1940 / 249 p. 8 (Deutscher Reichsanzeiger, Wed, 23 Oct 1940 18:00:01 GMT) scan diff

M45 -

Dem Em 2 s matt pad D

: ¿ . z A

| ieutiger | Voriger | | Heutiger | Voriger lautigar } Voriger 1 ontiger | See, - | Preuß. Bergw. u. | PolnifcheEisenk,- Fahlb j Ss beat Hütten RA 40, Anleihe 1933 | 4 | 1.1.7 anerg - Li

; Bk ( : Leipziger Hyp.-Bk. 1, 3. 1945/100} 102,75b /[102,75b i / ftl. Berlin.Hyp.-Bk.Gd.| j Gold - Hyp. - Pf. : Schuldverschreibungen as 4/1:8:0 1102 ; Lortugies.3.Spez.fr.Z. K.4p.St andi i VBolprPfbbr (fe 8B) y | 1.4.10| —G Hyp.-Pfdbr.S.16,| t Ne n Ea U E 1.4.10 102,25b Gr ch sch Fe, Rh.-Main-Donau Rumän. Aeußere Deutscheund ausländische Aktien. i L 924 do.do. À.1u.2(fr.7%) [4% | 1.4.10| —6G E I L 1. 1930, 33, 36, do. Em. 42,31.3. 33/44 | 1.4.10 —6 ck RA 1937, 1,9.41/100/4% 102/b _ gar.Monop.Anl. F-G.Farbenindustr. ‘1 1192 190,25b | H. Meinece do. do. Ag. 1 (fr.6%)|4% | 1.4.10| —6G do. S. 17, 2. 1. 36/5% | 1.1 1.4.1934, 36,1. 7., do. Em.45, 46, 30.6, a) Jndustrie und Banken, Rhein. Braunk. u.} | S 1929... i : 1. Judustrie n 2e 1860b@ } Mercur Wollwaren| 0 do. do. N.4-Pf.S.1,| do. Komm. Ser. 1 L01084 R 1932bzw.1.4.1933/44 |versch.| —6G —6 oihetn Westi E 105,75b [105b Rumän. vereinh. : : F sdmühie j MetallgeseUscchastX| 6 31. 12. 1945/4% | 1.1. 21, 8,00 4A [L ? do. Em. 5, 1928 vb do. Em. 47, 1. 7. 33 1.1.7 «i Mit Ziusberechnung. ele M Nente 03 in. 4°) 5 ; Accumulat-FabrX'|8/6|8/6| 1.1 [305b6 306b G Felten L B 1 0leoD IBOLE Herm. Meyeru. Co. 6 do. do. R.4-Pf.S.2/4% | 1.1.7 | —G do. do. S. 2, 1.7, 36/4 | 1.1. 0 L: 2,4088148 | Lde do. Em. 50, 1. 4. 35/48 | 1,4,10 _ a GeGiOn T g 104,75bG | do. do. 18 in.4°) 4% | 1.4, Adlerhütien GlasX| 0 -1 [108 1024b Fraustadî Zucterf| 6 | |13 [90 A Meyer Lauffmann/ 6/2 Prov. Sachsen ldsch. do. do. «L «L, / Le do E 6,n r.v1 7.32 T do. Kotn.Enm.17-19, unk. bis .. bzw. verst. tilgbar ab Bo Staër sche isen do. do. in A M 4 e A.-G. f. Energie- / F iedrid ¿Mett 7 A K Mez A-G. “P Bav 6 G.-Pfdb. (fr. 10§) 4% | 1.1.7 | —G do. do.S. 41.5, 1.1. do. Em. 9, 1.1. 1933/42 | 1.1 81.12. 1931, 31. 3. Aktges. Sächs. Wk Rubrgas KEN 103,25b [102%bG | Ungar. Staats- Wirtschaft 7| (1.7 |165,76b erba | Sreebera ge DgO E s nriag. Mühlenbau 6/2 , 31.12.29 (fr.8%)/4% | 1.1.7 | —6 A S do. Gold-Kom.E.4 bezw. 30. 6. 1932/44 |versh. ges. Sächs. Wk, )rga 9, Nente 1913*** 4X | 1,4. ._ |Alg.unstzijdeUnie| 2 | 2 |1. E Mimosa... 8 . Ag. 1—2 (fr.7%)| A7 | —@ Do. do, S. 01a aRes L 14, n.1.v.1.1,1930, do. do. E.20,31.3.33/4% | 1.4.10 L 0, L 1 Gatt0s 4 E 15566 1090 Sud jeni 1048/100js. [1.3.8 [108,25 108,75b do. do. 1914 {| 4 | 1.8. Allgem, Bauges. M Et B, 9.440 E „Montecatini“ (4 f. Y » a . „Vel, A, , Lu h 14,4 «e /, E E o. G E L 7 \ i . Ag.1—2 (fr.6D|4L | LL G 1.10.1934 Rbein. Hyp-Bk. Gld. Allg, Clektricität RA 39, 2. 5.1945/100 105,68 |105h G do, Sir aa d Tee MOON® 11,4 Rb 0Id ühle Rüningen .| 6

4 4 S | 4 _R Braunschw.-Huan1.= g i S 4 E * T[% Mühle Rüni « do. R.4-Pfdbr. Hyp.-Bank Gold-| É E RA 36, 1.10.42/101/5 |1.4,10/105%b 105,260b B Siemens uHalske do. Kron. Rent. 4 6, Angers, Elektricit.- Con j Z h E Mütheimer Verg: Î 4 Gebhardt u. Koenig 3 3 4

I A E

| Heutiger | Voriger - 6 Maximilian3hütt x; Falkensteiner Gar- Mech. Web Spre é

139b do. do. Zittau...| 0

S

uft= 83b

153b @ 164,5 @ 1735b

Pr e P bei b fri s s fn jn Qo jn

m p T

B 171b

—_ 6 136h G

O

Reihe 1 u.2...|4 +1. t / N Meckl. Hyp.uWechs.= ; s j; fbr. 24, 30.11. 30/4% | 1.1.7 | —G CGL D ULE), j do, do. 39, 1.7.45/100/5 [1.1.7 /105,5bb |105/{b und Siemens- do. St.-N.97i.K.9 7

do. do. R.X-Pfdbr. Pf n | Bk.G.Pf.Er1.2,4,5, do. Reihe 5-9 , S f . St.-N.97i.K.8 3% s Gesellschaft .10/174,25b |172%b ee m 9 werk

(fr.5%Nogg.-Pfd.)| 4 | 1.1.7 | —6 bo. do, 85,81,10,81/40 rbe R S do. R. 10, 11, 14, 15 do. Umtausch d.7 Schuckertwerke do. Gold-A. f, d. 4 724 Dtsche. Schacht- C. Müller Gummi| 6

fd redi do. do. 27 (fr. 8D), i 1932, 1929|4% |versh. do. Neihe 12 U. 18

Sächs. Ldw. Kreditv | Ll B24 | U 6G do. Em. 8 U. 9, 1.1. do. R. 17, 1. 10. 32/4/

Gd.-Krdbr.R.2N,| do. do. 27 (fr. 6Y,| 1933, 1934 1.1.7 do, R. 18-25, 1.4.82

1. 10. 1931/44 L 11 31/44 E do. Em. 10 und 11, o. R, 26-30, 1.1.3

do. Gd.-Pfb.R2 N do na 12 M L n. r. v. 1. 1. 1936 do. R. 31-34, 1.4.35

L. 11. 1930/42 do. do. 99. 1. 2. 35|4% bzw. 1937/42 vers. do. N. s B

| ' Da Nd Ie do. RM-P\b. E.12, . 1, )

Shles.Landsch.GPf.| Ì A] do. R.Æ-Pfdbr. Res E 1945 |4 1.4.10 do. R.371.,38,1.4.36 Em. 1,1. 4. 1930/4% | Lé. Âa bis

¿ do N A "4.10 do. dv. E. 14,1.7.47|/4% | 1.1.7 do. Reihe 40, 2.1.37

do. do.Em.2, 1.4.34| E S Ne L do. Gold-Kom. E.3 do. RA Reihe 41, (fr. 8%) [4% | 1.1. do. do. 40, 31.12.45/48 | 1.1. Eb 1.6zw 1.10. 1942

do. do. Em.2 (fr.7%) 42 E do. E K j E: 1.7.1932 1 1.1.7 do. do. R.42, 2.1. 44/4 do. do. R.A Em. 3/4% | 1.1. do. do. 26, L. 11. 31/4! L do. RKÆ-Kon, Ein. do. do. R.43,1.10.44

mm M bs n

Ammendorf. Papier 121,5b bau 158b Mundlos

Amperwerke Elekt, Gehe u. Co :1 |119,5eb G 117,56 é B

Doll.-A.25;tilg- R.A 38, 1.3. 1944/100 105h 7 eis. Tor 25er §8 E Anhalt, Kohlenw... :1 (174,75b 1173,7sb | G. Genschow u. Co.

bar zu jed. Zeit |105|5 [15.1.7 Steink. Elekt.Essen do.do.5er u1er&é do, Umt. der 6/Y RAM 39, 1.5.1945/100! 105%b 103b do. Grdentl.Ob2 do. V ö l s N L j Ob. .- Borz3,-A. höchste i Men jed Belt 100/4%|1.6,12 eie 1005 [1.1.7 |103,25b |103,25b G *i.K. Nr. 36, ** i. N. Nr. 62, *** mit Zertifikaten, Asdafent Jt c O E e land Cement. S s Natronzellstoff u do. Umtausch d.6h Thür. Elektr. Lief. t. K, Nr. 22—23 u. 36 ff, mit T 8 9 GerresheimerGla3- i é j

ki tf411 84

mm

O

ta

E E 1 bs pi 1 f j j

C ï, K ertifikaten, Nai , / Papierfabriken.

Doll-Anleihe 28,101 RA 1937, 1.4.43 |100/5 |1.4,10| i. K. Nr. 20—21 u. 34 ff. mit Zertifikaten, M Ae hütte N j 184B Neckarwerke E N 1, 1516 spät, 1. 5. 1948|100/4%|1.5.11| 2 Aug.ThyssenHütt. i. K. Nr. 86—-87 u. 100 ff. mic Zertifikaten, | Zelstofwerke, 151,5b 148,75b Reu WestendVerlin! (F

Aschaffenb. Zell- f RA 1937,1.12.42/100/5 |1.6.12/104,25b |104,25b i. K. Nr. 26—28 u. Talon, S8 1. N. Nr. 76, | Atlas-Werke.. 1 [134ebG [192b nehm.-Ldw., Loewe Lit. Au.B, inLigq,,

Me N 100/ 5/1.3.9 |105b 104,75b Q Ges G4 100/4%/1.6.12/138,5b (103,75b sämtlich mit neuen Bogen der Caisse-Comm. Augsburg-Nürnbg.| . e 4s. b: Bes: f. el. RA per Stück. .| 190bG [1886

nge - Irh.Braun=- ; L De ern. Aktieng d, Eisw2rk E

u 1.5.11/1026G /102,5b fohlen Kraftstoff Maschinenfabr. .7 [193,6b |192,25b | Gildemirter ae T T T 181b Ar. Elen, :1 179bG |179b

Bankf Br ai 19a 117,76b Ln 2 BA 1937, 1 Sa 100 1.3.9 |103,25b 1102,25b R O 09/40 7 | 186,5b GladbachWoll-Znd. 4/8/4/ 1. —6 bo, Steingutfabrik : T oe

T es j ¿ Zus.-Zins\ch. niversum Film L Se a3- U. Spiegel-| | do. Woll-u.Gamm- - h |

do. do. R.4-Pfdbr.| E A 13, 1. 16, 1946 1.4.10 do. do. R.44 U. 45, TLQUPIS n | 34 3110041 5 e 05A zum Hasen —6 2-6 V Sch R E |

do. RA-Kom. 36, A 4. Nr. 12 f. 1939/40 R 39, 1. 12. 143/1004%|1.6,12/102%bb }102,5b . Kreis- / Manufakt Schalke ' S :n-J

E e L 2. Kreis- und Stadtanleihen. úfulace a v L —6 Mocdid Dekidés 1|— E

(fr. 5§Nogg.-Pfb.)| 4 E 1. 10, 1945 11. 44| P Mecklenburg. Hred.- Do, o Non Lan! Vergb. A.G.Ewald R. 1936, 2,5.42| (4X|1.5.11| 1034{b Mit Zi Glüct il 7% N ( gb. A.G. 936, 2.5. 11.5. insberechnuna. / Ücfauf - Brauerei| 7) . rz —_ ohseesisherei?, A e / 3 chnung Bachm. u. Ladewig ; 139b Gebr. Goedhart „,.|6 .1 |188,5b 191b No 1 5 6

J I O {4 | T RoR NRRN NRRRNRNRAD

im jn

h

o

144

E

ck H M O

L _ O

[

bs ies -=

14

et do. do. 39,1.11. 44/44 4. L Schlesw. =- Holstein. s u. Hyp.-Vank RM 3. 1. 1933 nig - Ludwi Ver. Stahlw. R.K- ld\ch.GPfbr.(f.10%)|4% | 1.1.7 | E Ser 4. 2.1.1948 do. do. R. 4, 1. 4.34 ronig o g L Ar A A iges e ; y Ä Y Balcke, Maschinenb s / an Goa A | Danzig. Hyp.-Bank « 4, 2. 1, 2942/4 ck RA 1936, 1.4.42 1,4.10/103%hhG [103§b Anleihe, 1. 5, 41 4%/1.5,11/103,5 B 102,5b 7% Memel 1927 (oÿne - i Á Th, Goldschmidt .1 /187b 185,7 o. do. Ausg. 1924/4% | 1.1. ; do. do. N.4-Komm. do. do. Reihe 5-8, Bergwerk3gesell- Vorarlbg.JlUwerke : Kapitalertragsteuer).| 1.1.7 Bast-Attien Gee i 6G p 6 ea ZION e T - -Ges. ¿ Stamm-Aktien... „7 [173b 173b

is H

44

da E Q A 6 Pfandbr. Ser. 544% 4. i E Eo I a e 2 F S. 1, 2. 1. 1942 da: be S {aft Bes as lden R L A 100/44/1.5,11/103,75b B |103,5b G Bavaria -St. Pauli s | . do. A.26 (fr.62) 14% e u E , : 9, 39, 1.7. U j ‘estdeutscheKauf= PSE o. do. „Akt. i _ i uts] i do. Ausg. 1927/4% | 11. L G E Meckleubg.- Streliß 1. 7. 1944 BE tos Benzin 1.1.7 » bof, lia a Ohne Zinsberechnung,. Brauerei. ; _ _ Sritner-Ka 139 a 139 S5 Vesterraflsetbabie U Usa, oa bodenkreditGold- Hyp. Bk.Gd.=Hyp.- O Do! VONEEINELD R 40, 1.2.1946 1.1.7 |105,76b [105,25b G leder Seit ….[105|5 [1.1.7 | Bucar. 88 kv. in 4| 4% | 1.6 Perso Elektr Groß-Lichterfelder E : Too Sa 31. 12. 35/44 | 1.1, Vfb E. 2, 1. 10:36 E G Pfdbr. S. 1 Ü, 3, 1. 4. 1944 do 1b36, Folge L: dis d i: * A ; M 2 Liefer.-Ges. 1| -- Terrain Q —a l465b@ar L 100 Schill.| 4 . do. KA4-Pfbbr. 44 | 1.1. Ee j.: Mectlb. Kredit- Nhein.-Westf. Bder, 1. 2. 1943 1.2.8 |103b 1028b hne Zinsberehnuug. E MM A 19, do. Elektr.-Werke. S _ Grün u. Bilfinger. L N nabrüdck. Fupfer| Schle3wHolst.Losch.| Ô Na s U. Hypoth. - Bank, Gold-Hyp.-Pfdbr, do. 1938, Folge 2, E Harpener Bergbau Budapest 14 abast 4 LL do. Motoren-W.x 1 /208B 205,25b Gruschwitz Textilw. :10/144%b [144b B S O Se 4 do. do. E. 6: 1.10.41 4% | 1.4 1.1.1932 bzw. 1936/4] Ser d N Uh A 1,5,11/1034þ |103,25b RA 35, «. K. Nr, 6/44 1.7 128,5 6 Danzig (Tabak- A A 4 AOCIRIaSE, , f 1 1186 g Guano-Werke, j: 112,5b G do. do. (fr. 744)... 4% | | A 0 L 108 (a L E Quape ne Monop.) 27 Xi.£| 6% | 1.4.10 Bergb.-AG. Ewald E Act F. L Gûs ie in F „Passage“ Act,- F. A. Günther u. | ipers u. Cie: 0

do. do. E. 8,1.7.43/4% | 1.1. h j

Ss c [a1 | do. do. E. 9,2. 1.444% A Meining. Hyp. - Bk. 31. 12.30, 1.10.32 s Zukunft R 39, Siemens u. Halske R nb : do. do. 1931, 1.1.36 /4% | do.Gd.-Hyp.-Pfbr. 2 Gd,-Pfb. En.3, 8, do. do. S. 7, 9, 17 1, 12. 1944 1.6.12/104,75b 104,25b RA 90 R. 1, 1942| 6f| 1.4 | 1919-11 in M 4 3.9 A Beeis Ludwig. L s _ C e .1 199,25b 100b M ahn F n.”L. v. 1. 1. 1930 80.6. bz. 31.12. 31, [l e Ab- t+ i i d S: ; ul.BergerTiefbau 1 [207bB d ‘8 u. Cie... 6 | do, A psó. E. 11, hs D O B Lee 5 Sa Ae e Caaacits + Busagverzinsung, i, K. Nr. 12, Lissab e A j 7 Bergmann Elektriz [169eb B Carl Petereit |0

ERT . RA-Pfb. E. 11, : “Em. 5, 1938 vb. i do. do. Ser. 8 U, 13, L ; Lissab. L Deine Glbetee . e Pittler Werkzeug-|

| do. Em. 5, 37,1.7.1942 1.1.7 103,9b Jun Aktien konvertierbar ea L E21 Haberm. u. Gues .1 /213b 210b mascinenfabrif .|s/1 : E |

do. do. (fr. 6%) .……. 4% do. do. RA-Pfdbr.

IR0Pogg. I 4 |

5, 1 1 2

2.1. 1945/48 E ; == , ) do. Eu..9, 11, 12, 00, A La LO Chem. WerkeEssen ; (ohne Zinsberechnung). U L m, n BoS L Ba Dre, (L EHDO 2090 a Planeta Druck-

L 8 | Z 514% dad Westf. Ldsch. Gold- do. do.E. 12,1.10.45/4% 1 ; 10.31 a do. do. Serie 15 i Berlin - Neurod 1% y do. do. E. 13, 2.1.4648 02,25b Gr | nrv.1.1.32,1.10. i i G Steinkohle1937, i Frey * 64/13 chi V : ¿ 25b do. Em. 15, 17, 18, 31. 12. 1934 ¡O . G. Farbenndust. Kunstanstalt ….| 3 7 |112b 112b Bus C E O S O, Ll 09 140%b 102;25b Gr 31. 12. 1942 1.1.7 |102,75b J. G. Farbemudust Berl. ad 5 n 2b Q Hageda 1 148,56 G [147,5b * für 7 Mon. s

4k | 1 do. do. (fr. 6%) ... [4% | 1.1, n7v.1.1.34bz.1.7.33 do. do. S. 16, 1. U. 4 RAM 1928 e 3 | | | i -Ri N 1142 | 1 0 do. do. E.15, 1.7.46 /4% 6 KrB,1.1,34b,1,7,3 S G gA Concordia Bergb. E E O indl-Br do. do. R4-Pf.N.1|4 6G bzw. 1. 7. 24/4L lv 2. Erw., 1. 7. 35 LBs a RAM 38,1.7.1943 %/1,1.7 |102,75eb B |102%b * + Legitim.-Sch. B, + + Zusagverzinsung. ta 4 fs M ; 338b /

O

6 }

Hallesche Maschinf. .1 (132,25b 1132b G 1 che Eisen-| Hambuuger Elektr.- Mos Eisen A

Pf S A «Ler x / P 2 6 do. do. E. 14, 1.4.46 /4% L 2 l . —B Werke «7 (187,5b 186,75b Pcenarth Brauerei. |g/6| .10| 333b ür

R

pra

Am

. F | do. do NA -Pidbr.4 do. do. Em.4,.,... |4 100b Gr do. Em. 22, tilgbar do. RA-Hyp.S.18, Spi : |

(fr.5%Rogg.-Pfd.)| 4 | 1,1,7 | —6 L Odi E ab 1936 1. 4. 1943 4. 28 l E 2 B 09; Ohne Zinsberechnung, 3. Soustige Anleihen. do. Kraft u. Licht Handel3gesellschaft Pongs u. Z’ahnTett.| 8/4| Em. 3, 1. 10. 36/4 do. Em.23, 25, urv. do. do. S.19, 2.1.45 U 1. 5. 1945 1.5,11/105b _ Allgem. Elektr. - Ge Ohne Hinsberechn A B 209 für Grundbesiß S _ Poppe u. Wirth, -| 9 | 6/1 p S z do. RA Em. 7 u.| 1.1.36 bzw. 1.4.36 do. Komm. 26, 27 Daimler Benz S. 4 1900 R s. ung. do. Maschinenbau 6 160 G Harburger Eisen u \ Bean u A ROE / Fe S Ohne Zinsberechnung. Erw., 2. 1. 43/4 | 1, _ do. RA Em. 27, Ser. 4-6, 30. 9. 30, RA 37,1.4.1942 1,4,10/104,9b _ E 7 ae Chilenen Hyp. Gld.- H.VertholdMes.-L.,| 3 117b Bronze j 1476 B _ A O B Kur- uud Neumärkische Dtsch.Genoss.-Hyp.-| L 4. 1942 80, 9.31, 31. 10, 31 4. Dtsche. Cont. Gas Delta Cont, Cal (o 0008 Pfdbr, 12 in 4*| 5 |15.2.8 Hetott- 1, Monierb,| 8 s do-GummiPhönix7/ s E

L s R.A-Kom d BaukGd. Hyp. Psb. | do. do. Em, 29, do. 29 S. 7, 2. 1. 35/4: : RA 37,2.5.1943 1,5,11| 104,75b Dona O F Dänische Kred.-Vers E Bohrisch Brauerei,| 7 | E Harpener Bergbau 1 |154b 1560 tfind-Kom.-Schuldvsch.){ 5/168 6 R.1 1.4, 30.9.1927,| 1. 1. 1944/4) do. RA Kom. 1938 Deutsche Eisenw. : S O G A 0 atel S.9 in M| 4 | L1.7 H avau 1 Knauer. 8/2 | 2380b@ | Hedwigshiltte 6 144 150,76b (1516 8 E M S 1.4.1982/4% | 1.4. n LCUE E RA 87, 1. 12.49/100/44/1.6.12/10286 |1028b féafl 19, rg. 0.1964 28 Mexit. Bewäss.-Anl,| | t. @ a Lts 92b Heidenauer Papier T | Nabvethge u c : 4. : c C So) va May), H in M -=u.W (‘-W. ó Hei Litt- jiesede

Í E a 16 88 4 LA do. Komm. Em. 4, SächsischeBodencrd, E A A 1046 do. erte NorveiliE Ou ee 4%| 1.5.26 Brauer. Bergschlöß-= | Heilmann u. Litt L1 [180B R Giesede : i: E O : do. do. R. 6 U. 7 16,21,11xV..1.1.30, Gold -Hyp.-Pfdb. Disch. Industriebk. i do. Telepl abei T 1887 in Kr.| 3% 1.1.7 hen, Braunsberg| 6 O En Hein, Lehmann u.C 11 1886 G 183h O Ba

d) Stadtschaften. 1. 10. 34, 1. 1. 386/4% |,versc. do, Ie Sm i, 29 by 81.12.1982 vers RAÁ 1936, tilgbar 11/101 01 100 A sr Raab-Gras.Pr-A, **| 24/15.4.10 O E R Heineu.Co. Leipzig 1:3 188,5b6 13400 Fr. Nasquin Gua ol [Lr STRb } do. RA-Pfdbr. N3,| o. do. Em. 7, 14, 31,12, / ; 1940—44...... 1.5.11/1013b 101 EisenwertKraft 1014 j; do. Anrechtscheine RM Lou e entezter 1.10 ' Hemmoor Port- thgeber Waggon 5 (192, 191,7 i: z | 3,1.x.v. 1.4.1932, do. N. 10, 1. 1. 32 117 : “blig verf Kraft 1914, ; S Brauhaus Nürub. X T E - Z Me s S “A E Mit Zinsberehnung L L A l L 13,1.x é 1.4.10 do. RM 39, tilg- rz, 1941 1.7 in K. 0. W.f.Z.| p. St. Blaue Ad Bc ia \ E Gef Get tens e 206 S S t

1, B MELEL i C60 ..

/ l

O

6/2

A D Pt es 20 i E Preußengrube ....| 6 s E

: do. do. N. 9, 1.4.44/4% | 1.4. 1, 10. 81 O Ie bar 1943—50., 1,5,11/102%bb [102%b Elektriztt. -Li : Schwed. Hyp. 1878 : o 5 unf. bis .., bzw. verst. tilgbar ab... do. Gld-Kom. N. 2, do. E do. R. 15, O L T do. R. 40, 1.2.46 1.2.8 (102,75b 102,78b e a ees i unkdb. Lp A 2 Le (Bubiag) 8/2 1,7 |256b i j.: Herfulesbrau. 0) —A A Reichelbrä F 10 386

Beriiner Pfandbr.-| | 1. 1. 32/4X | 1.1. E26, d 0A t 108 E Eleftrowerke A.G. do. do. 1914, rz. 1949 1 Ungar. Temes Bega O L O f. Hildebrand, Mühl. E 100» Reichelt - Metals | i E erliner Pfandbr.-| | 22 a do. do. N. 3 U. 4, do. do. RÆEm.26, o. R.16-21, 1.1.33, RA, t3. 2. 5.41 6a is Laurabütt : : E m, Tal., in K.| 4 |1.4,10 Industriebeteilig 1.10| = Hilgers A.-=G 190b 190,5b F Graueitaßei | E LL7 E A 364% i 1. 1. 1942/4! 31.12.33 bzw. LL do RA3I, 2.5.48 1.5.11/102Lb 103b Nectar Aktienge a0 li do. Bod.-Kredit-Pf 0, Jute-Industrie 1.7 /143b G 146b B Hindrihs8=Aufferm 224,5b B , E E .| 8/4 i; A

j lar Holdstadt- E E L y do. do. do. Em, 28, 1935, 1936 |4/ . . , i «De c L . 21, . , El reitenburg. Port- : e f , E L S Neinecker eet Old Lis

schaft3briefe 6 do. RM-Kom. Ns, See do. R. 23, 1. 1. 37/44 | 1.1. Elysium Brauere sichergest., rz. 1963 L in Gulden ö. W.| 4 |1.5,11 land-Cemer Hirschberger Leder- Rheinfelden Kraft.| 6 [151,56 Preuß. tr. -Stadt- E a i E do. RAN.24,1.1.42 H Stettin Gold 26, —_ —_ Sachsen Gewerkschaft D ‘Regul -Pidbr. E Bremer Gi E uD E Beine ss Rhein. Braunkohlen) | : B De : i 6 Berlin ‘Gold - Pf. i Mitteld. Bdkrd. Gld. do. do. R.25, 1.1.44 1, Essener Steinkoh]. gef. 1. 1 1941 1.7 _— in Gulden s. W| 4 40 Schiffbau... 11| -— Hochofenwk. Lübe 6 j a7 s Brikett f /8/4 ¡ |272%6 @ R. 2 u. 12, 2. 1. 32/44 | 11, Se Se 20 A0 | Hyp.-Pfdbr. R. 1 do. do. R.26, 1.1.45 1, RA 36, 1.9.1941 10446 |103,75b Treuhand f. Veriehr| R.4 p.St. do. Sparkassen-Ztr. do. Wollkämmerei 1,1 /201,5b „Tb | Hochtief A.-G …..| g Í 218b do, Elektrizität .… 6/1 : 160,5b O A 0, bz. 31. 12.29 bz.31|4% | versch. J (10D), SLeEA 4x do, L 1.1.46 K Fahlberg LiftuCo. u. Ind. 1993 uk. 380] 6 | 1,.11| S. 1, 2 in Kr.! 4 | 1.1.7 Aa ae, 1.10/2000G /199,76b Hoesch-Köln Neuess E Ea s ; 168,5b G

1,29 bg.31 bg.82, S E E S o R. 3:6 (fr. 89), o. Gold -Komm.- Cs L L : : 1, Î 1, rown, Boveri u.C., 1 HoeschAG. E o. Stahlwerke ...| 7 . ; do. do. Reihe 5, 7, N do. S9, 1 1314 | 117 de R 60, 0:88 4d M LL8 I. G, Farbenind. | b) Verkehr "K, 15.8.36, #* Ohne Anrehtssch, i. K. 18,10,19, | Mannheim b L1 141,5b@ (1410 Goftmann sEtärle/ | [17 [000 1458 E ae |

E a 34, L L 33/44 | 1.4.10 o. R. v, 80. 6. 33/4% 31.12.33 bz. 1.1, : 1939, 1.8.42|102/4 104,65b [104,5b : L : N 1e O9 11 141,5bG |[141b G abrik , E —_ einish - Westf

2. 1. 30 bzw. 1931 A E S8 96: L L 8daV | 1410 do. R. 7, . 2. 1. 344% do. do. R. 3, 1. 1.37 / Feldirüihle Papier : ¿ Mit Zinsberehnung. : Buderus'sche Eisen- ' Sohenlohe - Werke Ms z s Rheinisch - Westfäl. ; L 4 | 1.1. G 37, 2. 1. 35/48 | 1.1.7 do. R. 8, 1.4. A : do. RA&=Don h, RA 1937, 1.8.43 104,5b 104% Berlin, Vertehrs-AG j Pes 1.1 /135%b 133 6 j: Centrum „. M 5 1.4 _ Nbein Bora : i Le 178 20O

‘do. N. 9, 2. 1. 4 1 A R ¿Le do. R L 14 36/4 0A u R 37, 1.8.43 y . Vertehrs-AG. 2 é tral, Braubaus 2 d . fs einmetall Borsig] 7 1.1 |175%b b

38 u, Erw. . RA 40,13, 46 105,25b |105b G g ALENE | : 9 haus, | - E —. j : /

do. do. Rau i A va do N. u E do. do. R.5, L. 1.45 R Ee S R, tilgb. 3. ied.Beit| 4X | 1.101 [101b 4. Schuloverschreibungeu. L e pan b Philipp RSLA 1.1 230 0b s L do. do. N. 181. G a E R N h dis 1,1,7 do. R. 1-3 (fr. 7B,[ | Sres.Boden-Cred. eute: Be ) 03h b y Ohne Zinsberechnung. N a) Fndustrte, Busch - Jaeger - LÙ- a E eee ¿Bes 4 | [1.4 [113b ; [111,8b Branerei Riebed| 5 es 146,25b do. do. R.19, 1. 4. 334% | 1:4.10| 6 S. 40, 1. 4. 1944 H 0 ea. 81, 12, 80. 9, Gd.Pf.E.3,5,1n.r.v. RA 1936, 2.1.43 103%b 104,25b erlin- Charlottenbg.| | | i denscheid MetaUw. |6/1 s = pas 8 | 8 |1.1 /207b (2106 E, : S S. 41,1.7.45|4 y i 1124

4 1.7 [145 B

144]

om N NARRRDN

aAaAAEAA

0

f ff

Q

10| —6 —_ 6 4

1. L

145ebB |143,6b

D

1.4.1 1, 8 Î 1.1.7 30. 6. 1922 - 1.1.30 bzw. 1.1, 31 idt Strßb. 01, gk. 2.1.41) 5 | 1.7| a Mit Zins jy Byk-Guldenwerke | 0 1.1 |128,5b 128,5h Hens De ; D E —6 1.1,32/4% | 1.4.10 /102%b do. N. 41.5 (fr.7§), 1 do. Em. 7, 11, 9, Eh O Ss 105%b |104,75b Brauuschweig. Lan-| |. ; Zinsberechuuug E ay E ia einlösb. zu 112% 6 | a2 E =6 LLDAIAN G 1. 1. 36, 31. 3. 37 n. r. v. 1. 1. 32, 33, Großkraftwerk : des-Eisenb. 1885 1, Arbed (Aciéries - Ï Hüttenwerke C. W. : , » A. Niebeck Montan| 4,8| 4,8 E A Sf —_6 do, 1.1.3648 | 1.1.7 do. Reihe 1 (fr. 6%),| 1934 bzw.1.4.1932 a ¿] Mannheim RÆ| 1899 ILI, 1904 IV, i ___} Reuntes) 26 rckz, Cartonn.DresdenX|8/2/|8/2| 1.1 |213B 2110b B Kayser u. Co, J. D. Riedel- E er R Bes i sa | do. En.18,23,n,r.y, i 1940,1.4.1945| | 106b 105,9b rô. 1932, 6% Aufgeld _ 1942 in §/105/54*[1.1.7 Charlottenburger Niedershöneweide Ede Hat 158 1.1 1.2.1.3.rw.2.1,96/4% | 1.1. 20 A "fr. 8D, 30. 0,32, : do: Em. 22, 1930. /| Gutehoffnungs6. s V at 08-84 begadst | 0 1,7) * ebl. + Zusaßdividende. g L ai 1.10/116,75b [116,76b@. | j.; Hüttenwerke E do. do. R.28 u.Erw. Hyp.-Bk. @M-Pf. . A do. Gold Soi RAMA 1937, 1.8.43/100 1 1911, 13. d : 5 e | Kayser A.-G. .…. H Lr l ' L: 1 ; é E - : 11.45 105,256 1105,25 B , 13, gl, 2,1.41/ 0 1.7] vollgez. 8 Ph. Rosenthal Por E # do do. M L 10e do. do, R.1(fr.6%),|_ E.4,20,6,8,13,15, Hecetóai : Draht 4 i Westl. Ber][. Vorortb,, H i Ohne Zinsberehuung, do. 50Y eingez..…. 8 Ao M E 434% —6 do. do.R.4U. 5,1. 1. 31, 3. 33 17,nrD. 1.1.30, dai RA 21, gl.1.4.41|102 n gek. 2, 1. 1941| 5 | 1.7] Haidar - Pascha Khen Febr Erlingu 5 X Ilse Bergbau 186 350 E L s ° .1 /131%b 130,26b G U, 2. , 2.1.4242 1, S L: C C [E 1 Ade Ÿ s "A 0... . f | 4X T 33 bzw. 1. 1. 34 és i 33, 34,35, 1.4. 32, . Elect.sW. i Í G E 1008: o. do. von Heyden 7/1 do. do. c „S1 osiger Zucker- dO do. s 30, 1.4.44 4% 4.10) 2 dodo. Reibe 7-9, Nordd. Grundkred.- 1. 7, 1933 O Sal 7 [10466 nale A 100/2%|1.4,10 do. Ind, Gelsenk. L 119,6b Andusteieiv. Mül 1 S0 Raffinerie. A 112b 6 D A L Lf 1. 10. 1935 i; : ite U U, Bi bede do. RA39,1.10.45|100|5 |1.4. P 08 : SGachwerte. kohlen 20 unk.25* doi 1.3.9 do, e RRDOIEINICS via lbe Isenbe u. Cie, Br. i: 6 6 S e i e a B . do. Reihe 10, Em. 8, 6 u. 7, , : ‘1.10.45 A j A i E - 10/113, i 0e .10| 2 ; E n. x. v. 1, 1. 1930 RA-Pf. R.2,2.1.44 h Se Brr0d 100 JFnländi|ce, * i. N. 1,3. 40. do, Werke Albert 1 141,266 |140b Led 1 116bG }f16,5b e) Sonstige. do. &.A-Pfór.R.11, ha. 80. 6. 214% ; O BA 1937, 1,4.42/100 Ohne Zinsberehnun : Rud. Chillingworth W. Jacobsen r. Rückforth Wi. ‘10 —6 | —6 do. En. 5, 1928 vb./44 | 1,1, do. Gold - Pfdbr, gien übe g. Preß u. Stanzw. 1) [l64ba ]J.A. John ; T aa O 8 E

Mit Zinsberehuung. 1,4. 1943 4. do E E 931 1. Görliger Steintohl ; ; s do. do. N.12,1.10,45/4 4. 0. 8, 12, 3,11, N. 5, 30. 6. 1 c RA 1940, 1.2.45/100 105b G x Christoph u. Unmack ; (6 - Gebr. Junghans Leipziger Meßamt | do. Kom.R.6,1.9.24 3,9 | 30.9.21 E do. deN, f H L e 4, Hoesch A.-G. N4 : E e b) Verke h v. - Cos, RUpangitin, Jungh j é 131,25b Sa RAMA 1937, le | 1.1.7 | —_ ck 5 14,91,170.20 3 o A j 1940, 1, 3. 1944/100 104,75b Kohle.......,.f| 5 Oh i E A O E È E Frantfurt. Hyp.-Bk, do. E.14,21,17u, L do, do. R. 9, 10, 1,4. Hoesh-KölnNeu- Preuß Länd fand! 1.2.8 S ne Zinsberechuung, Ser. A—O} ; Kabelwerk Rheydt z 8/ e

Gld.Pf.R.16,1,1.36 S A E j essen RA 1937, brief-Anst. Fein- Die mit einer Notenziffer verschenen Anleihen | do. Ser. D} : * 4/24 f. X Jahr. L auge E do E32 241. Erw, e uloo Reiben, 1. 4, 1942/100 104{b 104,5b gols Reihe 151, u werden mit Zinsen gehandelt, und zwar: R dm tGdei . Kahla Porzellan- Sächs. Tertflmas%.- R. 17, 1, 1. 42 . E.22,24u.Erw, , Hilttenw. Sieger- Bwicfau Steinkohle | !Seit 1, 9. 19. 1, 10, 19, 21, 11, 19, 41, 1, 20. ; Pe fabrik... Fabr. vorm. Rich.

% ar 4 ch Eag Au. Er, : I eo 1087, Aus 51,3, 20. 61. 1,25, 7 492,5, ** 4,5 Pes: Kali-Chemie X s L Mebr av aar ls . 3. 20, #1, 1, 25. 71. 7, 25, ®1 4, 81, *1, 3; 82, | Abschl.-Div. ; 0. Hartmann... L; 174 Ÿ Rud. Karstadt Sächsische Webstuhl B

Pfandbriefe und Schuldverschreib. 1. 1, 44 do. Ent. 25, verlos j 2A A 0IBlAOO 4 Es 12. 4. 39, s Jsenbeck u. Cie,Br. t M für 1 Tonne. ! 4 für 1 g, Concordia Betabau ; B Gr. Särchen Schönherr 151b G

bar ab 1935 Î Thüring. Ld.-Hyp.- von Hypothekenbauken sowie Anteil- Frantfurt. Pfandbr. do. En. 26, 1.7.50 i Bt G-B, S.1U,3, 2108818481001. E Albrechtsbahn s par aolS 11,5, Concordia Spinn.| W. Kemp Nahf. S geo O 5. u. Weberei : KeramagKer. Werke Vereban BeG i 165b

scheine zu ihren Liquid.- Pfandbr. Bank Gold-Pfbr. do. Kom.E.4,18,15, fr.Bk,f.Gkr.Weim., alöcner-Werke Em. 3 Uu. 10,n.x.v. n. x. v.-1. 1. 1930, 31. 12. 30 . ödtne 56 i cs 7 : D C ie e EEEN bi Contin. Gummiw. ; s 7

Mit Zinsberehnung. T oe L1G y Me —6 1933, 1. 10. 1933/44 do. do. S.5, 31.12.81 ¡ae Le A 10258 Ausländische festverzinsl. Werte. do. abgst.i.Guld.öW85/4 |1.5, do. Linol. Zürich. |14,2/* L. 88 g Seroad E Salamander.

do. E.7,n.r.v.1.1,32 4. —6 do. Eut. 9, 39. 6. 51 : do. do. S.7, 31.12.31 Soi EleliieW, Die. Notiz der ausläud Anatol. Eisenb. S. 1 * 6,25 \frs. Kochs Adlernäh- Salzdetfurth „F : 204b

unt. bis „…., bzw, n. rüz. vor... (n. r, v,), do. Em. 8, 1. 1, 33 a —6 do. Em. 10, 1, 1. 334% do. do:S.9, 31.12.36 Mark Hagen K ift R: ändischen Wertpapiere 10200.4|2%|1.4. maschi * 62/3/1!/4 4

bzw. verst. tilgbar ab „, do. É.12,13,15, nrv. do. Em. 23 u. Erw., do. do, S.10, 80.9,32 E N S ILCOA Go 104%b |st gemäß Bekanntmachung des Börsen- | do. S. 1 u. 2 2040.4/25/1.4. N Ceoot 4 . % Jahr

Bantr.Goldtr. Wei- 1.7.34, 35, 1. 1.35 : 102,25h G 1 n. x. v. 1. 7, 34 do.do,S.12, 31.12.82 König Wilhelm s 4 WRGLEE E 1. März 1937 vom gleichen a S 408.4/24|1.4. Maluller-Beng, (1.1 /193,75b |192b Kolcmaru Jourdan us M

é s 1 : . do, S.14, 31.3.3: ; . Serie ¡ Gn aA oa ace ss di G l rit... . _—

mar Gld -P.N2, A 8 | preug.Bodencr.-B, E u. fe L C Sein i Deutsd-ütieni Zei] 6 | 4 [L1 [180 (g Sn Genet, Sarotti Sctol. X 8 | 6 |L1| E DDnS do, Kom. E.4, n.r.v, S Gold Pfdb. E. 3,9; do. do. S.16, 31.8.84 Lit.A, 1.10, L 1. Staatsauleihen. i. Guld. öster. Währ.|4 |1.5, Deutsche Babcoct U. i O E N L as Saxonia Portland-

Bk, 28. 2. 1929/4 G bz. 31.3.36 do, 1932 Lit. B, j i. G. b, V2 80 ilcox ¡ L180 ü _— 11,x,v. 1.1.30 b5 do. do. S.17, 31.3.,36 35 E s Ohne Zi do. 87 gar.i. G. ö. W.8§ 5,11 Wilcox, -++-.«++ ¿10S “n Centent........ do. o. Em.6, n.r.v. 30. 6. 31/44 |vers{ch.| - do. do. S.19, 31.3,37 O No T hue Zinsberechuung. 193b Königsbg. Lagerh.. , 167,25b J Schering...

3 - 9 7 i j / FerrocarilesNat.Mex. do.Continent. Gas öti L A

er B L 1. 32 4. “e do. Em. 5, 1928 vb./4% | 1.1.7 do. do. S.21, 31.3,36 V at Bts 100/56 (1.4.10 v A einer Notenziffer verjehenen Anleihen | Prior. Lien, abg, Dessau 4 |151,56b - |150%b * Waden SU ena LO.BA DaW, LLBd[4K. | 1.8.0 do. do. En.9,1,1.33 ‘1. = dd, Eutl/ 10, 45 25 do, do, N. - Pfdbr. Anl 36, 1,8.1042 100/4% 1.2.8 (102,75sb |1023b a en gehandelt. und zwar: x3. 1957 in §04 do. Erdöl ...... 1 |169b 166b Kraftwerk Thüring, t E Siege! Scharpens. do. do. R.1-7 (fr E do. do, Eu. 14, 16, n. 7,0) 1, 1LLOS8) S 22, 14,44 ' do. RA- Anl, 39, y 1 S 9 19, el. 6, 19, 2, 7, 19, 41, 10, 19, | Franz Josefb. Silb. §24 1.4, do, Kabelwerke . V E E W, Krefft / R Slesisch. Bergbau 10) ‘1029,80, 814%. | veri n. r. V. 1. 1. 1935, 1.10, 31, 1.1, 1936/4% |vers. do. Gld.-Fomm.S,4, 1. 11. 45|100|4%/1.5.11/104%b 104,5B L 19, 1. 12, 19. 1, 1, 20, 61, 9, 20, | Galis. C. Ludw. 90 §4 |1.1; do.Linoleum-Wke G. Kromschröder i [138b ü, Sinthütten N R. 1 (fr. 7%) / L. 10. 1935 do. E.17, nrv.1.7,33 1,4,10 31.10.1930 KruppTreibstoffw. n u 20. "l. 6, 26. 115, 12, 39. #1, 1 40, | do, do. abgest. §..,44 11, Berlin .….....X 1 | 178,5ba | Gebr. Krüger u. Co. : E do. do. St.-Pr, X O e 8. 1932 4% | 18,9 v0, U Odo, Se RA-A., tgb.41-47 1.1.7 |1044b '104b . 4. d, ul, 8, 40. Kaschau-Oderb. 89, 91 | do. Niles Werke. ‘1 239,6b 286,5b | Külhltrausit Ham- ; A do. Bgw. Beuthen do. do. N. 1 u. 2 (fr A Gotha Grundcred1t f LoeE Leo B06 1082 : Leipz. Bierbrauer. Vosnu. Eisenb. 144 5 4.1 ain tshech, Währ.|4 11, do. Spiegelglas. . 160b burg Lit.B do. Elektr. u. Gas o, do. R, h 2 o Gd Pfb.Abt.6 u.2, do. Komm. Em. 4, do. do. S, 11, 30,4,32 «5, Rievect RA 36, A do. Jnvestion 144| 5 A Lemb.-Czern.stfr.m.T do. Steinzeugwar. —_ F Küppersbusch u. i F do, do. Lit. B. 6§),1.6.32 bz.1.1. 6, 81 12. 1931 bzw, 11. f. v, 1, 1. 1930 1.,4,10 do. do. S, 13, 30.4.33 . 1. 10, 1942 1.4.10|1041(b 103,25b 6 do. Landes-Eisb, 4. i. Guld, öster. Währ. do. Tafelglas Fürth 1 l251b 250b ‘Sons . do, Portl,-Cement B Wchj.- 31. 1, 1929 : do. Em. 8, 13, 14, ; do, do. S. 18, 30.4.36 n Leopoldgrube i 1898 m.T,, in Kr. do. do. steuerpfl.mn.T. do. Teleph. u. Kabel o E e s O : —6 Hugo Schneider B L E le do. Abt. 4, 5, 58, n.r.D. 1.4.32 bzw. do. do. S. 20, 30.4,37 . RA 1937, 2.1.48 Le ih do.do.02m.T.i.g. ; i.Guld.österr.Währ. do. Ton- u. Stein= Schöfferh.- Binding

RLAf 7%) F E 30.9,30 bz, 31.3,31 1,10: E vers. do. do, RA -Komm. Qudiv. Loewe u.Co. do.do.95m,T.i.K| 4 He NationalRailr.ofMex. deUg eee ee 215 G 215 G Lahmeyer u. Co Vürgerbräu, j: : E do. Abt. 8, 9,1, 7, 34 do. Em. 16,20, nr. S, 23, 1. 5. 44/44 1928; 1933 Cl e 102b 6 Bulgarisch, Gold- . C0, î Schöfferh.Bind.Br.

Pr., abg., rz. 26 in §6 do. Waffen- u Heinri L : 3 bziv. 1.7. i i , 2 ; \ h anz „¿.. 229b A S ? x bzw. 1. 10.35 1,1, 33 bzw. 1.7.3444 vers. S cheid Met. Hyp. 1892 Vesterr. Nordwestb. Munitionsfabr. . 1 195,5b 193,75 Ua BRH 4 W. A. Schoiten …. “sdasts-Bl. Gold: S E N T A O h Le oer 241501 Brel 1 G, d, Wis Deutscher Wffenk.: 8/1 6/1 11 1808 (8p | Zend Sur | |1 „sit 4 Monaié e: l i .= z old- ; 13, É ( )i8 246560 1.14, 09. do. L, B (Elbet. e idier-Werte..... .1 |[135b cho0nbu}cch Brauer. 1 bis L N Hamburg. Hyp.-Bk, Gold-Pfdbr.1924, 9-12,14,nrV.1.1,30, “en R 10 40, do.5er Nr.121561 La i. Guld, öster. Währ, Christian Dierig „… .1 |223,5b rg * V Sahe AERTIO G Schönebeck Metall . il ß E Gold-Hyp.-*Pfdbr, E 6G 81,1,4,, 1.7.1932 vem. 1. 4.1946 1.1.7 104,5b h bis 136560 15,1.14.7 Oesterr.-Ung. Staatsb Dittmanu Neuhaus f Leopoldgrube Sdilgte U. Salzer| 6 i 166,75b Bayer. Vereinsbani B L V L doi 14,08 O I-Z MansfeldBergbau do, 2er Nr. 61551 Gd.S1,2(i.G. Guld.) 5 |1.,5, u. Gabriel U s LindenérAkt.-Brau. :10/158,5b g wn wtatert ns | G.Pf. S.1-5, 11-25 auslospflicht. 1.4.10 1. 1, 32b3, 1.4. i 2 do, G;7,n,x.v.1,4,32 1,17 RA 37, 31.12.41 1.4.10 103,75b bis 85650 do. 1883 §,...... „4 [1.5. Dortmunder Alkt.- Linde's Eizmaschin, “1 laash Kremer-Baum „,| 7 î —B M E e á v do. E. D-K 2. 1.832, do. do. 28, 1. E do, (5,20 U.22,1.rx.v. Maximilianshütte ler Nr.1—20000 do. Staatsb. S. 1-107 Brauerei... .10/246b id Gottfried Lindner. ‘1 1205 75b Sqchultheis8 payen- 1. 10. 80, 88, 34, 85, 1938,1.7.1933,1934) do. GoldKom.1925, 1.1034 bzw,1,1,35/4% | vers. RA 1935, AU89. Egyptischegar.i.£ nit Zertifikaten\3 |1,8. do. Ritterbrauerei .10| i82,5bG | Linguer-Werke „,. E S: hofer, j: Shults bzw. 1. 1. 32,33, 25, bzw, 1, 4, 1936/44 [versh, A do. Em, 24-26, nv, April/Juni, 1.4. do. priv.A.i. Frs. do. Ergänzungsnegyf do. Unionbrauerei 2 274b Lokoniotivfabrit as heis8-Brauerei a Lis E do. RA-Pfb.Em N, do. do. A: 1. 1. 4936 versch. zw. 1. 7, 1938 vrsch.| 104,5b 0.25000,12500Fr mit Bertifikaten | Dresdner Bau- u. Krauß u. Comp.- Frig Schulz jun. 1935 31.1 4.1935, 2. 1, 1940 1.1.7 1.1,,1, 4. I do. RA-Pf.Em.27, Metallgesellschaft UN 2500, 509 Fr. Pilsen-Priésen .…. ,§! Industrie .1 (83,75b e J. A Maffei . 191b Schwabenbräu €.1-2, 10-19 (fr.7%), do. do. E.O u.Erw, 1. 10. 1934/41 1, 4, 1942 14,10 RA 39, L 11, 46 1.5.11 /105,6b e riech, 4ÿ Mon. i, Guld, öster, Wähx. | do. Gardinen und C. Lorenz i Seidel. Naumann B O. i u. Em. Þ 1.4.10 ; ¿ie G do. do. E, 28, 2.1.44 1.1.7 6 Mitteldtsch.Stahl- due 04 1881-84! Naab-Oedenb.G.1883,| - | Spißen 6 141bG [14166 Löwénhrauerels us Fr. Seifert u, Co. —6 1936, L 1, 1987 do, &ÆKom.S.1-5, Preuß. Gene od, do. Gold-Pfb, E. 30 werke RA 1936, do pir.Lar,901 nicht abgest. m. Tal. *3 1,4, | Dürener Metallw. 1 | —6G Q Böhm. Brauhaus a S ECCESDoEE Werke 167b G Eer. 1, 2 (fr 6%), j: N, L. V, 1.7, 1942 1.1.7 u. Pfb.Bk.Gd. Hyp. u, Erw., 1. 10, 1944 1.4.10 2. 1. 1942 1.1.7 |104,3b ls 0, 4h Gld-R.gg12| do. abgest. o.n,n.Bg, 10 4. | Düsseldorfer s u . RE Siemens Glasind, «ias F 1. 1: 1982/41 | vers Hannov. Bodkrd. Bk, Pidb,Em1u Erw,, do. Gd.-Kom,E4,8, do. A BT, 14,49 1.4.10/104/75b G |104,75b G Îtal.Rent.in Lire Reichbg.Pard. Silb, §1 Kammgarn „,, X Siemensu. Halste 263,75b do. RA-Bjandbr.| ; Gld. Hyp. Pfd.R.7, 1. 10, 1935 1.4.10|/ —6 n,1.v, 1,1. 30,1932 versch. Mix u. Genest 0.amort,3,4i.L, do. Vorz.-At. , : . 30, 9, 30 do. do, do, Em. L, do. do. E. 13, n.r.v, R 10h Too ive N Meritan, Anl. 99

L M

1.1.7 _—

o

s fund es fmd fd fond ferti sed M I Pt fen t Jrs Pt Jrs

mm

. .

E E E z o O E M-M

Do

192,25b 184,75b

O00 M TMDO

mm D N

E

120,75b

I-00

Wes _—_

n s mon mo S I

145,25b 1068

[e O p

t Rana o

mm mo

O

O

—_

_

O do

e—BDBWMOOAION

a J J i J J 2 O

-

E Ra

i.Guld, öster. Währ. 7 | Dynamit A. Nobel | 7b S 238,75b 1.4.10 | 99%b Magdeburger Allg, * 4/1% f. % Jahr

Rudolfbahn 1884... § G

S. 1-7, 10s 4% | versch. do. R. 8, 12, 1. 4, bz, 1, 10. 1935 14,10| 1. 4. 1932 14,10 Steink abg, i.F, Nr. 13 i, Guld, öster Währ | Gas, j: Allg. Gas Sinner A-G... Í 116,75b do. Gold - Komm, 1,10. 82 1.4.10 -_ do. do. E,21,23,/ rv, MontCen, Steink, 103,25b do, 1904 abg.10 TehuantepecNational | Eisenb. - Verkehrs- 2, Mühlenwerke: Steat.i-Maguesia - d Serie 1-10 (fr.8%), do. N. 9, 1. 4, 82 1.4.10 - Preußtjiche Hypoth,- ‘L 1. 84, L 1,86 versch. RA 836, 1. 10,42 Lan n desterr, Staats abg. 500 £ls mittel N|8/2 do, Mühlenwerke . . Steati¿-Magnesia .|8/1|8/1| 1. 218b &.1 (fr. 6%), 1, 1.324% | 1.4.10 do. R. 18, 14, L 1 Bauk Gold-Hyþ.- do. RÁ-Kom.E, 29 Mülheun. Bergw. b |102,76b Schay 14, .* do. abg. 100 £5 réltrizit.Sieferung| 6 G1 229b Mälzerei Wrede .… | SteinfurtWaggon| 6 (1. E do. do. A Kom. ® 33 baw. 1, 7. 88 1.1.7 fbr,24S, 1, 1925 : 2. 1. 1944 1.1,7 26, gf. 2.1.41 1.2.8 |102,76b (102, . (categor. spec . do: abg, 20 2"|s | doe Wobea Cibaitn / : 148b Mannesmanuröhr. i; * jür 4 Jahr.

Ser. 2. 31. 12. 45 1.1.7 do. R, 16 17, 1. 1, E .2-4,31.12.29 bz. Württemb. Hyp.-Bk, L, Natronzelstof 6, do, Goldrente do. abg. ? 4% do. WerlSchlesien Hs 218b do, Vorz-Akt 4 54 1. Steingutfdr, Coldiy| 3 | 34/1. E Berlin. Hyp.-Bk.Gd. - * 1934, 1. 1. 1936 1.1.7 30.6. Be Ag 0EO Gold-Hyp.- Pfdb, nedar Ukt. » Ges, H 1000 GuldG** uar Ca Barn eB. Elekt. Licht u. Kraft\| 7 i 190226 | S ) / Rg i Secueabas :

Hup.-Pfdbr. S. 5 do, do, Gold-Kom [O do. 26 S. 6-8, 81.9.5 : : S. 10, 1. 1. 1998/44 | 1,1.7 Gold, 1.11, 1928| (5 (1,5,11/101,8b N are Votarlbetger 1884 M (o Enzingeriinion-W/ 6 | 6 1 ag (8b Marke v MOMaT, 0/6 [1 dd Seer e: 0a L a und 12, 80. 9. 80, , do, 31.7, 31, 12,1931 ; Dtsch, Schifs8pfand- Ns S 1.4.10| d0. fonv,R.1. 0.7 i. Guld.öster. Währ.l4 [1.8.9 Erdmannsdorfer : S “VahnbetarfU.-0, i SuE U G [L f

1. 10. 32 é 6 R, 1-3, 1. 1. 1933, Serie 14 s -Gold- RAM 1936,1.10.40 Bahnbedarf A.-G. ck 1934, 1985 1,1,7 do. 1929 E N E eGoly in K. 4 Fla8g.-Spinn../6/1 157,75b 1157,25b vorm. Orenstein S Ca. Röna 1. 145,5b

do. Ser. 7, 1. 1. 32 1, 4, 1934 Schiffspf. Au3g.4, Niederschles. Bgb. do, Sil D E ad + i. K. 1.3.38 abg. d. Caisse-Commuve Zin A:

M S 10,10 2 ' 6 s "U 10: 1988 1.4.10 do. Gold -Hypoth. l A 1 1. 1988 1,1.7 E LLOS, L 1.1.7 [104,260b O do, Vabieeeti f l gegenw. a, Bas. v. 27 %, 1 St. = 400 À e “Banawoltinvuste, 8/2/ 8 [1.1 199 bG [198bG mai infdr. Budau ) | Stolberg. Zinthütte| 0 | 1176 E C / do, do, do. Reihe 6, Kom, 1927 Ser. 5, do. RA-Schiffspf.| | osener, s 8 unverlosbar und verlo8sbar ab 1 7. 1919, | Eschweiler Bergw..|8/6] [1.7 | = E Gebr, Stouwerck..| 7 | |1. 159e» 9 do. S. 15, L L 84 ¡ 6 G 1. 10. 1936|4x | 1.4.10 80, 4. 1932 Ausg. 8, 1. 4. 1944]4% | 1.4,10 (Kohlenw.An!. | S E Süddeutsche Zucter: 3/21 8/1 s

S Sus S

S _ J

O0

e M o

Lo f D m et p S E

fd fend f .

0D ps js O