1940 / 257 p. 13 (Deutscher Reichsanzeiger, Fri, 01 Nov 1940 18:00:01 GMT) scan diff

- “e

E ————T T C A ——— | Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger | Heutiger | Boriger

| Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger | Hedtiger | Voriger

E iein Preuß. Bergw. u. PolnischeEisenb,= Fahlberg - List is “d Maxtmilian3hittt X 8 6 16

h Berlin. Hyp.-Bk.Gd. Leipziger Hyp.-Bk. i Preuß. Pfdbr.-Bank 2 : Hütten R 40, Anleihe 1933 | 4 | 1.1.7 4 : nistans|

V or (u) [4% ,4,10| —6 6 Hyp:-Pfdbr.S.16, ld-Pfbx, Em. 3, Gold - Hyp. - Pf.) « U ar Schuldverschreibungen me mag 2 1945/100/4X 10286 |102%b Poriugies.3.Svez. fr. H.| A p.St D d ländi e Mes ati s E Me, en. Sduan do.do. À.1u.2(fr.7%) |4L | 1,4.10| —6 1. 4. 1935/4L | 1.4.10 11-13,15-17,n.r.v. Em. 41, 30.8,1931/4 4.10 “O S ain-Donau| | Numän. Aeußere | eutscheun aus andische Aktien. ar R 1 S do. do. Bit au 0 do, do. Ág. 1 (fr.0H) 44 | 14.10) —6 R o i A L 1 4.1984,86, 1 N a Ge s | s a) Fndustrie und Banken. Rúein, ‘Braunk. 1. E f s R Aa 7 Fein-Jute-Spinn.. 1 e Mercttr Woll di 4 ‘4-Pî E 1, o. Komm. Ser. 1, 4. 186, 1.7,, «_ S404, 509.) E 22 U, TSE ia dée é oa i 2, a n | E T E N do. de Ra P E A —_—6 31. 3, 1931/4% | 1.4.10 1. 10, 1934/4 j 6 1932 bzw,1.4.1933/4% , S8 insdercs ALO 1.2.46/100| 105%yb 105,3b Rumän. vereinh.| 1. Judusftrie. Ser Bavdie é link Metallgesellschaft X] 6 do. do. A.A-PfS.2 4% —6 do. do: S. 2, 1.7. 36/48 | 1.1.7 | a A g Roe 22 Mit Zinsberechnung,. N39, 1 71940[10066 (1.17 (1060 (ions | p Oi E P L Accumulat-FabrX|s/6[s/6] 1.1 | f Felten u, Guill, # 1 |189,25b 190,256 | Meyer Kaufmann] 6/2

s DED T {e 94% E 1. 1. 1933} als , - 90, 1, 4. a Le 5 291. L É . 13 in. M L e . . . 1 , -_ Uf | 0/2; Prd-9fdb. (fr. 109) —6 da. do, S Au U f e do. E.6,1n.r.v.1.7.32/4L | L1. do. Kom.Em.17-19, unt. bis .…., bzw. verst tilgbar ab «2s Röchling'scheEisen Ia in Ae L A f Energie A P. [U Que: S 9 | Mes A-G. A

; 33/48 | La t ; S : E A A M riedrich8hütte Bgb 10 Niag“ Mil | 6/2) . 31.12. 29 (fr.8Ÿ —_6 bzw. 1. 4. 33/4% |versh. do. Em. 9, 1.1. 1933/4 | 1.1. 6 31.12, 1931, 31.3. 1026 6 Aktges. Sächs. Wk. u.Stahl R.41936/100/5 Ungar. Staats8- Wirtschaft - .7 [187,25b 1[167,75b Nr h Rude L O NERPN 6/2 , Ag. 1—2 (fr.7h r

;| 148 | 1.1. | s ib L y as ae [l , M 17 | 28 E A Da GELLEII 00, da ESL898 60 1013b G RAÆ 38, 2. 1, 44 1904 11,7 10280 1000s E 8. 1945/10015 103,76b G L M |b4 Ag-Minkdide Unie) 2 * 1G - 2 +6 24 00A 9 | 144b Montecatini“ (f . Ag. 1—2 (fr.6%) 44 «l. i , N.7.0.1.1,1930, do. do. E.20,31.3.33| do. R.A 40, 1.4.46/100/4%/1.4.10 5 :PE-LREE » a « Do, 1914 7| 4/ 3. -llgem. Bauges. m. Y : do, A PRDDE,| Braunschw.-Hann.-| R Nee Le N Allg. Elektricität Schluchseewt. AG. . Goldr. i.fl ++ A Lenz 1, Co... .N/6%/1[* |1.1 21866 [214,75b S Reihe 1 u.2.…. 4% Be Hyp.-Bank Gold-| ir t a E | 6 RAM 36, 1.10.42/101/5

03Lb 04b RA 39, 2. 5,1945100) 05,25B St -9 4] * 11/ lihle Rüningen .| s

G 9m : ol V 4.10 1 1 l 9, a 1945/100/5 1 5 5 St,-R.1910 8 3, TX/%4 Geb t k U

Is DE-BNLE | E 2s STIR ai Á 1 G Om La, do. Beile en T ú 6 do. do. 39, 1.7.45/100/5 [1.1.7 104,8b 104%b Siemens uHalske . Kron. Nent. *| S, Allgem. Elektricit,= Sebbaute U. etn ; Eer e 0. dOo 5,31.10, 4/2 De Pl 21411 e 4 .... ?

« x S5 70 und Siemens- . St.-R.97i.K9 z s werk t (fr.54Rogg.-Pfd.)| 4 N do. do. 26, 1. 11, 31/4X | LL Ser. 1, 1, 1. 1930,| do. R. 10, 11, 14, 15/44 —6 do. Umtausch d.7% i Schuckertwerke a A E gee ooo 2D —Dische. Schaht- C. Müller Gummi| 6 . + G0, 1, 41, 31) 9 1932, 1929/4! t 102,5b Gr 6 do. Reihe 12 U. 13 4% :

: 31 Za Doll.-A.25; tilg- L « Gold-A. f, d, Ammendorf. Papier .7 [124b 123b G e A E Sächs. Ldw. Kreditv | do. do. 27 dir L va Q Od, 200 e Le 4 RX 38, 1.8.1944 1.8,9 eis. Tor 25er 88 Amperwerke Elekt. 152,5b Gehe u. Co... Ó At («1990s Gd.-Krdbr.R.2N,) L A © * 1933, 1934| —G6 102, 5b@r | do. N. 18-25, E

“e bar zu jed. Zeit [1105/5 |15.1.7 Ed : S / E 6 do. do. 27 (fr. 69 1933, 1934 6 do. Umt. der 6% M COLENE 1.5.11 104%b do.do.5eru1erS| 2 Anhalt, Kohlenw.“ .1 [181b 180,5b G. Genschow u. Co.| 2 ) 19: 0. do. 2 L. 60)! vos A IL ( 11.9. 5, e # Bb 9 LSH N Es : 1.11. 31/4% | 1. 6 do. Em. 10 und 11, do. R. 26-30, 1.1.34|/4% „Do GRAPfD Ra e Ia n. r. v. 1, 1. 1936 do. R. 31-34, 1.4.3548

2a Doll.-A.25; tilg-|101 Gebritdec Et do. Grdentl,Ob.Ÿ 1.5.11 do. Vorz.-A. höchste Germania Port-

4 0 bar zu jed. Zeit [100 4%/1.6.12 er U di Gd: via Div.6%, kdb.1154 X / land Cement Natronzelltof u

: 5,11| —6 do. do. 28, 1. 2. 34/4 ; : do. Umtausch d.6h RA 1986, 2.1.42 1.1.7 102,75b i. K. Nr. 36, #% i. K. Nr. 62, ®** mi1 Zertifikaten, | Aschaffenb. Att.-Br. TaB- s ri en

E ARSIES ca s do. i 2. 26 M E G D , [102,5b G1 —_ 6 do. R. 93,00 t, d { Thür, Elektr. Lief. s t. N. Nr. 22—23 u. 36 ff, F{ mit Fertisikaten, do. Bellft,u Papier. GerrenheimerElas Papiersapeiten.. Schles.Landsch.GPf.| o. RAÆ-Pfdbr. 36, RMPI M2 38 1.4.8

| Anlei 7 | 6 Doll.-Anleihe 28,/101 RA 1937, 1.4.43 L ; tf! ütt Neck j u E 1,4, 4,10 _— i, K. Nr. 20—21 u. 34 ff, mit Zertifikaten 9H Da e Tas N x eckdarmerkte ,... N Em. 1, 1, 4. 1930 4% | 1,4,10/102,5b Gr 81. 12, 414% | 1.1.7 | —8 Aw 2 102,6 Qr | do. R,8711.39,1.4.86/4% 28 Inu, L: 0, ANSSNOOAE Aug. Thyssen Hütt. i K. Nr. 86-87 u. 100 ff. & mi, Zertisitaten, | zasMafenburg, Ges. f eletir. Ünter- Neu WestendBerlin do. do.Ém.2, 1.4.34 do. do, 39, 1. 11. 44,4% | 0 20 L A T

% 7% [57eb a 94,66 G 184b 158b 159b

_—

j

oTmRNINR T)

§2 pee 1 da pte GERERCIS

T T) O bo

_——_— 1

e

pa Ie bt bs jt

00

rie rb patA

t E n D L F dn Ps s l 4 2

D

Q

bus ps jr

B D

—_ck— o

O

ti es A I

E E =

ia Aschaffenb. Zell- : 6 L lu j Zellstoffwerke I 49tb n -=Lhw Q L ini

R A U do. Gold-@oui È-8) E 79 stoff R.X40, 1.3.45 100 104,26b A A LITN oen D 11S mi neues Berin ver Talfeciele 9% | Atlqs-Werke u. Co. i: Ges. f el per Stil. «7

(fr. 8) 44 | 1.17 | —@ do, Malbeonras| O8 u.6, n.r.v.1.1.bzw. 1. 10. 1942/4 —_6 dai “erie Pa uadl 102%b Union Rh.Braun- : ugerurg-Nüende, Untern. Aktienges. . Nordd. (Fi2werke……

do. do. Em.2 (fr.7%)/44 | 1.1, 1025b 6 s A E Sa | s 1.7.1999 |4% : ; —6 do. do. R.42, 2.1. 44|4% 0 Anl. 1926 .ch L a kohlen Kraftstoff d rol Menfabe.y . Gildemeister u, Co. s do. Kabelwerke „., ba De L Eli: Mf HLN E do. do. 26, 1. 11. 314% | LL do. RA-Kom. Em. do. do. R.43,1.10.44/4% —6 Va l E rBinai@. j RA 1987, 1.3.42 1.9.9 103b G Witgüburt Brie i GladbachWol-Ind. : E Staate do. do. R IEA| ¿ do. RA-Kom. 86, | 13, 1, 10. 1946/4 6 do. do, R.44 U. 45, ü LEQUOS 10 Universum Film E ág. A igs: e u. Spiegel- do. Woll-u.Kamms . 5% Rogg.-Pfb.)) . s A T —_ . 12 f. 198 A : o... : E E A R SPRA | 31. 12, 41/4% | 1. 10. 1945/44 09, 1. 12, 46 U 102,26b 2. Kreis- uud Stadtanleihen. GRUN j bse Denlde

Wi _ o

4. Basalt Gold 1.1.7 / ; [s : cklenburg. Kred.- do. do. Kom.N. 1-3, | Me A E L E C 2 a u Hyp.-Bank RM 2. 1. 1933/4% -_ Verg G. Ewall R 1936, 2.6.49 4%|1.5.11 102,75b Mit Zinsberechnung B Glitlckauf - Brauerei| 72 i: Hochstefischerei.. M GE r (bros 4 ¿Li Danzig. Hyp.-Bank Ser. 4, 2. 1. 1942/48 | 1.1.9 do. do. R. 4, 1. 4.34/48 __- Rad 1 1s 1.4.10/103,25b Ver. Stahlw. N.A- 1 ck 2 Balle Bait Ln Goedhart : | Nordwestd, Krafte ‘do. A.26 (fr.79 U fandbr. Se - iße 5- 936, 1.4. 4. y f 9 le, Mas ; . Go In | C P T C60 do. do. A.26 (fr.7§) 44 | 1.1.7 Pfandbr, Ser. 54/44 | 1.4, do. de: MEMSER, M do. do. Ee E 4% / Bergwerks8gesell- Bo L E 4%/1,5.11 "Motiteciee E L | Basalt - Actien-Ges, i Göriiter Weete e werke do, po. Lo E A Le D de A E ; E do. do. NA R. 9, schaft Hibernia 103,2b R41988 1.5. 44/100/4%/1.5,11 103,5b / A Bast-Aktien-Ges. „. 5 a Stamm-Aktien... do. do. Au8g. 1927/4# | 1.1.7 | „do. 0. S N 4. Mecklenbg.- Streliy 1. 7. 1944|4% RA 39, 1.7.1945 (1.1.7 » WestdeutscheKauf 5, y O ins6 Bavaria -St, Pauli do. do. Vorz.-Akt. E R L D oeeirereditGolds Hyp.Bk.Gd.-Hyp.- do. do. do. Reihe10, Q T: hof, tilgbar zu hne Zinsberechnung,. Brauerei : Grigner-Kayser Ses Es 4 urs SRaA L ay Pie b. Aredit: Rhet Westf, Bder. ° do. 1938, Folge 1, as leder Beit ....|105!5 [1.1.7 | nucar: 88 kv. in M 4% | 1.6.12 Liefer.-Ges rei C h . M PIDOL. | ZeSa -M S N it- .= B), G , , L 9! Ti G L Sa B 5 A Ege O do. RA-Pfb Ems, 0 | Met Bredt U | i. 1948 (100/0%1.2.9 1028 Ohne ginsberechnung. do 5m. in M Q | 188 do. Gtette-teits.| 8 | 8 |1 Grün u, Bisinget: dacdo: 30g 4 Le I Ie E aeaen Ger, d, 18, 19, f de I T 1944 (100 4 /1.5.11 102,0 E l u his f Budapesi 14 abt] 4 L E S L Da | Grusgwit Zertilw, U E (i I LT.4: 30. 9. 1929, 1931, - 11, b, » 5, t, K. Nr. Í Danzig (Tabak- : N j - Ses do da 10a, 11.38 4 | 1610 o e s E i Rd Gl M Gd.-Uis Em.3,8, E ft Breutunst K 39 *+ Zusaßverzins. Mont.) STAUS 6X | 1.4, B. nb G El E, Gundlah „Passage“ Act,» bo. do. 1991, 1,1,36 44 | 1.4.10 do.Gd.-Hyp.-Pfbr.| | Gd.-Pfb. Ém.3, 8, do, do. S, 7, 9, 17 Zukunft RA 39, l Siemens 1 pas „Monop, 27 i. ey A Gn: E : e S Las Le Ea Ag e t A Sar igo s Ab- L . 1, 1942 4| )-11 in M „König Ludwig i de es F i Cle do. do. RA-Pfdbr.| | Em, 10 Í ü 6 N L E 80.6. bz L 1936 102,5b G r | Castellengo » Ab- l Bebel 6 26 a E e s 3, Jul.BergerTiefbau 8 é E Ban S MgA C A K Lad ius T4 ggen e Dq gn: 3-1980 v8, M A A A U 1.1.7 |103,75b G R s Lissab. 86 S. 1, 2f| 4 4 aaa Elektriz. , Pittler Werkzeug- S ch. Gold-| do.E. 12,1.10.45/4 | 1.4. beil —6 do. Em. 9, 11, 12, 80, 6. 31, 1. 1. 34 6 T OUaUaNen ¿de » Jn Aktien konvertierbar | | , j exlin-Gubener A ttler Werheug- Wsdor f 0. dh E 2 2E 26 * G E 1, E Steintohle1937 : b + S.1i. K. 1.1.17, S.2i.& I 7. 17 m. n. Bog, | gy Luffabrik. x : Hackethal Draht-W. ; 212b G Planeta Druck- Ce (fr. 80). Í ‘i Ll 5 ; a0 R i 2a V do E18 127 18 31. 12. 1984 102,5b Gr M L117 (108b : (ohne Zins erechnung). O er * Hx 0 mascinenwéxk „… o. do: (fr. 69) .% « [4 Ves . do. &. 14, 1,4,40) (S i: R E -AR 5 «16 45e J. G, be s KUnstansialt . geda 1496 B * 9 Nf 9 - Ì 6 —6 nrv.1.1.34bz.1,7.33 do. do. S, 16, 1. U. M AnNdA | i i d inen do do A WT, j do. Em t... 4 17 | 6 s ba, L. TLAA 2. Erw, 1. 7, 35 E ee Na 17.106 1.1,7 [10346 RA 1928, rz. 110*| 6f| 1,7 |146,26b 146,76 Mel sola - Kontor : allesche Maschinf. : , 1846 Pommersche Eisen-| ‘rolitona D) N 14 i do 626 1.1046 4 1 b& egn Es da E E 4 R A 6 Concordia Spinn. A * + Legitim.-Sch. B, +{ + Zusagzverzinsung. , bo, e Etne Ver GORS 187b P fene: B 11 „0h 09g.- «H «Le ab 19 . 4. .#. E 7 A . « Bl.=Pr. , s f , - onarty raueret.!| 8/6 : Ep U a "1. 1:960Iw. 1.4.86 de Std, 8, f e L A a 0A0a 1.6,11/104,26b [104 Ohne Zinsberehnung, 3. Sousftige Auleihen. do. Kraft u. Licht Handelsge jelishaft Pongs 1. ZahnTert. 8/4 Ohne Zinsberechnung. RA Em 7u,| 1. 1,36 bzw. 1.4.36 do. Komm. 26, 27 Daimler Benz 0 » Allgem. Elektr. - Ges Ohne Zinsberechnun bo, Gr, A für Grundbefigß . —_ Poppe u. Wirth. ..| 0 ritcersch, K&-Kom Sculdv, C UR A H (6) n L E M RA 37, 1.4.1942 1.4.10/104,265b |1044b E S. 4 1900, rz. 1943| 5 Chilenen H x H BertholMes L. E M 146,25b I. D Preuß N ur- und Neumtrtis | | -Hyp.e 1. 4. 1942 30. 9. 31, 81. 10. A C 5 L â do. S.5-8,05-11. Dn enen Hyp. Gld.- H.B Mess.-L. DIE ea a es y 0, Pre enl 0 b -gom.-Schuldvsch,)| P BantGd.Oyp.Pt —_ Dtsche. Cont. Gas 0419 o. S.5-8,05-11,r3.53| 5 102b G “s Beton- u, Monierb. P N Abiind e cltviG| 0 |158b BankGd. Hyp. Pfb. do. do, Em. 29, do. 29 S. 7, 3. 1. 35 O e 1511/104766 1 do. §.0-8,08-11,14.58 o Cnt A et: 9

Pfdbr. 12 in 4*| 5 [15.2.8 Bohri ú , 1938 s ; É ohrisch Braueret, L Lit 140 —a | do, do, ‘Ei: 30, "S6, 14: 1948 Dee L 1848 /100/04/1,6.18/100 (101,70 Déuishe Gage +11 | —8 Dun E in 4 | 117 Brandenby, Elen 1 I zl

: A E 1. 4. 1946 Á 87, 1, 12, idi f Mexik. Bewäss.-Anl. “Q randenbg, Elekt.-, Heidenauer Papier 113,6bA | Rabbethge u. L132 SL L 10,84% | 1.1.7 —a | do. Komm. Em. 4, SächsisheBodencrd. P 1 6106 9 [103,786 |103,760b G E S - O R A 1006 R Heilmann u. Litt- Giese 9 9) Stadtshaften. do. do Mou d. L A A R oe D A RorwegliM Epe A S gei deinen E S

" 10: 394 1, 1/86] j -— 1933, 1, 7. 1934 N. 3-5 1. 8, 31. 12. ' ; : Sa Se / 1887 in r.| ax! 1.1. , 3 ein, Lehmann u.C. brauerei 10 =—

it Zinsb da Ra dbr Ra Ms do. do, Em. 7, 14, 29 bzw,31.12.1932 R 1086, Hilgbar 101Xb [1013 26 B, 11, Rabel Naab-Graz.Pr-A, *| 2154.10 do. Engl. Brunnen Heine u.Co. Leipzig Fr. Razquin, Farb. E

Ms MRIEIRAIA: j 1. 1.41/44 | 1.1.7 _— 6 18,1.r.v, 1.4.1932, do. R. 10, 1. 1..32 S So ille | : EisenwerkKrai Be “1 do. Anrehtscheine| s RM g umSelsankellet Hemmoor Port- Rathgeber Waggon)| (s |196b

t. bis bzw. verst, tilgbar ad do. do. R. 9, 1.4.44 ú 1.4.10| - 6 1. 10. 31 do. R. 11, 1, 1, 82 x 2-50 1026b [192,5b f; in K. ó. W.,f.Z.| p. St raußhaus Nürnb. X land-Cement j Navensberg. Spin-

unk. . » o Ii. “.. o. do. R, 9, 1.4. 4. do. R. 15, 22, 1. 1. bat 1943—50.« 5. Gala 1026 T3. 1941 Sid Sub | Þ. St, Braunk. und Briket Hefs.u.Herkukes-Br O0 La

. 15, 22, 1 Elektrizit. -Lieferung . Hyp. 1878 (Bubiag)| 8/2 ‘Ta pn L p ap | a E At s

Desterr, Eisenbahn-

ertehr. p. St, zu 100 Schill.!| Osnabrück, Kupfer h Dat. 6400

° moo ca D A

#2

aa

o Do aci N

o

D ao con Co o

Aw RL

o a do

mann...

03ND d

do. Gld-Kom. R. 2, do. do, Em.24, nrv. do. A 40, 1.2.45

Berliner Pfandhr.- 1. 1.32/4X | 1.1.7 - L 1. 1986 1986 bg. 1987 A.G. 8 19 unkdb. St., in 4| 4 | 1.1.7 : i: Amt Gold-Pfdbr. (4% | 1.1.7 102,26b1| —@ bo L Su L 4 | do. do. Em.26, do. R.16-21, 1.1.98, Es A do. Do iee M2 Ungar. Temes Bega Braunschw. A. 6. f. Hildebrand, Mühl. ; 100,25b 6 | Neichelt - Metall-

.11/100% t i Berliner Goldstadt-| vers. G 1, L. 1942 81.12, 38 bzw. 1.1. i ‘6.11 /102/b 1 ; m. Tal., in K.| 4 |1.4.10 Industriebeteilig i: _— Hilgers A.-G. i 189b \{chraubenfabrik. .1 |318b ichaftsbriefe „…..[ch% | 1.,4.10/102,26bGr| 6 bé: R Rie 44 ch bo. do, do Em a8; 1935, 1986 a Ds A 6 92 Daner Ug d 00 1.7 do. Bod.-Kredit-Pf. A0 B In pu en 143,5h 146b B indrich8-Aufferm. Ï 225b G J. É. Reinecker .….|8/ ‘7 [2770 B Preuß. Zte. -Stadt- L L 41/4X | 1.4.10 n. r. v. 1. 1. 1944 do. R. 23, 1. 1. 37 Stettin Gold 26, ; sichergest., rz. 1968| 5 | 1,7 in Gulden ö. W.,| 4 |1,5.1 anda: Ne ao irschberger Leder- [Rheinfelden Kraft. schaft Gold-Pfdbr., Deutsche Hyp.-Bank do. RAR.24,1.1.42 1, 7, 1932 _ _ Sachsen Gewerkschaft| | i A E Bremer Vulkan tg a D S Ry Era nronren R. 2 1, 12, 2. 1..32/4h | 1. Berlin Gold -Pf. Mitteld, Bdkrd. Gld. do. do. R.25,1.1.44 Effener Steinkohl. gek, 1, 1, 1941 1.7 do. Regulk.-Pfdbr., Schiffbau n F 4 Heinr, 0G. ; “s u. Brikett 4 i273 N L s Ser.26—29, 30, 9. B A do, Ln 4E Go 28 86, 1.9.1941 3,0 |108,76b 103,06 @ T in Gulden ö. W.| 4 | 14,10 do. Wollkämmerei s ala Hochofenwk. Lübe : 142b do. Eleftriztiät ;.. 16340 2.1.29 b4.31 bz.32,/| ba, 31,12, 29 bd, 3L| vers. U.2 (fr.8%), 81.3.31 do. do. R.27, 1.1.46 Fahlberg, ListuCo. R f. Verkehr| R.4 p.St, do. Sparkassen-Ztr. Brennäbor«Warks *101209b 208b B Hochtief A.-G . 2176 do. Spiegelglasfab. Li 8 get. 2. 1 41 4h | 1.1. do, S.90,31:31.3,82| vers. do, N98 (fr. 88), Al es e E, l e id u. Ind,, 1923 uk. 30] 6 | 111 | S. 1, 2 in Kr.| 4 | 1.1.7 Bibior Bobaricl E! 6 9b Q p T i T A G6 t .4 |172,76b B o. do. Ieihe 5, 7, . S. 33, 1. 1, 81| 1.1.7 6, « 30.9.4 Vi, ' 1 : i j z / eh «1e: )AG. einisch - Westfäl. ú 2 1. 80 bew, 1981 4 1. t S: a4 L L 88 1.4,10 do. N by Ie 2 » „KALY L % Eu 104,6 @ [104 * : b) Verkehr * j, N. 15.8.36. ** Ohne Anrechts\ch. i. K. 15.10.19, A Branine n Sia Á 1428 A z Goffmann'sStärtke- à altere e. T 0.00.9,81,11,2,1.36 Lan do. S. 36, 1. 1, 34 1.4,10 o. e 2.1, o. do. R.3, 1.1, er t h; If a Wia : ETTIATAED is einisch - Weftfäl. do. do. R. 9, 2. L 32/4% | LL E: at T Said | LLS do. R. 8, 1. 4. 35 6 do. R&-Kom. R.4, Gram E 2.8 |104b Mit Zinsberehnuug, Buderus'sche Eisen 11 (188,25 (1872566 | SObenlohe « Werte, Eleftrizitätdwerk E L 10 88 4% A 0/102,6b G r da R ia f A do. do ns 0 do. S 46 9 [104,6b Bevltn. Verkehr38-AG 1,4 Birgerl. Brauhaus : 1 L & Ps Bea i: e 2a ume Den E 2 2, 1:86 1 . . “1 . O0, V0, L. L. -Benz. L; : ie | : | : Mia 4 | 20 S , . S E iebeck-Brauere do A L A do. S: 89, 2.1. 87 1 —6 D Schles.Boden-Cred, P 1991, 1,3,49 108,786 [108,06 - B, üilgb. s. led.Beiil 4%| 1.10/10 S 4. Schuldverschreibungen, Emil Busch, pt J A e D dilioo Holzmann 1 234,75b 233Xb St.-Akt., fr.Leips. L 1, 89/44 [1 do RA&-Pfandbr. do. R..1-8 (fr. 78), 0 Gd Po ne —a | Gelsenkicch. Bgw. Ohne Zinsberechnung Busch - Jaeger -LÙ- n T Hotelbetriebs « Ges. 4 4 (11b 111,5bB Braueret Riebeck ao r A M14 S. 40, 1. 4. 1944 0 1SDAF 6 L e an do. Ém 11, 9, RA 1936, 21,49 103 Berlin- Charlottenbg.| | Y j a) JFndustrte. denschéid Metallw L 1786 6e | Oila 00G 1, TG aae :ck libas do, do, Vorz. -Att. 4, . do, Rethe . .41,1.7.46 ä r| - 6, . G . T, 11, ; R . ; ek x s . Y o. 0.00 , öchste Div. 6 F, Ula L Ba L do. do, S. 41, 1.7.4 101,75b G do. R.4 u. 5 (fr.7), n. x. v. 1, 1. 32, 83, Eh S 104 Strßb, 01, gk. 2.1.41| s | 1,.7| Mit Zinsberehuung. Byk-Guldentwerke 11 | «- 130b G Lorenz Hutschen- intbad. a 112% do. do. R. 22,1.11.34/4% | 1,5. A L 1. 36, 31, 3. 37 1934 bzw.1.4.1932 102,5b Qr Vroßtraftwerk' Se Lan- Arbed (Acióries reuther 119,76b [119,75b [ A. Riebeck Montan e3-Eisenb. 1885 I, | i a t Cor W. I. D. Riedel ; j / 1,4,1945 : 105|54* Charlottenbur ; ibnen Aga ss 1.,2,1,3.Erw.,2.1,36/4% | 1.1.7 /102,5b Gr f do. Komm. R.1 u. 2 do. Em. 22, 1936. 1940, 1,4.1 r3.1932,6§ Aufgeld 1942 in §/105/54*|1.1,7 arlottenburger Niederschöneweide d f do: do: M084 Erw. Dis Bt G4, (fr. 8), 30.9, 82, do. Gold -Komm. Gutehoffnungsh, 108,75 6 f. 1932-34 bezahlt. .| 5 | 1.7 * evtl. + Zusagydividende. Wasserwerke [1168 j.: Hüttenwerke RO N

1. 4. 36|4% _6 R. 1, 1. 1. 32 i. 7. 1936 j E.4,20,6,8,18,16| | : A Na R 105 76b Gr. Berlin. Straßenb.|. J. G. Chemte Basel Kayser A.-G. .…. : Ph. Rosenthal Por-

=S 1 (fr.6h), 1.80, 32, 1911, 13, gf. 2.1. “si vollgez.| 8; , y do. A-Pf.R. 29 u. do. do. R. 2, 1.1. 32/4 do. do, R.1 (fr.6 17,nrv. 1.1.80, 82, Hackethal Draht i Westl. ett Boranid 5 | 1,7 Ohne Zinsberehuung do. 50% ende P: ú i zellan j.:Rosenthal

1.1.2, Erw., 2.1,42/4% | 1.1.7 | —6 2 31. 8. 33 83, 34, 35, 1.4. 32, i s Ï [do. do. R.30,1.4,44/45 | 1.4.10/ —@6 p E L v 1. 7. 1933 vers. c ers L Ï get. 2. 1. 1941| 5 |17| Haidar - Pascha- | Chem.Fébr Grünau Ilse Bergbau i: Ga R Aude ; do. do. R. 31, 1.4,44/4% 4.1 —6 do. do. Reihe 7-9, Nordd. Grundkred.- Sitdd. Bodencréed. ambg. Hafen .….. in 4100| do. do. von Heyden .1 /199,5b 200,5b do. do, Genußsch. .1 1738 Raffinerie... 4 ¿J 25

RA 1.42 _ 104b ; 2X /1.4.10 do. do, R,32, 1,4,45 6 . 10. 1935 BankGold-Pfdbr. RA-Pf.R.2,2.1.44 1.7 1936, 2 105 bb Nvbuiker Stein 2 do. Jnd. Gelsenk. M1: Ea Industriew. Plauen ‘i [2036 Rostocter ® ; [ 1609 E 4, È Sachwerte. Aen nant u do. Peod Pommer Jsenbeck u. Cie, Br. 10/6 Mea N

do. do. Reihe 10, Em. 8, 6 U. 1, do. do. R.8, 1,10,45 j 103b kohlen 20 unk.25*|100|4% 8dorf-Mi dd j R. x, v, 1, 1. 1930 do. RA Reihe 4-6, do. R.Æ40,1.10.46 Ó e rensdorf-Milch 10) 113b Ferd.RückforthNGf.

j 1, 10. 1936/4 —_ 6 e ner Bergb. z \ A1 g V f e) Sonsti g €. do. RA-Pfbr.R,11, N O S . 2. 1.000, 1.4. ¿aas versch, LUT 1981, N á 104,5b F nländtsche. i. K, 1, 3, 40, Red Cilltinanreris 1 /148,5bB [148b s y Fr. Rückforth Ww. Mit Zinsberenung, do. do. R.18,1.10.45 ‘1.10 102,26 do. Ein. 8, 12,13,11, do Bo, 8. 1981/4 | 1.17 Hochofen Llibeck 104,76b 6 ; Ohne Zinsberehnung. Preß- u. Stanzw, 1 |1869b S An t, :1 /133,25b N aim j 2 A A P ey n 830.9.31 bz.30.6.32, do. do. R. 7, 1. 4. 32 1.4.10 os E / z GhtliherGteintoht, b S U. See Ï —_— 6 206b Gr Gebr. Junghans í 132,75b . «L, De C 5, e D, d S . T RA 1987, 2.11988 4% | G 0228 ar] T nkfurt. Hyp.-Bk do. €.14,31,170.00, bo, be, D 9, 10A L 1940, 1, 3, 1944 104,8b Piwrautguget N N de Clectrie (Chade) Sasenwerk..... S b1d-Pf R.16,1,1,96 —a nrv.1,1,33,1,10.88 ¿0 bzw. 1, 11. 1933/44 | vers. i aag P wels ft 5 | 1,96 | Ohne Zinsberehnung. Ber, De: : : t, do. RA - Pfdbr, d N S, do. RA R.7, 1, 8.46, ai 1. 4, 1942 109Xb A de Die mit ciner Notenziffer versehenen Anleihèn | 0 Str: A é * 4/2% f. 4 Jahr. Div. -Gar, abgel. L Es Tirv, 1.185, 1.1.86 6 E ‘Fo p M Hüttenw. Sieger- j; gold Reihe 15! LLT | “warten, mit Binseis ZONRRL Und, gar: {R.A f. nom100Pes i NANA, o DOICltans Sächs. Textilmasch.- tandbvi d Schuldverschreib do. do. R.18u.Erw., va Em db vert do. do, ReiBGICL, land RM 1937, Bwiccau Steinkohle Me !Seit 1. 9, 19, 1. 10, 19 #1, 11, 19. 41, 1, 20. | *22,5, ** 4,5 Pes Md) os s ais E vorm, Rich. Pfandbriefe un u . 1 1, 44 —6 0, Ent, 397 u Schuldv Reihe C1, : 1. 12. 1943 Aus 51, 3, 20, "1. 1, 25. 71, 7. 26, °1 d, 81, 1,3. 32, | Abschl-Div. M 0b Varenaut eas von Hypothekenbauken svwie Anteil- bar ab 1935 Zes 81, 3. 1941 1.1.7 Asenbeck u. Cié.Br, 18g. Febr. 23 {1 5 | 1117| =— 01 4 39 S { s A Ÿ Rud. Karstadt 150b G Sächsische Webstuhl gt az; Frankfuxt, Pfandbr, : do. Em. 26, 1.7.36 Thüring. Ld.-Hyp.- RA 1998,1.8.48 s {M für 1 Tonne. "(4 für 1 g, E oncordia Bergbau . Karton Gx. Särchen —6 6G Schönherr scheine zu ihren Liquid .- Pfandbr. Bank Gold-Pfbr. Na t.G «Psb. S.11.8, ardcéner-Werte E ¿dés 5 11.5. Se N C. W. Kemp Nahf.| : Gf, Em. 3 U. 10,n.r.v, n. k. v, 1, L. 1930, fr.Bk.f.Gkr.Weim,, RA vas 1448 „abgst.i.Guld.öWS?5 |1.5. U ENEOG, . KeramagKer. Werke 30, 1. 1. 1933/41 | versch. 1933, L 10. 1933 102,26b G 31. 12. 30 1936, 1.4.42 4, R L, ; Do S a Nee Ves d s/4 11.5. j Contin. Gummiw. : Klöckner-Wetke .…. Mit Zinsberecnung, v Loe ë Se N é do. em 9, 30. Ÿ a E do. do. S,5, 31.12.31 a E elotlt 20. . Ausländische sestverzins[. Werte. L R, 16. R G C. H, Knorr . vor... (n. r. v.), “Eut c . Em. 10, 1. 1. S.7, 31.12. n E ; natol. Eisenb. S. 1 ,26 {frs. ÿ hs E e U a S D ba Smd uw, d do Sh i840 Mark Hagen RA Die Notiz der ausländischen Wertpapiere 10200. i E Z E 35, 1.1.35 4% |vers. u, r, v. 1. 7, 34 do. do, S,10, 30.9.32 abi Ie 8,9 104 ist gemäß Bekanntmahung des Börsen- | do. S. 1 u. 2 2040/2414 | Koehlmann - Werke Gd M Ra do. Em. 17, 1. 1, 36 1.1.7 Preuß.Vodencr.-Bk do.do.S.12, 31.12.32 Este Dao. 1000 è vorstandes vom 1. März 1937 vom gleichen 10 P 408.424 /1.4. y Sd Bendes (s 1 n 192b Kollmtar u. Jourdan 1: Thür.Ld,Hyp.- a A Ra E old-Pfdo. E. 8,9, U do: S1, 81,7,98 vit. A, Es 2 Fage G SMgERTDE, WaLIEN, Ferdinand Nrdb. 878? E ; Deut ch-Atlant. Tel. 3 ha 118,5b T ed f Bad u Sao Porn de Vl, 28.2. 1929/4 | 1,8. Zu j ol uud Lv A 1.80 bs: us do: do. S116, 31.3,84 do, 1900 Dik Be M 2 1. Staatsauleihen. va U N 5, BOUOs Babcock u. i Elektr, inBreslau 1 |86b G Sag Bora Bayer. Handelsbt.-| R E 22 4% | 1.4.10 do. Em. 5, 1928 vb. [4% L bo: d, S9; 69 ‘4,10 do. U ' n Ohne Blnsberechuung, FerrocarilcBNat Me, G bo.Continent. Gas R 195b Q Ablibee Vobere uns 3 .8 [161 B Sarg ao og ed er S aen, E 44 —6 do. do. Em.9,1.1.33 1.1,7 do, ém. lo, 19, 88, do. do, S,21, 31,8,36 1.4.10 L R 1 102% ae ier Botenoilses periebenes Anleihen Prior. „Lien, abg., „Dessau --.. 4 |151b 151,26b Wachstuchwerke . .1 /1840b G Schlegel Scharpens. do i; do. R.1-7 (fr.| A M E 1.10.81, 1. 1. 1986 L |versch. yo E Ee 1.4.10 do, RA-Anl. 2 1044b f ‘Seit 1. 6, 19. os 19 1 7 f 4 10, 19 Franz Josefb. Silb. §° do. Kabelwerke î E Ee i E end N talk b gg: tee ag L A ‘E L Rd (verta Sa 0 wo.d-Ron S 42 aryzzelbiol O A T A 0e get S. Mromsrfer 1 4 | 4 [L118 o f Ge X e e L B 1988 —a g / - Ém 21, filr e o, e2110.1980 4 | 1.8 “RAA 00-01-47 104b : A L 00e, a0 L, 4, M0. | daidau-O dee. ao U. | do. Niles Werle. 1 Po (24Be@ | Rübliransit Ham: O do. Vgw. Veuthen o. do. R. 1 u. 2 (fxr.| do. Komm. Em. 4, L ( 1.5.11 eipz. Bierbrauer. / A R U in tschech. Währ do. Spiegelglas... 162b j / Mp U EO j | A Gd Pfb.Ubt.6 u.2, _ _80, 4. 1932 RA 36, Bósn. Eisenb. 144 5 | 1 tschech, Währ, piegeg ‘1 16 burg Lit.B do. do. Lit. B A S : t 0 1920 [ak i L M S 9 do. E18/80488/4% | 1.011 104 1046 |104b do. Znvestion 144 141 Lemb.-Czern.stfr.m.D| - do, Steinzeugwar. ‘1 271b 271b F. Kilppersbuscch u, do. Portl.-Cement

i 4 5 i. G ö do.Tafelgla3 Fürth ö i o) do. Landes-Eisb. i. Guld, öster. Währ. o.Tafelglas h .1 |251b 251,5b Söhne «.…....... & ; A L Sa, do. Abt. 4, 65, b8, n.r.v. 1.4.32 baw. do. do. S, 18, 30.4.3644 | 1.5.11 La 103,bb S L, lde: 4 do. do. steuerpfl.m.T. ‘do. Teleph. u Kabel :10/182b i Hugo Schneider „, 4 4

1. L

1.4.1 1.1.7 4 | 1.4.10 1.1.7 +

do. do. R. 24 4 uk S911: s 101,75b6 | do. Reihe 1 (fr. 6%), do. Em.18,28,n.x.v. do. do. R. 25-27 U. y do, Do Mo L-L AG E L : 30. 9, 82 1.1.35 baiv, 1.1.86 102,6b ar Mannheim R 106b 1899 I1II, 1904 IV;, Reunies) 26 rckz.

101,76b

3/20 Ÿ

Kabelwerk Rheydt .1 |264,5h do. abge

do

A Sactleven A-G. f. n Bergbait ¿vers 157b Salamander. —6 Salzdetfurth N 126,5 B ao f L r pas Sangerhausen Ma- 144,5b s{inenfabrit Cs

mj M I jut Pet Jet Jui Junt Jnt

mm : D

D p jt js

Fes A fb A A I A n om

S S Ds Fs js SS®5

2 Prt s ft Jer O

p Es 0A ta 05 0 Di Bd 2-0 dr Dv

anti ferti: prt ferad

_

L

ck 000 omo 0093

ry Prt but ft furt jr

2 m ck bus fun ft Ps des

wiLiO S

[S

Bt. Gold-Hyp-Pfb.| c 1. 10. 1931 versch S 1,5,11 ! 99 i.Guld,österr.Wäh do. Ton- u. Stein- Schöfferh.- Binding Unif l Í 30,9,30 bz, 31.,3,31/4% . do. do. S, 20, 30,4.37 D, ioeweu.Co. ; do.do.02m.T.i.K, . „österr.Währ. u. Nj T U R.4 7(f.76),1.10.36 4% do. Abt. 8, 9,1, 7:94 do. Em. 16,20, nrv. do. do. RÆ-Komm. L 1288 A 103,25b do.do.95m.,T.i.K. Bürgerbräu, j

1 ‘1.7 NationalNRailr.osMe : zeug B S j j  ¿abo odd daes —_— 210b Lahmeyer u, Co. . x Schöf i | I A Ble l a anden 28) 100 A E 2,8 Pr., abg,, rz, 26 iu §0 do. Waffen- U. Heinri Lanz S U ARON Bayer. Landwirt- do. Kom. 28, 1.7. 34/48 Westd. Bodentredit S 1068 102,5b O Hyp 004 Oesterr. Nordwestb. Munitionsfabr. . ü Zk Laurahütte i. Liqu. a E * L A Dyp.-Pfor R.20, B nuss va iti Gold-Pfdb, Em. 8, Mannedinanno j 25er Nt.241561 dar Bl ha Die Wee de ; 190,25b Leipáig, Landkrajt- Scbönbulch Dauer E L A burg. Hyp.-Bk. e O 9-12,14,nrv.1.1.30 ! ; ' R Ia RN l q : o. do. L.B (Esbet. lEr= Erie. «e «1 /134b j werte 00e. Schi D j 21. 81.12. 1930/4% O sdb. vas e 7 —_ a 31, 1:4, 1.7.1982 versch. aer röhren e O u 103 a Va Eo 15,1.14.7 i. Guld, öster: Währ. Christian Ae v0 : 224 6h #* f x Jahr Ecuten aas Em. 83, ab1.4,1930 0,Do, L | do, E.6,n..v.1.1.382/4% | 1.4.10 - Í G bis 1866601 6 Oesterr.-Ung. Staatsb tian leunaus Leopoldgrube Schüchterm: Bayer, Veremsbant auslojpflicht./4% | 1,4,10/ —@ 1. 1, 32bd, 1. 4, 33 102,5b Gr do. E.7,n.r.v.1,4,32/44 | 1,1,7 —6 MansfeldBergbau 1034b (102,78b R N Gd.S1,2(i.G. Guld.) |6 1,5, u. Gäbriel 4|— = LindenerAtkt.-Brau. " BéeltereBaun Schultheiss Paytzen-

ry S]

A 000 92 f

G.Pf.S.1-5,11-26,| K 2.185 do. do. 28, L 10, Ï4 102,50 Gr E 1,0 * RA 37, 31.12.41 do. 2er Nr. 61551 do. 1883 8 314 4 Dortmunder Att.- inde's Ei i

86—112 (fr. 8%), do S o. Gold &om,1925, d C Marxinilianshütte bis 85650 S EAR S R i L U Sal . 1. 10. 30, 33,34, 35, E E 10D versch. |102,5b G t E L 1, 31/4 102,26h Qr 1A Stau nv, E 102,6 Gr} 4 1936, Ausg, ler Nr.1——20000| 6 d hein ertijitaten i do, Mitterbraieel ‘10184bG (8408 AingntpeWerte O ? hofer, j.: Schult- bzw, 1 1.832,38, 30, u N énN E O do. do, 1926-28, j G E l ird 6 April/Juni, L4 104186 E fs do, Ergänzungsnegf| | do. Unionbrauerei E L 184b G C Se a Y help-Vrauerei ; 36, bzw. 1. 7. 1934,| í D ) „1.4. 1932,33, 7k E; aw. 1, 7, 1 , Gy i: «Ul UTS,| t A otifi * 1, j F s riy Schulz jun. 1985, baW.1,4.1936,| 00G Bas, Ls E pt 1. 10, 1934 1026 G m R ceuaus 1.4.10 S Metallgesellschaft at dd A000 18600 Fr 4 PitenPriesen Qt n Dau M 1 866 66 deob a S U L Schwabenbräu S.1-2/ 10-19 (f.7%) , do, RAM 39, 1. 11. 45 % 4b A 4 Mors 4 i, Guld, öster. Währ./4 |1,1. do. Gardinen und L C. Lotenz …......| 8 i Ie Vlaet U Ce

1,7 (J Fi io ( © 1.1.1082, 1.7.,1.10, u, Em. 7 1,4,10 6 g Bod. do, do, E. 28, 2.1.44 B Mitteldtsh.Stahl- Griech. 4h Mon.1!2 - h 1,7.,1.10,| 1.S.1-5, Preuß, Centr. Bod. . Gold-Pfb, E, 30 h id Raab-Dedenb.G.1883, Spihén 6 |140b 2 i Sl t u, do, Kon do Pfl do. 5% 1881-84! HBLAVTCNt, V Taldls 114. Dilreitär Motaltiv i: 139,6ba | Löwenbraterei Siegersdorf Werke

1936, 1; 1. 1987,| Pfb. Bl. Gd. Hyp werte RA 1936, E . V,1. 7,1942 1,7 u,Pfb. Bt. Gd. Hyp. u. Erw, 1, 10. 1944 1.4.10 6 Wir ‘ener V öhm. i n, L LLT | ; 5 [1.1.7 10446 104,4b do.5hPir, Lar.901 do. abgést. o.1n,n.Bg. 10); Düsseldorfer E j O C,

Eer. 1. 2 (fr. 6%), Pfdb.Em1u Erw 2, 1. 1942 179b / Y 3 F .E.,4,8 v s 2 i É 1. 1. 1982/4% Hannov Boptrr ek, x e Ar ty do. #A 87, 1.4.42) 104,28b do. 4h Gld-R,8919 Reichbg.Pard. Silb. | Kammgarn ,,,Æ i do, Vorgt, Eon

f 0 YP.PfoU.T, 1410, 1080 78 n.1.v. 1,1, 80, 1932/4% | versch,.| A i B VldeR.89 1 1 ane N 1 E ae 1 S i,Guld, öster, Währ./4 1,1, Dynamit A. Nobel «1 105,250 G 105bG | Magdeburger Allg. ® 4/1% f. % Jahr s ¿ a h 2

_ _ _— E 2

S

a-o ——aH2

m D - 7 do

mm S

O o

192,6b (Q

mm o

bs ens pet jt Prt Pert! ferrd fernsr E De 2e

t D or A Co!

Ee L E L p p t Pt Pt Pt 4 O M

a

—_ D

E R n

p - . A

| / 2 do. do. do. Em. 1, do. do. É. 18, n.r.v á i S. 1-7, 31.12.1945/4h j 80, 9, 30 1.4.10 —6 ;, 1. 10,1988 0. do, L. L, WereL RAM 1926; 1932 104,25h —_ do. amort,3,4 i.L. 1 f é 7 do. Gold - Komm, i A a a Lv R al O, Go T0 O Mont Cen, Steint, Mexitan, Anl. 99 V Ould. bac ae She Allg. Gas Sinner A.-G.. 118,5b Serie 1-10 (fr.8%), L a Tol Aa Preußtsche Hypoth.» "1. 7. 84, 1. 1. 35/4% | versh,| M 2071/10, 42 103,28b n abg, N. Nr. 18 TehuantepecNatiounal| | Eisenb. - Verkehrs- H da, Meta tLEO E Stader Lederîabrit m Gr C 12, 20/4) A R ks Bant Gold-Hyp,- do. R&-Kom.E, 29 / Mülhetm, Bergw. do. 1904 abg.10 abg, 500 £7 mittel N8/2/8/2 6 Cie Wre s s 1698 Steatit-Magnesia . 218,5b IT an A A 0 evt L 7, 88 4h | 1.17 a E S. 1, 1925 / 2, 1. 1944 1.1.7 | N a O 10A E “Pay e do abg. 100 £? Eléktrizit.Lieferung| 6 j :1 |161,5eb G 151% Mairnénmaitnrsge, i 4b 145,25b Sees 166b er. 2. #1, 12. E e E Fus s tronzellsto d ! * Da Va Ctagni ) x ' * fi y ; .2°4,31.12.29 bz. Hyp.-! atronzellsto} 7 do. W ie L x für À Jahr. do. N E Lebs s a 30.6. bzw. 30.9. 30 P O GRK RA 26, df. 2.1.41 N es ; (categor. spec.) M abg, aba dd, WerlSchlesen v9 s/2 éa A L TEA .. 112,25b Steingutfbr. Coldiy c 41.1 118,5b Vaettn. Sup «Bed, 8, L 35 44 A e baw, 31, 12, 1980 ver ich S 1. 1933 | Nu utte L N V o Mpldtente Ungar.-Gal.Verb.-B.! Etett.Lichtu.KraftX| 7 | | i 35 [146b Quer aa Stettiner Brauerei ; Hyp.-Pfdbr. S. 5 A L Bei Rd T M0) G do. 26 S. b-8, 81.8, : e 117 Gold, 1, 11. 1928 101,66 101,5b 1000 GuldG** 1.4.10 O Uer Abe (o lL Ea B GREE L L POLISOD JavenB „Bergbau 7 „Elysium“......| 8 R U E a e0 i 1-8 1 1. 1938, 31.1., 81. 13. 1931 versch Dtsch. Schiffspfand- Netkarwerke A-G. do. 200GuldG** 1,4,10 Dotaribêr e 1884 Vil E EnzingerUnion-L 16/6 |L 142-760 are Maschine) L, unk do OeTverta 14, /8/9 ‘L 2106 B L E La “1984, 108044 | 1,1,7 do. 1929 Serie 14, \ brief-Bant-Göld- u ribiai, Bab, 1008 n A R an A LOUld.bstes Währ.la [1,8,9 Erdmannsdorfer | A A Bahnbedarf U G, Rae L E 1 118ÿb o. Ser. 1, 1. 1, i | E . 4, 1934 8. Schiffspf. Ausg.4, ederjchles. Bgb. : „N.t, K. 1. L N Sh b8n.Spî E Stock u. Co... ,./8/4 —— do. S, 10, 1. 10. 82 ¿ E: do, dd, 00, Reihe 4, ls ba, Go IERIN E 8.9 Q ide | RA 1986. 2,1.48/100|5 |1,1.7 | _ « do. ‘in K, ® 1.5.11 + 1. K. 1.8.88 abg. d, Catsse-Commune Stnsend.. Gle I A 158,76b 168 T R Unn Stöhr u, Co. Kamg, 5 do. S, 11, 1. 7. 35 do, do, do, Reihes,|* | Kom. 1927 Ser. s, do. K.A-Schiffspf. Ostpreußenw. 4 : 00. Silb,-R, i. fl 41/5) 1.4,10 gegenw. a, Bas. v. 27%, 1 St = 400 K. Baumwollindustr,/ 8/2 8 208b (20266 | Maschinsbr, Bucau Stolberg, Binkhütte| 0 4 E iz n H ne / 1,10, 1936]4% | 1,4,10 80. 4, 1982 1.5,9 Au36, 8, 1.4. 1944 ' (Kohlenw,-Anl,) -_ _ «Papierr.in sl 1.2.8 unverlosbax und verlosbar ab L 7. 1919, Eschweiler Bergw..| 8/6, - _ R. Wolf. «6.5 Südbentihe Butt o/n