1909 / 213 p. 20 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

R Gala LandeA fr 3. L SE E ——— « Prop.-Anl.|- U uz na. St.-R.1897| 3x ! 1 Raa co Gee aale E Le 107 do. (eis E Ex A: ton | LTS\- LLT E Ls fer.Z)26r 8 | LIT [—— Dresd, Bbk.- E Ma ra S L LAA G do. Use rule 3 | LL7T 78/506 Frkf. HORLrObl, gar, 341 1.4.1 t at bia tcae nor paaas S, L » \ L 11 V Do. Be U TD-\# v. SUSA do. DvaKreD 4 (1410 Rh. Westf.B A Y 50 „\V A O BINENRR A n, weRr-B SAS(L \ 139 Da dkrXuk.15 E F fs d P rex LAD Bren, Mer I Foanuagt Knie, o a S \ \Ra (a \S E R 4 | L | Deut J B Buear, 1888 151 12,5 do. è Ak E A L L 2G e Eisenb | do. 10000 1,60 15.6.12 [49 duear, 1888 konv.| 44 941 do. SAA D A R N A NZBAD ahuobligs a O Ge (E S M S I An I N i odR 19,10b¿G | Dv. fleine 4 | 139 T2biG Goth Grdfcd.Pr Pfl 2 Sé. Bdkrd.-Br. L728 e RLAE do, aaen, A A o. 2000 » |1'30| L410 [ag2iG do. 898| 44 | L117 |20bIG do. 8 E do. TIVIR E 99,50G 9. do. 190434) L. Ó D 2D La LOI NRS (R L Fimaue | Z L E L ean Sin e M | akne e t B E Sapan.IL ur 139 „Aires 88 10002 A 0. Ixa 4 do. 12/4 -1200,00bzG Crefe “fe 4 1,4,1 E A 0 aue (e A 10a 1 BE i [v L Uf e Os e E do, 20 Lv. .1,7 196,70 do. 2 44 | 1612 [9420 do XTY K Uf, 1915 T 4.10/97 o. do. 1884 , . 1, : do. ult. Sept. ü | 1017 [86 TogG | do. 1891 große/ 1612 [94 7082 ‘do, V XIVaut.1918/4 4 Südd.Bodkrd. b.S.45/4 117 6006 da do: 1306.190806 31/117 Stall R d: ar. 4 | L1.7 19025 do. große/ 6 | 117 1102 H du. XVIXViG p04 | 14. Wilh. B00, b.S. 50/31 verich110040G alle-Hettstedter . . [34] 1.4.10 talien, R. kv. gr. t LLT 190,26B do. ul, ie 6 | 117 10289 di do, A La uk.19 4 117 [0160S (id. Bdkrd. L Tia vel 93,90b4G remmen-Neurupp-- 4, d e mel Btl LLT- E Et: 1908| 5 A o. X u, ‘1913/24 versch./93,50G po. do. VI uf, 1910/4 | 1.1.7 [99 G Lausiker Gier: GN L LLT do. ae TIE ES P A hristiania 1894| 4 1.4.10 199/506 Hamb.Hyp.S.141 3134| 1,4.10/93/70 dodo V uk.1913/4 | 1410 9,80G Lübeck-Bü isenb.-Ges./4 | 1,17 Beritt ggr V 4 1 LLT |—— do 1903| 3x | 117 t do. S 341-400 ut-19/4 | 11.7 100,008 doe do, FTTTuf19154 | 1,41 10.006 Mell Fe Grie 1.1.7 | 20400-10800 s E Genua 150Lire-L. |f E 1410 do. S.401-470 uk.10/4 | 117 11 00 0022S a E uk.1918|4 Ta 100,50G Nordb 6r.W. if. 07 L117 ) do. ' 4080 5 1.1.4.7 10102: Gothenb. 90S ia r. 3.6 p. St. E do. S.471-540 uf.13/4 1410 100 bzG d D L s p 34 L o 0/101,20G Rei B Wernigerode 1410 5 -10/102,30B do. 1906 e t/ 25 | 1,8 f d uk.16/4 25bzG V bo N 1.7 193,60 nickend,- Lieb D U D eee Helsingfors 1900| 4 154.10 [99/50 do S 1 Io S018 1.28 [1005066 | 20 IX a ibielgt| T0 2400G Sicbipfau -Binstenwld 34 14.10 do. 1904 4200 " | 4 I | de oss | 225 S do. S311 350 u 19/2 veri. (8.206 G E G T do. 200 „4 { 161 0220G 0. l T Hann. Bdk uk.13/31| 1. 493,50bzG G f 4 E R (Saatac igs 1 | Llo (io E a Ik L | - Peutiy Deutsche Klei u, Sir) N 1888 O L ag. 1899| 4 «4,10 199,20B o. XT-XTIT unk. 1 4.10/99/25b e Eisenbal g. Dt. Klb. (1 j do E88 ar 8 | 128 [—, do. 1886 Uag do. XIV ung 1910/4 | 1,4,10/99,7 G Prioritä ahustamm- und | do. Lok.-u.Str 004 Oeft E 3 128 do. 1895 3 | LL7 [9175 do. XY nk. 1918/4 | 1410/10 5 Gi toritätsaftien n D trb. ‘101,308 fl 4 | 1410 [9970 Lissaboner 86 D T G do. I unk. 19194 | L1: 00,50G —— bende [vorl|leht y Bad.Lok.-Ei 1.1.7 1100 4.10 (99,706 O O LIT 4 E E R e O 1.7 1101/00G Aachen - M #t.13f]Z.-T. ad.Lok Eisenh. 1 6 de E S 4 | 1410 [9970 ¿G g fleine| 4 L17 [81/00B do. IT « «(34 1.1.7 195,30 do. G astr.| 0 | 4 14 | L18555 Brl.-Chrl.St: 1,1,7 193,08 R 29,70bzG ailänd.45Lir-L 1.1.7 [81/006 do. Komm-Obl “7 34 1.1.7 193’ G Bra enußsch,| 0 | 0 s a 85,25G do. rßb, 1,1. 02,00 14 Ï do. 10 Vre- .|fr.3.|4 p. St.[ch ¿G Le m.-Obl, T4 50G raunshw Ed 3/4pE]79,00 z do. 117-2 4 kv. ent 4 A Et Most S2 gee fr.Z.|6 p, E E pvaOyp. .S.FVIOT4 S L0G Brölival gz el si zu 1E 130226 Ed Gels.-Str. 1:17 [10260 de: Silt 10004 2,| 15.11 60G 5000 Rbl, z do ee Unk, 19104 | 1.4.10 10g/20G Crefelder... .| 64 4 Is nzer Stra R einn bu 10 bas | R EW # | m8 t Le ai O Ny® (Enel U D Has U O . 2 . A A Pie i D, g . 4 s e A —,— » ‘4.10|— 7 de. Uber L 28 | daeiod Ns | x me Ao E JMOS 1.17 (008 alberst-Blantb| | | | 1-1 240 po. “unt. 14 (10) LL e o. 1864er Los G . 1000-100 | 4 1,7 |-,— O De Uls all.-HettstLitA 54/ 444 anz. Elekt.S T 6 SaoPaulo Ci) (e 13,/4 p. etl do. S. 34/35" 1IT E do: o £17 [10d La „HettstLitA| 34| |4 L1 |—,— Disch Ei tr. 1:17 [99,100 doG.-A.08 O. 5 LLT 9820. 38/39 5000R] ' do. ITT unk. 19104 117 0,00G Li nigsb- Cranz At S d . Eisht, Il 1,4. 100 „VOrz.19, 20G do. L bl.| 4 do. 1912 1,7 1100,00G egnit-Rary. À 4 | 1411 D. L h ort. unif. ÎT 0 LLT 1987 o. 1000-100 - | 4 | eti. |—,— do. IV d 4 | 1.1.7 1100 0 w. Â| 44 4 |- 14 [128,00b Düússeld.-D 1,4,10/94 do. ult. S B L764: 0bzB SofiaStadtuk.16 vers. |[—— do. V ch4 1913/4 | 117 109/2004G Lüh do, B} 34| |4 1,4 /100,70 Elektr & uisb, 4 | 14.10/27,008 do E 7 [64/,996zG | Stockholmer 1880 5 | 15,11 99/40 be e 29. 19144 | 1,17 20G pbeck-Büchen 8 | 8 14|—— FEHoGbahn (1054) Tee 101,70 MiodeJz l Spec.fr.3.|4 p. St.112/06 do. S0 E] 16612 B do. VI do. 19154 | 1.1.7 100,203G | Mut Sept. 4 | 1,1 1186,50b e I O L LLO 98,600 eJan.09 Int] 5 | 16.12 1992502 do. eine 4 | 156.12 |—— do. do. 19194 | 11.7 [107200 Mel Friedr.-W 186.75ù 901 S 4 | 1.17 (08600 do drien 08 5 | L612 [103006 | do f) 4 | 16612 |—— „2e alie ton. TL 11/2 11:7 [101.4005G | Nordh-Wern.A alt 4p GeBerl. Strbb. (118 141060 ge 4 LL7 2110bz Venet.30Lire-Les, 84 1589 |—— Binora oh ubr 21.7 193,50b4G aulinen- Neur, 4 4 | 14 87:06 M GAN Sit L MOBNA | LLT S S 4050, 220 | 4 | LLT slb ien. Komn) | §1 St-/24,00 de T0 | 1.17 [106 rignißer. | 6 | 6 (4 | L4 G0 Do unt. 14 (105)4 | 1.1.7 N da R: | LET N (pez Aulutis/ 4 T e do. 1407 & (24 1410/161106 walde Lit. A d E Maat Eil Eon | La Es uo (mhm n R [eims 2E (h tp S e G Or 1,7 190,9 Verschi 6.12 |—— A ; Sch it.B| 5 |— 4 | 14 Sihl. Klei 14.1 do. Le Boeeeb B iedene auz f do. E ant. L. A-E, 14 [. Kleinb.I,TI (103 94 4050 ordd 4 Lt 91,25bzG Budapest. Spark.| 4 oie Fonds, bo: VITunk. b. 19114 ersde 100,00G Zschipk. - Finstw Ti 44 | 1.1/116,25b Solinger Kleinb, 105 1 d 2026 , | 4 7 191,25bzG E Na De G E unk. b. 1914/4 | 117° (100,106 é 4 | L470 TEG S tett. Straßenb, (10 E dic "14 | 11.7 90,80 Dän. Ldm..B. IV| 4 L511 9. XI unk: b. G L 10020b2G 4 1270,75 Süddtsche, Éi (1094 | 1.1.7 96 40 Ae L 91,20G do. bos O I do. T unk, b. 1917/4 1:17 [100508 L '34| 14 do. E 1511 L 20B do. Jui tgar.| 84 LL7 Se do. KIV unt 6.19184 186 10050b1G Deutsche Klein- u, Straßenb Westd Cisenbbn. (102) 4 117 : d 5.11 190" on.- 0A S r D 5.111101" i a i West. L : LIT do. (060,07 4 | 120 E Finnl.Ovp-V-A. i L E A X unkb. 1918/31 vers. 232001 Sil Dia | T4 S est.Brl.Vorori(103)/4 | 1.4.10 Z 10, 4 R 90,25b L do. A 3 tg 2E L räm.- j A, E -U, Î 8 1 102/25 L 5 E t n (aas A E i 4 uf M [atv s 4004 1410 l91'50 ol: So ae g L7 M E IOIS 141 Ls Da Evahn ¿"40 LW Is 1 | S E e, | de Sidi E B: g 1 do. 0E 4 1410 A Kred „gar.| 34 Tz 7e E Nordd G D. IT/34 14 «1 6 | 6 4 11 E Elis-W do. ‘1903 34 1; ¿ do. 1908 405" | 2 1410 E do. do. . V| 4 | 11612 9620 do * Pader, ITI-V/4 | 11 B G do. b. ftfr. G. 83/4 L Rfs.-Engl. A.1822 4 1.4.10 [8 20bz do. Ds: V| 34 | 116.12 96,20bzG S E 6B Li . do. iva 1,4 do. Hanel 2 | 189 9,5bzG | Kopenh Sb Via ug da: KItdb ute: 1956 4|1L 104| 6 4 | 11 4 | 14 do. cten T do. Kri Mi I do. „ukv.1910/4 | LL T e 11 e A G E n dreditn. U a T es Dor Kene unk, 19124 14 si 614 | 11 [125,76G j 14 Oer L IT 90/50 Kass.-Obl. J E do. XVT unk 19174 | 6H 9 14 | 1,4/108,60G Do D 15 do: ult. eat 4 f 1611 9050etb2G Ned.PiWib uit 4 | 15.11 1962064 E XVIT unt 19194 n do 2 I L4G | r g Gr 12:11 . Gold - Rente B28 Oef 1 90. 1887| 3 :4,10 186,50G 5 unk. 1912'33| 14 L —|— 4 Es npr. Rud r./4 | 15:11 è i t.Kr.- R s , do. VIL t 1,4. 118,2 do. olfsba 115 do. S L17 h9206 Vet KB.11 fe 3/4 p. Si E Pfälz r ois 20 do. ult. Sep s | 8Hl4 10 1008 Def otats a t 141008 d E S L LAS do. Komm: T) 4 | 1410 (94408 il Huv-Pfandbr N131| vers Sat e USBIOL2R I0H | P Sduldsh. 8 | LLT [l 2MR E 4 1 369.1 Poln. Df: 20008. 4 1.39 9290 26 pri H 4 E 10 1% zae 103/52 228 | do. Norw R Ee Li do, IT.Em2br| 4 |1:9:6.9.12)—,— do. 1000-100R | 4 117 95,00G o,XTIT, XTV &yTI LI Di 10 110 14 | L11764, do, do, bahn ./5 | 1,3,9 do. TTI, Em 261] 4 E Portugies. Tabak 4 | Lo [220B E XŸTI uf 19104 | L, 178,40bz * do. v.190881 A 31 139 Sl t O lo m | do: KXÍ uf 10104 | 16 wte 2 Mio | de Be a G 1E do. IV. Em. Wr| 4 13691 t wed Hf 4 | Pi f 6bG | po: Fr 8 1915/4 117 h 14 L1ZAG - do. do: v.1908 34 L8I0 do: M VI (e | 13691 o. roße| 4 Le E d uk.1916/4 | 14 A . do. G.-P. . do: K L Em. | 4 L 0. mittel, Mee do. XRV uf: 1918/4 1.4.10/100,60G 8H 8E | L NGS7S Grid r dye do. dr u. 1 al ILL&TIOS2 Ob do. eib 0 4 | LLT |—— do, XX L LELT G 46 L 119756 s v1d08 E61 16706 . Sept .1.4.7.10182/60B o. do. 02 u. 04 E o. XX1IT uk. 1.1.7 195,90 1/4 4 | 14 /154,25 do na, Stb, alte/3 50G 1896 25r A do, do UOA €16,17 f—— d0 ANTIL uf 1915/88) 1.1.7 (95, b;¿G 4E L1RTDOGO, do. 1âlte/8 1000 9 do „dr u. Lr g [2284 7E80bs Serb. Gold-PF, | 5 | 194.10 9630G Pr. Cir Blk Taog 34| versch. E Ti 714 a 166,50G do. Ergä 1885/3 ( 13 2106 t ves U R ER A L se bo E U Le 04 O |pllevpada Pot I LIl2bru L E Q ba , 87 4 e do. 1 unk. 1910/4 E 100,00b G 5 4 ÉT 14 , P esen r/4 1 e do. „1Or| 4 [1.1.4.7.10 Una. T o. 1894| 31 versch. [95,60bz N 903 unk. 1912/4 1.1.7 1100,00 i\— 4 | 14/1 7,00G cin Bard (Siri f 41 U E Bal & E E em.Be R 1.410 L A 1906 unk. 1916/4 1:17 [100,10G 4|44|11 (15,10b1 Ung-Ga Be, Silb,)/4 ae do ult S2 4 111471019025 do. Menke. -Pf A L E 4 unk. 191714 | 11-7 [100,7063G 4004| L100 E0S orarlberqe WeB, „6 | 1801 do. TIT 10 S ,25bz do. Re, o. i. Kr. 3x a —_,— do unk. 1919/4 E 101.006 61614 1,4 90,60G Dux-Bod É) ddn 4 1,39 L do. 1902 unkv ai 4 [L470 do. Huf, 4 O E da: , 1889 _|8 1,3,9 1101,10G aan do. TtBa A1 LUE - Ra B 4 T A R EN p.«B.-Pf. 4,10 |—;— o. 1894, 1896 * ‘[32/ Versch.192,70G do. Gld. ö. W. ‘410 - do. 1906 unkv Lf 80.76 D B wee «Lir do: Kon Hunt 1918 2} veri6/92.501G | Ausländische Ei do. Silbee-Bai: T L do. St.-R. 1.9592 t 117 00 2,409,70ba | Türk. Tab L 4 | 117 [olz peeNom.Ob0lut.104 | 1.1.7 Tae Stat Fisenbahnstamm do: Gold-PAOr | 1.1.7 S do. ult Se NabiG | da. ul Sept] D | 13 lal80bG | do: do. 87,31, 9631 117 (101.9004G | Brie 0 mprioritätsaktien. gd ptn ronen - 8 | 117 760 do. a 64/ 5 11.7 4350 Pfandbri . E pes ' L 31 1,4,10 93,30G runnérLotalb| 6 Z 4 | 1,1 A nffirch old-OblL.13 117 78400 do. 5. Sti Es 5 139 35,00bzG ? efeu. Schuldv ' vp.-A.-B.Irz,120/3 1.1.7 194,590G Buschtherad. B|13x| 1 T asch Sur Bares 16 | 141 A =DA Bode 0 1410 Es 2 B eutscher Sy erschreibun eni R . ej 1,1.7 |—,— do. ult. Sept. 0314 | 1,1 E d b erb. Gold 89|4 cit 95.100 «Kred, 4,10 |[—.— ayr pothek gen D L Es 314] versch. Czak.- . ' 9. do. 1,17 N SE o T sei -| de L enann | e ahn x4 vi d Ti P SLARNA 2,2, 1 14 stay | Huben eitn nt H P T do. 1886 R Mo g L AND 1.1.7 [100,4 do. «do. “4 | verscch.198/30 aswau- Step L Jt L L mbera-Czern. fifr./4 | 1,5,11 94,760 F o. ar.| 34 10 av. Hyp.- (88) 1, 0G D e idv: vers.198,30 ronst- 4 4 , «do E ‘ul——- de. 1880 gr 54 61 B bu Werosa it iee | e 10 m li 34 veri (22108]G Eembrözernow 819 Et ri |Dfng, 1s. 150 1117 . do. L E do 20p.-BE-Pfdbr./4 | vers 94/60 do. 14/4 | versch.199 „U.St. i.Fr.| 6 8/4 1.5.11] Raab-O 11/1062 do. St.-R 1967| 21 | 18 Es o. do. „14 | versch.[98' 1907 unk versh.199,60G do. ult, Ser l 6,614 | 1.1116 1ab-Oedenb. Gld,83/3 | 1.4,10/74,2) do: St.-R.1904| 34 | 1: 9 196/50G do. do abg. 34] vers ,50B do. 1909 ¿nte 17/4 | vers [100,75G Or.Esh.B ept, :11160,75bz Súüdöst. B. (Lomb.)|2,60 1.1.7 [60,00 do. 1306 S | 128 |—— 0 do r d9: ,/8 | vers 49275G do. Komm E 19/4 | versch.[101/25G de Eb Bt.-G| 6 1 5 14 161,10bz do, o. 23% 14:10 60,0 Sw 6,2888 3 128 s do V TL uf. 14/44) vers 185,75G do: do! Tig u.18/4 1.1.7 [101/90G Raab D. 181A131 262d L da OEUS F117 1020 do. E-R lay 3 | L S do. IIL'IV dg’ 16/4 | veri 01,8063G | *9--BV-Zt S194 | 1.1.7 [102/00 Salib Euer. 1,| 9 [4 480,90131480,90bs | G E Ser M4 | 1511 Serbisete . 1890| 3 LL7 E do. uf, 15/4 | vers 0b do. XIV-XV 4 | 1.4.10/99,50 S Sdöst.( „u.Tr.| 31| 4 1.1123 50et.b;B : | Gr. Russische Ei i : Siames Art n 20/ À 1.5.9 |—— T Ove 00G | ”* Pldb.-B 34 verich./9420G Pos (Eb)iF,| 0 | 0 4 | 11G | ho. D ald Siames-Anl.uk.13| 43 LL7T 181/09 Dot I uk 1634| 117101,20b db, XVID, 4124,20G . ult. Sept. 4 | 1.1 124/25 T LDoR kleine/3 do arde 1 11710 873biG Brin :E7bL I uf 18/4 LLT 10006 E do XXu T yti9ió/4 vers.99,70b4G Lr Arad u, :49/9 141 11 24/10824,00b4 Ruret-Ghart-A- 86814 mitt. A T0. XVId 4 f unk 499,70b a C 6 E 7 DD 1889 do abg,| 4 10) —;— do. 4 |v do. XXY 1912/4 | 1.1 G Pr.-A. 1.1 |—,— Mosfkau-Jar,- 4 do: ult Ses: 4 114740 26,75G do. H e 100,00G do. XXVIT uh 1214/4 14:10 100 30G Kursk-Kiew 616 14 | L1I—— Moskau- G A 4 R s E Ss | 2 Wat r I BAELRG (Ma do. Konsol. 1890| 4 15.11 (88006 | 9. L T Sey (98 1410 101008 do: XXU uf. 19194 | 1.1.7 100,30baG | do. ult. Sept.| 123,60à,/76k 1226001G | od: ligationen (4 do. unif 1003. 06| [e HLO I xe -XV 20G do. XXy7 it. 1912/3t| 1.4.10/9 ¡0b¿G |FA ußsh,| 0 | [f814pSI— /70bz | Orel-Griasy kleine4 uv 10S A L E do. KX uf. 19168} 14.169820 do. XVIL, X (3 1.1.7 (98.2563 ußerdem 94R. Pav. * Außerdem 31 do. do, “1 do. ult, Sept: 1.3.9 194,206; do! ovp.Verein Aa! 14200 75G do. Kleid at 1918180 M 22106)G Balt.Oh.i.Dl, 6 li.Rd14 1 1.71118 E Trandta R n... 4 do. 1205) 4 | 1,39 187/50 Disch Hyp -B S7 do. bo L 4 | LL7 a0 Can.Pac.i. Du] 118,25417,80% zansfaukasische 5 r/3 do. 40 Fr-feseseR LL7 [8720b4G do: BLIV-FT/5 | versch. T zo Kom.Öb. Il uf 3H L1L7 05G do. ult, Sept TRdiE) 171182,008 2g 1ri8 N Riaue: S ept. t. p S 1500S LA do, EIA a2 Fu L 10230G e u VT unk E E 101,90G Yennfylv.¿ Dll, 64 G (Get n 108,266 20bz pélow-Woron. ies s s , * edo. 4. s 1,7 1101 do. ult. Sept.| L —— «do, a B t | 1 P RguO| R akt (ese | K h M 117 U sa n Be R n E L E E e E B S HEHE= (ete B da. mil.i feine 4 | 1619 E do, U, XUIA uf 1384| de SIOLER S Mb-bvybt 65-63 .88 bo | 1/10 24206 | Gotthardbahn] 7 1 6,6 4 | L176 ei z@ | Motfau-Kw.-Wor, 09/44 ept N ,75bz do. Kom , IX/33 .195,0063G do. Hyz 21) verf 99,90G do. ult, Sept 614 | 1.111760 Mos do [A E 9. Kom-O.TuL17/4 | 14109 93 75h: R: „Hbp.-Kom.. 4| versch.192,80 Stalien. Merid. ‘+1176,00b4G osfau-Riäsa do S uk1813t LÉI0 105 006 L «Bodenkr. 34| 1.4,1019320G e 6 l G P Mosk -Wind-Ryb. d 4 « u 1884| L [20,15G do. V V ITA 4 11 Ital. Mittelm.| 3,4| 13871 R g 00, 1898/4 1,7 194,75bzG do. LX ut.10/4 | .7 199,80B do. ult. Sept.| 3414| 11 T0b4 sésan-Koslow 4 ¿ _TXA 1.410100 Lurb ; «1 1—,— Riäsan-U * 189d uk. 1214 | 1 00G „Pr.Henri| 6 3 ralsf 1894/4 -4,101100,20B E Sept. I 5 [4111 1136756 po do. 1897/4 West-Sizilian.| 6] 9 185,604,308,75b, | Suinef al 10a a l 1898

1 , «1 182,90bz da. vil aut