1942 / 72 p. 5 (Deutscher Reichsanzeiger, Thu, 26 Mar 1942 18:00:00 GMT) scan diff

eilt Ble Dai N - Bi Ki 48 A A Zik 1 cid d Si ia R 2s ul As fa e E ZÎs ¿ : L LALAM (Se 4 V TE, : E Vai t é “Mali Î h T Hin E t E E S d! i b x dd e A ei u R E Fr. fee T Abd E R R L E uit A i d L E Bd O tian dn iti amter ¿ vid i o P ddn mb Lt bt i t L Z C E J R Heutiger | Voriger - Heutiger |- Voriger | Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger |Fanlgare] Dorigor | | x | Heutiger | Voriger | Heutigor | Voriger | Houtiger | Voriger E] Bora E L j e Bodencrd. Datumler Venz ; / A Gebhard u. Co....|.6 | *|11| _ Maschinfbr. B ¡kau s Pstpr. ldich. Gd.-Pj. Braunjchw.-Hann, Selpliger Hyp, Er. E Pi. Reihe 24, RA 37,1.4.1942, Union Rh.Braun- 3. Sonstige Anleihen, “Seit, E sf |L1| _ * 4,1 $aufber. Kap. R: Wolf... ...,| 6 Li | —_ x (fr. 10%) [4% | 1.4.10| —_ Hyp.-Bantk Gold- Gold-Pfandbriefe 1.1. 1942/4 1.4.10| __— gef. 1. 4. 1942/1005 (1.4.10 e fohlen Kraft\toff do. Elektr.-Werke | Li t —_ Gebhardt u. Koenig Marimzil1ianZ3hütte | 8 L1Òl E do. do. (fr. 8) |45 | 1.4.10 103,5bGr | - Pfbr.25, 81.10. 814k | 1.1.7 | ah Em.12,15-17,nrv. do. do. R.25, 1.1.44 d LLT | _ Dtsche. Cont. Gas A RA40,1.11.1946/100/44|1,5.11/107,4þ |107,7b Ohne Zinsberechnung, * 91/2), G a.ber.K : Dtsch.Schachtb.| 6 | |1.1 | E Mech. Web. Sorau.| 1 | |11| |158,8b do do. (r.7u.6%)|4% | 1.4.10 _ do. do. 26, 1..11. 31/45 | 1.17 | “s L 4.1934, 86,1.10. é do. do. R.26, 1.1.4544 | 1.1.7 | _ RA 37,2.5.1943|100/5 |1.5.11/1053b 105, : Chilenen Hyp. Gld.- dotoren-W. , 8 1.1 [207 [208,5b Gehe u. Co...) 4 1.1 /133Lb 134b do. do. Zittau... 6 |1,5 /144,5b 143,5b do. do. HA-PR2 41 | 1.4.10| V do. do. 27 (fr. 8%), 1904, L 1, 1006/4% | Veri.) b: do. do. R.27, 1.1.46/4% | 1.4.10| =— _ Deutsche Eisenw. : 04 75b Univerjum Film / Psdbr. 12 in 4*| 5 | 15.2.8 do. Splegelglasf. .| 4 Es Aan N G. Genschow Uu. Co.| 3,2 A4 Zk H. Meine>e 7 1.1 [175b eto do. do. do. Reihe 3| 4 | 1.4.10 _ i k 11. z 4x | LLT| _ do. do. R28 4147| 4 | LLT | S. E 87, 18, 45 100|/44/1.6.12! 104, RA 39, 1. 12. 13/100/4%/1.6.12|1044{b i Dinii@e âred.-Vers, 2. D D U L1 |163,25b E Germania Portld.- Bércite Mana ten L Lt E E 0. do. 27 (fr. 64), z e. A S Cement... 5 L1| _ etallgesellshaft G » Uniteillideue ¡us 1.11. 31/4 | L117 | _— Meckl. Hyp.uWecs.- p Be f 2a E 4 | 1410| A 1938, L. 3. 1944/100/4%/1.3.9 |105,5b 105%{b Ver. Elektrtz.-Wtk. Megxit. Belcáf. i M 4 Di Ver t: ¡AS. Ewald n 1.1 (182,75 @ [132,756 @ | GerreäbeimerGla8- Got Moveric: Co, Ostpr. idsch. Liqu.- 5 do. do. 28, 1. 2. 84/44 | 1.4.10| 2E Br.Gd.Pf: Em. 4,5, x |vers<.| _— do. R.Æ-Kommun. : Westfalen N.440, 10656 10656 n A 44 1.5.26 Jul. BergerTiefbau| 8 11 | hütte... B L1| —_ j. RobertMelchers| 6 11] is Pir. Westpr. rittsch. tR do. do. 29, 1. 2, 86/44 | LGI0, 7 S E M 1E 1| —_ Reihe 5, 1. 1.1945/4% | 1.1.7 | Dts. Industriebk. L. 9. 1946/100/44/1.8.9 „5 " Norwegisc. Sypothb, Bergmann Elettriz.| 7 L1 + 176b 17éb Ges. f. elektr. Ünter- s Mez A.-G. s ul e Papier - MÆ- Pfdbr. ix] v. Sl. dzs do. RA-Psdbr. 36, do. Em. 9, Ll. 1934 4x 1.1. do. do. R. 6, 1.1.47| 4 1.1.7 e —_—— RA 1936, tilgb. a | 1887 in Kr. 3K 1.1.7 Berlin-Gubenerc ne n “O Loewe MIA(G& Mühlenb. X * Li + 1866 G r +7 Unteilscheine zu 5%4| L 1D 4 4 S S E Ea iR do. do. R.7,ig.5.1.83.| 4 | 1.1,7 |— _- d RE v0 ‘tas i fa A E wid Ver 1088 Uo (Lia = 104%b Raab-Gras.Pr-A, **| 25/15.4.10 Hutfabrikt.....N6| |11| _ 1 Co.. i Ges. f, el. L gr 24k auf ber. Kp) j 1qU.s o. do. 39, 1, !1. 44/4 4, —_ _— ,„N,r.0. 1.1, E E , Ÿ - » LeD. «De j A utern, Aktienges.| 7 1.1 G G imoja.…... o... A Me BIE T Wade neus tA do. do. 40, 1.2.1946/4% | 1.1.7 | atur _ bzw. 1987/44 vers. bar 1943—350../100/44/1.5.11/104,25b /104,2bb : : do. e n E O Tender alie hai 148,28b Gie E f t. sls! [1E L L “Montecatini”. X| 8% 2 1dih. Pav.-M#-Psb,|t. 1] v. St.| R do. do. 40, 31.3. 46| 4 | 1.4.10 _— do. M L A 1 ul E Siüldd. Bodencred. do. A4 40, 1.2.45/100/44/1.2.8 |105,7b 105,76b Vex Oi Sitten E 105 Schwed. Sup. e Verl. Holz- Kontorl L1 t 1586 Ee D ®5, Gloha. ber. q: E : , Mühle Rüningen J 6 6 L ide cls Z do. &AÆ-Kou. 1936, e T : „-Pf.R.5,30.6.31/44 | 1.1.7 | Sa C Ps daes . St., - * r adba<Woll-Ind.| 8/4 LT t _- êlhetm. Bergw. . _ Irie e Pomm. and:canl. 91. 19. 44 I S M 17| -_ S E 1.4. 82/48 | 1.4.10| —_ Eisen-u. Hüttenw. 106 nee, Eriaés Sea s s i Las dis, ge * 5/2XY a.ber.Kap. C. Müller Gummi| 6 L1| _ Goid.-Pfdbr.(fr.84)|4% | 1.4.10| s do. do. 40, 31.12.45 T S ges L 7. 1946/44 | Ll. do. do. N. 8, 1.4.32/4% | 1.4.10| _ Köln .440,1.8.46/100/4%/1.2.8 /106,5b 3b Ver. Etahlw. &4- 106b m. Tal., in 4| 4 [1.4.10 ab 1. 1. 1943 L1 F t Élas- u. Spiegel- Mundlos....….....| 5 L1| -_ do.do. À.1u.2(fr.7%)|4% | 1.4.10| “—_ do. do. Emission15, do. do. N. 9,10, 1,4 Éleftrowerke U.G. Anleihe, 1. 5. 41/100/44/1.5.11} do. Bod -Kredit-Ps | du do. Kindl-Brauer.| 12 | ® | L10|t P Manufakt.Schalke| 8 Tw a do. do Ug 1 (fr.6%, 4 1.4.10 Sa T R Ie Rol e ltt bzw 1 11 1933 4% | vers<.| —_— RA 1937, 2.5:43|100 4% 1.5.11 104,5b 10 4,5b in Guld ö. W. 4 [1.5.11 * 4/2 $ a. ber. Kap. s Glauziger Buder .| 6X 5 |1,6 —_ —_— do. do. 4-Pi.S.1/ | Deutsche Ceniral- = | dd æÆ-Kommun. ö va do. &4-Pidbr.RN.2, Essener Steinkohl. f Vorarlbg.JUwerke 106%b do de” 1 gel 8/1410 do. do. St.-Pr. .|14| ® |L10t t Glüctauf « Brauerei| 7%| 7X 1.10| 31. 12. 1945/44 | 1.1.7 | e boden!reditGold- Em. 13, 1.10.1946/44 | 1,4,10/ 2.1. 1944/4k | 11.7 | S RA 39, 1.8.1945 /100|5 |1.2,8 108,56 [108,0b: RA1938,1.5.44/100/4%/1.5.11 T 075% do. NRegul.-Pidbr. L * 4/8 a. ber. Kap. Gebr. Goedhart .….| * 11 t +139,5bB | Natronzellstof u. do. o. do. Serie 2/44 | 11.7 | E Pfdbr. Emission 2, E i Et 4 | 1.4.10| - do. do. R.3,1.10.45/44 | 1.4.10| _ do #4 40, 1.8.46/100/4%|/1.2.8 |107,25b » in Gulden d. Wi 4 | 11410 do. Krait u. Licht * 41/,/9/,0Y a. ber. K. Papierfabriken.| 7 L1| _ do. do. do. dieihe 1| 4 | 1.1.7 | _— _ 1,10.1936/4% | 1,4.10| _- O T do. do, Reihe 4-6, Fahlberg, ListuCo. T E Z do. Spartassen-Htr. Gr. A/ 10 1.7 [2108 210 B Th, Gold <midt „.| 8 11 | |213,5b Neckarwerte .... N 4 [1 | i Prov. Sach1en 1d, T Mecklenburg. Kred.- 2. 1. bzw. 1.4.1946 /4% | vers<.| s «e D baid 100/6 [1.4.10 L Ls Olio Ae Oed 108,8b S. 1,2 in Kr.| 4 | 1.1.7 do. Maschinenbau 6 |6 1.7 186b Idee e 4A Daogon Ï e ad 176,5d Men Lea OEtUR Gold: s Pfandbr, Plandhr. ui: d: Bk. RA Pf do. do. R. 7, 1.5.46) 4 | 1.5.11) S j S s h s ® 4. N. 15. 8.37 ** Ohne Anrechts\>. i. K. 15. 10. 19. | L.BertholdMess.-L.| 6 1.1 | tamm-Aktien.… 7/1. Y . Au.B. inLigq,, 1.7 /103,5b G1 | 1.6. 1940/4% | LL7T | E (Hp Bt 4 c . R. 9,1.7.44 17 | —_ RA1928 + Legi- . 15,8. bne Anrehts\<. s w . .2 (1 154,26b [t 164 do. do. Vorz.-Akt.| 6 | 6 |1.7 | E RA per Stück. ..\oD| |17| 1344 do. rge (er H o S do. do, Emission 6, M L Mel: ESELE Ll Lat E timat.-Sch. B + "S atb G ps S E Sriioienifavier 16 1: [Lil H Norddeuts<. Eisw. s | |11| S do. ug. 1—2 (fr.6%)|4k | 1.1.7 | -— 1.10.1941/4% | 1,4.10| => E o, D 2 i od 4117| = N tilgb. zu jed. Zeit| 4 | 1.1.7 | _ Busaßverz., rz. 24 Ohne Ztinsberehuung. Gebr. Böhler & Co;| 5 11| Grün u. Bilfinger.| * 1.1 7+ 150,5b [F 153b do. Kabelwerke ….| 6* LL E 1+ 173b do. do. AÆ-Pf.R. ¿4% | 1.1.7 | —_ do. do. Emission s, do. do. K4-Komm 2E do. RA-Komm. zu jed. Zeit 1106 1.7. | b loB.1b 4. Schuldverschreibungen, Bohrisch Brauecei.| 8 1.10 Ée. * 23/24 a. ber.Kp. * Auf bericht. Kap. do. do. #Æ4-Pf.R.1| 4 | 1.17 | Ri 1.7.19/44 | LLT | - P oes Schuldv Reih. K.1, do. R.A 39, 1.8.42/102/4%/1.2.8 |107,75 108, Harpener Bergbau Boswau u. Knauer | 8 1.1 /1886G |190,5b Gruschwiß Textilw.| 6 1.10/176b do. Lederwerke .….| 6 1,1 |163b 162b do. do. RA- »Psudr do. do. Emission 9, S:1,2.1.1942/44 | 117 | Lei B81. 8. 1941/4X | 1.1.7 | _ Feldmühle Papier P RA 35, i. K. Nr. 7/44) 1.7 /161,5b 161,6b a) JFndustrie. Brandenba. Elekt.-. f Guano-Werke.…...| 0 1.1 |(89,25b |88,26b do. Steingutfaörik| 6 | 6 |14| 148,5b (fr.64Dtogg.-Pfd.)| 4 | L117 | _ Hue 4% | 1.1.7 |103,5bGr | d n do, N 4117| _ do. do. Reihe K2, E Le r 2 n Tis Eis F Snjagverzins: Mit Zinsberech @ Gas-u.Wasser-W.| 0 | 0 | 1,4 78 |86,756b B E. Gundlah .…....| 6 L1 | —_ do, Woll-LNazims ; do. Gold - Hyp.-| * E i 10.1943 4. - in 0. 1.3. 3. ! emens u. Halske insbere<hnun d . A. Günther u. Inh, ¿as 8 11 | —_ 2a Säch. Ldw. reditv Pfdbr. 6m. 10 44 | 1,1,7 /103,6b Gr | do. do. eiye K3 S j | RA 30 R. 1, 1942| 6 1.4 | h as e Bn 6 |*® 1.10 _ * voin N 0 L1| _ „Nordsee“ Deut che ? In Gd.-Krdbr. dî.2A, do. RA-Hyp.-Pfd. T T Seis tilgb. zu ied. Beit| 4 | 1,5.11| _ Gelsenberg -Benz. > + Bu ayverzinsung, 1. K. Ar. 12 u. Nr. 14 u. ff, | Arbed (Aciéries *48/ 15/40. ber. K. Ï Hochseefischerei..| 6 DT T 2 s { 1.10.31, gt. 1.4.42/4% | 1.4,10| —_ Em. 11, 2. 1. 1945/4% | 1,1,7 |103,6b@r | -<Î Ore Gd.-Hyp.- RA 1937, 1.3.43/100|/5 [1.3.9 |105,25b |[105b G Reunies) 26 r>z. bo Engl. Bären] 666 L110 = E Nordwestd. Kraftw.| 6 | 4*| L103 t H do. wo.-Pfb.N2 A E do. do. Emission12, Psdbr. S. 1 U. 8, Thürtng. Ld.-Hyp.- do. RA 40, 2,58.40/100/4%/1.5,11/106,5b 106,5b a 1942 in $/105/54*|1,1.7 do.zumFelsenkeller| 5 | 5 |1.10| _ * Auf bericht. Kap. A L 11. 1930/44 | 1.5.11| t v vi L410 D i: Mets, Kredit Vant, fr. Bant f. Gelsontixc, U able: |e 1% hler 106,0b Ohne Zinsberechnung. ° evtl. + Kulayvdividende. Brauhaus Nürnb.X| 7 | 7 |L10| _ E s NSU Werke ….., 8| [1,1 [219b 219b Schle¡.Laudich. GPf. o. do, Emission18 E / ; i; ¿k ia kr. Weimar, Roy Ene ' k. iket aberm. u. Gues| 8 11| _ E Ia E L 1980 4% | 1.4.10| —_ 2.1.1946/4% | 1.1.7 | _ 1.1.1932 bzw.1936/44 | 1.1.7 Gd.-Pf6. Serie 7, Ges.f.elektr.Unter- Ange, Etetté, ¿Gl Ohne Zinsbere<nung, Braun L elei * Tus E + 202,6b | Hacethal Draht-W.| 8 P N S Br do. do.Em2, 14:84 do. do.Emission14, „Bk 31. 12. 1931/4% | 1.1.7 | E nehmungR.441, J S. 4 1900, r. 1948| 3 | 1.7 | dus * 3%/%% a. ber. K Hageda 6 L1| OMZ Verein.Oft-u. P38 (fr. 8%) 144 | 1.1.7 S E 1.4.1946/4% | 1.4.10| _— BOOE e Mp s a do. do. Serie 9, 2. 1. 1946/1004 71.1.7 |105,25b 103b da. ‘Serie 6-8, 06-11, z Haidar, .Balibas Braun)\<w. A. G. f. Hallesche Mascinf. 6 L1 |157,6bB [1586 Qa Mitteldtsche. Zem. 6* 1.1 |{ 200,6b + 200b j do. do, Em.2 (fr.7%)|44 | 1.1.7 | do. do. Emission15, Æ D. L L 1930 81. 12. 1936/4% | 1.1.7 | _ Th. Goldschmidt rüdz. 1958| 6 | 1.7 | 103,25b Hafen... in 4/100/2%/1.4.10 Industriebeteilig,| 7 | 6*| 1,10 —. _ Hamburger E ine * Abschl.-Div. ; do. do. «Pf. €.8/45 | 1.1.7 | P 1.7.1946/4% | 1.1.7 |103,5b Gr E 30. 6. 1931/4% | vers%.| _ do. do. Serie 10,|‘ RA 1940, 1.2.46/100/5 |1.2,8 | 109,4b bo, Eelebi2 ic Al due Sie . Auf bericht. Kay, E 8 | 6 |1.7 1606 160b PD8nabrüd. Kupjer [8 da. do. do, Ém, 4) 4 | LLT | F E P H E 5 do. “Emission 5 : ba: Cut igl O as V A 1941, L447 |1004%|1.4.10| = 1912 T8. 1948) 6 | 1,7 | * tohlen 20 unt.26*|100|4%/1.8.0 do, Jute-Indusirie| 8°) [1.1 | _ Harburger ( éijen u. F u. Draht 8 8 [17 | L A do. do, A-Pfdbr. . do, , i vb. Ù Es do. do. Serie 12, , ns j * für % Jahr. ronze Ta ä _ _— D (fr. 5%Vèogg.-Pfb.)| 4 | 1.17 | S A S 4 | 1.410 De A 4X | 1.1.7 —_ A Or A L008 4X | 1.17 | s A ; Elektrizit. - Lieferung * 4 K. 1.3. 40, Breitendurg, Porte ; L is do. Gummi whönie . L1 t d L N . do, , o. do. , , 1910, 1912 | and-Cement …. . . S E Schiesw, « Hotgein, N ad Einiiis 1 u 41 L = m Ee 4% |vers@.| =— s 81. 3. 1993/44 | 14.10] _ E Sten, f r 100104 14:10 109,06 E t L 1942| 6 | 1.7 | S j b) Verkehr. Bremer Vulkan ae ZESITIEN Y 2 187,5b «Tilage e à wr las Mt: ldjh.GPfbr.(f.10%)/4% | 1.1.7 | E ion 1 è do, do, Serie 15, : / „13.1949 j Schiffbau... .«| 8 Ll _ edwig E ú _ _ Þ o oes 1,1 P L do. do. Ausg. "1924 44 | 117 | 103,5b Gr tilgb, d. jed. Beit, e 81. 7. 1933/4% | 1.9.8 | s RA 1937, 1.8.43/100/5 |1.2.8 105,70 105,8b do. do C 1942| s | 1.7 | _ Ohne Zinsberehuung. do. nta EcA 7 11| _ Heidenauter Papier| 0 11| Peipers u. Cie. ...| 6 L1 {i _ E : do. do, A.26 (fr.76)|4 | 1.1.7 eas _— Ï n aan 4 | 1410| =_— -_ dés T do. do. Serie 16, do. A439,1.11.45/100/5 [1.5.11 /108%b 108%b Brennabor-Werke | 8 | g |1.10/185d 187%b eilmann u. Littm. 6 1.1 |170A 171b S E 41417 is Dad En . do, A. 6%) 4 Bee S o. do.Em Pai i ie i . 8, 1934 i -_ -_ i -_ _ vetse ein,Lehmann u.C.| 8 11 | —_ ittler Werkzeug h p f <4 I fk 155 p L117 | _— tilgb. z. jed. Beit| 4 | 117 | =— MA s U M V, do. do. "Serie 17, M6 Mea Hacethal Draht Ranragnts A wie mit iner Notenith ih, E tee E A 6 1.1 |176,5b 176b Lie K 6 1383| _— maschinenfabrit | g L1 |*— _ [ J : do. do. Uukg. 1930, do &Æ-Kom.Em.7 Tue b 1936 x 10| _ 81. 8, 1936/4% | 1,4.10| _ RA 1941, 1.4:44/100/44/1.4,10| n 1 Ab 1. 10, 19, 21/11 19, 94, 1, 20, 4 L 8, 20, | I.Brüning u. Sohn| 6 1.1 |153eB | Pémmoor Ports Planeta*Druck- L 31. 12. 35/4X | 11.9 | S U, Erw., 2,1. 43/4X4 | L177 | =— tus 1 do. E n urv 44 | 1.4. do, do. Serie 19, Hambvg. Elect.sW., Treuhand f. Vertehr| &4 p.St. | 01.1. 26, 6 1. 7.95. * 1.9. 80.8 s, "1. 8. Buderu3'sche Eisen- land-Cement ...| 7 Li | -—_ _— maschinenwerk..| g L e s [E do. do. AÆ-Pfdbr./45 | 1.1.7 | —_ do. RA-Kommun. Î M A Sn L En 81. 8. 1937/44 | 14.10| S RA1939,1.10.45|100|5 |1.4.10| ars u. Ind., 1923 ut. 380| 6 | 1.11 | cs L s 9. 1 d, 88, °1. 8, 88, werte D 1.1 |/146,6b S Hess.u. Herkules-Br Pommersche Eisen- j do. do. W4-Pfdbr.| 4 | 1.1.7 | _ Em. 17, 2. 1. 1944 1.1.7 /102,6b @r | =- | 141,80 Da T ODO ag. [bers s == E. do. do. Serie 21, 2 do. R.440,1.10.46/100/4%/1.4.10/106,5b-@ |106,78b Albrechtsbahn # 5 [1.5.11 Burbach-Kaliwerke.| «4 | |11 |123,75b B |123,6b M Herkfule3brau.|10| ® |1.10| _ gießeret,.. 4. 6 [11 t + 160b E do. po, Enisionrs, M Lia dl L 81. 8. 1936/4% | 1,4,10| A Harpeuer Vergb. do. abgst.i.Gul big s (16.11 Bürgerl. Brauhaus, da, ber. Kap. * Auf bericht. Kap. C Schle8wHolst.Ldjch. cilgb, s. e Bes LLT| = A S "ho, Emisi, 29 29 Ba do. do. K4-Pidvr. vobofen Lübe 100/5 [1.4.10 /108b 104,76b b) Verkehr. a 2/4 [1.5.11 Insterburg 6/2| 6*| 1.101 _ Hildebrand, Mübl s | 8/17 | 107b Vinaris Brguexei. 8/6| * |1.10t t t Krdv.G.Pf. (fr.8%)/4% | 1.1.7 | E o. do, Emission 20, "nL 1944 He aid S. 22, 1. 4. 1944/4 10| _ o do. abgst.i.Guld.öWt2h4 |1.5. * Auf bericht. Kap. ilgers-A.-G. „.../ 8 11 | 13b 4/3 # a, ber. Kap. | f do. do. 1980,1.10,96 44 | 1.4.10 E tilgb. z. jed. Zeit L e S E E r L S nts Bed do. do. do. Ser.24, Bos RA 1940, 1.2.45 /100/5 |1.2,8 | _ Mit Ziunsberehnung. o.abgiiGui! S. f dés Emil Busch, Optiscp, ille-Werke .….…..| 10 1.1 + 171,75b t 171b Pongs u, Zahn Text.) * L T f do. do. (fr. T7). ,./44 | 1.1.7 E es do. do, Emission21, Lee Es 1945 4X | 1410| S 1.10. 1945| 4 | 1410| - Hoesch A.-G. R4 S, 2%/1.4.10 Industrie .……...| 8 11 | —_— Hindrichs-Aufferm.| 8/2| ® |1.7 { 177,26b #+ 176b *44/1,1$a.ber. Kap. | tj do. do. ros 1.1.3645 | 1.4.10| s tilgb. a. jed. Seit, i A do. do. Emiss. 31 ? do. do. do. Ser.27, o atN, 100/5 [1.8.9 /107ÿb 107,36 @ Berlin. Verteyrs-UG. u R |i08.3b do. S. 1 u. 2 20404/|24|1.4.10 Busch - Jaeger - Lü- M Goll Cubes Ï Ea v fmdaene 0 L le “u F 0E do. do. (fr. 64) .…..|4% | 1.1.7 E Sw 4. En I 948 s tilgb. zu jed. zeit Ee ab ba n B tilgb. z. ied.Beit] 4/ 1.10 s do. o) 408M 211.4. denscheid MetaUw.| 7 15| _— ochofenwk. Lübeck| 0 | 0 |1. _ ai rangmühlen „...| 6 11| -- / do. do. RA4-Pfdbr. 4 L iat: Euren S do. do, Emiss.38, c Sea t do. R ria Ls ria len s E E E: 104 6 De ggen S ; do. Serie 3... i 189 ByGidenwerla, 6 B S 1638 RolSabinmeuei 8 L.1 _ I. O, Preuß ......| 0 Ii 1158 L 5% Mogg.-Pfd. 1.1. _ S lab 4 i it s . 325, 1. 11. 46 T is vis 4. 4. REE oes<h-Köln Neuess. 44 Ld 8 iss G u E in E 1.4.10 Rees gers je: L ame 2A do. wt Ses 26, res Llttauw, Degen Ferdinand Nrdb. 8742/4 Cartonn. A . 1.1 (t154,60b G f D ma Lee 6 | 6 1.7 163,5b 1163,56 t}. Ldjch. Gold- Ï : L S i ilgb. z. led. Zt. L e is , E Guid. öster. Wäl g 0%/1%h a. ber. K. ofmann'sStärke- - | “Wide. (fr 4h | 111 | | tilgb, s. jed, Belt, a dn n Ot E E Je taa 1. 12, 1948/10/44 1,6,12/1045@ [1049p @ Ausländische festverzinsl. Werte | ».s7 zar. G- oto gi“ [194 Charlottenburger M ala [a I minidén, REY do. do. (fr. 64) .,./44 | 1.1.7 | _ 1K, 1.10. 1942 1.4.10 = _- 11195 4 | L117 | e _ WestdeutjheVoden- Hydrierwt. Pölig ; y i JerrocarilesNat.Viex. Wasserwerte. .¿,} 5 | 5 |1,10/128b 128,26 B Hohenlohe - Werke, Giesede .…...... 6 | 6 |17| e 1 do. do. &A4-Pf.9.1/44 | 1.1.7 | E Dt\ch. Geno). -Hyp.- do. do. Emiss. 34, A tredit Gold-Pfdbr. RA 1939, 1.6.45 /100|5 |1.6.12|107/b 107% __ Die Notiz der ausländtjichen Wertpapiere Prior. Lien, abg, 4% J. G. Chemie Basel j: Centrum ..N| 5 1,4 Radeberger Exports | j do. do. RA-Pi.R.2/4% | 1.17 | bens Bank Gold-Hyp.- U b. s. ied. Seit| 4 | 1410| _ Em. 9-12, 14, urv. do. RA 40, 1,6.45/100/44/1.6.12/106hv 1070b B 2 Börsen. rz. 1957 in $.... 54 vollgez:| 6 1.1 Holsten - Brauerei.| 8 | 7 |1.10| a balt ea) 12|* |L1o0t + 189,75b Fi do BIR Gr. R 4% | 1.4,10 do. do. Emiss. 85, j 1.1.81, 1.4, 1.7.82|4% | vers<.| _ dd. RA40,1.11.46/100/4 (1.5.11/105,20 [105,20 ist gemäß E des E Jraus Joje1b. Eilb.$/4 |1,4,10 do, 80 etnge... 6 | [11 Philipp Holamann| * | [1.1 # 155,26b + 156b a 1/244 a.ber.A. gz „Pfd. 1.1.7 | E 80. 971927 4.10| -_ .-Mä n „Fabr Gri Mir is —_ 4/1% a. ber. Kap. athgeber Waggo1 1 Pram s | (fr.54MRogg.-Vfd.)j 4 } do. do. R. 3 u. 5, tilgb. s. ied. Seit| 4 | 111 | =— - W L E L una L Jsenbe> ù.Cie.Br. dorstandes vom 1.-März 1937 vom gleiche Ca ate wh di p Par s s L 0% U SE Ne abg 4 L E U 4 Ohne Zinsberehnung. 31.12.31, 1. 10.33/4X | 1.1.7 | _ Sd Fobaiia dic Cu 4666 ürh! : RA 1988,1.8.48/100/4%/1.2,8 | - Tage ab eingestellt worden, do. do. abgest. $8... [1.1.7 do. Jnd. Gelsent..| * L1| _ sellshast ¿[44|4|14 146b Reichelbräu.…....| 6 | 6 |110| Ua do. do. R.6 U. 7, Gld. Hyp.-Pfdbr, B 1 1.19836|4% | vers<.| _ 4 z * 444 Ubschl.-Div. Huta Hoch- u. Tiefb | g 1.1 |208,76b 1209b Reichelt - Metall- Kur- und Neumärlijche 1. 10. 34, 1. 1. 86/4% | vers<.| _ Reihe 2 (fr. 8%) ? do. RA-Pf.Em,27 7 Kali-Chemie t Kaschau-Oderb. 89, 91 do. Prod. Pommes- Lorenz Hutschen- : <hraubenfabrik. .| o L1 t t en D Lane, ¡ do. M B, Rae webt - 31.3. 193114% | 1.410| iw 1. 4. 1942|4% | 1,4.10| Zis a L 100/5 |1.5.11| _ 1. Staatsanleihen. in 1jchech. Währ.|4 |1.1,7 Run 0 1.10/106b Br E s ider e Er 4/6 1.7 /137,5b [1353b Ln a.bericit Kap. t + (Abtind.-Kom.-Schuldvich.) s Drs . 1. pre E A 1 p ZE j 5 ners ; do. Werke UlbertX| 6 ; _ 159,75b ttenwerke C. W. Heineder T fes * } do. do. eihe 9,/44 | 14.10 _ u O e S P do, do. B w| uus S g f 1986, 14.48/100/5 14.10 104,9b . lig Ohne Zinsbere<hnuug. Leub.-Czern.si)r.m,T Rud. Chillingworth L : Bier Lelos Y S 8/1,24 a. ber. S s . 4. a 1A s \ E 0. RA 39, L. 5 [12.8 | j l. Guld. öster. W reß- u. Stanzw. .1 /200b |-00b Niederschöneweide Rheinfelden Kra 1| 2 Ú d) Stadt\schaften. do. do. Nieihe 10, 25 QEE L 2 B 4 E 0 e X ine Aa A 4% | L4.10| Es Kommu. Élektr.-W. Die mit einer Notenziffer oerjehenen Anleihen tes S Ee 4 [1.0.11 arritioe u. Unucac Î Lis _ _ j: Hüttenwerke Meine M 6j 1 ; Lee U E ¿e do. R. 10 u. Erw f ; do. do. Ém.81,1.1.46 14.10 _ Mark Hagen 4 iverden mi! Zinsen gehandelt, und zwar: LGuid.österr.Wäyr.|4 [1,511 Comp. Hispano Am. Kayjer U.-G. „..| 5 LI a Bs 1 Bell ats 8/4/ * 1,4 (0 217,75b + 217,6b Miî Zinsbere<hnung. e Ao E 80. 9. 1935/4% | L4.10| ais da, de. Em. 26 L 89 S,1 U. 2, 1.9,43/4005 |1,3.9 | 106,8b 1 Ab’1. 5. 19, 91.6, 19; 81,419, 41.10.19. | de Électric (Chade) * 4,8/2,4%a.ber.Kap.| unk. bis ., bzw verst. tilgbar ad ¿»9 Ce E Ü lera a do. Reihe 2 (fr. 7%), L tilgb. zu jed. Zeit| 4 | 1,1.71| _ N éssen Beegwöbt|: E D1.11.198 91.18.19. 1.1.0. 12.0. e L L ae A M oe au Spinnotaladsab, Ee 186b 6 A Berliner Pjandbr.- | do. AE-onmus, i L Ee Ben 4X | 1.4.10| Es E B t E s 2 usgabe 1935,|°? | P 5 0% od 874 9 1. 3.20, 301,6, 26. 1115. 19.839. 181, 1.0, At ; do. Ser. Et “4 L 6 Ilse Bergbau ..| 7 1.1 |+ 210b 209,75b do. Stahlwerke .…| 7 | 7 | 14 |188%b 188,25b Ami Gold-Pfdbr./44 } 1.1.7 /103,6b r | Reihe 6, 2.1.1945 LET S E 80. 9. 1982/4% | 14.10| t dib do: KA«SomE as 11, 1946/1005 1.4.10] »=— : 108,60 310 M14 L 8 4L } Oesterr. Nordwestb, i tR41. Hom100Be| Pes do. do. Genußsc.| 7 1.1 +176,25b + 175%0 | Rheinisch - Westfäl. do. R4-Pf.erw.S.A/44 ] 1.171 | rei Teut1che Hyp.-Bank i : iz» 2. 1. 1944 1117| cs j ; z j r,*A, i G. ö. W845 1:90) 1 * 22,5 Pes.+ 40Pes., Industriew. Plaueu| s 1.1 41 180b G r Kaltwerkfe ......| ¿[4114| —_ do. do. öeihe 1.4 } 1.17 | a Berlin Gold -Pf. 7 op g do. do. Emission 33 d Fried. Krupp K4-| i jet a Bulgarisch. Gold-| {a do. do, L, B (Clbet.)52 | + 4,0 Pes. + 8 Pes. Jienbec u. Cie. Br. 5 | 5 |1.10| Lie Rheinisch » Westfäl. Ï | Ser.26—29, 30. 9. Preuß. Centr.Bod.- ¡0 tilgb. s. ied. Beit| 4 | 1.4.10] a Anl.36, 1.8.1942/100/4%/1.2.8 ‘/10466 [1045b 6 f Yp. 1892| l. Guid. öster, Währ.15 |1,5,1x in Kassenbonds Elektrizitätswerk] g | g 11,7 |177,76b |177%b j Berliner Goldstadt- bz.81.12.29b3.31/4%4 | versh.| - Gold-Pfdbr.1924, a s Hp.-B.Gd.- do. RA39,1.11.45/102/44/1.5.11/1086 108h: 20er Nr.241561 H !] Oesterr.-Uug. Staatsb Concordia Vergbau| 8 1.1 /110bB |110,5b Rheinmetall Borsig| 7 L1 |166,75b |167b Ï IMETERD Fe S L GLO e E de Senie 0 n Bas _ 1. 1 1981 4X | 117 | _ Drr 9 &.10 | : bis 246560 6 |18.1.14,7 | Gd.S1,2(1.G.Wud. 25 [1,511 Concordia Spinn, W. Jacobsen... | 0 0 |18| L Riebe>-Brauerei Iz (M Preuß. Str. -«Etadt- do. S L az E S Z do. do. 1926 1. 27, “s L 1 1983|4% | 1.1.7 | E Arad E L na N 6 |15,1,14.7 0, Sat 4 [1.5.11 Contin A ae s H t 180.76b Lien “r Aataes 2 4 6 l 150,5b iy Ae nei Mute j E L . . » 4, 4, 01 Le S s) o e 11D F i 2,44 0. a 1+1 k, E 1.1 V o. G 5 B L100 —_— p / | 14 ie E T4 o S: i i E 94 ¡ li Ps E ay 0d Ed d G A d A E 103,5b Qr <. Schifföpfdbr. tilgb. 1941-47/100|s [1.1.7 |104,76b g do, N Len ; mu zzertifiiaten 4 3 [1,39 * g3/25hüu. ber. Kap. : s do. do. Vor E 5 B 8 , U E o. E. 36, 1. 1. 4.10) E , N B ; è } do. Crganzungsne 1 ; öchste Div. f, BUE do. do. Reihe 6, 10, do. S. 37, 2. 1. 85/44 | 1.1.7 | _= Preuß, Centr. Bod.- PPt-Gd.e <ifiapf. Li im ian Leipz. Bierbrauer. «uy, ler Nr.1—20000| 6 |15.1,14.7 s | in O 3 11,9,0 E zu 112% 6 | 8 [uol i e 0 H E: m B O u, Pfdb. Bk, Gold- Ai La: L L iebe R486) Jf Egyptischegar.1.4] 8 | 1.8.9 i | Datmler-Benz.. X| 74 |1.1 187,200 [1865b A. Riebe> Montan| ¿s| ® | 14 - | M 1s 2A d Ho Á es is s. S U Es 4X | 1.4.10| _ 6 ypotb. - Pfand- m T &| Lir de Es L 10, 1942/100/5:|1.4.10 f us SIOOR IVEOa A q log 8 |} Piljen-Priejen 8d Dema ariagi tee 8 1.1 |220b [2210 a breite h ? 11 $ F * 4,8% Abschl.-Div. 61 Es E N Er o. ffe L 7 \ “h nd Leopoldgrube i E 2 6 , S fi LMED L Guld. öster, Währ, DeutsG-Utlaat.Tel.| 2 L1 | _ * 4/24 a. ber. Kap. D. Riedet- | z 1 do. dv. R.12,2.1.382/44 | 1.1.7 103,6bGr } Eer. 40, 1. 4. 1944/44 | 1.4.10 ex L 6 4% | 1410| _ do, O. A 0/3140) M L I : RA 1937, 2.1.43|100/5 |1.1.7 1066 G [108/206 do.:2500, 500 Sr 4- 1.5.11 6/4 111,7 Deutsche Vabcoct Uu. Kahla Porzeuanf.| * | |1,1 +135,5b +135,5b P uhe habn. 6) [11 1656 164,786 j A do. do, R. 14 u.15, do. do. Eerie 41, l ci Lüdenscheid Met: | “E t 2 E oe B Sriech. «Mon. 1,95) 1.1.7 Reichbg.Pard. Silb, go Wilcox. “+--*] 8 | L10t t 176b a * 44 a, ber. Kap. Roddergruve, Brt.| s L t + î E L 10.82/44 |/ 1.410 fe 1.7. 1945/4% | 117 | M L RA 1927 1988/1006 1.17 | 7 h, a gd 54 1881-841 1,60/* 1.1.7, 1.Guld, öster. Währ. |4 |1,1.7 * Uuf bericht. Kap. Kali-Cyemie .…...| 6 1.1 187,756 t. *3%/2%% a.ber.Kap. O do. do.R.18u.Erw., t do. do. Serie 42, Rbein. Hyp-Bt.Gld. p a Er E 4 ba do.54Pir.Lar.90!!| 1,60| 15.6,12 2 { | Nudoljbayu, 1584. pla do, Continent. Gas Rud. Karstadt .….| 64. |1.1 |2030 /203b Py. Rojentya1 Por- 4 S M M D Ÿ Le pu dana N E d ass 14.10 p © «Pfdb. Keihe2 q Schuldverschreibungen. Manneksmann- E A do. 42 Gidayt.8910 O S 7 | i Guld. duEr.Währ.|4 |1.4.10 Desjau.….......| 6 | 6 | 1,4 |165,5b 160Lb Sen 6 L1 ius E z¿ellan,j¡..Ro enua TAM! le +4. gas ad - e Ö 1940, P h d a E 1. E ; Bt S a Keup Nachf. R ki Lik „G... —_— —— [ da, es As L124 4 L611 t 2 R M el E e do Boie f p Lite S ; > a) J ndu st rie und B a R k en, O L 1946/100/4%/1.4.10/107,6b:. 1008: - : ah e 6 4 LEN TehuantépecNätionai N do. Kavetwerte N G 5 iamqus E KeramagKer.Werte ; A9 —-_ its oie Buter-Ra 1 s _— —_— B E S r C S i; t j « 17 | arts : Vian3feidVergbau P R M ; Lee abg. 800 5, Uuf bericht. Kap. Klöcfner-Werte .…| 6 | 6 |1.7 |167,75b _ Rostocker Mahn u. y i | | s n. LTIe ä LMAL E E T Sican do, Neive 1s i 18 4 E is -/103,6b Qr Mit Zinsberé<hnung, RA 37, 31.12.41/100|5 |1/4.10/104/60* P t „aba, cus a2 e a do, abg? 100 See Han A R Ra LED C. L RUE E A 8/44 ® |L4 | En E 10| * l110t —- d A c e f i . 1.4, 44 1.4. _1000h-- 6 4 avg, 1,6, j * aba. - : een iu eee N d ’/3/“/24a.der.K. ; ® 4, b d ¡4 L 4.36/44 | L4.10| =— _ 1 1:1932/4% | 1,4.10| =— - Is: Rie 10.0244 A 160 103,5b Qr M unk. dis .. „, bzw. verst; tilgbar ad . »« De Ttntbie 1006 E Á 4 ea 2 Oesterr. Staäat8s / ; fue abg. e E L i U Werte. s s I agt aut Reiemaa 6 C ib 160% erd.vtilitiocthBG!: 8 1.i |145/26b * [145,5b s f do: 4-B1.R39 zu. Í MGEEO ee u j ! s do. R, 26- L 34/145 | L171 | J e Accumulator. Fb RA1941,1.7.1947/100/4 [1.171 F: [110k ‘has 14...) 4 | 117 : Y E : * 4/14 a. ber. Kap, : : P Roehlmaun -Woæte| 5) 5 1.9 | S de ötüctfötty Wiv.| 9 1400 : Ÿ 1.u. 2. Erw., 2.1.42/4% | 1.1.7 —_— : L 1, 1933/4% | 1.3.8 _— do. D. 31-84, 1485/4 aas 2A “i Rd (0401 ie idolukhs [106 |105,8eb B | Cz A 5 2h a egor.sPec. L j ; Ungax.-Gal.Vexb.¿V,7/: è ü do. Spiegelglas. .| 7 1.1 _—_ p i Kollmaru. Jourdan 4A s e ütgerswerte.....| L1 {158 Q + 159,0b ÿ do Nor eus ä Lao S P R T iociane 4% |1.4,10 j do. R. 85, 86-1439 rana u E S 2 S. MURTgE Chat : E 1000 Guld@*s 4 | 1.4.10 1, Guld. öster. Währ. |s |1,5,9 / ] do. Sena. * 1 1.1 (t 236b | |Sönigbbg, Sagerh../ 7 |:0 [18] 118,25b * Auf bericht. Kap. “N 4 e Le s E Jean s En E S VoE| 1 ; H f: ; : : ; . 45 15.11] _- «f, j h L 2 ; 4,444/1 4 ötiyer Leder- un i ; do. do, M.83, 1.4.45| 4 | 1.4.10| -_ do, do, Beihe 10, |, 2. 1. 1986| 4% | L1,7T | =—=- è a Aktge\.f.Fraftstoff- M vat Eiablio, 1005 S T i do. 200GuldG°*| 4 | 1410 | | j A e Nas : Ea C Lorete dark - lk adds A deo. do. R. 7 1.17 | a. L 104 1986144 |-1,4.10| -_. do. Reihe 37 u, 838, / aniagén RÆ41, i, i É K 6 j Vorarlberger 1884 88 E 215,266 ; o. R. 88, 1.7.43| 4 | 1.1. d A AIENLL 4. 14.198648 | 1610| A ‘1. 3. 1946/1004 |1,3,9 [104,06 [104,0b RA Bt LA r q A4 A, da R ALER: g vis : j Guld. öster. ‘Pitt, liss E C E 8 Lk vis 248,5b e Ce ber M 8/1 ® 114 F -— M j . iti G F s Bp : Blan i f “i gel. 1. 1005 |1.4.10| h 22 SEE 441, C: « E 0. Tele ell 7 1.10 L | 4 äch). Textiimajch.- | É es do, viele 1b L Ce E e A 38,/3 L 44 100/4h/1,1.7- D E P Ona 1D al N S6 68 do. Silb.-N. f Vhh/ 1420 | ¿fg oda, d, Caisse-Commune insond, gegenw, | do; Ton-u.Stenz, *| [11 f = | Kramila, wetpner : Fabr. vorm. Ri | f >|. H e) Sonsttié é. o L C I E LOSE l: 1.10. 1942/44 | 1,4,10| E ‘R& 0, L446 r00sehs1:c40 107,786 107; y | 1926; 1988, E A Ee e Ga Ee L A O “a s. v. $7 %, 1 St. une B Cg v De MEN : 4 Tas af 6 | [11 j140b 149,78 aSarmann Zl] [i s— sio j , } F j do. -do. Mete 42, ; Ei S L D Cz L R unverlosbar und oGletbie ab E I E Les L} ert ú : Mit Zinsberehnung. do, _do, Hieihe 13, : é bit : Mont Cen. Steink. i dai Ku Polni éEijenb,- Munilionzjadbr. .} 7 -|: 1b P W. Krefst..... e .| 6 L1 174b Schönherr... g 14 [150,56 e wette midi (* ¿X44 i fa A O f lc Rd M e iedioi [co sio6w | éa Lio-dsiods lui f Anleihe 1 t (ne: E O Pee uSa/ *| [11 set Md, | 8, arogroer 6 | (ua (O (S | Saguieben f.-W, ij | $14 15088 |— R41937. LIA988I4K ( Lur ( _ _ é df 10, ¿s L4.10| ==- -_ E A Fo 4% | 1.4.10 =— _ L 100/5 [1.1.7 |100,6b |108,26b Ea 1a iddls [uad | 106 uma. Me uen E | S < i d e ische ik Dir AA feigen 5 El Bis güpitrautit Ham 7 La Fa e Ber Dau arc: s t 2 Í 0. E F E D - 40. 1.7.45 100/44/1.1.7 |106,5b? 1 fr gar. ónop nl.l. : : eu eun ausländ Akti jy | Christiau Tierig ..| ®|. 11 F É ads burg Lit.B „6k [11 F L Salaimander. 207,75b 1|2083b mi : L 9. 1934/44 | 1.8.9 | i u. 46, 1, 10, 1945/44 | 1.4.10) e ?*Doll,-A;26;til S L eee Fa : 1929 7' | 148 e En L esiba. ver. : F. Küppersbusch u S 1 R s j do. do. eihe 46, : : bar zu jed. Zeit 105|5 |15.1.7| _ / A Sette eon z z d 4/ Rap. » AUPP - Saladetjurth «9 1.1 [t 180,25b +-179,26b Pfandbriefe und Schuldverschreib. L 1946 4 | LLT| -_ do, Umtausch d E L d äs Numän, verein, n 1. ‘Industrie. DUNEA R aR S F g SOune eere] 8) Li P (174508 Ito: : ; vou Hypothekenbanken. oa T Wieutriet E R E Toa 4|LLT|— ‘a las ledig 101 Nectarwerte A-G. ; Es do. do. 18 in.44 44 | 1.4.10 Accumulat-Fabrik, * Dortmund. Utt.-Br.| 10 | * L10[t-174,6b T Sangerhaujen wvèa- Seis, L 1 1086a% | Lat | wi do. R-Kom.R.9,) | : ipät, 1. 8. 1948/100/4%/1.5,11| -_ RA 1986, 1.10,40/100/5 |1.6,10| “t BndaL Ga * 8,64/2,66 a.ber.K, L A «laue L « ¡rotti Schotolade | 2 |* #140 F “o E E L | do, do. dieiße 10/4 | T 7 | A0. 1045100| 5/15. [100d 00d | van R || | Nenie 1919| <& | 1.410 | |Mdiérverte vorm] ° Siui decigt Bap jt | Hemi van L * [11 Di (V8 | Saxonia Vortand S [M unk. bis n. rûdz vou . . (n. 9, d.) e L, I 4H F-LTe H iee 5 - ite 48 A y E i i 2.1.1948 100/s |1.1,7 | _ do. do. 1914 }| «X | - 1.8.9 | j do. Uniouvrauerei 12| | 1,1 i = *4/1Ÿ a. ber. Kap. : , Cemen: s. 4 L f kin. ver tilgbar ab S M L Lad L ul e “b do. do. dieihe 11, | 1610 Bank f. Brau-Ind.| |6{|1.2,8 |_— _ Preuß. Bergw. u. : do: Goldr. i.fl +} 4 | 1.1.7 n.8. f, Energie: Dread. Vau- u. Jud. 0| |1 f st— Laurahütte 1. qu} 0 | 1,7 (31,6b aaa 4 PSgeiremanzes L Bayer. Handelsbt.- do. do. Reihe 19, ? ; 1. 7, 1946/4 | LLUT |— Gia Bus.-Zins\ch. Hütten A 40, . S S 4 n Wirtshaft.….....| 8 | 7 do. Gard. u. Spiy.| 6 | 6 | 1,6 1464p [14668 Lederfabrit Heinr. Motard-Werte ..| 4 1.1 |160Lb 150%b y Ta Na Ld ua | s L 10. 1945/4% | 14.10| _ T. 14 f, 1941/42 L. 8, 1945/100/4%/1.8,0 [108d 2 do. St-P pi 3k | 117 ® Blatte, Breilan - Dusei-tcug l 2 LE 42 * alLha.ver.Rap/| | [2 T T r ia i] 0) [La (t 164,20 1 166b f K do. N, 6 u. 7 s f do. do, T 4% | 1.1.1 aa j ihein.«Westi. Ber. S E Rh,oMain-Donau j do. Gold-A. j. d, Aletauberwert 7 Dynamit U. v¿obel| 4 1:1 [126,256 |126,26b Leipz. Landtraftw.| g Rh 4: vas bd; Schiess U.-G. ..| g. 11 |192b 192,5b i (fr. 74 V), 1931/4% | vers<.| T do. do. dieihe 21 A ‘briefe Serie 6; 4, Bergb. AG.Ewald- RA1940,1,10.44/100/4 |1.4.10| —* eis. Tor 25er $ÿ| 3 - Alg.Kunstzijde Unie Leopoldgrube ….| 6 1.1 /174b 173,0b Schlegel Scharpens.] 6 | g |1.10| _ do. do. N. 1 (fr. 74), 1. 10. 1946 1.4.10| ais 31.12. 80, baw.1929|4% | 1.4.10| * _-- abnig Ludwig hein. Braun. u. do.do.ser u1er8Ÿ 8 Bertifikate. ……...| 5 LindenerAtt.-Vrau.| g | 7 [1.10] d Sqlesisch. Vergbau| L 8. 1932/44 | 1.8.9 | E do. do. Bieihe 22 ° do. do. Serie 9, 17, Tz R a i A 1936,1.4.42, rifettR.41940, do, Grdentl. Ob. 4 1,5,11 Augem. Bauges. Eisenb. - Verkehrü-| |- Linde's Eimaschiu, . Lt t 169% a u. Zinthütten .| 9 L es __ do. do. R.1u.2 (fr. : ilgt eil S ad 81.12,81,b3.1.1.86|4% | 11,7 | _ et. 1. 4. 1942/100/5 |1.4.10| _ , 1,2,1946/100/5 |1.2,8 |1085bG* /109/4b ° (N. Nr. 62, 25° mit Zertifika Lenz n, Co. ...| 8 mittel... .N/8/2/ ® | 14 4/14 a. ber. Kap. do. do, St-Pr. .| 0 11| _ zt e. tilgb. 5 led. 1.1.7 ? 43 . é e Ie t. K. Nr. 86, l. Ur. . d 8 , 4 J b K G ti d L d 64),1.6.32 bz.1.1.838/4% | 1.6.12] : do. do. Serie 13, i ; do. 89,1.12.44/100|5 |1.6.12| e 107,26b . | Rhein.-Wests. El. do. Vorz.-Ant. „7/4 a4/1/4 a. ber. K. ottfried Lindner.| g A: dns 5b do. Bgw. Veuthen| 4 1.1 |1682%b ves ; L11944 | L117 | _ RAÆ 39, 1.7.1945/100/9 [1.1.7 |108,266* /108,3b 4. Kr. Nr. 22—23 u. Talon + mit Zertifikaten, | n emeine Elekt.-|- Elettrigit.Liejerung| 6 L1 Lingner-Werte „..| g 11 | dis do. Elettr. u. Gas| 7 11 [1696 167b Gr T R do Serie e rol vtrtten V L NLoob si aao l Ke, Nr, Wfl u, Talon, F mit Hertifitaten, | GeseliGat 0 d t | 4 S Auf bedäL Kaj j [guts 7| [Li i7068r es - 4 7 . v a 5 11,41 u - N N t T 2 f t, Y E 18 «1 E Di M7108 dk | 1440) | | Poue bungen | da: do, S. 16,1. u, | 110 A 09-1.7,194 100hj11.1 | = | - |olubierSteintohl lie: ‘(Ae Bun L K Nr, |Ampererte Elekt 6 | ads, WertSclesien| s | |1,1 Lbwenbrauere Schöffery.- Binding| | |* | on D, F-k, 2. Erw., 1.7. 385/4% | 1.17 | =— _—__ Gebr.Böhler &Co. RAÆ 1940, 1.8.46/100/4%/1.2,6 | p Mr. . - « Nr. Anhaltische Kohlen- ett, ra 7 |1.7 m. aus] 6 | 61.10 =— _ Vürgerbrau, 1; t V ct Bayer, Landwirt- I 1933, do. R&-Hyp.S.18, s i RA 1940, 1.8.46/100/44/1.2.8 | 107b Ruyrgas && 890 sämtli mit neuen Bogen der Cátsse-Comm. mite R Engelhardt Vrauer.| 4 | 5 |1.10 Schöfferh.Bind.Br.] 12] *'| 1,1011 186" | 186b L \hasta-Bl.:Golds L 1. 84, 1. 4.1986|/4% |verst. | ““ 1. 4.1948/4% | 1.4.10| _ ' j » i. 8. 1948/1005 |1.2,8 |(06Yb |106,Bb do. Vorz,-À.,höchsie EnzingerUnionoW. 6)" /bi 7 4,2105/2,0895 þ j A Hyp.-Pfbr. R. 20 do. écAM-*p1b.C Uu d do. do, Serie 19, Braunkohl. Benzin j 1 Div. 64, db. 115%] 6 Erdmannzsdorjer auf bericht. Kap, E n.21 81 12.1990/4% | 1.4.10) = n #. L 1940/44 | LLT | __- 2.1.1945/4% | L117 | _ RA 40, 1.3.1946/100/5 |1,8.9 |106,756bG6 | | | Sqle). Vergw. u. do. do. o. Stimmr.| 6 Flachg.-Spinn..] 7 11 M.K. Textilwerke.) (1.1 + 126,5b G # 127,5b | Schönvu1cy Brauer, 6 | * | 1,104 1476b8 t as h 2 A n emission0 e S P ry o. A Folge 14 s ; ütten 40; c 2. Kreis8- und Stadtanleihen. Aschaffenburger SOARIEn L E, N bericht. Kap.|- 1 » $* 5/1 a. ber. Kap. yer. Vereinsban 2.1.1945 1.4.10| -_ 1. 2. 1943/100/4 1.2.8 |104,5i 105 j 1 1. 1946/100/4%/1.,1.7 /106,26b ns en-Vraueréêt.| 8 | ® ummwolindustr.| ® 1.1 agdeburger uug. Schönebect VWietaul. .| 9 1.10| Tb Dade-A' de Soria R : add 16 4 | 14 di Ius, GelaTe, x Sb )5,26b » quu hiecwi. AG.|* E vin Ohne HZinsbere<hnung. 2 26 4Y a. ber. K ap. M CAISA Harn, Le Sal lg, Was Suveri u, Salzer| 6 L1 212,5b Herd f , js ut . 8, 1.4. 10| PRe . 11. L 39, 2. 6,1945/100)5 |1.5.11| ; 4 ».. 1,7 s 4 1.1 _ termann u. f E L M Ca do bocEniisiont f [p : da: dodo. 1901 Eg | 610 Brauntohl.-Ind, (s M or 10AI (OB,TEb Siemens ugalgte| | : An In NN Ls ?Us@afienburg, ania a0 1:10/210,d | S Rz 1+: [ube as 14. Mus E - _ é _— tunîi RA 39, O un emenkt- : dd werke 6 1.1 /162,766 t j 5,6/0,4 4 a.ber. Kap, JE t 90 L, B6, baw. 1. 7. 1984, _ -_ Va É R R 1640! U M gin 12 1944/1008 1.6.12/107%b |107,78b Schuckertwertke do. 98.1. T. in.4/ 44 | 1.1.7 a cite 8 L E A Fahlberg - List. *] |11 Mälzerei Wrede ..| 6 | * |1,9 : t 121,86 | Schultye1ss Papen» © 1935, bzw. 1.4,1985/4% } veri<. Serie 1—s, n.r.v.| : / : ¿ RA38, 1.3, 1944/100/4X|1.3,9 | O] V bast.® Augsbura-Nürnb * 2,807 a.ber. Kap. * 4haufber. Kapi ofer, ¡.: Schust- e 1 igt CETD) L7.1942/4% | LLT | aje SächsisheBodencrd. Casiellengo - Abe| Stain Ban. sen La 10736 1074 udapest14 abgst.®) 4% | 11.7 asch nenfabril 8 | 8 |1.7 baid N Batten diee, é 1.1 emr pri“ i 1.1 igl 157% Hunt Gränarei ‘1/5 | 5% 1,9 185,756 |186%b % «Tee 1,10, S „o f r Gewerk 39, 1,5,1945/100/5 [1.6.11 > Augs Brauerei 11 U, o o ./ 5 1.1 117» 117b uf beri 0A : A 1986, 1 1. 1937/44 } veri. E fn N. SeR L R L Ra 21, I 100/5 [1.1.7 | Stikstiw. Ostmark : Tania Rae ‘6% | 1.4.10 Um Wien s | 6 |1.10| _ Fein-Jute-Spinn..| *| [1,1 Mansfeld U. -G. f, Fris Schulz ¡un..| 4 1.1 /135b _ ; Ser 1,9 es 6%), W Fra Hannov. Bodenird,- . 29 bzw.81.12.1982|4% |vers<h.| _ e RAwv, 1 10. s 100/4 /1.4.10/105,25b |106{b onop.'2 14,1 L art rwind : s bau is u 8 LET a6 d SRELERR En a s |* [E10 t fe i Gold- 5 # R. 10, L 1. 82 LT -— Steinkohle1937 i Sudetenländische 1 . L o LL E fai lis 544 a. ber. Kap. bd jer. Vereinzbant tg e eA i | de M. 11, 1. 1. 32 4 i 4.101 m 31. 6 1942/100/5 [1.1.7 | 104,6 a Treibstoffw.v.41,| Aopanbazen L Vi elten u. Guil. 11 Maschinenbau und, D Seideiu. Naumaun| g 1.1 |2370b B /2370b B a M L Sie 4 | veri 1. 10. 19382/4% | 14.10|. - do, R. 15, 22, 1. 1. - éd E 1.7. 1947 100/4 [1.1.7 |104,265b [104,26b do. Cy i e ¡ 11 Bachm. n. Ladewig 28 Y geit (4 n Kap.| L i vorm. Orenstein ÿ Fr. Seiffert u Co. N L d T4 x E d do. Di.18—14, ¿s L ; 1936 ba. 1937|4% | 1.4.10| _ Concordia Bergb. : hür. Elettz, Lief. / A jBachmann&Co.| 4 | |11| =' o... 1, orm. Orenstein : : uf bericht. Kap. t i Io! da. Gold - Komm. baw. 1. 7, 38/44 | LL7 | _ do. N.16-21, 1,1,38, s i R 98, 1.7.1949/100/44/1.1.T | —, U} R41937,1,4.48/100/5 |1.4,.10|/ 7a Lissab. 86 S. 1, 24 4 [1.11 i : Valcte, Maschinbau} 6 1.1 /168b - raustadi Zuerf.| 4 | 4 |1.9 U. Koppel .…..../ 5 1.1 /109b Siegersdorf Werke| g 1111| - 7 Serie 1 fr. 64), i do. s n i611, 11. 4A 81.12.83 bzw, 1.1, : Concordia Spinn 7 Í Aug.ThyssenHütt. , 1 Basalt - Actien-Ge\.| 0 11 77h Ü riedrichdhütte Bgb| 6 1.10 do. Vorz.-Aktien m. 42 E Siemens Glasind.f 7 11 t T A L 1. 1932/44 | 1.410) v3, 1.1. 1986/4 | 119 | Tas 1935, 1936/4% | vers{.| _ u Web. 4 5d A RA 1937, 1.12.43 ed 1.6.12/105,256G e ® 12.11.42 $4 G. 14. K 1.1.17. e. 24. K. | Bavaria - St, Pauli i ol Be roebéln YButder- Div. für etge D ape ziemensu.HalsfkeX| 10 1.10/365, 5b 5d h D». E O N: T mis ann do. V. 18, 1, 10, 35 J 1.4.1001 —. L do. R. 23, 1. 1,8714 | 1.1.7 | _ / L e 100/5 11.5.11| 109b '0. RA37.1.12.43/10014%/1.6,121105,260 105;78b L 7. 17 m. ‘n. Bog. Bráänerei.......| 6 | 61.104 +140b ar fabrik... 4! 4 1,9 für x Jahr 30: Vorz.-Akt. 110 1.103560 , E E dus : i j j a ; + Auf berichtigtes Kapital. + Auf derichtigtes Kapital. + Auf berichtigtes Kapital, . + Auf berichtigtes Kapital. 1: PA n L L ; Et L rage: “116 g M E 4, a f gien L Er g9 is gn ¡f L Si y 3 T Bj 3 Pf 5 * « y E E mrr T m ger E" Tau 47 e —_—_ E M t G E i d N E L. o E s ; h i 2 A ¡a C, BE Ps L L s d ü as

1 (et E 7 A P, +2