1942 / 73 p. 5 (Deutscher Reichsanzeiger, Fri, 27 Mar 1942 18:00:00 GMT) scan diff

L

A

T E Or Or E Ä

+

ige t Adm OetRTmeIG S s

K

atr

1.17

2 f j e D ' “Yaà ¿ i ed ê Ste \ 4A a E 49 E ¿189N » a ui 26 A Í 1B f E i: t ‘e U J HL F { E? M l: 4 E At ¿k / i k: 2A Bs 3 A4 Peri ¿F M | Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger | Heutigr | Voriger DPfstpr. ldi. Gd.-Pf. s Braunhw.-Hann. Leipziger Hyp.-Bk. Sächsische Bodencrd. Daunler Benz (fr. 103) [4% | 1.4.10| |— Hyp.-Bank Golds ¿ Gold-Pfandbriefe RA- Pf. Reihe 24, R 37,1.4.1942,

do. do. (fr. 83)/4% | 1.4.10 my Pfbr.25, 81.10. 31/4% | 1.1.7 | _ Em.12,15-17,nrv. 1.1. 1942/4% | 1.4.10| _ gef. 1. 4, 1942/100/5 1.4.10} _

do. do. (fr.7u.6$)|45 | 1.4.10| _ do. do. 26, 1. 11. 31/45 | 1.1.7 | Wis L 4.1934,36,1.10. do. do. R.25,1.1.44/44 | 1.1.7 _ —_ Dtsche. Cont. Gas i

do. do. RA-Pf.R.2/4% | 1.4.10) “be do. do. 27 (fr. 8Ÿ), 1934, 1. 1. 1936/4% | versh.| -— do. do. N.26, 1.1.45/4ÿ | 1.1.7 | RA 37,2.5.1943/100/5 |1.5.11/106%h 1053b

do. do. do.Reihe3| 4 | 1.4.10| Salis 1.11. 82/4% | 1.1.7 | _ do. do. R.27, 1.1.46/45 | 1.4.10/103,5b@r | Deutsche Eisenw.

i do. do, 27 (fr. 6%), do. do. R.28, 1.1.47| 4 | 11.7 | -— —_ R 37, 1.12. 43/100/4%/1.6.12/10B,25b _ Unteilsche:ne zu 5X 1. 11. 31 4 1.1.7 | _ Meckl.Hyp.uWech|\.- do. do. R. 29, tilgb. Dtsche. Erdö! K4 5 pr. lds. Liqu.- do. do.-28, 1. 2. 34/45 | 1.4.10} —. _ Bk. Gd. Pf. Em. 4,5, Fi. Bt. i. K. 1.10.42| 4 | 14.10| _ 1938, 1. 3. 1944/100/4%/1.3.9 [108ÿb 105,6b Pf.f.Westpr.rittsch. HA do. do. 29, 1, 2. 35/45 | 1.4.10| _ 1.1.1932, 1.4.1932|4% |veri<.| _ do. RX-Kommun. Papier - .4-Pfdbr.|t. 13] v. St.| _ do. KA-Pfdbr. 36, do. Em. 9,1.1.1934/4% | 1.17 | _— Reihe 5, 1. 1.1945/4% | 1.1.7 | —_ Dtsch. Industriebk, Unteilscheine zu 5% * 81.12. 41/4X | LLT | = —_ do. Emission 10 do. do. R. 6,1.1.47| 4 | 1.1.7 | —_ R. 1936, tilgb.

Dstpr. lds. Liqu.- do. do. 39, 1. 11. 44/45 | 1.4.10| —_ 1.11,n.r.v, 1.1.36 do. do. R.7,tg.z.1.3.| 4 | 1.17 | —_ 1940—44....../100/44/1.5.11/102,8b 102,8 C Pfd.'. Westpr.neu- tA do. do. 40, 1.2.1946/4% | 1.1.7 | _ bzw. 1937|4% |vers<.| -_— do. RA 39, tilgs Ids<. Pav.-4-Pfb.if. K] y. St.| —_ do. do, 40, 31.8. 46| 4 | 1.4.10| _ do. RA-Pfb.E.12, bar 1943—50../100/44/1.5.11/104,25b |104,25b

- do. &4-Kou. 1936, ; - 1.10, 1945/4% | 1.4.10| _— Südd. Bodencred. do. A 40. 1.2.45/100/4%/1.2.8 |105,70 105,7b Pomm. _land¡cha}tl, ; 381.12. 41|4% | 1.1.7 | —_ do. do. Emission 14, i Gd.-Pf.R.5,30.6.31/4% | 1.17 | _ ,

Gold.-Pfdbr.(fr.8%)|4% | 1.4.10) _ do. do, 40, 31.12.45] 4 | 1.1.7 | _ 1: 7. 1946!4% | L117 | =—= ° _— do. do. R. 7, 1.4. 32/48 | 1.4.10/ —_ Eisen-u. Hüttenw.

do.do. A.1u.2(fr.7$)|4% | 1.4.10| _ do. do. Emission15, do. do. R. 8, 1.4.32/45 | 1,4,10| _ Köln R.440,1.8.46/100/4%/1.2.8 |106,75b [106;5b

do. do. Ag. 1 (fr.6%)|4% | 1.4.10| _ 1. 10. 1948] 4 | 1.4.10| —_ do. do. R. 9,10,1.4. Elektrowerte A.G.

do. do. R.4-Pf.S.1, Deutsche Central- do. &Æ-Kommun. bzw. 1. 11. 19339/4% | vers<h.| _ R.A 1937, 2.5.43/100/4%/1.6.11| 104,5b

31. 12. 1945/44 | 1.1.7 -— | bodenkreditGold- Em. 13, 1.10.1946/4% | 1.4.10| -= —_ do. RA-Pfdbr.R.2, Essener Steinkohl.

do. do. do. Serie 2/44 | 1.1.7 | M Pfdbr. Emission 2, do. do. Enmission 16, 2.1. 1944/44 | L117 | _ RA 39,1.8.1945/100)/5 |1.2.8 /109b 108,5 G do. do. do. deihe 1 4 | 117 | «ié 1.10.1936|4% | 1.4.10| L. 10. 1948| 4 | 14.10| _—_ do. do. R.3,1.10.45/4% | 1.4.10} _

Prov. Sachjen ldjch. do. KA-Hypothek.- do. do. Reihe 4-6, Fahlberg, ListuCo. -

Gold - Pfandbxr., Pfandbr. Em. 5, Mecklenburg. Kred.- 2. 1. bzw. 1.4, 1946/4% | versh.| -— Hs R.A 26, 1931 ../100]6 |1.4.10| _ 31.12. 29 (fr.88)|4X | 11.7 | 103,6b G r 1. 6. 1940/4% | 11.7 | _— u.Hp.-Bk. RA Pf. do. do. R. 7, 1.5.46| 4 | 1.56.11! _ J.G. Farbenindu-

do. Ag.1—2 (fr.7Y)|4X | 1.1.7 | do. do. Emission 6, Ser. 4, 2.1. 1942'/4% | 1.1.7 | h do. do. R.9,1.7.44| 4 | 1.1.7 | —_ strie 19 39, 1.8.42/102/4%|/1,2,8 |108{b 107,75

do. Ug. 1—2 (fr.64)|4% | 1.1.7 | ega 1.10.1941/4% | 1.4.10 _ do. do. Eerie 5, do. do. Reihe 10, Feldmühle Papier

do. do. &A4-Pf.RN.2/4% | 1.1.7 | —_ do. do. Emission 8, 2.1. 1946| 4 | LLT| a. tilgb. zu jed. geit| 4 | L117 | Ss RA 1937, 1.8.43/100|5 |1.2.8 | 108%

do. do. WA4-Pf.RN1/ 4 | 1.17 | a *1,7.1943/4% | 1.1.7 [103 5b Gr | do. do. K4-Komm. do. RA- Komm. do. R440,1.3.46/100/5 [1.3.9 | 109,5h

do. do. RA-Pfdbr. do. do. Emission 9, S. 1,2.1. 1942/44 | L117 | -=- ame Schuldv Reih. K.1,

(fr. Nogg.-Pfd.)| 4 | 1.17 | _ 2.1.1944/4X4 | L177 | 103,6d 6 r do. do. do. Ser. 2, 81. 3. 1941/4 | L117 | vis Gelsenberg -Benz. 4 do. Gold - Hyp.- 2.1.1946 4 | L117 | —— do. do. Reihe K2, R. 1937, 1.38.43/100/5 [1.3.9 |109%b 105,25)

Säch). Ldw., Kreditv. Pfdbr. Em. 10/48 | 117 | 103,5b G r 1.10,.1943| 4 | 14,10| S do. RA 40, 2.0.40/100/4%/1.5.11/106,3b 106,5b Gd.-Krdbr.R.2A, do. RA-Hyp.-Pfd, Meklenbg.- Streliß do. do. Reihe K3, Gelsentkirch. Bgw. l 1.10.31, gt. 1.4.42/4%4 | 1.4.10| _ Em. 11, 2. 1. 1945|4% | 1.17 | =— 103,5b Gr Hyp. Bk.Gd.-Hyp.- tilgb. zu ied. Zeit| 4 | 1.5.11| ain RA 1936, 2.1.43/100/5 |1,1.7 |105,75b (105,756

do. wy.-Pfb.di.2 A, do. do. Emission12, Pfdbr. S. 1 u. 3, Ges.f.elektr.Unter-

L 11. 1930/45 | 1,5.11| _— 1.10.1945/4% | 1.4.10 _> j: Meeklb. Kredit- Thüring. Ld.-Hyp.- —-| nehmungR.441, Schie). Landich.GPf. do. do. Emission13, u. Hypoth. - Bank, Vant, fr. Bant f. 2. 1. 1945/10014 |1.1.7 |105,4b 106,26h m. 1, 1. 4. 1930/44 | 1,4,10/103,5b G1 | 2.1.1946/4% | 1.1.7 |103,5b Gr | - 1.1.1932 bzw. 1986|/4X | 11.7 | _—_ Goldkr. Weimar, Th. Goldschmidt do. do.Em.2, 1.4.34 do. do, Emission14, Gd.-Pfb. Serie 7, RA:1940, 1.2.46/100/5 |1.2,8 |108,5b _—_ (fr. 8%) 144 | 1.1.7 _ 1.4.1946/4% | 1,4.10| -- _ Meining. Hyp. - Bk. 81. 12. 1931/4% | 1.1.7 t B Görlißer Waggon ¿

do. do. Ém.2(fr.7%)|4% | 1.1.7 —_ _—_ do. do. Emission15, d.-Pfb. Em. 3,8, do. do. Serie 9, RA 1941, 1.4.47|/100/4%/1.4.10| —_

do. do. 4-Pf. €.3143 | 1.1.7 | Ra 1.7.1946/4% | 1.1.7 | 103,5b 6 r n. r. V. 1. 1. 1930 81. 12. 1936/44 | L117 | E Großkraftwert

do. do. do. Em. 4/ 4 | 117 | _— do. do. Emission 4| 4 | 1.1.7 | =— _ bz. 30. 6. 1931/4% | vers<h.| _— do. do. Serie 10, Mannheim #4

« do, RAPfdbr. do. do. Emission16, do. Emission 5, 80. 9. 1932/4% | 1.4.10| a 1940, 1,4.1945/102/5 |1.4.10| 109,6b r. 5h Mogg.-Pfb.)| 4 | 1.1.7 |102,6bGr | 1.10.1946] 4 | 1.4.10| -_ 1928 vb.\44 | 117 | d do. do. Serie 12, Gutehoffnungsh. do. do, Emission18, do. Emission 9, 11, 31. 12. 1932/4% | 1.1.7 | -— a RAÁ 1937, 1.8.43/100/5 11.2.8 |105,765b 1105,7b Sehiesw.- Holstein. 2.1.1944/ 4 | 117 | = _ 12,n.r.v.1.1.1932, do. do. Serie 14, do. A39,1.11.45|100/5 |1.5.11/108,3b 108%b 1dj<.GPfbr.(f.10%) 44 | 1.1.7 -— do.do, Emission 24,| 1. 10. 1931/4% | vers<.| __ 31. 3, 1933|4% |- 1,4.10| ee

do. do. Ausg. 1924/4% | 1.1.7 | s tilgb. z. jed. Zeit, do. Emission15,17, do. do. Serie 15, Hackethai Draht

do. do. M.26 (fr.74) 4% | 1.1.7 | t i. K. 1.10.1942] 4 | 1.4.10| =— _ 18,n.r.v. 1.1. 1934 BL. 7. 1933/4% | 1.2.8 | S RA 1941, 1.4.44/100/4%/1.,4.10| =— _

do. do. A.26 (fr.6$)/4% | 1.1.7 | _ do do.Emission 25, | bzw. 1.7.1933 bzw. do. do. Serie 16, i Hanumbvg. Elect.-W. E

do. de. Ausg. 1927/45 | 1.1.7 _— ih tilgb. z. jed. Zeit| 4 | 117 | - q 1, 7. 1934/48 | vers<.| =— _— 31,3. 1934|/4% | 1,4,10| l RA41939,1.10.45/100|/5 |1.4.10| Zis

do. do. Ausg. 1930, do fA-FKom.Em.7 do. Em. 22, tilgbax do. do. Serie 17, do. 8440,1.10.46/100/4%]1,4.10| 106,5b Q

31. 12. 35/4% | 1.1.7 - Sa u. Érw., 2. 1. 43/48 | 1.1.7 _ _— ab 1936/48 | 1.4.10| api 81.8, 1936/4% | 1,4.10| Ls Harpener Bergb. do. do. A-Pfdbr.}/4% | 1.1.7 | nd do. RA-Kommun. do. Em.23,25, urv. do. do. Secie 19, RA 1937, 1.4.42/100|5 |1.4.10| 103b do. do. &A4-Pfdbr.| 4 | 1.1.7 _ a Em. 17, 2.1. 1944| 4 | 11,7 | D 102,5b Gr 1.1.36 bzw. 1.4.36/4% | vers<h.| =— -—- B31. 3. 1937/4% | 1,4.10| La Hochofen Lübeck | do. do. Emission14, do. R.A-Pfandbr. do. do. Serie 21, RA 1940, 1.2.45/100/5 |1.2.8 | _— SchieswHols1.Ldich. tilgb z. jed. Zeit 4 | 117 | = «a Em. 27, 1. 4.1942/4% | 1,410| -_ 31. 3. 1936/4% | 1,4,10| At Hoesch A.-G. 4

Krdv.G.Pf. (fr.8W)/4% | 1.1.7 | a do. do. Emission 20 do. do. Emiss. 29, s do. do. &4-Pidor. 1940, 1. 3. 1944/100/5 |1.3.9 |10T4{b 107%

do. do. 1930,1.10.35/44 | 1,4.10/ d. tilgb. 5. jed. Beit| 4 | 1.17 | a n. r. v.1.1.1944/4% | L1.7 fs is S, 22, 1.4. 1944/44 | 1,4.10| B Hoesch-KöluNeus- x

do. do. (fr. 7h)... 4% | 1.1.7 | = do. do, Emission21, do. dv: Emiss. 30; do. do. do. Ser.24, essen W4 1937,

do. do. 1931, 1.1.3645 | 1.4.10| -_ tilgb. z. jed. Zeit, 1.4. 1945/45 | 1.4.10| =—= -_ 1.10. 1945| 4 | 1,4.10| P 1,4. 1942/100/5 |1.4.10/104,76 -__

do. do. (fr. 6) „45 | 117 | az i.K. 1.10.1942| 4 | 14.10 =_ E do. do. Emisfs. 31, do. do. do. Ser.27, Hüttenw. Sieger-

do. do, KA-Pfdbr. do.do. Emission 22, 1.1. 1945| 4 | 1.1.7 -_ _— tilgb. zu ¡ed. geit| 4 | 1.1.7 E s land 4 1937, i (fr.5%Viogg.-Pfd.)| 4 | 117 | - tilgb. z. jed. Zeit, do. do. Emiss. 33, do. do. WA-om, 1. 12. 1943/100/44/1,6.12/106,26b [1045@

i.K, 1.10.1942] 4 | 14.10| . tilgb. z. jed. Beit| 4 | 1410| «=- _.- S. 25, 1. 11. 45) 4 | L5.11| 2 Hydrzierwt. Pöligy West}. Ldj<. Golds do.dd. Emission 23, do.RAKom.Em.28, do. do. do. Ser. 26, RA 1939, 1.6.45/100/5 |1.6.12/107,26b 107%/b Pfdbr. (fr. 8). „44 | 1.1.7 | —_ tilgb. z. jed. Zeit, n. r. v. 1.1. 1944/45 | 1,4.10| -— _ tilgb. ¿. led. 3t.| 4 | 15.1] a do. RAÁ 40, 1.6.45/100/4%/1.6.12 106%b 106%b do. do. (fr. 64) [4% | 1.1.7 | =— - i.K. 1.10.1942] 4 | 1,4.10| - do. do. Eniss. 32, do. R440,1.11.46/100/4. |1.5.11/105b 105,2b

do. do. WA4-Pi.R.1/44 | 1.1.7 | a Dtjch.Genos).-Hyp.- 1.1 1945| 4 L1T| _ Westdeut1cheVoden- : j

do. do. RA4-P1.R.2/45 | 1.1.7 | _ Bank Gold-Hyp.s do. do. Emiss. 34, tredit Gold- Pfdbr. Jjenbecu.Cie.VBr,

do, do. A «Pfdbr. Pfdbr. Neihe 1, tilgb. z.- ied. Beit| 4 | 1410| _ Em, 9-12, 14, urv. BRA 1938,1.8.43/100/4%/1,2.8 | _

ir.5aVètogg.-Pfd.)| 4 | 1.1.7 | = 30. 9.1927|/4% | 1.4.10| =— _ do. do. Emiss.. 35, 1.1.31, 1,4.,1.7.32/4% | versh.| iat Odüe' Kuisbéret) do. do. R. 3 u. 5, y tilgb. z. ied. Beit 4 | 1117| -_ do. E, 20 u.22, nrv. Me 5 ne Ziusberehnun 31.12. 831,1. 10.33/45 ! 1.1.7 | =— —_ L 10. 84 bz. 1.1.35 4 N S 39,1.11.1940/100|5 |10.11| dh _ | S do. do. R.6 u. 7, Mitteld. Bodentrd. do. Ém. 24-86, urv, S Klöckner-Werke : / Kur- und Neumärti|che 1. 10. 34, 1. 1. 386/4% | vers<.| = - Gld. -Hyp.-Pfdbr. L 1, 1936/44 | verih.| S 1986; 1.4:42/100]5 [14,10] 104,9: rittexsh. Kæ-Kom.Schuldv. do. RA-Pfdb. N.8, Reihe 2 (fr. 8 $), - do. KA-Pf.Eum.27 do. R 39, 1.8.45/100/5 |1.2.8 |/108,4b —_ (Ubtind.-Kom.-Schuldvch. | 5174,25 -_— 1.1. 1941/44 | 117 | é 31.8. 1981/4% | 1,4.10| nis 1. 4, 1942 4% | 1,4.10| fas Komm. Élektr.-W. do. do. Dieihe 9,/4% | 1.4.10| =— _ do, R.41,5, 30.9.32/48 | 1,4,10| _—_— do. do. Emission28, Mark Hagen R4 i 1. 4.1944 do. t, 7, 2.1. 34/48 | 1.1.7 | Zur 2.1.1944/4% | 1.1.7 | e 39 S.1 1. 2,1.3,43}100|5 {1.3.9 | “io d) Stadtschaften. do. do. PDieiße 10, do, Be s H d E 4 1.4.10| do. do. Em. 830 e ei dete 1.7.1946) 4 | 117 | -—- _ o. V. 9, 1, 4. 86/43 | 1.4.10 —_ Erw., 1. 10. 1944 4. _ a en Vergwe Mi1 Zinsberehnung. do. Gold - Komm. do. N. 10 u. Erw.,| . R S: Ém.31,1.1.46 U O Ns Ui Ausgabe 1935, j unk. bis . baw verst tilgbar 05. ,, Reihe 3, 1.7. 1932, 30. 9. 1935/45 | L4,10|. _ do. do. Ém. 34, j L. 1. 1946/1005 11.4.10| _ Beriiner Pjandbr.- 1 ; 5 gek. 1. 4. 1942/4% | versh.| = l do. Reihe 2 (fr. 7%), / tilgb. zu jed, Zeit| 4 | 1,17 | _ i Um Gold-Pidbr.l 4. | do. &A-Kommun. 30. 9, 19382/4% | 1.4.10} —_ do, Gold-K. É. 23, Fried. Krupp #4- : ; E E E 44 P: 103,5b G r Reihe 6, 2.1.1945| 4 | 117 | =— e do. Gold-Kom N.1, n, r. v. 2. 1, 1935 4X | 1,4.10| Gi ‘Anl.86, 1.8:1942/100|4%/1.2,8 | | 104b E A E Er S E Teutche Hyp. an 80. 9. 1932/4% | 1,4.10| -— -_ do. t AÆ-R0m.É. 29, do. RA39,1.11.45/102/4%/1.5,11/108(bB [1086 do. Reit 1. : —_ Berlin Gol -— 2. 1. 1944/44 | L171 | _ 4A : Í Serx.26—29, 30. 9. : do. do. Emission 33, # i : Krupp Treibstoffs P aoleE Berliner Goldsiadt- bz.31.12.29b3.31|/4% | versh./103,5bGr | Preuß. Cent 1.Bod.- tilgb. s. ied. Zeit| 4 | 1,4.10| s weri RÆ-Anl., | A ¡chaftsbriesez... 45 | 1.4.1001 do. Serie 30 u. 31, Gold-Pfdbr.1924, Württb, Hp.-B.Gd.- T tilgb. 1941-47/100|5 [1.1.7 —_ 104,706 31.3,1932/4% | vers<.| - 11.193144 | LLT | _ (Hyp. -Pfdb.S.10 s Preuß. Ztr. -Stabi- do. E. 33, 1. 1. 8114 | 1.1.7 | a do. do. 1926 u. 27, 1.1. 1983|4% | 11,7 | 2 Leipz. Vierdrauer. 1ehast Gold-Pfdbr. / do. S. 34, 1, 1. 33/4 |/ 1.4.10| _ 1 1.82 bd. 1. 4. 83/4% |vers<,| N b ad l Riebect K4 36, ; Viethe 5, 2.1.80/44 | 1.1.7 | =— fs do. E, 36, i. 1: 34/4% | 1,4.10| do. do. 28,1. 10.34/45 | 1,4.10| _— Dtsch. Schi ffpfdbr.- L. 10. 1942/1005 |1.4.10| = _

do. do. Reihe 6, 10, do. S. 37, 2. 1. 8514% | 1.1.7 | ais - Bl-Od.- chifsspf Leopoldgrube i 2.1.1931 baw.1952/44 | 1.17 | —, —_ do. E. 38 u. Ér, Preuß. Centr. Bod.- Ausg. 4,1. 1.1932 uu] Ns RA 1937, 2.1.43/100/5 |1.1.7./108,266 7/1066 6

do. 00. Ÿ. 9,-2.1.82/4X | 1,1.7 | 2. 1. 1936/44 | 1.4.10| ns u, Pfdb. Bk.-Gold- do. LA-Schifpil | Lüdenjcyeid Met.|“ | T

do. do. R.11,2.1.36/44 | 1.1.7 4 Eg do. &A-Pfaudbr. Hypoth. - Pfand- Aug, 8. 1.4.1944|4% | 1,410] n A 1927 1938/1008 |1.1.7,.| _-

do. do. R.12,2.1.82/4% | 1.1.7 | Ms E ex, 40, 1, 4, 1944/44 | 1,4.10| -_ dr. Em. 1u.Erw., S ae e 41 E T Fa

do. -do. Vî. 141.15, | do. do. erie 41, E 1. 10. 1985 4% | 1:410/109,5b Gt | L A e Mannedmann- |

L 10.32 4% 1.4.10 E n 1.7. 1945 4x 1.1.7 ait E E röhren RA 1940, i h ¿a ä s

do. do.3î.18u.Erw., ; do. do. Serie 42, i L 4. 1946/100/4%|1.4,10/107,60- {107,96

L L 38/44 | 1.4.10 1.4.1946| 4 | 14.101 is: Rbein. Hyp-B1.Gld. ? i VianzfeldBergbau L E apa do. do. R.19,1.4.38|4% | 1.4.10| do. &A=Komu. Hyp. Pfdb.vieihe2 Schuldverschreibungen. RA 37, 31.12.41/100/5 |1.4,10/104,56 6 [104,6b

do. do. R.20; 2.1.34/44 | 1.1.7 | _ Serie 10,1.4.1946| 4 | 1,4.10| a bis 4, 81.12. 264% | 1,1.7 dias K is do. RA 39,1.4.44/100|3 [1410| =— 9 2

do. 00..22.1,11.84/44 | 1.6.11) —. = D1jcy. Wohusiauens do. eihe 5-9 . d 1410| M 2 a) J ndustrie und B a n r e n. Maximilianshütte i z

do. dv. R.25, 2.1.5644 | 1.1.7 | gas Hypotheteu-Bantk do. R. 10, 11,14,15|/44 | 11.7 | R, RA1941,1.7.1947|/100/4 L111 | ns

do. dot. ‘26u.ÉrW0. ¿i L G4 -41b. Reihe 2, do. Reihe 12 u. 13/8 | 117 | L Mit Zinsbere<hnung, 44 | 1,4. L S 1.1. 1932/44 | 1,4.10| -_ do. R. 17, 1. 10.-82/4% | 1.410| 403 S MetalgejeUcha1i E

do. a.4-P1.R,09 u. | A a f do. V 18:25, 1482/44 | LC10 (100d Ar [L S unk. dis . bzw. verst. tilgbar ad » « RA 39, 1. 11. 45| 100] |1.5.11 108,760 | —- Lu. 8. Érw., 2.1.42/4% | 1.1.7 |— e 1. 1. 1933/44 | 1.2.8 | _ do. R. 26-30,1.1.34/4% | 1,17 | _— Accumulator. Fb. Mitteld. Stahlw. R /

do. dó. Vi. 80, 1.4.44/44 | 1.4.10 E do. do, Beihe 7-9, : do. 9è. 31-34, 1.4.8541 | 1.4.10| E RA 1940, 1. a rodlauin 1.3,9 |106%4b 108d j BRA 31,1.4.42,) } : i

do. do. R. 81,1.4.44/44 | 1.4.10| e L 10, 1935/44 | 1.4.10| =— ie do, N. 85, 86 u, 39, ; A \ get. 1. 4.1942/100/5 |1,4.10| l do. do. R. 33, 1.4.45] 4 | 1.4.10| Se do, do, Dieihe 40, i s 2. 1. 1936/44 | L117 | _ Aktges.f.Kraftstoff- M1z u. Genen i : Í do. do. R. 33, 1.7.43] 4 | 1.1.7 | v L 10. 1936/4% | 1,4.10| -_ do. Reihe 37 u. 38, / anlagen X41, / RA 1926, 1932, 102] J és

dd, RM-Pfbr.di.11, 1.4.1936 4% | 1.4.10} _ L 8. 1946/100/4 |1,8.9 [104Jb 10496 gek. 1. 4. 1942) X [6 |14,10| _ 1 4. 1943/4% | 1.4.10| -_ do. Reihe 40, 2.1.3744 | 1.1.7 | - Aktge). Säch). Wk.| i j Mont Cen. Steint.| u t e) Sonstige. do, -do. Vielhe 12, dv. RA dieihe 41, ; : 88, 2. 1, 44/100/44/1,1.7 |105 106 RA 36, 1.10.42|100|5 |1,4,10| = B fi fi tes 1.10.1945 /4% | 1410| -_ 1.10, 1942/4 | 1.4.10 = _- do. R 40,1.4,46/100/4%]1,4:,10/107 1107, Mülheim. Bergw. ; j Mit Zinsberehnung. - do. -do, E E do. ‘do. dieihe #0 / - s , Ain, 1.8.1041 100|5 |1.2.8 E Tis H F k 1. 10. 1946| 4 .10| -_ -— 2. 1. 19444 R S E _— _— d c i ; : 0. 40. 1.7.45/100 1.7 1 Vetta L14198 | : | 7 þ° | do. do. Veïhe 14/ | do. do. Reihe 48, H E96, 1.10.49 101/58 |1.4,10 10876 R I t EDO I R EBE O L L L 10. 1946| 4 | 1.4.10 _ 1, 10. 1948/44 | 1.4.10| - do. do. 89, 1.7.45/100|s |LL.7 10898 108,5b: Nectar U.-G. ¿(A Ï ¿ do.Gold-z oi. 6, j do. do. Reihe 44 E do, Umtausch d.7Y* 1941, 3. 5. 1946 /100/4’|1.5.11| =_: er L 9. 1934/44 | 1.9.9 | _ « ldi L L 1945/4% | 1.4.10| _ Doll,-N.25; tilgs| O UaS t y tx D o. do. Reihe 46, ' bar zu’ jéd. Zeit [1105/5 [15.1.7] a 1936,1.10.40/100/5 |1.4.10| __ 2 ndbriefe Und Schuldverschreib. 2. 1. 1946) 4 | 1.1.7 -_ -_ do. Umtausch d.6 Niederschles.Berg® ; von Hypothekenbanken. Framtfuri Hyp.-Bt, do. do. Reihe 47, V Lu. Doll.-A.28;tilgs bau A 1936, “E j Gold-Þfandbriefe 1.7. 1946| 4 | 117 | =— -_ bar zu jed. zeit,/101 2.1.1943/100|5 |1.1,7 |10B6b B _ Mit Zinsberehnung. di. 16, 1.1.1986/4% | LL7 | do. R.&-Kom. R. 9, spät. 1. 5. 1948/100/4%|1.5.11| = -_ Preuß. Vergw. u. E i unl. bis .. bzw n. rüûdz. vox «», (u. v. d.) h A x bade. Mde Lo fe [E F U EX 40. 14S 100, A 1086 [108d o. o... 17, 1.1.4244 | LLT | -_ o. do. e 10, RA40.1.3.45/100| 5/1,3,9/ [1095B 1. 3. 1945/100/4%/1.3,9 buo. verst rilgbar ab „5 do. do. dt.18u.ÉrWw., L 4. 1944/4% | L6.10| S stoff 1.3.9 [109% Bb 00/4% i Lover: Handelsbt,- t L. 1. 1944/45 |-LL7 | _ do. do. Réihe 11, Bank f. Brau-Jnd. 6+|1.2,8 | -_ Ry.oWain» vonau - G.-Pf.R.1-6(\r.8%), do. do. Reihe 19, h 1.7. 1946| 4 117 | _ {+BZuj.-Binssch. RA1940,1.10.44/100/4 |1.4.10| _ 1.9.33 bgw. 1:1.34/4% | 1.3.9 | _ L 10.194544 | 1,4.10| _ Nr.,-14 f, 1941/42 öthein. Vraunt. u, z do. do. R. 6 u. 7 do. -do. Bieihé_20, RNhein.-Wes|t). Bdcr. Basalt old... 6 [1.1.7 |104,76b _ Brikett R.41940, : (fr. 744), 1931/4% | ver|<.| m 1.1. 194644 | 117 | _ Gold-Hyp.-Pfand- 1,2.1946/100|5 |1.2,8 |1084b 108%b G do. do. R. 1 (fr. 7%), do. do, Deihe 21, | briéfe Serie 6, 4, Bergb. AG.Ewald- Rhein.-Wests. El, 5 L 8. 1932/44 | 1.38.9 | _— -— 1,10.1945| 4 | 1.4.10| _ 31.12. 80, bzw.1929/4% | 1.4.10| -— abais Ludwig RA 39, 1.7.1946/100/5 |1.1.7 |108%b 108,20b do. do. R. 1 u. 2-(sx. do. do. dDieihe 22, do. do. Serie 9, 17, RA 1936,1.4.42, Röcyling'scheEisen : 64),1.6.82 bz.1.1.38/4% | 1.,6.12| -— lilgb. 3. 1ed.el| 4 | 1.1.7 | -_ 81.12.31,bz.1.T.36/4% | 1.17 | -- gef. 1. 4. 1942/1005 |1.4.10| _ u.Stahl R41936/100|5 |1.4.10| 104,75b do. do. Éerie 13, do. AA439,1.12.44/100/5 |1.6.12/107,25b —_ Rudáer Stein! ohl. |\ y Bayar-H - 1. 1. 1934/4% | LLT | _— RA 1940, 1.8.46/100/44/1.2.8 | _ GoldeHyp-Pd do. do. Serie 16, Bergwertsgejell- Ruyrgas R 39, R.4-7 (i.7$),1.10.36/4% | 1.4.10) ais Hambuxg. Hyp.-B1 31. 12. 1934/4% | 1.4,10| __- ¡hast Hibernia i. 8. 1943/1005 |1.,2,8 |106,5b 106ÿb Gold.-Hyp.-Þfdbr. do. do. S, 16, 1. u. RA 39,1.7.1945/100/4/1.1.7 | s L: ; i Bayer. Landwirt- Cwission D, F-k, 2. Erw., 1. 7. 35/4% | 1,17] _— Gebr.Vöhler &Co. Schle). Bergw. a, ihast8-Bt. Gold- 2. 1, 1982, 1983, do. RA-Hyp. S.18, RA 1940, 1.8.46/100/4%|1.2.8 | ütiten RA 4, | Hyp.-Pfbr. R. 20 1.7. 34, 1.4.1936|4% |versh.| agd 1.4, 1943/4% | 1.4.10| aid i: 1.1. 1946/100/4%/1.1.7 }106b 106,25b u. 21 81 12.1930/4% | 1.4.10| wels dv. A p1b. Qu A do. - do. Serie 19, ®* } Braunkohl. Benzin / Sthluchjeewi.AG. 4. 1. 1940/44 | 1.1.7 | “is 2.1.1945/4% | LLT | _ RA 40, 1.8.1946/100/5 |1.8.9 |108,76b |108,76bG | RAÆ39, 2. 6.1945/100/5 |1.5,11/108b e.

Bayer. Vereinsbant do. do. Emission O do. - do. Serie 20 ‘do. 1938, Folge 1 Siemens uHals!e

Gold-Pfdbr. Serie u, Érw., Cmisj. Þ 2.1.1945| 4 | 1410| a 1. 2. 1948/100/4%/1.2,8 /104,75b |104,5b und Siementz-

B6—112- (fr. 8 $), L 10. 1948 bzw. do. WÆ-Kom. 1938 do. 1988, Folge 2, Schuctertwerte

L 10. 80, 33, 34, 35, 1. 10. 1944/45 | 1.4.10| -— -_— S. 8, 1.4. 1943/4% | 1.4.10| =— 1. 11, 1944/100/44/1.5.11/108,1b 106,1b RAÁ38,1.8.1944/100/4%4/1.8,9 f bzw.-1. 1. 92, 38,35, do. do. Emission R, do. do.do. 1941 S.9, Braunkohl.-Jnd. Steint,Elett.Essen

86, bzw. 1. 7 1934, -- 1.10.1946| 4 | 14.10| _ L 10. 1943| 4 | L117 | _ Zutunft R4 89, RA 39, 1.5.1946/100/5 |1.5.11/107,6b 107 1935, bzw. 1.4.1935 /4% | veri<}f E do. Wæ-Kommun.|| L. 12, 1944/100/5 |1,6.12| .—* 107Lb Stickstw. Ostmark :

E.1-2, 10-19 (fr.7%), Eerie 1-5, n.r.v. RA49,1.10.1946/100/4 |1.4.10/106,266 |105,26b L 1.19832, 17.,1.10. L7.1942/4% | LLT | _ SächsisheBodencrd., Casilellengo - Ab- Sudetenländische ; 1936, 1. 1. 1937/4% | vers. Gold -Hyp.-Pfdb. wehr Gewerksch. Treibstofsw.v.41,

Ser. 1. 2 (sr. 6 h), 9. 3-5 1. 8, 31, 12. RA 37,1.7.1942/100/5 |1.1.7 f E L 7. 1947/100/4 |1.1.7 |104,3b 104,25b

- 11 1082/44 | 1.4.10 Hannov.Bodenird,- 29 bz1v.31.12.1932/4% |vers<.| Chem. WerkeEssen Thr, Cietti. Lief. t Bayer. Vereingbant Bant Gold- Hyp.- do. R. 10, 1. 1. 32/44 | 1.17 | _ Steinkohle1937, “”RA1987,1.4.43/100|5 |1:4,10| -_ UA-Pfdbr.S.1-7, ; fandbr. vieiye 12, do. V. 11, 1. 1. 82/45 | 1,4.10| _ 81. 12. 1942/100/5 [1.1.7 |104,56 —_ Aug. Thyssen Hütt. 81.12.1945 4% versch p vis 1, 10, 1982/44 | 1.4.10} _ do. R. 15, 22, 1. 1. RA 1937, 1.12.43/100/5 |1.,6,12/105,656B [105,25 G

do. Gold - Komm. do. di.18—14, 4, 1. 1986 bz. 1937/4% | 14.101 —_ Concordia Bergb. do. RA37.1.12.43/100/4%/1.6.12/1060a h

Serie 1 (fr. 64), 83 bzw. 1.7, 98/44 | LLT | —_ do. R.16-21, 1.1.38, RA 38,1.7.1943/100/4%/1.1.7 | ê : p99; Z 1. 1.193245 | 1.4.10} qu do. di. 16—17, 1,1. 81.12.33 bzw. 1.1. » Concordia Spinn ¡nion Rh. Vraun- l

de do. A Kom. 4984, 1. 1. 1936/44 | 117 | _— 1935, 1936|4% | vers<.} - u. Web. 84 891 tohlen Kraftstoff -

Ser. 2 31.12.194614) _-_ is do. M, 18, 1,10. 354% | 14.101 _—_ do. R. 23, 1. 1. 87144 1 117 T _ L 6. 1945/1005 11.5,11/100,26b _ RA40,1.11.1946/100/4%/1.,5.111107,26b 1107,4b

C S C C

ih alis iede

¿Lay wt Ls le

R L E DÉE a rp

+ Auf dberichtigtes Kapital. -

+ Auf derichtigtes Kapital.

t Auf berichtigtes Kapital.

t Auf berichtigtes Kapital.

m S | Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger | Heutiger | Voriger | Houtiger | Vor iger | Heutiger | Voriger Universua Film Bayerische Elektr.- Gebhard u. Co....| 6 | * |1.1 [275b _ Maschinfbr. B1cka RA 39 1. 12. 48/100/4%/1.6.12/1044bb [104%b 3, Sonstige Anleihen. dÄefer-Ges. e Z T 41 $ auf ber. Kap. is L isaraie el [1.1 [198b R j ; o. Elektr. -Werke L1 T _ ebhardt u. Koeni Mar1imztl1anZ5hütt _ _ Var, Elektriz. -Wk. Ohne Zinsbere<hnung,. 9 v MaLa.ber f L Dtsch. Schachtb 6 Li Bas e: Mech, Web. S 5 E E 2 estfalen R440, Editenen Hyp. Gld, e do. Motoren-W. .| 8 1.1 |208,78sb 1[207,25%b Gehe u. Co... 4 1.1 [133ÿb 133ÿb do. do. Zittau, 6 | 1.5 |146b 144,5b 1. 9.-1946/100/4%/1.3.9 | 106,5 G Pfdbr. 12 in MÆ*| 5 |15.2.8 E Spiegelglasf. .| 4 1.1 131$v 131b G G. Genschow u. Co.| 3,2 L1| H. Meine>ke 7 1.1 |175b 175b : i Dänische Kred.-Vers. J. P. Veniberg. N| 6 11 | 163,25b Germania Portld.- | Mercur Wollwaren| 0 1.12/118,25b |117b Ver. J.-Utrn. Viag S. 9 in M 4 | 1.1.7 Bergb.-AG. Ewald- Cement... 5 L1| | Metallgese llschaft .| 6 1.10/220,5b [220,5b RA 1936, 2.5.42) |4%/1.5.11/104%b _ Mexik. Bewäss.-Anl. i, K, König Ludwig. .| 5% 1.1 /132b 132,75b 6 | GerresheimerGlas- Herm. Meyer u. Co. 5 s Ati is in M 4%/ 1.5.26 Jul. BergerTiefbau 8 LE- l [5 Htté ¿eder 7 L113 _ g: ; Mere IMera 6 11 | _ Ver. Obs{hl. Hütten Norwegis.Hypothb. Bergmann Elektriz.| 7 L1 [t 172b + 176b Ges. f. elektr. Unter- z A.-G. 6 Lt A E RA 40, 1. 10. 45/100/4%/1.4.10/105,75b —_ 1887 in Kr.| 3%| 1.1,7 Verlin-Gubener nehm.-Ld1w. Loewe MIAG Mühlenb. N| * 1.1 + 188b Gr +1866 Ge Raab-Graz.Pr-A. **| 2/15.4.10 Hutfabrit..... N 6 Li Cz U, Co.. i.: Ges. f. el. * 54h auf ber. Kap. Ver. Etahlw. Ke do, Anrechtscheine RA Berlin - Neuroder Untern. Aktienges. 7 1.1 |219,75b 1219,5b Mimosa……........] 8 L1 [ —> Îis Unleihe, 1. 5. 41/100/4%/1.5.11/106,5b in K. ö. W.,|f.HZ.| p. St. Kunstanstalt .…..|/ 4 | 5 [1.7 /145,5b 146b Gildemeister u. Co.|8/1/ * [1.7 t —_ „Montecatini“,. X] 84 1.1 Schwed. Hyp. 1878 Berl. Holz- Kontor| 6* 1.1 [+ 158b 1158 G *5,6/0,4Ya. ber. K. | Mühle Rüningen .| 6 |6 |1.1| _ Vorarlbg.JUwerke unkdb. St., in M| 4 | 1.1.7 * Auf bericht. Kap.| , GladbahWoll-Ind.|8/4| * [1.7 f t Mülheim. Bergw.| 5 L1|— _— RA1938,1.5.44/100/4%/1.5.11| _—_ Ungar. Temes Bega do. neue div. ber. * 5/2%Y a.ber.Kap. C. Müller Gummi} 6 L E 2E do. A4 40, 1.8.46/100/4%/1.2.8 | 107,26b m, Tal., in 4| 4 |1.4.10 ab 1, 1. 1942 11 t t Glas- u. Spiegel- Mundlos8. „....« -| 5 Li _ do. Bod. -Kredit-Pf. do. Kindl-Brauer.| 12 | ® | 1.10 t Manufakt.Schalke| 8 1.1 | E Wintershall in Gulden ö, W.| 4 |1.5,11 * 4/2 Y a. ber. Kap. Glauziger Zucker .| 64/5 |1.6 | S RA 1940, 1.3.45/100/5 [1.3.9 1108,86 1|108,8b do. do. 1, fr, 3%| 1.4,10 do. do. St.-Pr. .|/14| ® [1.10 E Glückauf - Brauerei| 7%/ 7% 1.10| E m Le A s 404d ber. «Kap. . N * L1 F t Natronzellstof u. A. o. Kraîit u. t 4 a. ber.K. Papierfabriken. .| 7 G —_— Ohne Zinsbere<hnung. do. Sparkassen-HZtr. Gr. A 10| |1.7 (20856 [210B Th, Goldshmidt.| 8 | |1.1 |212,25b | =— e B W iri L. G. Farben ndu-| n R 2 MAE 4 | 1.1.7 Pa Ma loenen 66 /1.7 at 186b Partider Tiaggon tik Nen Men Lein C - 8.37 Ohne Anrechts\@. i. K, 15. 10, 19. ertholdMess.-L,| 6 1.1 r tamm-Aktien..| 7 | 7 1.7 176, 176,5b Lit. Au. 3.inLig., R Y Q, M Veton- u. Monierb.| 4*| |1.2 | 154,25b # 164,26b | do. do. Vorz.-Att.| 6 | 6 |1.7 | RA per Stück. .|oD| 1,7 | —_ gebenenf, +.'gu- ede R M A ee. - s 1.1 x 0 gy it Ei3w.| 8 Ls _ ; Soit| 6* L aA ebr. er 0/5 1A _ rün u. Bilfinger. 1.1 +1 150, o. Faßkl1erte ...| 6* 1.1 [t 174b _ A 4. Schuldverschreibungen, Bohrish Brauerei.| 8 | |1.10| * 24/244 a. ber. Kp. f * Auf bericht. Kap. f 2 Harpeier Gecugs dustri Vos3wau u. Knauer.| 8 1.1 [188,5b 188b G Gruschwiy Textilw.| 6 1.10/176,75b |176b do. Lederwerke .….| 6 1.1 |163,5b 163b RA 35, t. K. Nr. 744®| 1.7 160,76b [161,5b a) Jndustrie. Brandenbg. Elekt.-, Guano-Werke.…..| 0 1.1 /89,25b- 188,25b do. Steinçutfabrik| 6 | 6 | 1.4 |148,75b | e gujahverzini s 5 , Mit Zinsberechnun Gas8-u.Wasser-W.| 0 | 0 | 1.4 /85,75b 87B E. Gundlach .…....| 6 U ps D do. Woll-u.Kamms- Sieneita u: Haide g. Brauer. Bergschlöß- F. A. Günther u. garn-Ind. 8 L1| _ RA 30 R. 1, 1942| 6{| 1.4 [360b “us Arbed (Aciéries cen, Braunsberg| 6 | * |1.10| _ Sohl L ese son esl 0 Ll | —_ „Nordsee“ Deutsche x Neunies) 26 r>z. 4/1 2/18/14a.ber.K. Hochseefiiherei..| 6 |6 [1.7 |157b o.D.| k + Busayverzinsung, 1. K, Nr. 12 U. Nr. 14 U. ff, 1942 in $/105|54*|1.1.7 do. Engl. Brunnen| 6 | 6 |1.10| _ Nordwestd. Kraftw.| 6 | 4* 1.10 t Ó ° evtl. id L do.zumFelsenkeller| 5 | 5 |1.10/155b tw * Auf bericht. Kap. Ohne Zinsberechnung. evtl. + Zusagzdividende, Brauhaus Nürnb.X| 7 | 1 |L10| S NSU Werks ……..| 8 | |1.1 |218,5b [219b O Braunk. und Brikett Haberm. u. Gucfes| 8 L1| _ i Uugem. Elettr. - Ges. hne Zinsberehnung,. iBubiag)|8/2| * |1.7 +202,5b F Hackethal Draht-W.| 8 E E oen _— S, 4 1900, rxs. 1948| d | 1.7 | _ 54/44 a. ber. K. Hageda 6 LLl| OMZ Serein.Ost-u. do. Serie 5-8, 05-11, Haidar - Pajcha- Braunjchw. A. G. kf. Halles<he Ma <inf. 6 1.1 /156b G 157,5b B Mitteldtsche. Zem.| 6* 1.1 [{ 199b + 200,50 rüdz. 1953| 5 | 17 | Sis Hafen .….. in 4/100/2%/1.4.10 Industriebeteilig.| 7 | 6*| 1.10/184b —_ Hamburger Eiektr.- * Abíchl.-Div. dó. Teleph. u. Kabel] - Nybuiker Steins * Auf bericht. Kap. Werke é 81617 i 160» Osnabrück. Kupt}er 1912 r3. 1948| 5 | 17 | =— de tohlen 20 un?.25*|100/4%/1.83.9 do. Jute-Jndusirie| 3* 1.1 /152b Q _ Harburger Eisen u. u. Draht „....-| 8/8 |17| _ ; * L A. 1.83. 40. * für % Jahr. Bronze... 6a.) 6 11 |.— j Elektrizit. - Lieferung Vreitenburg. Porte do. Gummi Phönix| 1.1 t 1406 t 1908, 1910, 1912 land-Cement .….| 8 11 f t- * 3,2/0,8%a.ber.Kap. gek. 1.7. 1942| s | 1.7 | is b) Verkehr. Bremer Vulkan Harpener Bergbau| 4% LL| _ „Passage“ Act,- do. do. 1914,r5;1949 i Schiffbau. ......| 8 L s E Hedwigshiitte .…... 5 14| _ Bauverein......| 0 1.1 Gr 7b Gr get. 1. 7. 1942| 5 | 1.7 | Zós Ohne Zinsberehuung. do. Wollkämmerei| 7 1.1 /198,75b _ Heidenauer Papier| 0 11 | -— Peipers u. Cie.…..| 6 L S B s Breunabor-Werke | 8 | 8 |1.10/188,26b 6 |185{b Heilmann u. Littm.} 6 1.1 1171,5b 170 Q Carl Petereit 4 (4117| _ Laurahütte 19, rz. 60 5 [1.7 | S Die mit etner Notenziffer oersehenen Anleihen | Brown, Boveri u.C., S Hein, Lehmannu.C.| 8 1.1 2320 B —_ Pittler Werklzeug- / werden mit Zinsen gehandelt, und zwar: __} Mannheim 6 1.1 /176,25b |176,5b Heine u.Co.,Leipzig| 6 1.3 [1424/6b 6 _ maschinenfabrit .| 8 itl Ls B 1 Ab 1. 10, 19. ? 1 11 19, 31, 1. 20, 4 1.8, 90. J.Brüning u. Sohn| 6 L 1536b B Heunnoor Port- Plaueta Druck- Treuhand f. Verkehr| &4p.St. | d 1, 1. 26, % 1. 7. 25. * 1, 9. 80, 81, 8. 882. 1. 8, 88. Buderus'\che Éisen- land-Cement ...| 7 1.1 _ —_ maschinenwert..| 6 L1| u. Ind., 1923 uk. 80| 6 | 1.11 | _ R Ev é a6 00 5% 1.1 /146,76b 146,6b Hess.u.Herkules-Br Pommersche Eijsen- G, ‘15 [1,5,11 Burbach-Kaliwerke.| 4 1.1 1246 B 123,75b B j.: Herfulesbrau./10| * [1.10 =— —_ gießerei E C65 6 L1 t F In abgst.i.Guid jg? 5 11,5,11 Lau, j : * 54/%Y a. ber.Kap. * Auf bericht. Kap. De aeb U L 2/4 }1,6.11 Insterburg .…... 6/2| 6*| 1.10T —_ ildebrand, Mühl|\ 51317 | —_ Ponarth Brauerei. |g/6| 10 F b) Verkehr. 8 i-Gudüösw 4 [1.0.11 L E lid, t bitgers E al 8 1.1 |212b B *4/3Y a. ber, Fay: / Ld t x mil Busch, Optisch ille-Werke 10 1.1 +171b 171,75b | Pongs u. Zahn Text.| * 1.1 $ + Mit Yginsberechnung. 10200.4/24 1.4.10 Industrie ...…..| 8 11 | —_ Hindrihs-Aufferm.| 8/2| ® | 1.7 T (Iob B t 177,25b E A1, 1ha. Pera î t Berlin. Ver:eyr8-AG. at S. 1 u. 2 /2040.4/24/1.4.10 Busch - Jaeger - Lil- *.$,17/0,83 a. b: K. Poppe u. Wirth. ..| 0 11 | Zes WA tilgb. z. jed.Beit dl 1. A _— | _— oooooo. 408A 24/1.4.10 denscheid Metalliv.| 7 L5| a _ Hochofenwtk. Lübeck] 0 (01.7 | —_ Prangmühleu „...| 6 L _— da Serie B Code [A2 LA Byk-Guldenwerke..| 6 LL T _ Hochtief A.-G . 8 L E _— J. O. Preuß .„.»+-| 0 L1| j | ÿ N Hoesch-Köln Neuess. y ( j | Ferdinand Nrdb. 87$?/4 Cartonn. Dresden | L1 f +154,60b G | Bgw.,j.: HoeshAG. 6 | 6 |1.7 163,5b 163,5b U slä di Í ° sl W Í t G dvs 4 [1.0.11 ai 54/144 a. ber. K. Hoffmann'sStärte- « P. NG 1.5.11 arlottenburger fabrit 4. « 6% L1 |. —_ Rabbethge u. usian ise ses verzin t er e ied x L T B V 5 | 5 |1.10/128b 128b Hoyentohe - Werte, f iee c eCga a ele] S ä j e, a B, 4 . G. Chemie Vase Céntrum ..N| 5 1.4 Radeberger Export- Die Notiz VeT ausländijchen Wertpapiere rd. 1957 ins..,...°%4 vollgez.| 6 1.1 S olieisBraitexei: B T ELEOE s an brauéréi ....».. 2|* [110 189,56 f ist gemäß Bekanntmachung des Börsen- Franz Jojejb. Silb.$4 |1,4,10 R aa euge. 06 1.1 Philipp Holzmann} * 1.1 +156,75b 155,25b * 55/,/22/,4 a.ber.K. März“ : em.FabrGrünau}| 5 KE Ss is * 4/1 % a. ber. Kap. Rathgeber Waggon 4 |1. En Ls vorsiandes vom LMRs L, Lar RORG L atis, 6. Ludw: 90 654 11.1.7 do. do. von Heyden| 8 1.1 /235,6bb [235,9b Sodibaiieda Ges Ravensba. Spinn. á Li —_ Tage ab etugestellt worden. do. do. abgest. 8... |1,1.7 do. Ind. Gelsent..| * Ll a as sellschaft... 4 | 4 |1.4 |143,25b i Reichelbräu.......| 6 | 6 |1.10| j ; *4%% Abschl.-Div. Huta Hocy- u. Tiefb | 8 1.1 /2084b 208,75b .| Reichelt - Metall» 1. Staatsauleihen Kaschau-Lderb. 89, 91 do. Prod. pomue- Loreuz Hutschen- \hraubenfabrit. .| « 11 t t.— 5 j E Ee in Uciecy. Währ.|4 |1,1,7 x A 0 1.10/1039bBr [106bBr reuther s 4 |5 |1.7 138,5b 137,5b * 4/2 2% a. berit Kap. o. Lerte Alber j _ ttenwerte C. W. Reine>er . Z _ Ohne Zinsbere<hnung. Lemb.-Czern.str.m,T : Kubr Cblüinuworidi 1. 1 Vere u. Co., S N Die mit einer Notenztffer versehenen Anleihen cue ena IE [S 1.0.11 Ca EGEOE A G 7 1.1 /200b (2006 e Rheinfeiden T. 6 14 E => (ar werden mi! Zinsen gehandelt, und zwar: LOUld.ù\ ten | ristophu. Unmact| 7 I _ i,: Hüttenwerke Rhein. Braun ohlen 1 Ab 1, 6. 19. %1.8,19. 51,7 19. 41,10, 19. E a ‘e Slectrie (Cgate/ 2 o R E E S 81, 11.19, #1. 18,19. #1/1,20, 818, 2, | Nationalbiailr.o1Mez. Eer. A—C} .…. N| * |20|1.6 do, Elettrizität j 7 1.1 |188,5b [186b G 0 1,3, 20, 1201, 6,26, 31/16, 12, 89, 121.1, 0, Pr, abg., r, ¿6 1n P41 do. Ser. Dj... N A 4 |1.6 do. Spiegelglas fab. 4 1 | —_ 30 O 2 A E / do. Ter. Et... N 4 1.6 Jlje Bergbau ..| 7 L + 2105 do. Stahlwerke .….} 7 | 7 | 1,4 |189%b 188%b L 4. 40. L «4. (L L. 8, 41 LMIE Norden, {TRA i. nom100Pes| Pes do. do. Genußsch.| 7 1.1 +175,5b |176,25b | Rheinisch - Westfäl. Bulgarisch. Gold-| : (Hdt au %Þr.-U, 1. G. d. 8.845 [1.8.9 * 22,5 Pes. + 40Pes., JIndustriew. Plauen) 8 1.1 1826 Gr [1806 Kaitwerke 414117 | =— As vp, 1892| : do. do, L. Þ(Cibel.)&- ; 7 4,6 Pes. + 8 Pes. Ijsenbe> u. Cie. Br. 5! 5 11.10 L Rheinisch - Westfäl. “aber Nr.241561 i Guld, öster. Währ.|5 |1,5,11 in Kassenbonds z Elettrizitätswerk| g | g | 1.7 [1798 177,756 bis 246560| 6 |15.1.14.7 Lesterr.-Ung, S1aa1db Concordia Vergdau/ 3 1.1 /109,76b [110bB Rheinmetall Borfig| 7 1.1 {1660 166,75b do.oer Nr.121561 S Gd.El,ziV. Gd, “5 |1,5,11 Concordia Spiun. i W. Jacobjen.…….. | 0 | 0 |1.8| Rievec>-Brauerei - bis 186560| 6 |15.1.14,7| do, 1688 Bao oe. 4 [1.5.11 u, Weberei| 6 1.1 |160b 160b J. A. John „.....-| 6 1.1 1147b i St.-Ukt., \r.Leips. bis dó. 2er Nr. 61581) f do, Claatkb. S. 1-107 Contin, Gummiw. | * 1,1 ( 157,5b - |7.158,78b | Gebr. Junghans .| s | 6 |1.4 1514 [150,5b Brauerei Riebect| 5 | s |1.10| d bis 85650) mu gzertifitaten"3 |1,8,9 * g/24%ha. der. Kap, i E do. do. Vorz.-Att. A, 1eëNr.1— 20000] 6 116.1:14.1 00 Erbanzungünenz höchste Div. 6 h i Egvpti de atis 3 | 1.8.9 mul gernalens. /1,8,9 j einlösb. zu 1124| 6 | 6 | 1.10} —_ | v.A.i.Fra.|-3%-| 15.4.10 j / Daumier-Venz.. X| 7% | 1.1 [1885 187,20b A. Riebe Montan] 4,9| * | 1.4 |15?b M 4000 Ae (1 Len Piljen-Priejen ps Demag .….......\ 8 1.1 (240,80 - (220b Kabelwert Rheydt | * 11 F E * 4,8 4 Abschl.-Div. do. 2500, 500 Ir. 4 1611 l, Guld. vsier, Währ.|4 11,7 Deutsh-Utlant,Tei.| 2 1.1 970 Gr “-_ * 4/24 a. ber. Kap. F. D. Nieoel- j Griech. 44 Mon. 1178) L117 Deutsche Vabeo> u,| * j Kahla Porzeuanf.| * L.1 + 136,25b |+ 135,5b E. de Haën.,.. | 6 1.1 /165bB |165b bo. ‘54 1881284 1'601 1.1.7 ) dieichbg,Pard, Sid, gb vWiicox. “-*] 8 | 1,10/t t ® 44 a. ber. Kap. Roddergrube, Brk.} o Lt! t t do.s4Pir. Lar. 90 1/60 15.6,13 3 l.Guld, öster. Wahr.|4 |1.1,7 * Auf bericht. Kap. Kali-Cyemie .…...| 6 1 187.156 *34/244 a. ber,Kap. ü j do. 44 GldoR.89 1 80] 1.4.10 viudolbayiu 1884. „d do. Coutinent. Gas Rúüd. Karstadt .…..| 64 [1.1-203,5b [2036 Ph. vtojen Ia: Por- l.Rent.1n Lire| 8% 11 Fr wuld. vster, Währ, 4 [1.4.10 Desjau.........| 6 | 6 |1.4 [166,5h 165,5b Karton Gr. Särcheu| 6 Lr S zellan,j.: Rosenthal s o. amort.3,41.L,|-4 11.7 E do. Érdôi ....../ 6 | [1.1 169,50 168,206 C. W. Kemp Nachf.| 5 L184 25 Porzellan A.-G...| 6 1.1 [181 üs Mexitan. Unl. 99 11. “i TehuantepécNattouai do. Kabelwerte .X| 4* 1.1 t La KeramagKer.Werte| 8 L ZO Tel Rosjigz. Zucter-Raff. 4 A s al abg. i.K. Nr. 18/ 8 7.710" abg. 6005 11,1,7 * Nuf bericht. Kap,| Klöctner-Werke .,.| 6 | 6 |1.7 168,266 |167,75b | Rostocker Mahn u. i do. 1904 abg. 4 1.6.12 do, abg. 100 5 |1,1.1 do.Winoieunms=WWl1e. ta C. H. Kuorr [8/4 ® 14 —- Ohlerich. [10] ® [1,10 t - Césterr. Etagike e le M t do, ábg.” ¿0&5 11.7 Berlin Ai 6 1.1 |160b 168,706 ® 51/ [2/2 a.der.K.} - # 4,571/1,429 a.b.K.} * hay 14... 4% | 1.1.7 do, abg. ‘T4,/1.1.7 do. Niles Werte. .| ® L1L.t t Kocys Udlernayu..| 6 L Ä erd.RückforthNchf.| g 1.1 145b 145,256 (eategor. L, l t igs! j N ® 4/14 a. ber. Kap. h i Koehlmann -Wocle| s)/ 5 |1.9 | S r. Rückforty Ww.| 0 | |L10| d Goldrente| 4 Ungar.-Gal.Verd.-B.,7 do. Spiegelglas. .| 7 L1| Kollmaru.Jourdan| 6 | 6 [15 f Fe Rütgerswerke... ..| 11 t156bB +1586 1000 GuldG**| 4 1.4.10 1, Guld, öster. Währ.|5 |1,3,9 do, Stleiuzeugw., j ® L1 F t Königsbg. Lagery..| 7 | 5 |1.8 118,25b s Auf bericht. Kap.) - do. 200GuldG®*] 4 | 1,420 * 4,444/1,6564 | - L Kötiger Leder- und Ee i Kronenr. 9-4 * vers. \ Voxarlberger' 1884 &8 auj ber, Kap. N Wachstuchwerte .| g 1,1 \213b G 215b B l lonv.R.i. K.) 4 1.1.7 Guld, vier. Wähyr.!4 |1,3,9 do.Tajeigl.puriyA| 8 1.1 /247,5þ - _— Kraftweri Thüring.| 8/1| ® |-.1.4 4 F do. in K €‘] 16,11 do. Teieph. u.Käbel| 7 L10| 1906 ® 62/,/%/,4 a. ber.K.,|-- j Säch). Textilmäjch.- do. Silb. -R, i. fl 415) 1.4.10 t adg. d. Caifse-Commune n gegenw. | do. Tone«u. „Sleinz., ® L1.t t Krauzsta, Metyner Fabr. vorm, Nich.| do Papierrt.in is «p 2.8 a. Vas. v. 27 %, 1 * oú//¿ha, ber. K, u. Frahyne ¿....|-6 L1 [149,75b - 149b Hartmann... .] 8 1.1 /109b k PolnischeEisenb,-} | ] unverlosbar und Livabas ab 1. 7, 1919, do. Wahen» u. Krauß-Wtaffei. ... - 8 Lr S Sächsische Webstuhl Anleihe 1933 .| 4 1.1.7 Muuiliousjadr.. (7 | T1! bt WW. Kresst.. ao. -| 6 1,1 1172,5b 173,25b Schönherr. .....| 6 [6 |[14| 150,5 6 ortugie) 3. Spez. ir. RA p Et Dent wer @ijeny...| ® f 1.1. ft 1476 F 145b G. Krouscyröder „.| 4 1,1 Lai d Sachtleven A.-G. f : 5 umän, Aeu ne As L ei It or, M ibn x ; P Dane 7 L _ ® C0 Avidi.-Div, E ReL 1s —_ gar. Monop. i Deu e : R ite 15 s L1. —_ Zane Be 64 Gu D ¿ hrijtian Lierxig ..|* 1.1. [4 140,70b |Þ+ burg Lit.B ...| 6 L. Las Salamander..…...| 7 1.1 |/2068 B 207,75b gnd ae 7 1.2.8 1ts<he und ausländische Uttien * 4/1h a. ber. Kap. t , t J. Küppersbusch u. Salzdetsurty „.¿. j ® L.1 [+ 180eb B 1+480,256b Rente 08 in.44 5 L4 í 1. Judüsßtrie. i Dittuiaun vieuyaus Söhne ........-| 8 L1 4 t * 5,71/0,294 a. ber l do. do, 18 in. 4% | 1.4.10 H S C E Z i ae A do. do. L L Accumulat-Fabritj * 1.18 386,6b ortmund, Ait.-Br./ 10 | * \ 1.10f 174, L anger ujen vas Un t C L Le wh CUMSRIELN, O j gens cel E, u n Lan Lay ; E 0 L110 —_ #0. dlerhütten Gla8X/ 0 Li | 118b 0, Viillevbrauerei 5X*/ 1.10 214b uleyer u, Co. ./6/1| 6 |1.7 1162,5b 162 25b Sarotti Scho 6 L1| E E S3 : E22 Adlerwerke vorm. 9 ® Uuj dericyt. Kap. 4 O Heinricy Lanz ....|* 1.1 E 148,8b 1 TiEo Saxónia Portland- : ; do. Goldr. i.fl 4 1 17 À Heinrich Kleyer.| 6 L. [e 161b do. Umvonbrauerei| i2 1.1 t 178b *4/1% a. ber. Kap, i Cemeni ee. -| 0 11 Lie do. St.-R.1910 8] 4 13.9 A.-G. |, Energie- Dresd.Vaus- u. Jud.| v L | d Laurahütte 1. xiqu.| 0 ¿ d M L 31,6b Scheidemandels | do. Kron. Rent. 4 1.6.12 Wirtschaft...) 8 | 7 |1.7 171b 160d do. Gard. u. Spiy.| 6 | 616 | 146jb Lederfabrit Heinr, : Motard-Werke „.| 6 1.1 /150b [150$b - do, St.-0.97i.K. 8X LLI A,-G. für Gas und Dürener Metauw.| s Li A Knoch... ..... Ns * Li $ + 141,8b Scherug ..»...-- «] 6* 11 1 164,5b #+ 164,256 da Gold - A. j, d. E Elektr. Breslau..| 2 1.1 /93,6b Düsseid. Kammg. A 8 | [1 ® 4/14 a. ber. Kap. * Auf bericht. Kap. eis. N or o G 8 Alexanderwerk ....| 5 1,1 |/136b 1E T0 Dyuauu! U. vèobel| 4 L.1 [125,5b 125,266 Lpz. vaudtrajtw.| 6 L A Shchieis U-W... ..] g 1.1 |/193,5b 192b do.do.der uer 8 Aa aa P Undenctunabiau| 6110s Na |Shiehia Sena [o | ertifikate......| 5 1 l -Vrau. 711. dai Lies do, Grdentl.Ob 4! 1,5,11 R, Bio B PEN Geis Eisenb. - Weie a P ay . 1.1 [4 168b E N G ‘10 1A _ ® ¿. K. Nr. 36, (4, K. Nr. 62, #*® mit Zertifikate Lenz u. Co. ...| 6 L1| 173b mittel... ...A/8/2/ [1,4 1+ 164,6b t 164b 4/14 a. ber. Kap, ; 0, do, St-Pr. .| 0 Ll M e 4. Kr. Nr. 22—23 u. Talon + mit R ite do. Vorz -Ant, .. «1M L l ada E © oh/1!/eh a. der. K. t Gottfried Lindner] g T die do. Bgw. Beutheu| 4 1.1 /152,75b |152%b E - | Allgemeine Elekt.- Élettrigil.Viejerung| 6 LE- Pan - Lingner-Werte „..| 8 L ia daa do. Elettr. u. Gas) 7 1.1 1171,5b 169b 4. Kr. Nr. 20—21 u. Talon FF mit Yertifikaten, Gesellschast .…….| 6 1.10/179B 178.26b do, Werle Liegnig| * L1 t t C, Lorenz „e... ..| 0 [1.1 $ d do. do. Lit B...| 7 1.1 /170,26b 170b 1. K. Nr 86—87 u. 102 ti, $ mit Zertifikaten, | Ammendorf.Papier| 0 | 6 |1.7 (135,6b [134%b * 64/1 ha. ber, K. * Auf bericht. Kap. Hugo Schneider cel s L s f 4. K. Nr. 28 u. Talon $8 1, K. Nr. 78, | Amperwerke Elett.| 6 | 6 |1.7 197b 197b do. LweriSchlesien| 6 1,1 |161b 151b vöwenbrauerei- Schöfjfery.» Binding 4 Me D , O ESs Anhaltische Kohlen- Élett.Lichtu.Krajt\\ 7 |'7 [1.7 | To vdhin. Brauyaus| 6 | 6 [1.10 _ Bürgerbräu, j. \ämtlih mit’ neuen Bogen der Catsse-Comm. R 1.1 |188,76b [188,78b Engelhardi Vrauer.,| 4 | 5 |1.10| a Ê Schöjferh.Bind. Br.| 12| * | 1.10 + 188b do, j, Bort À.höihste EnzingerUnon-W.| 6 L1| 162%b 4,2105/2,0395 i Div. 64, 1db. 115%| 6 L1| Cedioaualtae es M S Ld E Lade Beauen, + E . iz â -Spinn..| 7 .1 |176,6b ° lwerle..| 5 1.1 l Schön 61° L107 2 Kreis- und Stadtauleihen. L L E 184, «xiangen » Bamb, R s Been ap. R L L Ckiactes E P B A - i . _ Js aumwolindustr,| ® z _ agdebvurger ULg önevect Wi 0 1.10 _ Ohne Zinsberehnung, P S E M E f *6,83/047ha, derg. P ! Gas, 1: Alg. Gas/ Eider: ie SNI! 6 | Et (HTIDD, 08A RD do, ¿zellsi.u.Papier, Éichweilei verg. ../8/6) (17 |-— 202b Gr t, o V, VENaU N «4 LL| _ Shüterman U. ' erin ns A| 184° :Midetenvur Ra A n ei Er do. 98 m. T. in 4 4 LL7 Rellstofswerte, N| 6 | 1.1 151% [162,76 : : Aufbericht. Kap. - 5,6/0,4 b a.ber.Kap. K de Atlas-Werke..…...| 8 L1i| wi Faylberg - List. * L t F Mäizerei Wrede ..| 6 |* [1.9 +1218 t Schultye1ss Payen- Budapest14 abgst.*| 4% | 1.1.7 ugs On * 2,8074 a.der.Kap. * 44hauf ber. Kap. yofer, A Schulte N } : taschinenfabril| 8 | s |1.® 229,56 [229b Faltenstein. Gard,| 6 Luf _— Mannesmannröhr.| 6 1.1 |158b 157 Heiden rauerei .| 5 | 5*/ 1.9 185,256 185,75 @ Danzig (Tabat- Augsburg Braueret dan Uai 8 1.1 /206,75b rer p U R e 54 [1.1 116,56 [1170 S GT Daa : s a , 1 Haien... v _— -_ einsJUle- ‘. T SAS 2 -G. |. Î . | Monop. 27 Fi. 64 | 1.4,10 R N * ph a,bericht.Kap, A E Vergbau Cr 8 Li S es, s |* [140 | Sag \ Feidmühle Þapier.| 6 1.1 [161 “_ 160,0b Martt- u. Kühlhall.| 6 Li} _ bah a. ber, Kap. 5 pWes Ba Laas n ¿1 E Fellen u. Guill. |# | 11 s + 1530 Maschinenbau und Seidelu. taumauu| 8 Li 2370b B 1895 in M s | 11.7 A m. u. Ladewig/ ! | | E * 5% 4 a, ber. Kap, 4 Vahnbedarf A.»G. Fr. Seijjeri u. C0.X') 4* L1 t _ Jai a<mann&Co od "1,1 110eb B —_ Forde-xverte .…...| 5 14 [143,75 [144,26b vorm, Orenstein A * Uuf bericht. Kap. Lissab. 86 S. 1, 2t| 4 | 1.1.7 valcte, Básthiupang 2 1.1 1676 ‘[168b raustadi Huerf.) 4 | 4 (1.9 |— —_ U, Koppel „.....\ 0 | [LL| ¡89d Sie arnd art WErte, g L E t Vajali - Actien-Ges. L 77% riedrich8hütte Bgb| 6%/ |1.10| _ do. Vorz.-Aktieu m. É Siemens Glasind4.7 Li t m 0 E 1. 1. 43, f S. 14. N 1. 1. 17. S: 21. K. | Bavaria -St. Bani < i roebelnu BYucer- E : X Div. für 194024") ju | gui Siemensu. Halste\| 10 1.10/36T9 5b L 7. 17 n. Bog. Brauerei. ......| 6 [6 1110| t— \abrik.…….......! 4 | 4 1.9 [133,56 G [133h * fitr k Jahr do. Vorz.-Att, .… ¿«| 10 1.10/3570-6 r [356»