1940 / 14 p. 4 (Deutscher Reichsanzeiger, Wed, 17 Jan 1940 18:00:01 GMT) scan diff

d. F F D: 1 it - E R E B. e l 2E E G Ï B | Heutiger | Voriger | Héutlger | Voriger Heuti R a 1 V [| Vorig ger | Voriger (8 E E E E Ä E ETLERO —— ——— [m L E —— ——_ | Sotiaer Ms | Heutiger | Voriger S | Heutiger [ Vorífg r do N S1 D 4 E E O L T -———— - t Bomm, lds. G.Pfb., i Berlin. Hyp.-Bk.Gd.| j E 2 i i s fi E (fr. 8%) /4% | 1.4.1099 b6r [99bGr Sup, fandb. | Gld-Pfdbr.,Em.3, bg jut rieg Westd. Bodenkredit S E Tore E [Meutiger | Voriger | eutiger | Voriger | Meutiger | Bortger | Heutiger | orie , do.Ag.1n.2(71 [4L E E S ¿ : 11-13,15-17,1u,r.v. anf RM - Hyp.- Gd.-Kom, E 7 / E Î Hl as do, An 1 (fe6H) Sto! =6 25 D a Si LLT (08/5bG [9850 G 1. 1. 1930, 83, 96, Pfbr.1926 Ser.5-8, n.1.b, 1.1.30, 1939 4% | versch./98,5ba /98,5b Q C E | L éj i Indi s Erdmannsdorfer | d | 5. Meine n p do. do. NM-Pf.S.1,/42 | 1.1.7 | _ do. do. S.3,1.1 © | 1.410 /98,5bG 98/5b 6 1.4. 1934,36,1.7./ E 48 versch 6G do. do. E.13,1.r.v, I 60 Thi L098, 2.1.42/100)5 (1.1.7 /97,26b 197,26b rente LEE Í L 410 Deutsche und ausländische Aktien. | a6sa.-Svinn, .|6/1| 1.1 121,25b |121b ear L H «E Es 31. 12. 1945 | | Wi | 1. 10.1924/4% | versh.|99bGr |99bGr 9 VeriQ N —_6 1. 4. 1932/41 ür, Eleftr. Lief. V0 V 189 Erlangen - Bambg| | J i | Netallaeselliiafi Vi 6 Tiioli2a0a [1296 do. (Abjind.-Pibr.) 5x | 1.1,7 |1046B 1046 v. 1. 4. 33 4X | vers&.[98,5b@ (98,5 G do. Em.5, 1928 v0, j do. 20 E14, 1.4.24 L900 | Q s do. do.E.21,23,urv,| | 1°4-10/98,6@ |98,5b @ s Lan 1.4.49|100/5 1.4.10] Je o E E i aa 1. Judusftrie. Banmwollindustr.| 3/2 1 1-| 1506 G der n. Meyer it. Co, 6 | [1 E j omm, neulandsch. | f 6, 1,4.385/4Y | 1.4.10/98,5b G 98,5b G 1. 1, 1933/4 1.1.7 |/99b Gr 2 n S Lo L E 1 pp „golenHütte | " Sron Nene ‘6.1 '|8/ | 10 E 1. Neyer Autfmann 8/2| 1. - 1176 G f. Kleingrd.Gold- | Braunschw.- Hanu.| | Y do. E.6,n.r. v.1.7.32/4% | 1.1.7 |99b G r 0 Kom.1927 Serfes, do. NM-Kommun | versch/98,5ba (98,6b@ RNM 1937, L 12.491008 1.6.12) S 99h 0 Kron, Rent. 4 1,6,12 A nltat Fabr M LEEOS a Ed a O D 8 R A S S i 2fdb.(Abfindpfbr.)'5% | 1.1.7 | | B Bold-| | do. Em. 9, 1.1.1933] 4%] 1.1, 30. 4. 1932| 4%] 1.3.9 |98,5b G ¡141 do. do. 3 2.42/100/4%/1.6.1 9 0, SleM Oa a i G E O T e (8) 3,756 6 | Mia; | [Li [1805 1816 le Ä, Salben dis, u E | Min M Da Li BhlaE i 1.1.1 | 6 u do, Em. 7,7 (Liq.-| S1 Hl E Os Breu, Piddr Ban S G La | 11,7 /98,5bG 198,5b Q E C Bey ba Go I l.- G, f. Energie-! | Sagbara A e 4e 6/2] 1.1 1806 161b f M Ndb. (fr 10D | 117. | —@ | 31/48 | 1.1.7 | —6 6 Vfdbr.)o. Ant.) 51) 1,17 | 101,5b G Gold - Hyp. - Vf. - Gold Be M : kohlen Araftstof| | | | eis.Tor 25er §8| 3 Wirtschaft ....[7 71.7 [12566 [126b Ea 4 s ges Mi 8 | 1.1 155b 155b | do. 31.12.29 (fr.s%) X | 1.17 | —6 [99bGr . do. 26, 1. 11.81/4X | 111 | —6 | —8 do. Gd.-N, E, 4,14| | * ; Em. 41, 30.9.1931/4% | 1,4.10/996 Gr [996 Gr S 104 Joa : NM-A.37,1,3.42/1005 |1.3,9 /99,5b (99,25h o do.5ern.1er8é| 8 al0.Kunsizisdelnie| 2) |1.1 Nei Sute e inn L (1E POBTSE ego Mo T | J do. Ag. 1—2 (fr.7) 4% | 1,1.7 |99b Gr | —6 o. do. 27 (fr. 89,| * | N | nrv. 1.1,30,1.10.34| 4%| 1.4.10 /98,5b G 98,5b G da Em. 42, 31.3.33/4% n - 99b Gr E et 17 00e - ( Ver. J.-Utrn.Viag | | / I do. Grdentl.Ob,!| 4 1.5.11 [sgem. Bauges. E 7 ¿be oen | | L 18v i 10] 1 143.25 4 do. Aq.1—2 (fr.69) 48 | 117 | —6 | —6 1.11.3822 4% 1117| —=6 | —6 Meckl. Hyp.uWechs.- o. Em,45,46, 30.6. Dtsch. Schi ffspfand N RNM36, 2. 5. 1942| 4%/1.5.11/96,75b 96,75b * i. N, Nr. 36 } 64. E O O 1-1 (1288 Ms Feldinühle 4 | ! N A E E / q. 1—2 (fr.65//4% | 1,1.7 : | . S4 11.1, s R 46, \ch. s A104 ‘l. , ; N Nr. 6 3 D T octmint Feldmlihle Paptier.| 6 1.1 118 Mlilhetine E 4 do. Liq.Pf.o. Antsch. 5% | 1.1.7 |/103b Gr | —_ 6 do. do. 27 (fr. 69, | Bk.G.Pf.Em.2,4,5, 1932bzw.1.4.1933/4% | versck.|99b Gr 6 B Bis Ver. Stahl. NM-| | | | i. Q. Ne 24 L A 2, t n a S as Allgem. Clectricit.- | | i Felten u. Butt N|T1| [11 [148 5b 80 Nil ter BDerg- | L: S Ü L L OoE, | A 8 Ser.1,1.r.v.1.1.30, do. Em. 47, 1.7. 33/44 | 1.1.7 [99h Gr 99b Gr Schitta Anleihe, 1. 5. 41| |414/1.5,11/95,25b 95% G A S B 00 Na toe ejellschaft,..,..} 6 1.10/124'{b 1246 / QMIGEE E R. E E ria p esa 4 1.1 f _ t ) | T L, Schi ffspf. Au89. 4 2) 99, 99/8 l, &, Nr. 20—21 u. 234 ff f+{ mit Hertifikaten-| Am Papi | Fraustadt Zucerf,\ 6 | (1.9 121,25b e L, Mil | 102b : ! (fr.54Noga.-Pfd.)| 4 | 1.1,7 /93,25b 6 =4 do. do, 28 M 6 1932, 1929| 4%| versch./99b G r —_— 6G do. Em. 50, 1.4.3544 | 1.4.10/99b Gr 99b G? Ge Z «ika Vorarlbg. Jllwerke| | | | | i, @, Nr. 86—87 n. 100 ff R U H tifikaten,| A mendorf.Papier| 6 1.7 82þ G 81,75h Friedrich3h!litte Bgb6| 5% [110 Ee ¿ ler, Gu 1 111 260 B E Sächs. Ldw. Kreditv. | | do. do, 29 R do. E. 8119,1.1.33,34| 4%| 1.1.7 |99b Gr 0 do. Ent, 43 (Liqg.-o do. NM-Shhiffspf 2 | L1, y 98,5b Q RM1938,1,5.1944/100/4//1.5.11 95h 95h E q. 2 f 11. 100 I, "& a 9 g T 9 mperwerke Elekt.| 6 | 6 1.7 /139,5b 139,5b Froebesln Zucder- | | | | Tos e | 11 e O S A | | | do. N do. Em.101.11,nrv. Pfdb.)o.Ant.-Sch.|5% | 1.1.1 | 101,4b Au3q9.8, 1.4 1944/4% Westdeutsche Kauf-| | än t E 26—28 u, Talon, S8 f. N, r. 75, Anhalt, Kohlenw... .| 5 1.1 /133,75eb G 135 B fabrik E 6 |1.9 [1228 123: E | | 1.10.1931/4% | 1.4.10| —6 —_ 6 31. 19. 6 6 1. 1.36 bzw. 37 43 yersch,/99b Gr —Q |Preuß.Pfdbrb. Gold E 1.4.10/98,5b6 198,6b Q hof, tilgbar zu| | \amtlich mit neuen Bogen der Caisse-Comm, do, Vorz-A. höchste T ETTLTE D 23 Natronzelltof n. | | | | Îdo. Gd.-Vfb.N.2X| | / do. do. 39.1 D | R do. NM-Pfb, Em.12, : Komm.Em.17-19, leder Zeit. .,.[105/5 [1.1.7 | 104,25b A Mh: 6X D, 115 H 8 L S E | lde us Fe 120 a 2D 4/ | | -— do 281 Gr Pr 5 | s; ( N - Netarinorfs 5 1 2 1. 11. 19980/4% | 1,8,11) do. 261. Erw.v.29,32 | L e U Q 81.12.1931, 31.3. Buckerkredbt.Gold| 2. Kreis- und Stadtanleihen, C Mrs (140) F Gebhard u. Co. 18/2) [1,1 142,7b | leite Nette R s d è | SWles.Land{{ GRk.| | | L.-Pf.)o.Anteils.| v1 115 | [101,75bG | do. do. E.14,1.7.47| 4 117 | —6 - (3 bezw. 30. 6. 1932/4% | versh.| —@ |98,5b 6 Eer.1-4, 1.10.29] 6 [1.4.10/103b [103b 9. 8ellst.u.Papier, Gear Rog e I a a B E E E E a iog0l4% |1410[00b 8 [99b G do: GoldeSom 24 | | do.Gd.-Pfb.Em.7,7a) do. do.E.20,31.3.33 W T 1.4.10 2 Q 98,5b G 7 Mit Zinsberehnung f! Aschaffenburg Gehe n. Co Hz | 11 /927h /91 Bb Bf. f. } ILIÎ _ 356 do. do.Em.2,1.4.34| 4 | 6 L 1.1 —_ 6 98,75 G (Liq.-Pf.)o.Antsh.| 5% 1.4.10| 102,25b G Sch sd Ohne Zinsberechnung. 4 4 s G Kellstoffwerke „….| 6 1.1 1196» [106b G. Genshow 1. Co.| 3,2 Ls T1en G Tel | (fr. 8) | 1.1.7 | —@ do. do. 26, 1.11.81/45 | 11,7 |98,5bG /98;5b G do. Gld. F. E. 311.6, Ll, u verschreibungen, Harpener wergb.| | 7 @ Memel 1927 (ohne tla8-Warke „....| 6 1.1 [127,5b 127b Germania Port- | | N | | a E 26 S do, M U p, | nrv. 1.1.63. 1,7.32| 4y/ 1.1,7 (98,5b Gy a yp. Pfdb. Nethe 2 ) d DIM 35, t. t, Nr, 5|4%*| 1.7 /118%b 118,75b Kapitalertragsteuer) f B | | Angsburg-Nilruba. land Sea 5 1.1 /110,75b (110. 75b Bs 1,7 /298 B (2116 do. do. Liq1u.-Pfdbr. 231. 12. 41/4% | 1.1.7 /998,65bG [98,5b @ do.RM-Komm.E.13,| bis 4, 81.12. 20/4) 1.1.7 | —@ 99b G r a J ndustrie u nd Ba nlef,; *+ Zusaßverzinus. E Maschinenfabr. X 6/2| 8 |1,7 152,5h /152,5b GerresheimerGsa3- s e Nie er 11 | L j ohne Anteil... 5% | 1,1.7 /102,78b _— do. do. 89, 1.11.44'4% | 1.4.10/98,5b G 98,5b G 8 1. 10. 1946) 41 1.4.10 /98,5b Q 96,6b G do. Neithe 5-9... 44 | 1.4.10 99b Gr Mit Zi b Eienens u. Halsfe | Ohne Zi 8b Augsburg. Brauerei Be Ne 11 —_ 124,56 LoED ) L was _- ¿9 do. do. NM-Pfdbr.| | | 930 6 D | | Med. Kred. u. Hyp,-/ s M.10,11,14,15/44 | 1.1.7 | —G [99bGr nsberechnung. H 30 N. 1, 1942| 6f| 1.4 |192b 195eb B ELere Unn Sa O hol = M Bes.f elektr. Untern do. La [1285 1297 E G Mf E as 1zia Gy «S RM S. 4, 2.1.42 i z E s Í a Ld) 1 5 j E rer | Psandbr, l J d 10,0 Sonn M M) 1s M “ra 110.88 1 e 2A 4 unk, bis. , bzw. verst. tilgbar aB ,;» E + Zusaßverzinsung, 1. s. vir, 11. Bucar. 88 kv, in M 4% | 16,12 Zdi.Loewen.Co., do i as ,16b chle8w. « Holstein. | andbr. Ser. 54| 4x| 1.4.10| e , do. N | U 17, 1.104 4. = 3 r A ; 0. 95m.T. in 4| 4% | 1.3.9 Ÿ¿: Ges.f.el.1tntern. Al | [dsch.GPfbr.(f.10%) 4% | 1.1.1 | do: do S, 1226| ¿1 117 (027600 (006A S. 1, 2.1.1942 y - b ido. M. 18-25, 1.4.32/4% o/ —G 9956 Tg. Elektricität i E UL Ege) ‘or E E 4 | 117 S, 1—2 .1.7 |92, 192, , 2, 4%] 1.1.7 99b 6 18-25, 1.4.3244 | 1.4.1 »Gr n Aktien konvertierbar do. 98 m.T. in 4 Aktiengesells{ch. .| 7 L11490 r | i do. do. Au39. 192445 | 1.1.7 99b Gr =D do. do. S. 27—42| 4 | 1.4.10/92,75b@ (92,75b@ | Melenbg.- Strelib| E do. 9. 26-30, 1.1.3444 | 1.1.7 | =_ 6 99» G r s Me 1. 10. 42/101/5 1.4.10/100Lb 100,75b 2 Zinsberehnung) Budapest 14 f Á L Bachm. n. Ladewtg| 5 E 89,75b Gilde ege E 8 18/1/17 | i 1436 „Nor see“, Deuts, | / fe d0: Ruda id | LLT e F ua O | Hyp. BL Gd. Syp, R Bi I L2G 99b Gr bo, 9. 39, 1.7.45 100/5 [11,7 [1008 1008 äa j g). D A LE el, Balcke, Maschinenb.| 6 1.1 1176 78 GladbachWoll-Jud.|8/3/8/4/ 1,7 | —g 2a x doseefis Jerei,, T E E _— k do. do. Ag.26 (f.65) 4X | 11.7 | E Vodencredit G1d.- | Pfdbr. S. 11. 3, do. N. 35, 36 11. 39, Felmtauscchd.74 ‘N arben tndusl, Monop.) 27Xi,£| 63 10 gasalt- Actien-Ges.| 0 | 1.1 63b 63,6 Gla3- u. Spiegel] | | | El, h j do. do. Au8g.19274% | 1.1.7 | F do rg E- 2, 1.10.86 4% | 1.4.10) —@ (90bGr f: Mecklb. Kredit- 2.1.1936/44 | L1.T | —G@ |99%bGr Doll.-A.20;tilg- N 1928, rg. 110 6f| 1.7 (131,6b |182b copenhagenStdt| | “* E o —d (5 Tau edidsl [au = | éa E E E aas F! I O Aug. 0 | do. NM:-Pd En | l Suvotb Ba, : bo Netbe 87188, do, edit fed, Zeit 1055 |115.1,7| wis + Legitim.-Sch. B| 1910-11 il 4 | 15.3.9 Bavaria -St, Pauli Í | Glauziger Zuter .| 65) 651.6 /159b [159b Def Sina! | | i : 91. 12. 954 1.17 | s L 21 190 La 99b Gr p1-1,1982 bzw. 1999 4 1.1.7 | 100b G 1.4. 1936/44 | 1.4.10| 6 99b Gr Dolt g 2er 6 «v ï + + Zusayverzinsung. bo 1600 As E DYQUIEBLEE S [G L110) S Glückauf -Brauereil 7% 110 d Esel jahn-| | f EchleamHolst.Ldsch.| | s o. do. E.6,1.10.41/4% | 14.10/99 b6r [99b6r 0. do.S.2(Liq.Pf.)/ 58/117 | =—6 —=@ do. N. 40, 2.1.3744 | 1.1.7 | Q |99bGr Bir 25;tilgs/101 ; Lissab. 86 S.1,2f' 4 l 117 Bayerische Elektr.- Gebr. Goedhart.../ 6 | 1.1 141bB8 (141,5b E 4 | p Krdv. G.Pf.(fr.6%)/4% | 1.1.7 199b6r | do. do. E. 8, 1.7.43/4L | 1.1.7 | —=G s[99b@x [Meining. Hyp, - Bk. do. NM Reihe 41, do. jed. Beit/100/4%/1.6.12| = Ohne Zinsberehnung, O H Liefer. «Ges. „„..| 5 LI | E Th. Goldschmidt ..|7/2 1.1 149b 149% E LO0 S | 1-1 do. do. 1930,1.10.35 4% | 1.4.10| 6 | =— 6 do. do. E. 9, 2.1.44 W|LL7 | Q 99b Gr Gd.-Pfb. En. 3,8, 1.10. 1942/4% | 1.4.10| 6 99b Gr D, tausch d. 64 Allgem. Elektr.-We), C S4 AL 7. 17 m, n, Vog.] do. Elektr.-Werke.| 8 1.1 1825bGr 177bGr Görlißer Waggon | 4 | M CHErE, Siemens) | | l E 0. Od Gyp.PfE 104% | 11:7 j00bar | E 0080 do. NM Neiße 42, geesAnleihe28,/101 S.41900, rz. 1948| » | 1.7 | = do. Motoren-Wk..| 8 | 11} 1476 StanAften. (717 (L700 80760 I egudertvecte | E: do. do. 1931, 1.1.3647 | 1.4.10 G | S do. NM-Pfb, E, 11, bz. 30. 6, 1931| 4% versch. /99b G x 99b 6 r 2. 1. 1944/44 | 1.1.7 | Al 99b Gr B 1. 5. 1943 [100/4%/1,5,11/94{b _- do. do.S.5-8,05-11, d do. Spiegelglas3f, „| 44 51 ars (89,5b do. do. Vorz.-Akt.| 6 | 6 | 1.7 |129b 1129/75b NM p.St.z.200S ÿ. E EAI i do. do. (fr. 62 [T LLT| =G s 2.1. 1945/4% | 1.1.7 |99b Gr 99b Gr do. En. 5,1928 vb. P 7! =@ =@ do. RM Reihe 43, B iters NM26 6 |1.5.11| rz. 1953| » | L7 A N 3. S # J. P. Vemberg …./6/2 1.1 /139b [140b Grigner-Kayjer . 1s T 835 B 87h Oren tein. Koppel) | | j do. do. (Liq. -Ps)| | | do. do. E12,1.10.45/47 | 1.4.10/9%bh6x |99b Gr Ei 011 1. 10. 1944/4% | 1.4,10/ —@ [99bar pl f-BraiteJud.| |6f/1,2.8 | ‘— - Deutsche Cout. Gas ; 9. Sonstige Anleihen, V E, Milde Groß-Lichterfelder U Bahn edarf A. | l o. Aut.„Sch.'5% | 1,1,7 102,75b 6 r/102,25b do. do. Em. 4 ....| 4| 1.1.7 |93,5b 6. [93,5b 6 nrv.1.1.32,1:10.91/ 45) versG,| —@ —6 do. (Liq.-Pfdbr.) o. FEZus.-Zinsscch. Dessau 84, rz. \p. 42| 5 | 17 | = O ; König Ludwig ..| 5% |L1 | Terrain f. L 0 S E u.Bahnbedarf AG, | li t. do. N M-Pfddr | H | do. _Gosd Komm. do. Em. 15, 17, 18, , Aut. -Scch,|5%{ | 1.1.7 |101,6h 1013b Beate 1939/40 Deutsche Gasge1. 2 . hne Zinsberechnung. Jul. Berger Tiefbau) 8 1.1 1141b Q 142,5b Grün u. Bilfinger 8/7 [11 1941b E uernO rensteinu/_ | La S 2 k R O B S s do M8, 1, 10.96/44 | 1.4.10/98,6bG 98,6b G nrv,1,1.3463.1,7,89 Nhein, Hypoth.-Bk. Verab 2 e E S 102b j 1919, rz. b.1964| 5 | 1,7 | = Chilenen Hyp. Gld. yergmann Elektriz. 6/1 [1,1 13368 E bruschwis Textil, 6 | /1.10/115,25b [114 P dd [ [65 R E 2 d Goid Golde) H Ä s E . ore Em. 7 It. bzw, 1. 7. 34] 4%) vers. 99h Gr 99 67 Kom.N.1-3, 2.1.33 4% 1.1.7 |98,5b Q 98,5b a Qn .S ; wal t do. Solvay-W.,09, Pfbr. 12 in 4* 5 |15.2.8 Verlin-Guben,Hut- | E | S3uano-Werkle ....| 6 1.1 |/95e5 B _ u L gt AEIES 6/2! N / pufdi r. (fr. 84) „4% | 1.1.7 | G : Lip Erw, 2. 43/48 | 1.1.7 |98,5b G 98,5b G do. Em. 22, tilgba1 | | do. Neihe 4, 1.4.34/4% 1.4.10/98,5b G 98,5b G RM g Ludwig rz. b.1954| 5 | 17 E n ? 2, fabrik Great e 8 | 1,1 13535 135§h E, Gundlach …....| 4 |11 z 2 « Vraßt S S Aa E E G S ts{ch.Genos\.-Hyp.-| ab 1936| 4X 1.410/99%6r [99bGs do. N. 5-8, 1.10.35/4% | 1.4.10/98,5bG (985bG |gra, fob a # 42/1005 [1.4.10/99,76bb 199,78b do. Teleph.u,§abel Dän, Kredit - Vers do. Neuroder@unst| 0 | 3 |1.7 878 68 5b F. A. Günther u. S,| 0 L1| 570 G Passage“ 2 | E | t 6) L po: 5 | E S. S G a0 Gd. Hyp. Pfb : do. E, 23, 25, nrv. | E NM N.9,1.7.44/44 | 1.1.7 /98,5b G 98,5b G RM O ECA 1912, rz. 1943| 5s | L7 s, _— S. 9 in A Z U HerlinerHolz-Ront, M (| de | F F A 0] 4 45,25 G 45 3h | 00, d fdbr. | 1.111.4,30.9.1927, | 1.1.36 bzw, 1,4,36| 45 o. do. Neihe 10. M 38, Folge 1, Eiseuwert (x . : L 0. Kind - Brauer A0 —@ 6 utt ‘oor O 4.1 9, fi N O S 1.1927, | 6 bzw, 1,4,3 4 versch.| —6 0. ethe 10, i j werf Kraft 14, ck ) lel a] eivers Sie 6 | ; S sl (fr.54 Noaa.-Pfd.)} 4 ! 1,1.7 S ql: 4. 1932/4% |.1,4,.10 100bGr |100b Gr do. NM Em. 27, 1.4. 1944/18 | 1.4.10/98,5hG- [98,5b G do. NM 1. 2. 1943 100/4% 1,2,8 95h 95b rz. 1941| 5 | L7 2 E Mexik, Vewäs - Aul g do. do, St. - Pr. 8/6 /8/4/1.10| —G =0 Haberm, u, Gucfes| 6 1.1 116,25b [116,256 Feuers M Cle, SeAl 0 | L S E Ê Ohne Zinsberechnun R. V P M, D | 1.4.1942 4X 1410| —6 6 Nhetn.-Westf, Bdcr.!| S E 38, Folge 2,| Elektrizit „Lieferg Pet A U E do. caft u, Lich | | Hackethal Draht-W,| * 1.1 [1586 158b R Z PereEreit | L.7 | | i n GZinsberech g. O 1,10, 23/4% | 1.1.7 | A 6 do. do, Em. 29, 4, Gold-Hyp Pfdbr.) Cañter E 1944 100/4%/1.5.,11/94ÿb 94,5h 1908,1910,1912 E abgest. in. M 41] 1.5.26 Gr, Ale 8/2/1.7 [157,5 6 158,25b * 6úIL 4 s ito jse/ 5 1L1| =— _ E a A L j E . E 5 - Abs - ol , t . eis 4 / | - E ter Lerkfzeitgs| Ù L Un eund 4 | j La : M U) h L | ÿ 4 u nrn, L106 T 0 “Q Des 6, 12, 10, 4,1% | 1.4.10/99b Gr 99b Gr wehr Gewer s are T4 G LT _— Norwegisch. Hypothb C g | M E 122,5b Hageda ..........| 6 1.1 |123,75b _ R E ui 1 i | E j U ge: 6 * Gen ales Se 014% Veri, h T . 9, 1929, 1931, M2s .| aurahîltte 19, rz.60| 7 S Ae 7 i : Y. VeleL, | 41 10, e Hallesche Maschiuf.| 1.1 970 b Nane D / D 26 (Abfind. «Kou.- 2 141b G /140,5b do di M-Psdbr.9i.8,/ | ; L 1945| U i a 81:19:80 4 0e L Haan P 1.1.7 /99{b 99h Neckar Aktienge 21, Se 1887 in Kr.| 3% L117 Peton- it. Monierb| 8 | 8 |12 (151,756 [1526 6 E e 5 100 Planeta Drucmsch.-| A | | j 1,1. 41/41 7171| —0 ai o. Gold E 0 A do. do. S. 7 „WerkeEssen sichergest rz 19g vdenges. Hochbahn ! Werke. Î Y e E E Rz A | Lo 110 6 ) it. 16 | o. S. 7,9, 17 , s sichergest.,rz.1963| 9 | 1.7 2 A Naab-Graz.Pr „A **| 91 L Werle .......,.. 18/8 |1,7 1498 149,25b * fr 7 Mo) H j j d) Stadtschaften. do. do. M.9,1.444/5 | 147 | —6 a (Liqu.-Pfdbr.)| s%/ 1,1,1 |101,75b 6 [100 76b 6 80.6. bg. 31.12.91, Steinkohle1937, Pberschl.Eiseubbed., do. Mi reBtaile] d S g Schönh. Allee i.L,/NMpS/1.1 | S Haudelsgesellschaft Bo A H A 0. Gld.-fom M2, da pAdUPNdDe) ; | er e s 91. 12, 1942 100|5 [1.1.7 |99b 998 Al | chtascjeine d M Bohrisch Brauerei, ,| 7 n [130b B für Grundbesig .| 0 11 | —6 a S Eiseu-]_ i | | s : i C1 4% | 11 10/100 Node an E Ad E 1,8 rdîa Bergb. Sad A O P . S « 0, Wf. 83] p, St. orna Braunfkohl.X| 8 1,1 E Es H Fir s . Leere 00s f F Lt a __ 10 bia 2, ç Li t | 1.1. 21, 1,30, « 00, Ser.811.13, M f J E sen Geiwfksch.20 g la Harburger Eisen u, ; N y : 18/6! g/2 L E unk. bis .., bzw. verst. tilgbáx ab, do, (A M, i Le L M 198 » 1 7.1934) 45 versch./98,5bA 98,5b a p90 6. 31, A 1.1.7 /99bGr l99bGr MM 38, 1.7. 1943|100/4%/1.1,7 [94,56 945, O S Schwed. Hyp. 1897 S S 2 S E H Os = Pongs u Zahn, Text. 8/4 E 50 - - “f rliner Pfandbr.- | i L T. 32,1. 4. 36148 |versd.| —@ : do, Em.7,14,13, | 0.do.S.15,31.12.34/4% | 1.4.10/99b Gr 9b Gr , E T unfdb. Et. / R N O do.GummiPhöuixx a I 25 An Poppe u. Wirth.) |L1| d i imt 6 old-Nidi r L: oob as 99b 6 r do Di M - ommun | | Z detV.1.4.92,1.10.31 u veri. [98 6b@ dée do d: S, 16, Lit 2 99b G E l 101.786 i w ; Treuhand f. Verkehr r b, Skt. iu 4 L117 g Oas-n Wasser-8. 4 |4 bu —_ —_ Harpener Yergbau| 44 1.1 /158,75b [159,756 S 9 L 44b : bd eia | A io L —@ o. do, Eu.24, nrv, ; ' 2. Erw., 1,7.35|4% | L1.7 [996 Gr “37, 1.4.42, 1:4,10 j , t! . V er Sl. auer. Bergscchlöß- Hedwig3hiitte. 616|114| , A. Pran; autpfs | {f (Liquid. -Psdbr ) |5 7 , Deutsche Hyp.,-Vc | Ua | . 2e Le le 09/44 | el, 6 Dfsche. C : * L U. JNd., 1923 Uk.30} a Ungar, Temes Veg; Ny E El i v eIUIgShlite..... . _ müßhlenz : | a iquid.«Psdbr).|5), | 11,7 [101,25b [101,25b 6 el sche F )Þ,o2 m! J. 1. 1930| 41) 1,4,10/98,5b @ 98,5b G do. NM-Hyp.S.18,| mie e Gas j ; 23uE.30] 6 | L11 |15,5b G —_ E N A pen, Braunsberg) 6 | 6 |1.10/103,25b G1) Heidenauer Papier| 0 S 69,75 P ULRSTAN G 612 132 5b nteil! O.AKE Gia | 0, ] S er.20-: ) do, do. NM E1m.26, | s 1. 4. 1943|/4% | 1.4.10/99b Gr 99b Gr Deutsche Eisenw, 100/5 |1,5,11/101%5b 1005b b) V N h ., ; 4,10 s Engl. Brunuen| 6 M) N a E Hein, Lehmann u.C,| s 1,1 [1396 133,75b J. O E o) 0 | I (182, [132b G P R AA Ciq A 0. 9. bz, 81.12.29 Ld 4 E / de Wo G E | ( isen. i j 6 erkehr. : o. zumFelsenkeller| 5 1.10/10 5b G Heine&Co. LCetyziel 5 s | 13 [9046 ; 9. V, Preuß „.,.... E l J ú d. Berl. Psd.-Amt|i, Z| p. St. | | 1,96b do e a QUO, 1081 N | vers), | d 99b 6 r do. do, do. Em. 28) * N s O (Liq. Pf Y o Antsch.|s% 1.1.7 [101608 [101 8b A UN 49 1.6.12/95,6b 95,256 Fz Mit Binsberechnung M “Uu Atediten, i granhaus Nitrnb;4/6/1 7 1.10} 158,5b E orte i 2 91,25bG |Preußengrube...,| 8 11 | S 2 i T L | y €.30,1;0t.3.02/ 44 | verl) 2A bl N, : | A ‘70. Antsch. Z j eErdölNY } E 5 Vi .11/ Vraunk, und Briket ele A Sia L E | 4 S. 13 (Abf.-Goldpf.)s% | 1.1.7 [101 76 | bo G08 L L O 2 6G M Be Vio 4% 1.4.10/98,5ba [98,5b a S Komm, Zee 27) 1938, 1.3. 1944/100/4%/1,8.8 |95,75b 95 06 Berlin, Verteyrs-UG.| E do. do. E 4.10 (Bubiaa)/8/2/ 8/2| 1.7 | e land-Zement «e ./8/6 1.1 202,25b RabbethgeuGieseck.| 6 | 6 |1,7 | —6 | —6 Verliner Goldstadt-| “| s S do. S. 34, 1. 1. 83/47 | 1.4.10/90b@r m4 Hyp.-Pfdbr, N. 1 # 00.0,00 S110 S024 IDaAC 98,5b G ® Dtsche. Industriebt.| | i ViM, tilgb. z.jed.zzeit| 4 | 16. | Draunschw. A.G. f e e E S bC L S | bstadt | S, T N a8 L s AGBGE i 9.1 81.10.81 U | | O ebt, «A.1CD.? l 200: e ; . V. , 70 7 L 8 E 7 j shaft&briese .….. 44 | 1.4.20 99b Gr |99b Gr do =. 86, 1. 1. 34 Á 1.4.10) 6G 6 u.2(\r.8%),31,3.31 4h! vers. [99h 6x 99b 6 do. 29 S. 7, As | E 98,5b G Lo MM 1936, tilgbar j O n Se sdde Industriebeteilig,/6 [s] 1,10/139,5b [136,5b Gr E A 8 5 A [139h 108 x L ooooo 8 48/4 1.10 191b [191,59 Brandenb, Stadt h. | | d G. 07, 9. 1, 86 (5 | 1.1.7 |99b‘Gr 6 do. 9, 3-5 (fr.8%), h, r da E 1 », j G R A 100/4{/1.5.11|/99b : - /99b S ü hne Zinsberehnung. lden ö, W. 1.4.10 a8 IUte-Judustrie| 6 | 6 |1.7 989 bindrichs-Aufferm. 8 18/2 L7 163e» B 161,56 R N G T gee E Gold-Pfdbr. 9; 6 | 0. S. 386 u. Erw. 30,6, bzw, 80.9.3832 Lts PLODAIES b . NM 39, tilgb. : S erlin-Charlotteub. | s z . reitenburg. Port- Se Ü Ss 4 L. 1 INathgeb 2W4a4gg0on/ 0s j 90b Q .Di8) N | ‘g Le PUeVOS/ 4X) versth, 90b Gz» [g9bür S. 8, 1. 4. 1943/44 | 1,4.10/988,5b6 [98,5b6 943 | i cs D do. Eparkassen-Htr j /2 virschberger Leder- Navens3berg. Spinn.| 5 | | | | (Liquid:-Pfdbr.), (54 | 1.1.7 [102,266 6 [1025 L} D 4 1.4.10/99/ Gr A do. N. 6, 80. 6. 33| i 99h : , : 1943-50/10044/1,5.11/97,6b 97,6h Straßenbahn 1901 | 5 it = S S OLN land-Cement..,.|8/2 1.1 168b 168,5b fabrif. j: Lederf enberg. Spinn.) R S | —6 q (Liquid:-Pfdbr.), (s5 | 2,1, i 102, ew L A 99/6 do, 9 93) 4 1.1.7" s 99b Gr Elektrowerke A.G. j M. V A s . S. 1, 2 iu Kr, É1T Bremer Vulka aoril. [7 L E Miel G |1.10/115b 116,5b 514 Gld | | 09, 2, 1. 574% 1 11.7 r =_ Q o. N. 7, 83. 1. 34|/ ¿Q 1.1.7 |99b Gr 99b 6 Sächsische Bodencrd aunshweig. Laus- pt: an Heinr. Knoch... V/8/2 11 _ a Sa MNeichelt | | ; Psdbr.d.Brandenb| | NM | | do. NM-Psandbr. do. N, 8 g5| 10 2:1.7 | E - : NM, rz. 2. 5. 41/100/4%/1.5.11/99%b 99 -- de8-Eisenb. 1885 1 ; Schiffbau 7/1 11| Hochof ‘bec 6 7 E | Psdor.d.Grandenv| | Mm | | ck NVi-Pso A E do. N. 8, L 95) 4%) 1.610/99bGr 9967 Gold - Syp. Pf do, NM37, 2.5.43 100/44 12:21 95 bb O z 0 s T0 *t. K. 15, 8, 35, ** Ohue Anreccht8\ch. | do. Wollkämmerei/8/4 U E Hochofeuwt. Lübe 6 | 6 |1.7 E shraubenfabrit „j 8/4 N 213b / E Be E T do Gd Sib A Jar do. 9. 10 E 8 P ata A ) 1 O ‘versch./99b 6 Elystum Brauerei N e r. 1932, 6% Aufgeld E E Brennabor-Werke 7/1 1.10137,5sb 1137,5b oes öaNene| : E E I & Meinecer „.18/4/8/4 1.7 | E if, tr.-S adi. 0. Od.-Pf. S, 98 v, N. : s (B18 100alAK N D 6 / 2 1982, y 93 É é Z s * „vin Neuess. Rheinfelden Kraft.| 6 | —, E N n lag 1 81 4 | LLI | 6 ohne Ant.- E d d») 1.1.7 /101%b G do. N. 1 E 1935) 4%! 1.,4.10/99b G r /99b Gr I N L 08 14 | 1.1.7 /99b Gr Q A af 1026 [1.1.7 E ns or Gin e E I MARE ae 6 U O 1128 p t: HoeshAG, 6/6 1,7 111,6b 111,75b hein, Braunkohlen | E i | L E 4 6 do. ou Ea b eri s E N L) ch6 2.1.7 |99b Gr /99b Gr p E Las 1.4.10 /99b Gr a Engelhardt Vai E D 1911, 1913 ..| 5 | 1.7 9936 E F Vrliting u. Sohn] 5 1.1 |92,5b S L S 6% l a ä S E de e 1,4 |257b —i E / 2.1. 29 bz. 31 bi: J : bar 10 do S7, 1184| L117 (gal " d 80,0008 Adl 2Ul A L E ogs R LOBEN M 28, 1932 .[100/6 |1,4.100 = f estl, Verl. Vorortb.| s | 1.7| 4. S schrei Me Œiseis . he» Werke, M E . Sblenetalatiol 11 [108,2 078 \ E | E O DE 1M E L 8 | LL7 98/5b G 98'6b G do, R sie ah (8 versch. 99bar [00bar S a S Lo e rro oon as a Essener Steinkohl. S U A E : 1, Schuldverschreibungen, werfe E 5 1.1 100,5G [100,75b A | po, Spiegelglasfó.| 6 1.1 /108,5b 107,5b I 1 E E | Did Bob A (98, j A 4 | M. 16-21,1.1,33, j RM 386, 1. 9. 41/100/5 |1,3.9 [1006 oon Vürgerl. Brauhaus, z G E S 1,4 do. Stahlwerte,., [6/1] 7 | 1.4 [137,256 [138b 1 t5 iy do.do, Vi6u,11 1 i 1a j E E Hyp. Bk. GM.- Pf do, dieibe e D, A VeriM 09 aT (09VIES E e x 44 | verscch.|99b a Fah!berg,LtsluCo / A a) Fndustrie Ana A S E Philipp Dolgmann 8/2 j L = 152,750 A O | j 0. Vi61,11,2.1.06/44 | LLT |- 6 v, Br. f, | L e 1 228 27 35, 36 erscch. É Q | aro; „0, , E T Z x Emil Busch Ovt A |6/ s : volzuann}| 8/2 L) „75h Kaltiverte 2 | F do. do Vi. 21a | 117 (O0GbGr | =G va dg h L Ba (4 | 14.10 /00b a 9968 do, 041 (2d D 2 e 1410 0b az saobar , | do „M0, 1,737 44 | 117 (006 ür L Ny GN 204 2081/00010 ati) arm ai sici, a: E Sachwerte. Mit Zinsberehnuung Busch - Jaeger L E E S S 76 B Rheinisch « Westjäl| | 17 S 44 S D, 2,1.1,82/4f | 1410 j M, 1 (Déob. Pf) LA 1-8-10/90b E bar. , N T ide S210 S „G, Fa ; ; A 5 s . S OaeN , E | Pubertus Braunk. 8 S A E C IAIEO| | 5 4 n 10) | L dE 1 bo. do. Mi.cU01.1.| ; do. M2 (Liq. P) 25 1:1,7 [1014 bo E L | VELONMAS ¡6 |_RM1939,1.8.1942/102/4 1.3.6984 98 Ohne Zinsberechnung. UArbed (Acióries | yrenscheidMetall,x) 5 [6/1/18 | Vuta, Hoch-u, Tief-| | S C E tE Cet G E E 24a 129 280 ( ao R E | 88 bw, 1. 1, Beth |1,5,8 log a dra do Soi Ba Lal M Ll _- I M O e - Ge M Uge PapieL : 5 8 a) Fnländifs be Neunies) 26 rckz,| | | Vf-Guldenwerke „| 0 | 1.1 63,25b (85,75 bal. s L [144 55 ee E O T 1.1 12658 [1263b | | p O l | ¿ ; 2 G , R. 26, 1.1,45/48 1; és NM19: G T 7 j i R O L | | 1D Itlebetf-Brailer | f a s 0 1. X (h | 1.4,1 99, 5bGr | —6G s pn 9,1.10.85/ iz | 1,4.10/99b Gr /99b G r (fr. 84), 30.9, 32, | do. Gold M, 9, 9a! eltend aare 100/5 [1.2.8 23h 1016 Görliger eiiN 1942 in §/105/5, 1.1.7 | | | L, YWitschenreuther 4/4 |17 84,5b G |84,75þb St.-Akt. FE, Div | | do. do, t. 19, 1.4.93/4 141 6 995b6r N do A M 144 | 1,4.10/99b G |99b G s Ge 7. 1935| 4%/ versch./98,6b G7 {98,5b Gr (Liq.-Pf,) o. Autsch./5% | versch.| U A S 09.70 Anleihe. a ; | 1 | * evtl, + Zusapdividende l | E Ç. 2ÆW.| | Braueret Miebed 5 | 5 |1,10/1085 /109eb G do, Melbe do | do. Vi l Se : : s | | ¿ E 4 V 937,1. 3.4: 1,3, 000.00. c S i a Ue, Zl al It; V Gs el! | . | ê L Los ] 6 99 £ 1. 4,1945]4% | 1,4.10/99b G L | ' N E E GelsenfirchenBgw. 3 Großkraftw, Maun- | | Cartoun, Dresden, 8/2) |1.1 152b 154,50bB | Niederschöueweid A) | if i (144 | 1.1.7 3 99,5b G 1 i ff | 1.4.1 /99h 6 31. 3. 33) 4% 1,4.10/98,5b Q 983,6h Schuldv, N. 11.2, M 36, ch c i + [6 | lo j : Ns E öchte Div. 6/0) | do, do. S8 1% E s „U N do. tom.9t.6,1.9.24/47 | 1.8.9 [88 5b 6 K Nordd Gruitder Ue| 1 2 ' r „6b Gr i Al M 36, 2. 1, 43/1005 |1,1,7 /99,75b 996 j heim Kohseuw. + |6 | 1,410 | M A Charlottenburger | i: Hüttenwerk höchste Div. 6%, | | | / do. do. M22, 1.11.8648 | 16.11| Q 6 (1.9.24 /4% | 1.0.9 [98,6b 6 |98,5b 6 ordd. Grunder. Bt.) 81.12.33 bz. 1.1.36 1% | vers. /98,5b 6 C f / Dstpteihßeiliber! S Ohne Zinsberechnung. Wasserwerke ....| 54 |[1.10116,25b [116.256 Kayser A-G. | R e toll | | : do. do i pt s A e: E | Od.PsddE 1. 9,6 do. 0 9, Ù La | 11,7 (98,50 6 98,5» 6 MATNERNN E N Co ver l s ¿ ä E ; J. G. Chemie Basel | 1 , Kayjer A-G. „| 5 1 _ | ch- A, Riebeck Woutau| 4,8 13| E 1279Eb Es . 25-27, 1 | l . Hyp.-L L O1 L 80 . NM-Kom. N.4 | : : : T att e E E Nybi1 Da 0012S 1 0 Viedel E 1.2.1. : j i y ; Gld P16 T E Ra Waaa f i E (Kohlenw.-Anl.) n S. ¿bs Lt Br î : | Nubui O 2 1.4,10 vollgez,| 8X Tit Ta E | J. D, )iedels | | f j L d 09,6b ar } n i 1 9,1,1,080/45 | 1,1,7 199b Gy “s É bz. 40.6,31| 4%| versch./99bGr [99b Gr 2.1.4244 | 1.4.10/98,5bG6 [98,568 Gutehoffnung3= R U Tao | Y E | | do. 504 elnges.. : L a d Oa T B Nas E É. de Paón S 1296 z | MiWt - Wb E do, En, 5, D28 U0| (N verTQ, 00h A 02s do, do. N. 5, 1.1.45 44 | 11.7 98/5b6 (98'8b g A E A Beligolo E ohlen20 unk.25*100/4%/1.3,9 | l Chem.Fbr. Grünau 5 | |11 Sltmod ten E | M 89 E Noddergrube, Brf, *| [11 ip i ( i [Led 6 99,56 6 ba e L 1:ULT —_ = (3 0. E, 8,12,13,11,/ Schles. Boden-Cred.| | 8. 1943 y q: i S E E, E i. K 1. ( 0, v. Heyde j 9, T, Of DEELE S | E E : . E De l lj. : dais N do. do, 9i.18,1,1,44!4 L S6 Q 30.9.31 bz.80.6.32, | Öd.Vf.E,3,5-n.1,v. | Haetbal “Diabit E A E O S | S do Jud Gelsent, - v Ll d s Veri , Le Beil | N osentga! E | E (14% | 1,1,7 (99,6bGr l[995bG | 1.1. 1933| 4% versch, '99b l 1.1.30 bzw. 1. 1,81 44 | vers, /99b G A 0H | ; S S : Prod. Pommue-| | E E E A Uan ,j.:Rosenthal de E S Ar [99,6b Gr |Frantsurt.Pjandb,-| | do Ec Lad, / s | Gr [99%b Ex O S | [ch 99b G G AN, 1OA 102/6 |1.4.10| —-Ziehg. «h + lle 1 Sonne. M1 ck do, A Ï Ls s mannu. Littmann] | Bo N z 99b 3 99, R D Rd a | | e D Sn | E (ckW, Z. S . y Br Vat Ole 0 1.1 633h 70b Il Il 99h Ú 1 ] aw. 1 y y| | ; 9: Gro U M1936,2.1,42 5 |1.1.7_ [102,5 für 4 Jahr Sndustriew Llauonl ala F 8 700 G Iosiger Zuckerraff.| 4 | L / L | E! E a I i ou baw, l. 7. 34/ 4Ÿ| versch./99b Gr 996 Gr da a bzW,1.4.1932 14 | verscch./99b G 99b G Harpener Bergv, A B Be b) Verke hr. do. Werte Albert 5 1.1 101b B 101,75b abe t E 8/4 | 1.1 1420B [141,75b Yojtocfer ‘Maga 1 | n | d j t | do, E7ur.v.1 8210 | 14 6lBOB A ou d rv. L880 Les (h) vers, /99b G a Ús 36 ba, L.1, 36 4 vers 99b 6 99b G R 1005 ./1.4,10/101,6b E Auslä disch f i W E Gihobeirunng Presio U. Stanzw, i A M ä R eDMUortgR G a “Ll | Mit Ninaähs S T I i 1,4,1 90 G /99b 6 Le 4.1.39, 1.1.36/ 43 rsch, r u L O S044 (4), Poesch-KölnuNeit=- ; s f i R e E Preß- u. Stanzw.| 7 Ll «ha Conta [f zerd.NiückforthNchf, 4 H Ln g «I berechnung. N L E ( 1.1.7 [99b Gr [99b G r do) Í b 35 45] 1.1.7 |99b Gr _ (; po, Ein 22,19 36, 4X | 1.1.7 |990 G 99b G essen NM 1937, ; 2 an Ï e ejtverzins[. erte. wêrlen at get, Notenztffer versehenen Anleihen Christophu. tuna 8 / 1.11 O S E A eel 40 18 [76bA |76ÿb Fr. ü orth i v, Ô | E O 85,75b i E : 42 | Ea L O de E A L 4. 1942/1005 [1.4.10/101,5b [101,256 Die Notiz der ausländischen Wertpapiere | ! ¿j Omen gehandelt, und zwar; Comp. Hispano Am. | L G E SNcoD Pl egareWe t 8 1.1 |155,5B 5, j 1,7 [96,75b G 6,756 G 1 i 1 /99b G Gs n A e 0X) 1.1.7 ¡10146 6 101{b G e Ras Do | 1.4,10/101,75bB [101,756 G | Hüttenw. Sieger-| |? | 7 , y kz ist gemäß Bekanntmachung des Börsen- |* 1 Zen O O) 120 41, 1, 20. deElectric.(Chade | S S | 1,4 /965b /97eb G E | : 1028 L 1 0 4 vers 2): r b6r « Kou, E.4,18,15, | h old - Komm, land NM 1937 v Doe f, 1 M: 2 L ole 00 L 00 T 7, 25 Ra x 19, g 2e 1, 20 A Ser. A—Of le "1 A | | | | | ( Pf T Es g | —6 erd L O | en n A 1.6,12/95,25b [96,20 ea uad Mond E E l ee L: N (seydt [8/4 [1,1 [2886 /233b Sachsenwert O Hfandbriefe i ._ E | d / 1 4. 36/4 L410 Q 933, 1,10, 1938 4%! vers, 98,5b G 98,5b G v1: 100,89, Jsenbecck c; i 441,09, , 1 + t n, UAlbrechts8b hn S a, do. Ser. ¿f [#4 N ha, PoOrzellanf. 6/2 1.1 149 G [149%h * 2/9 El / I E a i | j Schuldverichreib. | | f : | G O raa 8 .198, ; S 2 enbecu, Cie.Br. | | Pan L Li S N | El Kali-Chemie V L 8 8/20 % | | | j von Hypothekenbanken inmis E obl / j ile 9 00.6.0140) 1,1,7 [99,660 98/66 6 Sas 9M 1933, 1. 8.43/100/4% = “s S ê do. abgst.iGuld.öW8|; |1'5 {N Mf.nom100Pes Nud: Karstadt 1.1 /157,25b F do. 1b | fibetie L C NREOR owie Anteil- do. s / 1,1 1,1.7 | E 101%b 6 20 21,10, 1.1.89) 44 1,1,7 /98,6bG [98,6b G S ild A O 1s | versh./93,56G 198,5b a Klöcfkner-Werke M A ? Die N LSAN E, L L ( 15.11 Sa Pes, Warton Or. Sürcjen G E Div.-Bar avgel) E E Be re! Liguis G ( 4,11,1 | | , Em, 231, Er1w.,, Sitdd. Bodencred. | , s As : g 290 0 ae D, 9h Diy karton Gr, Särche 6 | s S tas H el J FEN Liquid. Pfandbr, L 1, 80/44 | 1,4.10/98,5bG |985b G Lu 98 6 E MM 1936, 1.4. 42/100/5 |1.4,10/100b 1006 D! Ie MMSDETEWNUN N: aue; abgstiGuld.öWS®) 4 [1:5:11| E C. W, Kemp Nachf.| 3 | | 11, as | | Mit Zinsberechnun do. E.6 ur. L Ade R A A nion L V Vi LLT 190,00 @ 190/066 Gre g 14442 | 1,1,7 /100b Gr [100bGr |Romm.Eleftriz.-W| | | Lie mit einer Notenziffer versehenen Anleihen | “lnatol. Eisenb. S,'1 Concordia Bergbau| 3 | 1.1 85,259 86b Feraitüg Rer Monts LI2 S fabr. vorm. YNich.| | 1 U Sa do. Cin, 9, 2, 1,'go/ ¿0 | 1-4:10/98,60 8 (98,6b@ IPreuß,Vodencr.-Bk, do: G.PfN5,30.6,31 44 | 1,1,7 /1000 Gr |100bA@r | Mark dag. RM39, ; werden mit Zinsen gehandelt, und zwar: 10200 (251.4 10| Contin, Gummiw./ 8/0) 1.1 2086 (2065b |lödnewagergoerte| 8 | |L1 |145b 3; Hartmann „.. }| 8 [131 B qu 8, bz vor verfi. tilgb ab, | do. Cu, 0, Hl (3 | 1,17 | -— L, vol Ja pf brE80) do do, t 1, 1.4.82 1 | 1-4.10/100b Or 1005 Gr S.11/2, 18, 1948|100ls [1,8,9 [100 260 [100,28b E S E do. S. 11.2 2040. |24 E do. Linol. Zürich „.|14,2| *| 1,1 | y C6 Aue “9 A Li E08 ita Sächsische Webstuhl| E | 181b E do. 01,14,16,1,x,v,| «X. V, 1, 1, 80 bz, e! L, 4.32414 | 1.4,.10/1000Gr [1006bGr |Sönig Wilgeln e i; f / A O O E E LOIO e bo: 08, [201.410 0:hs Adleruäh ius L (007 E Schönherr e G11? [ 1.1.85,1. 10.85/44 | versd t —* 80, 6. 31] Wu verse | do. do, 9.9, 10 | an ! Q . 1414, 19, L 12, 19, L 1 090; R EG x0chs Adlernähumsch | 90,75h Std A S | mar 9 ‘| 44| versh./99b6r 199b G -10,1.4./ | Essen Vg, 1932 L D a do. Serle 8 16 yima W n S Bu S H j.: Thür s | E | | da, Em, 5, 1928 vb.| { 117 | —6 —_ 6 bzw, 1.11.1933 4% | versch./1000Gr |100b Gr Lit, A t 10. 8 R 2 20: ae, O E Ferdin Be 5», 878 o/24/1 6.12) M Ba E E |154,5b Ver ai vi h 1 ne | Gotha Grundcredit do. Eim. 1 ck 98 | | do. do. Serie 9 | , - 35/100/5 |11.7, [98,75b -_ L 4. 40, è aud Nrdb, 878 FFollinar t. Fourd 5 D R (C Vergbau 8/1 1.1 /202b G | Bk, 28, 2, 1929/44 | 1,8,6 1996 G 996 6 bd. fb. Abt.6 u 2 | T M | Ho R E do, 1932 Lit, 13, L G 3 : i, Guld. öster, Währ. |, | Datmler-Benz…..) 79 1.1 1235 y GLN O E Et L 90D a Salamander E 43 Bayer, Handelt! - Gd. sb, Abt.6u.2,| | ev L | (Liq.-Pf.)o. Antsch./5% | 11,7 | 1018b 1. 10. 1935/100/5 [1.1.7 d Bon, Cisenb. 144 5 | 1,410 do. 87 gar. t. G. ö.W.8s/! |1-5-11 Demag. ee) 8] |L1 40th [12000 O E | | Salzdetfurth „M ®| Li 1888 124,78 B Niete n | BL 12. i 1 bi) ‘14% | versch.| —@ U 1-10, 31, 1,1, 1936| 4% vers. /99b A r Q do. 0 A H H y / Gs A Pan S V 5 do Cs 5 1.4.10 FerrocarilezNat Me /4 [1,5.11 Deutsch-Atlaut. Tel. 6 A 144,25b /[146h E e u | e S | 1.1 [1868 13566 B 1.9 14 A | 1, 1, 1920] | 0, Em.17,1u.r,v.,| P 1,81,3.41/4% | 1,1,7 /99b G 99b G Fried. Krupp NRM-| | | Ld / e. 5=Cisb, Prior. Lieu, aba | Deutsche Vabcvock u. E E ; 8788 67b Sangerhausen D | N { ) I u E Ad - A. A Î Z 1898 11.T.,in Kr.| 4% 1.4.10 - Llen, abg, Wiledr i Könutgsbg. Lagery. „| 6 |6/1 22b DETSEeTyn Hen tae] | | 0 | S a0 ot Berg M | Leb (ba, E, 21, t60.aD 00 (f TU E (00G |Thdring, 8d-Oyp.- Qciipy T elg 1008%/1.2,8 (0b sont do.do Gan Tis M | 11.7 | gra Seele Sis t da GmüGi GaHh ° s letQieaeb | (ra00 dee edes Hud O (L E (O8 (O Ne ae. 9 | |iobe) gn _ do. Ubi, 8,9, 1.7.04/4% | ver I S do. En7 Di.Ceute| M Lt t Bk.G.-Pfb, S. 11,3, eue | ). 0. do.95m.T.i. 6! 4 1.2.8 UZ A . Silb. 82/4 [1.4.10 Déssait / . Wachstuchwerke . 1 Sar Sool M 1,1 |108,25» i 0 bzw, 1.1 i O G Bdkr. Gold E, 3h | | fr. Bk.f.Gkr, Weim. De S 100/5 /1,1,7-1101,6b Gs ¿ Bulgarisch, Gold-| ? | V0 bac E 029 9, 4 1.1.7 do. Erdöl é E ; 18 Ler 122/25b 122,75b G |Kraftwert Thüring. fiel L da R A A | D Li L do. Old. Pf. A.7 D! Nachlragzu Eu.7 | 81.12. 304% | 1.1.7 |99b Gr E Res e B e Hyp. 1892| MashanZ Ode, Ÿ E do. Kabelwerke ,, A Ll [143,75b 1437b LO E ee S i [93,55 /94b Bet o... 6 E E D ; | Centr. Vdkrd.Gld | (Liq. Pf.) o.Autsch.| 54 117 [101ob @ 101% G do. do. S. 5, 31.12.31/4{ | 1.1.7 995 G r Sa as nee 1d, 1901004 el L Sat in tschech A N do.Linoleum-Wtke. «L | | aer a4 A S A Schies A z | 1.1 /164,56 1645 s - “s E.3u(Liq.-Psdbr.)|5% | [10141 u, Eu N „do, S,7, 31/41 . 10. 4, _- vis 246560] | . Wlhr, T (i N | | „K&Frouprinz“ Met, .| 714] j N | SANZE U 6b: oae] | 4 44. Toy | ine N I UT,) 54 | 1,6,10/101(6 @ 1101,26b@ } do, Rom Ene S, | p E 1 BLIZOLE | LLT | 6 Leopoldgrube j donn H Sicos S LELET | Lemb.-Czern.sifr.u.T|“ R E 135B [133,7 b debr. Heliter u Co! 29 [L E Sqlegel Sharpens.| 6 | 1:1 1332 Gr (1245 B! | ohne Aut. „Schein [4% | 1,1,7 |98,666 [986b a n. e v, 1, 1, 1930| 43 98 5b do. do. S. 9,31.12,36/44 | 1.1.7 |99b 6 c j o.5erNr.121561 | V p j do. Niles Werke .,|g/: „75b G |Gedr. Krüger u, Co.| 7 L1| a A LE “| 1.191330 Gr 1316er : | do: oma 17A , ' ; y 4 1.4,10/96,6 Q [98,6b@ (|[to bo S O S r 99bGr RM 1937, 2.1.43/100/5 |1.1,7 |100,25b e bis 136560| ° | t. Guld.öster, Währ.|, |1.,5,11 ckchac V [1.1 [166,5b 165,5b Kurant Hält le | A H E Be b i I E do, Ein, 8, A E j p S 10,9. 82/44 | 1.4.10/99b Gr |99bGr Ludw. Loewe u.Co, / do. 2er Nr. 61551| T1479 | do. do. steuerpfl,m,T.|* | I, Ie: t î S E | j it, Binfglütten X 0, ',, ias 2A | Hamburg. Hyp.-Br,| | L O E E SYOE | Do bd S Ta A A N 6 1928, 1933. .|100|s [1.1.7 | -— “bis 85650 | i. Guld. öster, Währ.|, 1,5,11 nig Deutsche 3. Küppersöush Wu | j} A d So STE A O 11 ( d A E at 41 versch, /98,5b a 98,5b a B, S O Y | P A 8 lidenschetb Met. ler Nr.1—20000| 6 | 15.1.14.7 | NatloualMailr osMer,|* e Schachtbau L 6 S E ;/2| |1 L 0 Ca: Veuthen| 0 1.1 ¡102t nas ; | É. A, rv, 80.9.2864 * Co bi A Ba do S lag n Zed | HAi8 1991 r M 27, 1933. .|100|s |1.1.1 | Egyptische jar.1L Bo r, abg, rz 26 ing ; do. Spiegelglas. L1 120Gr | —d E E A Eer Was f 1 | i | - | .9,28/4% | 1,10 (G «s Q 1.1.83 bzw 1.7.84) 4% versch./98,5b G 98,6b G do. do, S,16,31,3,34/17 | 1,4,10| _6 995 G r _— gypilce yar.1E)| g 1.3,9 | A ; S o. Spiegelglas. ,,.| 7 1 | | | d ì 1 e Baye y V j _— bo B, ab 1,4, Preuß. Cir.-Voden| * 12 ' do, do, S,17,31.,3.36 1 | | f f do. priv. A.i.Frs.| gx | 15.4 Oesterr, Nordwestb. |** do. Steinzeugwar,| g/ S S Lahmeyer u. Co, „6 | 6 [1,7 [117 1 d, Porte s E 38d | (Slospfl_| 41 [| Ee R A, | ‘o Gg! 27900144 | 1.4.1019 bar [90b ar MansfeldBergbau 9 A ¿S0 Pr.-A, i. G, ö, Bz £5 Dr R AL 8/9 E e Seite S ,75b [118,25b do, Portl,-Cement 7/1 1.1 16025@ 380 G; ; | L E 1 a Gold-Pfdbr.1924,| | | 00,00. S, 19,31,3.37/44 | 1.4,10/99b Gr 99b Gr MRM37, 31.12.41/100|5 |1,4,10/101,75b C LLaO Dn B Vg do, L Beerbae a fo B D S S 165,5h 185,25b O A O/S) | 1.1 /162,25b [163b Hugo Schneider E 7 ha 101 DA 86-1 b L S0 | | 1,1, 1931) / 11,7 19966 99b G do.do. S,21,31,3.36/1/ | 1,4,10 99h Gr 99b Gr Maximäilianshütte ; 2 101,6b E OOLO d 15,11 i. Gul T) Cd O, Se Ube 7 1.10 - - Soi, Cntdtcanal 2 | Es 24 260b Q ü indinz| - L = 80, L | 1988,1,7,1933,1934 | D O Ug S L 2T| 1O ) do, do, NM- Pfdbr. “| | MM 1935 Ausg Grie, 49 Mon A 1,76) 1.1.7 Defara L olds, Währ, |s 1,5,11 do, Ton»u.Steiuzg.| g C E Leipzig, Landkraft-| | | | N Io, S (% | vers6.|00b ar (90b ar L 00 06608 d va aba Si e814 adlak | 1.4.10/99b G f «C 1939, HU3g. 0. 6% 1881-84!" 1/60| 1,1 7 rr.e4ing, Staatsb| do. Wasfen=- u, s E A Verte, eco e| L A S ../ 8/4 201» L j á ).199, Gy [99b Gr 1, 4. 444% | 1.4. r [99bG1 April/Juni, 1. 4, do.5VNir Lar a : Gd.S1,2 (i.G.G 8 | f ® f, 4 Jahr E | E 1.7.3 „M4 uN, 26 0.8 | V | 7 191 v.5fPir.Lar.90 1's «S1,2 (i.G.Guld.) 8]. j Vi! 8fc 3 Mag | V. j 17.24 | C 1 a L 0 E Aa 184) w Ne 990 Qr do, Gold E E aa Aw d Reis E 100% | vrscch./101,5b 101,86 do. e o a0 Le bo, LGaO 0/9 Le | Seutidte Citi, A ry R _— Leonhard ‘Üvaitn-| | | | é 04 25d D 4 ba þ ( 4 4 4, _ V U 4 7D. G | _ » _ 2 L J «D, ' 5 . F z S S B S C 8 - [N e Di E lay Fus eTS) / . hie ) s vas | E do | eei 28 | 8 (Lia Pf) o. Anti, 4 L100 O (vi do. bo.S611,8,30,4.32/14 16 98 5b Q 98'6b a warte NM 66. Ital.Reut.tu Ltre| 3% 1.1.7 do, Staatsb, 1 10 ÆT g [1,3,9 | Vidter-Werke,,,,,) 4 | LL B 145,5b i foyle. aare eere 8 | LeI —_ | —_—