1882 / 125 p. 12 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

E Em m m 2 E EER P E E T M E Tw 2 E R S T RE D E T A T: emem anan S L 2 ICà50à 90,25, Franzozen 752,50 Lombarden 300, Türken 13,05. Stim- Gömbörer Eisenb.-Pfdbr.|5 | .199,50bz B Div. pr./1880/188Î] | Diy. pr./11880 1881) Div. pr./1880(1881] Versicherungs-Gesellsohaften Des E A 206 s E, 50415 25bs reu a A ry Gotthardbahn I. Ser.!|5 . 1/7,/100,80G Mein.Hyp.B. 40%! 48 41/4 | 1/1. 191306 VereinsbankBerl.| | 1244 | 1 /1. 1108,90B RKette.ElbDpfsch.| 9 81/4 1. 1128256 Der Cours versteht sich Æ pr. Stlüick franco Zinsen. ta tete * Tae , , Florenz, 31. Mai. (W. T. B.) do. IT. Ser.!5 |1/1. u. 1/7.11C0,40bz B Nat.-Bk.f.D. 50% | 714 | 1/L 110475bz@ Warsch. Disc.-B./104/5} 10 |4 | 1/1. |—.— Kön Wilh.Bgw.V| [4 309,40bz B Dividende pro|1880 1881} Obencehicat is * 948 T5à48a48 95bz 5’/n Italienische Reute 92,45, Gold 20,57, do. TII. Ser./5 [1/4.0.1/10./100,40G Niederlaus. Bank| 6 | 4s! 1/1. 193.25G Westfälische . | 6 | 5 14 | 1/1. [99,75bz Köhlemann | [4 164.00bz G hen-Münchener Fenuer-Versich. 20/0} 70 | 70 |8300@ Ostor. Südbahn 82 90a75A84 20bz St. Petersburg, 30. Mai. (W. T. B) do. __IV. Ser./5 |1/1. u. 1/7./100,30ebz G Norddeutsche Bk. | [4 0. 198 25 5 t Rückversicher.-Ges.. , 20%| 45 | 45 |2098B R D deruter 180 7(à180à60,25bz Wechsel London 3 Mt. 243, do. Hamburg 3 Mt. 2073, o. Kaiser-Ferd.-Yordbahn „5 (1/5.0.1/11./93,00beB |Nordd.GrundkB.| Ï © è 132.60431,10bz Paris 3 äst. 2564, Russ. Präm.-Anl. de 1864 (gestpit.) 2172 do.

“. : | 5 11/4 98 00bz d-n.Wasser-Transp.-V.-G. 20%) 2 30 [1400G Böhm. West / rere Rade eee iy [Hd M 1/7 00.6060 Q S E E 21 [1900B DueGdnadee feln 1A de 1866 (geatplt.) 2114, 4-Impérials 8,08, Grosse Russ. Bisen: onpr.-Rudolf-B. gar. . : 185. est. Krd. A. p.St.!

1/1. 169 00B Wien. Unbk.p.St.| 7 | 8 4] 1/1. 212,00B Königsbrg.Pfdbn; V E Zwickauer Bank| 0 | 04] 1/1. |—.— Königsb. PfA.Ob1.! À z Körbisdorf. .., y Industrie-Acti s

1/1. CEOUONS (Dividende ist event. für 1880; ag N 82 angegeben.) Landerw. u. B.-Y. E a Dix. pr./1880/1881 O TUaRTGRv, 1/1. 91'256 Aachen-Höng. . . [4 | 1/1. |41,90bz R G 1/1. [113 90bz Aaeh.Burt. Pfdbr. 4 | 1/1. 152,256 Tode Va, 1/1. 92 50B A.-G.f. Bau-Ausf. 4 | 1/1. 161,50B aa rute Det 1/1. 45 50bzG Adler-Brauerei . 4 | 1/10. 128,50bz ® Tolie: Free, “Das Adler,Portl.-Cem. 6 |1/1.0.7/102,00bz G & |79Arng.Eisenw. 1/1. 122,006 4 | 1/1. [37 75bs Luckenw. Tuchf.

4

4

4

6

|

D O O or

B B-Dy

ck

L : E2T20ks Berliner rer H fziee iam 5 S Se 10 17006 O D. j ; {+ ; Hagel-Assekuranz-Ges. . /o # 46à45età46 25à45,75bz babnen 256, Russ. Bodenkredit-Pfandbriefe 1273, II Orient- do. 1869er gar.!5 |1/4.n.1/10.185,50B 01d. Sp.-BK. 409/6| PaAner A 28 [3000G S-M eh E esa tin anleihe 89%, III. Orient-Anleibe 89}, Î

70,00B iner Lebens-Vers.-Gesellschaft 20% S do. 1872er gar.!5 |1/4.u, /10.185,50 B Osnabrücker BKk.| 34 50B Berliner É .- Gesellsch. 209/ Mas N ° F, s E k: L 510 Lemberg-Czernow. gar.'5 0.1/11./79,80G Ostfries. BK. 609/%) l: 39 00bz G Caluiacds Aen ne Laie 300/ 5506 Frannoden Ee Privatdiskont 5è%/0. G gar. A D 9 [1/5.u. e Petersb. Disk-B. 153 5 134 10bz G Colonia, Feuer-Vers.-Ges. Cöln . 20%) 55 S Tomlardon 246à43à45à44,50bz M, gar. 2 Em. De Ptorabats: E 1N s E Concordia, Lebens-Vers.-Ges. Cöln O 20 A Narâdwest 354à51à51,50bz St. Petersburg, 30. Mai. (W. T. B) Livorno-Florenz : : U 1278 (00G Me Pré 1 G Deutsche Feuer-Vers.-(&es. z Berlin /o Nordwest. Elb- 398à96,50bz2 Ausweis der Reichsbank vom 30, Mai n. St. - ; Ï T Kreditbillets im Umlauf . , . , 716515125 RbL unverändert.

Gs E fi 5 in 200/ 1300 & ;5 R Ri h E 2E DeutscherLloyd,Trsp.-Vers. Berlin oj I Russ. Südw. Oest-Fr Bt. alégar p.66 088288. [Br Gute Bog O 3B De 200 Beate He: + c A Notenemission für Rechnung der

§3 00B -Vers.-Gesellsch. 2209/6 25bz & 54 .3:;à53.25à53 50b ä ; 378,0 "p. Akt.-BK.| Deutsche Transp. Deutsche Bank . . , 154,33à53,25à53,50bz Sous... e « 417000000. unent D Ce, E Hg 1360/49B M C G an LAU E Dresdener AEom, E Qs e E S9 Jung Gi Vorschüsse der Bank au ie Staats- Oeaterr.-Franz. Staatah. 1105. 60G De: Tran B. 60/0! 121 00B Düsseldorfer Allgem.Transp.-Vers. Ls ; Ok Disconto-Commangdit . 210A107,25bs f regierung ., . .. ¿ . . 350000000 anvertind: e TT Di 1105 60G Rb iotabbeE 7 132 50B EberlnaE E Lis: 20 *1000B Oesterreichische Credit 570,50a71à63,50à65,50bz *) Ab- und Zunahme gegen den Answeis von. 22. Mai do. ; i Í 0 E 2 una, em. Vers.-Ges. z. Berl. o 1 y Ungarische Ses M L gar: De T E, 1 LOD D TzleduT as G Stettin O : R Úne Escompte , F . 1796 i E D; drs ua en 177406 B S R L E Gladbacher Fenuer-Vers.-Gesellsch. Tes 111506 Wiener Bank-Verein . 196,50a9óbz Prets À Waliau s Pl A 166.90bz Schaaffb. B_Var| i Loipeiger Vene Vers -Gosellzchaft V E Dortm. Union St.-Pr. . 93a92b» rodukten- un r N Raab-Graz (Präm .-Anl.)4 N 15/4. u 10 94 20B Schles Bank-V l : Magdeburger Allgemeine Versicher.-Ges. 1670B Laurahütte. , , , , 115,60etàl15bz Berlin, 30, Mai 1882. Marktpreise nach Ermitt. des K. Po!.-Präs

.7./62,00bz G er Fenuer-Versich.-Ges. 20% är 3,408 Reich.-P. (Süd-N. Verb.) 5 |1/4.0.1/10./86,00G Südd. Bod.-Kred. 8375B S Hagel-Versich.-Ges. 4090 O ad A ed e MUOAON Föchste | Wiedrizue SchweizCentr.u.N.-0.-B. 43/1/4.1.1/10.|—.— Ungar. Kredit . . Be 365 G S Preis.

: 83,00bz G [agdeburger Lebens-Versich.-Ges. 209/56 Sdöst.B.(Lomb.)] 100 F. 1/1. u. 1/7.1285,60G V.-B Hamb. 409/ 75.50b2 G Mag o tückversich. - Gesellschaft 535 G : i da E: 1/4.n.1/10./985 60G Warzéh: Kom. B. / Magdeburger Rückyversic es 0 Breslau, 30. Mai. (W. T. B.) Fest. per 100 E M | S | M

, Nel | Mitta 176 00G (iederrheiniseche Güter - Assekur. 10%! Z S5 7 9 Für Weizen gnte Sorte . ¿ z «129 20128 do. N Obligationen gar. 1/1. u. 1/7./101,20G Weimar.BK.conv.| 1/1. 199 00G I e R e 30,50bz G arent Lebens-Vers.-Ges. Berl, 9209/6! 1140G Freiburger 105.50, Oberschles. 249,00, R Odernferb. 182,09, Weizen Sts E T T O9 Theissbahn 1/5.0.1/1 Li Wien.Banky. p.St 8 1/1. E G er Al y 82 50G ‘Oldenburger Versich.-Gesellschaft 20% Weizen geringe Sorte. . «s C2 O Ung.-Gal. Verb.B. gar.\ó [1/3 n. 1/9. 79.00 G Württ. Vereinsb.| 8 | 9 [4 | 1/1. [143,756 U d Finder 78 50& É Preuss. Hagel-Vers.-Ges. zu Berlin 209/69 Roggen gnte Sorte. . , O S Ung. Nordostbahn gar./5 11/4.u.1/ 10.177,70 G Industrie - Aotien. P S Preuss. Lebens-Vers.-Ges. zu Berl. 20% Roggen mittel Sorte . : 14 | 80 | 14 do. Ostbahn I. Em. gar./9 1/1. u. 1/7./77,40bz (Diyidends ist event. für 1880/81 resp. 1881/82 angegeben.) Bere Mrk. Berow 20.10G Preuss.National-Vers.-G. zuStettin 25% Roggen geringe Sorte .. ä 14 | 113 M M II, Em. gar./9 |1/1. u. 1/7.194,60bz Div. pro|18801/1881| A Olzdton. 20 80bz & Providentia, Vers.-G. Frankf. a. M. 10/9 Gerste gute Sorte . , , ; 19 S019

orarlberger gar. 11/3, u, 1/9.[—.— A. B. Omnib.-Ges.| 4 4 | 1/1. 1127.256686 Ini Tr Gas 91,00bz G Rheinisch-Westfälischer Lloyd . . 10% Gerste mittel Sre ......, 1116/50/16 Baltische_ |/1. 01/7, T I Berl. Br. (Tivoli) 1/10. 192,90bz G Berl. Aquarium . 29.25 G Rheinisch-Westfälische Rückvers. 10% Gerste geringe Sorte . ¡ E 12 Brest-Grajewo 1/1. u. 1/7./82.25 G do. Unionsbr. 1/10. [75.50bz do. Bock-Branuer. O @ Sächsische Rückyversich.-Ges. Bo f 909 B Ung. Bk. 700,00, Kreditakt. 2872, Wiener Banky. 983, Silberrente Hafer gute Sre . .. T 16 Charkow-Asow gar, , 9 11/3, u. 1/9. R Böhm. Brauhaus 1/1. [150 00B . Br. Friedrhn. 74 50 N Schlesische Feuer-Versich.-Ges. . a N 00a 651, Papierrente 64}, Goldrente 80%, 4%/% Ungar. Goldrente 751, Hafer mittel Sre . ., ‘A E J

do. in £ St. gar.5 11/3. u. 1/9. 84,20bz Berl. Masch.-B. . 1/7. 182,75bzG . Br. Schöneb. 103.10 M Thuringia, Vers.-Ges. zu Erfurt . 04 A 570G 1860er Loose 1224, 1864er Loose 334,00, Ung. Staatsl. 228,80, Hafer geringe Sorte . ., ,, 12 12

do. „do. Kleine 5 1/3. n. 1/9.184 25bz BochumBergw.A. 1/1. 185,106 Cement S M Transatlantische G.-Vers.-G. Berl. h ÿ B do. Ostbahn-Oblig. IT. 943, Böhmische Westh. 2637, Nordwestb. Richt-Stroh . E Bu Chark.-Krementsch. gar. 5 1/3. u. 1/9. azn . do. do. B.| V Contrallele 111. 9bz Union, Allgem, Deutsche Hagel-V. So i 2400 G 177%, Galizier 271, Franzosen 2821, Lömbarden 1244, Ttaliener He E i “Ta

do. do. in £St.5 [1/3 n. 1/9.183.75 bz do. Gussstahl 1/7. 174,25B Oihoricufab, 87 00bz & Victoria, Berlin, A.-Vers.-Ges. . 20/9 214 0 B 894, 1877er Russen 853, 1880er Russ. 70, IL Orientanleihe 562, o S e 92

da kleine 5 |1/3. u. 1/9.,|/—,— do. do. Oblig. 1/1u.7./103,50 B Cie Prios 64.50B i Westdeutsche Vers.-Akt.-Bank .. 20% 0 600 I. Orientanleibe 57%, Centr.-Pacifc 113%. Speisebohnen, weisse . . ., A2 Grosse Russ. Eisenb.-G. 3 1/6.0.1/12.163,25bz* Cölner Bergw.-YŸ. 1/1. [105,00B : E Compt Ï 26 009 G 5% österr. Papierrente 787/16, Nationalbank für Deutschland Linsen , s E Ivangorod-Dombrowo .|41/1/1. u. 1/7.|—,— Commern.Bergw. 1/1. 129.506 “omo. Gia, 26 00G 7 d AKktien-Börse - | 1044, Egypter 728. Kartoffeln ; as 5 Jelez-Orel gar 5 |1/5.n.1/11.189,00be B Dessauer Gas . 1/1. 1168,00 “Av Selwerde 18,25G Fonds- un QUEE 4 s, Rindfleisch Jelez-Woronesch gar. .|5 1/3. u. 1/9./84,70bz B Deutsche Bau. en! ny

¿ E : (ac hl d Börse: Kreditaktien 2873, Franzosen : : j 1/1. [59,00bz . Pferdebahn . 53 00B# Berlin, 31. Mai. Die Börse war heute verstimmt und 2624 Gie 971. Tamburdaa 1241. 1 von der Kenle 1 Kilogr. Koslow-Woronesch gar./5 |1/1. n. 1/7.192,60 G Donnersmarck-H. 1/1. 159,50ebzG 62 00B do. Obligationen O 1/4.u.1/10. 81 00bz B Dortmund. Union

R und das Geschüäft blieb in engen Grenzen. Die auswärtigen KN Q ; Bauchfleisch 1 Kilogr. . 9 [1/4 i 1/7, 29,00 G : On 62 00bz rae namentlich Wien, Paris nund London, hatten sämmtlich T L A 3 E i: 9861, Franzosen Sehweinefleisch 1 Kilogr, S gar. . 5 E E do. St.-Pr. ALA. 1/7. 92 ,00bz A Vieh | 48 a Notirungen e N tel E, a 2817, Lombarden 124, Galizier 2702, Egypter 72%. Matt. Kalbfleisch 1 Mor Say Lu 197006 do.Part.-0. 2.110) 1/1u.7.10425bzG | 40 Wrkz. Sentker 81 25 egyptische Krisis und die Unklarheit ie S A O Hamburg, 30. Mai. (W. T. B.) Sehr still. Hammelfleisch 1 Kilogr. . Kursk-Kiew gar. 9 1/2. u. 1/8. On Gelsenk. Bergw. 1/1. 1121 ,00bsz Berzelius Brgwk. | 1/1, 96.00G gen Verhältnisse auf sie wirkten, A Ee ung Pr. 49/9 Cons. 1014, Silberrente 654, Oesterr. Goldreute 805, Butter 1 Küogr. S L do. G kleine C 1/2. n. 8 2675 B Georg Mar. Hütte 1/7. S Bielef. Sp. Vorw. | 1/4, 97,75bz B auch auf die hiesige Börse einen lähmen a : in n ‘egeben : ihr | 4% ung. Goldr. 754, 1860er Loose 123, Kreditaktien 2874, Eier 60) Stück e 080wo-Sewastopol .. .|5 |1 /4.u.1/1 j 100 106 do. Stamm-Pr, V e Birkenw. Baum. [1/1,4,7,10 105,506 Kreditaktien wurden in ae 08 a0 i geg ; e Franzosen 705, Lombarden 310, Ital. Rente 89, 1877er Russen 85, Karpfen per Kilogr. Mosco-Rjäsan Jar, en 1/2. u. 1/8. 99 30b Gör. Eisenbahnb. 1/7. 103.25bz G Bismarckhütte. . | : 15 106 Cours hatte Schon niedriger eingesetzt E gie ges ern E anch | 1880er Russen 694, II, Orientanteibe 542, TIT, Orientanleihe 551, Aale j Mosco-Smolensk gar... 9 (1/5.u.1/11./92,30bz Gr. Berl. Pferdeb. 1/1. 1190 90bz Bonifacius Bewk. 134 90G und gingen im Lanfe des Geschäfts E E Mee Laurahütte 115, Norâdentsche 169, BerlL-Hamb. Eisenb. 36î, Zander B L L A L » Oblig. 103 rz. 1/4u10 107,00 B klf Borussía, Bergw. | 40,00G mm aag A N g Sie ae Bran, Altona-Kiel do. 222, Disconto 39/0. Des e at T Car, P /4.u. 0 99'106 Hann.Masch.Fab. 1/7. 18,90 G BranereiKönigst. S Bankaktien wurde se E ge R R N E Silber in Barren pr, Kilogr. 254,00 Br., 153,50 G4. zarsche Z B: Jaan os'ow gar. , „9 [1/4.0,1/10./99, Harkrt.Bergwerk 1/7. [78,10bz G doFriedrichshöhe 162,00bz blieben still und konnten sich auf ihrem letz ¿4 Ce Neval&bicias Wechselnotirungen: London lang 20,33 Br., 20,27 Gd., Lon- Schlie z 2 Rjaschk-Morczansk gar. d 1/4.0.1/10. N SESE Harpen.Bgb. Ges. 1/7. |—,— do. Schultheiss Fris haupten, Franzosen und Lombarden wurden beide zu herabgesetz don kurz 20,46 Br., 20,38 Gd., Amsterdam 167,70 Br., 167,10 G4d., Bleie Z C A | Rybinsk-Bologoys .. 5 |1/5.0.1/11.,/82,00bzG |Hartm. Maechin. 1/7. 1124,75bz ; | 89 80bz ten Coursen offerirt. Wien 169,25 Br, 167,25 Gd, Paris 80,50 Br., 80,10 Gd., Krehos: per Scliok . . .. .. . . 110|— do. IT. Em. 5 1/1. u. 1/7./76,00bz Hib. u. Sham. . . ; 6 j Schuja-Iwanowo gar. 5 1/4.1.1/10.188,00bz G Hörd. H.-YŸ. conv.

H Ha fr j j do

N ao d oon | l x0 O t jd O0 wn D Y

com e 200 R 10s H e f f ck f

y z Admiralsgarten . Z A. E 4 Ahren's Branerei 1/10. 80 50bz G 5 n 1/1. 799 Alfeld-Gronau . . 1/1. 182506 E, /1. 179,256 1/1. |28.00B Magdeb. Baub. .

Allg. Häuserges. 1e E Alt. Rothenz. Öbl. ial Magdeb. Bergw.

Anh. Kohlenwerk

1 T Anilin -Vabr, Obl 1/1. 166 (06G Annener Gussst. 1/1 2 122 50bz G Aplerbeck. Hütte 1/ 1. 185 60bz o Aas Bergw.

: SsCcania

4 e Augsburg. Pfrdb. E S do. Obligation. ] E De Baug: Friedchshn

1/1. 172756 do C A

co

D

Mis Ma f a P O fa a f E

r D

I NMNOoOAD

Br D J Tad E E E

Ert Ti r

1 3

R957 Magdeburger Gas 1Au10[10326@ Magd. Strassenb. 1/7 16 50bz B Marienh. Kotz . Ï 11. 90.06 Maschin. Freund

4

D

4

i 1/1. 1126 75B do. Wöhlert . 4A Le

4

5

4

L D |

| M 009 U H 00

ho

H ck f fck Àck f f

40218

o

c

d

P OUOLOI O UI LS S Fp CS ODOOINIINPRHORDODU en ol Fail Ti

Vor Pr

o

e I do. do. cony. V3 00) S l | do. do. Oblig. 1/1 adilamins do. Anh.-Bernb. 1/1 ' 11506 do. Berl.-Anhalt 4 1E 7.50bzG do.Kampe, Wetter 4 1 35 606 Mechernich.Bgw. 2 Va N 11 50B Mecklenb. Masch. 1/1. 78 T5bz do. Pferdeb, Ur 1150B Mend. & Schwerte 1/ 4. 1124 50bz Mercur, Prtl.Cem. 1/7. 18006 Möbeltransp.-G. . 1/1 7 86 90bz Möll.&Holb. Stett. 1/1 : 70.00G Nähm.Frister&R. 1565506 Neuss, Wagenfbr.

51. 40bz Nienburg, Eisen E Nolte, Gas-Ges. . Ma do. Obligat. : O É Nordd Eisw.Bolle 90 75 B Nürnb. Brauerei 99/00 G Oelleim Pet.-Ind. 71105954 Oppeln. Cement . “96 95bz Oranienb.Brauer. 899 5bz G Oranienb. Chm.F. 83. 75bz Pappenfabrik . 190 90bz Pluto, Bergwerk. 84 50B Pomm. Masch. . 92 006 Potsd. Strassenb. 27 90b2 G Pyrmont Pferdeb. D ,y |Rathen.Opt.Fabr. 94756 eon Rayvensbrg Spinn. 81 50G L |Redenhütte eons. 19756G S|Redenhütte Oblig 199 G0bz G W|Rh. West. Ind. . 53,75bz Rhein. StahlLt.C. 84 30G Rostock. Schiffb. 46 00bz Russ, Masch. Ob]. 2120064 Sächs.GussstahIf. 1/9 128 C0 B Sächs, Nähfäden 1/1.0.71106 0B Sächs, Stickm. . . l, T14000B Sächs Thür. Bgw. In: 57.00 B do. Schnh. Webst. j 19. 96 75 B Saline Salzungen 1/10 29 00 B Scating-RinkOb]. 1/6. |63'40B Schaaf. Feilenh..

1/1. [119,00B Schles. Cement .

Schl. Gas-Akt.-G. U o ES Schles, Koblenw.

A SehlLein.Kramst.

A HIOs Schl.Porz.(Math.) 1/1 G 7 L do. Prior.-Oblig.| 1/1 1 N Segen Gottes ObL!|

: G SolbrigSächs. Kg.

V7 76 75bz G Spiegelglas, Dt. .|

9895 « Spinn & Sohn , .| U 26,25 & T Stadtberg. Hütte! f s - |Stassf. Chem. cny.| 1/7 78,50bs | [Stettin Strassenb.| 1/7. N Stobwasser. . . | 1/1. E Strals, Dampfm. . E Strals, Spielkart.! 1 200,00bz & Sudenb, Maschin, : A Südd Immob.40%, Ado 37,90bz @ Tapetenf, Nordh, 1/1, 78'75B 1 Tarnowitz

ey Thale Eisenb. . . i: E Union Bauges. ,

Union Chem. .. 1/17 RETER Union Tabak .. O Vereinsbrauerei 1/1 N 40'50B Verein. Thür. Sal, 1/4. 131 50b G Vorwärtshütte . 0

; 1/1. 3 0Obz mo Vulcan Bergwrk. [1/41 P Warstein. Grube) | y E Weissb.(Ger.)cny| 1e L E do. (Bolle). .| 1/1. isi do. (Landré). 1/1. 89 Westfäl. Union .

1/1 N do. do. - conv.

2 io

A

H J No RROREEREREREER

L P cel loogol lt cus Co 0

LoS orm T3 C5 V3 dD C

Cr co e Lot ck ck

pak

2400 ¿6IJ8%

O MODOOIONO C

985 G Bresl, Diskontob. 91.75, Bresl. Wechslerb. 102.65, Sehlesischer 250B Bankverein 109.00, Kreditaktien 577,00, 6 9% Rumänische 104.00, 460G Laurahütte 116,25, Oesterr. Banknot, 170,80, Russ, Bankn. 207.25. 764 G Frankfurt a. M., 30. Mai. (W. T. B.) (Schluss- S Course.) Matt, still, :

660B Lond. Wechsel 20,455, Pariser do. 81,27, Wiener do. 170,49, M Hess, Ludwigsb. 105}, K.-M. Präm.-Anth. 1294, Reiehsanleihe 1013, 460 B Reichsbank 1493, Darmstädt. Bk. 1624, Meininger Bk. 96, Oest.

2 0 3 0 6 3 0 0 0 0 0

SOoOUR| oNOAE| |

T t fmd b tr

=+lo| | | 0% l oann

oor lo r

do

So

on

|

A s D A p r

7 6 3 1

D o

o O GOIO O S E H Er f A Er H E H r j H

Cp S Lo

OOMmRNO o

bi R

= O

con m%| s cÂtèypazo

Err ERRESE

Or

3 —á D O A

22 26 32

3

D

O E FESSH1

O0 | eri or /

[1

o r F f O f Hck a E

__

LALZUUYUrRNENESKSNEYELILNLU LLBS288WU

T ORANNOUIOMR s ORNAUINER O.

get

l

tô- H CD H D fe O E H r r

tr

Arr RREEREER

| de l al |

D21'69' 48s DC1'00T4

Sr m

[i au

Eo ESE | SSSZSSSSS

d ROLIOBRIOT R Ou n

| A I SSZSSSSSESI I 11S

| 20

C p ORNONIHANIDII

i O i DO G US O O L pi pi pad prak juni

E) BRB2M2BN 8A N N88

20

| | | | | | | S DOINNRNRNOHNROoN

elle e]

r O —AUOO

do. do. Obligat.| 1 De GEEO l Biannadtov, Jute

. Braunschw. Kohl. T E G do. Pferdebahn 1/7. 115 40bz Bres1.Br. Wiesner 1/7. 31 50B Bres]. Oelfabr. . 1/1. 51/50bzG Bresl]. Strassenb. 1 11 29'50bs G BrsIl. Wagg.-Fab.

Brsl.Wg.(Hoffm. Yan S G “|Brodfabrik N (7. VDZ Cent. B. f. Fuhrw.

1/7. T Centralhôtel-Pr L 4 Chemn. Bauges, 1/1. 99 20 B do. Färb. Körner

Chmn. Werkzeng 1/1. 1106,00bzG Cöln-Müs.Bergw.

1/2u.8./107.00bz ConsAlk.W.West

L N Cons.Marienhüitt,

u: 131,60bz G ns Brgw. 1/4. |—.— i; :

7 Cont. Pferdebahn Pa G Cröllw. Pap. conv.

22,506 ländische Bahnen gaben zwar auch etwas nach, aber nur 7 E : L ; / j : 8 Oven f v i E Ce die ned etaià ermässigten Preisge erweckten | St. Petersburg 206,00 Br., 202,00 Gd, Loui kurs 421 Br. Berlin, 31. Mai. (Amtliche Preisfeststellung von 93,256 Kanflust 80 besonders Marienburg-Mlawka und Oberechlesische, | 411 Se S LUgs E E Tos T. B) Getreide, Mebl, Oel. Petroleum nnd Spiritus.) 96 00B Ziemli h f t, aber ohne Leben waren Montanwerthe, Laura und Ta O D e 9842 Vran- Weizen loco flau. Termine niedriger. Gekündigt 50 000 Ctr. 32 00B Dotiniiddn Union etwas schwächer. Ganz still blieb der Markt TRnE lizier 2704 E E E A G51 ate Kiündigungspr. 226 A per 1000 Kilogr. Loco 200—232 M nack od ú k é T 5 y ZOSen , Galizier 2 4 i 208, rar. h 2 iu —2 S D i 008 “i ies var Cenanddie Bunt Wt Parole paren | =y Buolto Emma Rente 11 H Gufnialho ”* | Qu, mnen S per dln Kants M7 H van: “Dts E T aa, G neniha Ttilincho F dds find Prioritäten | 1. Orientanleihe —. Matt. 211——210,5 bez., per Juli-Angust 201,5 nom., ‘per September- 95 506 beka - - a ut “Dor Privatällkont ist 3 9/0 geblieben. Wilem, 80. Mai. N T. B), (Bohlnas-Nourns,) Oktober 198—197 bez., per Okteber-Novbr. —.

nie : ‘Courgs nim 24 Uhr. Schwech. Lombarden 245,00, Franzosen Die egyptischen Nachrichten und der Mangel an Regen Roggen loco flau. Termine wenig verändert. Gek. 218 000 Ctr.

1

Es tao Trt - ; kten, Schluss b f Berliner Notirungen. 8 =A E : E —,— 560 00, Oesterreichische Kreditaktien 565 50. Dortm, Union &t. Pr. E Paviotrenta 76.86. É 5 9/0 Pader, 92 90, do. Silberrente | Kündigungspr. 153,5 Æ per 1000 Kilogr. Loco 138—156 A

T Ae c j á inländ. 148—150,5, is. 76,50bz G 153,50, Disconto 208.00‘ Wiener Baukveroin 199.00. Beogiarns | 77,10, do. Goldrente 94,15, Se 10E ietbe L ne 02A Tiede: | 104 al Uin U Kak ée ree, Get Mae A S (60,0002z O, I8C Ag s 77 A, i Papierrente 86,35, 1854er Loose 119.70. 1860er Loose 130,20, er Durchschniitspreis 153.5 M, ver Mai-Juni 145— 30,00bz G —,—. Freiburger 105,25, Mainzer 104.75, Rechte Odernferbahn Lóods 17800 Kreditloose 176,20, Ungarische Prämien]. | —148 bez., Durchschnittsprei , 153,9 M, pe h

? 9 aba S K iei 135 bra f U) 1A) s t PK ce - 142,75—142,5—142,75 bez., 93,50bz G 180,25 Oberschlesische 248,50, Galizier 135,50, Bnschtebrader 118,00, Kreditakiien 336.50 Frauzosen 330,25, Lomb. 139,75, Ga- | 144,75—145,25 bez., per Juni Juli L y Í L R : : G „U, : Jett S ; 141 i August-Septbr. —, 52 00 & Bahs 74,50, Bumänier 103,59, Oester. Papierrente 64,75 Oesterr. | pes 148,50, Pardubitzer 150,50, Nord- | Per Juli-Angust 141,5—141—141,25 bez., per L 159,09 B Süberrente 65,37, Italiener 89.37, Bussen alte 84,75, Rnuasen Ene E 7e bmi ad 22950 R 210,70, | per Sept.-Okt. 142—141,5—141,75 bez., per Oktober-November

85 00bz B nens 87,75. Russen 1880er 69,75, Oesterr. Goldrente 80 37, Ung, ; öhm. Westb. 344,00, Nordbahn 142,5— 142,25 bez. i n , 22 ( B Goldrente 102,25, Ung. Investitionsanl. 92,50, Bnssische Noten TD0MO, Velcuhauk 198.00, Stet ice A Wiane E Ba Gerste flau. Per 1000 Kilogr. grosse und kleine 125—200

29 75 x j L DT.00 €00 ag. Credit d L R nach Qual. E Ï 50.00B a ag q Mp Pav Uh Vas Gele D 4E | verein 115,25, Deutsche Plätze 88,55, Londoner Wechsel Hera loco flan. Termine niedriger. Gekiindigt 1000 Ctr. Kündi-

119,85, Pariser do. 47,55, Amsterdamer do, 99.30, Napoleons ; 7 G L |84'00B ——— 9,507, Dukaten 5,64. Silberconpons 100,00, Marknoten 58,55 g N ioer diguon Won 1 3475 bon. Durokachnittarreis 104.78 8 7 4 | 1/1. [118 00bzG Vorprämien. Juni 1882 Juli 1882 na U LT, per Mai-Jnni 134,5 bez, per Jnni-Juli 134,0 bez., per Juli-Augnst 0/ . 155,756 Berlin-Anhalt . . . , t e P M AOUOE 134,25—133,75 bez., per Angust-September —, per September- P Bergisch-Müärkische Wien, 30. Mai. (W. T. B.) ; q e Oktober 134,5 nom.

34756 Bresì, - Schweidn.-Freib. 1074à107—1}bz 108#à10—24bz Stra s88enverkehr. 2. Nrd laren f tar S6 SIRIOREREN M oed nare Gektündigt —. Kündignungspreis 117 006 Car Ladwigahafen è Op E 2ION (G dea M O Ga na ) d E aktien s per 1000 Kilogr. Le, T M, A O 7 E erschlesische . . , 2501 4— di E L RA 2 daa Lat 99 7 onat —, per ° e °

48.606 Rechte Oder-Ufer . 1821— 13bz 1834—3bsz Ungar. Kreditaktien 32450, wsterr. Kreditaktien 329,70, ,

4 J ' c ti 314.30 Nord Oktober —. e E, gere Thüringer . Franzosen 325,50, Lombarden 138,50, Galizier 314,30, T Erbsen per 1000 Kilogramm. Kochwaare 164—220 Æ, Fatter- 0 ile 0 C

A

lo

Warschau-Terespol gar./5 |1/4.0.1/10.191,30bz KöniginMarienh. do. Kleine gar.|5 |1/4.0.1/10.|—,— Lauchhammer . . Warschau-Wiener II. .|5 1/1. u. 1/7.|—,— Laurahütte .., do. III. Em.5 1/1. u. 1/7./102,00B Luise Tiefbau . . do. IV. Em.'5 1/1. u. 1/7./102,00B Oberschl. E.-Bed. do. V. Em. 5 1/1. u. 1/7./101,60bz Passage-Ges. do. VI. Em.'5 1/1. u. 1/7./101 60bz do. Prior.-Obl. . Zarskoe-Selo 1/1. u. 1/7.159,50 B Phönix Bergwerk

do. do. Lit. B. Bank-Aotlon, Rhein-Nass.Bgw.

« Div. pro'1880/1881/| Schering D Aach. Diskontog. 6 | 3 4 . 197,75 G Soebles, Berol G Allg. D. Hand.-G. 6 | 7 4 . 89,50bz Schles. B.-G St P Amsterdam.Bauk 7} 734 . [125,25 G äs “Part.-Obl Antw. Centralbk.| 6 | 6 4 . 1105,40 B déltodaar Blu Badische Bank .| 54/5%o/4 . [116 50G Stolb Zk St Pr B. f. Rheinl.u. W.| 14 2 4 . [39 50bz Westf Draht-Ind Alter 2E E “S Wilhelmshütte Bk.f.Sprit u.Prod.| 2: L) . 186,00bz B Zoolog. Gart. Obl Barm. Bankver, .| 61 41 103,00 B Ta E 104 y Berg.-Märk. . .. 115,75ebz G B Q Dampfpflug-Ges, Berl. Kassenyer.' 99/ 200,75 G T0 0 Dankb, Ofenfabr.| do. Handelsges, 51 111 50bz G Nichtamtliche Course. Jo. Obligat. . 0. Makler-Ver.| 17 145.50bz G eutsche Asph, . do. Prd. u. Hnd.! 41 75.50 G ale L E e ARGEaN, h Donnersm, H.Ob], Börs.Komm.50%| 11 113,50 B K O 01 tp R S S As E Dortm.Bgw.StPr. Börsen-Hand. V, 15 | 174,00bz d ENA Ie s r - T 2 do. do. St.-A. Braunschw. Bank| 48 99,00G a, Hy 58 144 E S do. Obligat. . do. Kreditbank| 6 n 106,25 G n L \ Al Cd Zem Hans do. Brauerei, n 4 ‘taa P: 5 : Lea D Jütländ. Pfandbriefe . .[4 [1/1 u. 177.[—,— Duxer Kohlen . remer Bank , ./49/11/4°%/1/4 . 1107,60 G E L Z ä c Eckert Masch.-B. Bresl. Disk.-Bank| 6 | 5 |4 | 1/1 [91,756 L NGmA o R E R R dllslaaah. Fr: Bresl. WechsIerb.| 63} 68/4 . 1102,25 G Paulinenaue-NR.| 4 | [4 | 1/4. 194.00bs do. do. Oblig. Brüsseler Bank | 9| 9 4 . [144,50 B Öeaterr, Localb. | 6 | 6 (5 [I T9757 G Egest. Saline .. Coburg. Kreditb.,| 3 | 444 . 185,75 G n 7 Vf: Mo i E SNNE Eilenbg. Kattun Cöln. WechsL-B.| 5 | 6 4 . 196 50bz G Eisonbabn-Prioritäts-Aotien und Obligationen, |Elsass. Wollmanf. DanzigerPrivath.| 54| 54/5 . [110,00bzB |[Breslan-Warschauer . .|5 [1/4.0.1./10|— do. do. Oblig. Darmstädt. Bank| 9}! 10 14 . [160 90bz Elisab.-Westb. v. 1872 g.|5 1/1. u.1/7.87 70B ErdmannsdorfSp. do. Zettelbank 5h Gt | 1/1. [10850bzG |PranzJosefsb.v.1873gar.|5 [1/4.0.1/10./87,20B gest.| do. Oblig. Dess. Kr.-Anst.n.| 4 65 . [100.006 Kasch.-Oderb. gar.G.-Pr.'5 |1/1, u. 1/7.,/99 406 Eschweiler Brgw. Dessaner Landb,| 7 | 7 4 . 1119.75 G Mährische Grenzb,. (gar.) 5 1/3. n. 1/9./72506 Façon-Schmd.cny Deutsche Bank .| 10 | 1043/4 1/1, 1153 50bz Oest. Nordw. Gold-Prior.!5 11/6.u.1/12./104,50G Görl. Msch. Körn, do, jge. abz.Zins.| 1/7, 82.1148,50bz Reich.-Pard. Gold-Prior. 5 |1/4.0,1/10.[102 00B Glauzig. Zuckerf.

L L TaRN 40%) 12 | 1344 | 1/1. 134,506 Ung.Nrdostb. G.-Pr. gar.'5 |1/1. n. 1/7.[96 75bz Glückauf

0, Genossensch,!| 129 ,00bz Buffalo-Pittsburg . . , [6 1/4.n.1/10. Goth. Wasserw.

do.Fp.Bk, B.60%/% 90 00 B é: : T A Granger & Hyan.! Dautacks Nat.-B,| 125 90bzG |[South-Missouri 6 |1/1. u. 1/7./102.00bz g 5

4 N c Greppin.W, cony.| Disconto -Komm.| 207,00bz Central-Pacific 6 11/1. n.1/7./113,20bz Gummifabr.Fonr. Dresdener Bank .!

Chicago-Southwest, , .|7 11/5,u.1/11.|—,— : Eff -Maklbk. 50% 132 75baG |Oregon-Pacific 6 1/1. u. 1/7. do Voigt &Wirde| Ess. Cred. A. . .| 91 90ebx@ [t Joaquin (L e UTTOS Sha o. Volpi & Bekl Geraer Bank i h 96,75 B « {6 (1/1. u. 1/7.1102 80bs Hag, Ginied-Fie. Ger. Ha. n. Cr. | 91,756 i Bank-Aotion, Halle Masch.-Fbr, Es 2, 121,00 B Div, pr.!/1880 18 Hambg. Dynamit OLNd 4 «| | oj

E

R OINRAINEoD Fr E

O A

D ONDOIAYAS O

O0

R O A A A

Y 00'182 ‘A709,

cs

c R R Dorn

Dro

i D

Mr [7 ad tete P A A R

O O eo

D A A O

15

Ill ans

otwi ofe.

NUOBRONINEOR | Dor er

[ck)

GRDOORNDANnn

H M 1 Vf E 1E Er An 1p f en [7 o Cs

—_ P a P

O D

_—— Rol Er | | wll o

-

E C E E D E E D00'£0Tr

So | b

izi Le 362—1: 384— stbahn 205,75, Elbthal 221,00, österr. Papierrente 76,174, do. Ven ] Uu L, 136} -1Jbs 138}—3bz Gol drente 94 C0, 6% nngar. Goldrente —,—, 59% do. Papier: Fa 135 00 e mge B ode äe: (ed Gi D Beo) 40, Golde. 88,00, Marknoten 8,50, Napoleons | „ogs yar 100 Tiage. Ms SAGL: A vou 100 Kilogr. unvacetadaod 9,504, Bankverein 114,25, Anglo-Austr. 122,75, 59/9 Papier 92,00. atb Sack, per diesen Monat 20,80—20,60 A, Durchschnittspreis ait 30. Mai. (W. T. B.) (Schlnss-Course.) 20,70 #, per Mai-Juni 20,45 pur U S k, per Juli- Oesterr. Papierrents Mai-Nov. Forninal: 633 L, Fibereutp Age S u De er-Vkto Gek. Gin. Tilt Jannar-Juli verz. , do, do. April-Oktober verz. 64%, 5°/s u88e “2 L N ogramm., S S Ga i 1877 863, Russ grosse Eisenbahnen 1244, Russ, I. Orient- M git nar: 4, Winterrilbsen o, Sowmm anleihe 934, do. I do. 534, 5'/a Türken de 1865 114, Rüböl, Termine wenig verändert Gekündigt 1400 Ctr. —2t3bz Londoner Wechsel, knrz 12,06}, Wiener Wechsel 99,00. Kitnäigungepreis 56.7 M per 109 Kilogramm. Toco mit Fans —, / e TIOE o 20 U C B.) Träge ohne Fass —, per diesen Monat 56,8—56,7 E m Q f: | 1/7. 166,10G Oeaterz, Goldrehte * A Ee Consols 1023/16, Italienische 5% Rente 897, Lombarden 12%, Dir dau v Ae M ER T her Segtember-Vitts- 1/1 [56'50B Wurmrevier . . . 4 | 1/7. 148,00B Ungar, Goldrente . . 75,75—060bz 76,10—1bz F/e Lombarden, alte 118, 5%/o Russen de 1871 834, d 0/9 Russen | 1A Oktober-Novew’er nnd per November-Dezember 55 bez. E M Zeitzer Maschin| 1/7. 1134 75B 15e E ! * E 60bz 70,75—1bs de 1872 834, 5% Russen de 1873 86, 59% Türken de 1865 f gerte “pra rende Bug ven qule “me ema 1/1; Teer Aotien von in Liquidation beflndllohen Rumänische 6%. . _—_ 123, 34% fundirte Amerikaner 10 e San 6 Petroleum. Ro“finirtes (Standard white) per Ctr. mit Fass 1/1. 169.256 Gesollsohasten. * Russische Noten. . . %28—14B 209—2bz Lie u TOINO 2) G0 UREI U, LOI E y in Posten von 10°, Ctr. Gekündigt À R ads dete L 18D I. Centrlb. f. dite) E i Ee Wechselnotirungen : Dentsche Plätze 20,64, Wien 12,13, Paris els, N Ld PR Tae ti Ba “Satte 1/1. [122,75bxG [Centrb. f. Ind.60/0/1554n.3Berl.-Drs,| : Ultimo - Course. Per ultimo Jnui fix. , 25,42, St. Petersburg 233. per Septem*,or-Oktober 23,3 „&, per Oktober-November —. 1/1, 1100,00 B 'St.-Pr, für je 10Act Rnssische Noten. .. 206,50bz Platzdiskont ?} 9/0. Spirit- s Termine matt. Gekünd. 20 000 Liter. Kün 1/7. 2 Frankf, Wechslerb| ‘599 Mi Juli 206 75bz London, 31, Mai. (W. T. B.) G ILE 100 Liter à 100% = 10000 Liter °%%, L mit 1/1. |230.00bz G 2: Leipz. Wechslerb.| 9280 K Italiener. , 89,50bz O ira 1a Zigeen O5, «Tentonar O0), Lom] O VRE A9 N L R ALSE Darechschnittspreis 46,4 M 1/7. [147,00bzG Mecklb. Bod. kr.-B. 280 Oesterr. Gold-Rente . 80,40bz barden 12%, Türken 12/16, 8} 9/6 fandirte Amorikan, 103}, 4 Li N; gion Hana 485-400 des, Loren R tz 1/1, 1112 50bz = Thüring. Bank . | 500 A OVesterr, Papier-Rente . 64,89bz Ung. Goldrente 754, Oest, Goldrente 79, b ' | 47 +22 bis e M t-September 48—47,8 po por J

D 7 : N p! idi a ams Egypter 70}. Fest, Wetter: Schön, S L E Oktober-November 1/L 2d 00et.br B Berl. ‘Eisenbahn 540 A 36) A O 65,50440bz B TEEW, 0, E Le ga Rai oe Anleihe Vena aan: Beremdir UGcethes LLAeMtA B, S 7 1. EORA n am. Lede) A i e ante R de 1879 116,424, Ttalien, 5% Rente 90,50, Franzosen 701,25. Spiritns pr. 100 Liter à 100 %/o = 10000 Liter * 00 obe

1/7, 142,006 Holzarbeit Simon! -— ¿ Rum, 6% Stamm-Oblig. 103,50àä60bz / é‘ ; Fass 45,2 bez. 1/10. |—,— Nordd. Eisenb.-M.| 98 A Rnssisch-Englische 1877 87,S0460bz Lombardische Eisenbahn-Akt. 305,00, Lombardische Prioritäten Weizenmehl, No, 00 31,00—30,00, No. 0 29 “0998.00, No. 0

S oel lt Ll Ca aar! | lus

ck =ck ck 8

Oesterr, Staatsbahn . Ö E Vesterr, Nordwestbahn .

oOONOAIAD

-- Elbethal “S ° . . . E

A Böhm. Westbalm. . ; 120.906 Darmstädter Bank . . 164à163—2}bz 8.00bz G Deutsche Bank , , , 156—13bz 18.80G Disconto-Gesellschaft 213à10#—3bz 39 95bz A Vesterr, Kredit-Anstalt _—

Se | F

amolo aol||

C A Dm t O | OPROrRHIIOOI 4

D 2400‘0c1e088T 2

O A C E H ck Q

9 6 G do. do. St.-Pr. O BTEOE Wiede Dampfm.

Wien. Gas p. St.

1/4 (00e [Wiener Trunmny 6,

1/6. 90.75 B Wissener Bergw. 1 «U

iener Bankverein, . _— 5 Dortmund, Union St.-Pr. 1G Ie 95}à / R S 17à16{—1{bz 1/1. [110,506 1860er Loose . d

t 40

43,00 B

-—

Or O O

1/1, |—,—

g um pi rata ui iebe “iert Ü eiher geneh e (mm e-m

U J E T T r,

5

| |

-10 |

Oa IIOtIE

_ S

R E: -

dund

atonl S

—_—

15

E dad Got

rae

“.

e G

V pin pl Df Df E f Dp

81

| 120,25 G Ánglo-DB. ..| 2 6 k . |-.— Hamb. Strassenb.! Goth. Grundkr.B.| 88.00bz B Bas. Bk.-Ver, . .| 10 10 |4 | . [148,50bz Hannov. Baug. 89 ,30bz G Bayer, Halb. 60/5 7 |4 . [124,306 Hark. Brückenb, 134,60 G Chemn. B.-V. .. | . 192 00B Harz. Eisenw. ey, —,— Dän. Idm. B... 11350B do. St.-Prior. 108 00G Dortm. Bkv. 50% 101,75 B Harzer Eisenbhbd.| 96,50G Kieler Bank 40%/o 125 00 B do. Obligat.| 72 60bz G Litbecker Bank , 98,50G Hasel.Bgw.Oblig.! 160,50b2B |Magdeb.Bankyer. 96,90bz Heinrichshall , | 112 90ebzB |Niedersächs. Bk.| . [106 50bz Hess.-Rh. Brgwk.' 104,506 PosenerLandw.B. . [77,75B do, Prior. 139, 50bzG |Pos, Sprit-Bank . |6826bs Hochdahbl .... 115,50G Rh. Westf. G,-B,| 40,75bz Hörd Hütt-V, alte! 136,50b2G |Sächs., Bankges. 105,00G Inowrazl. Steins.!| 94,25 G Schwarzb, B.40%! 6 | 111,25 B Kaiserhof-Hôtel ,| 96 20bz Ung.Esec. u.W.-B.| 11 —— Karlar.Durl, Pfdb!

do. do. neue 40% 54 Hamb. Komm.Bk.| 7 | Hb.Hyp.-Bk.60%)| 64| 5 Hannov. Bank ,| 5Ì| Küönigsb, Ver-Bk,| 4 | Landw.Bk, Berlin| | Leipz. Krd.-Anst,| 9 | Leipz. Disc... | 8 | Lüheck.Komm.B.| 6 | Luxemb. Kredit .| 84 Magdeb. PrivatB.| 54/;| Maklerbank , , ,| 16 A Meckl Hyp.-Bank| 5 | Meininger Kredit! 5 |

——_ O E E 10 0 C E

6

a Md L F”

s diu g - 288,00, Türken de 1865 183,15, Türkenl. 57,40, Crédit mobi)ier 569, v ‘»0- 1/1u.7|—,— L. ; » 99680 69/90475bs Spanier extér. 284, Banque ottom. 815,00, Crédit fanciex 1527,00 2, 1 MEL-NOA Regie, Ma 0 22,90 21,50, No. 0 n. 1 1134906 ®) Die in Liquidation getretenen Gesellschasten Ungarische Gold-Rente 102,20bz Egypter 356,00, 8nez-Aktien 2740,00, Danguo de Poris 1205,00, twn ius be ogTamm . Sack 0 Marken

c werden an der Berliner Börse franco Zinsen ge- B e d’escompte 575,00, Wechsel auf London % "54, : L

(768256 handelt, ist eine Rüokzahlung erfolgt, 80 bedeute t L. E “Paris, 30. Mai. (W. T. B.) Berichtignng. E H 4 n Z6*tind, 720) Ctr,

* 158'95bzG der Cours J pr. Steck. Orient-Anleibn TI 56'60bz Bonlevard-Verkehr. 3% Bente 83,32}, Anleihe de Konsigedera, 20, a, uns and

54 00bz Gestern: Schles. landech. Pfandbriefe Lit C. 11, ; ; 57,50bz 1872 116,25, Italienise»e Rente 90,35, Turken" 13,10, Span. E aan ara vf. 200d Pf. Zoe ler. Roggen matter ( ar î 6g Bergiseh- Ri dié extér. 287/16, Egypter 353,00. Matt, loco 121/122 pfd Pfd. Zzewicht 138,75, pr. Mai-Juni

j | Í 99 00d G I, 11, 100,606 Rostooker Bank 101,106 Bres M Märk. E.-A, 106 804106.95b Paris, 31. Mai, (W. T. B} 135,00, pr. 8chptember-October 136.00 Gerste rubig. Hafer

j / C e? K re h z , 0 . . . L 5 5 A 1 . . 1 | i 109,506 59,00bzG Nolte, 6x3 Ges. 75,00bz G g Gronan. nach, » . 64,50425bz 3‘/o Rente 83,25, Anleibo de 1872 116,15, Italienische Rente | nuverändert, toco inländischer 122,00, pr. Mai 120,00, Weisse

wie ar Ga

i

mol I o-mo00| Bs

M Ma pl D H 1E

Ote

Min fn Wf V ¡fa 1E Jf Df pf | Swe ror

—_ S M P f

O

O Cn a C O I D O E | | ots |

ooo -