L 0D do. 07 r3.105bz, 0 do. do. 100fl. A T0 20G Slodbolmer 18801 4 S po: alle konv. P84) 1.1.7 19400G Ea es 7 (— (4 | 14 (87,10 do. unk. 1923 (100 - .| 41/ 48 |—— E eine Ld I—,— Str. Hyp. 124 ulinen- s E Es D: do. Papa Rente. 4 1511 [168.0064 +2 1885| 4 | 15.6.12 |—,— MALSE P L ZOLEE 24 1.1.7 [107,30G ane E L and E O E Gr. Berl. Strßb. 10e do. 186er Lose|fr.Z.| p. St. 08 10228 do. Fleine| 4 | 15,6.12 90/006sG do. 1404,24 1410/107306 R L A 4 |— 4 | 1495756 Gr. Caff. Strßb. 100 SaoPauloCis.G.| 5 | 11,7 198,10et.bzG do. 1887| 34 | 15.3.9 200ba do. 1704, 2,1 1.17 [98 20G gvalde E 4 | 1495,76 Gr.Lpz.Stb.1, 11 004 doG.-A.08rz.19,I| 5 | 122 [98/50G Venet .30Lire-Lose|fr.3.|.6 p. St.|34/40bz do. 4.04 , 2,1 1.4.10/98/50G Pa s E E Magdb.Strßb.ky o 3x Port. unif. T 02| 3 | 1.17 G ien, Kom.-Anl.| 5 | 1.1.7 97 50b¿G Mein, Hvp.- dbr. IL) | SEMRES AE 4 €141 108,26bzG | Ostd. Kleinb.v.96 02) 44 do. ult. April 62,60 do.Inv.-Anl.uk.12| 4 1,17 /97,50bz Leo A4 versch./100,10bzG Gent, o T L 7172 G Samlandbahn 1 r do. T1 Spec.|fr.3./4 p. St.111/506zG do. Stadt 1898| 4 | L117 [96 do. VIiTunk. b. 1911/4 | 14.16 100,20b¿G | Bsivf.-Finstw.l14 |—|4 | Schl. Kleinb, 1,IT E D V 4 | 114 d Mid 1A d | 18a P | do unt 6.19184 | 1:7 (100208 Stet Start (1004 «L, ' 0: SAp L s aBenb, a et P 4 | LL7 190,70bz Verschiedene ausländische Fonds. Pa Aar A 1.1.7 1101,00bzG | Deutsche Klein- u, Straftenbahnaktieu, Süddtsche. Éisb, (100 5E do. 400,4 | LL7 [90,70bz Budapest. Spark.| 4 | 1,5,11 1—,— do unk.b.1918/4 | 1:39 [101206/G Aach. Kleinbahn] 7 | 7 ¡4 1.1 [142,506 do. von 1904 1008 90 4050, 2025 » 4 117 Ds ot G Bulg. Nat. Pf, | 6 15.11 102,60bzG do unk, b.1919 f 15.11 2000 E A2 @t-leinb. öt S L1 101-00 et.bzB Eb B I 1e i S , än. Ldm.-B. IV| 4 L aa Do, Do E versch.194, Allg.Lok.-u.Str. ; z estd, Eisenbhn. Ie 405 „| 4 | 117 J98;75ct.bzG P EneO 838i | LLT —— do. X unkv. 1913/31| 117 94,70G* Alt Shmalsp K 4i|— 4 | 1.4/92,50G West.Brl.Vorort(103) 4 91 4050, 2025 | 4 | LL7 189/60bz do.In\.B.-Pf.gar.| 34 | 117 P do. Prâäm.- dbrf. 4 1.2 113470bz Badische Lokalb.| 23| (4 | 11 —,— do. 810,4 | 11.7 189,60bz do, Insel I 4 | 117 l Mittld Bdkr.[LTL1V 4 | 1.17 (99 406 G |Barmen-Elberf, 5 |— (4 L1—— do 406,4 | 1.1.7 [89,60bz Don.-Reg.100A-L| 5 L do. VI unk. b. 1915/4 | 1410 00,40 Berlin-Charlbg.| 0E E bligationt® 94 4050, 2025 „| 4 | LI7 89,70 bz Finnl.Hyp.-V.-A.| 4 | 1539 E Do E S 34/ 14.10/94 50G oh.-Gelsenk. .| 6 |— 4 | 11 138,50G Ausländische Eisenbahno do: S E F Ar S M E ie FNZE do. Grundr.-B; 1114 | 117 100,00G Braunschweiger | 54) [4 | 11 —,— u 5.1[-- do. »|4 | 1.1.7 191,40et.bzB oll. Kom.-Kr.-L.| 3 15.2 [—,— do. do. 11/34) 1.4:10/94 50G Bresl. Elektr. .| 6 |— 4 1,1 |[—,— Albrechtshahn [5 1251 E 9% 4050, 2025, | 4 | 1511 09,20b3 tal. Hyp. 1899/4 | 117 |-— National- Hypoth.-Kr. do. Elrahenb. 104 14] L bo «3A li E do. 810 E E511 90, S Jütl.Bdk.-Pf. gar. 3x LLT A früher Stett, 1/34 L177 E E Cref. Stra enb, Tk 4 4 11 E S Böhr Nordb G.-Ob.4 L1T7 92 E 4050 S è N 59200 Jütl. R di es 95,30bz do. konv S 2 LLî —— Danz-Elekt.Str. 61 h 11 12.006 öhm. dh, 190 2 11 Iob, 2 f D, 0 f „O, E 1a De io S Sha Cc Pen mia s ASL .. fein o , F j 8 "1 E 6 o. N 30208 dr de V 3 E Nordd. Grdkr. Ur-y 4 L E Elektr. Hod. ; Bi 1.1 /122/40bzG Els-Wsib, ftfr. S 4 A " A 00 P. 4s. E Bs Ee Es E, 0 à . . A 2 É E 7 do. 1905 fonv.| 4 | 1.4.10 |89,90bz De E 4 | L117 [9170B Da X Es: 4 | 1.1.7 [100/00b¿G i Bx uet b 4 120,30bz do. O cis r./4 R 9. 4006| 4 | 1410 [90/006 er. Bewäss. do. XTfdb.ufy. 1910/4 | 1.17 [100/6086 Erfurt.elekt.Str.| 7 | 7 |4 Luf ja fefb, Silb Lr 1611—— da 10S 4 | 1.4.10 |89,60bz Kaf„Obl,Int.| 44 | 1,5,11 |94,40bzG do. XIT unk.1919/4 | 1.4.10/10025b¿G Gr. Berliner . || 8 | 84/4 | 11 178,60bzG aliz, C. Nordbahn|s L5—— m eie LEM 9G [Nrd Pei 4 | 1410 [—— do. XY unf 19154 | LL7 10050G Ge 414 | 1.10j163,410860bz | Kais. BerbMor 187 4 F Ï L 00 ct x E e . XVI unk 1917 26 r. Caffeler , Z , . . 4 ‘110|—- do. 1908 405 | 1.4.10 89,25b¿G Des. Frei 18a fr. 3.4 p. St./418 00bz d SEE unt 19128 L Hamb-Altonaer 10 | 4 / L Seonpr, 2h 14-10 R B D U Ee RNE | 2e L igt S oba uva 10 4 | 13 lilo | 8hoivn Sat Li eine S do. Komm. IT «ZLU [98, do. XTT unk. 1912/33/ 1,4. , As E Oest. Lokalb. Gold-Pr.| 147 1859/ 3 15.11 |—— 1.3,9 192,70B 2 L .N'34| vers. 95,10G Hannover... , | q 014111 40,30G eil. Eotalb. ¿19 | L1L R kons. 1880 5er| 4 | 1.5.11 [854064 Puin Be ate 4x | LL7 [94I0et b;B De Boe pgandbr V8 1.1.7 1115,00G do. Vorz.-Akt.| 9 214 | 11 75,50bzG 28 L D a8 L do. ler| 4 | 1511 86,10bzG do. 1000-100R.| 4x | 117 |—— do. X 13. 110/44 117 |——- De ager s G L Pilsen-Priesen. . .. {4 149 de ed at (BEEPEZ A 208 n | mim R Es [ned She dz E pup 1118 o. Gold «Ren aab-G. P.-A.er. «4, , do. uk. Zes : b. Strb. 84/ 8114 | 11 et Vorarlberger 8ru.4r| 5 | LLT (35,8065 fr. Z.|46 p. St.|—,— XIX yuf.1911/4 | 1410 100,40bzG Magdeb. Strb. i/ 8414 | 11 160,50G T B E 114 Ph | de ANE #1004 | a1 08 Medlenbng. fs 48 (2 | 11 [120908 Por E si | do. ult. Apri E do. kündb. große L. , do. XXTT 1 eas , Nied Ie E a s do. ITi.Gld. 6. 15 1 1L or 60b do Anl.1889 25r| 4 [1,3,6.9.19—— do. mittel, fleine| 4 | 1.17 199/00b do. XXIY uf. 1916/4 | 1.4.10/100/90bzG ie enva cnBl 2,14 | 11/34, 85G do. IL in 4. , 15 | 1-47 los, 0 do. ör u. 1r| 4 1,3,6.9.12 ——— de abgest. 78| 4 117 ,30bz do. XXV uf. 1918/4 | 117 101,00G e raßen Zl H 14 156,70bz do. Silber- Prior.|4 117 20 6 do. 90IT.Em.2br| 4 [1,369.1 —— do. Städt -Pf.83| 4 1.5.11 197,00b do. XXVTI uf. 1919/4 | 11.7 [10125G S T do. Gold-Prior. [4 117 (78, O «Ir 4 11.3.6912] —— : .04/ 4 | 1517 10 f. 1913/3t| 1.1.7 195,70G do. Vorz.-Aft. T 714 | 11 148,00B T en . 38 14 1,1; 79,4002 do. UIL Em. Br! 4 1.36.9, 12 —— O De E P S 98,30B D ut 1915/8t L17 2600G Sippe Cr-Detaf 51/4 | 11/148,60G Dux:-Pras GelcDbl 3 Lo ‘70s do. r u. Ir/ 4 |1.36.9.12/85,40bz Serb. Gold-Pf. | 5 | L1.7 /98/50b;G do.fnv.XLXV,XVI1/34| versch,|9400bzG B Eis Bir.Vz| 4 (4 | 14 145,75ba nffirhen-Barcs . „16 | 1-57 ‘70h do. V. Em. 2u| 4 |1369.14—— Trtb. Fntgs, S) 4 | LLT (8628 Pete, 18904 | 14101100 5064 Med. Ehenb 6 |— (4 | L1 (702068 doe e Od | 11,7 [0100 5 h Ie e , e e E EE e Veo ee D f o E L r Pw ¿Zer F t R (R E (R e, eee t u eo Gn Ph | O 1894 95c | -1.4.7.10/—,— . Tem.-Bega 4.10 —— do unk. ISOO, : Lemberg-Czern. stfr. 4 | 12-11 E G 5r u. Ir 35 |1.1.4.7,10 s Ta R f.| 4 1.5.11 |—,— do. 1906 unk. 1916/4 E 10100 G Ausländische Eisenbahnstamm- Und ia B DO. oe 129 10G ch4 1606 Bor 3 [25811 E A Pf. L 14.10 —— das 1909 E 1919/4 1:39 [101/20 Stammprioritätsa en, Oest. Nordwestbabn 31 189 5960 . E N E 0. Stegul. Pf. El ; : rich./94,006zG Aussig-Tpl.abg[13 si, D 14 H EEA ee t.A/84/ 1.5.1002 2 do. Sr u. Ir 8 [1,258.11], do. Hop.-B. -Pf: do. 1886, 1889 . 134] vers P3756:G | A8 db.) 6 si. Di14 | 11 [05 do. do. v,1903Lt. 5 | 1.5.11 do. ult. April I I & I L. do. 1894, 1896 . [13x] vers. , öhm. Nordb. ï. D. L —— do. do. £. B (Elb.,) 1D u : 1 f. 1913/34| 1.1.7 194/20 BrünnerLokalb| 6 LRd4 | 11 . fonv./34 2 E e la ere E do. Kom Obdi ut 10/4! | 11-7 102006 | Buscbtherad. B/131/-D'4 | 1-1 em do. do. do v.1908/8i 161-6 do. Ser| 4 |1.1.4.7.10/86,20bz ürk.Tab.abg,[12 [12 4 | 13 l—,— do. do? 08 unf, 17/4 | 117 102,00G do. ult. April x —— do. do. G.-P. 1874/5 T1 1,208 do u ad H O |TlEEa ate [dodo 27,01 001 1L1000G Gatflas | Hs-B| 17 s706 | bo do N Le O O do. ult. April L TE Eg do. do. E «Oderb| 4 | 4 |L11—,— do. do. v, ite/3 | 1.3.9 [85,07 4.7.10[—— + „A.-B.Trz.120/36| 1.1.7 —, Kaschau-Oderb| 4 | D 4 1LL7—— ck . alte|3 pes De n a F e [85/1064 Pfandbriefeu. Schuldverschreibungen O ABra 182 versh.]94,10G Kronsft-Harom. 5 f. D.4 [11 —— e ul 1874/3 129 608 do. ult. April ; 17 Ste tB Deutscher Hypothekenbauken. do aa! 3 ube 2s veri, 87,00G Oest geaernow eli ml 2 es do. 0 1:39 O po. 1906 unkv. 17| 44 | 60.121830 bz B dI8b.IV unk.114 | 1.1.7 ¡—— do. abg. 1z. Ll 99006 G D eTE April| E do. Ergänzung 8953 | 15.1 60 do. St.-R. 1-252| 4 |1,3.6,9,12]83,00bzG por-Ds VIunt124 | LI7 |— do: do. E it.B.Elbetb | 511; Es do. ee | 161 704 y Feb Sn . : E Se So! 34/ versch.}93/00 Oest.B.Elbetb. Hi. D.14 | 1.1 I—— i T, IT si A U 147 [00G | do: Il u. R Sielle Sóes do. 1904 unk. 1314| T1 E 10G | 2 l Avril —— do. Gold- rior | 1471 00 S Ee 2 A 300,00bzG E E A 1.4.10 S do. Ie 3 E ved: 10100 48 E Meh 6,6li.Rd14 | 1.7 ATÁS,508 256 aab-Oedenb. Sub, 1 1.1 10G do. 5. Stiegli 4.10 |—— . Hyp.-Bk.-Pfdbr. 4 | verscch./99/0 E Z 110125G Or.Esb.Bt.-G 6 li 11118 ZOEX einb. Pard. b.) 2,00 1.1.7 128/6008 9. Boden-Kred | 5 1.1.7 1107.50bz Berl. Hyp. aba. 34) vers./9300 do. 1909 unk. 19/4 versch.101, Í i erS. .D.14 | 1.1 1118,50b;G Südöst. B. (Lomb. 3% 1410 9 O E hr StDb, 38) L1.7 [79,50bzG E S do. ‘(3 versch.|85,75G do. Komm.-O. uk. 18/4 | 1.1.7 [101/90G do. ult. April 1 (24 04118,90bs | po De Obl 6 / 1.1.7 1102 h) wed.St.-A80| 3x | 1.410 |—— do. “dot do! 199, - do. 1909 uf. 19/4 | 1,17 1102/10G Raab -Oedenb,| 1 li. D,/4 | 1,1 23,60bz « do. Obl,5 | 1.3-14j87, S 1886 di 1.612 96,40G do: 1, T uf 144 2e9-102 5064 prD-B-ÏLKIV-XV t L Leichbg ard. Sni | 17 E De M A MO ——_ 4 do. 18 1.89 |—— , 110 i o. 24, öst.(Lb){&| 251. D.4 | 1183! 1.6.1417 do. St-.1904 si 128 bo. VIL VITI uf 18/4 | Pert. 101.006 Pr. Psdb B. V, 09806 | D), 0 D 1 0B E Russische Elsenb./3, 11 O d. E Pie 22 16/32) 1.1.7 O E S 499, Szatm.-N 9 , wang.-Do 1888/4 | 1.1. 83,004 do. A B 128 do. L uf 184 | 1.1.7 [102,00G do.XXu.XXT uk1910/4 | vers E ¿aim. 16,1 2 |ED.4 | L11—Z uröf-Chark.-A, 1884 | 1410 ‘0060 eiz. Eidaen,| 33 | 117 —,— do. K-Obl.T uf. 18/4 | L1. , ; F. 19124 | 1.1.7 [100,00bzG Br. Arad. u.Cz| 5 | D4 | 11 do. do. 1889 4.10/89, 3B B ELE 1890 O S 4 | versh.[100,006zG po XXV unk 1914/4 1.4.10/100,00bzG do. Pr.-A.| 6 i. Rd14 | 17 117,00b;G Moskau-Jar,-Arc. . n 1511 18,20) Serbische am. 95| 4 | 117 77,50bzG XTukt.11/4 | 14.10 100/00 do. XXVTT unk.1915/4 | 1,41 100,10bzG Kursk-Kiew . oF| B 4 Iu —— 128. L Moskau-Kursk . 4 | 1,5.11/84,29 Siames-Anl.uk.13) 43 | 1:39 (95/09 do. XXl, X f. 154 | LL7 100,75G do. XXVITI uf.1917/4 | 1.4.10/101/00b¿G Warsch.- Wien | 0 l D 1 98/806; Nrosfau-Smolensk „4 | 15-11 6 76b8 l Spanische unabg, 4 140 Do Xe L 104 | LLT 101,25G do. XXTIT unk. 191288 1410 S DD, Ult H E 98,75A98,70B N olat-Obligationen # 16.108 0G d + ADg. Ee l LUI— 0. Ae F o «L, "1 E Si L D. . „f. do. mft aba 4 [14110 70 do, ILIXX1.xy/# 1:410/95,0G do. XVIL XYU 04 L, S e hem 16 pa B6E 9 Oer Griaso «18904 | 141082000 d E E E E S i O 0G | do. XXIV unf, 1919 8¡| 11.7 (95/00 Tierdem 156 R, Pay. Außerdem 94 R. Pap, De mad 18994 117 C20biO do Rit Avellan 4 ad 87'90b¿G do. XX uf. 191031| 14.10/93/50G do. S S Ee Po LBOE 6 [i.Rd14 | Lb Tab E Sauen iahn ‘brs 156-10]71.40030 (irk. Admin.-A. D, e G ires G Er taats s Í L «L, , o. ult. Aprí , j 6, ns Bagd.C.-AL 4 | 139 87,10b¿zG |Danz.Hvp.-Verein s L E R Kom.Öb. Il ut. 16/1 1.4.10/101,60G Can.Pac. i.DIL| 7 li.Rd14 | 17 11742564 | do, S 10/83,60b) do. Konsol. 1890| 4 | 139 [22 f do: V1 | ved l do. VI u. VIL unk. 17/4 | 1.17 [101/606 do. ult. Äpril ¿0 ee2bbaGà, 406.174,00 1887/4 | 14-10/84,00b8 a P i e C N: 1244| 1.1.7 [102,60bzG * | bo. bo. VITT unf 19/4 1.4.10/102/,00G Pennsylv.i.DIL.) 64/i.Rd['4] À E Kpslow-Woron. 1889/4 | 1.2.2088/76b3 ukv. 1913 “l 4 | 13,9 192,90b;G do. R A is Ee bo do, V int L L 2E do. ult. April 128/904,50bzG Kursk-Kiens 4 Le 830 G April! S L . Lu. :| E f E S Ll 195, Amsterd Rol A a ——— 80G L E L, Z e E D ‘3a b Si INIO do. XT KTTME hi0 | ers. 99006,G | d9. do. Ut unt f6i9 8) 1.4.10/95,00 mserd. Rott? si. D.4 L order Babritbahn . „4 Lol 20nO do. 400 Fr.-Lose fr. Z.| 46 þ. Sk. ; 2 1914| 100,25bzG * | bo. do. unk 17: L, S f v D S E -Kiew-Wor, ./4 | 14. E do Gar. 4 1.1.7 (86 10er L do: A r uf 174 var 100/73b1G E 14.101100 1063G | do. ult. Au| ° A S Moskau iten 4 | 1410 2000 D msd s | Ie P v S h E ICS | fm A Leg |Goltimabn| 7 f.D4 1 111 ea fd | 1E O 0. Feine | 1,1,7 196,40bz O T EIO, 194/25bzG do. Hyp.-Kom.. . S lien. Meri i. T jäsan-Koslow . .. 4 | 120183200) do lk, U L11618 N Da, Kom.-O Tut 1512 1410 Ie RhE eb Oen 1.1.7 99 9G o, ui April E S864 208,756; Mldfan alt 24 1511 2nO 0. Kron.-Rente/ R 92,90G do. do r 1332| 1.1. de V VTTA ut.104 1410/99 90 Stal. Mittelm, 4 22 do. o. 3/4 | 14. 8330 do. initt. u. kleine| 4 | 16.12 | ¿92 90 É. 1334] 1,1.7 [95,75G do. 1 i: G90) il A do. do. 189 6,1219206 « E 92,90293,00492,90B do. do. uf 1331| 1 , k. 12/4 | 1410 00,20bz3G do. ult. April) 1 : 41 D do. uit Apr 97% 183,8063B Dreéd. Vök Obl gar. 34 141010040 | R, INA u 19154 147 [100506 furb. Pr-Henri 6 li, D.4 [ 1,1 E Rubin e - gs 4 150 S0 do. (eisern.T, Par 3 | T S E S V S 43s 1359 [100206 do. X inl Srhaol: s R E B] 62/14 | 112 Do 1898 17 do Gr u. lr 3 f RLZ S 0. Me L. ‘S464 139 100/'00G Do A V V 134 versh.94,006zG Sard. oet.B, sh h | 11 85/106 G do. 1901 unkv. 1514 | 1 ; R S fr. 3.46 . St.1341,50bz do. B 2A) E ? hs. Bdkrd.-Bk. IIl/4 | 11.7 101,406 West-Sizilian,| 0 |i, D, 1 185,10bz . do. Gatndenit. 21 15.11 194406 do. do. S414 | 117 [100806 l! Ss Bhte