1901 / 229 p. 15 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

S Schuld aba. . [1.1,4.7. y Danz. s, -Pfandhr [4 | | Wstd. BOE.LE ur S! D e enbabn-Okëli i L Sranil&e S: G lo gr. abo. . ¡1,1.4.(, Deutsche Grd. Gotha! | | de. do. V uf. 1909/4 eutsche Eis hun-O gationer

do. L mitt. abg. | L «Pfandbr. 1/34! do. do. VI uf. 1910/4 j Altdamm-Kolberg . .|4 | 1.4.10/ 1090 L do. ß unans: L AET, i: i 2 ) j j gs: A do. i 2) 14 10/1000 u. R Do. b ava. - „A. L. 4, « | } E 2 Z U G.- art. „A, Di j 3000— t.h S do. do. unabg.. .1.4.7.10—— e T | pee Eiatatas eigen do: do. IIT C 13H 98" det b@ Find : do. do. ‘ult. Sept. del 69,75à,50bz G ? I EUT f r E O - n | Braunschweigische . ./42 Mrebon. Gold-Obl, do. ult. Sept. abs: Z i | A i Aachen- Mastricht f T{14 600 1117,00bz do. Landeseisenb. 1/33 Ls Türk. Anleihe 1865 B . ) do. Senn. î 3. é p. St. 201,00 {H do. I. unfv. 1905 33 Oefte de E, 5% do. do. O do. | 1.4. Altdamm-Kolb. 4| 14| 500 Fn 09B Be L SURG -O. 44] do. Zertifikate . do. do. ult. Sept. Dit. Grundsc. -O. Wh s s Brnschw. Ldeif b | | Si éi L] 132,99bz 1900 unf. 1907 21! Portug. Eisenb. i886 do. do. L 33/0 fr.3. | Brölthaler 1 24) 2E do. 1889 S Na. de. do. ult. Sept. 4 4% abg.|—!| fr.3. | | 3000 100[44/50bzG Crefelder it do. do. T Ra, do. Adminisir do. 833% aba.|—| fr.3. | 3000—100/43,75bzG Dortm.-Gron.-E.!| 8i| 85 Sard. O. ftfr. g. T e Da Meine : Dtsch. Hpb PrV-Vi VI/5 |verih.| 300 09,5 do. ult. Sept. e xe) de. fkonol. Anleibe 1890 o. iu BibeE Set: Zeus 1880) do. privileg. Anleihe 1890 N Eutin-Lübeck Sizil, Gold ftfr. 1889| 4 |1. do. Zoll-Obligationen . do. ankf. -Güterb. .| 7: | do. do. 1891| | DO. do. fleine j do. alberftd.-Blkb. i « Süd- -Stalien. E do. E Z ult. S, 3 St1256 o X u A e | biegnis “Cranz. 2 s c do. Loose .…. . .fr.Z.14 p. St.195,25bz o u iegniß-Rawi | TeiRE de-O) 88 do. Sag ult. Sept. 98, 10bz ge Hyp.- S 3x Zes Ludwh.-Berbach . eib {i M E D) ss 4 | Ungar. Gold-Rente große | 99,70G Hyp.-Pfd 99,40bzG Lübeck-Büchen . .| 6t| 6i! do do. 1891| 4 | do. do. mittel 99,90B s Hyp.-Pfdbr. .14 | 98,00bzG do. ult. Sept.| do Bo 1894| 4 | do. do. kleine 99,90B do. S.251-340 uf.05/4 ! 171,00bz Wismar-Karow . 1311 do. do. 1897| 4 | [1,25B Zichipkau-Finsterwld.'34 : 1899| 4 | 83'906 Wilh-Qur. B.IX../3/| A Mälb.Strl. Hp-Bk.| 83 Mein.Hvp.-B. 80%! 7

99,00bzG Marienbg.-Ml. .| 21 5 do. do. ult. Sept, e do. S.341-370 uf.10/4 99,75bzG do. ult. Sept.! do. Kronen-Rente . do. alte und konv. 34! i | 122,40G A.-G.Pappenfabr. 6? 81,75 d ; 60bz Deutsche Klein- u. Straßenbahn-Obligationen : Mitteld. Bodenkred. | 64 | Mr 81,75G o. i. fr. Verk. 0007 1192,00et.G do. Kreditbank; 6 Adler Prtl. - Zmt. Dresd. Bau-Ges. 13

T E 91,00bzG Niederlausiß . “urs do. do. kleine; 93,40bz do. S.46-190unk. 05/34! | l 101,506 G 95 Aflg.Dt.Fleinb.rz.102/44] 1.4.10/1000 u. Amcrikanische Eiseubahn-Bonds. do. ult. Sept. ck Gedidhe Me, Mud nene 12 do. Gardinen 12

r T) e

Duisburg-Ruhrort Elberfeld.Bnk-Ver.! Erfurter Bank. Effener Bankverein! Effener Kred.-Anft. Ns Grndkr.-B. Privatbank Zu Hvp.-Bank! do. Wechslerbank! annoveriche Bank! Hildesheimer Bank Kieler Bank . j Köln. Wechslerbank Königsb. Ver.-Bnk. Landbank Leipziger Bank . Kred.-Anft.|[10 do. Krd.u.Spvarbfk. ¿ Lüb. Komm.-Bk. kv.! 63, 10bzG Luxemburger Bank 19 —,— Märkische Bank . .| 7x —— ARGEe, Bank-V. : o riv.-s 92,10bzB Maklerbank . Â —— Medcklenb. Bk. 40, ] 8 —,— do. Hyp.-Bank/11

S

96,00et.bzB (Kunterstein . .| 4 | 2 14 | 1.10! 82,50G Cont. Wafierw. .; 6 113,25G Leipz. Br. Rieb. [10 110 4 | 204,005 Cottbuser Maîch. 9 8 103 25G Lindenbr. Unna! 7 | 7 4 |1. 95,50H Gröflwiß.Papierf.'10 110/006 Lindener . 21 214 [L S 13 13 135,25bzG Münch. Sw. 6 (6x 14 [L 110,00bzG Dannenbaum . 120/00 et.bzB Aaer, Ban. n m 1 81'25bzG E B E ürnberger / 81,25bzF Danz. Oelm. Akt. 14250G O terites. E 819 4 Í 119.005 «pg St-P Oppelner abg.| | ; 53,75bzG Delmenb. Lino! 1: 105,6 G0bzG Pauls. Spitta! 8 | 8 4 |1. idi Dessauer Gas 125,25G Posen Huagger .| 8x! 84/4 |1. 131,25G Dtsch.-Am. Wrkz. 13225G euhelbrän 1121| 4 | L 187,256 Deutsche Asp balt 12 89,50bzG Rostoder . 11 [11 4 |1. 180/50G Dtsch. Atl. Telegr. 0 111,75G Schlegel . .. .| 9 [10 4 |1. 119,09B Dtsch. «Oest. Bgw.| 8 11450G Schöfferbof 14 ¡1234 |1. 171,50bzG Dt. Eis. Speisew.| 7 2,70bz Schwabenbräu 9 | 9/4 |1. 142, 25G do. Gasglühlicht'33 161,75bzG S x 15 [1134/4 | 1. —,— do. Jutespinner.|10 es v. Tucheriíche. [14 [14 4 | 1. 204,75G do. Kabelwerke .| 8 124, 75G Ver. Werder . | 43,30S do. Spiegelglas|12 141 ‘00bz B Ver. Artern . do. Sina. Hubbe! 3 88,505 Bex Küpp. 9925 Ÿ do. Steinzeug .'17 115, 75G iesb. Kronbr. 84 50b H do. Thonröhren 11 82,008 Accumulat.- Fabr. 118,80bzG do. Waffen u.M.'18 120.0005 Acc.-F. Boese u. K. do. Wafserwerke| 7 A.-G. f. Anilinfbr. 904,0 ,00bzG Differd.-Dannenb!| 5 178 00bz TG f. Bauausf. 93,50G Donnerëm.' H. ky. 1s 7,90bzSG A.- Montan - Ind. 37,00et.bzG Dort. Un. V.-A. C!

w 090. t LERE V ph pk prek derk Er

m

S S S |

| | |

A A "_

o O En

p

4

4 Ds, -Gron.-Ensch. 35!

4 Halberst.-Blkbg.88-9014 |

4 00. Do, fv. 34) do. do. 1895/3!

|4 LausißerE.-G. ukv.06/4 |

[4 Lübeck-Büchen gar. .4 |

4 Magd.-Wittenb. Akt.!3 |

4 Medlnbrg. Fr.Frz.-B. 33!

2 ; E Niedrschl.-Märk. Aft.'4 |

f L

4

¡4

[4

14 j

14 |

prt prak r r Or

A

t 4 A: L, 1 4. 4. E A: Æ E E E

auswärtige Brauereien,

pn 4 O S SSSSS

a] pk pi prak pre a] brr prr T) M

ai

M mtoboinin bo bote

E E L E E T E L E S L e T T S C0 O tus fk

P A 4 M rf br

pk S Aa A 2 —IIASIZÌ)

113 1406S 90,60G 148,00bzB

253,00G 11 ‘00bz 138 ,bzG

11 50bzG 172 25bzG 43,75bz(SB 14,60243, T5bz 131,7 75b

131 ‘50G 3125G 30,756 z(H £1,00b bzG Ie bzH 101,00 S

e e pm pad pr jmd

i

ai T L E R R E EE D T MN=AD i fa n M O ANNIANTIONA

Ostpr. Südb. T—[YŸ|4 | i e: do, L 21 136,80bz _ argard-Küstrin . .|34| 37,590Bà137bz | Werrabahn . . 1890/4 |

If f Mf ba

COLO Jud Jus E E

V bn pak prak pr

Mm ——— J prt Pt Prt Pt E

A

Ö s

R t j 11]

D Sha D bund bund dret jumak jt dect prak dund jak pnck dev jc dres prrck arat jer jene pack jun dank þ

L E E E 4. ¡E E 4

‘Jum

p A pi pur fene

R

TTTA M UULOLLLO

—— do D

n

prt pmk jn pmk pmk tek prak rek dere brend pk Pr Pr derk pk emed Pran rene Perae dreh rene

a] bnd 2] Pert Pun Prmet Pert Per Pr C) erre

_PDD wes Drm rem Pet met jer jerrerel i pa D b

91,50bzG Ostpr. Südbahn . S do. do. ult. Sept. S A. do. S.301-310unk.08/34 Admiralsgartenb. | 44 5 | do. MühlenSeck 10

92,00bzG do. ult. Sep do. Staats-Rente 1897 .| Hann. Bodkr.-Pfdr. 1/37 94,00G BIOE- Finfterw. 114) 13 do. G.-A. (f. d. eis. Th.)i do. IT/33 j ta mm-Prioritäten. do. VIIL : Mülheim a. d.Ruhr| E 101,00G Alfeld-G 5 Düffeld. Chamotte 0 600 F—— do. Galif.-Or. rz. 1918/5 | 148256;,G | do. Draht «9

E ITI unf. b.1904/4 99 00bzG E y ld-Invest.-Anleihe! o un „00b; 5 Elend G. -A, "1885| Î do. an os, Ea 00200I =AUON do. do. eipziger vp.: t! 87,6 amme j %u.% n 102 : : po. do. do. 97:25bzG Bresl -Warihau/ 31 84 és po. U e 102 | e e GrPOR E 169,50bzG | do. do. V-A 11 Do. a do. 200/87,80G Liegniß-Rawitich | 13/ L do. VIT 13. 10214 | 1. 11000 i 3, Shi ra 1927/4 | 8150S do. Eisenbü E do. Eisenb.-Silber-Anl. 97 75G Mata M E 112,506z do. Lok.-u.Strb.(100) /44| 1. Denv.RioG.rz 1936/4 | 175,00bzB do. Mascbinecb e E a tl bli f a4 Ostpr. Südbahn - 5! E do. do. (108) 4 |1. IllinoisCtr.rz. 1952/4 | 145 ,00bzG Duxer Koblenw. 9 do. Grundentlast.-Oblig.!| aul.-N. «Rupp. 5L! 104 09-t.B do. do.1898 103)4 | f do. St.Louisrz.1951/ 131 77 77,256 Dvnamite Trust 10 B niß Me E Bad. Lok.-Œ.-A. (100)/44| 1. do. con, rz. 1953| 134) ' do. lt. Sep Bozen u. Mer. St.- î Deutsche Klein- und traßenbahn-Aktien. do, d, (102)|4 | 1. ‘do. Zertifikate] F 69 006 Egeftorf 8 Bukarester GEA fon. 4 Aach. Kleinb. kv.| 6 | 6 4 | | 1200/4900) S Brefeld, Strüs, ORIE 4 L Mióda gi: Bien 114 2D Egeftor G Salzw. e , E Jañs 20,75 ibt | ac. Pr. Lien t O do. do. 1888 fonv. 141,906; Gletir Hocbabn (104 1 | do. do. Gen. Lien|3 |1. 34, bzG Elberf Farben 14 Gr. Berl.Strßb. (100) 31 [1 Oreg. Railr.rz. 1946/4 | 148 255 R 41 L 122,503 Maagdbg. Strßb. (100) 4t| 1. rä. iv, Kleinb.-G. (100)/4 1 bs F 18126 | (19 | E L. 123,10bz Scles. Kleinb, (103)/43| 1. 166,00B Stett.Straßenb.(103)'4 14 A E

Q

] ronau . .! 84/11 —,— Nat.-Bk. f f. Dtschl. 85 | | 12 96,19bzG Allg. B. Ou S: 13 10 E do ult. Septi 96,30à96bz Allg, Elektr.-Ges.|15 |— 85,90G Niederr.Kr. Pet. uK.| 8 | E EE (v.D.Edison-G.)

e Nordd. Kreditanst.| 84 | 74 | E Alla. Häuserb. ky. 54| 6 —,— do. Grundkred.| 5 |5 83;25bzG Alsen Portl. Zem. !25 [19 —— Nürnberger Bank .| 64 | 64 | 86,75G Alum.-Ind. 50 9%/13 [12x S Oberlaufiter Bank| 64 | 7x | 11525G ' | Angl. Cnt. Guan.| 5 | 5 —_—— - OberrheinisheBnk.| 6 | s | 111,75G do. i. fr. Verk.| E Oefterreich. Kredit/114 ‘10 | 160 fl. P. 1191,75B Anhalt. Koblenw.| 6 —,— do. ult. Sept./191,1àä90, T5àl 3bzOft.191,: 5àl91Al1 ,Sbz | Annabg. Steingut! 0 —,— do. Länderb. abg.| 6 | 6 | 200 fl. G. Annener Gußft. [10 s—— Oldenburger Bank!| 6x | 6x | 1000 107,8 7,80G Aplerbeck Steink.| 2

71,25bzG do.Spar-u.Leihbk.| 8 [10 | 300 Aquarium abg. .|_0 101,50bzG Osnabrücker Bank! 74 74 | 1000—500 128,0 00G Archimedes . 20 Ostbank f. H. u. G.| 7 7 | 1500—1000 106, 50bzG Arenbg. Bergbau. 75 —— Ostdeutsche Bank .| 7 |7 | 1000 106,59G Arnsdorf. Papier| 6 Ostfrieï. Bank 60%,| 7x | 7x | 600 li ie Ascania, chem. F.!| 64 —,— Petersb. Disk.-Bnk./153/5] 92/;) 250 Rbl. P. |—,— Aschaffenb. Pavier zt L do. Int. Bank! 12 63/;| 250 Rbl. P. [123,50 et.bzG | Bäru. Stein Met. |1 Pfälzische Bank . g | 1200—600 [113,40G Balt. Elektrizität o do. Hvyp.-Bank! s 1009 Bk.f.Brgb. u. Ind.| Pons. Hvv.-Bank| 7 | 1200 |850bzG- Banning Mi\fbk.| 9

Pren, Bodenkred.! 600 129,90bzG arov. Walzwer"|15 | ne Alg . Ztr. Bd. 80 9/9 g __ |154,75bzB Barß, Lagerhaus! 64! 103,00G Westd.Eisenbhn.(102)'4 do. Imm “Alt «Bk. 64 s 2 9,50bzG Basalt Aft - Ges. é Dies: o. Imm.-B.i.Lig.| | Æ# pr. Stüd |—,— aug.Berl.Neuft. 117,00bzG Schiffahrts-Aktien. do. Leibbh. fon 6 | 1000—400 1104,00G do. í 194 '1064G Ausländische S E. v do. fandbriefbuf 64 1500 1119,506zG do. f Mittel

Argo, Dampf\chiff. .| 6 93,00bzG Realkredbk. Litt. B! 0 1090 ‘# ar do Moabit i. Lig.

P Breslau Rbederei .| 8 | 11,50bz Reichsbank 152,75G EE OsftendVz.-A

1100 4065G shinesishe Küstenf.| 4 | O 19 36,29 bzG 0. Kl. Thierg.i.L

,40bz& Deutsch-Auftral. D./10 119,75G do. Hyp Bank! 84 Bauv. Weißensee] E do. do. neue| | —,— Rh.-Westf. Bodkrd.! 6 Bazar Genuß. . e vamburg-Am. Pack.| 8 104,75bz Rostocker Bank abg Bedbrg. Woll-In.

ote do. ult. Sept. )4,60à104, 40bz | Rufi. B. f. ausw. Bemb. Baumw. . 80G Hamburg Rhederei | 8 | 8 |

V ult. Sept. Bendix Holzbearb. 7700 a Hansa, ampfichiff. 14 [14 14 117,6 60bzG Sächsische Bank Bg.-Märk.

4177,00et. bz E Kette, D. Set 10 N ¿6,00et. G Staal. Bank-V. Berl. Anb. Masch. 16 N Koph.Dp 1tt 495,25 bz( 0. 0. A do. rotfabrif!| 34 81,40bz Neue Stett. Dampf.| 5 | 8 |4 S Schles. Bank-Ver. 141,75G do. Cementb. i. L.| 100,608 Norddeuts. Llovd .| T4! 83/4 1000 [104,70bz; do. Bod.-Kreditbk. 142,50G do. Charl. Bau 48 do. ult. Sept. 104,10à103,2: 54104,60410,256z Schwarzb. H.-Bnk. Ee . Cichorienfab 39,8061 Sl. Dampf. Co. .| 6 | 3 [4 { 1.1! 1000 [|—,— do. Landbnk. 40 % 107,00B . Dampfmlihl. 497,50G Veloce, Italien. Dpf.| 0 | 0 [4 | 1.1| 500 Le. |—,— Solinger Bank . 117,50G | do. Elekt.-Werke

. |—,— do. L fr. Verk. —— Südd. Bod.-Kred. 153,50G | do. Gub. Hutfb.

496,00B do. Vorzugs-Akt.! 0 | 0 14 | 1.1! 500 Le. |—,— Ungar. Kredit-Bk. _Holz-Kmpt. 200/ 600159 75bzG Fritsche V Bchb., Lpz.| 7

* 12 —,— do. ult. Sept. | i Hot Kaiserb. 1000/300177 50bzG Gag: zenau, }-N.! 34 |-,— Verbk. Hamb. 80% | . Jutespinner. .7 11000/500 (990B Gas Ane Denk 10 E i: Wars. Komm.-B.|10 2 250 Rbl. P. . Aagerhof i. © \ Gei er Eisen 25 98,50bz E E, do. Disk. „Bank 104 250 Rbl. P. | Akt. U. St.-Pr. e i Ge [ie nfir rch. Baw.'10 98,50bz Westdeutiche Bank! 8 1000 lei | do. Lichtb. Terr. 2000G do fr. Verk m gg Samb.-Am.Pck.rz.10014 115,5,11/1000 u. gur N do. L Bodenkr.| 5} 1000 112,60G | do. Ludenw. WU 90 09G | do. Gu 1ßftabl 12 A 26 59G Dos do. unkv. 4} R 28 1000—: 500 102,00 B Westfälische Bank 6} 1500—450 112 ?'G0bz zG | do. Maîch Bau. GOC) 156,00bzG j Geora „Marie ens -H 10 100,30 bz(F Nordd. Llovd rz. 100/4 | 1.4.10! 5000—200 |—,— Wiener Bankverein! 8 400 Kr. |—,— | do. Neuend. Sv. 600156 00G | do. Stan S. 194,00B do. 1894 rz. 1004 | 1.4.10| 5000—500 99 50bz ¡G do. ult. Sept. do. u cketfabrt i 2000/400|_ _— | Germ p do rà« 1004} 1,4,10! 5000—500 101 0b 03 do. Unionbank! 8} 200 fl. |—,— do. Rüdräd.Hutf 1000 lke759n | Gerreäbm. Glasb. 91,20bz_ E E E E do. ult. Sept. v E i M. Sp edit «Ner 600 L Geî F eleft1 Unt 38,80bzG Don. Dpf. 82 rz. 100/4 | 1.5.11 10000- 400 —_,— Württ. Bank-UAnst. 7 7 600 | do. do. V.-A. 1200 | Gieel Por ir. U 37,20bz@ -do 86 ra. 100/4 | 1.4.10! 10000-400 |—,— do. Vereinsbank| 7 600 pre gus | do. Wilm. Terr. « pr.St.|706,00H | Gladb G | Berthold Mesfing 11 1000 1142 00bzG do. S 1E 26 bzG Bn erg G 1000 71 50bz& ú Bielefelde î A (X 65,00bzB 100,906; Bank-Aktien. 2 Bing. Nrnb Met 1000 16 o 4 98, 60h Obligationen von Banken. in altere dag enn bz . 1107,10b4z __ Dividende | vorl. | lezte| i j L Mid FER B ANMANDES K ans, 108,50 Machen. Disk -Gei.| 8 | 8 | 1000—500 [128,10bzG Bank f. deut. Eisenb./4 | 1.1.7 | 1000 4 |—,— Bli Bera l 1000 Tv G Sor! d nt at y G F Amsterdamer Bank! 9 | 8} | 200 fl. holl. |—,— Ctrbk. f. Esbw. rz.103/4 | 1.1.7 2000 u.1000|—,— | M Bo R n ,0Obz( C a b T er - - 0 2 V s r 1034 H 1000 900 199 (H Boch «Gw, 44. 12 - | Gothaer Maagc e r gn Beira Zyan î i EE -—-— Tanbvani li ) ti d A „T5bz( Bocbumer Gußst 1500/3300 1! p 10bz4 j G C Free Badische Bank. . 17 |7 300 —,— : 7 G | » ed y L: 74 30h; B Banca Com Ital. Sj 81 12500-500 Le —— Bankf.O Or ient.Eiïenb 4 S 1000 F Fr. 19 1.10 y N i 000-200 fl./95,10@ B2 f. Rheinl. u. W. 64 | 3 1200—300 [70/00 Bra nsch. ohl 500 Fr. 173,205 Bk. f. Spritu. Prod.| 3 |5 600 61 50bzG R Stamm “Pr 4 fr. n S BarmerBankverein 7k | 74 | 1200—600 L }) 50dzG Ba Jut espir =1 kis 03/,30dz(5 do. Handelsbank! 8 | 8 1009 0,25H E fis Si: Q 15,00 | Keie 1b „Pardu -5.11/2009 u, 400/93,90bz Baveriide Bank .| 6 | 5 1000 168,19G E. | F Mali Ander! 2! 00 fr Zinien |79,60bzG | Sübösterr. (dorb.) ; | 39 | 200 fl S. |—,— Baver. Handels, 8,05 (8,05 /200.\.1000.4|—,— | Breestu Ko. Well. 1. Lig. |— fr.Z./ 4 pr St tes T =0 nNE | "e au r A ry F F ee e T oute . 3.9 1000-200 fi. i terg.-Märk. Ban! e! 84 | 84 | 1200—600 71 105 ___ Dividende vorl’lezt Z-T.' St. zu d | | Breitenb. Sement G 11 1000 Sinien 172 75bz0) | n E E LLAR, A a. n renen L Berliner Bank 7 5 1000 77,10b4G erliner Union! 4 ! 5 1.101 600 1103,00b;G | Brem Alla G s j E Ninlen De, fa A | Sani G its f z 4 s 6 3 N unde tend C 12 Zu 125R. s Handelsgeï.! 9 [8 1000—500 1128,50bz S boy. u. u. 10 10 1.10! 1000/3001149 00 | ren T Do g 5000— 1008 e E (K | gy WE s + * p 62%5u.12 R ult. S evt 129 50ù T5à 128 90bz H 7 Braub.'1lj 114 4 11 600 21 50h66 | Bresl Oée elfabr ei K 5000 1008 ci ps : er. rad .10 aues, s Kafenvercin 8j 3000 1143 606 olle Meißkb.! 4! 2 1.10 1200 /300170.00G do. Spritfabrit 1 5000— 100191 25h; | Fs 20400900 78 tx U D 1000 / Fricdrihähain | 5 | 54'4 | 1.10/1200/600/95,50G do. W: F. Linke 5000—100/91,75bz | Kursk-Kiew 1 R 1 1

i B juus-puns dns dens ft I I] S]

h fh mh Pee Prt Prt Pee sere: R B DODO O R a Ara

4 | 3 4 | 5 4 | 5 4} 4 ;

14 |

S s n=

K ey

t c

A D P Ia Hi dan P d ri MiA ba 101 Gai O Det dend deen du denat deme dere ded

m in n Lal ndenlaniananien

Bun) O E V n V H a P H Hin j ln H E Ml Vj Fm H E Mle Ml P Hm H M M H V P M M Dl M V

bd an} Pert Prcd O I D

pl ra ert errt p Or

1 Es 148 10à 2 70065 138,005: 195, 25bzGB 279,50B E120 50H

117,25G 2,09et.bzG 26,75G 37,50H

Sr. —,— er. Div. 87 25G 118,00G

54 10bz {127,00G

170.00 et.bzG 67 ,20bz

Pai Jud Jai s D A Me Bd A Dees d I dend paedt dend n] n] 2] bund 2] bench prred

i ders s dd La C DD uk

7 @

do. do.

J J) J J J J dund en] an} dent fuad en} n J en dund dund q)

do. IL TIT uf 6.1905 /3È 84,30G Medlenb.- «Strel. Hyp.|4 | 84/60bzG m S do. uf. 0634| E | 520063 in, vp.-Pfandbr. H

E s unkv. i905 31 82’ 40b4G do. do. unk. 1907 ‘L E D, VA 73,40G do. VITunt 6.1906 4 73/40G o VITI unf. b.1911/4 | 75,50bzG Prám.-P Pfdbrf.|4 | 73. 50bzG Mitild.} df. uf.b. 1906/34 do. Stadt-Anleihe 1891! 6 36,60bz do. unk. bis 1906/4 | do. s. ; kleine 36, ode 0b do. L unf.b.1907/4 do. o ult. Sept. 37 6,59bz 0. unk.b.1909!4 Chriftiania do. S ors E do. Grundr.-Br. [11/33 Dresdner Str.-B.| 84 9 (4 | Genua 150 Lire-Loose ..…. -— do. da. a c : Elektr. H Helsingfors Stadt-A leib —— e S las : e E pt. 195à194,59bz H adt-Anleibe . _— Se j T elsingfors Stadt-Anleibe E früber Stett. rz d 4 E E ab43.b.110218920bG | po ahm 100,50bz do. r. Caffeler , . 1000 189 (VObz E Böbm. Nordb. G.-O. 1 35,40G do. T unk. b. 1905 31 ambg. - Altonaer 1000 Z Dur-Bodenbach . 5 92/4008 do. fonv. rz. 100/34 S 200183 89bzG amburger . 1000/500183 006; s. T5 101,108 do. do. rz. 100!3 3000—200/76,50bzG annover 40,25bzB do. ITI'5 70,00bzG Nordd. Grundfr. III 4 3000—100|—,— eidelberger S do. Silber-Prior. 4 70/50bz do. IV,V unf.b.1903/4 3000—100/93/00bzG ildesh.-Peine A! 4 E do. Gold- Rer —— do. VI unf.b. 19044 | 3000—100|— arlsruber . [15 | E do. 114/90bz do. VIlunt b. 1904/34 89,006zG | Königsberg. A, B! 0 1000/500/25,00bzG

90,90bzG do. VIII uf b.190634 3000—100/89/80bzG Magdeburg. A, B 19 1000/500/123,00bz 3 do. IX unf. b. 1907/34 3000—100|89/2063G | Medlenburger fv. M vei Eli. Wiib. ftfr. G.831 39,00bzG do. X unk. b. 19094 3000—100197/506z Niederwaldbabn . 500 121.0085 do. do. stpfl. 4 99,00bzG do. XIfdb.unv.1910/4 3000—100197,75 bzG Posen Straßenb.| 9 1000 1127,00bzG do. do. ftfr. 904 39,00bzG Nürnb. Ver. IX-X1I1/4 | veri. 5000—100|100,40G Potsd. neue konv. L Frz. Josefb. Silb.-Pr.'4 99,00 fälz. Hup.-Pfandbr. 34| versch.| 2000—100/93,580bzG | Stles. Kleinbabn 00/00 L 0D G | Süúnsk-Barcs gar. . .|5 —— omm. Hyp. V, VI/4 | versch.| 5000—100/73,006zG Stettiner 1000/500/1 124.006 B Galiz. C. Ludw. 1890 4 —,— do. VILVITI ‘1904/4 | veri. 5000—-100/73.00bzG do. Vorzugé-A. 1000 1129,00bzB | Kais. Ferd.-Nordbabn 5 ah | do. IX'u. X 1906/4 | verich.| 5000—100/73.00bzG Südd. Eisenbahn E e bo: Da D do. XI, XII 190814 ‘| 5000—100|73,00dzG ay (Der: Tee 54061 L do. Je Duis —,— do. Is, ITT 1906/3 5000—100/68/00b estd. Eisenbabn / zl Kasch.-Oderb Golds9 t.|25,50bz Pr. Bdkr. b [l ra. 1101: 3 ve 7 | 3000—75 e Würzb. Straßenb. 1000 1123,70B Kasch.-Oderb.Gold894

D D A p 00 I ROLO I ban” 0 N

Allg.Lok.- u. Strb.|10 | 84/4 | 92 E Alt. Schmalsp. A.| 41/24/5/4 | 98.00bzG Badische Lokalb. .| 4 | 4 [4 92,00bzG Barmen- Elberfld.| 1124| 124 4 | es Berlin-(kl zrlbg. . 4 3 4 Berk. El. Strßb..1 5 15 4 | Boch.-Gelienk. . | 6H 64/4 | Braunschweiger . | 4 Hr Bresl. Elektr... | TH4 | do. Straßenb. 14 13 ,

_—

b O

do. do. 1895 do. do. kleine do. do. 1898 do. do. kleine Budapester do. BuenosAir.St.-Gold- nl. 88 do. do. do. 590 £ do. do. do. 100 £ Do. do. do. 20L

Pran n] Punat Pren 0] 2] une bk pmk jrrá rek 4 0

p p e A M S R

S [+2] | N E E E Fe Vf Vf VE vl E P Wm Mf Dle Wb Én P Dl f D Mi b pf bls b bf bf es bsi bsi bin bse D bf bi bs

p pk D

a

115,60bzG Electr. Lieferung! 61 114,50bzG Elektra, Dresden! 4 —— Elektr. Kummer .|10 119,50bz do. Licht u. Kraft| 53 —_ do. Liegniß . .| 4 28,10B do. Unt. Zürich N —,— Em.- u. St. Ullr. 71,75G do. Silesia 12 97,75G Engl. Wllf. St. -P. 0 150,50B Erdmannsd. Sp.!| 4 128 00bzG Carl Ernft. & (So.'10 53,60G Eschweiler Brgw. 20 4 pr.St.[135,00G do. Eisenwerk . ./22 fr.Z.|4 pr.St.\610/00G Faber Job. Bleist. 4 | 1.1 [1200/600|— Nürnberg 15 fes M Se 46 ‘00bzB Façon Manstaedt|35 t.1675,00G Fabrzg. Eisenach| 6 691/00G Falkenstein. Gard.!| 7 D (81,1063 L gei in-Jute Aktien .| 7 —,— S | Feldm. Cellulose .'11 Pes » A Flens bg. Scbiffb. 18 e

m bo l 00 de- | o |

A A SEEES S CEEES ——

p cen [a

t n Pt Denk Put Jf P Þ p dd D D DDOS s bs

155,00hz Gr.Lpz.Stb.1,TT(100) 105,00bz( do. Samlandbahn (102) 1

Jud J J

D n n P A A t bd

St.L. BRBT. 1931/6 | do. rz. 1931| 5 | St.L. TI La -B.198914 |

a Pt Pera Pet Win Pet 2] 2m] Prt Per C) Predi df

b D D D

_

COCCERESESERE

Alls. Dtich. Klnb.| 74) 5 4 | do. do. fleine' 9 105,00G Gr.Caf.Str5b. (105) 4 | Pittsb. B. {41 270/00B M pan B i 100,256z G S. Pac. of ¡Gal 1305 9 6 | 0,00B E ‘inen- -Ind. 0

9066|

111,00bz de. Do (109) L E

Es StLSW11.18894

ns 157,00bzG Süddeutsche Eisenb. N

A

do. do. neu 4 Crefeld Straßenb. 19 [10 14 Deutsche Eisenbt.| 5 | 54/4

bth rh J mth Jh P Peti eth pm Pran Pr math met rath Peer Pren: m M N D N N ILEN pi duné prt O] O O pa bunt dus prmá drek

Ver. Eisb.-B. LIICIOD E |

—_—

i bk ph Per ar m] pl fre fr pem pern:

—————— A pt N J ders DO

_—

ee EE wr wr

p Peel P Prei Pee Pre Per ree Pereeth Prk

1 N | O

_ S - ae

dus p D

a i f vin E É im Mie V b E Vi Dl Vj Djck M M

eo O)

t; ‘D mm]

| aus | rxs | A] N | o] S R AI | S |

|

qs

O K t t

N u

—_—_— S8 [T4]

7

O

Karlsbader do. n Kopenhagener do. 1895 do. do. 1886 do. do. 1892 Liffaboner do. 86 I, TI do. do. fleine Mailänder 45 Lire-Loose . .!|f Ds. 10 Lire-Loose .. Moskauer Stadt-Anleihe . Neufchatel 10 Fr.-Loose . . Röôm. Stadt-Anleibe 1 S. do. do. feine do. V, Ls TLIE do. do. feine Stocholmer do. 1880 do. do. keine do. do. 1385 do. do.

do. do.

Penetianer 30 Lire-Loose . . iener Kommunal - Anleibe do. Stadt-Anleihe 1898! 4 Züricher do.

208,90G 108, T5bz 32,00bzG 80,7 (: bz L 105 ,50G 128 008 172'00G 69,00B 101,90G 62,5063 149,75b

S S

p] —) A] —]) n —] —] t det _—_ S : = t D 0000

-

1

-]

S T

[e

e- mus m2

S bs S Ti but bed but ies

p t t t nt a] ck

Dns Pet Pert dent Junt df D) DO C5 ° S |

T) E E _-- V C f pi H En En E Os N r] œ]! A ce i m) dund

B

10S Es 0l af: îa Dés Es Dis V Win AEns de îne Em 1le fs Os fs 1D 1 V

w

1200/ 600|—

S8 K

- è

Ne

o

3 lötber Maschin.| 9 1000/ 600 157,1 10bzG rankf. Chaussee! 0 1200/ 60011 32/006 do. Elektr. .| 64 600 1194 50G S Kraustädt. Zucker|11 4 pr.St.1436,00G &reudenst. u. Ko./14 O - leit &Sreund Masch. k.'21 1000 193,00B Friedrihshütte . 13 1000/5001155,00bzG Fried. Wilb.Pr. A, 15 1000 14350G Fri ister u R, abgfît.|

S pt pu a} uni puri} L) =)

S

s

D ats S

S x 4 C0 l Vin Via Ms Vin V Vin M E S E V VE M CIO CIO M V C5 Q T iw T0 0 M je M * ck+

U K c: |

und due dund dret dad dund e

“pnd und pen dend pund jun

Go®O =

-

———

zB

O

ONPOONO:

———— mm ———— p R R Pn r s L Pn R P P P 4 D

a} J n deck drct 2} n] 2] 2} 2) 3 m) I

121,50G 92 (25bz 1000 /: 30017 Î (9,6 25G 1000 1000 37/00bz 5 1200 /600]—,—

1000 130,00bzB 1200/600°153,00bzS 153,40à,60à152 G0à153bz

1000 [70,60 1000/750/88,2 5bz(S 1500/3300 t „10G 1000/30071 60G

1000 14700 c bzG

1000 91, 30bz&

1000 190 106¿&

1000 d gina

O

1000 60/006 54H

600 11 9,00bz 1500/1000 Db

1000 0 5

X) 7 5 1000 /600

1000 1500/ 300

1000

1000 139 00K

500 0, G

11) 7925 »

400 E 3 00V

nEE 58.005) Ÿ

wr

J] bt C

r

A

O L OOOD dd dts

Co N

Vi in Via v Vîe n V F via fn pi b pas Mf

O W100 00] 0000] -- e Et Abs EOM [A

e

t pt Peti sert ntt

C O Q O Q bs pur bunt dent Ila] lll | o]

B) L) dns dent Prt rend Prmctd gund Femd enc Ao] NRHOLINS | A | Ams | A R E A

10MIN

U K A

en? N [T 0 [a & |

do. do. 91/4

106,60bz do. 5 í 3000—75 1107,75G A r S i 3000—100{114,50G Ausxländische Eisenbahn-Stamm- und gee pr. E Se n 3000—1001112,00G Stamm-Prioritäts-Aktien. do. (Salzk.)'4 5000—100198,00bzG Aussig-Teplih 15 [15 4 | L1 |—— Lemberg-Czern. ftfr.'4 5000—100197,90G Böbmische Nordbahn .| 7j | 6i4 | 11 |—,— do. do. ftpfl.14 do. X 34 5000—100192,00G do. ult. Sept. —_—,-- Oesft.-Ung. Stb. alte!3 do. " unf. 1904/3} 5000—100/92,00& Brünner Lokalbahn T 14! 17 |—,— do. do. 18743 do. kfnv.u.XVIut 07/34! ver : 91,50 bz G Buschtherader Babn .!| 1: 1184 1 1 —_—,— do. do. 188513 -y XVII uf. 1906/4 1.7 | 5000—10098,10bzGSG do. ult. “igs _—— do. Ergänzungsanek/3 do. XVITI uf. 1910/4 | 1.1.7 | 5000- 99,75bzG Cíak.-Agram Pr.- 7 I—,— do. 1895/3 | Pr Ctr.-Bdkr. 86/893} 092,20 bz G Gaisberg 1 —, do I, TIi5 do. 1894 N I92,29bzG Graz-Köflacb ; i 6 do Gold-Prior. 4 do. 1896 unk. 1906/3 O92 5IbIG Kaschau-Oderberg . LT I—, do. Lokalb Gld.- ‘Pr. 4 do. 1890 L 100199 DbzG Kronstadt-Harom. . . .| C Î, V do. Nordw stbahn . 5 de i do. 1899 inf. 19094 109,006; G Lemberg-Czernowigz . .| 6 3 À do. do. Gold-Prior.'5

Jütlands Kred.-V.-Obl. V. 4 .12 |—.— Ml S a 01100, 10b3G | Deft.-U. Stsb. i. Frfs.| 5/9 | 6 T do. do. Litt.B(Œlb j

S —e d ¿5 UULL

Du dund 0 s

Cs

y m} pt 2} Pn Pert beri pt e} O De t I N

99 50bz O do. Iy ra. 1154 V do. X rz. 1101/4 E A E („MID} do. XIV uk. 1905/4

-—

Ds C

j Ce -_—

1M O 1000 011A R N O

L Aas

Budapest. Hauptstädt. Spark Bulg. Nationalb.Pfandb.TI, [i Dänische Landm B «Obl IV Do. do. Bodenkr dpfdbr. gar Donau- Regulier. Finländ Ovp. - Ver

do. fun L olländ. Komi mu

tal. p.-Obl. “de a E

puncd Pun pern Puente] am] J dend dund pentd anx} deacd dent ar} dend

dd pt dund dund Eut eA

I H

dad Fund gund J y m - - -- go 6 î î î L L É L Le Ée A n n 1 Ée s vin ln vin i Ée V vin D Dl ân vi V pin Dl D pl É V pi C Ol D Ds Dl f Dl Db D rb P Dl D V ba bi D pl Dl Mb Df D

O B L pt p 9 » 9 __ E g

5) pt Dunt puntd dund C C e) J} J dund dend | dens

U D 1. LO —_ ++

A dus guud dd M

9 Fut Un En En Eo Do Eo Lo U U i pin bunt Punt Put LOV E Q pt Pin bis mt Dim pi Peer Pert Pre Per dert 1s Pré derd COO O

ani “in “A Ent an] Pet Prt unt CLÒ a} dert pur pet C) CO O) E

pas pin pu ade C C) C)

2) n Min ps S T T)

P Í 00195 ck0bzG j do. ult. Sept. 13 2 kt 0à131 25bz ftrau-Friedland Lo do, k 8 i + s do. 00/95, 50bzG Oef terr N tord west babn S 514 10,75G Oi rau* 4 pan land do ch4 4 0 0,1. "aus do. 5000— 1001 2,70b d Sept. ' Raab eden b.Gld s8 Nord, Pram V : i.(6.1.7.01 [104,2 Oefte r B.Eibtbalbabn A Reichnb.Pard (Silb) i.(4.1.7,01 178, 50bz S ept ln Südöstl. B E i.(4.1.4,01 178,00bz Raab O edendurg E I 4 96 50bz Da Du S Ds i.C.1.7,01 172,5 fr. Ve do. do Db

D T Ì 1 S e s s m vi pl V | P (P f 6 V V |

t alis pin prt pet vÂi pet vf P —Ì ps ect ‘am. } ‘an } Pun 2} deen Ds Bd pet gu p D

an Y Vent dert 254. Dent Pun

157,5045,25à6 2 1000 1105 00bz 600 1156,00

1200/ GOOHG7 1000/3000 1200/ 6001142 (

Ci Gs d I C

do “q Norwegische HÖvp.-O L ent tETI. Kredit- 00 Left.-Ux Bk. «Pfdbr. Pest er S-yp B.- «Pfd do Do.

do mas Obl

* C0 C3

e e D D a S D D d L Sea m ed D eet De Sd aae t Dee eti Det Pre e t spe Det Sth Seh Senne Seen See Det me Set eet Jet Pert Perm Dem Perm Det Pre Pen fers E S0 E E o S s d S

P P P P P genetd sed ree preetd pueatd dund unt uned rir r M s UUULLLULEL in da d n a e es Fund pen Pud dund Pt und n} n} J J dend

L

1X ) 00M (.TDb4 1200 O0 1500 U M4 1000 1000 500/300 “Q 1000 500/300 12 1500/3000 1200/4009 4) 1200 /GO00)

LE X)

a e a e D D d d S H T D D r a Sr ad m ena Sradt et e Fp eet Spree Ft Sti Sti Feet Set Sah ama Sat Spre Spre ememe d Peer ti mera Predi eee spre erem Pren eme Peueeeb Prereel

L e G

S Se Se e e o + -_

t s de w- r 2

do.

P I E Abi 1 16

r

r ry ey T

e é | Pr.Pfd B.XVII 1905 3 | do. XVLLII unf. 19086 do. XVIII un! 19084 do. XLIX un! 19094 doXXu XXIut1910 4 do. Klb. Obl. uk. 190413} do. unt. 19054 d uf. 1907/31

14104

—— -

d pas pet denb umd (nat ind dne unnd dund

2000—500 do. Prd Ra _— 200 pangans SBebhardt S 1.10| 1000 [104 50G Vorgugs-Aft e »r L A E Y D _— Gocd1 : 1000 102 10G Lit 9 g 110 0 2G Sh (M rfi 5000—100199 25h ar f pag i : ++4 umer Bank. . D 102, l 50 9 50b1 | do, Klei :000— 100/99 25h15 Warschau-Wiener 2000—500 |925,00bz ¿ri «Handels-Ver. 6 600 96,00bzG 1.101 1000 [107,50G zu eEes 100k (2Db4 do. gilt 0 A SER 97 30dz0 «ral Bank f. D. 9 li 1000 —,— 1.101 1—2000 184 50h14 n | 100/99, | do. en.-S ) 2000—500 198,006 raunichw. Bank! 6/4! 6 300 11250G 1.1 | 1000 116.0064 B 4 f 1 k F j E Î : G ) t 2000 200 72000 4 | Außerdem s ; Mul tb, Pap. 11! 1000 u.500 |—,— do Kreditbank 6 300 108 50b4 1 10/1500 /300195 (Obs 3000 N i 4 S) f ff Außerdem 6,5 Rub. Pap S | 2000—500|—,— do. Hypothekenb. 1200—800 1125 258 1 é 144 508 3000 00110 p? O Ÿ | Amsterdam -Rotterdar 5.11 E ei Bresl. Dis?.- «Bank 7 1200—600 79,00bzG l 79 00bz » G D, n E S -DLISTLRIE ( )17,90dz& do. Wecbälerbank! 6 | 6 1000—600 195, 50bzG 1.10 1200 /3001183,00bz G Calmon, Asbest » O | Anatolische volle. 95 00dzG Grüsseler Bank b00 Fr. |—,— 1.10 U 236,25bzG Farlsh. V.-A 2000— 1001100 006 | do Gg Y* hi f L 5 , 4 d t E j 16 » | Garlsh. V-A U di demn. Bank-Ver. 1500—300 195 25G 1 e u odurz. Kreditbank“ ! 300 js Fi Ode om, uy, Diek-B.! 8 3 1009—300 110 „bz 20 29 u. 404/99, 10bz& reditver. Neviges Í 1200—300 [116,758 2000 500 197 9061 án iche om..B. 6 2000—400Kx [— 2000—500 197,9 bz ig. Priv at tban! 1500 —_, 200 500 Vi (9b mit Bn ?. Gld. ; 2 f —_.— 4 Es 5 I b ult. Sept ai Brauh. Nürnb. 7 O D IEO N : Marfkítücke! 7 | 6 1000 1111 75bG BriegerStadtb. : 25u 125R198,75d4 de ult. Sept 112,60à112,00b4 Danziger. . . | Í T Rv1.M.|—, d. Zettelbank! ! 3 300 m a Deffau. Fldihl.! ( 125 Rb E auer Van deébl.! 7 1500—300 111350bzG Dortmunder . .20 120 Rb utihe Ansietl. . §8 1000 106,50 Dortm. Löwen 13} 2) Rbl cut e Bank 11 1200—609 [188,30b4 do. Union 18 125 Rbl n o ult épt.! 189 25à3 7569 25às8 306, 75á GOet b42 do Viktoria 12}; 1250-125R —, Sf, u. Wecdiel 5 39 101 40H Düfseld. Adler! 8 2000 —600 Genossenihb!' 6 1200—600 1101,00b4B do Hôfel) 19 ( 625u.1BR.|— rundiuldbtk. 1009 Erlanger Reif! 1 10 S —SES De Ï De 1. Hvp.-Bk. Berl 600 Frankf Henning! 8 10! 2000—500 197 Sb Heut emat ‘Bank 1200—390 Germ. Dortm. 12 10 2000—500 , Digre bdelleberseed? 1000 Yevelsberg : 125 Rbl. M]—- “y onto : Komm 1200—600 Slüdauf 11 i | ult. Sept Grünberger 0) 10290 u. 2401 109,00B L orimd Bank-V eraus “Dotbr â 406 100/40bz Dresdner Vos danau Dofbr.! 6 2040 1659 ce ult. Sept.

Ï

Ï

10 B

100 408 6 50dzO Bank-2 10

e a - —— —_ ck— ck—

I : 4 1 4 2 : :

4 - pt pi is pt P 1 e} Det pet n} n Ÿ Denn Deer ati 205 Ÿ feme pet n Ÿ d

Grauereceien R O f

d L de

V 10k 1200 O I 1000 0 1000 1000) 1000 A) 1000 1000 / H 1000 100 1200/ G

1 p p p

1-1

-_ e Le Se L Se e S Se S R e É

1902 4

0nd Duntd quverd Ducos Mered Gand uned Sr-S (und dad Dreb gund Drn) (Paus us - S Se Se e e S S R R S S S e Se É] o

5 S de e U e s e ie e e Í

-_ s “» "i

OU— 10009? j do. ult ck ent

T6 4 100192 8) Canad a-Paci ific 10033206 do ult. Sept

| Gettha s

hiesige

168, 25 E Carolin. Braunk. 8} 205,00bzG | Cartonn Loschw N 137 )/bz do. 1601- 0220130 | do.Mas(.u Das. 226,60 et.bzG | Cafsel. Federstahl 1 3, A5 do. Trebertrock. 2 126,25b4 Char lottbg. Was. 109,009 | Charlottenb. LätC 91 50G Chem. Fb Buckau 0 1000/00 117,75 } do. do St ‘Pr. 0 1000 80 25/5 | do. Griesheim 0 1200 /3008 M49 00bG do. Grünau 1000 205,50 do Mil

.10/300/1000|— do.Oranienb.StÞ 10 500/1000|— do. Weiler 10 1000 192506 Ind. Mannb 101 1000 1179506 M. Albert 10 1099 Up! C 100) 14.006 min. Baug. i L 10 1000 188 0B do

1000 199 25 G

1000 N ÎM (A } 1000 m am 10| 1000 [L 10 1500/300 243, 00b4G 101 1000 169,7Set.bzB cor inn. 11 12 00b¡G 10! 1000 oniolid. S 5 30 E D Na Oh 10 1000 S T756bG t. Ver La 24 10 1000 00 et bi - nt. L & 5 ) j Ï E _y

S #—

S Nob H 00 bu 31 50b¿G 5 VObi _ r Ob

“M? A

.— Â de dn n 2. dn Âe=

-_

.

S S C0 e h —Ÿ s m U O ps

-—

1s as 2 I I T wt B e

Î-

1000 1000) 100) 10) 1000) 120) 1000) ; O 150.5 300 119,00 1200 O 00,9 1000 19 00W 100) 95,0IbzB 1500 114 10d 1000 77,256 1000

X) - 1000) 5 00G 1000 1159 505

) 1000 [143,998

500 |—,—

t T

e Q G R Sn e

—ainiR aaren

U 10

Pfandbriefe und Schuldverschreibungen Deutscher Hypotheken-Banken.

b. Def Pfa ¡ TIN I O T ret E I A b, 1A bi LI T 3000— 200191 5009 Bav. Ovp.+ u ‘B.3} veri. 2000—100196,20et. dz B Ee unveriooët i veri. 5009— 100024 70W

«Hann. L X x1 } veri. 5000—20091 60b1G

de I LX, X11-XV 3j veri. 5000—200190 00b1W do. XVÍ u. XVII4 1410 5000—200l08 25h te. AVIII ug 190604 | 1.17 A A T bi c AXTX i 11 000— 20088 Obi

XX u. 19103}! 14.10 5000—2009025 @ n. Hyo. Pfandbr. 3}! 1.1.7 | 2000—20 as

e} } c. m. } ms m qus gus am -

S

L n e e e e Ld Cd

——— de 4.

N r, D

c ey

1 R S Si S S É É S D vi Éb E p G G p v

_—

e Lin v q i =._Ÿ (- 6 C C F L i e l i i i S S e I A e S S i i i m m i p v v mf m l e m pi s v f wn C4) -

A » D T s O

210 de wt b t P mt as P

Dnd (uend Deb (ied Bed end (nant) dund Sus (gund wos ads v fn a gut au m u. e F -.

Gee | T e

M

n -y —y 9

J rine 5

d iert iee sent je ent d Q, s Q L Q

y O)

1200—300

I20— D dee ....15

121, 25ä14 7 2501 Oscherl Br 4

1000 Tb Holften 16

i | 71000——300 110 006 Ier. eck u. Ko. 8 O 109,75G Fiofterbr. Röd

aulwärtige Brauereten

#ck (Q) 2G L) ch4

. Än.

pern

l R Ì

l I I fleine'ò | 1 I ]

. n

e 4 Â

_ Ai

e s 1A e e m de A Gd Gd x am —S

--

m mt dim m A

Es | Egvpi. ( (Keneb- Af.) I

| Souvt: (Kent i 208 |—— Dr Kr.-A f. J.u.H.

010004500 |—,— Düsseldorfer Bkv.

œOL e L G a T L

10 n de n n in Œœ E

D Ln dn n 2 dn dn dn dn L t Én dn dn n En É D d 4 2 2 4m 4 +2

P L L E - -

| D e e e em em en Bt act ats Wt ent Wert ent a: É Â,)