1912 / 124 p. 33 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

“zu Deutsheu Nei

M ;¿ 124.

‘mtlih festgestellte Kue: getliner görse, 24. Mai 1912,

ira, 1 £öu C E E 1d 1 Frank 100 4 1 L österr, W. 0E golb-O!b; jftecr.-ung. V. 085 16, 7 Gld. sübd. W, 1 Krone Mi 1 Gld. holl. W. = 1,70 46. e Banco

1 skand. Krone = 1,125 6,

1

Golbrubel = 8,20 1e r 316% g L ua (arg. Pap) 1,75 6. L | 1e (GeB)

1 Livre Sterling = 20,40

2490 ier beigefügte Bezeichnung N b “pie e einem Las Nummern oder Serien Vie

e dah fon n lieferbar sind.

ÆWecsel. A 100 fl. | 8 T. 1169,25 t aw sterd. as ¿00 l, E eas . 180,60 S r C B E OES gudavel. - 100 Kr. | 2 M. |—— Ghristiania chel 100 Lire 10 È (8016 ire é L 0 a he 1B L E 2 N Le . 112,306zB gopenh to| 1 Milr. [14 T. |—,— gifsab hs 1 Milr. | 3 M. s A Vista [20,455 ggudon Sn 12 458/T; Nat t iel Zul E P rc ei. . Madrid, h 00 Pes. 2 M. |— Ls 2 | ZL4 b Î 20 e 100 F s 2M. ca : S EXN 18,| vit; 05bzG 2 A 100 Fes. 8 T. [n O S 1 s Se E e E: et °ipetersb p 100 K B H E eiz. Plähe ï5.| 8 L. 180,9 edie Po. [100 #18. 2 M, (D Giosh,Gtbba, 10 fr 10 D |— Sarihau E RE E E 84/67 Es r. | 8 T, [84,675 fien 7100 8e) 2M 8 BVanëtdiskonut,

»rlin 5 (Lomb.6). Amsterdam 4. Brüssel 43, Bitiania 5%. Jtalien. Pl. 55. Kbpenbuten 5. i ir 6: London 3, Madrid 43, Paris 3. St. Petersburg u. Warschau 5. Schweiz 4,

Sipholm 5, Wien 5

geldsortcu, Bankiioten 1. Soupons,

inz-Dukaten . .. . pro E —— 0,

Jand-Dufkaten S Sovereigns S A 20,42bz D grancs-Stude A 16,2250

g Gulden-Stüde. —,— Gold-Dollars. 0 ¿a E i E . pro Stü E « pro 000 s;

ues Kussishes Gid. zu 100 A 215,6 „60bz Amerikanische Banknoten, großest,1 4 19255)

2 do. Heinet—,—

do. Coup. 3b. New Yorks—,-——

Belgische Banknoten 100 Francs]80/65bz Dänische Banknoten L 112,300z Englische Banknoten 1 420,465bz R Banknoten 400 Fc.j81/00bz Holläadische Bankaoten 100 fl {169,30bz Jitalienishe Banknoten 109 £.80,25bz »torwegishe Banknoten 100 Kr.}—,— Q: Bat g Kr.|84,80bz

00 Kr.|84 80h

N Banknoten V. ‘100 R. 215,603 R.|215,60

do do: 5,3u.1R. 215 60L

——

ult. Ma ciwedische Bantieiee 100 Fe. —— Sweizer Banknoten ULE {80,95 bz gl: oupons A Gold - Rubel]

do. fleinel—,— Deutsche Fouds. Staatsanleihen. Dtsch. Ae E fällig 1. E 1.1.7 [100,C0G E Ea 1.4:10/100/20b Dt. Reichs- «Anl. i. 18 4 | versch.|100,702 do. do. 33] versch.|90,20bzG bo: do. 3 | versch. 0/80bzG ult. Mai 80,89bz 6 Schukgeb. E 614 | 1.1.7 /99,60B pr Schahschf A 124 L17 |100,00G » 14,134 | 14.10[100,10B « 1.4, 15/4 | 1.4:10/10020B Preuß. fons.Anl. uk. 18/4 verich.t1100,70B do. Suaffelanleihe\/4 | 1,4.10196,90bzG do: o 3x] versch.190,20 do. do. 3 | versch.180,80bzG E io E e den 1901. a 80G B 1508, 9 unt. 18/4 | LL7 |99'80G do, 1911/12 anf. 21/4 | 1.1.7 [100,00G do. tu.v.75,78,79,80/34| versch.192,25G Do, v, 92, 94,1900/3| 1.5.11 —,— do: 1802 E 34| 14.10—— do. Gde o 6.6 3tr 1.3.9 L jeg do. 1907 utfb. 1534| 1,2.8 |—,— E e | LEUs10B i E E D: 7), BA nf. 15/4 | 1511/100168 Do unf. 18/4 | 15.11/100,20B do. unf. 20/4 | 1,5.111100,40G C R R 34 versch.|88,70B do: Eisenbahn-Dbl.|3 | 1.2.8 179,320G E E Lün .1,7 |—,— E ee erAn:.1908 u 3.9 |— Bee do, 1909 uf. 19/4 | 1.3.9 [99,75bz do. D 1911 uf. 21/4 | 1.4.10 99;80bz do. do. 1887-99/34| vecsch.|88,50bzG do, do. 1905unk.15/33| 1.4.10/88,50bzG do po. 1896, 1902/3 | 14.10|78,20 Hamburger St.-Rnt. 34| 1.2.8 |—,— do. amort.St E 1,1.7 |[—,— do 1907 ufv. 15/4 | 1.4.10/99,80bzG do. S1 D utv.1914 15.17 (2 09S.1, 2 uky. A do. 1 N00 21 veri (8920 ort. 3ri verich.199, do. Am 1886-190213 | veri |—— desen 1899/4 | 1,4.10/99/70bz 8 1900un 184 | 117 [99906 N un 45 L 20G do. 1912 unf. 2114 | LLT |== do ‘1693 -1909/3x| versh.|88,90G do. 1896-1905'3 | verih.178,10bz

HannPr.VŸ.R. D, « Do) Ser. 9

B E

Lüb, A [.1 2A 1912 ukv, 22 0 do, do. 1899|:

do. do: do, 1908

S.-Gotha 2 -A, 1900

Sächsische E z ul

Schwrzb.-Sond. 1900

Württemberg unk. 15

unk. 21

da E

eußise

E Ca:

Hamnoveride

Gefew-Nassau L gur: und Sia (Brdb

lEduria E

0076 diele

CICZa N G2 s

Anleiben S tlich Detm.Lndsp.-u. Leihek, h Di Oldenbg. staatl. Kred.

do. L unk, 22

do.

do. do. uf, 1

do. do. uf, 18 do. do. uf. 20 do. do. uk. 22 do. do. 1902, 03, 05 Ql -Mein. Ludkred. do. do. unk. 17

E E S 19 konv.

S ‘Weim, “dék

Ls do: ut: 18

Séhwrzb Rud. Ldkr. do. Sondh.. Ldskred,

Div. Eis I

Bergish-Märk. S. 3

Braunschweigische Magdeb. Ta E Friedr.-Frzb.|8 Pfälzis che Eisenbahn.

do. do. konv.

do. do.

Wismar-Carow

Provinz e

Bats G 11 uf. 21/4 | do. 1899/35!

Gase Lndskr, S. e S. 23 uf. 16

do: S. 24 uf. 21 do. do. S. 19/33

S. 21 S.15,16

do. do.

Do Do S

See Pr. “A. unk. 17 Ostpr. Prov. S.8—10 do. do. S.:1—10

rov. S. 6—9

10. unf. 17 4 1894, 97, San alen Prov.-A. ukv.26 do. 1888, 92,95,98,01

1895

do. E SES S 21

O

“S: 30 Sdo. 3 7,10, 12:17, 19, 24—29

do. S. 18 unk. 16 . do. S. 9, 11, 14

Schl.-H. Pry, 97 ufv.19 do. 05

do.

do, Landesfli. Rentb.

Westf. Prov Anl S.3 2 do. S.4,ò uy. 15/16 «do. S. 6k. 20 do. S.4

do. S, 2—4 S, 21: Wrfipr.Pr.-A.S. 6, 7 S. 5—?7

9. v.

Kreis- und E AnklamKr.1901ukv,15 Ems\ch.10/11 uky.20/21 Flensburg Kr. 1901 Kanaly. Wilm. u.Telt. Lebus Kr. 1910 unf. 20 Sonderb. Kr. 1899 Teli.Kr.1900 E

do. do. 1590, 190

j t

+ S

S] t O Pert J J fet 2

Dr i O

E een

e E E:

S E E E E wr r- Pas wr

R 2) Cp 60 Cs Ce a 02 V E pr E S EIdEE S0

A

SAÍE -Alt, Rd «Obl, do. Coburg, Landrbf. S.1 unk. 20 do. S.2u.3 unk. 22 do. GoibaLandeskcd,

r (il

E E Ee

Porr ael ame

PAEBET pepi pan: rik Pp. pit fand. preat jus! fart! ere dnl S P fued ard J J 2m] x] Junt fund Jck fmd

23,

4 ==S Ff S

c et

A 73

C G G

H a OoDPS

Se

T S e ch5

=

S

B

S wr

i O O L D L H Om

e] A} prt pel prá O O O CO O rund jmd

r

v

154

R Al

-

do. S.35,36 uk. S 'S. 2 22 u. 23

m

E F E

e

S

i

mm

tes L 001500 . “i i

E pad pas pu pad pur

R =. S L SADPO S:

————————— s brs brt Prt Pt N P é OocE

Börsen- -Beilag e chsanzeiger und Königlih Preußischen Staalsanzeiger.

Berlin, Freitag, den 24. Mai O 19f 2

Aachen 1893, v2 S. 16 1902 S 04

do 20S R: 18/4 E 1909X unk. 8 -21/4

Altona 1901 do. 19291 T unkv. 19/4 do. 1911 unkv. 25/26/4 do. 1887, 1839, 1893134 Augsburg, 1901 N 907 unk. 15

do. 1889, 1897, 05 N Baden-Baden 98, 052 3x Barmen... 1880/4

do. N 1901 N/4

do. 1907 unkv. 18/4

do. 07/09 ridz,41/40/4

DRS E E E

mg min

LM- d a8

Y,

BarmenT76 82,87 E vers.194,50bzG Kiel 1901, 1902, 1904 ot 1.1.7 [89,50G Pommersche . ,. , [34] 1.1,7 89,80bIE G do. 190 ,05/34| 1.3,9 |94/50G Königsberg 1899, 01/4 | versch./98,60G do. S8 A7. 800 Berl, 1904 S.2ukv.18/4 | 117 [100,20G 1901 unkv. 17/4 | 1.1.7 198,60G do. neul.f.Klgrundb.|35| 1.1.7 189,00G do. do. ufkv.14/4 | 1.1.7 [100,00b A 1910 N unkv. ‘208 1.4.10/98,60bzG o. do. 3 | LLT.|—— do. 1876, 78/34] 1.1.7 199,00b G do. 1891, 93, 95, 01/34| versh.|90,10G Posensche S. 6—10/4 | 11.7 [101,00G do. 1882/98 34] versch. [92,306 Lichtenberg Gem. 1900/4 | 1,4.10j—,— do. S. 11——17/34| 1.1.7 190,80bzG do. 1904 S. 1/35] 1.4.10/9230G do. Stadt 09 S. 1, 2 / do. Lit, D/4 | 1,1,7-198,60bzG do. Hdlskamm.Obl.|33| LL7 |—— unkv, 174 1,4,10|28,50G do. e A3 | 1,17 |81,40B do. Synode 1899/4 | 1,1,7 |98,75B ui shafen 11906 . 1,1,7 198 40G Do. « El(4 | 1.1,7 |98,60bzG do. 1908 unkv. 19/4 | 1.1.7 198/00bz o. 1890, 94, 1900, 02 zi verich.|88,75G do « C/34| 11.7 |89/00bzG do. 1899, 1904, 05/3x| 1.1.7 |88,10bz Magdebura .. 1891/4 | 1.1.7 199,30G « B38 | L1.7 181/80: Bielef.98,00,FG02/03/4 | 1.4.10/98/50bzG do. * 1906/4 | L1.7 199,30G Sübsiitie alte 14 | 1.1,7 1100,70G hum Le 1902/33| 1.4.10/95,00G do. 1902 unkv. 17/4 1.4.10/99,76G 184) LL7 188,60B onn , ..., 1900/8t| 1.4.10/94/00G do. 1902 unkv. 20/4 | 1.4.10|— de. S 3 | 1,17 |79;90G do 1901, 05/33) LL7 19490G do. 80, 86, 91, 02 F versch.[92 70G 4 | 1,17 (98,90bz

1896/3 | 11.7 [34,00B Maina. 2% 1900/4 | 1.1.7 198,90bz Sue. altlandiéafi: L Bod Muna E 1.4,10|—,— dé. 1905 unkv. (olt 1,2,8 198,90 0. 34 1,1,7 |--,— Brandenb. a. H. 1901/4 | 1.4,10/98/60G do. 1907 Lit. Buk. 16/4 | 1.3,9 198,90G De andi: A4 | 1.1.7 [100,00G do. 1301/8 ¿| 14.10 do. 1911X £t.8 uf.21/4 | 1.6.12198,30bz do. A134| 1,1.7 190,90B Breslau 1880, - 1891 31 verid.130,20G do. 1888, 91fv.,94,05/34| vérsch.|89,80G do. do: A8 | 1,17 180,10G Bromberg. . . . 1902/4 | 1.4,10198,50G Mannheim 1901,06,07|4 | versch.|—,— do: do. C4 | 11.7 1100,00G do. 09 X ukv. 19/20/4 | 1.4.10/28/50G do. 1908 unk. 13/4 | 1.4.10|—,— d Do. C13x| 1.17 190,80B do. 1895, 1899 di 1.4.10} —,— do. 1888, 97, 98|34| verfch.[90,25B do doi C8 | 11.7 [82206 Burg . 1 1.17 199;:00G do. 1904, 1905/34] versh.|89,25B do. do, D4“| 1.1.7 [100,00G Cafe 190) i 14.10 —,— Marburg 1903 N|34| 1.4.10|—,— do, do. D/34| 1.1.7 90,90G do. 1908, S.1,3 N/4 | 1.4.10|—,— Minden Ndukv. 1919/4 | 1.4.10/98,75G do Do: DI8 | 1.1.7 180,70B do. 887/34] 1.3.9 |—,— 5, 1902/34] vers. |—,— Stbledw.-Hlst. L.-Kr.|4 | 1.1.7 [99,00B 1901/34] 1.4.16|—,— Mülhausen i. E 1906/4 | 1,4.10199,25B do. |34| 1,1,7 |88,16G Ghatlottenb, 89,95, 99/4 | versh.|99,50bzG do. 1907 unf. 16/4 | 1.4,10/99,70bz 3 | 11.7 |—,— 1907 unkv. 17/4 | 1.4.10/99/60bz Mülbeim Rh. 9, 04/4 | 1.4.10/98,75G Mesisäliiäe L S 4 | 11,7 198,50G da 1908 unkv.18/20/4 | versch.|99/60b 1908 13/4 | 1,4.10/98,75G «1384| 1.1.7 190,10G do. 1911/121 unk. 22/4 | versch. 9940B t 1910 N ate, 21/4 | 1.4.10/98,75G de E 1.1,7 |79,00B do. 1885 konv. 1889/33] versch.|96,36G do. 1899, 1904/33| 1.4.10/91,00G do. 2, Folge/34| 1.1.7 190,10G do. 95, 99, 1902, 0533| versch.[91/30bz Mülb.Ruhr09É.11 X14 | 1.4,10/99,20B do. 1,1.7 |79,00B Goblenz 19 16X uty. 204 | 1410 —— do 1889, 9733| 1.4.10/90,90G do. 3. Folge/4 | 11.7 [98 50G A0E o. A 900/33] verih.|— München . . . 1892/4 | 1.4.10/99,30G do. do 4 1:17 190,10G (ji00006G Cöln . 1900, 1906/4 versch. 100,40 et bzG| do. 1900/01, 1906/4 | versch./99,30G 3-| 1,1,7 [79 00B A do. 1908 ukv. 13/4 | 1.17 100,40b3G do. 1907 unk, 13/4 | 1.4.10/99;,80G Wesiv:. ritteri. S.14 | LLT 98,60B do. 94, 96; 98, 01, 03/33] versch./9 1,8063 do. 1908/11 unf. 19/4 | versch.|—,-— do. S. 1/3z| 1.1,7 |99,90G Cöpenick. 1901/4 | 1.4.10 do. 1912 unk. 42/4 | 1.2.8 |99,70B de: do. S, 1B[34| 1.1.7 190,50G Coitbus. 1900/4 | 14.10|99'40G do. 86, 87, 88, 90, 94/314| vers.[91,10G do. do. S. 1/3 | 11.7 178,00G do. 1909 N unkv. 15/4 | 1.4.10/99,20G d 189, 99, 03, 04/34] vers./90,10b do Do: S: 2/4 | 1.1.7 198,50b do. 1909 N unkv. 26/4 | 1.4.10/99,50B M.-Gladbach 99, 1900/4 | 1.1.7 [99,50 do. do. S. 2/3x| 1.1.7 189,50 do. 1889/33| 1.4.10/97;,00G do. 1911 N unk. 26/4 | 1.4.10|—,— do. do. S, 2/3 | 1.1.7 |78,00G 1895/3 | 1.4.10|87;,00G do. 1880, 1888/3x| 1.1.7 [91 do. neulandsch.. 4 | 1.1.7 198,30G Gui [d 1900, 1901/96/4 | versch.|—,— do. 1899; 03 N13z| 11.7 [93 75G do. do A8 L 88,50bzG c. 1907 unks. 17/4 | L4.10|—— Münster 1908 ufy, 1814 14.10 —— do. do. 13 | LL7 |78,60bzG Ie 1909 unky. 19/214 | 1,3,9 99,40B do. 1897/33) 1.1.7 |—,-- Hesi. s vp.-Pt. uk do. 1882, 88/34] 1.1.7 |—,— Naumburg 97,1900 fv.|33| 1.1.7 [90,10G B 13; 16/4 | 1,1.7 113[100,30G do. 1961, 1903|33| 1.1.7 |—,— Nürnber 1899/01/4 | versch.}—,— do S 14 964 11.7 [14/100/'30G ha f 1904 ufv. 17/4 | 14:10 98,70B do. „04 uf.13/14/4 | 14.10199/20G do. S. 18—23/4 | 1.1.7 |16[100/40G 909 ukv. 19/214 | 1.4.160|—,— do. 07/08 uf. 17/18/4 | 1.3.9 198,75G do. S. ia, 24, 25/4 | L1.7 |20[100/50G 1904/33) 1.4.10|—— do. 09-11 uf.19/21/4 | 1,28 |160,00G do S: 1131 L17 |18910G Darmstadt 1907 uf. 14/4 | 1.2.8 128,50G As 2 ,93kv.96-98,05 06/833] versch./90,50B do. Kom.-Obl. 5,64 | L1.7 |15[100,320G 1909 N uf. 16/4 | L410 1903/8 | L.1.7 |—,— L 9/4 | L117 [14|109'30G a 1897/33| L117 |—— Offenba a. M. 1900/4 | 1.1.7 |98/40G do. S. 10—12/4 | LL7 [16/100/40G do. 1902, 05/33] verich.|—— do. 1907 X unf. 15/4 | 1.2,8 [9840G do. S.9a, 13 144 L1.7 [20/100'50G D.-Wilmersd.Gem.99|4 | 1.4.10|99/60bzG do. 1902, 05/33] 1.4.10j89,75G do G. 1—434| LL7 | .189.40G do. Stadt 09 ukv. 20/4 | 1.4.10/99/50G Pforzheim 1901/4 | 15.11/99 25G - E H L E NO00E do. do. 1912 ukv. 234 13,9 [100,00G do. 1907 unk. 1311 1,5.11/°8,70 Säch), Ld. Pf. Bs 274 i 0 E Dortm. 07... L1.7 199,00et.b3B | bo. 1910 unt. 15/4 | L5.11198,70G - D LENE e R vet 80 00G do. 07 ukv. i814 12,8 199/50G do. 1895, 1905|34| 1.5:11| -/— do. dó. bis S a Le. 100.00G do. 07 ukv. 20/2214 | 1.3.9 [98 70G Plauen 1963 unf 184 | 1.17 |—— D Ne B T T RE do. 1891, 98, 1903/32! versch.|91,80G 1903/34| LL.T Ee 28131] 89,80 resden... 1900/4 | 1.2.10 —— pasen 1900, 1905/4 | 1.1.7 (98,60G * | bo. bis 25|3x|versch.189,20G po A L | d Bd de Le [O0 E I 128 P Ó S Do: 1.7 189) «Anl, 1867/4 | 1.2.8 |—— do. 1900 35| 1410|—,— otsdam . 1902/24] 1.4,10/94,60G B N Tk, -L,\—| p.St. [198 ,00bz 1905 31 1.4.10) egensburg 08 uk. 18/4 ’| 1.6.12 99,30G amburger 50 Tlx,-L.|3 | 1.3 Deeéd, Grdrpfd.S.1,2/4 | versch.}—,— do. 9 uf. 19/20/4 | versch.98,20b A 40 Ilr.-2.38 | 12 1255 50bz do. S. 5 unk. 14/2 | 1.17 —,— do. 97 N 01-03, 05/34/ verich.189,60C Sacbsen-Mein. 7F1.-L. Sv: St. 184,80bz do. S, 7 unk. 16/4 1,4.10|—,— do. 28913 | 1,2,8 83,60B Augsburger 7 Fl.-Lofe]—| p. St, [35,10b do. S. 8 unk. 204 | 15.11—,— Remscheid 1900; 1903 24 1.1.7 |89,90G Söln- Mend, ZURE 35/ 1.4.10 [136,30bz do. S. 9 unk. 2 99/4 L511 —— Rostock. . 1881, 1884/3 :| 1,1,7 190,258 Pappenh 7 Fl. -Lose|—| p. St. S R o C3 N 31 verih.}—,— do. 1903/34 1.1.7 [90,10G An S do. Grundrbr. S.1,2/4 | 14,10 —,— 1895/8 | 1,1,7 |—,— Garant. Anteile u. Obl. Deutscher Kolonialgef, Düsseldorf 1899, ¡obs 4 versch./98,80G Sgarbrüdten (uf, E 1.4,10/99,60et.bzG Kamerun E.G-A.2.8/3 1.1 189,50bz veri./98,75bz do. 3#/ 1.4.10|—— Ostafr. Eisb.-G.-Ant.3 | L1 |—,— do. 1910" unkv. 204 1.4,10/99,40bzG Schöneberg Gem. 26 34/ 1.4,10/92,75G (v. Reich m. 3% Zins. do. 1876/3z| 1,5.11|—— doStdt.04,07 ukv17/18/4 | 1.4.10/99,50G n, 120% Rüdz. gar.)| | E R, C 112199106 do. Pia Gr 2-214 | L10906 |Di-Dstafr SGldviws S uisbur 7 il Á o ukv .4,10/99,7 S t n r A L 228 Swan m N S | quotändi E 6134) LLT werin i. 7 2 ,25 s %. 902 Nt LLe e E 1891/4 | 14.10/99;10G Ausländische Fouds Elberfeld .. 1899 N/4 | LL7 199/00B * 1895/3z| L410 —— Staatsfonds. do. 1908 N'ukv.18/20/4 | 14.10/98 80G Stendal... 14 | L117 [98'00G Argent. Eif. 1890| 5 | 1.17 |—,— do. fonv, u. 1889/35| 1.1.7 |5440G v. ukv. 1919/4 | 1.4.10/98,30G do. 1002| 6. | LLT |—— af 1903 ufv. 17/4 | 11.7 |9870G do. #| 1.4.10/89/80G do. 202 5 | 11.7 1102,00bz 999 N ukv. 19/4 | 11.7 [98,706 Stettin eit. N, 0,P,Q si i veri 89,70G do. ult, Mai 1903/33| 1.1.7 |—,— 11.7 189 00G do. inn.Gd. 1907 G Eut 1898, ¿1901 N/4 | 1.4.10/99,40G Sichb.i. E-1909nk. 1914 1.1.7 199,30G §00 £| 5 | 156.12 [101,50 et.bzB 2. 1910 N Stuttgart . . 1895 N14 | 1,6.12¡—,— do. 100 £, 2) £| 5 | 15.6.12 [101,50 et.bzB Ss 18/21/4 | vers.199 40G do. 1908 X unk. 13/4 | 1.1.7 [100,00B do. 09 50er, 10er| 5 | 1.3.9 1101,50G do. 1893 N, 1901 N34} 1.4.10|—,— do. do. unk. 16/4 | 1.1.7 |99,60G do. Der, lei 5 | 1.3.9 [101,508 j Essen L008 1901/4 | 1.4.10/99/20B do. 1902 N/34| 1.2.8 |-—,— do. Anleihe 1887| 5 1.1.7 /10250G 100,10bzG do. 1906 N ufv. 17/4 | L117 [99;10G IVorW 5s 1900/4 | 1.4.10/98,80G do. fleine| 5 | 11,7 1102,50G d do. 1909 N ufv. 19/4 | 11.7 199/10G do. 1906 ukv. 1916/4 1.4.1098,80G do. abg.| 5 | 1.1.7 1101,10bz do. 1879, 88, F 01/33) vers.|—,— do. 1909 ukv. 19191 1.4.10/98,80G do. 87 t. abg.| 5 | 1.1.7 [10130bz len 1,4,10199,00G 1895/34] 1.4.10|—,— do. innere] 44 | 13,9 197,90bz do, 190 1,4.10/98,60G Tier 1910 N unk, 21 4 | 14.10/98,60G do. inn. kl.) 44 | 1.3.9 198,00bz do 89631] LET S 3/34| 1.1.7 194,50G do. uß.8810002| 44 | 1.4.10 |—,— Frankf, a. M. 06 uf. 14/4 | 1,4,10/99,90G Wandsbek 10 uts 204 1,4,10/98,80G do. 500 £| 44 | 1.41,10 198,30bz do. 19 L 1.4.10/99,70bz Wiesbaden 1900, 01 do. 100 £| 44 | 1.4.10 198,30bz do. 1908 unfv. 18/4 | 1:5.11/99/20G 1903 S. 4/4 | 1,4.10/99,10G do. 202/ 45 | 14.10 |98,30bz do. 1910 unfv. 20/4 | 13,9 [100,00G do. 1903 S&.3 ukv. 16/4 | 1.4.10199,50G do. Ges. Nr.3378| 4 | 1.4.10 |87,00bzG do. 1911 unk. 22/4 | 1.3.9 [100/00B do. 1908N rüdzb. 37/4 | 1.2.8 |99,75G Bern.Kt.-A.87kv.| 3 | L1.7 |—— do. 341 12,8 |— do. 1908 N unkv. 19/4‘ 1.2.8 [99,10G Bosn. Lande E 4 128 |—-,— do. 1.3.9 |91;10G do. 1879, 80, 83/3z| versch.94,75G do. 8) 4x | 1.4.10 |—— do. - 20818 1.5.11/90,60G do. 95, 98, 01, 03 N134| 1.4.10/50,00G do. 1902ukv. 1918 4x | LLT |—— S Sa \ versch. Worms . 1901, 1906/4 | versch.198,70G Buen.-Air. Pr. 08] 5 1.4.10 160, 10G 9033 1.5.11|89,40B do. 1909 unf. 14/4 | 1.4.10/99,00G do. Pr. 10| 4x | 1.4.10 190,50bzG FürftenwaldeSp.00 2 1,4.10|—,— do. konv. 1892, 1894/34| 1.1.7 |90,25G do. 1000 u. 500 2 3k | 1.1.7 171,40G Fulda . A do. 1903, 05/34] versch.|88,60B do. £/ 34 | 1.1.7 [71,40bzO Gelsenk. 1ó0rutv.18) 18/19 4 1.4.10/98,70G do. 1 34 | 1.1.7 171,40bz do. 1910 N unk. 21/4 | versch.|98,70G Weitere Stadtanleihen werden am Dienslag do. ult. Mai 714bz Gießen vers{.[98,40G und Freitag notiert (f. Seite 4). Bu!g.Gd-Hyp. 92 do. 1.1.7 198,40G 2e2T156l- 560| 6 | L117 |—— E 3 14.10 90,50B 2 eee u. landschaftl. Pfan andbriefe, L 61081-38820 6. | LLT - 1169,00B duliß ...., 4.10|—,— Ée Ee r 5 3 S T E PedO L sl LL7 [1C6,80G 1—20000//8 | 1.1.7 [102,90B Gr.Lichterf.Gem. 1895/84 1410| do: E A Cbilen. A. 1911 | 5 | 15.1.7 |97,50bzG e 1,4.10|—,— D N S 34| 1.1.7 99,20G do. Gold 89 gr.| 44 | 1.1.7 |=. do. E. 08/11 uk 15/164 E dot nee 4 | LL7 |99,00B do. mitiel| 44 | LLT |92,00G Halberstadt02 unkv. 15/4 | 1.1.7 |99,00G D: do E: f 1.1.7 |89,49et.bzG | do. flcine| 4x | L1.7 |93;00b do. 1 vers 189 5G | do: do 1.1.7 |81,00bz do. 1906| 44 | 1.4.10 91,10 Haile 1900, 1905 A4 | versch.|—— Galenba, Ged. 8 F, 31 vers.|—,— Chines. 95 50021 6 | LIT d E A —— S A L vi 3 kündb. 34| vers.]—,— do O E 108.00 o {vers : t s olen o. 26 20, L, 1900/33] LLT |—,— S. 1 30/4 | 1.1.7 [100,60G do. 50, 252 5 | 1.410 99,90 bz S 1909 unk. 20/4 | 1.4.10/98;,40G Kur: u. E ‘alte 34| 1.1.7 99,00G do. ult. Mai Naa «_. . . 1895/35| L1,7 |—,— do. neue/34| 1.1.7 |93,75G doE.HukuangInt| 5 | 15.6.12 S7;75bz eidelberg 1907 uf. 13/4 | 15. 11l—— bo. Komm.-Oblig. 4 1:4.10/99,25G do.Eis.Tients-P.| 5 | 1.4.10 198,40bz 1903/3z| 1.4.16/89 60B : do. do. 134 1.4.1088,40G do Erg.10ut 2i.L 5 | 1511 [98 25bz Herford 1910 x3. 1939/4 | 1.4.16198,75bz 13 | 1,4,.10\—,— do. 98 500, 100 £| 4x | 1.3.9 193,60bz L: 1907 uf. 13/4 | 1.2.8 [98,30 8aubliali. R L 4 | LLT 19825G do 50, 25 2 44 | 1,39 193,60bz o. kv. 1902, 03/34| vers.|89,50G do. 1384| 1.1.7 88 40b;G do ult. Mai E e 1886, 18898 L511 E of E 8 114 DB Dänbige Si. 97| 8 LLT —— Miel Ste 4 | 1.1.7 198,906 pceußiiGe 2 1,7 199, gruptische E 3,9 ¡—— do. 1904 unkv, 17/4 | 1.1.7 199,10G E 34! 1.1.7 |90,60B do. „priv 34 | 15.4.10 |—,— do. 07Nu?v.18/19/21|4 | verich.98,50) d 3 | 1,17 [79,508 do,25000,12500Fr| 4 | O S do. 1889, 1898/34| 1.1.7 191,75G E tandiw.Suldv.l4 | 1.1.7 189,50G do. 2500, 500 Frl 4 | L511 |—,—