1882 / 263 p. 8 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Versiohernungs-Gesellsohaften. Rum. 6% Stamm-Oblig. —,— Der Cours versteht sich pr. Stück franco Zinseen. Russiscb-Englische 1877 —,— Dividende pro!1880 [1881 i s 1871 84.50bsz tate Ita A L | 2 [e : Gy cuz Wi E ba 0 - k 08e E e De a T: 30 114006 Ungar. Papier-Reu‘e 73,10vz do. Prioritäten 288,00, Türken de 1865 12674, Türkenloose 57,50, Berliner Fener-Versicher.-Ges. . . 21 [190048 Orient-Anleihe TTI. . , 55,10vs Crédit mobilier 455,00, Un neue 63/16, Banque ottomane Berliner Hagel-Assekuranz-Ges. . 10 |600B a I , , 55,70bz 802.00, Crédit foncier 1373,00, Egypter 352,00 excl, Suez-Aktien Berliner Lebens-Vers.-Gesellschaft 28 |3030@& Bergisch-Märk. E. . —.— 2600,09, Banque de Paris 1130,00, Banque d’escompte 590,00, Cólunische Hagel -Vers. - Gesellsch. 6 13046 Freiburger E. 105,30à50bz G Wechsel auf London 25,24, Cölnische Rückvers, - Gegellschaft 11 16206 Gronau-Ensch. 58,25b7 G Paris, 7. November. (W. T. B) i: L es Colonia, Feuer-Vers.-Ges. Cöln . 55 [6660 G Mainzer 100A100,25àA10bz i Bonlevardyverkehr. 3% Rente 81.123, Anleihe de Concordia. Lebens-Vers.-Ges. Cöln 164/1985B Marienb.-Mlawk, 119,8à19,60à21 40425ds 115,075, Italien. Rente 89,074, Türken 12,624, Türkenloose Dentsche Feuer-Vers.-Ges. z.Berlin 10 |8766G Mecklenburger 178,75à78,50bz 57,37%, nene Spanier 634, Egypter 352.00. Rubig. 22 50b Deutscher Lloyd,Trsp.-Vers. Berlin - 16#/1280B Oberschlesische 259.20à58,60à59bz Faris, 8. November. (W. T. B.) Le BOES Denutscher Phönix Ï 2748| Ostpr. Südbahn 83,25à81,75à8203 3%) Rente 80.90,Anleihe de 1872 114,95, Italienische Rente 124,25bz @ Dieutacke Transp.-Vers -Gesclach. 0 [3006 . R. Odernfer 178 50à90à75bz , 88,95, Franzosen 747,50, Lowbarsen 296,25, Türken 12,65, Suez- I R Tieaadanor : Alleem. Tyanap.-Yers. 50 [16006 Böhm. Westhb. 128,75bz Kanal-Aktien 25,90, Banque ottofane 800, Egypter 353. Stim- S Düsseldorfer Allgem.Transp.-Yers. 50 [1350G Buschtehrader Bahn 170 25G Elberfelder Fenuer-Versicher.-Ges. 4 | 373/4300G Dux-Bodenbach 2 Fortuna, Allgem.Vers.-Ges. z. Berl. 16 |[1000B Franzosen «Germania, Lebens-Yers.-G. Stettin 209% 15 |800B Galizier «Gladbacher Fenuer-Vers.-Gegellsch. 20% 0 0 |8006G Elisabeth 118,50 B Leipziger Feuer-Vers.-Gesellschaft 409/60 50 [10910G Lombarden 136 00 B Magdeburger Allgemeine Versicher.-Ges. 53 /354e,bz B Nordwest

Paris, 7, Novewber. . T. B.) (Schluss-Course.) Träge. 3/9 amort. Rente 81,475, 3% Rente 81,124 5‘, Anleihe de 1872 115,10, Ital. 5% Rente 89,15, Oest. Goldr. 81, 6% ung. Goldr. 103, 4% ung. Goldrente 75, 5% Russen de 1877 89{, Franzozen T46,25, Lombardische Eisenbahn - Aktien 298.75,

V. pr.

161.75bz2 G PosenerLandw B. 2 00bz Pos. E 5 101,75G Rh. Westf. G.-B. Schwarzb. B. /o| Ung.Esec. n.W.-B VereinsbankBerl. Warsch, Disc.-B. Westfälische .. Wien Bankverein Wien. UnbkK. p.St.

S| os |

N E:

D wt

Bk. Oest. Krd.A. nl 84. OId. Sp.-BK. 40/5] 17 f: G Osnabrücker Bk.| 7 1/5.0.1/11./80.00bz G Ostfries. Bk. 60% 5 1/5.n.1/11.185 50bz Petersb. Disk-B.|153/5 1/5.9.1/11.82 C00bz G Petersburg. It. B./13,08 1/5.0.1/11.}81 50bsz Pomm. Hyp.-BK. 1/1. u. 1/7.278,90 G Posener Prov. . ; þ5490B Preuss. Bodnk. B. Oest.-Fr.St. alt gar. p. St. . 1. 1/9.1380,00bz Pr.Cntr.Bod.409/0 do. do. gar. 1874 do. . 1. 1/9.1374,25G Pr.-Hyp. Akt.-BK. do. Ergzungsn. gar. do. /3. u. 1/9.1363.50bz Pr. H.V.A.G.25% Oesterr.-Franz. Staatsb. /5.0.1/11./104,50ebzG |Pr. Imm.-B. 60% do. II. Em. /11.1104.50ebs G |Reichsbank ... Oesterr. Nordwesth.,gar. Rostocker Bank . do. Lit. B. (Elbethal) Russ.B.f. ausw.H. Ostran-Friedlander . . .|5 Sächsische Bank Pilsen-Priesen .. .. .|fr. ; Schaafh. B.-Ver. Raab-Graz N e) 4 15/4. n.10./93,30bz Schles. Bank-V. . Reich.-P. (Süd-N. Verb.)'5 |1/4.0.1/10.185 50G Südd, Bod.-Kred. SchweizCentr.n.N.-0.-B./43/1/4.0.1/10.| —,—

a O 100 F./3 1/1. n. 1/7./285 ,50bz do. do. neues=80,4'3 |1/4.n.1/10./286,00bz do. Obligationen gar. Theissbahn ....,..- Ung.-Gal. Verb.-B. gar.

ba p 2E wr

C Ce R Ml pp bj Pr Hr p H H H Ha M P P H H M R E P V 1A 1E (P 1E f (E P

0. M ps pa p. pan Jn pan pan pf Pas J

Livorno-Florenz . .. .

Mähr.-Schles.Centralb.I. Lang.Tuchf.cony.

Läichterf. Bauyer. L.u. B.G.Lichterf. Leopoldshall Ver. do. Stamm-Prior. E E . uckenw. Tuc , 132 75bz G ® S LAdY Law R Op. S D M.-Westf.Bgw.Y. - 131 50b2G Z Magdeb. Baub. . .17010B W|Magdeb. Bergw. /1. [103 00b2G [Magdeburger Gas 27.50B Magd. Strassenb. 99,50bz G Marienh. Kotz . 10430bzG |Maschin. Freund 35 10G do. convert. . . 103,75B do. Wöhlert .. do. do. cony. do. do. Oblig. do. Anh.-Bernbh.| - do. Berl.-Anhalt do.Kampe, Wetter Mechernich.Bgw. Mecklenb. Masch. do. Pferdeb. Mend: &Schwerte Mercur, Prtl.Cem. Möbeltransp.-G. . Möll.&Holh.Stett. E euss, Wagenfbr. . 157.75bzG Nienbzrg, Eisen . 155 00b« G Nolte, Gas-Ges. . . [146 CObz do. Obligat. , 154 00G Nordd.Eisw.Bolle 38,50B Nordd. Lloyd 93,50 Nürnb. Brauerei 194 00G Oelheim Pet.-Ind.

Mixyidende ist event. für Diy. pr.[1880 Aachen-Höng. . .| 0 Aach.Burt. Pfdbr.| A.-G.f. Bau-Ansf. Adler-Branuerei . Adler,Portl.-Cem. Admiralsgarten . Ahren's Brauerei Alfeld-Gronan .. —,— Allg. Hänuserges. —— art Aa 73 00G ilin-Fabr. Obl. 1/1. 192,75G Annener Gnussst. 1/1. |—— Aplerbeck. Hütte 1/1. 1138 5CetbzG |Arenberg. Bergw.

ooooo | | ol E a C A f Px Px Á O R x Sf pan If 1p P D

8B HBB |ck

wt do wi

78à78,20A77,75bz mung: Schwach.

136A35,10A36,25bz Florenz, 8. November. (W. T. B.)

598à602Aa601bz 59% Italienische Renie 90.08. Gold 20.25 134,20à34à34,40à34,50bz St. Petersburg, 7. November. (W. T. B.)

La Wechsel London 3 Mt, 24%, do. Hamburg 3 Mt. 205, do. 240à41,50a41bz

Amsterdam 3 Mt. 122%, do. Paris 3 Mt. 254, Russ. Präm.- Anl 352à52,40à52bz de 1864 (antra) 210, do. de 1866 (gestplt.) 2022, Russ. An- 43,00 B : Magdeburger Fener-Versich.-Ges. 20% 54/1840 B Nordwest Elb- 394a94,50a94bz 14,95 G ‘Magdeburger Hagel-Versich.-Ges. 4009/6 240B Russ. Südw,

E leihe de 1873 1314. 4+4-Impérials 8,18, Grosse Russ. Eisenbabnen 0 d T 58 00bz G ‘Magdeburger Lebens-Versich.-Ges. 20% ol 3726G Darmat. Bank. . . , 156,90a56,75bz 0 ;

* 176'50B 131 50G

‘Jo

L i an

Ungar. Kredit . . V.-B. Hamb. 40/6 Warsch. Kom.-B. 5 1/1. u. 1/7./101,25ebzG |Weimar.BKk.cony. 5 11/5.u.1/11.|—.— Wien.Bankv. p.St 5 (1/3. n. 1/9.180 20G Württ. Vereinsb.| 8 Ung. Nordostbahn gar.|5 |1/4.n.1/10.|77,606 Industrie - Aotlen. Ascania do, Ostbahn I. Em. gar.|5 1/1. n. 1/7.176 60G ais ist N O resp. 1881/92 angegeben.) Angäburg: Pfrdb. do. do. II. Em. gar.|5 |1/1. n. 1/7./94,10bz G iv. pro 0. Obligation. A 1/1. |142 50bzG

5

5

5

5

5

wi

249, Rusgische Bodenkredit-Pfandbr. 1304, II. Orientanleike 885, TII. Orientanleihe 885.

900B Magdeburger Riickversich. - Gesellschaft 520B Dentsche Bank 146,90447à46,75%x Privatdiskont 6# “/6.

* 1600G*® ‘Niederrheinische Güter- Assekur. 10% 765bz junge. 142,75bz A 7.150,25 G Nordstern, Lebens-Vers.-Ges. Berl, 209% 124/1260 B Disconto-Commandit 206,75à205,50bz So

199 00 B * «Oldenburger Versich.-Gesellschatt 20% 5 275B Oesterreichische Credit 525,50a26,50à25à26,50bz

93106 Prenss. Hagel-Vers.-Ges. zu Berlin 209/60 0 | Ungarische s —,— 85 G0obz G Trenuss,. Lebens-Vers.-Ges. zu Berl. 20% 105/4506 Ung. Escompte . . A Z 192.50B Pronss National-Vers -G. zuStottin a L 800B Fiates Beuvaaein a,

) Providentia, Vers.-G. Frankf.a. M. ias . Uni -Pr. . 98, V5? i aen Rheinisch-Weostfülischer Lloyd . 109% 20 |/580B Laurahütte. . . 132,90A75A34,40425bs A ils E _— H E ‘170 50bzG Rheinisch-Westfälische Rückvers. 10% 0 | Ta 13,20bz Wer al T IE 30 00B Sächsische Rückversich.-Ges.,.. 5% 50 4656 G - Weizen geringe Sorte . ; T4 12180 17.00G :Schlesische Fenuer-Versich.-Ges. . 20% 14 (9356 Roggen gate Sorte . L040 15.75 G “Thuringia, Vers.-Ges. zu 4 0 it pa Breslan, 7. Novenibed !(WY T. B) Vent. Roggen mittel Sette L 1B 0115| 60 5 On ‘nion, Allgem, Doutacke Hagel.V 20 0 |259B Freiburg. 105,75, Oberschl. 260,00, Rechte Oderuferb. 180 00, Roggen geringe Sorte . .. .,. . 13/20/13 |— 99,25 B ‘Victoria, Berlin, A.-Vers,-Ges. .. 20% 22 2400&

ta

Prodakten- und Waaren-Rörse. Berin, 7.November 1882, Marktpreise nach Ermitt. des K.Pol.-Präs_

Höchste | Niedrigete Preise.

Z4g1 6448s

[o

n Vorarlberger : u. 1/9.|—,— A.B. Omnib.-Ges.| 4 Baug. Friedchshn Saldee u / Berl. Br. (Tivoli) 4 1/10. |77,75bz do. City .…., \ Brest-Grajewo . E A do. VUnionsbr..| 1 1/10, 163,50bz G doe. Mittelw. . . Charkow-Asow gar. a. 1/9191 Böhm. Brauhans| 9 1/1. |— do. Ostend. .. at Á 2 102,50bzG |do. Berlin-Charl. Ä 24.00 G do. U. d. Linden

do. in £ 8. gar. Berl. Masch.-B. . do. äo. kleine BochumBergw.A. E 96,50bz G Berg.Mrk.Bergw.

p o

ooooo] l oopol l ogwolo aOo00000| | owrl È

dics

do. do. B. do. Gussstahl do. do. Oblig. Cölner Bergw.-YŸ. x Commern.Bergw.

1/11 leg Dessaner Gas . . Dentsche Bau. . Donnersmarck-H. Dortmund. Union do. St.-Pr. ALA. do.Part.-O. rz.110 Gelsenk. Bergw.

Chark.-Krementsch. gar. |5 do. do. in £ S8t./5 do. do. kleine/5

Grosse Russ. Eisenb.-G./3

Ivangorod-Dombrowo .|4

Jelez-Orel gar. .. , 1

5 5 5 5

wt eoolllo

1104,00 & do. Obligation. 114,75 B Brg.-M. Ind.-Ges. 39 50bz® Berl. Aquarium . 16800B Sdo. Bock-Brauer. 56 75G do. Br. Friedrhn.

65,25bz G do. Br. Schöneb. 31 00B do. Cementbau . . 1100,10bz G do. Centralheiz.. .7.106.10bzG «»|do Cichorienfab. 128,50bz G É |do. Cich.-Prior. .

DIJ'T/'ADOO

A O |

Bres]. Diskontobank 90,00, Bresl]. r, E B Gerste gute Sorte . . ,. ., «119/80 119/49 - - 25bzB 109,25, Kreditaktien 531,50. Laurahütte 133,35, Donnersmarck-

l 104,806 eat E O a L Tag hütte 66,15, Ob. Eisenb. B. 68 60, Oesterr. Banknoten 171,25, Russ.

“164 80bz @ : Banknoten 202.65.

148,25bz G Frankfart a. M., 7 November. (W. T. B.) (Schluss-

EPNTE Courese.) : / / “150 00bzG Fest, wenig animirt. Spekulationspapiere auf Berlin abge-

Gerste mittel Serte ... 1159/40115 | 10 Gerste geringe Sorte . . «T O80 Hafer gute Sorte ....., . (15 | 60 115 | 20 Hafer mittel Sorte. . , «43 GO 10 Lo0 Hafer geringe Sorte . . La «11500411 Richt-Stroh á C A E 49013 Mel E A E 71201 5

ep

Jelez-Woronesch gar. . Koslow-Woronesch gar. do. Obligationen .. Kursk-Charkow ie LKurak-Charkow-Aso Kursk-Kiew gar

O Oa Ous Row HnnOoOo| o | am | | | bS pi D N D

wr i

: Fonds- und Aktien-Börse. "Berlin, 8. Vovember. Die heutige Börse eröffnete bei

wr or

do. Kleine Losowo-Sewastopol . . . Mosco-Rjäsan gar. ...

Georg Mar. Hütte do. Stamm-Pr. Görl. Eizgenbahnb.

/7. |90,50bz 1/7. |95.00bz B* 1/7. 1122,50bz B

[ |do. Immob.- Ges.

do. Holz - Compt, do. Sp. Schwendy

.7/104.00G Oppeln. Cement .

98,00bz G 80.250 113 00G

Oranienb.Braner. Oranienb. Chm.F.

0. |23,50B

83 50bzG

meist niedrigeren Coursen auf spekulativem Gebiet in 8chwacher Haltung. Das Geschüft entwickelte sich im Allgemeinen ruhiger; nur für inländische Eisenbahnaktien war theilweise recht reger

gchwächt, Bahnen, besonders österreichische, theiiweise erheblich höher. / Lond. Wechsel 20,38, Pariser do. 80,80, Wiener do. 170.87,

De E è . 132 122 Speisebohnen, weisse . S E E O e O 32

56'000s D i i i ie weni i L Rei 1012, Reichsb hr zu konstatiren. In dieser Beziehung waren die wenigen | Hess. Ludwigsb. 101, K.-M. Pr.-Antk. 1273, Reichsanl. 3 Reichsb. 67 SOLx® Ltt Meldungen der fremden Börsenplätze von wesentlichem | 14834, Darmstädter Bank 1564. Méeiniuger Bank 91, Oesterr - 63,50B Einfluss. Im weiteren Verlaufe des Geschäfts trat eine Befesti- | Ung. Bk. 715,00, Kreditakt. 2638, Wien. Bankv. 984, Oest. Silberr. 37 50G i gung der Stimmung ein und nach abermaliger Abschwächung | 664, do. Papierrente 65%, do. 59/6 784, do. Goldr. 814, 4 9/9 ungar. 32006 schloss die Börse ziemlich fest. U A Goldrente 74%, 1860er Loose 122, 1864er Loose 328,00, Vngar. 66 50bz G Der Kapitalsmarkt bewahrte gute Festigkeit für heimische | Staatsl. 228,29, do. Osth.-Obl. IL 94%, Böhm, Westb. 2583, 101,50 B golide Anlagen, während fremde, festen Zins tragende Papiere, | Nordwestb. 1763, Galizier 268% Franzosen 3004, Lombarden 1215, 124 .25bz G | welche mehr den Bewegungen des Spekulationsmarktes folgten, | Gotthardbabn 1032, Italiener 884, 1877er Russen 865, 1880er Russen 107.006 | :schwach lagen. S Î : 69§, IT. Orientanl. 554, IIT. Orientanl. 55}, Centr.-Pacific 111%, 13 75G Die Kassawertho der übrigen Geschüftszweige blieben rubig | Egypter 714, Türken 134. Î h E 188.25bz ‘bei meist behaupteten Coursen. ; : j Nach Sechlnes der Börse: Kreditaktien 263, Franzosen E 20,00bz B Der Privatdiskont wurde mit 43% für feinste Briefe notirt. | Galizier 2684, Lombarden 1214, Egypter 713. U Auf internationalem Gebiet setzten Oesterreichische Kredit- Frankfsart a. M., 8, Noyember. W T. B.) 83,50be G :aktien niedriger ein und gingen mit einigen Schwankungen ziem- Anfangscourse. ‘Kreditaktien 2618, Franzosen 298%, Ga- 71.00B lich lebhaft um ; Franzosen und Lombarden waren gleichfails ziem- | lizier 2673, Lombarden 120%, Egypter 71, 4 %% ung. Goldrente 100,25B lich lebhaft zu schwächeren Coursen, : Ï Z 74% Gotthardbahn 1027. Bnschtherader —.—, Nordwestbahn —,—, L 143,00b B t Von den fremden Fonds sind Russische Anleihen als theil- F Dux-Bodenbach —,—. Rubig. Krebas vor Sokoek . : : 118 00bz B weise etwas abgeschwüächt, Oesterreichisch-ungarische Renten als Hamburg, 7. November. (W. T. B.) Matt. Berlin, 8. November (Amtliche Preisfestetellnng 96,50 G r ziemlich behauptét zu bezeichnen. - Pr. 4%/6 Cons. 101, Kreditaktien 262, Franzosen 748, Lom- von Getr eide, Mehl, Oel, Petroleum und Spiritus.) Zas S Denutsche und prenssische Staatsfonds wiesen in fester Tal- barden 301, Ital. Rente 88. 1877er Russen 87, 1880er Russen A teren ohe pr dib U Toeuata eiae I 34006 S tung ruhiges Geschäft anf; PEAnd- unl Tortentricfe waron meist | 688, IL Orientanleibe 538, IIL Orientanleibe 544, Lanrahütte 132%, | 30 000 Ctr. Kündigungepr. 175 e per 1000 Kilozs Loco 140-— 117.50bz G unverändert und rubig; inländische Eisenbahnprioritäten fest und Norddentschs Bank eor, Berlin-Hamburger 8t. 370, Altona-Kiel | 999 nach Qualität: sclminumend —, por diesen. Monat 2 . 2264, Diskonto 35— 177.2 Ï 7 - Dezember 173.25—176, 160.00B IEE akakiles waren meist fest und rubig; Diskonto-Kommandit- do. 2264 V 173,5—177,25 bez, per November e

; Kommerzbank 1324. L bez., per Dezember - Januar —, per April-Mai 174,5—175,5 101,25 G Antheile Anfangs abgeschwächt, spüäter befestigt, auch Deutsche Silber in Barren pr. Kilogr. 152,65 Br,, 152,15 Gd. ey ¿E Mai-Juni 176.5 bez. D an d Bank schwächer,

L Wechselnotirungen: London laug 20,20 Br., 20,14 Gd., Lon- Roggen loco unverändert, Termine höher. Gekündigt 1/1,4,7,10 Gene Industriepapiere fest nund ziemlich lebhaft; Montanwertbe don kurz 20,41 Br., 20,33 Gd., Amstérdam 166,10 Br., 165.59 Gd,, Ctr. r digungspreis A per 1000 Kilogramies T

1/5. 189,75bz thailweleo ntelgend, Taurakätio: und: Dortmunder Union: eiwas è' Wien 100,30 Be. “107,36 00, “Veo 00,19" De, 79.70 O0, | 191-1444 vi Güal: MiOeE MaGi I E 1/1. |48,50b2G S höher und ziemlich belebt. i St. Petersburg 200,50 Br., 196,50 Gd., New-York kurz 422 Br., | 140, gnter 141—143 ab Babn bez., per diesen Monat 141,75—143 1/4. 114 00bzG S Inländische Eisenbahnactien fester ; Marienburg-Mlawka recht 412 Gd., do. 60 Tage Sicht 418 Br., 408 Gd. —142,75 bez. per November - Dezember 140—141.25 bez.; 2 To

Pappenfabrik .. Pluto, Bergwerk. Pomm. Masch. . Potsd, Strassenb. Sig R T E .|Rathen.Opt.Fabr. 10475G \Ravensbrg Spinn. 90 00G Redenhütte cons. 17.00B Redenhütte Oblig 124,.00bzG |[Rh. West. Ind. ; 71 50bz G Rhein. StahlLt.C. . 198 50G Rostock. Schiffb. , 41 25br G Rnss. Masch. Obl. , 1221 50G Sächs.GussstahIf. Sächs. Nähfäden Sächs,. Stickm. .

E T Ô L 0. SC . W ebst, . |[100,00B Saline Salzungen Pes tv Scating-RinkObl. 70 00B Schaaf. Feilenh.. —.— Schles. Cement , 124 00bz G Schl. Gas-Akt.-G. 116 00B Schles. Kohlenw. 154 00G SchlLein.Kramst. 53 00B Schbl.Porz.(Math.) 45 00bz B do, Prior.-Oblig. am T AT, 58 50G Spiegelglas, Dt. 78 90bs Spinn & Sohn . 3250B® F Stadtberg. Hütte) 171,09bze G S |Stassf. Chem. cny.|

J |

wr

S | Gr. Berl. Pferdeb. Oblig. 103 rz. Hann.Masch.Fab. Harkrt.Bergwerk Harpen.Bgb. Ges. Hartm. Maschin. Hib. n. Sham. . . Hörd. H.-V. conv. KöniginMarienh. Lanchhammer . . Laurahütte ... Luise Tiefban . . Oberschl. E.-Bed. Passage-Ges. .. do. Prior.-ObL . Phönix Bergwerk doe. do. Lit. B. Rhein-Nass.Bgw. Div. prô/1880 Schering Aach. Diskontog. 3 . [108 00bzB |[Sehles. Bergb.-G, Allg. D. Hand.-G,| 6 . 184,50bz Schles. B.-G.St.P, Amsterdam.Bank . 1121.00bz G do. Part.-Obl Antw. CentralbKk. 6 . [105.256 Stolberger Zink . Badische Bank . /1. [117.006 Stolb. Zk. St.-Pr, B, f. Rheinl. u. W. . 136,50bz Westf.Draht-Ind. do. conv. /1. 177,00bz Wilhelmshütte , /4. Bk.f.Sprit n.Prod. /1. 181.50bs y|Zoolog. Gart. ObL 1/4u10/103,50G Chemn. Banges, Barm. Bankver. . [1032566 æ#| Berichtigung. Vorgestern: Weimar-Geraer|do. Fürb. Körner Berg.-Mürk,. . : /L. 1115.00bzB S |42%/4100506 Gestern : Schweiz, Westh. 21,30b G |Chnm. Werkzeng Berl. Kassenyver. /1. 207,006 ZlAachen-Jülicher 104,206 Berg.-Mürk, J, n. 11. Ser. |Cöln-Müs.Bergw. do. Handelsges,| 54 . [625066 S 10190B do, III. Ser. v. St. 34 gar. 92,60bz B |ConsAlk.W.West do, Makler-Ver. 126.00G® do. do. Lit. B, do. 92,60baB Halle-8.-6, y. St. gar. |Cons.Marienhütt, do, Prd. u. Hnd. 78,00bzG @G/A.B.101,80bG Weimar-Geraer 100,75G Warschan-! Cont. Pferdebahn Börs.Komm.50% 106,50 B Wiener 1I, 99,00B do, III. Em, 98,106 kl, 98,40bs |Cröllw. Pap. cony.

Börsen-Hand. Y.| . [164 0ûbz N ; ï Dankb. Ofenfabr, Braunschw. Bank / ; [99.50 B Nichtamtliche Course, do. Obligat. . do, Kreditbank . [n 107 00B Fonds- nrd Pfandbrisfse, Dentsche Asph, , do. Hypothek.| 5} /1. 188,00B Anhalt. Landr.-Briefe 4 | versch. |—,— Donnersm. H.Ob], Bremer . [107.706 Crefelder Stadt-Anleihe'4 1/1. n. 1/7,/100.00G Dortm.Bgw.StPr. 5 Disseldorfer 4 [1/1. u. 1/7.199,80G do. do, St.-A.

t

1/1, 184 40bz G do. Pferdebahn , 1/4u10/105,75G k. f.|do. Sped.-Verein. 1/7, 113.10bz® do. Verl. u.Druck 76 00b»s B do. Viehmarkt. . 110,00G do.Wrkz. Sentker 133,10eb G ‘S |Berzelius Brgwk.

92 40bz Bielef. Sp. Vorw. 108.25 G Birkenw. Baum. 80 00bz B Bismarckhüitte. . 37,506 * Bonifacius Bgwk. 134 00bz Borussía, Bergw. 43,10bz G BrauereiKönigst. 68,60bz G doFriedärichshöhe 26,75bz® do. Schultheiss . 9220B do. do. Obligat. 92 00bz B Braunschw. Jute 41,10G Braunschw. Kohl.

. 173756 do. Pferdebahn . 1158,50 F Bres1.Br.Wiesner . 1106 25bz& Bresl]. Oelfabr. . . . [111,506 Bres]. Strassenb. 1106 50 B Brsl. Wagg.-Fab. 24 25G Brsl.Wg.(Hoffm.)

89 00ebz B Brodfabrik . ..,. 130,50bz B Cent. B. f. Fubrw.

29 00B Centralhôtel-Pr. .

KArtoleln ae A 6 4 Rindfleisch

von der Keule 1 Kilogr. 40

Bauchfleisch 1 Kilogr. . 30 Schweinefleisch 1 Kilogr. 40 Kalbfleisch 1 Kilogr. .. 50 Hammelfleisch 1 Kilogr. . 30 Butter 1 Kilogr. ; 80 Eier 69 Stück . . ,., Ai Karpfen per Kilogr. . Aale E é Zander L A Hechte E S Barsche E Schleie C Sd S

Mosco-Smolensk gar... Orel-Griasy ......, Poti-Tiflis ägan-Koslow gar. .. aschk-Morczansk gar. Rybinsk-Bologoye .… . L M TI. Em. chuja-Iwanowo gar. . Warschau-Terespol gar. do, Kleine gar. Warschau-Wiener II. .

144 80bz G 93,25bz B 40 00b2 G 22.25bz G

WLH89GYVWD V ÜBYVS8G8LWLWUSL2S BSPV-U U BUWY

ao E D o=ol [1

rir

ORCOANRHRAnANdO r

cir

A A Ao E a |

A A

D 00‘Cz'Au00 in D a Ao E

40 59 60 50

20

WwORNNARMRODOO

dal

co

POOORNCNAO

[E or

9 9 D 5 9 9 9 9 9 D 5 9 9 5 5 5 15 ./5 15 5

ot wr

I D D O aa T

Bleie

m | raa | 1 Pl LeC Ia Pl Hd Vi H id A S SESSS| S8SES| 11125 SITITSI

00 Fi D pad fi ÉD O D Ha D bd pl brei bd jur

L888 BB8BBBBBBBSY

i

ol os

Zq09‘9E'AU0I , D ICAUID, ol aron

wo

19

Li d

U I LO M E oro e r

—_ | OVORNDONH O hai 00 O C a jd D m hs O C0 R D D

1/7, 162 30bzG belebt zu steigender Notiz, Ostpreussische Südbahn schwücher, Hamburg, 7. November. (W. T. B.) L per Dezember-Január —, per April-Mai und per Mai-Juni 137— 1/7. 179 50 @ Schlesische Devisen fest. L Abendbörse, Kreditaktien 2614, Franzosen 746, Lom- 138,5 bez.

1/1. [70006 Course um 24 Uhr. Fest. Tombarden 24050, Franzosen | barden §014, Marienburg-Mlawka 118, Ostprenssische Südbahn Gerate unverändert. Per 1000 Kilogramm grosse und kleine 1/4. 21,75bzG® 601,09, Oesterreichieche Kreditaktien 526,50, Dortm. Union St, Pr. 83}, Laurabütte 1315, 4% ungar. Goldrente 74, Galizier 1344, | 119-900 M nach Qualität.

1/4 L vier 100 25, Laurahîitte 134,25, Darmst, Bank 156,50, Dentsche Bank | Nentsche Bank 1463, Berlin-Hamburg 370. Ruhig, unentschieden. Hafer loco unverändert, Termine stil. Gekünd. Ctr. Kitn-

1/7. 48506 147 00, Disconto 205,75, Wiener Bankverein 198,00, Dortm.-Ensch, Wien, 7. November. (W. T. B.) (Schluss-Course.) digungepr. M per 1000 Kilogramm. Loco 115—158 M nach

1/1. Los Recht event L Sedan, LNZLA R E E 1E Anfangs animirt, schliesslich schwücher und Realisirungen | Qualität, per diesen Monat 123 bez, per November- 1/1. 182 50G chte Odernferbahn 178,7! 00, 29,

j Dezember 122 uom., per Dezember Januar —, per April-Mai 1/1. 1121 00G Buschtehrader Bahn 78,00, Rnmünier 102,37, Oester, Papierrente anf pem Papierr. 77,074 österr. 5% Papierr. 92,35, do. Silberr. | 123 Br., 122 Gd., per Mai-Jani 123 nom. 1/1. 160,00B

65,50, Oecsterr. Silberrente €6,12, Italiener 88,12, Rnssen alte 55 sterreichische Goldrente 95,55, 4% ungar. Gold- Mais loco nominell. Termine fest. Gekündigt Ctr. Küindi- 1/8. |—.— 84 50, Russen nene 88 75, Rnssen 1880er 69,62, Conr, Ee Ly STITE, 5% nngarische Papierrente 86,15, 1854er | gungspreis ÆMA per 1000 Kilogramm. Loco 150—160 1/1. |9050G rente 81,75, 49% Ung. Goldrente 74.25, Russischo Noten 202,90, | 7 ose 119,50, 1860er Looss 131,25, 1864er Loose 171,50, Kreditloose | nach nalität, per diesen Monat 150 bez. u. Gd., per November- 1/10. 128 506 Russ, Orient IL 55 00, do. II1L, 55,75, Ostpr. 82,75, 174,50, Ungar. Prämien, 118,25. Kreoditakt. 309,00, Franzosen Dezember 143 nom., per April-Mai 46 60G [Sf 850,50, Lombarden 141,40, Galizier 314,25, Kasch.-Oderb. 147,00, Erbsen per 1000 Kilogramm. Kochwaare 164—220 „&, Fatter- 1000B *% Pardub, 151,50, Nordwestbahn 205,75, Elbthalbahn 229.25, | waare 150—163 & nach Qual. : : 67.256 - Vorprämien. November 1882 Dezember 1882 Elisabethbahn 211,50, Kronpr.-Rudolf 166,75, Nordbahn 2795, Roggenmehl höher. Gek. 1000 Ctr. DISSGURGNE E M 3600B W Berlin-Anhalt —_ Unionbank 121.30 Anglo-Austr. 127,00, Wiener Bankv. 11525, | per 100 Kilogramm nnverstenert incl. Sack, per diesen Monat 105 50G Borgisch-Mürkische . —_ Ungar. Kredit 299,00. Denutsche Pliitze 58.45. Londoner Wechsel | 20,10—20,20 &, per November - Dezember 19,65—19,80 , per L 18.250 Bresl, -Sedvvalitt,-Froih. —_ E 119,20, Pariser do. 47,25, Amsterdamer do. 98,30, Napoleons 9.474, | Dezember- Januar —. per Mürz-Arril —, per April-Mai 19,40— 10. |67,50bz 6 a mot ante t rer eh 101 —tbs 1014—14bz Dukaten 5,66. Marknoten 58,45, Rues. Banknoten 1,184, Silber- } 19,50 4, per Mai-Juni 19,35—19,45 „K Kandi vit

0, 142,50bs G Oberschlesische . . 260¿—1{bz 262—2}bs coupons 100,00 Oelanaten per 100 Kilogramm. Gek. &, Kündigungsp 135{—14{bz 136}—2kz

K5 00bz B Stettin Strassenb.' 96 30G Stobwasser. . 197 25G 8trals. Dampfm. . 30 00B 8trals, Spielkart. 93 00B „|[Sudeub, Maschin, «_ [7200601 „Z/8üddImmob.40°/% /10200B F |Tapetenf. Nordh. 63 00buB R iTarnowitz .... . 142106 to|Thale Eisenb. . . 7.1100 00bz G Union Banges. .

1156 500 Union Chem. .. 39 00bz B Enion Tabak , 137 506 Vereinsbranerei 1706 «w| Verein. Thür. Sal. —9 ol Vorwürtshütte. .

110 00bz G Vulcan B k, ai fri = | Warstein, Grnbe E | Weiassb.(Ger.)env S2] do. lle). . do, dré). Westfül, Union . do. do, conv.!

do. do, St-Pr.

—_ owi! oro! |

——_ bo a Go | O0 D

_

m

Bresl. Disk.-Bank 90,30bz G

Bresl. Wechslerb, 104.806 Kreis-Obligationen . . .|5 | versch. |—— do. Obligat. .

Brüsseler Bank , 145 50B do, do, . . [44] versch. np git do. Branerei. Coburg. Kreditb. 14 |

. 181,75ba &@ do. do. versch, |—,— Duxer Kohlen , , reen L : 95,10bz Jütländ. Pfandbriefe . .[4 [1/1. u. 177.|—.— Eckert Masch.-B.

110406 Bisonbahn-Stamm- nnd Stamm-Priorltäts-Aotion, | EgellsMasch.Fhbr. Darmstädt. Bank 156 50bz Crefelder St.-A.| 43/;| 6 | 1/4, 1112,75bs G do, do. Oblig.

p

_— OoONOO0 | MNoOoO

_——— as

. [110506 Saal-Eisnb. St.-A.| 0 1/1. [32,00b Salins . 193 50baG |Saal-Unstr. St.Pr.| 0 1/1 + tig Ellenbg. Kattun

6 | 1200022 [Panlinenane-NR.| 4 |4,9 4 | 1/4 l * [146 50bz B x : L L Er

Böhm.Nrdb.Æp.8| | 4 | 1/1 [302.0065G Tode |Oeaterr. Localb. | 5 | | 1/1. [80,306 E 132756 d

| C5] Blsonbahn-Prioritäts-Aotion und Obligationen, | 1°. convert. E |Breslan-Warschauer . ./5 [1/4.n.1./10/103 00bz mi DeeE * 12475B Elisab.-Westb. v, 1872 g.|5 [1/1 n. “e 86,500z Façon-Schmd.cnyv /1. |205,50bz FranzJosefsb.v.1873gar.|5 |11/4,n.1/10.186 706 Frankf. Branerei . 1132 T5bz Kasch.-Oderb, gar.G.-Pr.'5 1/1, n. 1/7.199,70bz G Görl, Mach. Körn. 132,00bz@ |[Müährische Grenzb. (gar.)'5 1/3, n. 1/9.173 006 Glauzig. Zucker. (0B Oest. Nordw. Gold-Prior. '5 |1/6.n.1/12. [104408 |Giaurig-. Reich.-Pard. Gold-Prior.|5 '1/4.n.1/10./102 80B Ung.Nrdostb. G.-Pr. gar.|5 |1/1. n. 1/7./96,75bz

Transkanukas, Oblig. . „13 [15/6. n.12. Greppin.W, conv Busfalo-Pittsburg . . , .|6 [1/4.0.1/10.|—, Gummifabr.Fonr. South-Misaonuri 16 11/1 u. 1/7. do. Schwanitz Central-Pacific 16 11/L 4 do.Voigt &Winde Chicago-Sonthweat. , „7 [1/5,n.1/11. do. Volpi & Schl. E o 0 A, Z Hag. Gusast.-Fbr, _ Halle Masch.-Fbr, Southern Pacifie ..,, Hambg. Dynamit

Dank Hamb. Straageub, Hannov. Baug. . Hark. Brückenb., Harz. Eisenw. eyv,! do. S8t.-Prior.! Harzer Eiaenbbd.

a

Hesa.-Rh., k. “geg (1 Hochdahl „..1 9

R Om N

Elsass, Wollmanf. do, do, Oblig.

-_——

n in Co f f fn Wn Wn a fu n 1m Lf n fn fn 1 1 1a (fn n 1E J ¡f ¡Pu Sa fa P ¡P 1a C E H fr 1Fu n 1E C f 1a 1 1B 1E 1E O5 Er D

„Hahn 409/6 do. Genossensch. do.Hp.Bk. B.60%| Dentache Nat.-B, Disconto - Komm.

, 1114 00G Rechts Oder-Ufer Tramway 233,20. h 7. É B Gudtaas) —_ D E A, Winterrtibsen M, Sommerrübsen A N E M c N saat —, 24 00bs ck va erri A Vie derg 296,75, Oesterr, Kreditaktien 306,30, Rüböl, Termine böher bezahlt, Gek. 1000 Ctr. Kündi- Oesterr. Staatsbahn . Ungar. E NIS C x i Loco mie Vau 92,50bz G Oesterr. Nordwestbahn Franuzosen 349.10) Lombarden 140,40, Galizier 213,25, Nordwest- | gnngspreis 648 «A per 100 Kilogramm. co nur 38 » 57 506 Elbethal Y bahn 205,50, Elbthal 228,75, österr. Papierrente 77,05, 5°%/o 92,30, | ohne Fass 64 M, per diesen Monat und per November Dezember 114 50G eia d pte 95,45, ungarische, 6 %% Goldrente —,—, do. 5% | 64,1—64,5 bez., per Dezember-Januar —, per Jaunar-Februar —, Böhm. Westbahn. . , do, Goldre 49, il-Mai 65.8 74.50bz Darmstädter Bank . *. Papierrente 86,00, do 4°/9 Goldrente 87,024, Marknoten 58,474, | per Febrnar-März —, per März-April —, per April- g 10B Dentsche Bank . . Napoleons 9.47. Bankverein 114,75, Anglo 125,90. Glasgaw —,—. | 65,7—65,8 bez, per Mai-Jnni ck dein Wied «s Lieferung 142,256 Disconto-Gesellaschaft . Stimmung: 8till, Leinöl per 100 Kilogr. loco 0 Í (8 white) 7 Oesterr. Kredit-Anstalt Amsterdam, 7. November. (W. T. B.) (Schlnss-Course.) Petroleum, Termine matter, Raffinirtes tandard —— q ; E L ( lbe r Ctr. wit Fass in Posten von 100 Ctr. Gek. Ctr, Kün« Wiener Bankverein. .„ Oeaterr. Papierrente Mai-Nov. verzinal, 654, do. Silberrente | pe s 100 Kil m, Loco bez, per diesen | eurfcdgerakl! Dortmnnd. Union St-Pr. Jannar-Joli do. 60%, 5% Russen von 1877 0d, Ras N unge i S t Been, rer g ge per Donember- | Es Taurahlitto A * E Dlendalnes 120, Ruasische II. Orientanleihe 523, 0 Jenner 25.9 M or Jannar Febrnar 26,3—26,6 bez., per Februar- 280 „M Oesterr. Goldrente . . Ls N Londoner Wechsel kurz 12,104. März —, per Mai- v A Gek. 60000 Liter. K L V D 74 50—0,40bs 74,75—0,60bz Lo . November. (W. T- B) Ruhig. Spiritus. Termine fest, G h Idee: gg A 70,50—0,75ba Comola 102’ /1e, Frouaa. 4 ol Consols Vod , ltalien. 5/4 Rente } preis 13,5 f, per 100 Liter à 100% = 10000 Liter %,

E

-—

lavuooil cotloucoialiouilaSacal os6 la rom l wtll ll oo5502000 r

wSSa-ats| O

o

D 0 n O G er

I aoolllolowlolel oos

anm OoIMOOI 0NRNO0ANO

E d S

207ta7—2bs

o N ——

- 3 ?

SESSSESZZSN

100{à14—14bz

101}à2—2}bez 134jà35—1}ba e

K

L, Centzlb, f, Bant. Frankf. Wechslerb Leipz. Wechalerb, Mecklb, Bod.kr.-B.

D Loco E a 53,5—53,6—53,3 bes =_ de 1871 84, 5%/ Russen de 1872 | mit Fass —, per diesen Monat 53,5—53,6—53,3 bez, Danaioeid oten, Sat Brie Runsen de 1873 86h, 59% Türken de 1865 124, | November. Dezember und per Derember-Jnunar 53,1—53,Ï 531 34 / fandirte Amerikaner 104}, Ocsterreichische Silberrenta 68, | bez., per Jannar-Febrnar T k T März- do, Goldrente 804, 4% Ungarische Gollrente 744, Neuo Spauier | April —, par April- 754,6 dex, per Ultimo-Conrse. Per ultimo November fix. 633, nuif. 70}, Ottomantank 22. ,

Ruasische N 202,50bz Focke: Deutsche Plätze 20,66, Wien 12,11, v, E In 100 à 100% = 10 000 I iter %% loco ohne 0 oten # » # q Dezbr, 202,50bs

1 23t. E) Parte iber dIE: Platadiakont 38% Weizenmehl, No. 00 27,50--28,50 No. 0 28.00-25.00, No 0 Sa id dei: s Lomgon d, Berber T ie Heitener 094, Lombarden | 200-1000 per 100 ionio ted, Geufe Bund Oesterr. Papier-Rente . 65,60bz B H 23 y fand. gelocko | Mer pes |

Ñ S R: bxi 119/16, Turken 12, 3 L L 0k Prom. ZOpadeto L00È; Kgypter Berichtigung, Geatern: Weizen Kündigungs;r, 173 M

Y m Rent Ö 21}. —LWetterz: Schön, ruhig. per 1 « GOer Loos , 121,904121,60bzG 693, Ottomanbank 21}. z

L 19 10 10 10 1 10 1D 1D 1D 1 1 1 1 Af 1D 1D I 1 On C 1s P P C 1D 1D 1D Af O 1D 1 O D O5 P 1B 1E 1D 1E Dl Df D 1E O5 1E 1E 1 1D Pn P P P ooo R O R E E E E E

En s S Gn n Se is Gi, D Di, Da s, i (fi 1G Wi fis: us 1D Ba Si De 10e De De 10 Se Se Se Se S

Ruasischs Noten

KKKKKKKK

K K

a

E E

_—

aol I omoo0l Guan oIon

B D

al ana Z enr | menen l non !

At L Ill el lol loo 585-

va O I brs E S S S