1942 / 22 p. 5 (Deutscher Reichsanzeiger, Tue, 27 Jan 1942 18:00:01 GMT) scan diff

# -—

S“ Y » P - 1 r

Gf 4s L ENEZ = x x Sat 4 { x c | , Ä f Ï y è i ck 2 Zu SetÁ; i ét 4 A E i 4 i Ea e i eis Éi ie A M itc L Ducos ik is: A “E 72 WOF A7 Ce O SEN T von Ï - aa s E

“3 i ï ¿ S è é P H x id ¿R ic Li Es E E E 4A d S d E E S Lei: e T:

—= -- - :: E ® ne . R aaa s E t M E —— m m R, E m m ———_ ————— my } | Keutiger | Voriger | Heutiger | Loriger | Heutiger | Voriger | Houtiger | Voriger | Heutiger | Voriger | Heutiger j Voriger | Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger | ‘feutiger | Vorigen ¿ E  Gebhard u. Co... .,| * 1.1 |285b 284b Maschinfbr. Bueckau Oftpr. lds. Gd.-Pf. BVraunz}w.-Hann. Leipziger Hyp.-Bk. as | E L 41043 Union Nh.Brauns 3. Sonstige Anleihen. e E 5 11 | “64% Abschl.-Div. R. Wolf... 6 10 L i v (fr. 105)]4% | 1.4.10) b Hyp.-Bantk Gold- Gold-Pfandbriefe old -Hyp.-Pfdb. | e D Encal idóis: Ts.d 10i1BÜE 104 75b tohlen Kräftstofi G E 1 En hz Gebhardt u. Koenig Maz!milianshütte | 8 1.10/241b /238b i do. da. Ce: C2145 | 1.6.10) S Gie 05-0140. 81G P LRI Peer E F UISILMEN Tate gi Dtsche. Cont. Gas g E RA 1937, 1.8.42 Ohne Zinsberechnung. e M Lab : Dtsch. Schachtb.| 6 | |1.1 | - Mech. Web. Sorau.| 7| |L1 1588,5b | do. do. (r.7u.62)/4% | 1.4.10| do. do. 26, 1. 11. 31/4% | 1.1.7 | p L 4.1984,86, 1.10. 29 bzw.31.12.1932/44 |versch./103,5bGr | Je, s et. 1. 3. 1942/1005 |1.3.9 | 104,3b 59/1, /2/,0a.ber.K. » Y Ô e. f ia L fta 5 [140 75b 1[140.75b : do. R. 4 | 1.1.7 | 2" RA 37,2,5.1943/100/5 |1.5.11) Dee g 1 Chilenen Hyp. Gld,- do. Motoren-W. ,| 8 1.1 /202b 201,75b Gehe u. Co... 4 L3 o. do. Zittau 6 |1. h ; do. do. RÆ-Pf.R.2/4% | 1.4.10 Say do. do. 27 (fr. 8%), 1984, 1. 1. 1936/4% | versh.| _ o. R. 10, 1. 1. 32/45 | 1.1. DAGAL Er do. R440, 1.11.46/100/4%/1.5.11|106%b 06%b nel e . Motoren-W., , 4 Px a in G. Geniéchow n. Co.|9.2 H. Meinecke [7 1:1 [172/5b A do. do. do. Reihe 38] 4 | 1.4.10| _ 1.11. 82/4% | 1.1.7 | _ : do. R. 11, 1. 1. 32/45 | 1.4.10} _ r e Bn 100/4%/1.6.12/104ÿb G s Di G A U 5 | 16.2.8 do. Spiegelglas. : I Es 5b Sér U Lab s ? Mévcnee Lo liigagen 6 1M 22 A. : do. do. 27 (fr. 6%), Mel. Hyp.uWV echj.- do. R. 15, 28, l. 1. c ls e Dtsche. Erdöl A Gt Universum Film s U A r J. vel Bemberg . X Ï G z Cement .….…...| 5 Lit A _ Meta llgesellshaft .| 6 1.10 2320 _ "Ostpr. lds, Liqu ba defi L M E Adt0| V LLINOIEGIOOE 4% [veri do. N16-21, 11S f 1938, 8. 1944/100/4%/1.8,9 /106,1b |106%b RA 39, 1. 12. 48/100/44/1.6,12/100,0 E Mexit. Bewäss.-Anl.,| | t. K ‘nig Ludwia, (%k| |1.1 (133,5b Ss GerresheimerGlaë- Herm: Meyer, Eg: L/Itpr. - LIqu.- o. do. 28, 1. 2. 34/4 4. _. Mes 1, 14. F —ê . Vi. - 1.1.33, e E y , ° N q time .. . 5, L E E : NobertMelchercs| 6 14 | Es Pf.f.Westpr.rittsch. tik do. do. 29, 1. 2. 35/4% | 1.4.10 fin do. Em. 9, 1.1. 1934/4 | 1.1.7 | _ 81.12.33 bzw. 1.1. 103.ä - Dtsch. Industriebk Ver. Elektriz. -Wk. n iiwi E 4 1.5.26 JUl.BergerTiefbau g Ll 2376b n O e: aas 7 1.1 vis en Gia Me n E anteiliemeu l A [124 "L ULRIRAEN da R is, Le A | I R 4 RA 1936, tilgb. ea n e 46 /100/4%/1.8.9 |106,6b |108,5b ° 1687 in Âr.| 8M 1.1.7 BerlimeSubenen / nehm.-Ldw. Loewe e P Nor Geme zn 5 91. 12, 41/44 1 11,7 P 2 Es . RAN.241 ‘4 0—44. :[100/4%/1.5.11/102,2b /102,2b - 1.9. 1946/100/4%/1.3. , Naab-Graz.Pr-A. **| 25/15.4.10 E 6 1.1 /160,5b u. Co.. 1.: Ges. f. el * 54% auf ber. Kap. Ostpr. ldsch. Liqu.- do. do. 39, 1. 11. 44/4% | 1.4.10| m bzw. 1937/4% |versh.| e do. RAR.24,1.1.42/4% | 1.4.10| It 194 “ers 5. » a d. : 4, Hutfabrit. N . (Ns. D L E 195 Bb ie R L 2186b a Ha nee ERli al L C R = L do. do. N26, L14544 | LL.7 | Vat 194980 [100/44 1.5.11 103 103Lb Ver. J.-Utrn. Viag do P ae h8/ v. Ei V enmaTas 7 [1625b [152,286 | Gildemeister u. Co.s/1| ® [17 f „Montecatini®.. | 84 |11 E (dich. Pap.-4-Pib.| f. 8) p. St. | 90h do. do. 40, 81.3.46| 4 | 1.4.10| e va 1c C H g A I A L R T 2E do. R 40. 1.2.45/100/44/1.2.8 |1060 106b RA 1986, 2,649 64/1.b.11 108,76 [108,76 O qwed, Hyp. 1878| i B ania 6 [Li F166B (f *5,6/0,4%a. ber. K. / Mübßle Rüningen .| 6 | 6 |L1| i do. &Æ-Kou. 1936, + do. Emission 14, ‘aa Es S S E Ta S ; b Sh : f Os Y bachWoll-Ind.|8/4| |1.7 |f _ Mülheim. Bergw.| 5 E S Pomm. iland\chajti. 81.12.41/4% | 1.1.7 | ew 1.7. 1946/4% | 1.1.7 | _ do. do. R.28, 1.1.47] 4 | 1.1.7 —_ Elektrowerte A.G Ver. Obschl. Hütten L E M A 4 | 1.1.7 * Auf bericht. Kay. L Fi L O {7 T C Miner i x a Z Gald.-Pfdbr.(îr.8§)|4% | 1.4.10| do. do. 40. 31.12.45] 4 | 1.17 | —_ do. do, CEniission25, do. EA-Kommun. B E Ton aEdalion 11/104,8b RA 40, 1. 10. 45/100/4%/1.4.10| 106,2 gar. g do. Kindl-Brauer. . G E N E12 E A E dodo. A.1u.2(fr.7 ) 4% 1410 E 1.10. 1948| 4 1.4.10| Ld Reihe 5, 1.1.1945 4x 1.1.7 «ans _— 4 1937, 2. 43/1 4% 1.5. z deni m, Tal., im K.| 4 1.4.10 do. do. St.-Pr. L 14 110 u 4 f t Salt 1.1 (2086 Q E Ge do. do. Ag. 1 (fr.6%)/4% | 1.4.10| —_ do. Æ-Kommun. do. do. R.6,1.1.47/ 4 | 117 | _ Essener Steinkohl. Ver. Stahlw. W4- do. Bod.-Kredit-Pf.| - - do. drafl u. Licht Manusfakt.Schalke| 8 ; do. do. &A-Pf.S.1 Deutsche Central- - | Em.18, 1.10.1946/4% | 1.4.10| _ do. do, R. 7, tilgb. B 00-1:9:1041, ‘Anleihe, 1. 5. 41/100/4%/1.5.11| 105,26b in Gulden ö. W.| 4 |1.5.11 Gr. Al 101 414 DILed.: MEeRi T SERIEEN N -, E E 31. 12. 1945/4% | 1.1.7 | a bodenkreditGold- do. do. Emission 16, ; | e du jed. gen 4 | 1.1.7 | - S gek, 10.0048 pur Le * La , do, g 5 a 34| 1.4.10 do. Majchinenbau : n f L \ es G Seen G 11 t— +1458 Natronzelstof u. Jed d Dae M T F Pf Z Be Eman Ren T Bold-Pfdbr. E. 3.5, la E Vorarlbg.JUwerke in Gulden ö. W.| 4 |1.4:10 Se tholbMe}s-S. 5 | ¿012 161 [+ 161b * [5/194 a. ber. K. Papierfabriken. 1| [11 | B I T a ti A G A L Pu -Op.-BL BX Pf. mer.v. 1.1.80 bs. 81, Fahlberg,ListuCo. RM 1938, 1.6, 441 00 01 0T Geb G |10TKb do. Spartassen-Ztr| | tz Ae my ea | Th. Goldschmidt „,| s | |1.1 |207,5sb |207,75b | Necarwerte ….N| s [11 | 3 ‘rov. Gachien 1, 0. KAÆ-Hypothek.- E Q ek. 31. 1. 1942 RA 26, 1931 |100/6 |1.4.10| —_ do R. 40, 1.8.46/100/44/1.2. Ï E in Kr.| 4 | 1.1.7 fler & Co. Görlißer Waggon : Neu WestendBerlin Gold - Pfandbr., fandbr, Em. 5, Ser. 4, 2.1. 1942/44 | 11.7 | _ gef. 31. 1. 1942/45 | versch.| ai 2 , .. (4. : « 1,2 in Ñr.| 4 | 1,1. Gebr. Böhler & Co.| 5 1.1 Mftie tit. Au.B.inLia. S401 (fr.8%)|4% | 1.1.7 4 —_ L A 4 | 117 | s do. do. Eerie 5, do. Em. 7, 11, 9, A E: RUSLRES, Wintershall ® i. N. 15.8.37 ** Ohne Anrechts\{. i. K. 15. 10.19. | Bohrish Brauerei. | 8 L os 180b e Vo, Borz ti 6 6 17 R S RA ver Stud. ‘loD| |1.1 | do. Ug.1—2 ((r:6D/4A | LI1 | 00 e 10194144 | 1,410 do. do. R-Komm| T 1984 bz. 1. 4.1982, timat.-Sch. B + S T A MOIOCE IROS TIRRAN S , Brandentg Ele/ | | Griyner-Kayser…….| 6 | |11| | |Norddeutsch. Eisw. s) |11 19% | o. Ag. 1—2 (fr.6%)|4% | 1.1.7 | —_ .10.1941/4% | 1.4.10| =- « do. RA- : » 1, 4,1982, Ea : .5) ilfinger. i Lil: 1 f —_ do. a K A-REDE S Ee Lz do. do. Emisfion 8, L Ee (d L980 4x | 11.7 | _ “i dr M 1048 4X | versch.| _ D E r Os s A S i 4. Schuldverschreibungen. D E ME 0 | 0 1.4 |84,25b T ORLE venn s 1.1 [4+ 1643b [{ 165b e pet N 6 1,1 ! F do. do. R4-Pf.Dì.1| 4 | 1.17 | - 1.7.1943/4X | LL7T | _ o. do. Ser. 2, . Ém.18,23,u.x.v. do. R439, 1.8,42| 1024188" i 107 1b Ohne Zinsberehnung. [ TOUEY, Verg GEDBe Gruschwiß Textilw.| 6 1.10| —_ do. Lederwer*e ..| 6 1.1 |161,5b [161,5b do. do. W4-Pfdbr. do. do. Emission 9, 9. 1. T0400 41 LIT eis E 14 OD DO L E n) eldmühle Papier) [0 : a) Jndustrie. en, Braunsberg| E e Guano-Werke.……| 0 1.1 |93b 195b do. Steingut'abrik| 6 | 6 |1.4 |146bB __ (fr.6% Nogg.-Pfd.) 1.1.7 -_ 2.1.1944/4 1.1.7 _— e Medklenbg.- Strelig S gek. 81. 1. 1942/45 | versch.| _ F p s do. Engl. Brunnen| 6 | 6 |1.10| R Es s 56 s E Ee L Z E / wr d Hjp.Bt.Öd.-Hyp.- | | Sudd. Bodencred. L OI Me tr T iee Harpener Teran| | 1,7 161,56 |162b Mit Zinsberechnung, do.zumFelsenkeller| # | , |110 S L T Oel l p L l. A lou L Each}. Ldw. Kredi. Pfdbr. Em. 10/4% | 11.7 | _ fdbr. S. 1 u. 3, RM-Pl. MILLME 44 | 1.1.7 | as ° S 8 * 4 Busatverzins. Brauhaus Nürnb. A Ee “Sohn …........| 0 L1| —_ „Nordsee“ Deutsche Gd.-Krdbr. 92A, do. RA-Lyp.-Pfd, 7 12 Me, A redtts d. 2% Ee e 43 | 1.4.10 Gelsenberg-Benz. : Siemens u. Halske Arbed (Aciéries Hanns, B Beet 8/2/ [1.7 f + 198,5b Hochseefisherei. .| 6 RT = 1.10.31, gl. 1.4.42/4% | 1.4.10| - Em. 11, 2. 1. 1945/4% | 11.7 | Sis u. Hypoth, - Bank, O E Ss RA4 1937, 1.3.43|/100|5 |1.3.9 |105,1b 1104 RA 30 R. 1 -1942| 6t| 1.4 ¡386b E Reuntes) 26 rcks. (BuBiag) L Nordwestd. Kraftw.| 6 L10 F do. Ov. 4fb.9.2 A, do. do. Eniission12, 1.1.1982 bzw. 1986/44 | 11.7 | -— do. do. eihe 4-6, , 1.3. 3, N „9b 5 | Nr. 14 u. ff, 1942 in §{105/54*/1.1.7 * 5%/4X a. ber. K. NSU Werke 8 1.1 |213b 212b 6 L. 11. 1980/44 | 1,8.11| 1.10.1945/4% | 1.4.10| 103,6b Gr Me N en Ras ¿040 4% | versh.| _ Ätlieuttec Vas. 100/4%4/1.5.11/105,9b [105,75b + + Bujayverzinsung, 1. K. Nx. 12 U. d il + HutavdikitbGihs Braune. A. G. f d L 2 o. . Le). L .GPt. . do. Emissi „„Pfb. Em. 3,8, „-P}b. Vi, 5, E N Ie y ndustriebeteili . s E E A en O ERE V Es M E do. do Emen, T Lu e L R L o s 30.6.193114% | 1.1.7 | E. v2 49206, L148 100/86 [1.7 |[105%b . /105%B Ohne Zinsberehnung. do. Jute-Industrie sf 11 déi L. Sey g 1 : 281 75b 1[281,5b do. do.Eni.2, 1.4.34 1 do. do.Emission14, d R 44 |vers@,] 100d Er I o De N a 4 Mia a tas A i uncis i | Ohae Zinsberechnung. o N uvúi Sager A E 4 6 L1 160b Gr Osnabrück. KFupfer (fr. 64)|4% | 1.1.7 | _ 1.4.1946/4% | 1.4.10 —_ , , « Vi, 8, 1,4, a) _ R : z eitenburg. ‘Masch _ l aas 7| —_ do. do. Em.2 D Á 1.1.7 | do. do. Emission15, x 1928 vb.|4X | 1.1.7 | do. do. 9. 9,10,1.4. 2. 1. 1945/1004 |1.1,7 /105,25b Allgem. Elektr. »- Ges, Haidar - Pajcha- : land-Cement .….| 8 11 + 149b + 149b E anbry I. 6 141 147,26b 1 Den 9A do. do. é¿M-Pf. E.8|4% | 1.1.71 | e 1.7.1946|4% | 1.1.7 [103,6b@r | do. Emission 9, 11, bzw. 1. 11. 1933/4 | versch.| _—_ 6 LORIEE . 4 1900, rs. 1948| 5 | 1.7 —_ _ Hafen .….. in 4/100/2%/1.4.10 Bremer Vulkan * Werke Nl 8 | 6*l1.7 11888 s do. do. do. Em. 4} 4 | 11.7 | —_ do. do. Emission 4| 4 | 1.17 | =— _— 12,n,r.v.1.1.1932, : do. KA-Pfdb. R. 7, A 1940, 1.2.46/100/5 /1.2,8 [108,76b “A do. Serie 5-8, 05-11 Nybuiker Etein- Schiffbau... 8 L} E * Abschl.-Div. Î do. do. &AÆ- Pfdbr. do. do. En: ission16, ' 1. 10, 1981/4% | versch.| __ 1. 5. 1946] 4 | 10.11| _ Görliger Waggon rüdsz. 1958| 5 | 17 | E, lohlen 20 unt.25*|100/4%]1.3.9 do. Wollkämmerei| 7 L1 | _ Handelsgesellschaft (fr. 54Viogg.sÞfb.)| 4 | L117 | v 1.10.1946| 4 | 1410| =— -— do. Emission 15,17, do. do. R.9,1.7.44| 4 | 1.1.7 __—_ _ RA 1941, 1.4.47/100/44/1.4,10| 107,25b do. Teleph. u. Kabel ® i. K. 1. 3. 40. Brennabor-Werke | 8 1.10/188,5b 186,6b für Geundbesiy 0 s ae „Passage“ Act, Scylesw.- Holjiein. do. do. Enission18, 18, n.r.v, 1.1. 1934 do. RA-Komm. Großtraftwerk 1912. rz. 1948| 5 | 1.7 S _ Brown, Boveri u.C., Cent Eilen He Í Ba eet 0 e Gib 1djh.GPfbr.(f.10%) 14% | 1.1.7 | —_ 2.1.1944| 4 ( 117 | _ bzw. 1.7.1988 bzw. Schuldv dieih. K.1, Mannyeim 4 Eleftrizu.-Lieferung j b) V ! Manuheim 6 1.1 1172b 2 Bronze T E 147.25b Peipers u. Cie. …| 6 l E do. do. Ausg. 1924|/4% | 1.1.7 | do NÁ-Fom.Cm.7 ves d L IEOs 4% | vers./108,5b Ar | «e E, "Keideica 4X | 117 | _ An 102/5 |1.4.10| 108,6b 1908, 1910, 1918, E 100,25b ) Verkehr. F Lugau u. Sogn 6 11 151b 152,6b do. Gunni Phbnix| * L1 |+144,75b |+ 145,6b Carl Petereit .……. 4|14|17| _ do. do. U.26 (fr.7%)|4% | 1.1.7 | u. Erw. 2-1. 48/4X | L117 | =— ) . Em. 22, tilgbar . , é gek. 1. 7. 194 . s uderus'she Cisen- 3 .ber.Kap, f: / ittler Werkzeug do. do. U.26 (fr.64) 4% | 1.1.7 | do. do. Emmission E ab 1936/44 | 1.4,10| Ep 1.10.1948] 4 | 14,10 1987, 1,8,48/10015 (1.2.8 10636 106b G do. do. 1914, rg.1949, 100,26b Ohne Zinsberehnung. werte... «ch0 [11 1443bB |[1466bB Gee Berga 4 [11 180bb 193,5b T a la a _ do. do. Ausg. 1927/45 | 1.1.7 «fe 6s 17.9.1 1944| 4 | 11.7 p _ do. Ezi.23,25, rv. Thüring. Ld.-Hyp.- | do. 439,1.11.45/100/5 |1.56.11/108,75b 108,75b gef. 1. 7, 1942| 5 | 1.7 Ss Vürgerl. Brauhaus, Ñ edwigshlitte 65 V gal E Planeta Druck- do. do. Uusg. 1930, do. do. Emission19, 1.1.36 bz. 1.4.3644 | versch./103,6b Gr | Vant, fr. Bant f. Hactethal Draht / Laurahutte 19, rz. 601 6 (1.7 | fs - Die mit einer Notenziffer versehenen Anleihen Iusierburg 6/2] 6*/1.10/ ves MeEin Papier| 0 E L L maschinenwer?..| 6 L wle E 81. 12. 864% | 1.1.0 | —_ tilgb. z. jed. Beit| 4 | 117 | =— -_ do. K.A-Pfandbr. Goldkr. Weimar, RA i - werden mit Zinsen gehandelt, und par: Auf bericht. Kap. Heilmann u. Littm.| 6 A 167,5b Pommersche Eijsen- do. do. ¿M-Pfdbr.|4% | 1.1.7 | do. do. Emission 20, Em. 27, 1, 4.1942/4% | 1.4.10 =— -_ Gd.-Pfb. Serie 7,|- 1941, 1.4.44/100/4%/1.4.10/ _ 7 S 1 Ab 1.10, 19, ? 1. 11. 19, 9 1, 1, 20, 4 1. 8, 20. | Emii Pusch, Lprisch. Hein/Lehimannu.C] 6 L 2050 gießerei... 8 | 6*| 1.1 F 2 do. do. 4-Pfdbr.| 4 | 1.1.7 | tilgb. s. 1ed. Beit| 4 | 1.1.7 | =_ do. do. „ui. 29, x B v e 1931/44 | 1,17 | _ Dane, Mee, vódla: fzia10 Tons N An Sl |160b 6 | L d 1 1.25. 61,7. 25. ? 1. 9. 80. 81, 8, 92, 91, 8, 88, oe -Gû 8 Ll | = Heineu.Co Leipzig| 6 | 6 |1.8 [142,66 [142,5bB * Auf bericht. Kap. | EcleswHolji.Ld1ch. do. do. Cmission21, n.x.v.1.1.1944/4% | L117 | -— -_ o, do. Serie 9, ¡Le LVs G 2E e u. Ind., : J usch - Jaeger -Lü- or Ports i hs z ® | 1,10 srdv.G.-P (r88) L E i tilgb. s. jed. Beit, do. do. Emiss. 80, B 12, 1080/44 P T Pfe S ey Euee eee [I e e Do abi n d.déiéalo [1:41 denscheid Metall- M R A, L ur E =ck 210,26b e u8% c ber Kap | | N do. do. 1980,1.10.35|4% | 14.100 _ i.K. 1.10.1942| 4 | 14.10| -_ 1.4. 1945/45 | 14.10| == t do. do. Serie 10, : Harpener Vergb. do. abgst.i.Guld.0WS 5 [1,511 WEL i aae o oa tai l 1.5 /206,265b 1[208,26h Hess.u.Herkule8-Br Pongs u. Zahn Text.| * L1 |# + do. do. (fr. 754)... 44 | 1.1.7 | do.do. Emission 22, do. do. Emiss. 31, 80. 9. 1932/4% | 1.4.10| _ R 1937, 1.4.42/100/5 |1.4.10/104,2þ [104,1b b) Verkehr. do Sea rercee ee tg/4 |1-0,11 Byk-Guldenwerke.| 6 11 164,6b [1640 : Herkulesbrau.|10| |1.10| —_ *44/1,1%a.ber. Kap. do. do. 1931, 1.1.86/4% | 1.4.10| tilgb. z. jed. Beit, 1.1L 1945| 4 | 11.7 | - -_ do, do. Serie 12, 4 ga Les cid Ï O E 4 1.5.11 Hildebrand, Mübl/ s | 8 |17| Es Poppe u. Wirth...| o | |11| L do. do. (fr. 6h)... |45 | 1.1.7 | —_ def D 1942| 4 | 1.4.10| - e a O Ba u E 4X | 1.1.7 | -_ vocidit-0, BA 1.2,8 /108/b E Mut Zinsberechnung. A O ilgers A-G. ….| 8 E E 202,5b Lten R 11| E do. do. RA-Pfdbr. do.do. Emission 23, j p Ge LEV, 4, “_— G ' R E : (o) 4 . ille-Werke 12 1.1 |+ 162,5b / . O. Preuß .....-| 0 Ll —_ fc.5% Viogg.-Pid. E _— tilgb. z. jed. Beit, do. do. KA Komm. 81. 8. 1933/4% | 1,4.10| _ . 1940, L. 3. 1944/1005 [1.3.9 [106,2 [106,256 Berlin. L | G | do. S. 1 u. 2 2040.4/24/1.4.10 Cartonn. Dresde1 L1 + + : ag ( S f A ia E (fe.5% Viogg.-PÞfd.)| 4 | 1.1.7 gb 8 A L is Em. 26, 1. 1. 1942, do. do. Serie 15, DUe Sans RA, tilgb. 8, jed.Beitl 4% | 1.10|108b N T 408A 2 1.4.10 * 5%/1%§ a. ber. K. t N L 8/2| * |1.7 /249,5b B Preußengrube 6 1.1 U eftj. Ld¡ch. Gold- - gek. 81.1. 1942/45 | 14.10| -_ 81. 7. 1938/44 | 12,8 | _— ene Ce ias ¿ o. Serie 8. ......./24/1.6. Charlottenburger Hochofen1wt. Lübe 0 4 Ba 122,5b G Pfdbr. (fr. 8h). . .[4%4 | 1.1.7 | _ Dt)ch.Genos).-H yp.e-| ; do. do. do. Em. 28, do. do. Serie 16, H L CNE a GEOIES S 104/b Ferdinand 2rdb. 8782/4 Wasjerwerke. „..| 8 110131bB E otief A.-G …..| g T A 288b do. do. (fr. 64) e 44 | 1.1.7 | _—_ Tan LODS ! Mg i M, E ia 43 | 1.4.10| * “-_ d L E 43 | 1.4.10) _ De, Ie / N dste Crb (Lai J. G. E : i oesch-Köln Neuess. Rabbethge u. do. do. &A-Pf.R.1/4% | 1.1.7 | —_ fdbr. Heihe 1, « do. do. Em. 32, S , ; ce i G 0a LS E E . w.,j.: HoeschAG. 6 |1.7 163,75b Giese l 61G T] doe O P S a E O Dea E Q uns Eng, P n Ea b 7E H drierwt. Pölig R e Tp / Ausländische festverzinsl. Werte FerrotarilesdialBier A bs, MOyt Ae e B S SofimennhStärte- i; dias : Radeberger Export- do, do, #A «Pfdbr. f do. do. 9. 8 u. 5, do. do. do. Em. 84, do, do. Serie 19, Die 1096 1 Ae 100 Wertpapiere Prior. Lien, ab He 4x Chem.FabrGrünau/ 6 LEP ice E fab 6s M al brauerei 12 | * |1,10/264h (fr.6Viogg.=Pfd.)| 4 | 1.1.7 | p91: 182,81, 1. 40.88 4% | 1.1.7 | _ O: L O 4 | 1,4.10| -_ a l E U Gi B | Bld A o gus 166 x E m Ie Die Notiz der ausländischen 0A T ori n S0 do. e L utveu 8 Ll 280ebB | Hohenlohe - Werte, * 5/7;/22/;4 a.ber.K. o. do. 9.6 u. 7, D, Dan E E N , istt gemäß Bekanntmachung des Börsen- | «rän Joieib. Eb: L2/4 [1.410 N E E E j: Centrum „A 6 | |1,4 Rathgever Waggon| 4 | 4 | 1.5 | Ohne Zinsberehnung. 1. 10. 84, 1. 1, 86/4% | versh.| _ tilgb. s. ied. Beit] 4 | 11,7 | _ 81, 3. 1936/44 | 1.4.10| _ i Cie.B - g 4 leiche Lee _ *4%4 Abschl.-Div. Holsten - Brauerei.| 8 10 S Raven sbg.: Spinn.| 6 Ll do. RÁ-Pidb. N. 8, Mitteld. Bodentrd. do. do. 4-Pjdvr. Jjenbecku.Cie.Br. vorstandes vom 1. März 1937 vom gleichen do. Prod, Pomme- n nl ° : äsr Reichelbräu.…..... Dol s Kur- und Neumarit|che 1.1.1941/4% | 117 | -- Gld, Hyp.-Pfdbr. S, 22, 1.4. 1944/45 | 1.4.10| is RA 1938,1.,8.48/100/4%/1,2,8 | _ Tage ab eingestellt worden. U. E e de 4 14 rensdorf-Vcilch| 0 O 119b Br e R L1 + 164b + Reicdelt E 6/6 rittersch. &4-Kom.Schuldv do. do. V.eihe 6,|4% | 1410| ck Reihe 2 (fr. 8 %), / do. do. do. Ser.24, E i S do, Werte UlbertA| 6 11 157,766 [157,6b Hotelbetriebs «Ges. | 4 | 4 |1.4 151,56 [152,25b \hraubenfabrit, .| * 11 f t Abfind.-&om.-Schqulidvich.)} 5/172,5b 173b 1. 4.-1544 : « 81.8, 1981/4% | 1.4.10] «s 1.10. 1945| 4 | 1410) _— Kali-Chemi1e - 2 9ud. Chillingworth Huta Hoch- u. Tiefb | g 1.1 (205 26b 205,25b * 4/2Y a.beriht.Kap. do. do. Reibe 10 do. R.4 1.5, 30.9.8245 | 1.4.10 «b ä do. do. KA4-Kom, | R.A39,1.11.1945/100|5 |1.5.11/107,75h Kaichäu-Lderb. 89, 91 Preß- u. Stanzw.| 7 LL j aat _ k : y , Reineck * n : M til e L a2 do. 9, 7, 3. 1. 84/4 | 111 | s S. 26, 1. 11: 45| 4 | 1611| _ E Klöctner-2Wertke 1. Staatsanleihen. in u1chech. V ähr.|4 [1.1.7 Christoph u. Unutad| 7 O E A G ¡lelr liaós 132: a I; C 5A bea 18 1.7 275,25b j do. Gold - Kon!m. do. N. 68, 1.4, 85 4x 1.4.10 - J do. do. do. Ser. 26, S A E, iodt 1.4.10 104,1b Ohne Zinsberechnung. Lemb eCzeru syr m.L Conp. Hijpauo Lin. Hüttenwerke ‘@ B f Rheinfelden Kraft - 6 1.1 alda Sis d) Stadbtschaften. Reihe 8, 1.7.2982, N e R IOER e LGIVe S M tlgb. deled. Bt.) 4 | 15,11) E O E U : 1. Guid. öster, L ähr.f4 [16,11 de Éséctrie (Chat Kayser u. Co., Rhein. Braunkohlen ; d ge â; 4: ILLTIEE T VEEIONN 0 E A 180, 6 ul 43 | 14.10| chck _— eda GAGUEE | Komm, Eleftr.-W. Die mit etner Notenziffer versehenen Anleihen do. do. steuerpf1.m.T. G Lat R UN es S O E Niederschönewetde „il. Britett e 8/4| * (1.4 |334b 333!{b Mit Zinsberechnuug. Veitte, Sa dit e e do. Reibe 2 (fr. 7%), Ém. 9-12, 14, nrv. Mark Hagen 84 y werden mit Zinsen gehandelt, und zwar: i.Guid.bsteur.U ähr.|4 [1.5.11 do. Ser. L... N|}| 4 |16 Falier UoG e A e e CAE S4 è e S n unk. bis ., ., bzw. verst. tilgbar ab . 30. 9.-1932/4% | 1.4.10| «s -. 1.1.31, 1.4.,1.7.32/4% | versh.| Zie 39 S.1 U. 2, 1,8.43|100|5 [1.3,9 |104b _ 1 Ab 1.6 19. 21.6. 19, 1, 7.19, 41. 10, 19, : Via iutauzo ia {RA 1. nom100Pej [Pes Ee Her do. Spiegelglasfab.| 4 ls Ht Veruner 4iaudbr.- R S at ' Vésen verauel- { | REE : 1.11.19 91.18.19 211.20. %1,9,90, | Vploneliaur oe 20,5 Ves. + 40Pés,. do, Staylwerte .…| 7 | 1,4 [1948b [195,6b i i; Amt Gold-Pfdbr.|4% } 1.1.7 |103,6b 61 [103,5b 61 } T eutjche Hyp.-Vant ci 80, 9, 1932/44 | 1.4.10| «n S 1, 10. 84 bz, 1.1.85/4% | versh.| a e ibe 1005 i 013.20, #01, 6,26, 11156 18,89, 191, 1,4. Lw 20 + 4,6.Pes. + 8 ei. * Abschl.-Div. Y do. &4-Pf.erw.S. A [45 ] 1.1.7 /103,5b Gx |108,6b Gr Berlin Cold-- Pf, » [ do. Eu. 24-26, nrv. 9 da il Me E I Oesterr. Nordwestb ö in Kassenbonds Ilse Bergbau ...| 7 U S 243.5b Rheinisch - Westfäl. : do, do, Meibe 1: la f 119. == twe E er.26— 29, 80.9. Ner Br dtnads 1 1. 1936/44 | versch.| 42 1.1. 1946} 1005 ‘/1.4.10/' _— p 12 1, 4:40, 141.4. 41 1:8. 41, ; Per h L B Ur abi Concordia Vergvau/ 8 EL T s 1026 do. do. ‘Genubsc.| 7 1:1 |208b /207/25b Kaltibérte « L E A N I ELIR S6 S E CatiReG 1i-RE ' M Fried. Krupp 2.4- Bulgarisch. Gold- / do. do. &. b (Elbet,) - ene la, Spn Zudustriew. Plauen) 8 1.1 /175,75b (176b G Rheinisch - Westfäl. | Verliner Goldstadt- do. Eerie 80, 31, Eo a ij L 4 1942/44 1,410) =- Anl.86, 1.8.1942/ 100 Hyp. 1892 1. Vuld, öster, Währ. |s |1.5.11) U RREDELE L 1E L1 ves 153b Jsenbec u. Cie. Vi, s | [1.10 4 Eletktrizitätswerf| g | [1,7 |166,6b [167b " ichaftsbrieie .…..|4% | 1.4.10] e Ï 31.8,4982/4% | versh.| - 17 u. 20, n. r. v, do. do. Emission28, da Rg ay auT00/44/1,2.8 /104,26b 104B oper Nt 241561 Oesterr.-Ung. Staatsb| | Contin. Gummiw. L1 {167,56 |t— Rheinmetall Borsig| 7 1.1 |165b 166b 6 | e Q L I De Z “L 1,4086, : Mi ade E F P N s bis 246560| 6 |15.1.14.7 Gd:EL2U.0.GuUid. s [1.521 2 S/CHa, VEE-Map: Riebeck-Brauerei preuß. Ztr. -Stadts do. S. 34, 1.-1. 33/4 | 1,4.10| a i As , f o. Cm, 30 j A per Nx.12156 4 1688 5. L W. Jacobjen..….. | 0 O 2s S St.-Akt., fr, Leipà. (afi Gold-Pidhe, do. S. 36, 1. 1. 84/4 | 1.4.10/ t gek. 81. 1. 1942/44 | versh.;100Sb @9- (103,0 Qr | u. Erw, 1.10.1944/4% | 14.10} e E E + V E baba A Lil 08 I. A. John „.....| 6 | |11| 145b Brauerei Riebec| s | |1.10/189,6b S Vieihe 5, 2.1.8044 | 1.1.7 | _ do:- S, 37, 2.-1 85145 | 1.1.7 | a do. Éuission 28, Trt: : do. do. Emission31, tilgb. 1941-47|100/5 |1.1.7 do. 2er Nr. 61551 : "mut Pertifitaten®|s |1.8,9 Gebr. Junghans ..| 5 | 6 |1.4 147,25b [146d do, do. Vorz-Akt. A, do. do. Reihe 6, 10, do. S. 88 u, Erw., u, EUR n 8e l 1, 1. 1946| 4 | 1410| -_ 4 6 [1.1.7 |103ÿb n bis 85650 do. Érganzuugbnep+ y DaimtlereBVenz. ….| 7% LT \208b 208b E höchste Div. 6 4, 2.1.1981 bèWw,1982}4% | 1.1.7 | —_ 2. 1.1936/4% | 1.4.10| =— - L 1. 1986, 4 2 ¿ do. Gold-K. E, 28, Leipz. Bierbrauer. 1er Nr.1—20000| 6 |10.1.14.7 mu perujuaten!|s [1.8.9 Demag «eee. 8 1.1 218,5b [218,6b einlösb. zu 1124| 6 1.10| a do. 00. di. 9, 2.1.82/4% | 1.1.7 | jz E P ion al E s I A S iebe R436, ; éÉgyptischegar.1.L| 8 | 1.8.9 j : ; Deuti-Atlant. Tel.) 20 | 11 0,8% A A, Riebe Montan 4,| * |1.4 /{50bar | do.-do. 9.11,2:1.86|/4% | L177 | s Ser. 40, 1. 4. 1944|4% | 1,4.10| T do. mission 22 do. A-ROU,É. 29, 1.10, 1942 100 : do. i Â.OTS,| 8% | 15.4.10 - Piljen-Priejen 88 Deutsche Vabcock u. Kabelwert Rheyd1 | * L1 |+ 180%eb B |+ ® 4,8% Abschl.-Div. do. do. 9î.12,2.1.82)4% | 11.7 | _— do. do. Eerie 41, 1.7.36, gl. 81.1.42/4X% | 1,4,10| - 2. 1. 1944/4X | 117 | _—_ Cebpoibitibe 5 [1.4.10| —_- do.25000,12500J1| 4 1.5.11 y \. Guld. bster, Lahr L) j Wilcox, ----.--] 8 L110 _ * 4/24 a. ber. Kap. J. D. Riedei- Î do. do, V. 14 u.16, 1.7.1945/44 | 117 | r Cent1.Bod do. do. Emission 33, RA 1987, 2.1.48/100/5 |1.1.7 [105 do. 2000, 500 Jr,| 4. | 1.5.11 S do.Continent. Gas Kahla orze. anf. * | [1.1 +1368 1368 E, de Haën. 6| [1.1 16646 /156,5b L 10. 82/45 | L4.10| do. do. Serie 42, Preuß. S 22e i‘ tilgb. s. jed, Zeit| 4 | 1.4.10| == -_ Lüdenscheid Met Ba ee 6 ki Griech. «4 Von. 1,76) LLT j ] - | dieidbg.Pard, E1lb, gb Desjau........./ 6/6 [14 159,5h |[159,26b * 4h a. ber, Kap. Roddergrube,Brt.A| * L E do. do.R.18u.ÉErw., 1.4.1946} 4 | 1,4.10| -_ A L aA x Württb. Hp.,-V.Gd.- RA 1927, 1933|100le [1.1.71 | =— E do. 5h 1881-84!* 1,60| 1.1.7 i,.Guid, öster, Währ.|4 |1.1.7 , do. Exdv „....../ 6 | [11 176b Fa Kali-Chewmie .….….| 6 L i S * 4/24 a. ber. Kap. L 1. 88/44 | 1.4.10| _ do. K&-Komm. Vaubo obe C S T e D (Hyp.-Pfdb.S.10, t Ee do.64Pir,Lar.90 1/60| 15.6.12 viudoljbayu 1684,, 8) | S Rud. Karstadt...) 6) [11 | (203,25b | Ph.vtojentyai por- do. do. t.19,1.4.38/44 | 1.4.10| _ Serie 10,1.4.1946] 4 | 1,4,10| —_ B r L B8 1. 1. 1938/44 | 117 | —_ _ Maunesüann- do. 4% GIld-9.89 1,80| 1.4.10 „Guld. vier, Währ. |4 |1.4.10 Auj bericht. Kap. Karton Gr. Särchen| 6 A Ea s S M64 ivi arat do. do. 9.20, 2.1.34/44 | 1.1.7 | E L L B2PS, le de BE/A VErs@, F E öhren RA 1940 Jtal.Rent.in Lire| 3% | 1.1.7 ; 1 Pai do.Linoleum-Yoze C. W. Kemp Nachf.| 5 112 fa Porzellan A-G. .| 6 Li 171,75b [171,25b do. do.).22 1.11.34/4% | 1.5.11| do.- do. 28, 1. 10, 344% | 1,4.10 __ Dtsch. Schi ffs8pfdbr.- rovee As i; S do. amort.3,41.L.| 4 1.1.7 ] Tehuantepec®ational Berlin „A 6 11 164. E KeramagKer.Werte| g E Ms Rosig. Zucker-Raff.| 4 Le 2 E do. do, R.25, 2.1.8644 | 1.1.7 | T 1jch. V oba sudgtens Pren b Se Br Golde At Ee x | iat HigufeitGeraban 100/4%/1.4.10/107,6b ais Vexitan. Anl. 99 ÉL,4 Ag 60D LS V do. Hre I D L1 l F Klduner-Werte .….| 6 | 6 |17 11695þ [189k Nostoker Mahn u. do. do.vi. érw., Hypotheten-Vant : . Dl, \ W UBg. 4,1. 1. 4 el, _ _ ; : , 1K. Nr. 13 ; ; a, ver. Kap. C. H. Knorr …….|8/4| ® | 1.4 |322b E DHhléxiW...... +10] * FLIOl ZL s / Os 45 | 14.10/103,6b Gr | GA-Þ1b, Dieihe 2, Hypoth. - Pfand- do. A-Schiffspf. El 31,12.41/100/5 |1.4.10/ 105,6b vOE E ; A Un ors. E do. &piegeigias..| 7 U Ges ai S Gs,/21Y a. ber.W. / r La 9 do. «A4-P}.R.29 u. 1.1. 1932/4% | 14.10| - br, Em. 11, Erw., Ausg. 8. 1.4.1944]4% | 1.4.10} = 0. A 39,14, 44/1005 |1.4.10| des L esterr, Staatè- d g. abg. 4x do. Sleuizeugw.. ,| * L1 [f + Kocys-Udlernayu..| 6 1.1 i676 S erd.NüctfortyNchchzf.| g 1.1 11358 135b Lu. 2. Ét, 2.1.42/44 | 1.1.7 | _ Var ch0 0A s R Ban [1400 E A L R Io LT A947 Schap 14...) 4% | 1,17 þ Y E *4,444/1,506% |Koehlmann -Worte| 64) [19 | z de Rüctforth Wiv.| 0 | |110| 22 j do: do. dî. 80, 1.4,44|4% | 14.10| e do, Geek | 13,8 | -_ Gren aran : Me O OIANOE 1EUY IONRER 115 (categor. spec.) Ungar,-Gal.Verb.-B.,? R L 111 Kollmaru.Jourdän| 6 | 6 [15 | [158,5 tütgerawerte. .| 6% [1.1 | 169,5b B f 1685 . R. 31, 1.4. 4. —_ do; do, Vielhe-7-9, A L, , : P E LUlLiy. 1 —ck önigsbg. Lagerh.. S b . Kap. i a Ras S E Z 1. 10. 1986/4% | 1,4.10| ä E i Schuldverschreibungen. BUSIG h E eas o \„Vuld, öster, Währ.|s |1.8,9 do. Zelepy,uabel 7 | |L10 D A Fonéar L S 141,6b E AoP do. , 1.7. L nid a do, do, Reihe 10, . De 4 1,4.10| L ad g e 4, 411, 5 11,9,11| S T E s ¿ do. Tou-su.St1ei1z. I Eis _ Wachstuchwerte . L e e S A 2a Lie 1e | La = | = | da Emazara8 Q Jud rie uad Bantenck, | oiieia Gab R N e “dbkdacbert) | arastwer! bring j) * [14 e e = | R E N m eitun | 4 sar | Mil Sintherehnnis, c a da * vonv.RLR 4 | 1 E A Se 1 Fus lon los (E dia in s G . 6 E 080 bz 1 41088, unk. bis . . ., bzw. verst. tilgbar ab h A, o. do. ¡n K "4 1.5.11 t st. K. 1. 3. 38 abg. d. Caisse-Commune HZinsend i as 2 T p j Avr: : s m Sens 9 M L A 4% | 1.4.10 E18, 1945 4% |versch.| __ neen late Jb Í / Ae G f Mix u. Genest do. Silb.-N, l fl ls 1.4.10 gegenw. a. Vas. D. 7 2%, Pre = 400 L N O es : E Sal ase 2: é t ab pt Säch) iche Webstuhl s Ss 0D Mit Zinsberechnung. do, do. Vieihe 183, G do. Eni. 47, 1.7. 83, RAÆ 1940, 1.9.43/100/4%|1.8,9 | _—_ RA 1926, 1932,/102 Pte iieD 4 4 1.2.8 8„unverlosbar und verlosbar ab 1. 7. 1919, Didier-tweuie... ..| 6 1.1 160,266 |160%b W. Kret... : 11 as cet S GUR Dee Ce lLat 8 Leipziger Viepau1 1. 10. 1946] 4 | 1410| -- | -- gek. 1.3, 1942/44 | L117 | - _ Alktges.f.Kraftstoff- gef. 1.4. 1942| X |6 |1.4.10| as Anleihe 1988 .| 4 1.1.7 . Christian Uilerig .(| L1 f 166b [1 104,76b J} G. Rrouscröder ..| 4 11 |1132b 129b Sachtieben A.-G. f. RAÁ198T7. 2.1.1986}4. 1.1.7 | do. - do. dieihe 14, / do. Em. 50, 1. 4. 35 : anlagen 41, Mont Cen. Steint, Portugie1.3 Spez. ir,8.| «A y.Et i * 4/14 a, ber. Kay. Gebr. Krüger u. Co.| 7 L ie S Bergbau . 11 | Ls a 10. zu 4 | 1410| é gek. 1,8. 1942/44 | 14,10| == _— G G Ls 100/4 [1.8.9 /104,26B [104,2b vüibei eran, 100/5 A 104% Rumän Veußere h Ditizuaun veuygus i Kühltransit Hams- Bi 6% Abschl.-Div. E o.Gold-§ oui, 6, F 4 . }, XDL, . s . g F U. Gvabyei L See s burg Lit.B ...| 6 U E G ais alamander.,... 17 .1 |217b s i L v. 1984/44 | 1,8,9 | a Rbein. Hyp-V1.G1d. RA 88, 2. 1. 44/100/44/1.1.7 |106,76b [1056,76b 87, 1.2.1941/100/5 |1,2,8 (103 B S Loo E aa Deutsche und ausländische Aktien | 22 tau Bl ch L:10l277,26b [277,26b | g. Rupperabush u. Saladetturty .….... *| [Li #1810bB | 181,256 Hyp. PÞfdb.vieihe 2 do. R.A 40, 1.4.46/100/4%/1.4.10 106 106% do. RA 40, 1,7.45/100/4%/1.1.7 |106,5b 106,5b @ Es ‘verein, 2, ï 6 i * 44/, [16h a,ber.K. ; Sühne .........| g L1 +177, [f * 5,71/0,294 a. be- e rautjur1 & yp.-Bk, do Reibe 09 L Ü L r 2 N 0H 101/5 [1.4,10/105bG - [105,26b Neckar A.-G. K4 j Nente 08 ne Hs Bas da Au id d edtaen v j 68 179,5b San R ces | . „6, 0 , .... 4. _— _— 1, Ae A . . / , bi . G as | Pfandbriefe und Schuldverschxeib, ° old-Pfanbbriefe do. R. 10, 11,14, 16|4% | 11.7 | a do. do. 39, 1.7.45/100/5 [1.1.7 /108Ÿb 1 1941, 2. 6, 1945 /100/4 |1.5.11| 105b q8 EN mh pi, as Accumulat-Fabrik, * 1.1 1887b 887b Dresd. Vau- u. Zud.| v 1.1 t Ds s Ô (WUWniadEU 0 1.10/97b e von Hypothekenbanken, Vi,16, 1.1.198644 | 17 | -— , lw do. Rethe 12 1. 13/45 | 11.7 j D do. Umtausch d.7% Neckacwerke U.-G. Ungar. EStaats- : * 3,64/2,66 a.ber K, 20b 119b do. Gard. u. Spig.| 6 | 6 |1.,6 | _ Sarotti Schotolade | 6 L e L , do, g - B x ae Mee e E 2e 4 1.4.10| S A A I otiedersles Berga 100/5 |1.4.10| a Nente 1913***| 4% | 1.4.10 E E 0 1,1 1 Dürener Vietauw.| 6 ll E u. A 6/1 6 [17 | S Saxonia Portland- - i i t. 17, i. 1 42/4 LLT | -— _— 0. Vi, 18-25, 1.4.82/4% | 1,4.10| E ar ¿u led. Zeil |1 LTj Ge . }- 3. 4 A Ô Düsseld, Kammg. 4| 8 L1 | _— einricy Lanz .. X| * 1.1 ; Cement. pee 0 Tit, due dais q Mit Zinsberehnuug, do. do, Dî.181u,CrW,, do. R. 26-80,1.1.84|/4% | L147 | = nis do, Unitausch d.64 i bau #A 1936, i 0 Vi L 4 s Heinrich Kleyer.| 6 1.1 |157,265b |[188b S E DIORCID 4 L1 [12806 B [127% *4/1Y a. ber, Kap. 1+ 154,5B [7 154,28 Scéidemanbelz f unk. bis .. bzw n. rûckz. vor „,„» (n, v, v.) l. 1. 1944/45 | LL7 | -— - do. N. 31-84, 1.4.35/4% | 1,4,10| _ Mem ag; toe 2.1.1943/100/5 [1.1.7 | _ do. St.-R.1910 8 4 1.8.9 A.-G, f. Energie-, 1 Laurahutte 1. Liqu, 0 1.7 31%b 31%b Motard-Werke ..| 6 1.1 149bGr [146,5b bzw. verst. tilgbar ab „s do. do. Reihe 19, k do. 9. 35, 86 u. 39, bar zu jed. Zeit,/101 Preuß. Bergw, u. do Kron. Beni 44 | 1648 Wirtschaft...) 8 | 7 [1.7 160,76b |1604b Lederfabrit Heinr, Schering 6 L1 +170,5b 172,25b Bayer. Handelsb1.- 1. 10. 1945 4x 1.4.10| e 2.1.1936 4% 1.1.7 —_— aúlh spät. 1. 5. 1948/100 4% 1.6.11 =— 101,6b Hütten A 40, bot St N s 8% L L7 A.-G., sür Gas und 6b Knoy.…...... N| * 1.1 + A + N * Uuf bericht. Kap. G | d G.-Pf.N.1=6(fr.8§%) do. do. Dieihe 20, do. Reihe 37 u. 88, Aschaffenb. ell- L. 3. 1945/100/4%/1.3.9 |- _ do. Gold «A. 1, d : Elektr. Breslau. .| 2 1.1 v * 4/1 Y a. ber. Kap. Schiess U.-G. ....| g 1.1 |205,25b G |204,75b 1.9.33 bzw. 1.1.34 4 | L309 | s 1.1. 1946/4 | LLT | qw 1.4.1936/4% | 1.4.10| —_ toff R440, 1.3.45/100| 656/1.8,9/ |108b —_— ; di 20 aud 5 Mlexande rwer ens b 1.1 #189b Eisenb. - Vertehrs- Leips., Landtrajuv.| 6 14. 0ER Schlègel Scharpeuj.| 6 110 24 | do. do. N. 6 u. 7 | De I R do. Bethe 40, 2.1.87/44 | 1.1.7 | «S Bank f. Brau-Ind.| [6{/1.2,8 | n Rh.-Main-Donau do.do.er u1erZH| 8 Alg Kunstgisde Unis à hoio 166,6b mittel... A/8/2/ ® 11.4 +1663 [f 166,6b | Veopoldgrube.…..| 6 | [11 | a Schlésischy. Bergbau @ | (fr. 7% §), 1981|4% | ver|h.| - 1.10, 1946| 4 | 1410| = -_ do. RA Reihe 41, {+Buj.-Binssch. RA1040,1.10.44/1004 (1.4.10) S do. Grrenu ObA 4 | 1.5.11 ae e E aus * 6/1/64 a. ber. K. LindenerAtt.-Brau, 8 j 7 [1.10 S u. ginthütten N 0 | [11 | L do. do. N.1 (fr. 7%) do: do. Vieihe 22, 1. 10, 1942 4x 14.10| -—_- Nr. 13 f. 1940/41 gem. gel. Elettrigu.Liejerung| 6 1.1 bis Linde's Eismaschin.,| 9 1.1 |+ 174b +172dar do. do. St.-Pr. X 0 1.1 E E L 8. 1982/4% | 1.8.0 | avs tilgb. s. ied.Beit| 4 | 11,1 | s do. do. 9.42, 2.1.44 4 1.1.7 | o Basalt Gold. .…...| 6 11.1.7 [106 | Net, Un, E \ * i. K. Nr. 36, **® i, K. Nr. 62, mit Zertifikaten, Lenz u. N 8 1,1 |1716b @ T do. Werte Liegniy| * L * 4/1 § a. ber, Kap. do. VBgw. Beuthen] 4 1.1 /150,75b 149» R L L F U : R U O T E o uuvdia * * 12.1946/100/s (1.3.8 |100b@ | i. K. Nr. 22—23 u. 88 1f., + mit Zertifikaten, | Peseta. e-| 6 | |a.0h 182,6 * 64/1 4a, ber. K. i Gottfried Lindner.) s | [1,1 st216,5b (215,5b E E a8 | 6%),1.6.82 b3.1.1.88/4% | 1.6.12| 6 do. do. dî.44 u. 45, König - Ludwig 2. 5 |1.2. ifitat esellschaft „, L 1240b a do. WertSchlesien| 6 1.1 147,256 * |147,5b Lingner-Werte „..| g L aidós a do. do. Lit. 8...| 7 11| 1178,5b ; % ambuxg. 4 ypeVl 1:10, 1945/44 | 1.4.10 pa RA 1986,1.4.42, Nett arvest El i. K. Nr. 20—21 u, 86 ff., {4 mit Hertifikaten, | Ammendorf.Papier| 0 | s |1,7 124,760b 8 Elett.Lichtu.Kraft\| 71|7|17 | C. Loren .…....|'6%) |11 4 E as do, Portl.-Cemént| 6 [11 | 20 Y Bayer. Hyp.u.Vch).- Gd.-Hyp.-Pf.E.D, - do. do. R.46,2.1.46] 4 | 1.1.7 | «b D el, 1. 4. 1942/100/5-11.4,10 1066 104b RA 39, 1.7,1945/100/9 [1.1.7 |108,3b 108,3b t. K. Nr. 86—87 u. 102 ffff., 8 mit Zertifikaten, | Amperwerke Elekt.| 6 | 6 [17] vis Engelhardt Brauer.| 4 | 5 | 1.10 L * Auf bericht. Kap. * Abschl.-Div. A B Gold-Hyp-Psb 2.1.88, get.L 42148 | hLT | e N De dD N T LTAO) 4 LLTE I ie as do, 2.499,1.12.44/100/5 |1,6,12/1 tens Mae Mer j i. K. Nr. 28 u. Talon 88 i. K. Nr. 75 Anhaltische Kohlen- 180 EnzingerUnion-W.| 6 L1| 149,76b Löwenbrauerei« Hugo Scyneider ..| g L b ad aris A R.4-7(#.7§) 1.10.86 4% 14.10| que do. do, Emisj. F-K, Í do. RA-Kom. R. 9, - Ver werkßgesell- Uu.Stahl RA1936 100/5 1.4.10 104b ¿Ge N L, 7 2 f M Werle 04.5 oe] d 1.1 187,6b 6b Erdmannksdorfer Böhm. Brauhaus 6 | 6 |1.10| E Schöfferh.=- Vinding i Bayer. Landwirt- 8.1.1938, 1.7. 84, 1.7.1944/4X | 117 | \haft Hibernia RudaerSteintohl. Í lämtlih mit neuen Bogen der Caisse-Comm. do. Vorz.-A., höchste Flach8g.-Spinn..| 7 11 |186b 184,5b Á VBütgervräu, 1.: i | ; ihafts-Bk. Gold- 1,4.198614% vers. | E do. do. R.10,1.4.44/4X | 1,4.10| Or RA 89,1.7.1945/100/4%/1.1.7 |106b ¿j —_— RA 1940, 1.8.46/100/4%/1,.2.8 | 105,70d Div, 6§, kdb, 11547 6 1414| - i _—_ Erlangen - Vambg. , - Schönferh.Bfnd.Br.| 12 | * |1.10| S N | f Oup-Plbe, 30 A E A E ands E L GL [reg lui! dw [Stimme 6 | jj j ret] *| [ua t | ax eau Pt E Ao i; ) “b e « L 4% | 11.7 “ck Rhein.-Westt, Bdcr. & 1940, 1.8.46/100/4%|1.2,8 | -- . 2, ( assenburger- . ber.K, . werke. .| 5°) 11,1 auf verzcht. Kap. | : 06 S Save Laitcaaiie 1 L619 E do. do, Emission O E Gold-Hyp.-Psand- Braunkohl. Benzin \ 2. Kreis» und Stadtanleihen. M en»Braueret.| 8 | ® 1.10 t— q Cd ded. se 11 | e * Auf bericht. Kap. f 129,26b }} 180b Schönbucy Brauer.) 6 | * |1.10| A M Gold-Psdbr. Serie u. Erw., Emiss. P, briese Serie 6, 4, RA 40, 1.8.1946/100/5 |1,8,9 1100,0b ck Schle}. Bergw. u. Ohne Zinsberecuung. | * 64 a. ber. Kap. C0 Magdeburger Uug. § 6/14 a. ber, Kp. E: p: 86—112 (fr. 8%) 1, 10, 1948 bzw, 81.182. 80, bzw.1929/4% | 14.10 7? Ä do. 1938, Folge 1, j ütten A 40, do. Hel „U,Papier, Gas, j.: AUg. Gas) Schöuevéct Wietall .| 0 1.10/120b G 120» a L 10. 80, 88, 34,86. 1, 10, 1944/44 | L4.10| O7 | do. do. Serie 9, 17,/4%-| 1.1,7 1. 2. 1943/100/4%/1.2,8 [104,06 [10416 1 1. 1946/100/4%/1.1.7 |106%b - [106 Bucar. 88 tv. 1n.4| 4% | 1.6.18 h: Aschaffenburg. cob a [1606 Ukt: G. Dessau X| 4 11 | _ Schubert u. Salzer| 6 1.1 /202,75b 1[201,25b R Zl i baw, 1.1.8888 /86| do. do, Emisfion R, : s 81.12,81,bg.1.1,86 : do. 1988, Folge 2, Shluchjeewt. AG. do. 96 m. T. in 4| «X | 1.8.9 ellstoffwerke../ 6 1,1 160d a1 do. Veühlenwerle..| 8°) g*|1.10| An Schüchtermanu u. L y | 86, bzw. 1. 1. 1934. 1.10.1940) 4 | 1410| “. do. do. €.13,1.1.84|4% | 1.1.7 _ 2 1. 11. 1944/100/4%/1.6,11/104,9b 104,76b RA 39, 2. 5.1945/100)5 1,5,11 108,50b B -_ do. 98 m. T. in 4 4 117 Atla-Werke......| 8 1.1 [182,66 „6b Fahiberg - List ….| * e: Ä j * Auf bericht. Kap.| uremer-=Bvaum ..| [1.8 [4 146b {t G K E 0A 1985, bzw. 1.4.1986(4% | verj&.| è ae do. K&-Kommun,. do, do. Serie 16, Braunkohl.-Jnd. , . T, Augsbur E D * 3,807 Ÿ a.ber. Kap. Mälzerei Wrede .…| 6 o Saa 2 * 5,6/0,4 Ya.ber.Kap. Jx 4 E.1-2, 10-19 (fr.74) Serie 1-6, n.x.v; 81. 18. 1984/4% | 1,4.10| bu Bukunst 24 v9, Siemens uHalkte / Budapest14 abgst.*) 4X | 1.1.7 asMinensabrt,.0 8 14, alkénstein. Gard.| 6 | |11| _— Mannesinannrbhr.|.6 | [1.1 156,58 [155 Scyulthe1ss Pagen U: Li L 1.1982, 1.7.,1.10. i L 7. 1042/45 | L197 | do. do, S. 16, 1. u.| | 1, 12, 1944/100/6 |1,6,12/107,6b [107 und Siemenz- - Augsburg Brauerel G.Farbenindustr.| s | [1.1 |206,6b [2068 do. Borg.-Akt. ..| 64 [1.1 115,5b 11 yofer, j: Schulte « 419 ie e L IEN 4x | verie. 2. Erw., 1. 7. 36/4% | 1.1.7 | =- Ma f Casiellengo - Ab- Y Schuckértwerke | Danzig (Tabak- p dum Hasen .....| 5 | 81.10 _ 0D. Fein-Jute „Spinn..| « Lu p rie | ] Mansfeld A. -G. G h heiss-Brauere\ .| 5 1.9 |178b 1793b | S M Eer. 1. (fr. 6%) ; do. NA-Hyp. €.18, weht Gewerkscch. RA38, 1.8, 1944/100%/1,8.,9 | “__ Moñop,) 27 Xi.L| 6% | 1.4.10 | ; * pYa.bericht.Kap.| | Bergbau .….....| g s Gans riy Schulz jun. [4 11} E -A M4 “1.1 1982/4% | 1.6.10 Hannov.Bodentrd,- : 1,4, 1948/44 | 14,10) _ rg B7,1,7,1042/100/6 /1,1,7, 110 104d x eldmühle Papier.| 6 | 1,1 16008 |169b Martt» Wi Kühlhall/ 6 | [1.1 /162b 160b Schwabenbräu.…,.| 8 | |1.10| (eld «08 r. Vereinsbanl Bank Gold-Hyp,- do. dó, Serie 19, ; ; / } Chem.WerkeEssen Steint.Elekt.Essen Kopenhagen Stdt. t lten u. Guill. A| * 11 | /234b ‘Maschinenbau und Seidelu. Naumanu| s 1.1 2286 1 l l „Pfdbr.S.1-7 Pfandbr, Reihe 12, / 2.1.19456!/4% | 1.17 | -y d Steinkohle1937, i P RA 89, 1.5.1946/100/6 |1,5.11/107,9b 107168 1910-11 in M| 4 | 10.9.0 B Aabbii | Lex a. ber. Kap. _} VBahnbedarf A.-G. Fr. Seifferi u. Co.) 4) [1.1 F + i R 8 SL1S. 1048 4% Teri. o P 1, 10. 1902]4% | 1,4,.10| N do. . do. Eerie- 20. : 81. 12, 1942/100)6 1.1,7 |104,8b 104,75b do. 1895 in M| 3 | 1.1.7 adm, u, Ladewig h BS jord-Werte .….-| 0 1,1 /138,6b [138,5b vorm. Orenstein| * Auf bericht. Kap. 4! l da, Roid « Koilini | do Im L Los | M A E s R A Bd 7.108 al 1 P Ä 1987,1,6.45 10 || Baide, Masginbau| 6 :1 |162,76b [162,766 | Fraustadt Zuckers] 4| (1.9 |*— _ u, Koppel …....|\ 6 | [11 | _ Siegersdor) weræ| s | [111 I T4 N Serie 1 (fr. 64), i 88 bzw. L 7. 884% | 11.7 | -_ do. f.4-Kom. 1938 96, 1.7.1948/100/4%4/1.1,1 |' s _ RA 1987, 1.4: 48/1000 |1,4,10| M Lissab. 86 S. 1, 24] 4 | 1.1.7 Bala, alien, 0.) -- LIl 1 4b _| Friedrich8hlitte Bgb} 6 |1.10/ —_ do.Vorz.-Aktien.m. j Siemens „Glasind.| 7 Lll 220b M 24 j “1 L 1982|4% | 1.410| =— do.-R, 16—-17,-14. 1. 4 S, 8. 2. 4.1948]4% | 1,4,10| -_ Concordia Spinn, / E E [_¿ }Aug.ThyssenHütt, Basalt „Actten-Ges,|/ 0 144 toudeli - Gudtwre K LDip. für 194024 |11| M Siemen8u.HalsteA| 10 1.10/348,25b 346,26 I S | i V Ra Gon 9 G wri LR ee 4 | L117 | -_ do. dodo, 1941S.9, u, Web. BA 00, vóls Tagsy L E E 14S oi ie : 5 t K. 1. 1. a + S.11i.K 1.1.17. S. 24. K. DOs Pauli N | li U abrik t M Col s e * für Jahr do. Vorz.-All. 10| [1.10336.75b 1338/25h E i ; 1 i o. «86144 | 14.101 —_ 1. 10, 1948! 4! 11.7 | -— e 1. 6. 1945/1 «0,111 —— “e « RA3T1.12. 411,6, . 7. 17 m. n. Bog. I A s A y ¡M - Ser. 2. 31.12.1945/4% | 1.1.7 C Z + Auf berichtigtes Kapital, 4 Ayf horichtiqtes Kapital, + Auf berichtigtes Kapital. + Auf berichtigtes Kapital. N / 7 (T # j 6 Mj : ¡H j) - f L # l: J ; M h