1940 / 118 p. 10 (Deutscher Reichsanzeiger, Thu, 23 May 1940 18:00:01 GMT) scan diff

e

| Heutiger | Voriger

| Heutiger | Voriger

| Heutiger | Voriger

| Heutiger [ Voriger

| Heutiger | Voriger

Ostpr. land\ch.Gold-| Pfdbr.R1(Liq.-Pf.)|5%

Anteilschein zu 5% Ostpr. lds{ch. Liqu.-|

Psl-Wesio: ritts.

Papier -. &- Pfdbr. f, B| p. St. Anteil hein zu 5% Ostpr. lds. Ligqu.=| Pfd. f. Westpr.neu- Idsh. Pap.-.4- Pfb. f. Z Pomm. landschaftl.

Gold.-Pfdbr. (fr. 8%)

do.do. A.1u.2(fr. 7

do. do. Ag. 1 (fr.69 do. do. RMM-Pf.S .1,|

gt. 12, 1945 /4%

do, (Abfind.-Pfbr.)/5% | Pomm. neulandsch. f. Kleingrd. Gold-

(Pfdb. Abfindpfb.)/5%

Prov. Sachsen ld [d\ch.

G.-Pfdb. (fr. 10%) do. 31.12. 29 (fr.8%) do. Ag. 1—2 (fr. 7%) 44 do. Ag. 1—2 (fr.65) do.Liq.Pf.o.Antsch./55 do. do. RM-Pfdbr.|

(fr.5%Rogg.-Pfd.)| 4

Sächs. Ldw., Kreditv.|

Gd.-Krdbr. R.2N, 1. 10. 1931/48

do. Gd.-Pfb.R.2 N

1.11. 1930/4

Shles.Landsch. GPf.

Em. 1, 1. 4. 1930/48 do; do.Em.2, 1.4.34 |

(fr. 8%) /4%

do. do. Em.2 (fr. 7ÿ) [4%

do. do. RM Em. 3/48 do, do.Gold-Liqu.-|

Pfdb. o. Ant.-Sch.|5%4

do. do. RM-Pfdbr.|

(fr. 5YRogg.-Pfb.)| Schlesw. - Holstein.| Id\ch.GPfbr. (f. 10%) |4%' do. do. Ausg. 1924/45 do. do. A.26 (fr. 7%) 41% do. do. A.26 (fr.68%) 4L do. do. Ausg. 1927/48 do. do, Ausg. 1930,|

31. 12. 3514)

Schle8wHolst.Ldsch. Krd5v.G.Pf. (fr. 83)

do. do. 1930,1.10.35/4%

O Bo E I, do. D. 1931, e do. do. (fr. 6%) as

do.Liq.Pf.o. Antsch. 5%

do. do. RM-Pfdbr. (fr.5% Rogg.-Pfd.) Westf. Ldsh. Gold= Pfdbr. (fr. 8%)... do. do. (fr. 6%)

do. do. (Abfindpfb.)|:

do. do. RM -Pfdbr. (fr.5§Rogg.-Pfd.)

Ohne Zinsberechnung.

Kur- und Neumärkische rittersch.RM-Kom.Schuldv.| (Abfind.-Kom.-Schuldvsch.)| 5

d) Stadtschaften. Mit Zinsberechnung. unk. bis .. bzw, verst, tilgbar ab, ¿5

Berliner Pfandbr.- Amt Gold-Pfdbr. do. do. Serie A (Liquid.-Pfdbr. J do. Serie B

o. (Abf.-=Goldpfdbr.)|?

Berliner Goldstadt- \chaftsbriefe . Brandenb, Stadtsch.

Gold-Pfdbr. R. 8

(Liquid.-Pfdbr,). |5}

Preuß. Ztr. -Stadt- schaft Gold-Pfdbr.

R. 2 1. 12, 2. 1. 32/43

do. do. R. 3, 6, 10, 2.1.29 bz. 31 bz.32 do. do. Reihe 5, 7, 2.1.30 bzw. 1931 do.do.R.81.11,2.1.36) do. do. R. 9, 2. 1. 32| do. do, R. 14 U. 15, 1. 10. 32

do. do. R. 18 u. Erw., U L088

do. do. R.19, 1. 4. 33/4%

do. do. Reihe 20 U.

21, 2. 1, 34 do. do. R.2 2,1.11.34 Do, D M L es do. do. R. 25-27 U. 1.,2.1.3.Erw.,2.1.36 do. do. R.28 u.Erw.,

1.4. 36/4%

do. RM-Pf.R. 29 U. |

1.u. 2. Erw., 2.1.42/4% do. do. R. 30, 1.4.44 /4% do. do. R. 31, 1.4.44 /4%

e) Sonstige. Mit Zinsberehnung.

Leipziger Meßamt RM1937, 2.1,1938

Pfandbriefe und Schuldverschreib. von Hypothekenbanken sowie Anteil- scheine zu ihren Liquid.- Pfandbr.

Mit Zinsberehnung.

unk, bis ..., bzw, n. rückz, bzw. verst, tilgbar ab

Bankf.Goldkr. Wei- mar Gld.-Pf. R.2, ji.: Thür.Ld. Hyp.-

Bk., 28. 2. 1929|

SUnee Handelsbf.- G.-Pf.R.1-6(fr.8%), 1.9,33 bzw. 1.1.34|

do. do. R.1-7 (fr.

74h), 1929, 30, 31|

do. do. R.1 (fr. 7),

1. 8, 1932 do. do. R. 1 U. 2 (fr. 6%),1.6.32 bz.1.1.38

Bayer. Hyp.u. Wchs.-

Bf. Gold-Hyp-Pfb.

R.4-7 (f.7§),1.10.36

Bayer. Landwirt- \hafts-Bk, Gold- Hyp.-Pfbr. R. 20,

21, 31.12. 1930|

Bayer. Vereinsbank

G.Pf. S.1-5,11-25, 86-112 (fr. 8 Y), 1. 197 80, 33, 34, 35, bzw. 1. 1.32, 33,35,

36, bzw. 1.7.34, 35, bzw.1.4.35,S.1—2,

10—19 (fr. 7Y),

1.1.32, 1.7, 1.10.36,

1.1.1937, Ser. 1,2 (fr. 6 §), 1. 1. 1932/4%

do. RM-Pfandbr.

S. 1-7, 31.12.1945/4%

do. Gold - Komm.

Serie 1-10 (fr.8%), S.1 (fr. 6%), 1.1.32 do. do. RM Kom. Ser. 2, 31. 12. 45

101,75b G [101,756 @

_

bs js jus N ck N

D S

mm

lx | 1.1.7 |100,5b6 | [a5

vor... (n. r. v.),

ck

ry

Pfdbr.) o. Ant. 5%

Berlin. Hyp.-Bk,Gd, Hyp.-Pfdbr. S. ! 6 U.. 12, m 9. 30, 1.10. 32/48 | do. Ser. 7, 1.1 32/48 | do. S. 10, 1. 10. 32 L do. S. 11-1, 7. 35] 14% do. S, 13, 2. 1. 33/42 do. S. 15, 1. 1. 34 45 do. S. 16, 1. 4. 35/48 do. S. 17, 2. 1: ‘36/45 do. Serie 8 (Liq.-!|

do. Komm, Ser. 1,

31. 3. 1931 4%

do. do. S. 2, 1.7. 36/41

do. deo.

do. do.S.41.5,1.1./

bzw. 1. 4. 33/4%

do. do. S. 6, 1.4. 35/41

| Braunschw,-Hann.=-)

Hyp.-Bank Gold-|

Pfbr. do. do. do. do.

do. do.

do. do.

do.

do.

do.26U. Bo v.29,32|

(Liq. Pf.)

do. Gold- Ron 24, |

31. 10. 30/4% do. do. 26,1. 11. 31/45

do. RM-Kom, 36,|

31, 12. 41 4% do. do. 39,1.11, 44/4

Danzig. Hyp.-Bank|

Pfandbr. Ser. 54/44

do. do.

do. S. do.

S. 1—26| 4

. 27T—42| 4

Deutsche - Central-=

bodenfreditGold-| Pfb. E. 2, 1. 10. 36/48 do. RM-Pfd,Em. 5,|

do. do. E. 6, 1.10.41/4% |

1. 1. 1940 4

do. do. E. 8,1.7.43 4% do. do. E. 9, 2.1. 44/4

do.Gd. Hyp.Pf.E.10 2 | RM-Pfb. E. 11,|

do.

do.

do. do. do.

do. do. Dtsch.Genof}.-Hyp.- Sl

D 1945 4%

do.E. 12,1,10.45 4% do. E. 13, 2.1.46/4% do. E, 14, 1.4.46. b D M4) iva |

Gold Komm. jut

Em. 3, 1. 10. 36 /4% RM Em, 7 U.|

Erw., 2. 1. 43/48

BankGd. Hyp. Pfb.| R.1 11.4, 30.9.1927

1. 4, 1932

do. do. N. 3 U. 5,| 31.12. 31,1. 10. 33/4X

do,

1

do.

do. do.

do. do.

Deutsche Hyp.-Bank Berlin Gold = Pf. Ser.26—29, 30. 9.

: bz. 31.12.29 bz. 314% | i do S.3031;31,3.92

bo, R: 6 U 10. 34, 1, 1. 36 M RM-Pfdbr.R8,|

1. 1, 41/48 do. R. 9, 1.4.44 14% | Gld-Kom., R. 2,

QAAARAR

2A

1. 1. 32/4

do. R, 3 U. 4, 1. 7. 32, 1. 4. 386/4% RM-Kom. R,5,|

1, 1.41/48

33, 11.31/44 34, 1. 1, 33/4 36, 1. 1, 34/4% 37, 2. 1. 35/4% 38 u. Erw.,

2.1. 36/48 | 39, 2. 1. 37/48 |

M-Pfandbr.

S. 49, 1. 4. 1944/4

do. do. S. 41,1.7.45/4% do. Kom.S,6,1.1.32/4%

do. do.

4 do. do. R. 2, 1.1. 32/43 do. do. R441. 5,1. 1.

33 bzw, 1. 1. 34/44 do. do.R7-9,1,10.35|4%

do. S.7,1.1.34|4% do. S.9,1.1.36/4% Dtsch. Wohnstätten-

Hyp.-Bk.GM.-Pf.

R. 1,1. 1. 32/4%

do. do.R.10,1.,10.36/4%

do. RM-Pfbr.R.11, do. Kom.R.6,1.9.34/4 Frankfurt, Hyp.- -Bk,

1,4: 1943/4 1

Gld. Pf.R.16,1.1.36/4%

do.-

Frankfurt. Pfandbr. Bank Gold-Pfbr.

RM - Pfdbr. do. do. R.13u,Erw.,

1. 1. 44/4%

Em. 3u.10,n.r.v.|

do. do.

. 1. 30, 1. 1, 1933/44 . E.7,n.r.v.1.1.32/4% Ent, 8, 1, 1. 33/4 , E.12,13,15, nrv.| 7.34, 35, 1. 1.35/44 . Em. 17, 1. 1. 36/45 , Em, 18, 1. 4. 36/45 : Kom. E4,n.r.v.|

1.1. 30/44

. do. Em.6, n.r.v.

1,1, 32/48

do. Em.9,1.1.33/4% do. Em. 14, 16,

n. r. V. 1. 1,1935,

1. 10. H

Gotha G runderevil

Gd.Pfb.Abt.6 u.2,| 31. 12. 1931 bzw.'

31. 1. 1929 /4%

do. Abt. 4, 5, 52,| 30.9.30 bz, 31.3.31 [4% do. Abt. 8,9, 1.7. 34

bzw. 1. 10, 35/4

do. Kom. 28, 1.7. 34/4%

Hamburg. Hyp.-Bk. Gold=-Hyp.-Pfdbr. Em.B, ab1,4,1930

do. E. D-K 2.1.32, 1933,1.7.1933,1934

bzw, 1, 4. 1936/44 do. RM-Pfb. EmN,

auslospflicht.|4%

2.1. 1940/44

do. do.E.0,1, 10. 43/4

do. Gold-Pf,Em. L (Liq. Pf.) o.Antsch. do.RMKom.S.1-5,

n. r. V1.7. 1942/4%

Hannov. Bodkrd. Bk, Gld. Hyp.Pfd.R.7,

do. R. 8, 12, 1. 4. bz.|*

do. N. do. R. 13, 14, 1. 1. 33 bzw, 1. 7. 35/44 do. R. 16, 17, 1. 1. 1924, 1. 1, 1935/43 do. R. 16, 1, 10. 35/44

ca

4

30. 9. 30 /4%

1.10. 32/4% 9, 1.4. 32/44

a t

mm p t had jt df jt

—_

A S

S.3, 1.10. 32/48

24, 30.11. 30/4% 95,31.10. 31/48 26, 1. 11. 31/44 D T (L: 8%).

A 2/44 do. 27 (fr. 6%),

1.11. 31/44 do. 28, 1, 2. 34/4% do. 29, 1, 2. 35| 2 RM-Pfdór. 36,/|

31. 12. 41| 44 do. 39,1. 11. 44/45

o.Antscch. 5%

Sh 6 1.4.10 /101b Gr 6 1.4.10/102 G 1026

14,10

6G i01b Gr 6 —_ E

10 101b Gr —_ 6 6 6 Ï G 6 101b Gr G6 ‘10 101b Gr 6G 6 6 1013b

0! —6 —_ 6 | 6 —_ G6 | G 6 .| —G 6G 1.4.10) —G 6G

101bGr |101b Gr 101bGr [101bGr 101bGr [101bGr

[101bGr [101bGr

101bGr |101b Gr 101bGr [101bGr

4.10 .4,10/101bGr |101b Gr

101bGr |101bGr

‘4.10 101bGr |101b Gr

100,5b Gr |100,5b G r 100,5b Gr |100,5b Gr

100,5b Gr /100,5b G c

:10/ 100;5b Gr 100,5b Gr

|

10 ban _— ‘10! in

1.4,10/101b Gr 6

[101b Gr —6

0 —G G6

101b Gr 6

6 6

101b Gr 6

101bGr [101bGr

‘4.10 10ibGr |101bGr

| —G 101b Gr

‘4.10 101b Er 101b @r

| 1.4.10 100,5b Gr |/100,5b Gr 1.1,7 /100,5b Gr 100,5b Gr

1.4.10) —G 6 6 101b Gr .101b Gr —6G : —6 —6 1.4.10 —G —6 _—6 —6 —_ 6 100,5b Gr

1.4.10/100,5b Gr | —G

—G [10lbGr ta | 6 —6 P1400 6 6 ‘4.10 101bGr | —G 7 | —6 =6 o —G6 [10lb6Gr | —6 Z6 10| 6 a 101bGr 101bGr 0/100,5b G r |100,6b G r 100/56 Gr 109,5b G r 100;5b Gr E 10/ —6 | —6 10 —G [01b6r 26 Q d 26 G da 6 ) —6G —_ 6 —6 26

101bGr 10lbGr 101bGr [101bGr 101bGr [10lb Gr

01 6r 101b Gr 1.4.10 101bGr |101bGr

10tbGr |101bGr

. [101bGr (101bGr —_ 6

1,4.10| 6G d

1.4.10 /100bGr |100bGr

.10/100bGr |100bGr 6 6

—6 —6

1.4.10/ —6 101b Gr

10ib Gr

„|—G 100, 5b Gr |100,5b Gr

1.4.10 —6 6

—6 —_—6

1.4,10/101bGr |[101b Gr

1.4,10/10fbGr |101b Gr 1.4.10

101bGr |101bGr 104bGrc [101bGr 101bGr |101bGr

Hanndb Bodentkrd.- Peine Hypoth.- Banik G Bank: Gold-Hyp.-|

R. 1-3, 1. 1/1933, | 1934, 1935 44

do: do. d. Reibe 4,| 1. 10. 1935/4%

‘do. do. dô. Rethe 6,| 1. 10. 1936 4

1.4.10/100,5b Gr

| i do. RM-Hyþ.-Pfb: 1.4.10 /100,5b Gr |100,5b Gr

Leipziger Hyp.- -Bk.| do. 26 S. 5-8, 31.3.,

Gld-Pfbr. Em. 3,

11-13,15-17,n.r.v. do. 29 S, 14. 1.4. 34

3,| do. Gold -Hypoth.

1.4.1934, 36,1. T.,| |

. 10, 1 pw [Es

do. Em. 5,1928 vb. Preuß. Pfdbr.-Bank

do. E.6,n.x.v.1.7.32/4%

do. Em. 9, 1.1, 1938/4% do. Gold-Kom.E.4, 14, B ILIN

do. Em.45, 46,30.6.

Meckl. Hyp.uV Wechf.-| BVE G. u Em.2,4,5,!

"1932, 1929 4% do. Em. 8 u. 9, 1.1.|

1933, 1934/48 do. Em. 10 und 11,

Rbein. Hyp-Bk.Gld,

do. RM-Pfb. E.12,| | 40: do. Reihe 5-9 do. do, E. 14,1.7.47 do. Gold-Kom. E. 83 U.6, n.r.v.1.1,bziv,

do, RM-Kom. Em. 13, 1. 10. 1946

Mecklenbura. Kred.- u, Hyp.-Bank RM

do. do.RM-Komm. Meclenbg.=- Streliß Hyp, Bk.Gd.-Hyp.= j: Mecklb. Kredit- u. Hypoth. - Bank, 1.1.1932 bzw. 1936/4; (Liqu-Pfdbr.).

Meining. Hyp. - Bk. Gd.-Pfb. Em.3, 8,

R

. 30. 6. 1931/4% do. Em. 5, 1928 vb. [48 dd, Em: 9, 11; 412/] nrv.1.1.32,1:10.31/4% do. Em. 15, 17, 2 nrv.1.1. 34bz.1.7

, Em. 22, tilgbar

. Em.23, 25, nrv. | L 1.36 bzw. 1.4.36 /48 , RM Em. 27, M

, Komm. Em. 4, 16,21, nrv. 1.1.30, 1933, 1. 7. 1934/4 do. do. Em. 7, 240 13,n.r.v. 1.4.1932,

do, do. Em. 24, nv. | do. do. RM E

do, do. do. Em. 28,| n. x. V. 1. 1. 1944 /4%

Mitteld. Bdkrd, Grd: Hyp. - Pfdbr; R. 1} u.2 (f.8%), 31.3.31| [4% do. R. 3-5 (fr. 8 30. 6. at 30.9. A

T

Quel

ck = ck R ed!

2"

30. 9. 1933 ax do. R. 1-3 (fr. 7 79)

30. 6. 19: 32 ld vers.

N “ia 4 U. 5 (fr.7h), . 36, 31, 3. 37/4%

do Reihs Le 6%),

do. Komm. R.1 Uu. (fr. 8%), 30. 9. 32,|

do, do. R fr

Nordd. Grundkred.- A

n. r. v. 1.1. 1930| bzw. 30. 6. 31/4% do. Em. 5, 1928 vb, 4% do. Em. s, 12,13,11,| 30.9,31 bz. 30.6.32,|

do. E.14,21, 17u. 8 nrv.,1.1.33,1,10. A

do. E.22,24 11. Erw., u

nrv. 1.1.35, 1.1.36 /4

do. Em. 25, verlos-| bar ab 1935/48

do. Em. 26, 1.7.36 4%

do, Kom.E.4,18,15,

n. x. v. 1. 1, 1930,!

do. Em. 9, 30. 6. 31 do. Em. 10, 1. 1, 33 do, Em. 23 U. Erw,,

N. 1, v. 1.7, 834

ck ck atel

Preuß. Bodencr.-Bk. Gold-Pfdb. E. 3,9, n.r.v. 1.1.30 bz.

do. Em. 5, 1928 vb, do. Em. 10, 12, 23, nr. v; 1,4, 1932; 1,10. 31, 1.1. 1936/4 do. E.17, nrv.1,7,33/4/ do, Em, 21, tilgbar

n 10; 11 L900 n.r.v. 1.4.32 bzw.

do, Em. 16,20, nrv. 1.1, 33 bzw. 1.7.34/4 Preuß, Ctr. - Boden Gold-Pfdbr,1924,

do. do. 1926 U. 27,

1, 1, 32 bz. 1. 4:33 do. do. 28, 1, 10, 34 do, Gold Kom.1925,

e S o E R

Dach do: RM -Komm.,

1.1., 1.4. 1932,33, Westd. “Bodenkredit do. RM Kom. 1929, 1.1.30, r3. 3. 104% (Liq.-Komm.) Preuß. Centr. Bod. u. Pfb.Bk. Gd. Hyp. Pfdb.Em1u Erw.,

do. E.6,1n.r.v.1.1.32 do. E.7,n.r.v,1,4,32 do. E20 u.2ò,n.r.v.

U: do. Em. 24-26, nrv. do, do. Komm.Em.2 1.7.1632,gef.1.7,1940). do, dos do. Em. 1,|.

do. RM-Pf.Em.27,

‘do, do, E. 28, 2,1,44

101bGr [101bGr |

Pfbr.24 S. 1,1925 &.2-4,31.12.29 bz. 30.6. bzw. 30.9. 30 bzw. 31. 12. 1930

26 S.1, 2, 30.9.31, gef. 30. 6. 1940

31.7., 31.12.1931

Kom. 1927 Ser.5, 30. 4. 1932

Gold =- Hyp. =- Pf. Em. 41, 30.8.1931 do. Em. 42,31.3. 33

1932 bz10o.1.4.1933 do. Em. 47, 1. 7. 33 do. Em. 50, 1. 4, 35 do. Em. 43 (Liq,-

Pfdb.)o.Ant.-Sch. |? do. Kom.Em.17-19,

31.12. 1931, 831,3, hezw. 30. 6. 1932 do. do, E.20,31.3.33

Hyp.Pfdb. Reihe 2 bis 4, 31. 12, 26

do. R. 10, 11, 14, 15 do. Reihe 12 U. 13 do. R. 17, 1. 10, 32

44

[4% 48

: 4

do. R. 18-25, 1.4.32

do. R. 26- 30, 1.1.34 2

do. R. 31-34, 1.4,35|

do. R. 35, 36 U. 39,|

Di 1936) do. R.371.38,1.4,36/4 do. Reihe 40, 2.1.37|4

4% 4 4%

4

do. RM Reihe 41, t

id 1942/42. 4% do. do. R.43,1.10.44| do.do.(Liq.-Pfdbr.)|

do. do. R.42, 2.1. 44|

o. Ant.-Sch.

do. do. Kom.R. 1-3, 2. 1. 1933

do. do. R. 4, 1. 4.34 do. do. Reihe 5-8, 1. 10, 1935

do. do. RM R. 9, 1. 7, 1944

do. do. do. Reihe10, 1. 4. 1944

Rhein.-Westf. Bder,

Gold-Hyp.-Pfdbr. Ser. 6, 12, 10, 4, 30. 9. 1929, 1931, 31. 12.30, 1. 10, 32 do: Do S 4 O LT 30.6, bz. 31. 12. 31,

1. 1. 1936| do. do. Ser. 8 U. 13,|

4% 5%

48 4%

4%

44

30. 6. 31, 1. 1. 34/48

do. do. Série 15,

31, 12. 1934/48

do. do, S. 16, 1. U. 2. Erw., 1. 7. 35

4

do. RM-Hyp. S

1, 4. 1943|

4%

do. do. S.19, 2.1.45 4%

do. Komm. 26, 27 Ser. 4-6, 30. 9. 30, 30. 9.31, 31. 10,31

do. 29 S. 7, 2. 1. 35/4

do. NM Kom. 1938 S. 8, 1. 4. 1943

SächsisheBodencrd.

Gold -Hyp.-Pfdb. R. 3-5 U. 8, 31. 12. 29 bzw.31.12.1932 do N10, 1 189 do E: L L Bg

do: “R. 1522, 1/44"? 1936 bz. 1937|

do. R.16-21, 1.1.33, 81.12. 33 bzw. 1.1. 1935, 1936

DoN 291 187 do. RMR.24,1,1.42 do. do. R.25,1.1.44 do. do. R.26, 1.1.45 do. do, R.27, 1.1.46 do. Gold -Komm.- Schuldv. R. 1 u. 2, 31.12.33 bz. 1,1,36 do. do, R. 3, 1.1.3 do. RM-Kom. R.4,

D

4

2. 1. 1942/48

do, do. R.5, 1. 1.45| Schles.Boden-Cred.

Gd.Pf.E.3,5,n.r.v.| 1.1.30 bzw. 1.1. 31| do. Em. 7, 11, 9, Dl L 02/88)

4%

4%

1934 bzw.1.4,1932 4%

do. Ent.18,23,n.r.v.

|

1.1.35 bzw. 1.1. 4

do. Em. 22, Ln do. E.10,10A (Li Pf.) ohne Antsch.

4% /

5%

do. Gold - Komm.|

E.4,20,6,8, 13,15, 17,nrv. 1.1.30, 32,|

33, 34, 35, 1.4. 32,|

1. 7, 1933|

RM-Pf.R.2,2.1.44/ do. do. R.3, 1.10.45| do. Gold - Pfdbr.

R. 6, 30. 6. 1931| do. do, R. 7, 1.4. 32| do. do. R. 8, 1. 4, 32 do. do, N. 9,10, 1,4.

bzw. 1. 11.1933 do. do. Serie 1, 2

(Liq.-Pf.)o.Antsch. do. do. RM-Kom,= Schchv.R.K 1,31.3,41

Thüring. Ld.-Hyp.-

Bk.G.-Pfb. S.1u.3, fr.Bk.f.Gkr.Weim,, 31. 12. 30

do. do. S,5, 31.12.31 do. do. S.7, 31.12.31 do. do. S.9, 31.12.36/| do. do, S.10, §0.9.32 do.do.S.12, 31.12.32 do. do. S.14, 31.3,33 do. do. S.15, 31.7.33 do. do. S.16, 31.3,34 do. do. S.17, 31.3,36 do. do. S.19, 31.3,37| do. do. S.21, 31.3,36/4% do. do. RM - Pfdbr. |

S. 22, 1. 4. 44

30. 4. 1932 .11,30,4.32 .13,30,4,33 18, 30.4,36| . 20, 30,4.37

S. 23, 1. 5. 44 Gold-Pfdb. Em. 3,

44

4

a 4 4% 5% 4%

Südd. Bodencred.|

4% 4% 4% 4%

4

4%

P

4% 4%

„Gld.-Komm.S.4,| 31.10.1930 do. do, Serie 6 u, 8,

y/ 44

4%

44 4%

4% 4%

4%

ü

9-12,14,nrv.1.1,30,|*

31, 1.4,, 1.7.1932

1.10.34 bzw.1,1,35 1, 1. 1936 1. 4. 1942

T E

mre

m M 9 o

o

fs js ja

b

4 I D

js I T ———_ O O

E L

m r

[=

E E 2 ck

E E _— o

Aktges. Sähs. Wk.| RM 33, 2..1. 44 Allg. Elektricität RM 36, 1. 10. 42 do. do. 39, 1.7.45 do. Umtausch d.7Y Doll.-A.25; tilg- bar zu jed. Zeit do. Umt. der 6% Doll.-A.25; tilg- bar zu jed. Zeit do. Umtausch d.6Y Doll.-Anléthe 28, spät. 1. 5. 1948 Aschinger's RM.-

Bank f. Brau-Ind. Ala Nr. 12 f. 1939/40

Basalt Gold...

Bergb. A.G.Ewald

König - Ludwig RM 1936, 1.4.42 Bergwerksgesell- schaft Hibernia RM 39, 1.7.1945 Braunkohl.Benzin RM 38, Folge 1, 1. 2, 1943 do. RM 38,Folg.2, 1. 11, 1944 Castellengo - Ab-

Westd. Bodenkredit Gold-Pfb. Em:30,} * 1, 10, 1944/48

do. Gold-Pfandbr. E. 17 (Mob.-Pf.) 5%

do. Gd.-Kom.E.4,8 J nv. 1:1. 30, 1932 4%

do, do, E. 13, 11.r.v. 1.4. 1932/48

do. do. E.21,23,nrv.| 1. 7. 34, 1. 1. 354%

do.RM-Kom.E, 29,| 2.1. 1944/41 Württemb. Hyp.-Bk. Gold-Hyp.- Pfdb. S. 10, L L, 1993]

Dts. Schiffspfänd= brief-Bank-Gold=- Shchiffspf. Au8g:4,

1.-1,-1932/4% do. RM- Schiff. Ausg. 3, 1. 4.194448

Schulvverschreibungen. a) Fndustrie und Banken.

Mit Zinsberehnung. n, bis .… ., bzw. verst. tilgbar ab «5a

Anl. 1926 ….….|-'

wehr Gewerksch. RM 37, 1.7.1942|

Daimler Benz

Dische. Cont. Gas)

Dtsche, Erdöl RM|

Dtsch. Industriebk.| RM 1936, tilgbar|

do. RM 39, tilg- bar 1943—50.. do. RM 490, 1.2.45 Eleftrowerke A.G. RM, £3. 2. 5. 41 do. RM 37, 2.5.43 Elysium Brauereîï Gta 26, A N elhar rau 7 elhard 1632. eienar Steinkohl. RM 36, 1.9,1941 Fahlberg, ListuCo. RM 26, 1931... F. G. Farbenind. RM1939, 1.8.42 Feldmühle Papier RM 1937, 1.8.43 Gelsenberg -Benz RM 1937, 1.3. 1 Gelsenfirch. Bgw. RM 1936, 2.1.43 Großfraftwerk Mannheim RM (Kohlenw.-Anl.) Guttehoffnungs8- hüttenRMM1937,

do, RM 1939, 1.11.1945 Haethal Draht RM 1927, 1933 Hambg. Elect.-W. RM1936, 2.1.42 Harpener Bergb. RM 1937, 1.4.42 Hoesh-KölnNeu-=- essen RM 1937,

1. 4,1942 Hüttenw. Sieger- land RM 1937,

Isenbec{ u. Cie.Br. RM 1938, 1.8.43 Klöcfner-Werke RM 1936, 1.4.42 Komm. Eleftr.-W. Mark Hagen RM 39S.1 U. 2, 1.3.43 König Wilhelm Essen Bgw. 1932 Lit. A, 1.10.1935 do, 1932 Lit. B, 1. 10. 1935 do. Aus8g.35,1.1.46 Fried.Krupp RM=- Anl.36, 1.8.1942 KruppTréibstoffw. RM-A.,tgb.41-47

Leipz. Bierbrauer.

Riebeck RM 36,

1. 10. 1942 Leopoldgrube

RM 1937, 2.1.43

Ludiw,Loewe u.Co.

| 1928; 1933

Lüdenscheid Méêt.

RM 1927; 1933

MansfeldBergbau RM 37, 31.12.41 Mäáximilianshütte RM 1935, Ausg. April/Juni, 1. 4. bzw. 1. 7. 1938 Mittêldt\{.Stahl- werfe NM 1936, 2. 1, 1942 do. RM 37, 1.4.42 Mix u. Genest RM 1926; 1932 Mont Cen. Steink. RM 36, 1. 10.42 Mülheim. Bergw. _ RM-A. 37, 1.2.41

Natronzell\tof RM 1926 ; 1932 Necfar Akt. - Ges. 4 Gold, 1.11, 1928 Neckarwerke A.-G, RM 1936, 1.10.40 Niederschles. Bgb.

Chem. WerkeEssen| Steinfkohle1937, | 31. 12. 1942/100| Concordia Bergb. | RM 38, 1.7.1943/100

Gr

RM 37, 1.4.1942/100

RM 37, 2.5.1943/100 5 Deutsche Eisenw.) RM 37, 1. 12. 43/100 4%

1938, 1. 3, 1944 100

1940—44...... [100/4%/1.5.11

1. 8, 1943|:

1. 12. 1943/1

l 1

__ L a

RM1936, 2,1,43

10015

Ostpreußenw. RM| - (Kohlenw.-Anl.) Rh.-Maiti-Donau Gokd; 1.4. 1928|

do. RM 37, 1.9.41! 100/

Nöchling' \cheEisen|

u.Stahl NM1936/100/5

Nubrtias RM 33,|

1. 8. 1943 1005

Scchluchseewk. AG.|

RM 39, 2. 5.1945/100/5

Siemens uHalsfke und- Siemenhns- Schuckertwerke

RM 33, 1.3.1944 |100/4%

Gebrüder Stumm |

RM 1936, 2.1.42|100}

Thür. Elektr. Lief. |

RM 1937, 1.4.43/100/?

Aug. .ThyssenHütt.|

RM 1937, 1.12.42/100/? do. do. 37,1.12.42/100/4%

Union Rh.Braun-/| kohlen Kraftitoff|

RM-A.37,1.3.42/100/5

Ver. J.-Utrn. Viag| RM 1936, 2.5. 42|

Ver. Stahlw. RM- Anleihe, 1. 5. 41

Vorarlbg.Jllwerke|

RM 1938, 1.5.44 /100|

Westde1ttscheKauf- hof, tilgbar zu

jeder Zeit . 1055

Hucterkredbk. Gold| Ser. 1-4, 1. 10. 29,

Ohne Zinsberehnung.

Harpener Bergbau

RM 35,t. K. Nr. 5/44%

* 4+. Zusagverzins. Siemens u. Halske

RM 30 R. 1, 1942| 6}| ‘1. {+ Zusazverzinsung, i. K. Nr. 12.

Jn Aktien konvertierbar (ohne Zinsberehnung).

J. G. Farbenindust. RM 1928, rz. 110*

#* _{- Legitim.-Sch. B, f + Zusagzverzinsung.

i Ohne Zinsberehnung. Allgem. Elektr. - - Ges.|

S, 4 1900, rz. 1943

do. do. S. 5-8,05-11,| Ú3. 1953|

Deutsche Cont. Gas Dessau.84, rz..\p. 42 Deutsche Gasgesell=

schaft 19, rz. b. 1964/-

do. Solvay-Werfké 1909, rz. b. 1954 do. Teleph. u. Kabel * 1912, 73. 1943 Eisenwerk Kraft 1914, rz. 1941 Elektrizit. -Lieferung 1908, 1910, 1912 do. do: 1914, rz. 1949 Laurahütte 19, rz. 6 Necar Afktienges. 21, sichergest., rz. 1963 Oberschles.Eisenbbed. 1919, rz. 1950 Sachsen Gewerkschaft

1920, r3. 1955|

| Heutiger | Voriger

D D M

M

Treuhand. f. Verkehr[RMp.St.

U. Ind:/ 1923 Uk. 30

b) Verkehr. Mit Zinsberechnung.

Berlin. Verkehr8-AG.

RM, tilgb. z. jed. Zeit

Berlin-Ehaxlottenb ài Straßenbahn 1901.

Braúünschwöeig. .Lan- de3-EÉisenb. 1885 I, 1899 IIL, 1904 IV' xz.1932,6 Ÿ Aufgeld f. 1932-34 bezahlt.

Gr.Berliner Straßen-

bahn 1911, 1913.

Westl. Berl. Vorortb.| 5

Sachwerte.

Fnländische. HZinsberehnung.

Ohne Görlißer Steinkohl. AnleißhE. F

Großfraftw. Mann- heim Kohlenw. .+

gef: 1. 10. 1940| *

Ostpreußenwerk

Preuß.Land.Pfand=- brief-Anst. Fein- gold Reihe 15! ,

Hwickau Steinkohle Ausg. Febr. 23 F

i + M für 1 Tonne.

Ausl ändische festverzinsl. Werte.

Die Notiz der áusländischen- Wertpapiere

ist “gemäß Bekanntmachung des Börsen-

vorstandes vom 1. März 1937 vom gleichen Tage ab eingestellt worden.

1. Staatsanleihen. Ohne Zinsberehnung. Diè mit éiner Notenziffer versehenen Anleihen werden mit . Zinsen - gehandelt, und zwar: 1Seit 1. 5, 19. 1, 6, 19. 51, 11, 19, #2, 197 19.

91, 3, 20, 1. 6, 26. 131, 4, 40. 41. 8, 40.

Bosn. Eisenb. 14! 5 do. Investion 14! 5 do. Landes-Eisb. 1898 m.T., in Kr.| 4 do.do.02m.T.i.K.| 4 do.do.95m.T.i.K.| 4 Bulgarisch, Gold- Hyp. 1892

25er Nr:241561 hi8 246560| 6 do.5er Nr.121561 bis 136560| 6

do. 2er Nr, 61551 bis 85650

1er Nx.1—20000| Egyptischegar.i.L]|

do.25000,12500Fr do. 2500, 500 Jr,

6 3 do. priv.A.t.Frs.| 3% 4 4

Griech, 44 Mon.!2 1,75 Do. 5h 1881-84!" 1,60| 1.1. do.5hPir.Lar.901,60| 15.6. do. 4Y Gld-R.89 1,30 Jtal.Rent.in Lire| 31

do, amort.3,4i.L.| 4 Mexikan. Anl. 99

abg., i.K. Nr. 13| 5 do. 1904 abg. 4 Oesterr. Staats:

Schay.14....*| 4%

(categor. SPeC.) do, Goldrente

1000 GuldG** do. 200GuUldG** do. Krönéènr. #9 do. fkonv.R.i.K.7 do. do, in K. 5

a f 1 a 1

do. Silb.-R. i. ai p 4/5

do, Papierr.in jl

l 1. lone a [016 6 Ohne Hinsüere nung: -

mm o ck Dm pi

O 00

.} Vorarlberger 1884 §? i. Guld.öster. Währ.14

PolnischeEisenb,- Anleihe 1933 .| 4

1.1.7 Portugies.3.Spez.fr.Z.RM p.St!

Rumän. Aeußere| gar.Monop. Anl.| L 10 de 7

Rumän. attc Rente03 in. 4 5 do. do. 13 in. 4% do. do. in M! 4

Ungar. Staat3-| Rente 1913***| 4 do. do. 1914 7/4 do. Goldr. i.fl {7 do. St,-R. gee do. Kron. Rent, do. St.-R.97i.K. 9 do. Gold - A. f. d. eis. Tor 25er §S| 3 do.do.5er u1erS A g do. Grdentl. Ob.

i, K. Nr. 36, ** t. N. Nr. 62, *®® mit i. K. Nr. 22—23 u. 36 ffff., i. K. Nr. 20—21 u, 34 ff. i K. Nr. 86—87 u. 100 ff, i. N. Nr. 26—28 u. Talon; sämtlich mit neuen Bogen der Caîi Te-Comm.

2. Kreis- und Stadtanleihen. Mit Zinsberehnung. 74 Memel 1927 (ohne

Kapitalertragsteuer).

Ohne Zinsberechnung.

Bucar. 88 kv. in M 4% do. 95 m. T. in M 4% do. 98 m. T. in M 4% Budapest 14 abgst. 4% Danzig (Tabak-| Monop.) 27 N'i.£L| 61 Kopenhagen Stdt.| 1910-11 in Æ/ 4 | do. 1895 _ in M 3 Lissab. 86 S. 1, 27| 4

F S.1 i. K. 1.1. 17, S.

3. Sonstige Anleihen. Ohne Zinsberechnung.

Chilenen Hyp. Gld.-| Pfdbr. 12 in Æ*| | Dänische S gi | n M| 4

Mexik. Bewäfff. Anl,

abgest. in M 4% 1.5.26

Norwegisch Hypotbb.| 1887: in Kr,| 31

Raab-Graz.Pr-A. M 211

do. Anrechtscheine|

in K. ô. W. B. p. St.

Schwed. Hyp. 1878 unkdb. in Æ| 4 Ungar. s Bega)

m. Tal., in K.| 4 |1.4.10

do. Bod.- Suavit Pf.| in Gulden ö, W.) 4

do. do. i, Kr, F EN 50

do. Regul. -Pfdbr.|

in Gulden ö. W,| 4 |1.4.10

do. Sparkassen-Ztr.| S. 1, 2 in Kr.| 4

# i. K. 15,8.36, +* Ohne Anrechts\{. i. K. 15.10.19,

4. Schuldverschreibungen. a) Fndustrie. Mit Zinsberehnung.

Arbed (Acióries | Reunies) 26 rckz.|

1942 in §|105| 5% * evtl, + Dusatdibibände

Ohne Zinsberehnung.

Haidar - Pascha- | Hafen .…... in M4 Rybniker Stein- fohlen 20 unk.25*

A L940

b) Verkehr.

Ohne Zinsberechnung. Die mit einex Notenziffer versehenen Anleihen werden mit Zinsen gehandelt, und zwar:

1Seit 1. 9. 18, *?1, 10. 19 61, 3, 20.. 1. 1.25, 11, 7, 25,

101, 4, 32.

AlbrechtsbahnS§ .

enh abgst.i.Guld. öüó do. 'BeaiCGucdögiés Anatol. ‘Eisenb. S. 1

E

102004 24 do. S. 1 U. 2 2040.4 /25

Dor 1 ir eb 40842

do. Serie 3......., 2

Ferdinand Nrdb. 8789 i, Guld, öster. Währ.

4 do. 87 gar.i. G. ö. W.39/4

FerrocarilesNat.Merx. Prior. Lien, abg.,

rz. 1957 in §..... 614

Franz Josefb. Silb. §? Galiz. C. Ludw. 20 24 do. do. abgest. §. Kaschau- Oderb. 89, ‘91 in tschech. Währ. Lemh.-Czern.stfr.m.T i. Guld. öster. Währ. do. do. steuerpfl.m.T. i.Guld.österr.Währ. NationalRailr.ofM i Pr., abg., rz. 26 in Oesterr. Nordwestb. Pr.-A, i. G, ö. W.S° do. do. L, B (Elbet.) ) §3 i. Guld. öster. 2 Bähr. Desterr.-Ung. Staatsb Gd.S1,2 (i.G.Guld. E 8 do. 1883 S. o qi do. Staatsb. S. 1- c mit Zertifikaten do. Ergänzungsneßf mit Zertifikaten Pilsen-Priesen S4 i. Guld, öster. Währ. Raab-Oedenb.G. 1883, nicht abgest. m. Tal, ® do. abgest. o.m.n.Bg, Reichbg.Pard. Silb. §4 i.Guld. öster, Währ. Rudolfbahn 1884... 8 i. Guld. öster. Währ. TehuantépecNational abg. 500 £7 do. abg. 100 £7 20. abg. 20 £7 abg; ttngar, -Gal.Veèrb,= i. Guld, östér. Baba,

+ i. K. 1.3.38 abg, d

| Heutiger | Voriger

mm A 0: Le D: A D

T L

K. 1.7. 17 m. n. Bog.

5 |15,2.8

f Byk-Guldenwerke .|-0:

| 100 dls. 4.10 100/4%/1.3,9

M

Ar ——— m

M E

—— N00

n n

m. s 7 pt jt _—_

E E E D E)

Ea F s

T

M

co Ta [J [E

e ck E T o

E N

N

, Caisse-Tommune gegenw. a. Bas. v. 27 %,. = 4 i g unverxlosbar- und Ntloabar ‘ab L 7, 1919,

L

| Heutiger | Voriger

Deutscheund ausländische Aktien.

1. Jndustrie.

Accumulat-FabrX| 8/6 1.1 |275b G Adlerhütten GlasX]| 0 1.1 81,5b

A.-G, f. Energie-

Wirtschaft A, e 77 |1.7 [147,5b L.1

Alg. Kuns-zijde Unie| 2 Allgem. Bauges,

Lenz U. Co... N|6{/1| [1.1 0E

Allgem. Elektricit.- Gesellschaft... 6 Ammendorf.Papier| 6 Amperwerke Elékt,| 6 Anhalt. Kohlenw... .| 5 do. Vorz.-A., höchste Div. 6h, kdb. 115Ÿ| 6 Aschaffenb. Aft.-Br.| 8 do. Zellst.u.Papier, i.: Aschaffenburg. Zellstoffwerke .. .| 6 1260 Atlas-Werke.….... 6 1.1 Augsburg-Nürnbg. Maschinenfabr.X|6/2| 8 |1.7

MRNOND

03

Augsburg Brauerei |

zum Hasen... 5 5 | 1.10] Bachm. u. Ladewig| 5 1A Balcke, Maschinenb.| 6 14 | Basalt - Actien-Ges.| 0 11 | Bast-Aktién=-Ges. „18/4 /8/4 1.10) Bavaria -St. Pauli |

ByäalteLti 6 6 | 6 /1.10| Bayerische Elektr.-

Liefer Ges. „15|5|11 do. Eleftr.-Werke.| 8 | 8 (1.1 do. Motoren-Wk,,| 8 La do. Spiegelglasf. .| 4% Tai J. P. Bemberg .… 6/2 L

Bergb.-AG. Ewald-

König Ludwig „.|5% T Jul. BergerTiefbau| 8 L1 Bergmann Elektriz.|6/1| 7 |1.1 Berlin-Gubener

Hutfabrik. 1 N48 1.1 /165b

Berlin - Neuroder

Kunstanstalt ..../0 |3 |1.7 Berl, Holz - Kontor) 8 | Lit do. Kindl-Brauer.|8/4/8/4/ 1.10 do. do. St.-Pr. .|8/6 8/6) 1E

do. Kraft U. Licht! A

Gr. A'8]2/8/2| do. Maschinenbau h H.BerxtholdMes}s.-L.| 3 Beton- U. Monierb.| 8 Bohrisch Brauerei.| 7 | Boswau u. Knauer. 8/2/83 Brandenbg. Elekt.=| |

Brauer. Berg\{chlöß-| chen, Braunsberg} 6 | 6 do. Engl. Brunnen| 6 | 6 10 do.zumFelsenkeller| 5 | 5 Brauhaus Nürnb.X|6/1| 7 Braunk. und Briket| - | (Bubiag)|8/2/8/2| 1.7

Braunschw. A. G. f.

Gas- u.Wasser-W, 4 | u /94b G | | | |

Industriebeteilig. 61ILIT | 1.10 144,75b do. Jute-Jndustrie| 6 | 6 |1.7 120b

Breitenburg. Port-|

land-Cement ¡8/8 1.1 164b | |

Bremer Vulkan

Schiffbau... hl Vi

do. Wollkämmerei 8/4 8/2) V1

Brennabor-Werke .|7/1/ 8 |1.1

Brown, Boveri u.C.|) |

Mannheim |6|

JI.Brüning u. Sohn| 5 | |

Buderus’ \che Eisen- | | Wee és 5 |1.1 1308 [130

Bürgerl. Brauhaus, | | Insterburg ..…. «, | 6/6 1.10 127b

Emil Busch, Opt. J.\6/1 e 166,5b G r ta 43.0) d Mio

Busc-Jaeger=Lü-, u denschéid Metallw. (6/14 | 1;L

Cartonn, Dresden. 8 8/21

| Charlottenburger l E Wasserwerke ¿d lad b E .10 I. G. Chemie Basel| | vollgez.| 88 |1.1 do. 50ÿ eingez....| 88 |1.1 Chem.Febr Grünau) 5 |LL do. do. von Heyden) 7 |7 n 11 do. Ind. Gelsenk... | 44 |1.1

do. Prod. Pomme-| rensdorf- Milch| 4* * L S |

do. Werke Albert X| 5 1.1

Rud. Chillingworth)

1.10

Preß- U. ( Stanzw, 11 Christoph u. Unmatt| 8 8 |1.11 Comp. Hispano Am.|

de Electric (Chade)| Ser. A—CF L 1.1 do. Sér. DFY 5e 4K 1.1 do. Ser. Ef .….…. E L +RMf. nom100Pes|

*99,5, **® 4,5 Pes.

Abshl.-Div.

Toneorbia Bergbau! 8 | 3 |1.1 Contin. Gummiw.|8/6|8/6| 1.1 do. Linol. Zürich. |14,2| [1.1

Daimler-Benz.…..| 74 E eee es 8

Deuts%- -Atlant.Tel.| 6 Deutsche Babcock u.

ck 00 M mm

Wilcox, +-.+«- - -| 6 |6/2| 1.10

do.Continent. Gas

do. Kabelwerke .X|6/1 do.Linoleum-Wke /

Bevlin „…...«+- N|8/2 1.1 do. Niles Werke. .|8/2 1.1 do. Spiegelglas8..| 7 1.1 do. Steinzeugwar. 8/2 1.1 do. Tafelglas Fürth 8/2/8/2 1.1 do. Teleph. u.Kabel| 7 | 7 |1.10

do. ‘Ton- u. Stein-

deUg 6.0.0000) 8 1.1 do, Waffen- U.

f Munitionsfabr. 6/1 1.1 Deutscher ae 8/1 1.1 Didier-Werte..…..| 4 1.1 Christian Dierig . ‘8/4 8/2| 1.1 Dittmann Neuhaus

U. Gabriel . 6 1.1 Dortmunder Átt.-

Brauerei .…..…. ./8/2/8/2

1.1 do, Ritterbrauerei 7 | 7 |1.10/154,5b 1.1

do. Unionbrauerei| 8/4|/8/4 Dresdner Bau=- U.

Industrie ......| 0 1.1 do. Gardinen und

Spitzen 6 1.6 Dürener Metallw. .|7/1 1.1 Düsseldorfer

Kammgarn ...XN| 3 1 Dynamit A. Nobel| 4 1.

Eisenb. - Verkehrs8- Mt, aoleo N\8/2 1

Elektrizit. Lieferung| 6161 do. Werke Liegniy] 8/2 1 do. WerkSchlesien| 6 d 1

1

1

o

Elekft.Licht u.KraftX|\ 7 | 7 Engelhardt Brauer.| 0 | 4 EnzingerUnion-W.| 6 Erdmannsdorfer Flach8g.-Spinn.. 6/1 1.1 Erlangen - Bambg. 5 Baäumwollindustr.|8/2/-8 | 1.1 Eschweiler Bergw... (8/6/8/6| 1,1

44b x [172,75b G 1r/169,75b

10 /129b

1. 1. 1.10 129b 1.10 173b G

0/157b

EX /139,25b EL 127b

1.5 |

|113,76b G 114,5b

| 152,5b G r 149,5eb B

un D 158b

E S

| Heutiger [ Voriger

Fahlberg - List

Falkensteiner N I.G. E Fein-Jute-Spinn.. *7,13/0/,87. Feldmühle vater i

Felten u. Guill, X’ [7/1]

Fraustadt Zuckerf.|

Friedrichshütte Bgb' 5% 5%

Froebeln Zucder=-| fABriIE, 40. Ss

Gebhard u. Co..../8 Gebhardt u. Koenig Gebhardt u. Koenig| —Dijche. . Schacht-| bau(f.D. Sd) Me U Tod esl G, Genschow u. Co. J Germania Port- land Cement... | L GerreS8heimerGla3-| S Li «oe N Ges. f. eleftr. Unter-| nehm,-Ldw. Loewe U. Co.. j.: Ges. f. el. Untern. Aftienges. Gildemeister u. Co. GladbachWoll-Ind. Gla83- u. Spiegel-| Manufakt. Schalke Glauziger Zuer .| Glückauf - Brauerei Gebr. Goedhart .. Th. Goldschmidt „.|7/ Görlißer Waggon | Stamm-Aktien. -| do. do. Vorz.-Akt.| Grißner-Kayjer Groß- Lichterfelder | | Tértáäilß i. L, Grün u. Bilfinger Gruschwißz Textilw.| Guano-Werke. | 6 E. GundlaGch .….…..| F. A. Günther U. SPUÑ 6.05 es

Haberm. 1, Guckes Hactethal Draht-W. * 2/41 0/ | 6%/1A4 Þ | SAREIA a pr pe

Sallesche Maschinf.| 5 |

Hamburger Eleftr.=| ABEVTS ci as Handelsgesellschaft

für Grundbesig .| 0

Harburger Eisen u.!

BLONAS: # + cs ie « 6 | do. GummiPhönir N'8/2 8/2 Harpener Bergbau 4%

Hedwigshütte .…...!|

Heidenauer Papier| 0

Heilmann u. Litt-| Mt ses

Hein, Lehmann u. T. 8 | Heine u.Co.,Leipzig| 5

„8/6 81/11" 195b G

Hemmoor Port=- land-Cement Hess.u. Herkules-Br| j.: Herfulesbrau.| Hildebrand, Mühl.) Hilgers A.-G. .... | Hindrichs-Aufferm.| Hirschberger Leder- fabrik. j.: Lederf.|

Heinr. Knoch. .X/8/2 B

Hochofenwk. Lübeck 6 Hochtief A.-G . Hoesch=- Köln Neue.

Bgw.,j.: HoeshAG | 6

Hoffmann'’sStärke-| D aare Tee 6; Hohenlohe - Werke, j: Céñteunt (N: Holsten - Brauerei.

Philipp Holzmann! 8/2

Hotetbetriebs = Ges. - Huta Hoch- u. Tiefz=j id B s En Lorenz Ca

LEIIDEN s ena | 4|

Hüttenwerke C. W.) Kayser u. Co., Niederschöneweide, fe Le Kayser A.-G.

|

.| Ilse Bergbau …. M do. do. Genuß.

Industriew. Plauen! 8/4/8/2 E L 163b G r

Jsenbect u. Cie. Br.

W. Jacobsen... A O aas Gebr. Junghans

Kabelwerk Rheydt |8/4

* 4/2 f. % Jahr. Kahla Porzellan-| TGDYE eas ' Kali-Chemie .

Karton Gr. Särchen| C. W. Kemp Nachf.| 3 KeramagKer. Werke| 8 Klöckner-Werke .,. E Q ILL do 6s