1909 / 92 p. 40 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Galizishe Landes

4A rop.-A: 5,11 Grie en a 7E T A 11 LLT 50/40 B usländische 20 n S N (5) 7 O Be Tes 1897 E Oas ff. 5000, D T1 É 9,11 yp.- do. 2500 ,„ |1,60 do. onv. T p. Kr.-V. do. Pir et 7 11/60 e 50,10G do. kleine| 43 E 2620b4G GolhG: Ss E 101,00G 2 j 0. 9 196506 | do. L IV n. “Le k.1 do 40 - 160 15612 0756 Bub 8 4 | 111 P L da. U Wrg ti ; 117 16106 Sl. E B S 0. x u 4, B 1 U «L, s; -V |—,— Gold-R. 89 15.6.12 [49,75G B.Aires88 1896| 4 Na 96 ‘80G A 1X e S L120 G En do, ErVIS versch.|99,80G eutsche Eiscubah E 10000 Al 1380| 1410 [99 10002 i | 161 92,50bzG 20 X Tut: a EEIO 100 00G ‘wah. Hvp. TT—Y A versd./92,75G Braunschweigisch nobligatiouen. R E R 0 0 in wr S O S t E E O) E änd. St.1896| 8 ‘4:10 [39/9 0. 90L ‘6.12 194106 o. XV S ,10bzG L VIL 4 | 141 20bzG 5 D T S T Japan. IT E S do. 1891 4 | 1612 (9410G do KVI XVIS 1194 44.10/100,20b E I IOE H i LLT Japan, ÎT unk. 10 44 | 10,1. do. große 6 | LLT 102.906 d Vils ut Ole | 1410/1000 ¡G SübdBrdkch.b E 1.4.10/96,50G Brbltb. S S —— do. 2 bv 4 10.17 25/0001 ini Mt E Ll [105302 e Nr ul vere 101608 | gg d Bodlid. bh.S. 4 Lac Cres lei 1890 Ul L410 E ula t 4x | 10.1.7 A dhristiania 1894[ 4 S bzB Gamb Huy, Ss “Joi O 95,10G li, Bdkrd. E 50/33) 1.4.10 S Halb ¿lder Eifenb. Ge E 1.4.10|—,— do p E N E EOA O Ée ua 1508229 4 11.7 E On S S0E 1410200 do. do. VI uf, TL V versch S dalberst. “Blfby, 84 kv. 21 1410 00 Y ien. Vi. fv: gr.) 38 11.7 88/50 z Gala S A 3,4 E do : S:01-40 uf E E 10020836 E YItuE 19184 Le 90G alle-bettstedier 06 zl L1T 20 9. LL ä o. 1906 unkv. S d E L A do. do. VITTuf1915 4 | 1,4 ,00 E N 4 91,00 S Sdinao d 4 | TIp) (a A S E E S (u E L S 99 17 |—— i 1902 28 |—— o. S.311-350 1382 versc./94,0 D DOINS L OS 12 2 L17 {938 C nb S E 20400, 10200 s do. 4 | 1612 |— E E ersch./94,00bzG do. do. IX uk 1 1.7 193,80G übed-Büchen aae, 31 LLT do. d 5 114 Karls e 111-860 uEI9 B 1610002006 : do. IX uf Toiél8h 1E BeS Med Bee E 00 117 [l L La S R e 20 G | Deuts B e e 10006 « H 1E: ¿ . c T E f n a do. 1904 4200 " | 4 L14710 167 706 eis 108i Ne S do: R unk. 1918/4 | 1410 M ec lenbahüstam Me 41 11101266 R 2100 4 L612 |— 2:70bi Lissaboner86 LI| 4 117 i do unk. 1919/4 S 100,50etbzB 5 riorität8aftien m- und d.134| 1,4.10[—,-—- orw. Anl. 1844 16.12 |—— 050 fel L17 [80,90 bor S E E ivibenbe [vor!]le s i S 3 O Mailänd 45èir-® Sa A7 81 06G Komm SEL 133 e 25506 E Mastr.| 0 ett 18fB-Z1 Deutsche Klei Dek o tat i a gd. 10 Eire-Lose/fr. Z./46 S000 tepiom BS Pi Le 101.NG Brauniciw dei dei t f «S000 Alla, Di. S d Strafenbahnobli# 200fl. 1.4.10 /99;,75 5000 Rbl j do. XT O H SGITOOEE CRRRR E 4 1.11127 Ö 0. Lok -u Strb. (100 3 | versch.176,00G O E S0 15bz E S S E LLAE 4.10/100,50G refelder 4 50G E ) v 4.10 —-— D S S T1 , E É f 1.1/8 SIDO: versh.{101,5082 do gene 4 | 13,9 fv 13 5000Rbl S med L X unk 19193) veri. (94906 Kranti- Güte: Si 411 110206 Bad.Lor-Eifenb, 100) 44 L1.7 ua do. kv. Rente . 4 L17 96:25h o 10010 L e S edl Hvp.-P.Tra. 124 LIZ 94,90G alberseBlants 1/34 L O 1:17 [105,006 do. Silb. T0 B T %,70bz do. S. 4 | LL7 |81'50G E O E S E s Bot -Gels.-Sir. (103) 4 L A do, Pav.-Rente- E „39/8 2000 as E O 19104 117 100206 Be 3 414 p2400B E T: Sitio) 41 117 [102,756 O E A ; : , n 4E : ; do. 1860er bose| 4 | LS1 E SofiaStadtuk 16) 6 | 1911 77,40bzG do: V de Ja 117 [10020G D: V fil 4 | 14/124,50 do Ben 101,60G Ta, Idee besie 3 4 dr Si) Santo 1 | uen a0 B Ie R 4 ORS ome ahe, 004 Ls ‘doG-A.08 G5 B 0 seine| 4 | 156.12 E do. L do. 1919|4 E 100'80G do. ult. Avril 8 |i.D4 | 11 87, 25bzG Dit C 14 (103)/44| 11. 103,00G Porticfe: 910I 5 | S5 99'25bzG dd: 1885| 4 | 15.6.12 —,— VoiaI do. 1913/32 1.1.7 110125G do. ril . 182256 Die: [eft.Str. (103)/4 A 103,00G Bol Es 3 | LIT 98,80bzG O3 feine| 4 | 15612 99 80G Ml. e fonv. IT, ITI/31 1.1.7 |96,00G Mel Friedr. M E do Eisbt. I (102)/4x| 14.1 109,256 do, T Sil (1.7 162,40 Venet.30Li 1887| 31 | 15,39 |—— 3 tr. Hyp. Pfdbr. 1.1.7 94,00G Niederlausiher | 34 (4 141042. Düffeld.-Dui 1(102)/4 | 1.4 0/100,0008 Humänie Spec.sfr.Z.[6 p. St.]11/60 Wirt Qo A fr.3.|4 p. St.|—— T b, 1.7.04bz./2,4 Nordh.-Wern.A 3E 4 | 14 L2G El Left. “Duisb, (103)/4 1410 t do, 1889 4000 4| 4 e IOS SELN do Jnv-Unl ut 19| 4 E 2E do. 1404, 24 1.1.7 /107,00G aulinen Nen T (4 L 51,6064 a oibapa (10514 | 1410/1000 do. 2 PL 102,1064G do S nut 19 4 | L117 lor'25 o T0420 1.4,10/107,20 rignißer . ur 7 |— 4 4 M72 et.b 0713.105bz, (101 4.10/102,20 800, | 4 1.7 190,/75b Züri tadt 1898| 4 17 197,25B o R 21 L117 1985 G eini - G 1.4 |— ¿B De: unk. 1923 4 | 15.11/100,75b. 400 j, L117 1075b! üriher 188 L17 |96,60G Mein. C S A0 EDE id. - Lieben- 4 | 1,4 |— do. 100)/4 | 1.1.7 10070B V 4080, 20% O TT7 „T5bz 9l 3x | L612 |— 0G E S ‘10/98 50G walde Lit. A E G T0 A L E i ‘6.12 |—— : Rint.- L r.Berl.S 34| 1:4.10/94,90b4G G S E E Verschiedene aus do. VI Unk b. 19 "4 | vers%.[100.00 do Stabib. a| 5 |— 4 | 1.4/95,26G Gr Ce Se 0B L 1.4:10/99,30 o oro B74 | 111 2/708) Budavest. Spark.) Se Ns do. X unk. b. isi | 141010100G Süant. 48, 4 E H E Magdb Strhb tr 1004 | 117 (10L,10yjG D S 00s at. Ff I 6 5.11 I, unk. b. 19 .1.7 [100,50 ipk.-Sinstw (14 Í trßbEv(10 ‘410[10L 810 17 [899 Dän, Ldm 1E O do. XIT 16/4 | 117 [100 bzB nstw.|1 4 |1.1 Ostd. Kl 3)4 | 1.4,10/101,90 do. L 1 '25bz¿G m. ¿B.IV 4 Di 108,506 unk. b.19 1.7 [100,79 47 108,00G einb.v.95(1 «E, D 405 17 189,2 do. I OS do, XITT 174 | 117 [100706; 1:4 [2 Samla 00)34| 1.1.7 |—— Ce E E 20 do.Jn 31 | LL S ADI S 1,7 [100,70bzG 41271,75G Sl. ndbahn (102)(42| 1.4.10|/—— M E & LLT (89,25G do.Ins.B- C e do. XTV unk. b.1919 1.39 101/206; Deutsche K Sl. Weinb. LTT (108 1.4.1017 4 1,7 189,7 o. Inse r E 0. 4 | 151111013 G lein- oling 4x| versch. 100,266 0. 060 Lr 1 L17 S006 A X 4 L1T E do. Sb 3 veri. e Aach. H Kleinbahn „1-Strafenbahnaktien Sett Sirasenb: F (¿4 1,410 101/00G do. i be L511 [89 G yp.-V.-A.| 4 A D räm.-Pfdbrf. 4 | 15 94/70b;¿G Allg So einb.| 5x 1.1 143,00 E e. Eis. (100)3 L do. E E A E E d Befe I IY 4 | 117 134,1 A F-uSte 8 (—|4| 111 G ddtiche. Cisb, (10 I 405 5.11 [90 L & 5 s do. VI 414 ,10 Schmal 4 00,90b Ver. Eis 100) '34/ 1,4.10|— v oco gn] 4 f 15.11 „196 t ane eon Ds E S O G R A L1|147'O5be W isb.-B.LIT (102) 4 | L1. E 89908 S Ea T do. Grundr.-B.ITf O Barmen-Elten| e142 G! Westd. Cisenbhn. (109) 4 117 ne R 190 405 y 4 E L Lte Kred P L T f R rur. I L 105.000 BerlineGharlba. 0 4 11 E 1l.Vorori(103) 4 | 1:4;10 20e é 5 konv 15,11 190; do. 5 11612 [95/95 atio T1134) 14. ,00G «Gels E E do. nv.| 4 10b do. V 6.12 195,2 nal-Hy 1.4.1094 B enk, 1.1 |— 400 14:10 [89/80B? o. 3x | 11 29G poth.-Kr. ,90 rauns Gr Es Ds s £ | 120 N00 Koven.Hbel- E 11612 E o: fon Stett. T85/ 1.1.7 |— Brat Get v5 d E Ausländische Eisenbaynobtigatit* do. 1A T0 0 E08 . Kreditv. 111 E Ey HEStA E C E E H e E Alb 405 ‘4:10 [89 0B! Mex. Béwä 4 11 ; Nordd. Gedtr. U S ref. St 104|— 28 rechtob De i008 E E E 50bz ewä. 1.7 94,756 rdd. Gir E S rel O RUENb T 4 11/12 ahn 5 | 1.5.11 ‘Ri S H 89'80L as,„Obl. Int.| 4 Ld do. i V4 | 117 99; n Elekt. C T) 4 4 |LI— 6,00 et.bzB | B 14 E de ngl. A188 ö 189 2 25b¿G Norw. Hun, 1881 L 1.5.11 94,60bzG do. n j S 100,0083G A CGnDEL 5 hi Ll 12375G P E Nordb. Gb. E L17 [8 98/75 75g 3,9 |—— t.Kr.-Loî e E do. XIT oi Ole B Io D E o. ult. 4 /14/102,00 Plan, 922 e E Oest:Kr-Lof.1858 (fr Z.|46 p St.(418 0 - XU unk L17 [10 April 4 | 111122206) itr 6.84 60G 9. 4 p. do. nf. 1912/4 0;60b d 1/1222 14.10/100,9 da E E 86.956 do. Komm? T 4 15S (98.2064 E RS E E L 10025bzG Ersurt.elefi. Gie 7 [7 [f 199, 10G8122 do. do, sist, 90/4 14 G olt Avril 1.5.11 86 40biG E Spark i rp S4 2ER do. XIV S 1917 E 117 EOE G B T 7 7 4 |1.10 120,00G bz Gi Silb.- i L E 99;00bs ente . Pf. 8000 N.| 4 3,9 |92,70B E 1.410/967 ult. Ap Ie Cudw, 189 Sr a E XTIL H E Gr. Cas ril 1 1178,6 Kais, Ferd. ót | 17 96,50G 28 nd 6 (0D 07S Portugie], Ta 1008) 4 | L17 Mee bo: ZTIL unk 1912 24 N ggBIO Hamb-Alto a E g S td.Nordbahn 5 1511——- ea A 670 en L E 10bzG | Pr. Bdfr. audbr.N 34 veric.192.10G cinburger E19 E E 1101102806 E L Anl.1889 25r| 4 96,70bzB do, Ane, 24 | 15410 [96/00 do. X 8 11 115/44 Le 9.10G Dat Os LI— ron: REboIr8b .4 15.1 75G D Et 1.369.121 —— Swed Pr d | Li S deSeTTL Iv R V | S 110000, Sa nri 111181,50b;G Ot (Sal chn 141000 .0063B do E I do. tin fleine E IOOG do. XŸUT uf 1910/4 e 100.1064G gebeten: air) 2 [2,14 | 11 00G 4 e Gase 3 27 P n IIL, Em. 25 136912 ¿N do. “ab, eine| 4 117 bz do. XXI U: 114 | T4 0,206zG Hildesh Edt e 1,1 75/50 do. El Do. 5 4 (13691 de Et gest. 78| 4 | LI7 98,75ba Do E L .10/100/,4063G Köni Peine A| 0 4 bz Pilsen-P do. 200 Kr.|3 11.7 78/60bzB Do Ca 4 Co E v ädt. Ne 4 e do: E E20 100'50G ae: Stw.| 0 4 4 E ng.-G riesen. 44 “Es Gaz doi 2 Ge Srl 4 (L36912 do. D o. 2 u. 04/ 4 R 96:90bzG do. XXVT uf. 1916/4 U 100/60b Od eb. Strb.| 83 T Bis Bal. Verb.-B. +9 13917 d L Tr E L369 A Serb. G 1906) 4 | 154. do. EXVI Af 191914 1.4.10/101 00G Mequent Bndf.| 74 81/4 | L1 [160,1 O 10S | do: E 4 L14710 —— Sio fb. S Pf. | 5 s Bg ;10G Do E uf. 1919/4 T 101/008 Nied enburg. ky.| 41 4 | LL 1200 G Dux-Bod j T r| 34 L147, 10[7775 PURA 87 85/4 | 117 98:30 bz D: N 1913|3t L 101/25 G D N S 4 |LI T Al denbach 5 104 [75 | do: ‘10e Ml 1.147.107 70bi do. do. W687 4 | ver 9626bIG | 409: Dee E RVXVI 3 11.1 [50G Sh en R E 06 1 u ITi.Gld.8.W.9 | 147 do: 1896 26 Obs Jud o. 86,87) 4 | vers, 962566 | Po, 189 VXVI 84 verf (400 do. . Bon Ti 214 | 11 S L Da C B 1.1.7 1540 bo. Se n IeB SPAn ua Eda E O E do. bfr. ‘18904 | 14 10l100 00S. Strausbs atel H T L 0 et.bzG | 9. Ge ber-Prior. 4 | 14-7 95,408 r 3 [12,5 oen “Vi. E E Oi 4 | 1:4.10/100,4 Süd Tae 7H T4 L F d old-Prior. „|4 | 1.1.7 97.900 ult. A 811 d D S o. 10A 4 11. ,40bzG Üüdd. E SH= 11148, E : do. 1. f 1890 E s da. MegulaB “4 | 1410 ll O init: 18d | 117 100406 | Weid eh a 4 | 14 1108 | Pusfinde ent (110 2AnO e ru.10e| 4 [1.1.4710 vp B. Pt: 410 |1—— do. E unk. 1916/4 S 100/70b G. Wür Gend. 02 i El 15 25bzG ot ren-Bares “5 | 1.4.1077 | do. Dee i 11.47.10 E do. Syart-Cate 4 | 117 |—- dos 1909 e 191914 117 10108 Straßb.) 6 |— (4 | 14 S 2A H: b. Golde 7 262 H o ult April e E S o. 1886, 1889 1 | 139 [101202G Aus 41—— 2. Silb- 8 1171| ' ho. E L E E Türk Tab aba [12 S e Era 188 ved. 9LObI ländische Eisenba) vemberg-Gem ff 4 ul do. E E 15| 4 | L? R G o. ult. ia S do. Kom. E ois si I 20506 G Aussig-Tyl, tammprioritätsattien, und Oes Nordwestbabn 5 18 S o. 1905 85, E o. do. 08 117 [101 öhm Nobel 2 (t D. en. do. 89 do. St. ant 12 L [1,8.85. 98 500zG Pfaudbriefeu. Schuldv do. do: 87.91, 963 117 [10200 Briimnerêokalb| 6 6 fi D.4 | L1[— d do. ogt 16 I M do. ult. April 1.369.128320zG Deutscher Hypoth CFsBLETOURgen R M LSIO 94606 C B18 It h E: E 1511| A wr 0 4 a E Bavr-Hdlöb TV unk.11,4 Li Do -AB Tra. 12098 1.1.7 (95,30G Giat Ae BA D. | L bo: do. do: v.190834 151 N do. 5. Stieglitz . p 18a do. E as 124 M E do E 492 vers. 900 Grap-KMflad . 7 5 i.Rd|4 | 17 do do, G.-P. 1874 B 1945 5E E do. Boden-Kred. D EEO Bav. Hyp. u. W-B! B 14.10 E as: B E Ca u 87,106 Keiwau-Dderb I i. D4 | L1 102,706 d o. do. do, fonv. Bt 161A I i -Ob.| 3,8| LL G unv versh./95,8 do. i: L APee emb rom. 5 1.1.7/90'50 est. 31) 1.6.12 O S 8 14:10 (9775b; S De aa) 95806 do: 1904 unk. 13/0 verlV.08, 906zG Ot: Nordu ib én A Aa E una Gt (2itel8 | 139 SENO G 0. ersch./99, d . 13/4 | : Bal. 0. 3, 1 : n 0 A | 189 P G | de V V C do. 1907 unf 17/4 (veb10 G Sees 2 8d A do. Ecgänzunadned s | 139 21400 x | 128 ô : u. 14/4 85,75G o. 1909 4 | versch, zG do. ult, ri. D. E 3.9 192 E 28 31 | 12 O T 43 versch./102,2 d U 19 La ive ch,1101/00 Oe:- U T do 95/3 | 1.5.11 79/2964 N E d ut 144 4102,20G o. Komm.- [ver G e-U.St i. E é L, T6 | L5. ( Se E E R E ag S S e Rae od R H Serbiliße a E N Ey E T utf 16/3 vers.101,00 do. XV4 | 141 02,10G do. E 6 li, D 149 6 eihnb, Mary S 1:4,10/76, | Si E 0 do. K.-Ob t 1.1.7 19 do. 4.10|—,— Raab- Avril 122 25103 pl ‘608.256; | Südöst, ilb.)/4 | 1.1.7 [0 | Spaniiwe unabg, 4 Le [0G E URIB4 11.7 Me oNIO Pr PibB) I 84 versch.194,50G Reid l 1! 45e 0 ne do D amb) Joa L 59106 Q g 1.14.7 ' _XVIÉ do.XXu XX1 ut191 14 | vers [3h 1/2. Rd 1122.40 Ton: de Dbll5s N LL bl d E O do.XXIXXITut 114 | 1410/10909 P E DIOIE ./99,80bzG Sdôt. (Eb) S S bz [do do, S Ba 117 [10208 E LLLTIOE o. It ur 164 | T7 1E | do: XR it 191914 | L sp Det:b Lv. ult, Vil 02-4 | L185) S : Sex. B4 | 15.111872 do. t g: Aba, 4 1.4:7.10|—— do. SXIG S 1814 ( L410 G E Ste LL7 (100.10bz zgvril i D4 | 13 sg-000aG S Gr. Russische E S ai Atilabg LLAT1O do. K u. Luf 18/4 | 1410 100,75b4G die XXVIT unf 19154 E20 100,0064G Le Arad, na 9 i D.4 e E ang Bomben 41 17 s, do: BagdE-AÏ 4 | 1851 [874 ° X K 1410 95,50G do. XXVIIT uf. 19174 | 1.4.10 100,10bzG Drei 2 si D-4 2A S ET 1589 11:7 (8340b1G do: Konsol 1890 4 | 139 STAG | do. I. 6 3 v de: XXVL un 101494 T1 6800 a EM. 6 Md L lobzo6, | Mod 18894 | 1410882086 do, Ut 101. 06 139 s20bsG Dan. Suv-Bers 1916 31 A O do. o D Me T S L 96206 Warsh.- «Wien: as L ias 117,50bzG E A 14:10 000 Î e XIV versch.|94/ o. ul i S ysfau-S «(4 | 1.5.1108 do. G 29: 09T6bLG Dich, pp eBtIV- B L I E Mleind-Obl L LL7 [9878 enußsc.| 0 99/00 ai-Obligationen 4 | 15.11 26zO do. (00 Frofvselfr B. L S 28.008,50bz E 1912/24) 114711030 do on B ITut ¡O4 L114 95206 E oe Ort Gte des do. ult. April 3.14 d, St [148 00e do do. Tula fo. 4 117 103,004G | do gpmDRITu. 104 | 1C100L40G Balt.Oh.i.D1, Vev Act Ii Dio Sh aso. 18874 | 1440 50uO pon Gui 4 t | po C P Sm va NUG e s [Eh 7 aaa age tall d O 9. Be T ‘17 [95/60 po L u 1914/4 pet 0b;G E N TE L S 117 lo7 Éi o. ult. 7 \i.Rd! 50A 15.6.12/73 do. ult. A LL7T 195 G d E uk. 17/4 4.10/100,25bzG Do D O 134) L117 0G Pennsyl April 4 | 1710400 -40bz rl3 156.12/72,60b8 O pril 195,60G o. vericch.{100,7 ä O Dp: unk. 1919/32| 14. 94 75bzG pennsylv.i Dll. 6 174,50à, 3G | Koslow- 22 dement 4 | 180 lags S df a L P R E Et S Ä . ult. April 6.12 [93'00G do. K X33) 1.4.10 29G 24 E N E A erd.-Rott, 129,006 ursk-Kiew S128 7 Y do. E l De . Kom.-O.Tl .4.10/94,50 Do A E TE 4 natl, voll ä Lodzer Fabrikbahn „4 1.2.8 88,103 l de en. gt | 11.7 [80G da do 74 L 0. Hou-dom.- 2/01 ain ate 2A E 6 Dis | 1 Wotan 10s 1 | 117 Pr000IO | ¿by Ir 8 At E reôd. Bbk uf. 1332| 1.1 Befiser + Boden 4.10/94 Got pril 11111395 1 1.1.7 4/496 / do. Lose r 117 7875 Frkf, bE.-Obl. gar.l33| L. 7 95,50bzG ars ,25G otthardbahn 118,25bz Modtau-Aw 4117 84, i d Grunden ‘fr 3.|46 p. St.|—= G d Hyp.-Bank O do. V a: A4 | 1.1 do. ult. Ap D411 FwWor. 0941| 1.1.7 91,20bs e 151 EE o. Hyp.-Kr.-V. S. [4 | 14.10 100,40 ut104 | L 7 199,70G Jtalien. M il 1 E Mis do. 4 1710/84,30bIO 5,11 do. do. 434 | 139 [10020G o E LUEIOE | 14.10/99/20G do. ult. erid.| 6 li Rd14 —— Mos au-Riüsan 4 | 128 88,70bz& R E (E E Lea n ti (M E 1,7 1100,80G o I V VL L100 O ult Ap S117 -00bz ifan-Koslow . 4 | 14 84,400 Sächi. Bdkrd-Bk. Trf4| 11 N: G E Hen 6 6 li. D.14 179,10bz Mäm cali idi | 139, 51406) 1,17 10î G0 SE H D.14 | 1.11124 40bz do do. 1897/4 | 1.5.11 83,6063 West -Sücilian 6°; 8 122,25k E 1898/4 | 1.4.10 83,6060 «Sizilia ls 1246 s 9183,60bzÖ n. Sli 1 öbz Süd 1 | 16.19/22 0060 M S ftbabn 18d7|4 | 1.5.11 83,80b bzG Di 1898/4 | 1.5.11 83.80b2O 9: 1901 unkv. 15/4 | 1.1.7 83,70b¡®