1940 / 114 p. 12 (Deutscher Reichsanzeiger, Sat, 18 May 1940 18:00:01 GMT) scan diff

A

_| Neutiger | Voriger

| Heutiger | Voriger

| Heutiger | Voriger

T D I T

| Heutiger | Voriger

R E E ul I 7

L os

Dfipr. Lans, „Golde Pfdbr.R1(Liq.-Pf.) Anteilshein zu 5 Bu ldsch. Liqu.- Westpr.ritt\{.|

lebe: Æ=- Pfdbr.| f. B| p. St.

Anteilshein zu 5%h| Ostpr. ld\{. Ligu- Pfd. f. Westpr.neu-

1dsch. Pap.-.4- Pfdb. f. Z)

Pomm. landschaftl. Gold.-Pfdbr.(fr.85 do.do, A.1u.2(fr. 18)

do. dd. Ag. 1 (oba

do. do.RM-Pf.S.1,/

31. 12. 1945

do. (Abfind.-Pfbr.)

Pomm. neulandsch.|

f. Kleingrd. Gold-| (Pfdb. Abfindpfb.) Prov. Sachsen lds\cch.|

G.-Pfdb. (fr. 10%) /4% do. 31.12. 29 (fr.8%)/4% do. Ag. 1—2 (fr. 70) 4% 20 Ag. 1—2 (fr.6%) 4%

do.Liq. Ph ó.Antsch. 5%

do. do. RM-Pfdbr.!| (fr.5ÿRogg.=Pfd.) Sächs. Ldw, Kreditv.| Gd.-Krdbr. R.24/,|

1. 10. 1931/48

do. Gd.-Pfb.R.2 N,|

1.11. 1930 /4%

Schles.Landsch. GPf.

Em. 1, 1. 4. 1930/4%

do. do.Em.2, 1.4.34

(fr. 8)! 44 do. do. Em.2 (fr.7%)|4% do. do. RM an 3| 4%

do. do.Gold-Liqu.-|

do. do. RM-Pfdbr. (fr. ioua, .=Pfb. ) Scchle8w dolstéin.)

Pfdb. o. Ant. Sch, 4

Id\ch.GPfbr. (f. 10%) )'4x do. do. Ausg. 1924/4% do, do, A.26 (fr. 70) 4% do. do. A.26 (fr. 6%)! 1% do. do. Ausg. 1927/44

do. do. Ausg. 1930,|

31. 12; 354%

SchleswHolst.Ld\{ch. Krdv.G.Pf, (fr.8ÿ) do. do. 1930,1.10.35 do. do. (fr. 7h)... do. ho, 1931, 1.1.36 do, do, (fr. 6Y) ...…. do.Liq.Pf.o. Ant. do. do, RM-Pfdbr. (fr .54Rogg.-Pfd.) wer Ld\ch. Q Pfdbr. (fr. 8Y).. do, do. (fr. 6) .. do. do. (' brindpf6.) do. do, RM -Pfdbr, (fr.6ÿRogg.-Pfd.)

Or A H f

Ohne Zinsberechnung.

Kur- und Neumärkische

5x-

|5%

Sin

o P p L A R

1,4.10

RM

1.1.7 /99,75b G 101b Gr 6

| rittérs{.RM-Kom.Schuldv.| a (Abfind.-Kora.-Schuldvsch. 5

d) Stadtschaften.

Mit Zinsberechnung. unk. bis . „, bztv. verst, tilgbar ab ..,

Berliner Pfandbr.-

Atnt Gold-Pfdbt. 4

„Digui C N, 4 C iti E x. ‘do, Serie B de «Goldpfdbr.) Berlinéèr Goldstädt- schaft3briefe , Brandenb, Stadt\{. Gold-Pfdbr. R. 8 (Liguid.-Pfdbr.). Preuß. Ztr. -Städt- \chaäft Gold-Pfdbt.

Lu R 2. 1. 32/48

do. do. N. 3, 6, 10,

2.1.29 bj. 31 bz.32/4

Ho. do. Reihe 5, 7, 2. 1, 30 bzw. 1931 Do.do.R.811.11,2.1.36 dó. do. R. 9, 2. 1. 32 do. do. N. 14 U. 15, 1. 10. 32

do. do. R. 16 u. Erw., 1. 1. 89

do. do. R.19, 1. 4. 33 do. do. Reihe 20 U. 81, S1 O8

do. do. R.22, 1.11.34 do. do. R. 24 do. do. R. 25-27 U. 1.,2,.1.3.Erw.,2.1.56 do. do. R.28 u.Erw,, 1. 4. 06

do. RM-Pf.R. 29 u. 1.it. 8. Erw., 2.1.42 do. do. R. 80, 1.4.44

do. do. R. 31, 1.4.44/4;

e) Sonstige. Mit Zinsberechnung.

Senger Meßatmnt

1987, 2.1.1938]/42 | 11.7 | —_

Pfandbriefe und Schuldverschreib. von Hypothekenbanken svwie Anteil- scheine zu ihren Liquid.- Pfandbr.

Mit Zinsberechnung.

unk. bis „…., bzw. n. rüz. vor. (n. r. v.), bzw. verst. tilgbar ab „„.

Bankf.Goldkr. Wei-| mar Glb.-Pf. R.2, j4 Thür. Ld. Hyp.-

Bk., 28. 2. 1929/48

Bayer. Handelbbk.- G.-Pf.R.1-6(fr.8%),

1.9,33 bzw. 1.1.34/4%

do. do. R.1-7 (fr.

T4), 1929, 30, 31/4%

do. do, R. 1 (fr. 7%),

1. 3. 1932/43

do. do. R. 1 U. 2 (fr. 6Y),1.6.32 bz.1.1.33 Nane Ep L s Bf. Gold-Hyp-Pfb R.4-7 (f.7%),1.10.36 Bayer. Landwirt- schaft8-Bk. Gold-

Hyp.-Pfbr. R. 20, 21, 31. 12. 1930

Bayer. Vereinsbank

G.Pf.S.1-5, 10-25, 86-112, 1.10. 30, 33, 34, 85, 36, bz.

1.1.32, 33, 35,36,37, bz. 1. 7. 84, 35, 36, bz, 1, 4. 35

do. RM-Pfandbr.

S. 1-7, 81.12.1945 do. Gold - Komm. Serie 1410, 1. 1. 32 do. do, RM Kom. Set. 2, 81. 12. 46

E Ses

4

“Ta

1.1.7

R Prt park jk I I

2s

b jt ckck pt jund OD

[=) O

p n jt

or

I I _—

L:L.T 1.4.10 1.1.7

1.4.10 1.4.10

Déutsché §

1,3.,9

1.3.9 versch.

“1.3.9

1.6.12

1.4,10

1.4.10

Frankfurt. Pfandbr.

ver\{. vers. 1.4.10

1,1.7

Berlin,Hyp.-Bk.Gd, ?

Hyp.- -Pfdbr. S. 5 1. 12, 30. 9. 30,

1. 10. 32/4%

do. Ser. 7, 1. 1. 32/48

do. S. 10, 1. 10. 32/4% do. S. 11, 1. 7. 354% do. S: 15; 9. 1. 39/48 do. S. 15, 1. 1. 34/4% do, S. 16, 1.4, 99/4% do. S. 17, 2. 1. 36/42

do. Serie 8 (Liq.- Pfdbr.) o. Antsch. 5% do. Komm. Ser. 1, 31.5. i è do. do. S, 2, 1.7 36/44 do. do. S3, 1.10. 32 42 do. do.S.4u.5,11.| bzw. 1. 4. 33|4% do. do. S. 6, 1.4. 35/48

Braunschw.-Hann. „#|

Hyp.=Bank Gold=| Pfbr. 24, 30.11. 30/48 do. do. 25,31.10,31| 14x do. do. 26, 1. 11. 31 \4L do. do. 27 (fr. 8h), 1, 11. S2|4X do. do. 27 (fr. 6%),| 1. 11. 31/4% do. do. 28, 1. 2, 34/41 do. do. 29, 1. 2. 354 do. RMM- Pfdbr. 36,| 391. 12, 41/48 do. do. 59, 1. 11, 44/4

do.26u.Eriv v.29,32|

(Liq. Pf.) o.Antsch.|5% do. Gold-Kom. 24,| á1. 10. 80/4% do. do. 26, 1, 11. 31/4% do. RM-Kom. 36, á1. 12. 41/4%

Do. do, 39,1. 11, 44/48 Danzig. Hyp. -Bank'

Pfandbr. Ser. 54/4%

do. do. S, 136 Â do. do. S. 27—42| 4

| Deutsche Central=|

hodenkteditGöld-| Pfb. E. 2, 1. 10. 36/4

do. RM-Pfd.Em. 5,|

1. 1. 1940/44 do. do. E. 6,1.10.41/4% do. do. E. 8, 1. 7.434% do. do. E. 9,2. 1.44/4%

do.Gd. Hyp. Pf.E.10/44 | do. RM=Pfb, E. 11,|

2.1. 1945/44 dó. do.E,12,1.10.45/44 do. do. E. 13, 2.1.46/4%4 do. do. E. 14, 1.4.46/44 do. do. Em.4..¿.i | 4 do. * Gold Komm.)

Em. 3, 1, 10. 36/44 do. ‘RM Em. f U.| Erw,, 2. 1. 43/45

Dtsch.Genof}s.-HYyp.=

BañnkGd.Hyp.Pfb.| R.1 1.4, 30.9.1927,| 1.4. 1933/48

do. do. R. 3 U. d,

81.12.31, 1, 10: 33/44 do. do. R. 6 U. 7; 1. 10. 84, 1. 136'4X

do, NM-Pfdbr.Rs,

1.1 41/4X do. dd. R. 9, 1.4.44 44 do. Gld-Kom. R. 2,| 1.1. 32/4% do. do. R. 3 u. 4, 1.7. 32, 1. 4 364% do. RMeKon Res) L 1. 414%

D -Bank Berlin Gold =- Pf. Séêr.26—29, 30. 9.

bF.'51.719. 29 bz:31/48 do. S.30,31;31.3.32/48

do. S. 39, 1. 1. 31/4% 34, 1. 1, 33| 4% 36, 1. 1. 34/4% ; 37, 2, L 85/48 . 39 u. Etw.,

2.1. 36/4%

G o AAAA

L S Q

do. RM-Pfandbr. S. 40, 1. 4. 1944/4%

do. do. S. 41, 1.7.45 /4% do. Kom.S.6,1.1.32/44 |

l

do, do. S.7,1.1.34/4% do. do. S.9,1.1.36|4% | Dts. Wohnstätten-

Hyp.-BL.GM.-Pf. R E

do. do. R. 2, 1. 1. 82

do. dv. R.4 Uu. 5,1. 1.

33 bzw. 1. 1. 34/4% | do. do.R7-9,1.10.35|/4% | do. do.R.10,1.10.36|/4% |

do. NM-Pfbr.R.11,

1, 4. 1943/4% | do. Kom.R.6,1.9.34/4%

Frankfurt, Hyp.-Bkl Gld. Pf.R.16,1.1.36/4%

do. NM - Pfdbr,

R. 17, 1, 1. 42/4%

do, do. R.18u.Erw.,

1. 1.44/44 |

Bank Gold-Pfbr. Em. 3u. 10, n.r.v.|

1. 1.-20, 1. 1. 1933/4% do. É.7,n.r.v.1.1.32/4% do. Em. 8, 1. 1. 33/4% do. E.12,13,15, Nrv.|

1:71.34, 05, 1,1. 35| 14%

do. Eine 17,1, 1. 36 4 do. Em. 18, 1. 4. 36 4%

do. Kom. E. S n.x.v.| 1. 30/4% do. do. Em.6, F r.v.| 1. 1. 32|4%

do. do, Em.9,1.1.33/4%

do. do. Em. 14, 16,| nt. x v. 1. 1, 1935,

1, 10. 1985 44

Gotha Grundcredit|

Gd.Pfb.Abt.6 u.2,| 31, 12. 1931 bzw.|

81. 1.1929/48

do. Abt. 4, 5, 5a,

30.9,30 bz. 31.3.31/4%

do. Abt. 8, 9, 1.7. 34|

bzw, 1. 10. 35/4%

do: Kom. 28, 1.7. 34/4%

Hamburg. Hyp.- -Bk,

Gold=Hyp.-Pfdbr. Em. B, ab1.4.1930|

auslospflicht. 4%

do: E. D-K 2,1. 32,| 1983,1.7,1933,1934|

bzw, 1. 4. 1936/4%

do, RM=-Pfb.EmN, |

2. 1.1940/4%

do. do.E.O 1.10. 43/4% do. N Éin.L|

(Liq. Pf.) o.Antsch. |5%

do RMKom.S 1-6,

n, r. V. 1. 7.1942/4% Hannov. Bodkrd. Bk,

Gld, Hyp. Pfd.R.7

30, 9. N

do. R. §, 12, 1. 4. bz. |

1.10; 2

do. R. 9, 1. 4. 32/4 S

do. R. 16, 17, 1: 1 1924, 1. 1.1935 4 do: R, 18, 1. 10. 854

33 bzw. 1. 7. T

P errei Omi E i D E E R K E TT E T E T E T

| vers. aar

39, 2.1. 37|4% |

| —6 /101bGr | —6 | —8 | —6 | —6 101bGr | —G |—6 [101b6é | —6 1010 Gr | —6 6G t —6

ol —a _6 E O [B —6 {ch. 100,5b Gr | —6G 6 26

101bGr [101bGr [101d Gr 101b Gr 101bGr [101bGr

L117 ioldas 1016 G r

[101bGr |101bGr 0/101IbGr [101bGr 0/101b Gr 1016 Gr

1.1.7 101b@r 101b Gr 1.4.10 1016 Gr |[101bGr l

—.

1.7 [100,5b Gr 100,5b G r 7 100,5b Gr |100,5b Gr

11 109, 5b Gr |100,5b Gr ‘10 100/86 Gr

ai

| 99,75b G

f olicóba 99/75b G

—R —R 6 —G Q 0 101bGr 101bGr | —G 101bdr 1o1bGr | —6

1.4.10/109,5b Gr |100,5b Gr '100,5b Gr 100,5b Gr

| 17 08e 6 |

Q 6 6 [1010 Gr

:101b Gr G6

1.4,10/100,5bGr | —GA

6 6 101b Gr 6

4 6G | 1.4.10 6G 6G .4.10/ 6 6G 4! —G 6 | | —6G 101b Gr | —6G 6G A a [101bGr 101bGr 0/100,5b Gr |100,5b Gr 109,5b Gr [100,5b Gr err 100,5b G r | 4.10| —G G6 6 G 26 O —G 4.10 —G G 4.10 —G 6G 10) —G —_— 6 | —G 6

1E ras 101b Gr 1.1.7 |/101bGr [101bGr 1.1.7 /101bGc [101b Gr

versch. 101b Gr 101b Gr 1.4.10 101bGr [101bGr 1.1.7 [101bGr |101bGr v 49 [101bGr [101b Gr

L! 6 6 .10| G G6

1.4.10/100b Gr |100b Gr

0/100bGr |[100bGr G 6

6 6G

6G 6

1.4,10/101b Gr Q

1016 Gr

„| —(A 100,6b Gr |100,5b Gr

1.4.10/ d E

6 6 idi 6 6G 10|/ —G =—

1.4.10/1024 G 102b G

1.4.10/101b Gr = (J Í 0/101b @r = G

NoIBr 6 101b Gr —6 101b Gre

1440101bGt | —Q

Hannov, Bodenkrd. -

do. Em. 5, 1928 vb.,

Meckl. Hyp.uWechs.-:

do. Em. 8 u. 9, 1.1.

do. Em. 10 und 11, do. do. E.14,1,7,47| do. Gold-Kom. E. 3 do. RM-Kom. Em. Mecklenburg. Kred.-

100,56 G r

Mecklenbg.- Streliß

do. Em. 5, E vb. do. Em. 9, 11, 182,

do. Em. 15, 17, 18,

do. do. Em. 30,

do. Konim. Em. 4,

do. do. Em. 7,14,

—6G —6 6 —6 G —G —6 [100,5bGr

do. do. Em.24, nrv. do. do. RM Em.26,

do. do. do. Em. 28, n. k. v. 1. 1. 1944|

Mitteld. Bdkrd. Gld.

Bank Gold-Kom. R. 1-3, 1. 1. 1933,

j

1934, 1935 /4k

do. do. do, Neiße 4, 1. 10. 1935 4X

do. do. do. Reihe 6,! 1. 10. 1936/4%

Leipziger Hyp.-Bk.

Gld-Pfbr. Em. 3, 11-13,15-17,n.r.v. L 1, 1930, 33, 26 1.4.1934, 36,1. 7.,

1, 10. 1934

1. 1. 1933

do. E.6,1.r.v.1.7.32/ do. Em. 9, 1.1, 1933 do. Gold-Kom.E.4,

14, n.r.v.1.1.1936, 1.10.1934

Bk. G.Pf.Em.2,4,5, Sér. 1, 1-1, 1980; 1932, 1929

1933, 1934

M L 1. 1996

bzw, 1937/44 do. RM-Pfb. E.12,|

1. 10, 1945| U.6, n.r.v.1.1,bzWw. 1.7.1932

13, 1, 10, 1946

u. Hyp.-Bank RM

Ser. 4, 82.1. 1942 /- do. do. RM-Komm.

S. 1, 2. 1. 1942

Hyp. GkC.Gd.-=Hyp.2 Pfdbr. S. 1 u. 3, j.: Mecklb, Kredit- u. Hypoth. - Bank, |

1.1.1932 bzw. 1936/4% do. do. Serie 2 (Liqu-Pfdbr.)./5%

Meining. Hyp. - Bk.

Gd.-Pfb. Eni.3, 8, n. x. v. 1 L 1930) bzw. 30. 6. 1931 nrv.1.1.32,1.10.31

nrv.1,1.384b3.1.7,33

bzw. 1. 7. 34/44

do. Em. 22, tilgbar!| ab 1936/48

do. Em.23, 25, nrv. 1.1.30 bzw. 1.4.3614 do. RM Em. 27, 1. 4. 1942/4

do. do. Em. 29,

1. 1, 1944 1. 4. 1945

16,21, nrv. 1.1.30, 1933, 1. 7. 1934

13,n.t.v. 1.4.1932, 1.10. 831

1, 1. 1936

1. 1. 1942

_ck

Hyp.-Pföbr. R. 1

u:2 (fr.8§), 31.3.31 4% do. R. 3-s (fr. 8Y),|

1.1.7 /100,6b Gr /100,5bGr

Ì rofibodi Ar /100,5b Gr

1.4.10/100, 5b Gr |190,5b Gr

.

vers, [101h6Gr 101b Gr

1.1.7 101bGr 10fb Gr 1.1.7 101bGr 101b Gr 1.1.7 [101bGr #101bGr

1.4.10/100bGr |100b Gr

versch., [101b6r [{01b Gr

\

1.1.7 [101bGr #101b Qr

versch. [10sb Gr 101b Gr

1.4.10 /101bGr [101b Gr 1.1.7 101bGr #101bGr

1.1.7 |/100,5b Gr /100,6b Gr

1.4.10 /100,5b Gr |100,5b Gr

1.1.7 [101b Gr G 1.1.7 |100b G r G

1.1.7 [101bGr |101bGr

1.1.7 E a

versch. 1016 6 7 6G

1.1.7 | =—Biehg.| 6G

versch. 101bGr 101b Gr

vers. 1016er 101b Gr

1.4.10|/ —HZBiéßhg.| —@A

vers. —&G 101b G r

14.10 6G 6 11.7 E G G6 14.10 —G 101b Gr

versh.| —G 6

versh.| —&6 =6

1.4.10/700,5b Gr | —G 1.4.10/ 6 6G 1.4.10 /100,5b Gr | A

versch.| —6 191h Gyr

30.6. bzw. 30.9.32/4X |versch.| —G 6

do. R. 6, 30. 6. 33/4 do. R. 7, 2. 1. 34 [45 do. R. 8, 1.4. 35| do. R. 9, 1. 4. 36 do. R. 10 u. Ertv.,

30. 9. 1935

do. R. 1-3 (fr. 79),

31. 12, 30, 9/7

30. 6. 1932| 4%

do. R.4 u. 5 (fr.7%),| 30, 9. 2h

do. Komm. R.1 U. 2|

(fr. 8), 30. 9, 32,| 1. 7, 1935 /4%

do. do. R.1 (fr.6%), |

1. 1. 36, 31. 3. 37 do. Rethe 1 (fr. 64)

31. 3. 88)

Nordd, Grundkreb.-

BankGold-Pfdbr. E 3, 6 U T; n. x. v, 1, 1. 1930|

bzw. 30. 6. 31/| 48 do. Em. 5, 1928 vb./4% do. Em. 8, 12,18,11,|

30.9.31 bz.30.6.32,| 1. 1. 1935/48 do. E.14,21,17u.20,|

nrv.1,1.33,1.10.33

bzw. 1. 7. 34/41

do. E.22,24 u.Ertw.,

nrv. L O6, L 36 4%

do. Em. 25, verlo8-|

bar ab 1935 4% do. Em. 26, 1.7. 36/4

do. Kom.E.4,18,15, n. r. v. 1.1, 1930, 1933, 1. 10, 1933 do. Em. 9, 30. 6. 31

do. Em. 10, 1. 1. 33/4

do. En. 23 u. Erw., n, x. v, 1, 7, 34

Preuß. Bodencr.-Bk.

Gold-Pfdb. E. 3,9, n.7x,v, 1.1.30 bz. 30, 6, 31

do. Em. 5, 1928 vb. do. Em. 10, 12, 23, n. x. v, 1, 1, 1932, 1.10.31, 1.1. 1936 do. E.17, nrv,1.7,33 do. Em. 21, tilgbar ab 1936

do. Komm. Em. 4,

n. r, v, 1/1, 1930/4

do. Em. 8, 13, 14, n,r.v. 1,4. 32 bzw.

, 1.10. 1931 do. Em. 16,20, nrv. 1.1. 33 bzw, 1.7.34

Preuß. Ctr. - Boden

Gold-Pfdbr.1924, 1.1, 1931

do. do. 1926 U. 27, 1. 1. 32 bj. 1. 4, 33 do. do. 28, 1. 10. 34 do. Gold Ko1n.1925, L Ad

do. do. 1926-28, 1.1.,1.4,1932,33, 1. 10. 1934

do. RM Kom. 1929, 1.1.80, rz. 3. 104% (Ltq.-Komm.) ..

Pru Centr. Bod.

Pfb. Bk. Gd, Hyp. Pidb. Em1u Erw., 1. 10,1935

do. do, Komm.Em.2 1.7,4932,gef.1.7.1940

do, do, do. Em, 1, 1, 10, 1935

t _— l 6G 6 6G

1 1 i = 6G 1410 101b Gr 6 14,10 —â - G versch.| —&6 6 vershch.| 6 6 1.4.10|/ —6 6 versch.| —6 6 1,4.10/ —6

versch.| —6 101b Gr 1.1.7 | —Ytehg.| —6

versch, 101lb@r | —6

vers. 101b Gr =— 6 versh.| —6 101hb Qr

7 | —SBiehg. —G 10/ —6 6

4 | versch.|- —6 —6

T f 6G 1,7 | 6 100,5b Gr

T | Q 100,6b G r

versch, /101h G 1

1.1,7 |101b GroBß| BSiehg.

4 \versh.| —6 6

1.4.10/ —6 6G

1,4.10/101b Q roZ| —BKBiehg.

1.4,10/100,5b Qr |100,5b Gr

versch, |/100,5b Qr |/109,5þ Gr vers. |/100,5b Gr |100,5b G r

1.1.7 /101b Gr —_— 6

versch. /101bGr [101b Gr

1.4.10/101hGr [101bGr 1.1.7 |100,5b Gr /100,5b G r

versch, /100,5b Gr |100,5b G r

1.1, [104,56 G _

1.4.10 6G 101h Qr 1.1.7 | —6 6 1,4,10/100,8h G r |100,6b G r

Pfbr. 24S.1 1, 1925 .2-4,31,12.29 bz. 30.6, bzw. 30.9. 30 bzw. 31. 12. 1930/- do. RM=Hyp.-Pfb. 26 S.1, 2, 30.9.31, gek, 30. 6, 1940

do. 26 S. 5-3, 31.3, 31. 7., 31.12. 1931

do. Gold - Hypoth. Kom. 1927 Ser. 5,

Preufß;. Pfdbr.-Bank Gold = Hyp. - Pf. Em. 41, 30.8.1931

do. Ent. 42,31.3. 33

do. Em.,45, 46, 30.6, 1932 bz1v.1.4.1933

do. Em. 47, 1, 7, 33

do. Ein. 50, 1. 4.35

Pfdb.)o.Ant.-Sch.|! do. Kom.Em.17-19,

hezw. 30. 6, 1932 do. do, E.20,31.3.33

Rbein. Hyp-Bk.Gld. Hyp. Pfdb.Reihe 2 bis 4, 31. 12. 207

R. 10, i uis ld . Reihe 12 U. 13| 44 . R. 17, 1. 10, 82| 44 . R. 18-25, 1.4.32 . R. 26430, 1.1.34 /4 . R. 31-834, 1.4.35/44 . R. 35, 36 U. 39,

mm

I hs jl in s fs fa t lend aud but jeudi e I ed P

. R.371.38,1.4.36 . Rêéihé 40, 2.1.37 . RM Reihe 41,

= S

i mi E _—I m I

. do. R.42, 2.1. 44 . do. R.43,1.10.44 do.do.(Liq.-Pfdbr.)

_— E p —P

. do. Ko1.N. 1-9,

. do. N. 4, 1. 1914) /

do. RM R. 96

. do. do. Reihe10,

Nhein.-Westf. Bder. Gold-Hyp.-Pfdbr. Ser. 6, 12, 10, 4, 30. 9. 1929, 1931, 31. 12. 30,1,10.32/4/

30.6. bz. 31. 12. 31,

do. do. Ser. 81. 13, 30. 6. 31, 1. 1. 34 do. Serie 16,

do. dd, S. 16, 1. U, 2, Eúv,, 1. 7. 35 do. RM-Hyp.S.18,

do. Komm. 26, 27 Ser. 4-6, 30. 9, 30, 30.9. 831, 31.10.31

1929 Serie 7,

do, RM Kom. 1988 S. 8, 1. 4, 1943

SächsisheBodencrd. G0ld -Hhp.-Pfdb. R. 3-5 U, 8, 31. 12. 29 bzw.31.12.1982

do. R. 10, 1.1. 92

do. R. 15,22, 1, 1.

do. R.16-21, 1.1.33, 31.12. 33 L L

do. do. F 06. "1.1.44 dô. do, R.26, 1.1.46 . do, R.27, 1.1.46 . Gold -Kömiit.=

Schuldv. R. 1U. 2,

31.12.33 bz. 1.1.3964; do. do. R. 3,1. 1.374! do. RM-Kom. R.4,|

do. do. R.5, L 1.454%

\.Bodéen-Cred. d.Pf.E.3,5,11.x.v. E 30 bzw. 1,1, 31/44 | vers.

n. r. v. 1. 1. 32, 33,

1934 b41v.1,4.1932 do. Em.18,23,1,x,v,

1.1.35 bztv,1.1.36/4% do. Etn. 22, 1936... do. E.10,10A (Liq.-

Pf.) ohne Antsch.|! Gold -Komm. E.4,20,6,8,13,15, 17,nrv. 1.1.30, 32, 33, 34,35, 1.4. 32,

RM -Pf.R.2,2.1.44 do. do. R.3, 1.10.45 do. Gold - Pfdbr. R. 6, 30. 6, 1931 do. do. R. 7, 1.4. 32 do. do. R. 8, 1.4. 32 do. do, R. 9,10, 1.4. bz, 1. 11. 1933 do. do. Serie 1, 2 (Liq.-Pf.)v.Ants{ch. do. do. RM-Kom.- Schv.R.K 1,31.8.41

Thitring. Ld.-Hyp.- Bk.G.-Pfb, S.1u.3, fr.Btk.f.Gkr.Weim.,

do. do. S.5, 31.12.31 do. do. S.7, 31.12.31 do. do. S.9, 31.12.36 do. A 10, 30.9. 32

m-m mm S bunt ank jus bs CO ps f bd J I I J

do. do, 2100 af do, Gld.-Komm,S.4, do. do, Serie6 u. 8,

do, do. S. 11, 30,4,32 do. do. S, 13, 30.4.33 do, do, S. 18, 30.4.36 do. do, S. 20, 30.4.37 do. do. NM -Komm.

Westd. VBodentredit Gold-Pfdb, Em. 3, 9-12,14,nr0.1.,1.30,

. E.6,n,r.v,1.1.32 , E,7,n.x.v.1.4.32 . E.201u.22,n1.r.v. .10,34 bzw.1.1.,35/4% , Em, 24-26, nrv,

. RM-Pf.Em.27, . do, E, 25, 2.1.44

vers,

1.4.10

—_6 101b Gr

—6

—6 —6 100,6b Gr | —6

101b gr [101bGr 101 ar 101bhGr

101b G r

f: 101d Gr 101b 6 r

101hb Gr 102b 1026

vers. 100, 5b Gr /100,5b Gr 100, 5b G r |100,6b Gr

[101b Gr 6 À é 6 6 6 G6

0 —G 6

0 —6 6 6 6G

0 —&6 6G 6 G

0 —6 == G 6 6

0 6 = 6 6 1016 Q

o —6 â

102b G 102b G

1, 6 6 10| —&ck -— 1.4.10/ —6 6 6 G

1.4.10/ —&6 _—6

1.4.10| —@& 101b G r

6 101h 6 r

6 = (I 1.4.10 /101b Gr —6

6 6

1.4.10/1010b Gr |101bGr

1.4.10/100,6b Gr 100,86 âr

6 1,4.10/ —6 G6 6 6 t 6 = G 410) G G

.10| —G 101b Gr

6 6 Le 6 6 .10| G =6G —_— 6 G : G6 ads Ch 10| —G 6G (} —_ 6

—_ d 0 —G6 —_ 6 == 6 6

101hGr [1016 Gr versh.| —@ i01b 6 r ea A HBtehg. o, Biehg. 1.4.10 L ho. (026 6

versch./100,5b Gr |100,5b G r

ï 6 Q

10) G

.4.10| =6 (3

100 6 —_— G6

versh.| —6 —6 101{h G —_

6G «(J

101bGr [101b Gr -- 101b 6 r

= (J 10io Gr

6 101b Gr 0/101bGe |101b Gr 101bGr [101bGr 0/101bGr |101bGr 101bGr |[101bGr 0/101hGr |101bGr 0101661 [101bGr 0/101bGr [101b ar 0/101bGr [101bGr

1.4.10 101bGr [101bGr 1,5.11| —G 100,5b G r

1.,5.11/ —Q 100,5b G r 1.5.11 /100,5b G r 100;,5h 6 r 1,58.11/100,5b G 1 [100,5 G r 1.5.11/100,8b Gr |100,5b G r 1,5.11/100,5b G r 100;6b G r 1,5,11/100,6b G r |100,5b G r

versch. “ga Gr 0lbGr 1410| Q —_ 6

—6 —_6 Q 6

-0 —6 —_ 6 101b âr

Westd. Bodenkredit Gold-Pfb. Em.30,

do. Gold-Pfandbr. | E. 17 (Mob.-Pf.)/5%

do. Gd.-Kom.E.4,8, n.r.v. 1.1.30, 1932/48

do. do. E. 13, n.r.o./

do. do. E.21 23nd do.RM- Kom. E. 29, |

Württemb, Hyp.- -Bk. Vopa Hyp Pfdb.

Dtsch. Schi ff8pfand- brief-Bank-Gold=- Sts, Au34.4,

do. RM-Schiffspf. Auz3g. 8, 1. 4. 1944/4%

Schuldverschreibungen. a) Jndustrie und Banken. Ver. Stahlw. RM- Mit Zinsberehnung.

Attges, Si Säch. Wt, l

RM 36, 1. 10. 42 do. do. 39, 1.7.45 do. Umtausch d.7h

Doll.-A.25; tilg=

bar zu jed. Zeit

do. Unt. der 6% h

Doll.-A.25; tilg-

bar zu jed. Zeit

do. Uintausch d.6% Dóll.-Anleihe 28,

spät. 1. 5. 1948| Aschinger's RM.-

n

Bank f. Brau-Jnd. {+Zus.-Zinssch. Nr. 12 f. 1939/40

Vergb, A, G,Ewald König - Ludwig RM 1936, 1.4.42 Vergwerk8gesell- schaft Hibernia RM 39, 1.7,1945 Braunkohl. Benzin RM 38, Folge 1,

do. RM 88, Folq.2,

Castellengo « Abs wehr Gewerksch. RM 37, 1.7.1942

Chem. WerkeË \sen| E eintoole iden,

31, 12. 1942/100

Concordia Bergb.

RM 38, 1.7.1943 100/4!

Daimler Benz RM 37, 1.4.1942/100

Dische. Cvut, Gas) RM 37, 2.5.1945)

Deutsche Eisenw. RM 37, 1.12. 43/100

Dtsche, A RM|

_

Dtsch. Andusiriebl, RM 1936, tilgbar

do. RM 39, tilg= bar 1943=50.. dó. RM 40, 1.2.45 Elektrowerke A.G. NM, rz. 2. 5. 41 do. RM 37, 2.5.43 Elysium Brauerei Stettin Gold 26,

. l. O Engelhardt Brau.

Essener Steinkohl. MM 36, 1.9.1941 Fahlberg, ListuC ö.

J. G. Farbentnd. MM 1939, 1.8.42 Feldmühle Papier RM 1937, 1.8.43 Gelsenberg -Benz. RM 1937,1,3.43 Gelsenkirh. Bgw. RM 1936, 2.1.43 Großfraftwerk Mannheim RM (Köhlenw.-Anl.) Guttehoffnungs- hüttenRMM1937,

Hambg. Elect,-W. RM 1936, 2.1.42 Harpener Bergb. RM 1937, 1.4.42 Hoesch-KölnNeu-=- essen RM 1937,

Hüttenw. Sieger= land RM 1937,

Jsenbeck u. Cie. Br. MRM 1938, 1.8.43; Klöckner-Werke RM 1936, 1.4.42; Kömin. Elektt.-W.| Mark Hagen N 39 S.1 1. 2,1.3.43 König Wilhelm Essen Bgw. 1932 Lit. A, 1.10.1935 do, 1932 Lit, 8,

S

do. Au89.35,1.1.46 Fried.Krupp RM=- Anl.36, 1.8.1942

Leopoldgrube RM 1937, 2.1.43 Ludw, Loewe u,C 0,

Lüdenscheid Met.

MansfeldBergbau| RM 37, 31,12.41/100 Maximilianshütte RM 1935, Ausg. April/Juni, 1. 4. bzw. 1. 7, 1988 Mitteldtsch.Stahl- werke RM 1936,

r

ckck—= 2

do. RM87,1,4.42 Mix U, Genest

Mont Cen. Steink, RM 36, 1. 10. 42 Mülheim, Bergw. RM-A.87, 1.2.41

Natronzellsto ff MRM 1926 ¿ 1982 Neckar Alt. - Ges. Gold, 1.11.1928 Nekarwerke A-G. RWM 1936, 1.10.40 Niederschles, Bgb.

- i A 4 L S m E j 24 _ “d h S L _ “Frs ; / L A E tf E L et afi E -. S d: Í » D C Le vi o ite: f l L j A Le f i i S È S rz ' d ï P 0G Ñ Voriger Aeutiger | Vori | “t i riger s / Z | | 9 | Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger [ Heutiger | Voriger Dsipreußenw.RM| ( |“ ; olnischeEisenb, f (Kohlenw.-Anl.) R. | a M Vet he Jen ü Lur Fahlberg - Lift ...| 8 | 8 [1.1 1180,25h “-_ Mercur WoUwaren| 0 | 3 [1.14 (88 a Rh.-Main-Donau Portugtes.3.Spez.!fr.Z. RM p.Et Falkensteiner Gard.| 6 1,1 | —6 6 MetalgeseUscaftX| 6 | 6 1.10 —6 | Gold, 1. 4. 1928 L E Rumän, Aeußere] D J.G Farbenindustr.| 8 1,1 /195h 1927b Herm. Meyeru. Co.| 6 | [1.1 1133b | Ld e E a Eisen 100/4%/1.3,9 | gar.Monop. Anl. eutscheund ausländische Aktien. S L L EpiBAn) D 5 190,50 auci Meyer Kauffmann 6/2] 8 |1.1 1458 [1456 G öchling'sheEisen Tas / Mez A-G, ¿s 6 L] [d —_E u.Stahl RM1936/100/5 |1.4.10/10088 |100,5b e A | 7 | 1,88 : Feldmühle Papier. 6 | 6 Miag“Müi / | „Stahl HM19: 4. , R1 1.1 133,25b /130,25b „Miag“Mlihlenbau 6/2) 11.1 |171b 169,% L Nuhrgas RM 39, RaccCT E « u 1. Industrie. Dertes A CutT x M 1.1 172,5b 171,25b Mim sE een [8 1.1 /163b * 1. 8. 1943/100/5 |1.2.8 |104,26b [104,25b in 418 | j 1h rauitgue Le L S I „Montecatini“ (Mf. Schtuchseew?. AG. d A “i j Accurtutat-FabrX 6/6] [1.1 s20%b 20d | Friedrich8hütte Bab 54 5 110 | = 100 Lire). 10 | |1.1 6 RM 39, 2. 5. 1945|100/5 |1.5,11/103,758 |[103,5b Ungar, Staats-| Ï 6% drct E E E Bas | Mühl Nüninget,.| E 617] [90d Y Siemens &Halske Rente 1918***| 4X | 1,4.10 tet E Are uis a E S 6/6 1.9 145bGe 6G Mülheimer Berg- er uud Siemens3- d Eo E L s o . Es | E i eei 4 El _ Cet S A 29 gg Surspizeikla 8 | [L A c Máñer Günni 6 [6 i RM 38, 1.3.1944 /100/4%[1.3,9 |103b 6 do L010 e 28 Zen Baug Gebhard u. Co..../8/2 1.1 /169,75b —_ MUNRPl0 4 ep 1 1.1 134ebB #132,5b =H Gebrüder Stumm do Se g 214 u u. Co... 64/1] 1.1 /159,6b Gr 156,5bG | Gebhardt u. Koenig 6 1.1 - —_ | RM 1936, 2.1.42/100/5 [1.1.7 |102,25b /[102,75b do. St.-R.,97i.K.3 3% LLT Gase 6 | 6 |1.10/148b 146,25b P ENR l ReRE tf Use JeuWail..... ì g d ck - t ollitoffff T M7422 100 [raiomar | | jade s A R E H C A e PPEI O Aug. ThyssenHütt. do.do.zer erke Elekt.| 6 LT S R N 4 1.1 109B 109 B Necfarwerke .….. N| 531 541.1 | —G -_ 100,5b r RM 1937, 1.12.42|100/5 |1.6.12/104,25b |[104b do, Grd nit obi 4 Ea A S P Ne F Q. Geo URGEROA (L R —6 |Neu WestendBerlin, | T fo bo: a7 118 12100 A 101% 101,25b @ e 1.5.11 L Oie | Germania Port- | Lit. Att. 83. inLtq., | | [100,5b Gr Union Nh.Brauns- ® i. K. Nr. 36, Vi K. Nr. 62, *®* mit Zertifikaten, Ascchafens. de. 1150 616 11.1 a land Cement. (5 1.1 113b 1115,5b RM per Stück. ,.|0 D 11.7 |179b 1178b fohlen Kraftstoff i. K. Nr. 22—23 u. 36 ff, f mit Rertifikaten, | dg Zoll u N bi S | 81,10): S GerresheimerGla3-| Nordd. Ei4werke...| 7 |7/1/ 1.1 | g Mel 07,1,8,48 100/5 |1.3,9 /103%b 103%b i L D A u. 34 ff, tf mit Zertifikaten, 4 iafanbaee Ä O t N 6 11| 0 6 do. Kabelwerke... 8 | |1.1| s er.J.-Utrn. Viag r. 86—87 u. 100 ff, mit Zertifikaten, A - es. f, eleftr. Unter-/ j do. Steingu1fabrik 7) |14| 139 B N IOAR i648 4%/1,5.11 1024 [1024b i Q Ne. 2628 U. Talon’ S ( r, 75, Tex e 6 1.1 n 131b nehm.-Ldw. Loewe | do. Woll-u.K1mm-| | | | Anleib K 102%b h 25h m tlih mit neuen Bogen dér Caî [e- Comm. Au sburg- Nürnbg, s DE b 1506 B a N er 7 1.1 168b 164 75b ofoibie «Ind. tse! 8j | 8 S 144b (143,5b nleihe, 1. 5. 41 1.5.11 [102 ashinenfabr.X (6/2 e ena 1 164, „Nordsee“ Deutsche] | | - s /2| 8 |1.7 173,5b 172,25b Gi F 8/1) 1.7 N G ochí | 6 | | il b E R d 100/4%/1.5.11/101,75b /[101,75b Augsburg Brauerei GladbaGWe Ind. s/8 a4 17 joas L R Sali: A de A 4, bzw. verst tilgka1 ab «4 VeestdeutscheKauf- : , , zum Hasen... 5 | 6 |1.10 —G G Glas- u. Spiegel=| | “Were L i 6 |6 1.10 /200b hof, tilgbar zu 2. Kreis- d S i Manufakt.Schalke| 8 1,1 /163h 1163b | an bee Bde O0 IGLT| Z . Kreis- und Stadtanleihen. od u 6 Glauziger Zucker .|-6X/ 6% 1,6 | | | ¿e Di it. 11. Ladéwig| 5 1.1 120bG |118b Glücfauf - Brauerei) 7% 74| 1.10143b sterr. Eisen sahn- 105,25b L 6 |1.4.10/102,25b [102,5b Mit Zinsberehnung. Balcke, Masineny, 6 1.1 [131,75b 131,5b Gebr. Goedhart ae) 6/1 118 | s E et, N M p, 195,26b 4 y Meme Bafalt - Actien-Ges.| 0 | [1.1 70,5h 70,98 Bb Th. Goldschmidt [7/1] s |1.1 166b 165b St. zu 100 Schill 4 1.1 7% I 1927 (oßne Bast-Ak Gef. ..|8 ; | Ohne Zinsberehnung. Kapitalertragsteuer) je E | | Bast-Aktien-Ges. 8/4 8/4 1,10 Görlißer Waggon | | Oésterr. Siemens-| Harpener Bergbau E Pauli i N ¿ Ä S ao 1 E E 149,755 Schuckertwtrke. | E RM 35, |. K. Nr. 5|4%8*| 1.7 |123b 12 ite GEleftr R Zis o. do, Vorz.-Akt.} 6 | 6 |1.7| [A RMèv.St.z.200Sch.| 0 1,1 e Busahverzin. 4 2,5b Ohne Zinsberechnung. Bayerische Eleftr.- Grigner-Kayser...| 5 | 5 |1.1 108066 107bGr | Orenstein u. @ovpel, Siemens u. Halske Bucar. 88 kv. in #| 4% | 1.6.12 | do. eftr,-Wetke: s 8 1 F GroßeLichterfelder | 0 F | E MalGmentan v. N R. 9 j f io ; N ( 4 É E SRT S S E S errain 1. L. E 1 E L Ls u. Bahnbeda-f AG.| M 30 1, 1942| 6f| 1.4 |225b |! Jo E Me 4% 1.3.9 do. Motoren-Wk, 8 1.1 178,5b 176,25b Grün u. Vislfinger. 8/7/8/7| 1.1 |265bGr 2625 6r vorm.Orenstein U. {+ Zusazverzinsung, i. K. Nr. 12. in 44 T do. Spiegelglasf. .| 4% 1.1 /106,75b G 104,75b Grushwiß Textilw.| 6 |6| 1.10/130b 128 B Koppel 5 | 1,1 136,5b 134,25b 101,25b SUQHeE 14 abgst.| 44 | 1.1.7 I. P. Bemberg .….6/2/ [1.1 163,25b 160,5b Guano-Werke.…| 6 | 4 |1.1 | | é Osnabrüd. Kupfer) | || ' Jn Aktien konvertierbar d (Tabak- Bergb.-AG. Ewald- | G, Gundlach „4! |11| | l D 665 ó/2/ 8 [17 | --6 -_ 101,5b Monop.) 27 Xi.L| 6% | 1.4.10 König Ludwig .….| 5% 1.1 1158,56 1158,56 F. A. Günther u.| 4 | L 15 (ohne Zinsberehnung). Kopenhagen Stdt.| Jul. BergerTiefbau| s 11 1166bGr | Sohn «s 0 1.1 75,75b 756 E I. G Farbenindust. 4 | | Ä Me s 100) Bergmann Elektriz./6/1| 7 |1.1 183,8b Gr 150, 5þbGr | V ; | G | Passage“ Act, | 1928, r. 110*| 6#{| 1.7 |147b [147b Gr D ISBA 1,1 Berlin-Gubener | | | " Bauverein... 0 | a 6 * 4 Legitim.-Sch. B, { + Busazverzinsung. Lissab. 86 S. 1, 2f| 4 | it - «butsabrit. 0 8 1:1 156b 1156,5h Haberm. u. Gues 6 1 ara 158, 25h Pibare Cie B Í E dg S : -= Neuroder Hackethal T A #8 1.1 183bGr ot Sarl V i D 7|-— __ Ohne Zinsberechnung. + S.1i. N. 1.1.17. G.2 i N. 1.7.17 m. n. Bog. E Kunstanstalt .…...| 0 | 3 |1.7 /89,5b G |89,5b * lj 1% Y | A l E L E f | 7 7 i 1033b Allgem. Elektr. - Ges. erl. Holz - Kontor| 8 | j 1.1 | vil Hageda ch2 L a6 Ll A 6G | maschinenfahrit „8/1 L1| E S. 4 1900, rs. 1943| 5 | 1.7 | ale B 5 E 0 7 Hallesche Maschinf.| 5 5 1.1 1156 114b6 Planeta Druc- E Gs ) St.-Pr 6/8/6 ) Hamburger Eletktr.,=) | | chi wert ..| 38*| [1,1 |1225b 1206 G1 1015b G e 16, 1066 5/17 | 3. Soustige Anleihen do. Kraft T N A j in aue Md B [881.7 1748 173,6b B * für 7 Mon. | D | y | i . . r. A 8/ | | j Handelsgesellschaft | P e Eisen-! | Deunne A L e E do. Maschinenbau 6.16 |17 [142,5b 142,250 Vit Gül 0 1. Ll Q 6 U 17A M 7/1! 8 [1,1 150,756 8 150b 101,76 R L Í Ohne Zinsberehnung. -Actholeen-Z, 3 |4 1.1 192b 94, 5b B Harburger Eisen u, | | Ponarth Brauerei. | 8/6 8/6 A 1: ania 2836 B ' schaft 19, rz. b. 1964| 5 | 1.7 | E Chilenen Hyp. Gld.-| Beton u. Monterb. 8 M 170bG 169bþ 3 O s zj 11 127,6bG 127bG |Vong8u.t ZahnTett. 1 101,76b do. Solvay-Werke Pfdbr A A E Bohrisch Brauerei.| 7 | 7 1.10| ‘— [141b do. GummtPhönir 8/ 21.1 s Vopve u. Wirth. 0 | 11 57,52b G 1909, xd. b. 1954| 5 | 1,7 | Dänische Kred “Pers G L R fil 6/2 1.1 1686G 166,75b Harvener Bergbau U 1,1 170,5b 167,25b Prangmühlen ...|6/2| 8 |1.1 | | Í ¿ ss Hedwigshütie....| 6 | 6 |14| —6 de AIP C ira ais Q Lia 105b 8 M A 5 |1.7 s E Mexik. Bewäs. Anl, 4 | Va | „Gau Wasser-W_ Í 1.4 | E 1,6b Valbenalter Wten Ol [11 otb Er 8b Gr Aeu engeube _.. 6 | 11 | = N / 1 Zergshlü Heilmann u. Litt- | | : | Mee N S odd uge E 4 1.5.26 chen, Braunsberg| 6 | 6 |1.10/124b —B Y fai L C E LT 0 | |1.1 |131,25b #132bGr -_ Elektrizit. -Lieferung g A aU s do. Engl. Brunnen) 6 6 |1 S 6 Hein, Lehmannu.C.| s | |1.1 164b 1681bGr | Rabbethge u. | 1908, 1910, 1912| 5 | 1.7 —_— Raab-Graz.Pr-A, **| 2115.4.10| do. zumFelsenkeller 5 | 5 |1.10/127b 1126,5b Heine u.Co. Leipzig| 5 | 1.3 1i0ehB #110B Giesedte .…...... '616|17| 6 Gi bo do G0 S 9 s Es B) J. 2 ¡a1 Brauhaus Nürnb, X| 6/1} 7 |1.10470b ¡168b Hemmoor Port- E | Radeberg. Export! | | | | Laurahütte 19, rz. 60| 5 | 17 |104b G s E r R B (f. 3. | p. St Braunk, und Brit | | | * [and-Cement …. s/6 s/1/ 1.1 191,75b 189,25b | brauerei .…..... 8/4 8/4 1.10 217b 215b 758 Neckar Aktienges. 21, Schwed. Hyp. 1878| n B Oa 20D 00 Hess.u.Herkules-Br | | | Fr. Ra3quin, Farb. 0 | 0 [1.7 45,23þ #46eb 6 sichergest., rz. 1963| 5 | L7 ce Gai untdb., St., in MÆ| 4 | 1: Brann O E al | | j.: Herkulesbrau.| 6 |6/1/1.10 —G | —6 Rathgeber Waggon! 0 | 15/0 1116 106%b Dbersles. Eisenbbed. Und Vos Beaal | Industriebeteilig.6%/%]7 |1.10/ | _— Hildebrand, Mühl.| 0 | 2 |1.7,| Ravensberg. Spin-| | | | 1919, rz. 1950| 6 | 1.7 | —G e g A EA R Ob do. Jute-Industrie| 6 | 6 11.7 | 115,5b Hilgers A.-G 8| 1.1 //164b 1616 1 E 5/611! —G6 | —6 101,26b Sachsen Gewerkschaft do. Bod.-Kredit-Pf. 1 Breitenburg. A | Hindric .| 8 8/2/1.7 180bG | Reichelbräu 5 | 6 |1.10/135,5b 1920, 1s. 1055| 0 | 10 | A n Gran d A land- «Cement 8/4 fL1| Hirschberger Leder-| | | | | Reichelt - Metall- | 6, | 1E Treuhand f. Verkehr| NMp.St do. do, f. Kr.| 3Y 1.4.10 L ao | fabrit, }.; Lederf, | scchraubenfabrik 8/4 8/4 1.1 260,6 | —6 reuhand f. Verke 4 p. | do. Regul.-Vidb % 1.4. Schiffbau... 7/1 11 | Heinr. Knoch... A /8/2/8/2 11 | = | I, E. Reinecker .../8/4/8/4/ 1.7 | 1213,75b J u. ÎInd., 1923 uk, 30| 6 | 1.11| —_ n Gade U E. did do. Wollkämmerei 8/4 8/2| 1.1 175,5b Hochofenwt. Lübed| 6 | 6 |1.7| 141,5b Rheinfel den Kraft.| 6 | 11| 6G 101%b So Se f a / 4 |1,4.1 Brennaböor-Werke [7/1 8 |1, 10153, 25b 152,75b G | Hochtief A.-G . 8 1.1 |168b | Rhein Braunkohlen | | b) Verke parkassen-8tr. Brown,Boveri u.C., Hoesch-Köln Neue. E | S H Su T. S. 1, 2 in Kr.| 4 | 1.1.7 U. Brikett .…....|8/4/ |1.4 2 270b E D R E Gs * i. 15.8.36, %* Ohne Anrechts[ch o ed 2 [2 19a 3880 S do. Elettriziiät -,./6/1/ [11 148 1480 . . K. 158.36. ** Ohne Anrechts\ch. |. K. 15.10.19. as: L jeh offmann'sStärke- | do. Spiegelglasfab. 6 |4 [1.1 122b zt Berlin. Verkehr3-AG. Buderus'sche Eisen- | | O ees | 6% 6X11 | —G 6 do. Stah(t 7 [14 154%bG 162,5b O RM, tilgb. 3. jed. Beit 4% e 1. 10 E, | E werke ¿c ccceis)el|e 0 1.1 127,5b 125 G Hohenlohe - Werte, | | Rheinis Pei fäl. | | E l 5 | : 101Lb Bitrgerl. Brauhaus, | | 14 Tentrun .. N 5 4 Kalkivetke .… 6/4|17| =— | A Ohne Zinsberechnung. & M De S L S A Holsten - Brauerei. | 6 | 6 |1.10 —& 6G Rheinisch - Westfäl.) | | f = M R mil Busch, Opt. J. 6/1 Li j r 154, Philipp Holz nann 8/2) 1.1 178b F izitätswerk| 6 | 6 [1,7 |1 h - p P o lia E) a Ea potelhetrseb? "Ges, €| 14 07 OUTID A Mgemmetti, Borg 7 | (11 1408 1828 Braunschweig. Lan- i ( ) Dle er Huta Hoch- u. Tief-| | | Niel Brau | | aaa dedaEsent 1888 L -DaGu brs, Byk-Guldenwerke | 0 | [11 1018 101,75b E L: ¿4s el haies Nom l Sue | | | 1899 III, 1904 IV, Mit Zinsberechnung. Lorenz Hutschen-| N | Brauerei Riebe 5 | 5 | 1.1 |134,5h 134,5b 104,5b rs.1932,6 § Aufgeld TEUIEN L L ea | 4 |4 [1.7 /100b /992b do. do. Vorz-Akt. 0 E á f. 1932-84 bezahlt..| 5 |1.7| —@Al —6 Arbed (Acióries | j | Hüttenwerke C. W.| höchste Div. 6%/| | | dus Gr Berliner Straßen- Reunies) 26 cu slguo T idt de 1.1 190bGr 187,25eb Q | Kayser u. Co, | einsösb. zu 1125 6 | 6 |110 —G | —G bahn 1911, 1913 ..| 5 |1,7| —6 A 1942 in §/105/54*|1.1.7 Jariotten VUTger | | Niederscchöneweide| A. Riebeck Montan 4,8 |14| 137,5b 103,9b Westl. Berl. Vorortb.| 5 | 1.7| —@ —6 * evtl, 4 Susaydividende. e. O Cyentie Basel DAIS L092 HSSbR E | Î. D, Riedela | | || e . O, Basel) ayser 45 [1048p —_ E. de Haën.... |6| 135 134b 105%gb Ohne Hins3betechuung do. 50h elite af L1 | | Roddergrube,BrL E 4 \ + DUA geh. ¿| 84 . | * 8/19 103%b achw t Chem.Febr Grünau) ö | 5 |11| =— Ilse Bergbau ....|7|7|11| 190 5 Ï S s iy G oel) d do. do-von Geyben| 7 7/1/11 (183,66 181,T8b | do, do, Genußs, 7 |7 111 (88 | Bran j Rosenthal | 104%b J nländi \ ch e. i Rybniker Stute 2/1,4, 4 Q Geslsenk., | 48 11 | —G | —6G Industrlew. Plauen. 8/4/8/2 1.1 156 B zl Porzéllan A.-G.,.| 5 | 5 |1.1 10eb8 1098 Ohne Zinsberechnung. kohlen 20 unk.25*[100/4%/1,3,9 P | Jsenbeck u. Cte. Br,/ 5 | 5/110 —@ | Rosizer Zucer- | Gui éuinia P C 4 1.10 /98,25b 99b G | | | | G N UnNTs La 4/4 s T T E ans [Y . . . . 1 f l Anleihe +5 | 15.4 e S “« do. Werke UlbertX 5 1.1 [116%