1909 / 213 p. 19 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

6 M Börsen- Beilage e 1 : i . ï J zei d Königlih Preußishhen Staaisanzeiger. | ? j H um Deutschen Reichsanzeiger und Fonig e 1909. } . er E s S D L 0A 4 0 Berlin, Donnerstag, den 9. 2 1910/4 Berliner neue. - 4 | 1.17 2E N 1 i 4 1898 ukv. ] ai do. Do: G ús s E 85 50b j 1/341 1,4.10196,50G Kiel . 14/4 T I No Wo AE 31 LLT y i | M 2103 E E E M G | E . Sil. L117 |[—,— L219 4,10—,— 1889, «l s D, E. fdb. L E | Amtlich festgestellte Kurse. |" do." fon. 4.0 0s s LL1Os826G | Bromberg N ito 19/4 | 14101100 90G do, 1901, 1902, 190484 11:7 260 | do Sieum. alie/Bi| 11.7 2020 | é -A.09uk.1 A P : 1895, 1899| 77 100 ónigsberg . « « 2 / o. _nel “100105 Berliner Pörse, 9. Septbr. 1909. ret 1508 S 117 |—— Bux 1900 unts. 1908/4 | 1.17 10080G - | König 1501 unto. 114 | LL7 |—— do. gomm-Dblig. 4 | LL10 10176 i 1 ta = 0,80 6. 1 österr- d ¿i do. Ua Gand ie s 1.4.10 E do. ch A 1 ve i 92 10bz¿B do. Dis 1410 R Gal, = 200 O silb. V: Sive a SEastente 8 | veri 135,70bs do: 1878,78 87 zl O R 1002 si 6E E Lanbscaftl. Zentral 11 117 eooHG 1 Krone öfterr.-ung. W, = 0,0 Ub: k Banco n 1901/34 1,4.101—,— 1900 T ukv. S Do Ls S T e - holl. W. =1,70 46. 1 Mark Banco , Sept. 2 do. Krotosch. do. 7 T0 f NRRGReOR I d (Gold) | L: b. -Sond. 19004 | L E Gharlottenb. 1889/99 4 L IOUSO Landsberg a. W. 90,9684 A do Do, 8 E 101 1063 ; 2E A G Se) 21-75 6M Douar | SR O S 51-8311 verd D ä do. 1907 nto: 17/4 | 14.101101 70G Langensalza . - 1 io Oftpreußishe A | = 4,00 4. 1 Peso Î = 20/40 d. i Rentenhrieke. do. . L 7 101,70bz auban _. . + E E las A S E A . * 83/30b = 4/20 46. 1 divre S LenuRaZN besagt, P 14.10 101,40G diG 1908 N unkv. 18 Be E 97,80G Leer i. O. .«- 0 b 1:4.10[100,50G do. Ses e 1 100 0003 j A Ats E Ebe Serien der bez. Ban geThye : (34 vers. 93,00B do. O 0533| versch.193,20bz Las Gen 209 3x| 1.17 194,00G A E Guts, Sil LLT (9420G daß nur be o. ¿C90 C do. j i, Si rad ; mi «.... 14 1 00,50G ommershe ..... 117 84 95G Emission lieferbar sind. Hessen-Nassau . « - Be Coblenz 85ky. 97, 1900/34| versch. R, Ludwigshafen06 uk. 1 «L, 60 do. t 401 Lai s N e 1.1.7 |—, 02/34) vers G 34| 1.1,7 193,50G Wechsel. do. do. 1.4.10/101,50G burg .«... 1902/34 UREE do. 1890, 94,1 t do. neul.f.Klgrundb. Amsterd,-Kott 10A [8 Ti, (en grund N e 84] veri (93006 Colmar (GlN) 07 1004 | 14.10 101,006 |Bübet «ion arb 101012 | LLT [— Polnshe S VI—X/4 | 117 [10540G “do. | 100 S ; L es Es LL7 |10L, : j LLT |=— i— 1.7 193 40bzG B N S (a 2:2 L gut [O agi 1 S | d PRUR Aa ies e D A E 100 Frs. D B 1E au 102.008 . 98, 01, 03/33] versch./94, 75,80,86,91,02 N133| versh.95, s A3 | LL 20% B s ; 1.4.10/102, do. 94, 96, 98, 4.101101,00% do. 75, 11 00,60 do. n 70B Budapest 100 Kr.| 8 T. (EB2IE Posensche ..«...- N 92,90G öpenid 1901 unkv. 10/4 | 1.4. , Mainz 1900 unk. 1910/4 | 1.1. ' d » El4 | 1.1.7 [100,70 s 00 Kr.| 2 M. |— e084) verihJ92,008 Cöpenid 84 Is , 15/4 | 1.2.8 [100,50G L C35] LL7 19325B Christiania ; 100 Kr.110 T. Prarbische L A 4 E G Göthen i A 96 1908 G S L E Ie S do. - BIS| LLT [84228 E UUU a Me [=— do. d Sefitille| TAIO 10220G O | Cottbus 1900 ukv, 10 V do, 1888, 91kv., 21.05/34) versh In | Sthe alte ". S RSE Q : * 1112,35bz Rhein. un Z ¿rich.192,90 bz do. etr E Mannheim . « . e 50G do. Ss «17 198,00 Kopenhagen . ./100 Kr.| 8 T. [112, Do do. [34 ve: 101 80G 1895/3 | 1.4.10|—, D 1906 ‘unk. 11/4 | 1.4.10/100, T Lissab., Oporto|1 Milr.14 T. |—— O E 4 | 1.4.101101, do. 1900/4 | 1.1.7 [100,50b o. 1907 ut 198 | T do. raue! A LLT l100,70G ilr.| 3 M. |[=—= Sächsi n S0 T0 Crefeld ... ch.1100,60 do. 1.4. ; do. neue. . gd vonton J U S'T, [204006 | Siplensche L O OHG do. 1901007 unto 17/4 1410 100,60G do E E 38/31 | v 2606 | Sei, altlandiafl:4 | 1177 95906 i do. L . i «e « « «[DL| Veri). 90, . Z 1.17 |—,— s 1905/32] versch.[92, . s 11.7 [100,90G Do R Se 12038 S do, ¿wig-Holstein. ./4 | 1.4.10 10G do. ; E A E do. 1904, 190684 1.4.10[9275bz do. lands, E L117 [94,206 E 100 Per 2 M se E A C te i Danzia 1904 ukv. 17/4 1410 e Merseburg 1901 ufv.10/4 E S vs: S6 A L117 E Do Do: Cte 17102 4 staatlicher tute, 1904/34| 1,4,.10/—,— inden 1909 unk.1910/4 | 1.4. N C4 | 117 1100, New York , | 18 | vists |4,1926G Aulelgon N eri 1101/10G Do, istadi 1907 ut. 144 | L28 [10040G |Min 895, 1902/3z| ve do g Cl3s| LL7 [94,80G | 2M D Oldenbg. staatl. Kred. 194,50G Darmstadt 1907 ‘uk. 1:410[100'50G do. 100,30G do. do L A ES Paris 100 Ècs. E d: r -Ali. AN-ObL Bi veri 95,60G do. 1909 N ul 0781 117 23,106 De N unt 1614 | L 100,30G do 20 * DÍ4 | LLZ [10690G R 100 Frs. T T: „f . S sfrd.|4 1.4. —_—— s 1902 05/33 ve 4 D. j Rhein 1899 4 1 i d . D3z L117 94,80G D D 100 Frs. M do. GothaLandeatrn. L | 1:410[101,50G do. 896/33| L1.T |—— Mülheim 13/4 | 14:10/100,40G do B 3 | L117 |85.00G L R do: do: uf 184 | 1410110115 Dise eEalaibritn.19 L 114 i620 | bo. 04,08 ufo, A 14108006 | Siledw-Dlit, 8-r/4 | 11.7 [100606 d D, s |8115bzB . do, 1902, 03, 05/34| 1.4,10/95, -Wilmersd. Gem99/4 | 1.4.10|—,— Mülh., Ruhr 1889, 97/33 , N do. (84| 1.1.7 |92, Schweiz. Pläte|100Frs.| 8 T. [81,1 A} do O Lndkred.|4 | 1.1.7 |—,— D. 07 N ufv. 12/4 | 1.1.7 [100,70G E s 4/1 E Ds 8 | LL7 |8375B do. do. |100Frs.| 2 M. |—— Saths.-Mein. Endtrev. L | 11:7 |102,00G Dortm. ; 12,8 1100,80G ünen .…. . 100,70bzG I 17 110d Stodh.Gibiba-/100 Kt: 10 T. |11340B do do. N i 8i| 117 [9380bIG | do. 1891, 98. 1903/34 verid./95,50G do. 1906 unk. 124 | 14.10|—— Meralde «Hi 117 10220G) Wieiau 1100 tr.| 8 E [85075618 | Dane ote L TEL1101,60G reädén 1900 ut. 1910/4 | 1.4.10 —— po - 1907 ut. 134 | L41010 | M. B L172 ien 100 Kr.| 8 T. 185,075bz S.-Weim. Ldskr. 18/4 | 1.5.11/102,80G Dresdèn E 18/4 1410 do 19/4 | 1,5.11/101/60 D L B S lo2obe do. : : ; 1100 Kr.| 2 M. l—— do. o P 15.11/95,00G E P Tao L Do. S6 Br B00, BLIALL vei do. a Pod A P n.44). Amfuerdum24,Brlsel8. | §0 "Spi Gakeed:31 vershso200B | do 1068i| LLIOoL4OI | Do 1897/99/05, 04 34 veriG NIa0G do In Belge | Le NOOaNa in3x (£omb.45). Amsterdam25, Bru L iv. Eisenbahnanleihen 9 Iu. T4 | versh.|—,— ac *1888|34| 1.1.7 |—,— 0, : 1 I Che is L "Rtalien, Pl. d. Ao UL Paris 3. | Berais-VEiG U Bi] 1X [a ne T e do, 1899, 08NI8U LLT |—— ipreuß. ritlcr\. 1/34| LLT [934063G Sa Lon e U Macichau d, Sihweiz 8. Braunschweigische 48/ LLT |—— Ra e eas S E 11:7 (9,28b4G St. Petersburg U. 4 Z Magdeb.-Wittenberge 117 E doITLIV,VINut12/ er 10 EOTE Münster 1908 ukv. 1814 | 1,4. EAS do do 110111 d S 8. | Piülzisbe Eisenbahn. | 14.10—— do. Gu S 3014 L T do. 1902 32 14.10/9175G do. do. 11/84 1.17 220B Geldsorten, Banknoten u. Coupons. Plálai © ho. fonv. (34 E E Dire Ii fonv.|34| 1.1.7 A G Nauheim i D Ore B 1 8300 G do. nuten, D A Münz-Dukaten . « « « pro Se E do. S B Br S Düffeldorf 2 l E 100:90bzG Neumünster . - 1907/4 h ; 00506 Vo. do. 118 | 1.17 [8410S Aan N O Ss T 19004 L 410101,50B bo: 1900,07 ut.13/14 4 TEUS0G Nürnb 9/01ut19/124 | ve oe | L Pl [157 lou Std E 3,203 bg. Pr.-Anl. i ; t f 1876/34 1,5.11/99, ‘02,04uf.13/14/4 | 1.4. „90 SVIT4 | L117 (141101 80G 20 Francs-Stücke . E Brdbg. do: 41899 31 E10 do. 0, 94, 00, 03/33] versch.192,80G do. 108 uf.17/18|4 | 13,9 1101,25G do. KTV XV I 17 16 10200G O S Bs fi.Endôkr. S.XXI 4 | 1.39 |101,50G doe V 189914 | L1.7 (100,90G po. 9309 ub 19194 | 128 [10126 |b ZYIILXX 4 | 117 94,50G «Dollars. «ooo E Cafi.Lndofr. S. X31) 139 [9475G Duisburg . .. - ‘17 [100'90b3¿G | do. 1909 uf. 28e : I-X1/34| 1,17 | 94, Simperials alte S 500 gl—— D XX1 31 1,3,9 195,60G do. 1907 ukv. N L 100906 do.91,98fv.96-98,05,0034 Ber T do. Kom.-ObLV,VI 4 1.1.7 [13 LOS do. Do e a VLO 00 R (217,00bz do R V AVIL | L410 do. 1909 ukv. T 12 do. L IENZoG D VÍT-IX 4 | 1.1.7 (14/101, ues O eie aroe « 14,195b3 P Sa I) 15.11|—— do. 1882, 86, Na 117 (— Offenba n Mt 15/4 | 128 [100406 |25: L I P ifanische Noten, groyE « JL9 Oos \ .10|—,— do. B D. i : “41099 3 é - Lol le E Mae do. Heine i866 | Do do ViluuflT4 | LLT [10L60G | Diclay 1906 1Bbo N | LLT [— fenburg 1898, 1905/81 verid|—— | GIGTESPIRIKXIN LL7 [10l.S0G tale Bes 1 B (0h (Die Bere V-A S C0 (d - [Dad N 124 [o | Offavaa 108 H a Ea » B NEN 0 0, B aigische Noten 1112,35 Sa X31 47419200 S er008 N'unkv. 18/4 | 1.4.10|—,— i 1902 N/34| 1.4.10|—,— do. Kred. bi rrih.195,25G Noten 100 Kronen - „222, do. do. 1.4.10/101,00B do. 1908 N unkv. E: Oppeln... R do, bis XXV |34|vers{.95, Ee Banknoten 1L£. Podlet:bG Pomm. ov. V Se 1.4.10|—,— do. Fon B n 7 Bs 1 E eite Zes fe 15:11[100,50B Verschiedene Losanlei hen. Gi anzösische Banknoten 100 Fr. 68 70d G do. 1894, ‘Anl. /35| 1.1.7 |91,60bz Elbing 1903 ukv. 1912. A foraheim 7 unt. 13/4 | 15.11[100/50B Bad, Präm.-Anl. 1867/4 | 1.2.8 [161,00 et. bz olländische Banknoten 100 fl.168,70d3 Posen. Provina.«Ln s LL7 |- ¡— do. 1909 N 8 Bul LLT Do: 0 u T9068, | 121192006 Braunschw. 20 Tlr.-L.|—| p. St. [216/00 ei. bzG talienische Banknoten 100 L) 5 35h Do rov R AKI eds, 1903/34| 1.4,10/95,256G tmnasens 1899/4 | LL7 [100,20G amburger 50 Tlr.-L,/3 | 1.3 |—,— orwegische Noten t 100 sr |85,20bzB | Rheinprov FRARXE, ric. E 00 E a Dlamen 1908 unk. 134 | L117 [10160G | Semburger 0 Tee a 1E L Oesterreichische Bankn. 100 Kr.|3520B XXII u.XXTII 34 14.100875 Ert, 908 A ukv, 18/4 | 14.10—— D 1903/34| 1.1.7 |—— Oldenburg. 40 Tlr.-L.(3 | 1.2 [124 ,60b4 o. do. v: 00 R.|217,35b3 do. XXX36| 11,7 |95,75G do. E N, 1901 A (31 1.4.10 ice pel E O T 100,26bs Sathsen-Mein.7Fl-L.|— Sh 38,103 e do. e 8u1 RPITIbIG | do: R ri. /23006 | Boe 1666 & unt. 174 117 S A LL 10180) [Gs w-Vtind, Pr.-Ant 84/1410 16 20bz do. L N T S G « _.134| versh.193, L e: , z 11 „10bz „7 Fl.» Lose|—\pr. St.174,70bz 2 Mia ult. Sept. 112,40bs F unt. 1684| 11.7 E ase 1879, 83, 98, 01/84 veri.) 6 a0G E pi 1902 3 1.4.1095,10bzG iein Ol Deutser Kolopialgcseletien, h 100 Fr.181/ Do N ie 17 85. Flensburg S D uedlinh,03XN ukv. OITRE Kamerun E.G.-A.L. «1 93, Schweizerische Noten 824,60bz * 1X NL XIV3 | LL7 86, 896|34| LL7 |—, 08 uf. 18/4 | 1.6.12/100,20G G. Ant.3 | 11 [2 00 Gold-Rubel|324, do. IX S do. E Regensburg 08 uk. Ostafr. Eish.-G. Ant. 4 G ti S-b-þro0tuky 983 1410 F Sra L unt. “184 | 1410/10 7b L T N 0-0 S803 28 I C S i: dv. do. An 0. ; Es : R : T U. 0 - Gar.) Deutsche Fouds. do. 02, 05 ufo, 12/158 P do. 1908 unkv. 12 Sil 128 (06 B Remscheid 1900, 190884 11.7 =— DteDstafr. Scldsw 8 LIT | : ae e a 1e do. 1901 N38 139 |—= a Bla TIN (v, Reich fichergestellt) E Disch. Reich-Schag: z O Prov Anl. IIC4 | 14.10/101,10bz do. 1903/34| 1.5.1195,00bzG do. 1, 1884/34 -LL.7 |93,50G Ausländische Fonds. L T 101/208 De: ute 15/16 4 | veri 101,80G Enaistadt E L Rosto . 189, 1908\31| L17 (93 20G i jade Pa dodde -OAOBS « L 7. 12/4 | LL7 [101/1063 A IV8H 1.410/9825G reibur i, B, - 1900/4 | 1.4.101100,40 c 1895/3 | 1.17 |86,00G Argent. Eis. 117 [101,40b3 pon A P OEO | do I I IV S 14G ho. O N ut 124 | 129 [100406 Skazbrücen 1586| 1C1— do 2026 | 117 1014083 E N do. TY 8—10 ukv. ‘4.10|86,25 do. A S St. Johanna. S. E do. ult. Sept. S ¿2 EDON 3 | verich.185,30bz3G ___IT8 | 1.4,10/86,26G L „00N\34| 1.4.10/—, 1896/3 |' 1.1.7 |—,— 0. 100,60 ct.bzG See aen (afte O B Ls S 10 dee | E S 157 Mats d 008/09 ufo. ‘28/2414 | 1.1.7 [102,00bz do. Déreis- und Stadtanleihen. do. 1907 N unf. 124 | LL7 |100,50B do. Stadt El 1410/101256 do. Anleihe 1887 g 17 (E DEN Preuß.Sthak-Scheine | AnklamKr.1901ukv.15]4 | 1.4.10 —,— ua 907utv.18/194 | 1.4.10/100,50G do o 1S04N31| 1410/98, do. tine 24 ora ‘fällig 1. 10. 11/1 | 14,10|101,106zG bura Kr. 1901/4 | LLT |—— elsenk.1 1901/4 | 1.3.9 [100/50G do b t M. 18978 TLT-108 00G do. / aba. 2 De L: 4 aft | TalOlIOL 2g | Sanalv.Wilm u. Zelt. 4 1410/100,50G G 1907 ‘unk. 124 | 1410 S | Salingen 1899 utv.104. | 14.10/10030G e P S ri Aul.uf. 16/1 | veri [10800b¿G | Sonderb. Ke. 18994 1.4.10/101,0Cbz do. 1909 unt 144 1410/93606 do. 1 L E do, * inn, W| 44 | 1389 |\—— Preuß. kon Ant i 1 |14.101102 50G || Dr I un a do 1 1208811 L 198000 Qa v T A E äuß.881000| 4k | 14.10 |—— a 5 e y o. do. É X, 4 . Le , o E L A R e N e, SET L V T EE Sra I | S |eiand ivo. 10 1 - | p E U | 1 S 85,40à,30à,25ba | do. 1902 X uy. 410/101,00bzG | do. 1907 ukv. 1181| 141094006 S T EUEE do. O do. ult. Sept) 99,408, do. 1908 unk. 18/4 | 1.4.10/101,00bz : 901/34| 1.4.10/94, do. 1908 ukv.1919/4 | 1.4.10 —— do. Bl Nr S8] 4 | L410 [8920t:b¿G L I | 1,1, ; 1893/34| 1.4.10/95,10G D A 1900/4 | 1.4.10/101,50G 1903/3x| 1.4.10|—,— De L E Bp, 1908,00 unt. 16/4 | LL7 O | ltetbua 1805, E | Gerth fe Grlit « « * * 1900/84| 1.4.10/93,25G Steitin Lit. N, 0, P31 LL7 [9260G er mi4 l a ‘do, 00D bo (32 TE N94 2604 Altona 1501 uf. 11/4 | 1410 10090B | Graudenz 190dutv 10 S 1G | bo 104 L I A IOLOOS A D C IBOe a | 1410 [—— L Do, D I I 14:10(9425G do. 1 89, 1893/34 verich.193 30G Gr.Lichterf.Gem. E Straßb. i.E.09N uk. ‘1,7 1101, do. 1902ukv.1913| 44 | 1.1.7 |99,90bzE i D T 0 Adl 180 |=— do 00T, 1099 Obi L I e Güstrow .. « « 1999198 11.7 |—, Stu e 194 | 117101106 |Buenos-AiresPr.| b | LL10 [98/6082 E D R A Apolda L IA l Le dersleben . 190884 LLT G do O u 164 117 [G (bo do 8 | LLT (6720L2B do. 1907 ufb. 15/31 1.2.8 |—— Aschaffenb. 1901 uk. 10/4 | 1.6.12] —— dere E Nf uv, 12/4 | 1.4.10/100, do. do. unf. 16/4 | 1.1.7 [101,10G do bo M 8 1 T2, erbt do. Les Augsburg. . « « 1901/4 | 1.4.10/100,50G Agen E 08) unk. 15/4 | 1.410/100,75B jo: 1902 Ni34| 12.8 |=-- o. F E 14 | 15.11[101,30G g f. 16/4 | LL7 101206 do. (Em. A5 T 0. 1.4.10/100,60G do. ult, Sept. / Aa It | L 2e: E 1997, 05/24 vers, (98,/0b¿B | Halberstadt 02 unt. 1 2 veri OW L | Thor 1200 uv. IIU 1410100606 |Bula G-A P . 18/4 | 1,5,11|—.— O j ver|ch.|—,— : L , ch 14. 261241561- E 4 Ï DE a Naa . 134] versh.194,10G Buden B 1 4 | 1,6.12/100,40 9 Halle dde dr 12/4 | 1.4.10 do. 1909 ukv. N N 1410/93,80G 6r121561-136560| 6 | L17 1104,9061G do. Gisenbahn-Obl3 | 12,8 |—— Cs 190831) 18 G do. 1886, 1892 34 veri. a S at e Þ 117 HoedS 9. „Rentensch. 01A, é Ll ' s s E .1,7 193, E 8 M e Mis [D S t | 111 gus do. i HELORS q 2. ' B e 1 z Í t 1.7 L BremerAnl.106u2.18/4 | 189 |_— do. 1907 univ, 1904 | 128 102706 - | Dam S, “ut L do, 1907 IT uno. A 117 (92806 do. fle) 4 | 17 E do. do. 1909 uf. 19/4 | 1.3.9 |—,— do: 6 89. 87, 91, 96/34| versch.193,50bzG Hanau 19 (895131 Weimar 1900, 01/4 | 1.4.10[100,320G do. 1906| 44 | 14.10 192,60bz do. ‘do. 1887-99/33| versch.|93,40bzG do. 1 X 1904, 05/34| 1.3.9 193,50bzG | Hannover. , - - 903/31 Wies 1I uts 16/4 | 14.10/10 60G Chines, 9% 5002| 6 | 117 106 60 ct.bzB do. do. 1905 unk.15/34| 1,4,10[9340bzG- do. 1901 O4TTutv.18/4 | LL7 [101,70bz Harburg a. 907 uk. 13/4 do. 1903 IV ufo 1214 | 1410[100 60G do. 100, 50216 | L17 1105,50 ct.bz dd, Do, L Lo 14.1082,10bzG Berliner 190 o 144 | LLT 10110b4G Heidelberg 1907 17.03/33 e O SEBTI4 | 128 102,90G do, 96 £00, 1002 5 1440 e Hainburgér: Sre ap a o e A876, 1834: 117.199) : N ukv, 10/4 °* 1908 N untv. 19/4 | 128 [10156b;B | bs. j 4.10 1102, o L R T 4 882/98|34| versh./96,70G eilbronn97 31 do. 1908 9 80, 83/34| vers.195,10G do. ult. Sept. 101 80b:G do. 1907 ufv. 15/4 | 1,4.10|—— do 1 T/32| 1.4,10196,25bzG ne, 29 1895/31 2187 01,03 N81 L410 93 80G do.Cis\.Tient\.-P| 5 1.4.10 1101,80bz 1908 unk. 18/4 | 1,39 1102,20G do. 1904 A ildesheim 1889, do. 95, 98, 01, A 44 | 13,9 199,60bz do. St.-A. 09 ufv.19/4 [18.17 [192206 do. Hdlökamm.Obl.88) 117 | 00G ôrter. «+1900 Worms S T) 10G |. N E 4 | 139 199,60bz do. amort,1887-1904 gi verl. 94,70bzB R G Ende E P TTT 101,25bzG ohensalza - 5.02/34 (do. 1906 unk. 12 E vers LOIO . : E - L720 2 k t W +0, D, 4 e 0. , . Hessen 1 1314 | LL7 [10140 Bidet98.00 #609084, | 1410/100,75G ena 1900 uto. 1910 5 Hens A U 1 Ï 13/4 | 1.1. j 98, 00, E do. j 1,7 |—,— 4 f 108 un 1E Bingen a.Rh, s Tis B E E Kaiserl. 1901 unk. 12/4 Städtische u. lands afl P andhrlese. 1 do: 1909 unk.18 Snt. 4 | 1.1.7 [102,10G Bochum ,...1 28 L Soi ar Berliner .… [5 1 107006 1 do. 1289-108 LCIO4HIG |Bonn “*" “1d1, 068i| LLT [0420 a rube 1907 1 18 do la M LLT [10700G Si. do. t8-Anl 19064 | L611[:01400,G | 1896/3 | LLT |—= Per d, 1902, 03/34 dos oar e lB4l LLT [0676G ih. Staats-Aul.1208 Bi| 117 99,50 bz B R U Ib do, 1886, 1889 ras : 2% E 18928 1.4,10|—,— Bräandeub. a. H. 190 L i