1942 / 41 p. 5 (Deutscher Reichsanzeiger, Wed, 18 Feb 1942 18:00:01 GMT) scan diff

MEE T ———————_Ä——_—_—_—_—_—_—_—————_——————————————— Keutiger | Voriger a any | | Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger Heutiger | V Oftpr. R, E B Braun;chw.-Hann | Ur Mo, g0e | Heutiger | Voriger (fr. 103)|4% | 1.4.10 E Quai , Leipztger Hyp.-Blk. da ta E D 100 [2 | „Pee 8110018 | 14 ed-V Eee Vi nete u e ee .TU.6%|4% | 1.4.10| De E u m.12,15-17,nrv. 37,1.4. , do. do. R4-Pf.N.2/4% | 1.4:10| 25 S Le 20: E G 48 | 117 | _ 1.4.1984, 86,1.10. do. do A 4 HhL0 ns _ gek. 1. 4. 1942/1005 |1.4.10/104%b - [104 » E L 7 1, 11. 82/44 | 1.1.7 1984, 1. 1, 1986/44 | versch.| _ do. do. N26, L14544 | 11.7 | S V ME a1:30,06/100 105,5b “aas as m "Ra L A 1 n aas ,2.5.1943/100/5 1.5.11 «ms Unteilsheine zu 0% do. do, 27 (fr. 6D; Meckl. Hyp.uWech|.- di : DeT T 4% | 1,4.10| SE Deutsche Eisenw. ,

Bl esp : T do. do. 28 Fi Me y  L410 = S ELEd.Df Em. 45, do. do. R. 29 titgb 4 ee SEE Z Disde Erdöl RA OLRAN 10429

„f. Westpr.rittsch. BA A E N Sia ua E 1.1.1932, 1.4.1932 /4X |versch.| _ : Ot R 1.1043 che, Erdöl apier Æ Bee f. B| p. S1. |92b ps Dn 4M 4 1 L610 _ do. Em: 9,1118 N L LLT| E Sl Sl a E 4 | 1.4.10| _ 1938, 1. 8, 1944|100/4%]1.3.9 |106Lb 107%b ö E o. Emission 10 ß t :

Ove: lds. Liqu.- dds E 12. 41/4% | 1.1.7 | 1.11, n.r.b. 1.1.86 „On R le L “i L1,T —_ e Dtsch. Industriebk.

Die P T NLE| 1G N s Salt al S bzw. 1987|4x [veri | do.do. 1 ig.1.8, 4 | 117 | d P S

I, B D Dl D) v E n do. do. 40, 81.3. 46| 4 14:10 E = m L E as - # w dd. 09, tas 100/44/1-044/102,10 I

T RLCAEA é L gin 1.10. 1945/4% | 1.4.10| Fils . 39, tilgs- Bomm. landscha}tl. do. &4-Kom. 1936, do. do. Emission 14 us bar 1943—80. .|100/4% 103,9b Bes . , Südd. .. 1.5,11/103,9 103,9h

Gold.-Pfdbr.(fr.82) 4% | 1.4.10/108,6b Gr | 6 21, 18, 41 4X | 1.1.7 a E E R Or LST I R aus do. RA 40, 1.2.45/100/4%/1.2.8 |105,9b 105,9h

do.do. A.1u.2(fx. 76) 4% | 1.4.10/103,5b Gr | , 81.12.4 117 | _ do. do. Enission15, do. do. ê.7, 1.4.8 «Le Gas _

do. do. Ag. 1 (fr.60)|4% | 1.4.10 s 1.10. 1948| 4 | 1.4.10| _ da do M6, 1408 S E Eee

e s RAMS 1, y Deutsche Central L BESU R, E S Gc a1 106 EOROS

1945/4% | 1.1.7 E m. 18, 1.10.1946/4% | 1.4.10| is A Steinfohl, do. dv. do. Serie 2/4% | 1.1.7 | ENdentradtols dodo. Emission 16 | L O E RA 36,1.9.1941, do. do. do. eihe 1| 4 | 11.7 | - M ff On, 1. 10. 1948| 4 | L4.10| a : S wu gef. 1.8. 1942/1005 |1.3.9 | in Brod » Pfa: ddes do. K.4-Hypothek.- O P Op. BL R Pf, do. do. R.3,1.10.45/4% A E do. 39, 1.8.45/100/s |1.2.8 |108,25b | - Pfandbr, E s E u.Hp.-Bk, R. Pf. P I 4.10 =ck y 31.12. 29 (fr.64) [4% | 1.1.7 | N FIRnIDe e D, Eer. 4, 2.1.1942/4% | 1.1.7 | e v E Fahlberg, ListuCo.| -

do. Ag. 1—2 (fr.7%) [4% | L17 | 75 L os «l .1940/4% | 1.1.7 | _ do. do. Eerie 5, R Es 4% | versh.| _ RA 26, 1931 ¿./100/6 |1.4.10| =— _—

do. Ag.1—2 (fr.6%)|4% | 1.1.7 | S t N Mon 6, 2.1. 1946| 4 | 1.1.7 | S do. do. R.9. N 1,6.11| —_ J. G. Farbenind.

do. 0. KA-BDi.e 4K | LLT | do. do, Eniission 8, 4% | 1.4.10) S do. do. K4-üomm. E Su tmat-Sc, B + « do. M L f , . 1, 2.1.1942/4% | 1.1, ia uz roh i =S

de do, f ps0, n e EiG k [1a —. |— [ta dio Eea fab. zu jed. Be « | 1a |—| Msi

(r.0% Vtogg.-%fd.)| 4 | LLT | S e an 2.1. 1946| 4 | L117 | S Schuldv Reih L zu led, “geit 1106 |1.7. —— is do. Gold 944/44 | 1.1.7 | -_ Mecklenbg.- Etrelißy Ua O. do. A 39, 1,8.42/102/4%/1,2,8 108b 107,9b Säch). Ldw, Kreditv. I Pfdb - Hyp.- Hyp.Bk.Gd.-Hyp.- LOER 3. 29 4X | 117 | -- Feldmühle Papier Gd.-Krdbr. N.2A, do. R&-L A 44 | LL7T | 103, 6b Gr | Pfdbr. S. 1 u. 8, O e RA 1937, 1.8.43|100/5 [1.2.8 |106,25b ls de Wos R, A O E as Em. 11, L l 1048 4k | 1.1.7 A do. do. Reihe Ks e E O0 L NLR 00s (Q T 108,75 @ 4 tb,Vi2 A, l, -— u. Hypoth. - Vank, D, L 11. 1930 /4% | 1.5.11| ¿is dodo. Emission12, i 1.1.1932 bzw. 1986|/4% | L1.7 | L tilgb. zu jed. Beit] 4 | 1.5.11) _ Gelsenberg-Benz. Schle). Landich.GPf. do. bs oon, 4X | 1.4.10 a Meining. Hyp. -Bk. RA 1937, 1.3.43|100|5 |1,3.9 |105,2eb B |105,2b Ent. 1, 1. 4. 1930/4% | 1.4.10/103,5b Gr | Sidi eir Gd.-Pfb. Em. 3,8, Thüring. Ld.-Hup.- do. RA 40, 2.5.46 |100/4//1.5.11/1053b 105% A do. do.En!.2, 1.4.34 de. voni 4 | LLT| _ n. x. v. 1. 1. 1930 Bante ie-Bant f, Gelsenkirch. Bgw, (fr. 64) 4% | 1.17 | _— n A AL1048 bzw. 30. 6. 1981/44 | versh.| Üs Goldír. Weimar RA 1936, 2.1.43/100/5 [1.1.7 /105,1b 10558 do. do. Enm.2 (fr.76) 14% | 1.1.7 | _— do. do. Emission15 4 | 1.4.10/ as do. Emission 5, Gd.-Pfb, Serie 7, Gesj.f.elektr.Unters

do. do. &.4-Pf. E.3|4% | 1.1.7 | A Lo 1928 vb.|4% | 1.1.7 | E San nehmungR441,

do. do. do. Em. 4/4 | 1.17 | s do. do. Eniss 946/4% | 1.1.7 | 103,6b 6x | do. Emission 9, 11, t o Sei 4X | 1.1.7 | -_ 2. 1. 1945/1004 [1.1.7 | Een

do. do. #A-Pfdbr. Ae s Sa EE 4E —_ 12, n.x.v.1.1.1982, , A Th. Goldschmidt

(fr. 5% Viogg.-Þfb.)| 4 | 1.1.7 | —_ * 110.1946| 4 | 1.4.10 do. E isf M S T do. do. Serie 10 L F Görliger Waggon e A Mee 108,70

A 4.10| _ . Emission15,17, L N V Schlesw. - Holstein. do. do. Emission18, 18, N.r.Vv, 1.1, 1934 G bo E 4k | 1,4.10| ais RA 1941, 1.4.47|100/4%/1.4.10!107,75b _ ldsh.GPfbr.(f.10%)|4% | 1.1.7 | do.do E e ES e bzw. 1.7.1933 bzw. Ps 1982 Großtrastwert

do. do. Ausg. 1924/45 | 1.1.7 [103,5b Gr _— tilgb í Fed: Beit” 1, 7. 1934/4% | versh.| -—_ do. do Serie 14 44 | 1,1,7 n _._ Viannheim A

do. do. A.26 (jr.7%)|4% | 1.1.7 | Ms Olde do. Em. 22, tilgbar T Roe 1940, 1.4.1945 /102/5 |1,4.10| E

do. do, A.26 (fr.6%) [4 | 1.1.7 | 4 Gn E = ab 1936/4% | 1.4.10| A L N 4X | 1,4.10| = Gutehofsuungsh.

do. do. Ausg. 1927 1 1.1.7 [103,6b Gr | A i L q do. Em.23,25,nrv. a RA 1937, 1.8.43|100/5 |1,2.8 |107b

do. do. Uusg. 1930, fs Laa O E T S _ Wn S EiE 41 | versch.| E o: b E A 4X | 1.2.8 | —- do. A439.1.11.45|/100/5 |1.5.11/108,5b 108,25b

81. 12, 864% | 1.1.9 | = E 2A 0. -Pfandbr. A , 5 do. do. &4-Pfdbr. E L A 6s E A A T S -_ Em. 27, 1, 4.1942/4% | 1.4.10| =— e T o, E 1934/4% | 1,4.10| 2 Hackethal Draht do. do. RK4-Pidbr. R E L i -Kommun, do. do. Emiss. 29 4 Serie 17, ; RA 1941, 1.4.44/100/4%/1.4.10| Es En R O M O na _ n.17.v.1,1.1944/4% | L117 | E S 81. B. 1936/44 | 14.10) e Hambg. Elect.-2W. Ecle8wHols.Ldich, ‘ilgb N U do. do. Emiss. 80, ia l aab B41089,1.10.45 100(8 (1.4.10 - rdv.G.Pf. (fr.8%)|4% | 1.1.7 | =— éin S ‘1, S —__ 1.4. 1945/4 ü E R ch0 E) . _ _ 90. ,1.10.45/100/4%/1.4.10|

do, do, 1920,1.10.00 4% e h is a e e e E do. do. Cmiss. 31, 4 1 ada do. do. E Â lad Ga î E

o. do. (fL T)... 4% | T dn ¿094 0: Le Q ut - L A0d 41 17 | a - D, 1 A. _ ia A 1937, 1,4.42/100/5 |1.4.10/

do. do. 1931, 1.1.36 fn F410] abs s a a R AL do. do. Cmiss. 28, H A Hochofen - Lübect 104,5b

do: do, (0 R E L Uulg Ce Leit, tilgb. z. jed. Zeit| 4 | 1.4.10| En D oe U S 1944/4% | 1,4,10| Les RA 1940, 1.2.45/100]s |1.2.8 | f

L do, &A-Pfdbr. dodo En ou ss, 4 | 1.4.10| ats do.R.AKom.Eu.28, s N 2 s Hos AeG RA

(fr.0% Vi ogg.-Þid.) N is ls D M tse 1. r. V. 1.1. 1944/4 S e e LOe LvAO .10| dés _ 1940, 1. 3. 1944/1005 (1.3.9 |

L s: jed. Leit, do. do. Eniss. 32, A do. a BaaKoui Hoejch-KölnNeu- 107,2b Westf. Ld\ch. Gold- bs bi E E aa 4 | 1410| -_ 1.1 1945| 4 | L117 | J O. V S 4 | 1.6.11| e essen A 1937,

Pfdbr. (fr. 8)... 4% | 1.1.7 | tilgb. A do. do. Eniss. 34, UEIE 4 26, / ; 1,4. 1942/100/5 |1.4.10/104,75b 11043b

do. do. (fr. 6%) „../44 | 1.1.7 | 2 , GE L E tilgb. z. ied. Zeit| 4 | 1410| =— s gb. à. 1€D. 51.) 4 | 1,56.11| Zis Hüttenw, Siegetr-

Is do. RA-PR.114% | 11.7 | Es S eh ù S 4 | 14.10 —_ e I A land 84 1937,

o. do. A4 -P}t.N.2/41 n E E ‘ch, C „s Ÿ VP.s tilgb. gz. ied. Beit| 4 A E f L. 12. 1943/100/4%/1.6.12| do da E e E R Let on B val ls (fr.549iogg.-=Pid.)i 4 1 1.1. _ -— O aoA . Hyp.-Pfdbr, } P00. 939, 1.6.45 /100|5 |1.6.12/1 S A Do Do E 4 | 1.4.10 _ Reihe 2 (fr. 6 4), E R u ù do. A 40, 1.6.45 100/4%/1.6.12 dos 1076 8 Ohne Zinsberehnuüng. 81.12. 81,1 10. 88|4% | 1.1.7 ' do. R GEA Sd 4 1.4.10| uh Lo É R O 4% | ver|h.| _ do. R.Æ40,1.11.46/100/4 |1.5.11/1046b [104%b 128 04,1, Di / «Le —— . . «D, 9,324 4. —— Glo A e É F Kur- und Neumärtijche do. do. - R. 6 U. 7, do. Vi. 7, 2. 1. 84/4% L A F 1, 10, 84 bd. 1.1.85/44 | verih.| Jjeubeccku.Cie.Br. rittersch. &-Kom.Schuldv. 1. 10. 84, 1. 1. 86/4% | vers. _ do. M. 8, 1. 4: 854% | 1,4.10| E do. Em. 24-26, urv, HA 1938,1.8.43/100|4%/1.2.8 | =— 2 (Abfind.-Kom.-Schuldvjch. A va do. RAM-Pidb Ne do. B. 9, 1. 4. 864% | 1,4.10| E L. 1. 1936/4% | verich.| S a S bo a pf LIT| ail do. M. 10 u. Erw., do. tA-Pf.Eu.27, E è . VYeihe 9,14% | 1.4.10 A 30. 9. 1935/4 e E 1 4. 1942/4% | 1,4.10| L E 39,1.11.1945/100/5 [1.5.11 d) Stadt\chaften. O Wau E do. do. Emission28, glöcner-Werte | | 10906 (108 o. do. O L 30, 9, 1932|4% | 1.4.10 S u À 2. 1. 1944/4% | 11.7 | ci E 1936, 1.4.42/100/5 |1.4.10| 104,78b Mit Zinsberechnung. E L -_ do. Gold-som R.1,| o. do, - Eu. 80 0. A 39, 1.8.45/100|5 [1.2.8 | 109;256 B k. bis G Un 80. 9, 1982/4% | 1,4.10| A u. Erw., 1. 20. 1944/4% | 1.4.10) A Komm. Elektr.sW. unk. . . _«, bzw, verst. tilgbar ab ¿z» Reibe 8, 1.7. 1932, do do Em31,L146| 4 | L410). 2 Mart Hagen RA Berliner Ptandbr.- gef, 1, 4. 1942/4% | ver\ch.| A do. Void=dì, E. 23, 89S.1 u. 2, 1,8.48|100ls [1.8.0 1104,75b 2 Amt Gold-Pfdbr.|4% | 1.1.7 |103,6b Gr | do. EM-Komniun. Preuf. Cen11.Bod,- n, 1. V. 2. 1. 1935/4% | 1.4.10 2 König Wilhelm ? i is E“ V 444 1LT-| p - E Ce 4117| -— -_ Gold-Pfdbr.1924, do. &.A-A 0M, 29, ee Bergwerk o, Vieihe 1.4 | 117 | —_ | Mp a L 1. 1981/45 | 11. E z. L. 1944/44 | LLT | s Ausgabe 1985, Der S ba do du U Ae do. do, Emission 38,| 1.1. 1946/100|5 |1.4,10| =— L Berliner Goldstadt- Eer.26—29, 30.9. 1. 1. 82bsd, 1. 4.884% |versh.| -_ tilgb. 3. ied. Zeit| 4 | 1.4.10 _—_ jchaftsbriefe .…../4% | 1,4.10| “—- . bz.31. 12.29 bz.31/4% | versh.| a do. do. 28, 1. 10. 84/45 | 1,4.10| 7 Fried. Krupp K4- do. Eerie 80 u. 8381| reup. Centr. Bod.s \ Württb. Hp.-B.Gd.- Anl.36, 1.8.1942|100/4%,/1.2.8 /104%b 104 6 Preuß. Ztr. -Stadt- 81.8.1982/4% | versh.| -_ u, Pfdb. Bk. Gold- (Hyp.-Pfdb.S.10, do. RAÁ39,1.11.45|102 pi 1.0.11/10T/B |1074b ihafi Gold-Pfdbr. do. E.-38, 1. 1. 814% | 1.1.7 S Ada Hypoth. - Pfand- L. 1. 1988|4% | 1,1.7 Z S Reihe 5, 2.1.80/4% | 1.1.7 | 103,5b Gr do. S. 34, 1. 1. 88/4% | 1.4.10 s br. 6m. 1u. Erw., Krupp Treibstoff- do. do, Reihe 6, 10, do. S.-36, 1. 1. 84/4% | 1.4.10 i ; 1.10. 1985/4% | -1,4.10| R Dtsch. Schi fs8pfdbr.- wert RA-Anl., 2.1.1981 bzw.1932|4% | 1.17 | Ves do. S. 87, 2. 1. 385/4% | 1.1.7 | _— Preuß. Psdb1.-Vani Bk-Gd.-Schifisps. tilgb. 1941-47|100|5 |1.1,7 |1 e dee e E D L ho Ee E Gold - Hyp. - Ps. Aug. 4,1. 1.1982/4% | 11.7 | =— = 024d do. do. R.11,2.1.36/4% | 1.1.7 | =— 103,6b G x 2:1. 1986/44 | 1.4.10) _ Em.41, 80.8.1931, do. A-Schifspf. Leips. Bierbrauer. do. do. R.12,2.1.32/4% | 1.1.7 | s do. #A-Pfandbr. gek, 1.8. 1942/44 | 1,4.10| i Ausg. 8. 1-4.1944/4% | 1.4.1(]103,5b Gr | =— MRiebect #4 36, do. do. üt. 14 1.15, Eer. 40, 1. 4. 1944/44 | 1.4.10| = vis do. En1.42,81.83.83, do. do. Ag. 9, 2.1.46 E E L. 10. 1942|100|5 |1.4.10| = 1. 10. 82/44 | 1,4.10| R do. do. Eerie 41, get. 1.8. 1942/4% | 1.4.10| s Leopoldgrube do. do.R.18U.Erw., 1.7.1945/4% | 117 | ais do. En1.45,46,30.6. RA 1937, 2.1.48/100|5 |1.1,7 |1 1 do. do. Serie 4 b ì Et 5 [1.1.7 /105B -_ da, di R014 Á 4 rf E E 7 L10460! 4 F uo es Siv O co «4014. 4. —_— vis «A . « Le De 4 ver “ié ° 33|100/6 LLT | O i do. do. R.20, 2.1.84 |4% | 1.1.7 |108,6b Gr | E do. EN T L 88, j rrIO F Schuldverschreibungen

do. do.R.22,1.11.34/4% | 1.5.11] Ta erte 10,1.4.1946| 4 | 1,410) -__ get. 1. 8. 1942/44 | 117 | 103,6b a N Manuesmann-

do. do, R.25, 2.1.3644 | 1.1.1 | e T1jch, L ohnstätteus do. Cu, 50, 1. 4.35 . r a) Jndustrie un d Bank röhren WA 1940,

do. do.di.28u.ErWw., Hypotheten-Lan! gek. 1. 8. 1942/4% | 1,4.10| ZZ nien, 1, 4. 1946/100/4%/1.4.10/108b -_

1. 4. 36/45 | 1.4.10| 0 LA-4}:1b, Vi eibe 2, Mit Zinsberechnun ViansfeidBergbau 4

do. &4-Pi.di.20 u. x A 4k | 1.4.10| g. RA 81, 31.12.41|100|5 |1.4.10| L «U. 2. Er1v., 2.1.42/4% | 1.1.7 | 103,6b G r E O Nbein. Hyp-B1.Glid. unk: bis . ., bzw. verst. tilgba do. A 39, 1.4. 44/100/5 |1.4.10|

2 dO S Ds 45 | 1.4.10| E do bil f E 4% | 1.2.8 | _ E Actumulator. 6 wgs N E ns Maximilianshütte s 106,5 . do. R.81,1.4.44/4% | 1.4.10 —_ FUT bis 4, 81. 12. 26 “s Yas RA1941,i.7.1947 é _—

do. do. R.82.1.4.45| 4 | 1.4.10| E ÿ 1, 10. 1985/44 | 1,4.10| == _ do. Dieihe ö-9 4 Lis A 103,5b 6 x RA 1940, 1.9.48/100/4%/1.8,9. |106//b 108Lb 100/4 [1.1.7 107%

do. do. N. 33, 1.7.48| 4 | 1.1.7 üter uis o, do. Vieihe 10, do. 9. 10, 11, 14,15. E Metallgejellschast

1. 10. 1986/44 | 1,4,10| == % do. Neibe 19 1 18 2 e S Aktges.f.Kraftstoff- L ois (Ls/080% LAWH M E P, 4% | 1.4.10 E R. 17, 1. 10. 82/44 | 1410| Z S L U 100/4 |1.3.9 |1046B [104,5b R s S ( e) Sonstige. do, do. vieihe 12, | E D E r d L O Säch. Wt, : B e Lo db, land it Zi 1,10. 1945/44 | 14,10) - do. R. 31-84, 1.4.3542 | 14, A 88, 2. 1. 44/100/44/1.1.7 |10B,6b 105,5b j E ay Mit Zinsberehnung,. do, do. Dieihe 18, do. Di. 85, 86 U. 39, 4% | 1410| - do. RA 40, 1.4.46/100/44/1.4,10/107,25b |107,75b | Mix u. Genest Leipziger Meßamt 1. 10. 1946| 4 | 1410| E 2. 1. 1986/4% 7 / 1028: 19882, 108 RA 1937. 2.1.1936]4) A E | S do. do. dieie 14, do. Reihe 87 u. L T F Alg, Elektricität f 1.4. 1942| x lg , 1, 10, 1646 N RA 86, 1. 10.42 106,25 G Ge L Nes _ Ge prag t 4 | 1.4.10| __ 1.4.1996/4%4 | 1.4.10| ils do boBo L A 1.4,10 109, 105%b Mont Cen. Steint. . Fou O do. Neihe40, 2.1.87/4% | L171 | E B A H 1.1.7 |109,5bG [109,4b RA 36, 1. 10.42|100|5 |1.4.10| A Pfandbri 00 44 | 18,9 | __. do. A Vieilfe 41, o. Umtausch d.7 Vcülheim. Bergw. andbriefe und Schuldverschreib. 1.10. 1942'4% | 1.4.10| es D E R n RAÁ 31, 1.2.1941/100|5 |1.2.8 |103,25b |[103b von Hypothekenbanken, Frantfuri & yp.-Lk, do. do. dîì.42,2.1.44/4% | 1.1.7 | * do. A E Gs do. #4 40. 1.7.45 /100/4%|1.1.7 [1070 B —_ : : 7 Goid-Pfandbriefe do. do. 9.43,1.10.48 4% | 1.4.10| i Doll.-A.28;tilg- 4 Mit Zinsberechnung, R.16, 1.1.1936|4% | 11,7 | 2 E E bar zu jed. Zeit, 101 d E O unk. bis... bw n. rüda. vor «»,- (n, k, b,) M dn: Ln 4% do. do. R.46,2.1.46| 4 | LL7 | S Aitafenb. “dia 100/4%/1.5.11| Es Neclarwerte U,-G., 2 bzw. verst. tilgbar ab ,,„» do, do. Bi1Bu.Ctw,| T = _ do. do. R. 47,1.7.46| 4 | 1.17 | L o 1A di100l slLd,0J108eb : RA 1936, 1.10.40|100/5 |1.4.10/104,5b s

Bayer. Haudelsbt,- r Lo L do. RAA-Fom. R, 9, -1.3.45/100/ 6/1,8,9 ebG [1084b N N

G.-Pi.R.1-6(fr.6%), E L E gas v 1.7. 1944|/4% | 117 | pre a au A 1936,

1.9.88 b3Ww. 1.1.84|/4% | 1.8.0 | i O E u c (21,420 do. do. R. 10, 1.4.44/4% | 1.4,.10| 2 V aBintls, 61.2.8 | A 2,1.1948/1006 [11,7 | b

do. do. N. 6 u. 7 do. do. dieihe 20,| L __ do. do. R.11,1.746/ 4 | 1171| E Mr. 18 f. 1940/41 ere Verg l

(fr. 7% %), 1931|4% s Bo N ( i ¿ an 0, bo. ‘bo: R 1 (v.70, 4% | vers. E bele 21 4X | 1.1.7 | =— - i Basalt Gold... 6 11.1.7 | _- L. 8, 1945/100/4%/1.3,9 |106b 196b

L 8. 1982|4% A A E : old-Hyp.-Pfand- , y 8%),1.6.32 bz.1.1.38/4% | 1.,6.12| Ae fas *tilgb. s eihe 1 t eit| 4 | 1.1.7 e S 4k | 1.4,.10| -—- Äb O L640) RA1940,1.10.44/100/4 |1.4,10| ip b j 1, -— __ . do, Eerie9, 17,4% | 117 | _ ek, 1. 4, 1942/1005 104,25 thei

Bayer. H yp.u. V ch).- 81.12.81,b3.1.1.86 Ute He As S 1/5 |1,4,10/104,25b [104 Rhein, Braunt. u.

Bt. G 0d b p-i t o “e €.18,1.1.84/4% | L171 | L do. RA439,1.12.44/100/5 [1.6.12 106,6b Brifett M1940, (f.78),1.10.86/4% | L410| an an bux L o. do. Serie 15, Vergwerts ü 1.2.1946/100/5 |1.2,8 [109,1b 109h

/ i 5 Ÿ old, “o yp.-Pfdbr, 81. 12. 1984/4% | 1.4.10| _ N nis Rhein.-LW estj. Él.

Bayer. Landwirt- «mission D, F-k, ho. do, S, 46/1, 1. RA 89,1.7.1945/100/4%/1,1,7 |105%b |1 RA 89, 1.7.1945 1009 [1.1.7 (108d [10840b B, ihaft8-Vt. Gold- 2. 1. 1982, 1988 du r U Y A 4% | 111 | =—= “_ Gebr.Böhler &Co A 064 raun E ! Hyp.-Pfbr. di. 4 4.1986 s «Hyp. S.18, / h 1 j 1.Stahl 41936/1005 |1.4.10/1033b G aud 421 M E A S J R 4% |versch. |103,6b Gr | = 1,4. 1948/4% | 1.4,10| 2 RA 1940, 1.8.46/100/4%/1.2.8 |107,25b [107,4b RNudaerSteintohl, : E

% | L4, - , „C1 do. do. Eerie 19, * B B RA 1940, 1.8.46/100/4%/1.2,8 | _

Bayer. VLerein®ban! do. do. Enciffion 0 4 | LLT | m 2.1.1945/4% | L117 | _- H enan Ruyrgas kAM 89,

Gold-Pidbr. Eerie u. Erw., G P, do. ‘do. E erie 20, va e Stef 100/6 [1.3.9 |1094b 109%b L. 8. 1948|100/5 |1.2,8 |106 B 1058 B6— 112 (fr. 8 §), 5| 4 | 1,4,.10| - l :

L 10. 80, 88, 84,86, y L T A 4% | 1.4.10 do. 4-Kom. 1988 bn 1086: Bataa di 100/44/1.2.8 |104,25b /104,1b Schle}, Bergw. u.

bzw, 1. 1. 82,838,885, do. do. Emission R V E - S, 8, 1. 4. 1948/45 | 1.4,10| -ck A 1. 11. 1944/100 4%/1.5,11/105B 106 B ütten A 40,

B6, bzw. 1. 7. 1934, 1.10.1940| 4 | 1.4.10 do. do.do, 1941 S.9, Brauntohl.-Ind Ins 1. 1. 1946/100/4%/1.1,7 /108,5b 106%b 1935, bzw. 1.4.1935/4% | versch.| T do, &A-Kommun. L F 1. 10. 1948 4 | LLT| _ Butunst KA 89, GA iten R :

SENLAE (fr.74), Eerie 1-6, n.r.v. 1 19, 194411008 |1.6,.12|107b 107 , 2. 5,1945/100|5 |1.6.11| 2A 1936, 1, L "1937 4% | vers. ; A nzit E i Gra igepohenen. " Castellengo - Abs Siemens uHalßle

Eer. 1, 2 (fr. 6 §), S L ees wehr Gewerksc. C e

1.1 1982 - erie H

Saver, Borcinudant 4% | 1.4.10 pet Se 29 bzw,81.12.1982|4% |versch.| 103,5b Gr ate, Sia 2 Essen 100/5 [1.1.7 |104,25G [104,250b G | EAA38, 1.3.1944/100/4/%/1.8,9 |

a rer Pfandbr. Reihe 12, do. M 11, 11 2 | L410 | Steinkohle1887, Steink.Elett.Essen 12. 514% b de H . 1 Ae 4, 4. _— f : 5 Y de, og 20G A vers.| ü E 1982 4% 14.10| - do. N. 15, 22, 1, 1. O E 104eb G [104eb Q RA 39, 1.5.1945 /100|5 |1.8.11/107,75b |107,5b Eerie 1 (fr. 6%), 88 bzw. L 7. 88 4 1.1.7 E 1986 bz. 1987 4% 1.4.10 103,5b Gr Concorbia Bergb. c L ; - do. M,16-21, 1.1.88, Thur. Cleki1, Lief. 1, 1, 1982/4% | 1.4.10) - do. R, 16=-17, 1. 1. RA 88,1.7.1948/100/4%/1.1.7 [103,8b #103,8b : de do. 4 Kom, * 1984, 1. 1, 19B6|4% Ee S alons Concordia Spinn| | : Aue Thysenbüti, O J e er. 2, 81.12.194 171 vel ersch.| 1945144 | 11.7 1 do. R. 18, 1. 10, 864% itl Z 4 do. N. 28, 1. ‘1, 87 4 L117 | z V A abs 1937,1.12.48/100/5 |1,6.12/106,6b - [106,86 B 4 “n +11 r do. RA37.1.12,48/100144]1,6.121 104,66

‘cit 2A A

i r Ee

FEN tat cil reis Ü E M j

d ¿ 4, » %%, g f d wr Y D V a demie vie G Ti C r L Me E gE A2 FACAÁAZAA

pm S, E L Heuti B A eutiger | Voriger | Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger Unton Nÿ,Braun- | Moutiger | Vorigen | Heutiger | Voriger 1 toblen Kraftsto 3. Sonstige Anleihen. E E | Gebhard u. Co....] 6 | ® 1.1, 280,25b | Maschinfbr. But RA1937, 1.8.42 O E et 5 L1| * 4,1 Yaufber. Kap. x = DUGaE gef. 1. 8. 1942/100|5 |1,9.9 | = s hne Binsberechnung, s 89) Plula. ber & 11 #+ t Gebhardt u. Koenig N Wolf. «e 6 LEL —_ do. A440, 1.11.46/100/4%/1.5.11/107b 106Lb Chilenen Hyp. Gld.- zu /n&a.ber.K. Dtich.Schachtb.| 6 | |1.1 | fs arimilian3hütte | 8 | [110 -_ do. V z M Pfdbr. 12 in 4*| o |15.2.8 o. Motoren=-W, .| 1.1 /209b 208,260 | Gehe u. Co 4 11 | 128b M ER O L f L JerTD O | ee Universum Film Diniiche Kred.-Lers. I P Ber M6 | |11 123,28b |123b6G | G. Genshow u. Co,| 8,21 |1.1 119 |119b@ E T0 D Es RA 89, 1. 12. 48/100/4%/1,6.12/103,6eb G |1085b L n A 4 | 1.1.7 Bergb.-UG. Ewald, H R S E Paxtld.- N i ol ILIR 12D ui Sa i exit. Vewäss-Uml, | 1; K König Ludwig..|6k| |1.1 | = T S P Metallgesellschaft .| 6 | |1.10| ns Westfalen 440, Norwegis.Hypothb.| | Jul BergerTieibau o L OGED Ae c M Tui e tz Gern, Meyen po l. 9. 1946/100/4%|1.8,0 |108,8b |106,0b | per BST M NT,/ 0 L-1,7 e 17° +147bB |+1476B | Ges, f, elektr. Unter- / L ti itl ck a s! o . 7 e . ae. s __. @ Ver.J.-Utrn. V do. Uni A Hutsabrit. X 6 1.1 /163,5b —_ M e EUT BRae MIAG Müihlenb.X| * L a er.J.-Utrn. Viag o. Anrechtsheine 4 Berlin - Neuroder! U. Co.. i: Ges. f. el. * 5/0 au; ber. Kap RA 1986, 2.5.42 |44/1.5.11| _— in K. ö. W.|f.H.| p. St. Kunstanstalt 4 | 6 |1.7 [160.25b Untern, Aktienges.| 7 1,1 |231b 1929 .25b Mimosa E | Echwed. Hyp. 1878 V o g 1. , 150b Gildemeister u. Co.|8/1| ® (1.7 f + 5 et eg era] E L P D Ver.Obsc1. Hütten untdb. El., in 4| 4 | 1.1.7 c Mona O (1E TE. T E L atabbagtean. : S T E RA 40, 1. 10. 465/100/4%|1.4.10;106/b 106%b Ungar. Temes Vega do, lrt ceirh s Os GladbahWoll-nd.|/8/4 “L F { Mülheim Der, z E S E Ver. Stahlw. &4 do. Bod ard v4 Ada Fer Kap. | « Grabe 4 Spiegel K S 2 L S * Anleibe, 1. 5, 41/100/4%|1.5.11/106,76b s in Gulden ö. W.| 4 1.5.11 o. do St.-Pr, (14 ® [110] E Manufakt.Schalke| 8 | |1.,,| HAdITOR e eee ap D Er ri 2 do. do. i, Kr.| 85| 1.4.10 do 4A Da, Jer Ba, Glauziger Buer .| 6%| 5 [16 | Maar dg Ga ece cölax os F. Regul.-Pfdbr. ; B Ü 1.7 (213,26b [213,6b Alftayi eLranete! T%| T 1.10 as 1,6. 4%/1.5.11| i n è ; , * 5A A 160.LA (O10) D oe tg] |16a0 ma wam (o (7 U f (Rei | fo Cme et 7 s : i : (ess.sL, 1.1 S f Li | _ Wintershall L as e Veton- 11. Monierb, | 1.8 | 162,20 (F 162,20 EA S L) E E can 156,5b |166,5h e N B. E We A.& 1940, 1.8.45(100|6 1.8.9 |108%b 108,3b rechts\@. i. K. 15. 10, 19. ebe Doe R T Ï S 2 R 7 |7 (1.7 /178,25b |17676b Lit, O, inLign| Boden Aen. 8 110 TEb in Ca cfaoior ft, g 6 L Brn ias „A E [0D 1.7 ch -— auu. Knauer.| 8 1.1 ? M f ; e . El8w.| £ 1.1 /190b 1 Ohne Zinsberechnung. 4. Schuldverschreibungen. Brandeibg. Elekt.-, 192,6b G O ° 1.1 |{ 161b +4 161,6b T Tel E 1.1 F 4 Gaßss -W Ks E EEENA Auf bericht. Kap. Harpener Bergbau| a) Jndustrie. A 070 R E |89,76b S Textilw.| 6 1.10| —_ do. Sit N 6 1.1 |161,25b 1161,25b e Zusawverzins 4x* 1,7 |161b G 161,6 B Mit Zinsberecnung. „Hen, Braunsberg l e E = aD Lte. «s, 9 L '91,75b _ D Aa eEE 6 | 6 |1.4 148b dim o. Engl. Brunnen| 6 | 6 |1.10| —_ s E e See 2E o. Woll-u.Kamms G E e is Arbed (Acióries | do.zumFelsenkeller| d | 5 |1.10/ * E U garn-Ind. 8 | [1.1 /207,5b fs , 1942| 6] 1,4 E Dieunies) 26 rckz. Brauhaus Nürnb.X| 7 | 7 |1.10| is Fee LI } 83,6b „Nordsee“ Deutsche ++ Zujayverzinsung, 1. K. 2x. 12 u, Nr. 14 u. f 1942 in §|105/64*|1.1.7 Braunk. und Brikett Hochseefischerei.. 1.7 |158,5b G 168,26b 0 evtl. + Zusasdividende. * p%/%A S s/2| * (1.7 t + 208b Nordwesid. Fraîtw. 6 41.10 R (S 9 Ohne Zinsberehnung. Ohne Zinsberehnung. vrauma n, A y l E E 4 Gutes 8 l vi M NEU Werke 8 1.1 |220,75b fs Unllgem. Elektr. - Gej. do. Jute-Industrie| 8* 44 | i Sieda ethal Drabt-W.| 8 1.1 [282b 285b S. 4 1900, 1s. 1948| d | 1,7 | Haidar - Pajcha- * für % Jahr. Ballesch ‘Miaschinf. 6 14 aae 6b Omar ele Quer do. S erieb-8, 06-11 Hasen …. in 4|100|2%|1.4.10 Breitenbüurg. Port- p e Maschin]. 6 1.1 /155b G 156b G Wi DEaDE dea D B L Les rüdckz. 1988| 5 | 1.7 N 104%b Nybuitker Etein- land-Cement .….| 8 111 t F 1T6b B neger Gle « do. Teleph. u. d.abel iohlen 20 unt.25*|100/4%[1.8.9 Bremer Vulkan « i 8 | 61.7 1878 [187,28b 1912 13. 1948| 5 | 1,7 | _— * i. N. 1.3. 40. Echifibau. 8 L S Handelsgesellschaft e MOIIgEr Reus Eleftrizui. -Lieferung do. Wollkämmerei| 7 Li für Grundbesiß .| 0 11 Bauverein. ..| 0 141 “_ 1908, 1910, 1912, b) Verk Brennabor-V!erke | 8 1.10/196,26b |198b Q Harhurger Eisen u. E. S Peipêrs u. Cie. ...| 6 |11| ® _ va, do Mh 1-100 020 | s erkehr. Brown,Boveri U.C., Bronze 6p (a Les Mee A0 C ua o. do. 1914,13.1949, h (annheim 6 1,1 1780 1771,76b M S , Rg Ss Pittler Werktzeug- ¿ gek, 1, 7. 1942| 6 | 1.7 fs its Ohne Zinsberehnung. Bs E 6 1.1 |/159b 167b o * 1.1 +147, 5b |+147,5b M vid 9e 8 L1| dds aurahütte 19. rz. 60 6117 | uderus’\cche Eisen- ênér Bevabait aneta Vruds : E Die mit einer Notenztffer verjehenen Anleihen Wee I px [1.1 |146%b 46Lb E ite 4 L u 188,5b 188,5b maschinenwert .…| 6 1.1 164bB [161,76 6 j werden mit Zinsen gehandelt und zwar: Burbach-Kaliwerke .| 4 1.1 |/128,26bb #126,76b Heidenauer Papier 0 2 L =ck Pommersche Eijsen-) Treuhand f. Verkehr Mer St. | Ub 1.10/19. 21 11 19. 1, 1. 20. 4 1, 8, 20, | Lürgerl. Brauhaus, Heilmann u. Littni L gießerei... 8 | 61.1 [f + u. Ind., 1923 Uk. 30 1.11 | _— d 1. 1. 26, 6 1, 7. 25. ? L. 9. 90, 81, 8. 88. ®1. 8. 88 Dustetburg A 6/2| 6*|1.10/188,6b |190B Hein, C ORUE : f péaadio 1 B Auf deri, Kap. E luf bericht. j s 222b onarth Brauere1.|8/6| * |1. _—_ —_—_ Ae S ti [N04 Emil Busch Cxtisd. Heine u.Co.,Leipsig| 6 | 6 (1.8 [14þ (141,6 @ La bee Ri b) Verkehr. do. abgst.i.Gul1d.ÖWé?|5 1.5.11 Industrie .…….| 8 11 | N S Ore Pongs u. Zahn Text.| * | [1.1 |#{186,25b | do égscrGuid-óWiiht [1831 Busch - Jaeger - Lût- dess.u E Tore n Di: Mit Zinsberechnung, dnatol, Cisenb, S. 1 ee L |u6 B2obo OEU Ta O Srangulülen ,--| 6 [1A R l E 10200.4|24 1.4.10 Ene i 1,8 65.76 163% pildebrand, D 618/17 | i 4 O. Preuß .…...-| 0 L1| -_ RA iilgb. 3. ied.Keit| 4% 6 e 4 F do. S. 1 Uu. 2 2040 |24|1.4.10 s Hilgers A,-G. 8 1.1 2i5bGr [2106 Gr Preußengrube .…..| 6 11 | Z do. Scar: 408A |2% 1.4.10 L: mene aa 10 Ï 1.1 +170,75b |+ 170,6b o. Serie 8.....…...|/24/1.6.12 Sani, Pteaden . 1.1 |{ 162bQ [163A S UO A 8/2 * (1.7 +181 }184B | j . ber. K Ferdinand Ardb. 67t!|4 Cbactditens | Hochofenwt. Lübe 0 | |1.7 i Se ottenburger Z E Rabbethge u. , 1. Culd. öster. V ähr.|4 aan Hochtief A.-G . 8 14 d ies A: ‘Sl ndisde fes‘rerzins[. Werte 2 87 ar. C d: Ra0i 1231 g: © Chenie Palei g 1,10/132 B 1328 Hoechodim Neue}. E Ca Gee T T errocarilebdiat.De A 3gw.,1.: HveshAG| 6 | 6 [1.7 ¿rei : Die Notiz der ausländijchen Wertpapiere | Prior. Lien, abs. ix vol v é L Hofimann'sStärte- 164,5b 164,5b e S 12|* [1.10/271b üs isstt gemäß Bekanntmachung des Börsen- Sg S a E Chem.FabrGrünau| 5 11| = Babonlobe « Wie, E S Rath: eb: Waggon| 4 | 4 | 1.5 |201,5b6 | vorstandes vom 1. März 1937 vom gleichen ò Joieib. E ilb.§/4 [1.4.10 da, do. Lou Hevdeu 8 Ll le _— A Centrum .… A| 6 P O Spiun.| 6 E _- i22 T Le s jeichelbräu....... _— Tage ab eingestellt worden. Galig, C. Ludw. 90 67/4 [1.1.7 do PAbsl Div, U das Le Aoo EDrauerel e T I = —_ Reichelt - Metall- L E do. do. abgest. 8... [1.1.7 do. Prod. Pomuie- Par E Net Han A 1.1 |+162,5b |+ 162b „¿Qtanbensare! * e us a à rensdorf-Viilch| 0 1.10 s i 6 [24h a.bericht.Kap. 1. Staatsanleihen. gen D Ae A M 6 1.1 |160,6b Q /159,26b Mia oe Zieh Î N i O 150b J, ‘É diemeder S S + 167b 5 + . 1 ¡ud. Chillingwort E gas SED 2% r. K. Ohne Zinsberehnung. L i Preßs u/Stanzw, 7 11 198b C euer Rheinfelden Kraft.| 6 11| _— ¡ ¡ x emb.-Czern.stix.u.T Christoph u. Unniact| 7 S N C Be 137,5b Rhein. Brauntohlen Die mit einer Notenziffer versehenen Anleihen | Le, 4 |1.8,11 Comp. Hispano Am. F U n W. il Briteti g/4| * [1,4 |f224b Gr +218b werden mi! Zinsen gehandelt, und zwar: E Ee de Électric (Chade) Dar *4,8/2,4ha.ber.Kup.| (FAb1,6, 19, 216,19, 81719. 4 1, 10, 19, D ens Eer A—O} M + (80/1, j: Hüttenwerke |" le O T : G ï davs Z .S (4 1|— 1. 11.19, 81.12.19. 71,1,20. 81.82.80. es, do. Eer. Et h t i u Kayser U.-G. ..| 5 1.1 162,6b f do. Stahiwerte .….| 7 | 6*| 1,4 192,5b G |193b 91.38.20 101,6,26. 1115. 12,839, 18 1,1, 40, «, übg,, ld. 26 in §41 TRA |. nom100Pe| Pes s Abschl.-Div. 42 14 * b W 1.4.40. 16144. 4518.41, Lesierr, Sordwesib. I L U dic Ukas eini 7 Wesa. E M E rei G e ht [188 fi lassenbonds Zte Verab a T | |LL pibOr | Men t D yp, 1892 Concordia Vergbau/| 3 1 [10 G ‘2 221b 219%b Etettrizitätswerk 6 | 611.7 167,5 B 166,5b 20er Nr.241561 1. Guid, üsier. Währ. (5 |1.5,11 Concordia Spinn, Lags es Aiblsiztew tan S /169,75b [170b Ryeinmetall Borfig| 7j 1.1 166,56 165,6b bis 246560| 6 |1.1.14,7 E „Ung, E1aatbb u. Weberei| 6 1.1 |167,6þ |158,6b L RiébeceBrauere! : : do.der r.121561 n E1,0.W.Guid. “5 [1.0.11 Contin. Gummiw. | * 11 + 164,75b + 165B St.-Alt., 1x,Leipd. f I 6 |16.1.14.7 d E 1.6.11 * g/2%4,a. ber. Kap. i W. Jacobjen Á E z Brauerei Riebeck] 5 1.10| _— . (T, M ° S 4 0. dv. Vorz.*-Utt.A, bis 85650 mau zzertfilaten® J. U. John „....+-| 6 1.4 R, 1er Nr.1—20000| 6 |15.1.14.7 00, Cugünzungbnehi| N Gebr. Junghans .} b | 6 /1.4 ió1kb O Vinidab. au 118 6 Oa A S f 1.8.9 miu perinjualen*|y |1,8,0 Daimler-Venz.…..| 7% 1.1 |214,75b 1[214,25b A. Riebeck Montan| 4,s| ® |14 | éin i DT6,| 8% | 16.4.1 Abschl.-Div.. do.25000,12500D1| 4 15.11 Pitzen-Ppriejen gf : Den -Atlant.Tel. 2x L12298 |220,76h S g, D. diteveio E do. 2500, 500 Dr.| 4 | 1.5.11 1, Guld. dser. Q ähr.|4 [1.1.7 Deutsche Babcoct 1. E T E MP8 Sie fat ; E Ee E É. de Haën.... |6 1,1 169b 169b Griech, 44 Vion. 1 Lid 1.1.7 ; Wilcox. 8 | 6*| 1.10/220b K 1A ray, J Roddergrube, Brt.| # 1.1 f F do. 64 1881-84! 1,60| 1.1.7 Dîeichbg,Pard. Ub, Fs * Auf bericht. Kap. j F Ala Porge: an: Ll +141b |+141b *3%/2%% a.ber.Kap. do.64Pir.Lar.90| 1,60| 18.6.12 i.Guid, bsiex. ruyr,|4 (1.1.7 do, Contlinent. 6as 400, Roe A Ph. dtojentha: Por do. 44 Gld-9:.69 1,80| 1.4.10 diudolibayn 1684. 5 Desjau.….. 6 | 6 |1.4 /167,6b L Cacial E: i L-4 /199,5b 199,6b zellan,1. gene A 8% | 1.1.7 « Wuld. vsler.L:ähr.|4 |1,4,10 Do Gd TO L S S D Na B etn Cs S = E Porzellan A-G... .| 6 1.1 180,25b |1890b „amort.8,41.4/ 4 | 11,7 j ‘eute .N| S Mae L E Rosi. Zucter-Raf S ü V. exifan, Anl. 99 1.1.,4. Tehuantiepecdiaunonai E oa 4 L (m C. W, Kemp Nachj.| 5 1.12| S Mde Mahu f s 7d abg., 1.K. Nr. 13| d 7.,10' ubg. bu t b 11.7 do.Uinoleun-le L L 2 Le —_ Dhlerih.....««. 10| [1.10 _— do. 1904 abg. 4 | 1.6.12 do, abg. 100 æ *\6 [1.1.1 Berlin .…..... Nl & 1.1 (1686 G [168bG S .-/ 6 [6 (1.7 169,76b |169b * 4,571/1,429 a.b.K. Lestert" Eau do, abg. vas 117 do. Ailes Werte. .| ® L1 |f E Dr is aber.A. Ae (8 Ferd.RüctsorthNi.| s | (11 1386 Gr /135b (cae be Load.) 4 | 1,17 o abg. *44/1.1.7 ai ch2 S R Kochs Ädiernaym..| 6 Le U R R L Ee T B g e A. “. dieto, ütggerZWwerte... s do Goldrente Ungar.-Cal.Lerb.-V,? do. En zua. : Ei = 166 a Koehlmann « Worte 6% 11.9 | N * Auf bericht. Kap.| 1,1 PIGBAO. T IRTD E «a8 twiid.blier Bz. s [1a ‘aud | S 3 l 4 1.4.10 auf bex. Ka s f De - do Kroneur. 4 | versch. Vorarlberger 1884 §6 og Miber: ta 8 S E ua, o. onv.i.1.K.| 4 1.1.7 .Guld.óster. Währ.!4 [1.8.9 do. Teiepy. u.abel| 7 10 R 8 Ll | —_ Sächs. Textilmasch.- do. do. in K. 4 1611 do Tone Sleing, ® L 191b Kraftwer! Thüring. 8/1| * |1.4 | L Fabr. vorm. Rich. a R M a 0 {abo d, Gaise-Commzge Sit. uen, | Ga [ff Bara e 7 o | |11 109,75d 88d “M . al 1.2. s 1 St. = o. Wasjen- u. CULA : Sächsische Webstuh POBUGLEUE § unverlosbar und L al 1. 7. 1919. Wiunitiousjabr. .| 7 11 | e aua i. t 1.1 /149b 148,5b Schönherr ......| 6 |6 |14| 150,25h Unleihe 1938 . 1.1.7 Deutjcher Cijeuh...| | [L1 (+147 [f 146,76b | W. Kref... T1 (222b S Sacytleben A.»G. f. Portugiej.3.Spez. ir.B. R V! * 60% /%4 a. ber. K, t 146,75b Ge Co chröüder . 6 1.1 166,5bGr | Bergbau ..….... u 11| Gleis e nov An ® Didier=L erle... 6 1.1 /166b 166b Gebr tiger u. Co. 7 S 12 lian EuaR Me ar.Vionop.An ¿ e. Chrifiian LTierig ..| * ï i bitraní Ca s ar 166b G r Salamander. 7 1.1 217bG |[217b J T | uge Deutsche und ausländische Aktien | «4a ver, Kap. M 0 Ps le fia Salzdetiurty ..|®| (1.1 | 183,25 Fab än, vereinh ittmann deuyaus J. Küppersbusc E 8 5,71/0,29% a. ber Rente 03 1n44 j « Küppersbusch u. ‘icht. Kapital a 1. Judustrie. pte [uh aan b [ess [us sen s Eman a0: do. do. in 44 1.4 Accumulal-Fabrit, * 1,1 |889h 1889 B * 44/, 164 a.ber.K. j 0 jchinenjabrit....j 0 1.10/102b 100b Vgg Etaats-s * 8,64/2,66 a.ber K, do. Hittervuauerei| 7 [5%*1.10| J Sarotti Schotolade | 6 1.1 | tente 1918#*| 4% 1.4.10 Adlerhütien Gla8X| 0 1.1 |120,5b * Auf bericht. Kap. E " » : EE Saxonia Portland- do. do. 1914 }| 4% | 1.8.9 Adlerwerle vorm, : aid do. nber 12 1.1 F f uan S S Geme e a La 0 O aa 926 do. Goldr. i.fl {1 4 | 1.1.7 Heinrich Kleyer.| 6 1.1 “(164b 163,6b Dresd. Vause u.Jud.| 0 1.1 (66 G 6B + 4/1 a, ber. Kap 1.1 1+ 163,76b (F 168,76b | Scheidema e do. St.-R.19108| 4 | 1.8.9 A.-G.; f. Cnergie- ' do. Card. u. Spig.| 6 | 6 |1.6 144,76b [144,76b Laurahutle i. L1qU. E las P DTG Ee 1G 1.1 149,5b [149v do. Kron. Hient. 4 1,6.12 Wirts A Ee 8E Le 1603b 161,26b Dürener MBietalw.| 8 T.F —_ S Lederfabrit Heinr. 0 D 32,25b 33b Schering 6* E f 171,25b +7 172b do. St-9i,97i.K. 8% | 1.1.7 A.-G. sür Gas und N Düsjeld. Kammg. A| L | s Kno NIZS * Uuf bericht. Ka p. | | do. Gold - A, 1. d. Eleltr. Vreë#lau.…| L 1.1 |84%b „76b Dynaui1 A. viobel| 4 1,1 [180%b 180ÿb * 4/1 4a. ber. Kap. 1.1 |+140,25b [4+ 140bG | Shiess UsG. | 6 1.1 /205b 205h eij. Tor 25er S8 8 Alexanderwerkt ....| 6 1.1 /186b 186b Leipz. Landiraju. Schlegei Scharpeuj.| 6 | 6 |1.10/ g do.do.veru1erS8| 8 Alg. Kunstziide Unie Leopoldgrube 6 1.1 | __ Schlesijch. Bergbau) do. Grdent1.Ob.| 4 ! 1.5.11 Pertifilate. b 1.1 /150,6b |161b LindenerAtt.-Brau. y BL N u. inthuütten j 0 11 | «i he ad E R Allgem. Bauges. Eisenb. - Vertehrk- Liude's Cisuiaschin. Ae do. do. St-Pr. „0 1.1 | K. Nr. 36, #* i, K. Nr. 62, mit HZertifikaten, Lenz 1. Co... .| 8 1.1 /166b 166,7Bb mittel... N8/2| * [14 F + 166b B * 4/1 4 a. ber, Kap. L.1 4 172,5b |[+ 173,6b do. Bgw. Beuthen, 4 L1 |151,5b 152b . k. Kr. Nx. 22—83 u. Talon + mit Zertifikaten, do. Vorz.-Ant. .….|7/% Li * 64/1/¿% a. ber. K. \ Gottfried Lindnez.,| g: L do. A U. Vas 7 L1| | i. Kr. Nr. 20-—21 u. Tal it Zerti Allgemeine Eletkt.- Eletirigit.Liejerung| 6 T as 230,5b Linguer-Werte «1 2320 G . /229b Doe E E 7 1.1 [170,25b [170,5b L . Talon +F# mit Zertifikaten, | Geselischaft ……-.| 6 | |1.10/189,26b |187kb A Vrerts Au S 4. A D bi leren S E do Ll Sens, S K. Nr 28 u, Talon, 88 i. K: Nr. 76, Ammendorf. Papier 0 | s |1.7 181,266 [181,6eb B y 64 k/1%a. ber. K. * Auf bericht. Kay. h H E 2 Bao OMZRerE [t=1,| fämtlih mit neuen Bogen dex Catsse-Comm, O EClest.|‘6 | 6 [1,7 /201b do. LWerlE chlesien| 6 1.1 |156,25b [167%b Löwenbrauerei- É E et Di g* 1.1 Zis L d 6 r c é s L cie S ¡Gjl.=V1v.| 4. K. Nr 86—87 u 102 ff, £ mit Zertifikaten, O I i i S Glei Uran x Î E fie Vöyu. Brauhaus| 6 | 6 |1.10| Cas Hugo Scynuezde 8 1.1 347ebB |347b Ar do. »_ Bi ci! R „hbchsie EnzingerUniou-LW.,| 6 L1| i640 S@höhery. - Binding | 2 Div. 64, 1db. 1164| 6 L Erdmannsdorser D Ai S | . Kreis- und Stadtanleihen. do. do. o, Etimmr,| 6 11| _— Flachsg.-Spinn..| 7 1,1 |190b 191b M.K. Iextilwerte..| Ea Ge L Ei 10 321h r Oh Bee « t Erlangeu-- Vanbg. * Auf bericht Kap. j 4 E oon (f eru pt nap) | ne Zinsber è ien-Braueret.| 8 1.10] +— _— Vaumwollindusir,| * . —_ A dagdevurger Ug, E Dee Ee 3