1901 / 201 p. 15 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Gie Ü A R T D Ham R E E L B S E G S B R

I E E P x

E

f

I I E E E E, e N ui 2 N E

j

F

E E E E R E

p A

Ur E R E

ig, phot. App.[10 [1 \cinskv [12 |

| 95/10

“ag I Ren. E t Kaiser-Allee Kaliwerk Aschersl. 16 0 Kannengießer. . . Kapler Maschinen! 8| : KattowiterBrgw./14 14 | Keula Eisenbütte ./14 Kevling u. Thom.| 7x! 8) Kirchner u. Ko... ./14 |

lauser Spinner.| 0 Köhblmann,Stärke|17 Köln. Bergwerke .'30

do. Elektr.-Anl. 0 | do. Gae- u. El} 8 Köln-Müi. B. fv.| 4 Kölich Walzeng. .'13 König Wilbelm fv. 20

do. do. St.-Pr./25 Königin Marienb.| 5 Köonigsb. Kornîsp./10 Kgsb. Mich. V.-A.! si

do. Walzmühle'12 | Königsborn Bagw.'10 Königszelt Porzll.114 Körbisdorf. Zucker! 64! 94 Kronprinz Metall 16 10 Küpperbuich . 234124 Kunz Treibrie men 11 10 Kurfürstend.- - Ges. i. Lig. Kurf.-Terr.-Gei. .| i. Lig. Lahmerer u. Ko. ‘1 10 Langensalza. . ..! 2 Lapp, Meanrg. 2 | Lauchhammer. Ï Laurabütte . 116 | do. i. fr. Verk. Lederf.Evck u.Str. 123 LeipzigSummiw.!| 9 Leopoldgrube . . .| 6 | Leopoldsball . ..| 4

do St.-Pr.| 5 Lerk.-Iosefst.Pap.! 3 Ludw. Löwe u. Ko.'24 Lothr. Cement . ./14

do. Eis.dopp.abg.! 1

do. _St.-Pr.| 6 Louise Tiefbau fv.! 1 | do. St.-Pr.! 5 LimeburgerWachs'16 Luther, Maiïcbinen'10

So | 0 | Sao | c r E E E EEETE

042 jeh L) red jk OO0ON A des

—— O C5

Fie

r S

Märk Maïch.-Fbr. 12 Maärk.-Westf. Bw. 0 Maagadb.Allg. Gas! 7 do. Baubank) 43 do. Bergwerk 35 do. do. St.-Pr.|35 do. Mühlen . 110 Mannh.-Rheinau | 6 Marie, foni. Bgw.!| 4 Marienb.-Koun. .| 7 Maschinen Breuer 10 Budckau 14

k SEnE 17 Mic. u. Art 6 MafienerBergbau 9

..

Mend 1. ‘Schw v Pr. 15 Mezxcur, Véollw. Miloreicer (ijen Mitteld. Kamma.! é

hmaicin Kod Naub. säuref. Pr.'15 Neptun = A An Neu. Berl Ti.

us, Neuf,

. Wag. 1. Lid -

do. Do. De do. %

7.52 d. Mo

n

v 9 9

T

40

46

N D wirs eir

Q O e

|

des pes O

e

M—T—17-7

OOUWN| |

_ N

| t} oe

|ck| o

O

Sl S] | 1 wo|l

S)

1 S S S e Se S S S S S S S S S S S S

-_

4

—-

4 4 t t

t 4 4 . L 4 t t 1 4 4 4 14 4 4 1 4 . 4 : t : 1 . + t 4 4 4 t 4 j t - t 4 1 2 2 t 4 t 4 : 2 4 4 : 2

KERSEEEESEEZE E E E Ds s e e On m 10s 0e O n as Os Ds O | »= |

_—_

—— men iedan q

E C CECEERCCCEEEEECESE

s mm H n n i T

. 4 Ph A pu endi pre Peti e pet edt bret D pa dh pr pati P pak ph pern prr pm dk Perm park Pr ret D ana per e pem fmd Perndk per per Peck ermd Perm Pud Pruedk Prrnck Prmdk Pr pk jeh jer per:

det pi E dani

pt det

dad *

S pt pet pk pr am] Pren but pf a] brr

[u

P) dus C

» y 3 pk

A p T

M n (C

Pn Punk Penn Pen 2] 2} en] n} cl} 2m] c] cu] fun Peri Punk c} c] deret punct Jun

[S (e

-_— p 1 ) 4

1000 1000

1000 150 7 1000 450 600 186,90à85,

1000 17 500/1000/1

118,50G 96,70bzB

600 /1200/89. 506

160,00b G 117,806

‘00G 112 25G 298/50bzG

41170G

140,10G as ‘00bz 2,50G 186 ,69bzG 107,008 120/00G

r

279,50G 294 L

37, 75bzG

106: 25dzG

74 T5bz

131 008

152/50bzG 217,50G 59,75bzG

129,06bzG 143,00bz 189 ‘0b. G 118, 75 121,590G 149,00G é pr.St. 620,00G é pr.St.[1802 L 115,/75bzB

30H

81,50G 186 00 et. Gb

M Jet. ä86 0d 4 59G 28,00G

1000 196,50G 600/300 176,30bz

600

114,50G

200 fl. 153 00 1000/600|266,00bzG 1000 /137,50G

95, 50bzG 47,75bzG

300/1000/56,00bzB

300 11

1000 152

1000 500

00,00B ‘00bzG

81,00G 97 50bzG

600 28,00bzG

300 112

3,T75G

1200/300483 75G

H 30

200 1000 1000 1200 176

95 50G

v, T5bz B

1200/ 600167 BbzG

1000 1200/30011 300 11 1000 1000 1

500 R

600 112 1000 1000 1 #ÆÁ pr.St 1000 1000 «4

1000 1(

500

10009 —,

1000 1000 7 1000 I 1000 N 1000 l 1000 1 1000 |1 1000 2000 1000

4 Pr pr. i

1000 [11

500/10001

100 L

99,50G

44 75h: B 47,7 S

51,008

16 50bz 25bzG 0 bz B

49 T5S

6 D 00bz 90,25bz¿(H

4 T75bz&G 75G v,00 Dn) 61 25bzG 8 90bz 24 T5 7 T5S 29 00G è G METO) 14 00þÞ;

) 75G

S, E) t 1341) 00 “B

6 50185

) 50bzG

S. ¿Thâr, Braunk,| 8 [2

St.-Pr. T Sl. Wbst.-Fbr./15 Sa jan Spinnerei 2

Sangerb. Masch, (22 Saronia Zement! i Schäffer u.Walker| 3 Schalker Gruben|75 Sdering'-Ghm: D F. E, Schimiïchow Em 11 Scbimmel, Maîch.! s Schles. Bab. Zink/27 | do. St.-Prior.|27 do. Cellulose .| 4 | do.Elekt.u.Gasg.| 5] do. Litt. B: of i do. Koblenwerk! 0 | do. Lein Kramfta} 9 | do. Portl.Zmtf.'175# Schloßf. Schulte] 64 ugo Schneider .| 8| Schön. Fried. Ter.! s Schönhauser Allee] 0 Schomburg u.Se.!| Schriftgieß. Huck 9| Schudert, Elefktr./15 Schütt- Holzind. .!10 Schulz-Knaudt . .[15 | Schwaniß u. Ko. Z Seck, Mühl V.-A Mar Segall . | Sentker Wkz. ‘Vz. 121 “pes Siegen-Solingen B 44 Siemens, Glasb. .[17 [18 4 Siemens u.Halske 10 | Simonius Cell. ./12 110 4 Sigzendorfer Porz. gi Spinn u. Sobn . SpinnRenn u.Ko. Gul StadtbergerHütte!15 | Stahl u. Nöôlte ./10 Staßf. Chem. Fb.112 Stett. Bred. Zem.!|14 | do. Chamotte 30 do. Elektrizit.| 8 | do. Gristow 113 | do. Vulkan B\12 Stobwasser L V n 0 do. Litt, B10 | Stöhr Kamma. 112 | Stoewer, Näbm. T4 StolbergZink abg. Akt. u. St.-Pr-| Strl. Spl. St.-P.| 7 Sturm Falzziegel| 7 D Nr Ee r Südd. Im 09/0 Terr. Berl. mea al. do. Nordost do. Südwest . 0D, Mißleben . Teuton. Mis ¿burg 9 Thale Eis. St. “r 10 do. V.-Aft Thiederhall Thüringer Salin. do. Nadl. u. St. Tillmann Eisenb. Titel, Knstt. Lt.A. Trachenba. Zvder Tuchf. Aacheu ko. lng. Ren do. Zudck Lu Union, Bau gei. do. Chem.Fab E do. Elektr ¿Ges L

U. d. Lind. „Ban i

—__—— O90

O D R O

Eid | R R R R R R R R R R E R R R R E Hr E E E

S

E 2

Din urt Pert n Prt Prt 2m} Pert Prt Drt Prt Pr Q G Der QIO Prt Prt Pk [J den Pn bnd Din EIO Pt Pank J Pr fr S] J Prt Hte r Pr QO Jer J Pt Peri

[e “n Q wr

Md

—_

C Frocueuer Sts

V 12e B

S P,

Tt 0 20

| E tos | | E m S | r | Vi V H | V H V M H Vf V V 1E Vf D

0 0

wr n e C C 4 | Foo, - —_

[E o 5

pes O

S "—_—_——

00 D | dus wer

dund puad O b I ps

wes r 3 y

_—— S

H

r e _— O p e O0

4 pad

=)—) ._—

LOLD pa

r

w ry Ty ; Le Me) —ch

dund I i O O L e wor dund 1 I 00 o R L 2

—_

22 22A 22A

0 Met Halle T

t a Y n t eti eth eee feme prt, ferm pet

_— ck——

1,10 1.1 1.10

P P D L L D d Li Le p lA Su A Cs f Cy e e

ooooo V 4 - - 1 T

S arstein tasserw. Gelser Benderoth .

L. 2

Br Dee

E

ck— D

trr ey î 4+ C :

t

v pi pi pie pes pi p p É Le i i n e in e e n 16= Ti 1Um 1h 16 Dim 1b Dl VÜm Vf Dis Dém Ob m | |

pet erna eat seat parat eth enne) Herne sren net. erer. aths Prets, eeentt rene Heerd fernt, neb) Prets

A E tf ry [265 2 D 20+. y - dus X I bt m e m IOUO O ps ent m) a] m) 2} dret ernt prt prrct 2} pen m} dun det dent dund C)

_——— “i i

M ry MALE I E ry

nl a] O

Cut Ute | V

P T E a j | -— ] e e e set spe dent set sent sp sts pt

—Ì pt 1) O

Acc. Boese u. Ko.(105) 44 A-G. f. Anilinf 105)4 d do 103) 4} A-G f, Mt.-J. (1924 Alla Ele? ftr -G.1- T4 do do TV 4j c 100) 4 102) 44 103) 4 eri eiti it. (100)4 de 100/44 eLHot-G Kai 1a ti do do 1829 4} Biemardhütte (102) 4j Botum Bera 1990/4 o. Gußstabl (103)4 | Braunick@w Kobl. (103) 4j Bresl LDesfabri?.(103)4 do. Eiagenbau (1034 de de (108)'4j Brieger St «Br. (108)4

14.101

S

l

—) =} d ut id e} vent _

D I

P i m) P i P I

Lnlani— Lonlunlaniccdenis dm mla Lama alem anda lem ai Leman

p e

—A

5000—500

2000—500 1099 u. 5000— 0/1099 u. 50099 50G O 200 509 u. 200 0 500 u. 200 00—3D

1000—500

60, O0et. bzB 151,00G 116,25G 108,00bz

288 92,00( 32,00G

111 80G 104 50G 225/00bzG 147 ,00b G 16625 62,50H 73,80G

149, ),75bzG 115; 00et.bzG 154; 90G 133,00 H 253, 50bzG 130/00 G 63,00bz B 202 ‘10bzG

1500 |—,—

1500 111,25bzG | 5000/1000/136 00G

1000 193 85G

120 10BzG 120.006; B 78 50G. 56 ‘50bz

E 0b H 77208 95, 2 H 108, T5SH (1200/ 600160 80G 89,25G 96, 80G 82.75 H 117,00G 51 50G 104 00bz 35 90bzG

1000

100 fl. 1200 Kr.|—,— 1200/ 6001105 00bzG 1200, 600 115.75 Ÿ

1000 |113/50bzG

600

1200

1200

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1200

1000

1000

1000

1000 1000/ 500141,00

1000

1000

1000

1000

4)

U

1200 1000 1000 1000 1000

110,00G 53 50bz 5 52 S0 136,25H 52 00bzG 281 75bz 90 00G

1000 207,50 E

1000 1104 25G

1000 1142.90G

600 139 T5b4

1000 179 00bz8

1000 1109,75bz

1000 I—,—

1000

1000

1000

1000

i. Lia. |—,—

1000 625G 1200/3090168, 00bz 1000/5009—

1000 112 890bd4G

1000 11094 00dzB 1000/ 50915569 bz S

1000 9506 1200/6009111 .75b4G 1200/3000199 754 G

1000 163,80

1000 1222,60.4.b4G

2b

500 N16;

15,0064 B

Obligationen industrieller Gesellschaften.

000—500 |—,— 1,70bzG S1 0H

95 405 101/50bz B

93 70 »

1009 000—500

1000

1090

b—

102361 B S H s, TMS 102,70 Ÿ M fa 1500 [102,256

96,25b4 G6

1000—500 O

Buder. Eisenw 14

Burbach. 1095 Central-Hotel I (1 do. 0 Charlottenb. Watserw) 4 Chem. F. Weiler 103144 do. unk. 1 02/44 Constant. d. Gr. 103)/4# Cont. E. Nürnb. 102)! e Contin. Wasser (103 4 Dannenbaum (103 |4 Defsau Gat

do. do. Dt. Asph.-Gef. do. Kabelwerke e Kaiser-Opp. Anl.|4 o do. Waff. 1898 (102)/4 Bo. DO,

1898 (109) 4

do. 0,

Umon 110)

Elberfeld. Farb. E eas erat e U. As Mono, 103) o Erdmannsd. On. (100)!5

aa 14 | E M. Elekte. 1E) rifter u. Noßm. (1 StlenlirDen. Veran. Georg - Marie )! Germ. Br. Dt. D) )!

f

Ï

V, Ei ga us E

S-M ai h C (108 Hag. Tert.-Ind. (105) alleshe Union (108) 6 Rein Hofbr. (

arp. Bergb. 1892 kv.14 | Hartm. Mai. (103)|45x| Helios elektr. do. unk. 1905 1 100)!4x| do. unk. 1906 (102)|5 |

[44 05)/4z] 4 | 4 4 4 03) 4x 44 1

Hendckel Wolfsb. (105)/44! Hibernia Hvp.-O. kv./4 | do. do. 1898/4 |

ôrder Bergw. (103)|4 |

10)/41

105)/44 892 (105)|44

105)/44| 103 4)

Linol. (103)! i 102) 44! Donnersmarckh. (100) 3E

do. 00)/45) Dortm. Bergb. U 43

5 00)/5 00)/4 | Déeld. Dit t 105 L 05)|4x! |45! 14 |

Hugo Hendel (10S) 41

j î

j

(105 (44)

| j | D |

|

103)/4

(102)4 | |

j

D

D

[]

D222

1000

D

1000 600

| |

S (— 11ER

L AESE

e u

103,75bzG

91 75G 106,50bzB 106,406 102,50B 104,00G 99 40G

[1000 uy. 500/98. 75G

96,20B 100,25H 92,90G

[1000 u. 500 109, ),S0bz 100 L 0s 9 08G

93/90G 101,19G 98,75G

89" ‘00b G 98 208 101,75G %,75G 103,508

,

102,75G

103 3,603 104 25H 98,50bzB 98 80G 104,90 H

|

E nE

bôrde Farbw. Es 44

öh Eisen u. Stahl/4 | Howaldt-Werke (102)|44 Ilse Bergbau ()IE Inowrazlaw, Salz Faliwerte Aschersleb. 4 4 | Kattowißer Bergbau|3} Köln. Gasu. El. (103) 11 Königsborn (102)14 | König Ludwig (102)/4 | König Wilhelm (102)'4 | Fried. Krupp (100)/4 ullmann u. Ko.(103)/4 Laurabütte, Hyp.-A. Zi Louise R : (100)|414 Ludw. Löwe Ko.|4 Magdeb. Baubk. (103)|144 Mannesmröhr. os li Maf. Bergbau (104)/4 Mend. u. Schw. (103) 44 M. Cenis Obl. (103) 4 Naub. säur. Prd.(103)/4 Niederl. Kohl. (105)/4 Nolte Gas 1894 (100) 4 Nordd. Eisw. (103)\4 Oberschles. Eifb. (105)] 4 i do. Eiï.-Ind. C.-5.14 do. Kokswerke (103)/4 Oderw.-Oblig. (105)!44 Patzenh. Brauer.(103) 4 do. Il (103)!4 PfefferbergerBr.(105)!4 ommerich Zu. Ankl.'4 hein. Metallw. (105)/4 Rh.-Westf.Klkw.(105)'44 do. 1897 (103)!4} Romb. Hütte (105) 4 Schalker Grub. (100)'4 1898 (102) 1899 (100 Sl. Elektr. u. Gas Scchudckert Elektr.(102)'4 do. do. 1901 4j Schultheiß-Br. (105)!4 do. 1892 (105) '4 Siem. El. Betr. (103)}/44 Siem. u. Halske (103)'4 do. do. (103)/44 Terlinden (105)'5 Teut.-Misb. (103)\44 Thale Ebienh. (102)!4 Thiederb. Hyp.-Anl./44 Union, El. Ges. (103)|44 Westf. Draht (103) 4 de. Kupfer (103)!4 Wilhelmshall (103)14j Zeitzer Maich. (103)/4} | Zellstoff Waldb. (102) '4i | Zoologi icher Garten .4

E

96'90G

38,25G

97 ‘10ct.bzG 100

106 00H

96,508

95 50G

97,005

101 T 5

A ile Ai R S I S A D e L E L

E

va w S

87,50bzB 9%, (9 bz& 99,90 9

102,608

94,308 1000 500 1.200 1100,70B 500 —_.— 500 1000—500 |—,— 1000 .— 1000 9025B 1000 102,50G 1000 —_,-—- 1000 100,40BH 1000 —_,— 98,00bzG 93,500)

1000 1000

97, 50bzG 86,90 dz&G

10 1000—500 e 2, 30bz G&W )

1000 u. 500

sf

E z

A

O

a] n} prt m) eti pem a} a) m] t

-

1000 O u. 20 I0—200

500 2000—500 |—, 2000—500 1103,60bz 5000—500 |—, 3000— “T —- 1000 u. )4, 50G

1009 98,105

1000 98,4090G

1000 F—,— 1000 F—.— 1000 u. 102,20G

.10! 1000—500 O O ES » 1000 1108,10G 0'600 u. 100 40B

99,2 S

E E S s ° F E S D: B E E 02 A E E D Q 0 S D L S S . I R R LS

Mi Dts brt ti pl perct is Prt D pi Pert Prt prt pi Prt pi t Pert Prrrt Prrck ert Prt dts prt Preck fite pit Pet r Pré Pt dli prt O rk Pre r drk dert dli 1s

bas des J J ders I brd J drs drs I

O9

—_

Î

t di Het ent fmd fee spe set (pen ume pn pu ho e I —IJSJSJZIUt

T T

j

| DfferdDannenb (100)|—

| Elekt. Unt. Zür. (103)[4 i ; Naphta Gold-Anleibe 4j! 1. S - 96,75bzG Oeft. Alpin. Mont.|4j 10100/404

| Spring-Balley . j

Â

G 1000 4 | Ung. Lokalb.-D. (105)

7,10) 10000-200Kr 33,00 H

Ï

Versicherungs-Aktien. Heute wurden notiert | (Mark v. Stück): Thuringia, Erfurt 2250bz., Bictoria zu Berlin 4250G.

Berichtigung. Gestern : | 99,20B. Köln 3/9 St.-A. 98,90B. Schwed. St.-A. 1886 96,70bzB Serb. amort. St.-A. v. 1895 67,10b4G. Buenos-Aires Gold-Anl. kleine 7540bzG. Serb. Gold-Pfdbr. 96,60G. Luxemb. Pr. Henry ult. 87, 50488à87,75bz. WMiäsan-Uralsk 1898 98,75b4G. Alumin.-Ind. 143,25bzG. Dtsch. Thonröhr. 127,754G. Ges. f. eleftr. Unternehm. 102,10bz4G.

Dreéden 34 9% St.-A.

Fonds- und Aktien-Börse.

Berlin, 24. August 1901. Die heutige Börse E im allgemeinen eine {wache Tendenz. e Umsäze erreihtenzuf allen Gebieten einen nur geringen Umfang.

Auf dem Fondsmarkte habea sich heimische An- [eiben wai ch fa gelten theilweise abgeschwäht; fremde tell ih dagegen etwas niedriger.

Das Geschäft in inländishen Bahnen war lustlos

bei wenig veränderten Kursen ; ausländishe Bahnen

blieben Der E

In Bank - Aktien machte sich Angebot zu niedri- geren Kursen bemerkbar.

Auf dem Markte der Bergwerks-Aktien herrs{hte während des ganzen Börsenverlaufs {wache Stimmung.

Der Kassamarkt der Industriepapiere lag s{chwach.

Schiffahrts-Aktien und die übrigen Transports werthe waren gleichfalls abgeschwädcht.

Auf dem Geldmarkt blieben die Säße unverändert.

Privatdiskont : G, 9/0.

Ultimogeld 39%

Produktenmarkt.

Berlin, 24. August 1901.

Die amtlich ermittelten Preise waren (per 1000 kg) in Mark: Weizen, Naa 755 g 165 bis 164,75—165 Abnahme im September, do. 167 bis 166,75 Abnahme im Oktober, do. 170,75 bis 170,50 Abnahme im Dezember mit 2 #4 Mehr- oder Minderwerth. Schwäher.

Roggen, Normalgewicht 712 g 139, 75—139,50 Abnahme im September, do. 142—141,50— 141,75 Abnahme im Oktober, do. 144—143, 75—144 Ab- nahme im Dezember mit 1,50 « Mehr- oder Minderwerth. Matter.

Hafer, pommerscher, märkisher, mecklenburger feiner alter und neuer 151—161, pommerscher, märkischer, meer, preußischer mittel neuer 143—149, pommerscher, märkisher, medcklenburger, preußischer mittel alter 148—153, pommerscher, märkischer, mecklenburger, preußischer geringer neuer 139—142, rufsisher 139—145, Normalgewicht 450 g 137,50 Abnahme im Dezember, do. 141 Abnahme im Mai 1902 mit 2 A Mehr- oder Minderwerth. Etwas matter.

M ais, runder 120—123 frei Wagen, amerikan. Mired 130—131 frei Wagen, ohne Angabe der Provenienz: 118,75—118,50 Abnahme im Oktober, do. 120 Abnahme im Dezember. Matter.

Weizenmehl (p. 100 kg) Nr. 00 21,50 bis 23,75. Still.

Roggenmehl (p. 100 kg) Nr. 0 u. 1 18,50 bis

19,50. Matter. Rüböl (p. 100 kg) mit Faß 55,60 Abnahme im Oktober, do. 54,50 Brief A nahme im Dezember.

Sehr till.

Berl ín, 23. August. Marktpreise nah Er- mittelungen des Königlichen potitei « BEETND. (Höchste und niedrigste Preise.) Per E: für: Weizen, gute Sorte —,— #&; —,-—

Weizen, Mittel-Sorte —,— #; —,— H Weizen, geringe Sorte —,— H; —,— M Roggen, gute Sorte*) 14,15 4; 14,14 A Noggen, Mittel- Sorte*) 14,13 T 14, 12 M Roggen, geringe Sorte*) 14,11 H; 14,10 A Futtergerste, gute Sorte**) 15,00 4; 14,30 M Futtergerste, Mittel-Sorte 14,20 M; 13,60 A Futtergerste, geringe Sorte 13,50 K; 1290 „Pfer,

gute Sorte*®*) 16,20 4; 15,50 M afer, tel-

Sorte 15,40 M; 14,70 M fer, geringe Sorte 14,60 X; 13,90 A Richtitroh 7,32 4; 6,82 M Heu 8,20 M; 5,70 M Erbsen, gelbe, zum Kochen 40,00 A; 25,00 X Speise- bobnen, weiße 45,00 Æ ; 25,00 M Linsen 65,00 4; 30,00 M Kartoffeln 9,00 M; 9,00 d

dito Bauchfleisch 1 kg 1,30 M4; 1,00 A -— Sh

fleisch 1 kg 1,60 A; 1,20 A Kalbfleish 1 kg

L M: L, U E Hammel fleisch 1 kg 1,60 A;

1,10 M Butter 1 kg 2,60 4; 2,00 M Eier 60 Stück 4,00 X; 2,40 M Karpfen

240 M; 2,00 M ELEN Aale 1 kg 2,80 M; 1, Zander 1 kg 2,80 4; 1,40 A Hechte 1

2,40 4; 1,20 A Barsche 1 kg 1,80 4; 0,

Séleie 1 kg 2,40 4; 1,20 «&« Bleie

1,40 M; 0,80 A Krebse 60 Stück 18,00

2,50 M

*) Ab Bahn frei Mühle. **) Frei Wagen und ab Bahn.