1904 / 295 p. 20 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

131,00G 129,00& 167,00b;G 169,50G 126,30 et.bzG 129,50 et.bzG 470,00B 219,10

79 VvbzG 295,25 et .bzG

56,25et. bzG 117, 75bzG 1200. T1, 59G [1500 /300/229 00 bz 22 ,40à,10by / 166, 0G 1000 1215, T5 bz (H 1000 1121 V0bz S 600 202/50 bz 1200/6001219 50 bz [1000 /300]215,00bzG 600 160,00G 1000 92 00bz3B 1000 54 4 4 )Y 1009 18 ( 0+ R 600 91 0 e! bz B 2200/600126 9 40bz 200 d 240 i 1500 O .| #6 Pr. S Stli42) 1000 100 f. 1090 1009 1000 153, 1000 102 2 bzG 1000 122 50 (S 1200 /300/212,50bzG 1000 279,79 5 1000 1: 54,6 ) 3. /1200/600/98,00 0; G 1 1000 1221,¿0bzG 10/1000 /300|282,00b«G 7 1900 48 50b2GB 309 46 50& 1500 1146,50 1000 ¿ 12,25G 1000 167, 0 bzS 1000) Ho: 2'50bzÖ 1000 1197,00 1500 /300 185 00bz z B 1000 1180 0)b; G 1000 11,805 1000 1253 29 bz (S 1000 1115 25bzG 309 [11 O bt H 1000 1128,70 bz 1000 28 ) 0: Ob, B

|

c F (24 it «Ne E un wr ms ECIEr er aeaen E e | T fische Bank .| 5 | 5 | 1500—450 [112,60bzG | Berl.Spedit.-Ver. ; c E Schiffahrtsobligationen. Wefif erein 7 | 7 | 400 r, [141,50bz do, do. LV.-A.| 5 Qu | 9 Liss; ; -Anl.86klei 84 20b4G Mein. LX unk. 1907 1 3000—100{96,80bzG Braunschweiger . 1000/500/120,75B 5 aas M pri „L, E Wiener Bankvere , U 0 E M Nou LLUTIOIRION | Vie Y aae cs do. K unkv. A 5000-60 [9 Bresl. (lektr. o N88 T ou ours id; (5 ri Hamb.-Am. Pe.ra.10014 [Un 500 [103 60G po. unionbant L mod O E S Nori Staais-Anleibe e T Moskauer St.-À Ser, XKV,| E mät Botuf. 6.1908 4 5000—100|100/00 Crefeld. Straßenb. 1000/500[166 ¿0b B Dur Pas ia S L 82'606zG ore Bloud, 1 ri. 100/44 1410| 5000200 [10350B : —— Berzelius Bergw. 1 d D Es O RXVIL XXVIIL ITI unkb. 1907 5000—100|100; Danz. Elekt. Str. 1000 |117'60& 4,10/2000 u. 400/101,106zG do. 9d 1s 1004 |1.4.10/ 5000—500 H10050b3G | Württ. BanL:Ans, 7 Ce Bielefelder Ma/ch.|25 e A H e Ser R KRKIT y do: IV une b. 1909 5000—100|101,5048 Deutsche Eisenbt. 114,256 j 00 .[101,10G "1002 13. 1004 | 1.4.10 500000 [100/7363 do, Bexeinsbansi 1 | 7 E E mas Do, Rd, unkv. 1913 5000 Rbl.| 47 S da, unf, bis 1300 Le C E D 120 00G | ¿E : Don. Dpf. 2 1. 1004 | 1,5,11/10000—400|—,— S ERS Pn 7 171000 d 97, 30G BirkenwerderVzA 0. —_—,— DO, 1000—100 ; L j y rundr.- 0—2 z e ochbahn 120,0 Xosefb. P (E 5 : 400 d isen 4ER V —,- do. Ger. XXXIV RRRV do. 3000—300/96,00G Erturt. elekt. Strb. 134/000 8. J 5 | L& S. do R8 T 100 4 | 14.10 /10000—400 Di Esbw. rz. 1034 | 1.1.7 (2000 u.1000/100,50G —tispw E do. konv. „Rente. 99,906 R XXKIN mat. eSteitrz 11 S V5 Gr. Berliner is 186006,G e B liz. C. Zudw, ‘1, G aualiien Dt. -Ansiedlgabk. ut O l Li 1000100 B do. Vorz-Akt. - 100,00G u 3/ —,— ett.rz. 3000— ez. if, Ferd“? “e \ 7 Landbank ut. 19 r. E Blumwe u. Sohn Silber-Rente N Em Slottbolm : Stadianl abo 24 T S do. oie an Ar G ee 93,10bzG do, 00, A IE, fl, Diitieds l par nee Bank f.Orient.Eisenb.|4 [ 1.1.7 | 1000 Fr. 199,10G Boy. Bagw. abg.| 0 Do, ; _— od>bolmer Stadtan ' Â Z j A . . Pavier-Rente SIgay ¡\<, G) 8

i pas C r s S cs e -

p i A bi C mo-A6 n _—_

5H D S R E R | E R R R R E O G VE> P M A P E VPe V A P 6m Sr U

O0 L)

000 e wr

[2] bs bs C0 O0 a A Co tor

VPr s H Pn a m P je

dend J drak O

p P pn prt jene punc deuk Suncti jar ek Da? 00S E de ay Pk brei jf Pn dend parnt der pmk

¡En 18> pf vPr V V P M P VE> V Dm Pr Pn V

O cs c e? £Kk

O 1

Q-A _—

do DI LO L S

do i iri Amsterdamer Bank 142 00G Industriecaktien. Bochumer Gußft.) O E fleine| 4 —,-- do. T unk. Y M 3000—200|—, amburger . 1000/500/185,60bzG E S, 4 ¿Ls 142,00G Ee, A M 82,10bzG Ie 4 1885 —,— do. 3000—200 do. ult. Dez. | do. 91/4 Antw. Zentrgant 125'10G Dividende [vorl| le$. De |$.-T.| St. zu # | do. i. fr. Ve

50'95 d S i: Badische Bank. m | 114,30G Bodg.Kurfürstend|— o.

50 ' j ; «L, . atn ion| 5/6 1,10| 600 g.

65/501 do. S Molfba 4 199/90et.b3G | Banca Com. Îtal. O e Li N. u 9-1 U Y 4 |110/1000/300 148006 | GebBöhleru. Ko. 7

ta Y 131) |4 Í 101 ,40bz Bk.f. Sp. u. Pr. abg. 1200600 122256 Böhm. Brauh.| e 10 [4 |L1| 600 |194,00b,G Bôsperde, Walzw. 1105/121756 Dt<. Bierbr. . 10 |— 4 |Tio| 1000 [146008 | Braunschw. Kobl.

ah D300 (105 258 Friedrichshain .| 4 |— 4 | 1.10 1200/600 104,60bzG | do. Stamm-Pr.| E 10 R Ps Bebbardt . . .| 4 |— (4 | 1.10| 1000 |9200G do. Jutespinner. 12 12

900..1000 |— E Geri>e Weißb. [4 (1,10 500 158,10G Bredower Zu>er .| 2i/ 0

00 1162 00: (64 | | 1000 |111,50G Breitenb. Zement| 0 | 0 D A s 1200—600 {162,006zG Germania „… .| 5 | 6 (4 1.10) 100 Sei Bag. 31 4 168 50G | d n a Bb) | 15. | Ber B 1000 |87,30bzG Hilseb. „abg.u.n.| 5 | 4 4 |1:10| 12000 [86,509 Brem. Allg. Gas.)

o [ do, Li D, « e

000— 1 1000 1100,00b;¿G do. Wollk T15 |15 (B DO, ! do. fonv./34| 1,5, 200f. do. Handelsges. 1 500 1 68, 90b4 A Kónigstadt 124,00bzG De E 4 y,1903 do. ult. Dez. 25ù,00bz

1, |1,10/1500/300 [1400S Bresl. Oelfabrik 0 | —— 0 600 |[177,50G do. Spritfabri / i D, Ed L A. 1000 107, 50bz Landr© Wab ßb. 1 11 , Uj 120,00G A do, Gold-Pr. 1874/5 | 1.6.12) e N Oa 1009 |140/00bzG S Dr rh. 10 1200/30 21375b, b, Lao U 128,25G i O 0D tun O, 9389G do. Kassenverein 3000 130; M! Patzenhofet . 14 [1110| 1000 |236,7 óbzG do. Kleinb. Terr. 11760 Y do. do. v aite3 | 18. 90,50 S do. Makler-Ver. 1000 |116,30G h bert (10 |1:10 1000/300/22625G6 | Brüning u. Sohn| LQLLUZ r 117 60bz Oeft. -Ung. St 1874 3 : 189 20G do, Prd.u.Hd.i.Liq. « pr, Stü |——_ 5 Schultheiß. . 15 1,9 /1000/300 265,00 .% Brürer Kohlenw. |1 R Zichung Westd. Eisenbahn 11100 do. do. 138513 | 13. : 1880G Bochumer Bank . .| 5 O. R Svend, Verg .| 7 150,00B Brunsbüttel L,uZ.| 5000100 00250 Vir Tus lèndis> Ei U d E j gungdneß 3. , 182,30G Börs .«Handels-Ver. O A 3. 1210 Sereinsbr. h [19 232,10bz Buderus, Eis.A-C| ti 100258 G us ändische senbahnstamm- un 0 Ecgänz : 83,30bzG Brasil. Bank f. D. L ( 112006 G L St. Prior. 14 0 100 0B l E M E Ét Va d do. B , [110,60G Braunschw. Bank . 300 3,00bz 5000 s u\ig-2ePpUt a

250,75B Busch Wagg. aba.) 5000—100/[101/ 30bzG 0/10 4 : | H 5 i 0H d Kreditban 300 103,59bz Vikto 2 100/101,30bz Böhmische Nordheim. t 6 / l / I Gold- ‘Prior. A : 200/101,1 be reditbant

bed denk pmk Peer: _—

A pri pt d p P pri pi pri J bt Pl bi df

3000—200 3900—100/100, do. Vorz.-A. . 3000—100 Blden Peine 4 AEN

82,10bzG do, do. kleine 157, „10G D, 1887 - Gde 30 Lire-Lose fr. ke fr.g. , St. Wiener Kommunal - “Anleihe : Portugiesische 88/89 44 % „fr.3.iG.1,10.02/55,40 bz do. Jnv.-Anl. unkouv. 12 do. do. fleine fr. iG.1.10,02/55,4( do. Stadt-Anleihe 1898) do. anif. ILT 02. S D 3,75 Züricher do. ; do. do. ult. Dez. E A Budapest. Hauptstädt. Spart

D D O 412,40bzG Sn Rum. Staats-Oblig. amort. 100,00G S A {y]

Do O kleine 100,00G do. do.

D Do 1892/93 Roe do. Bedenkrdpsdbr. ar. do. 0 100,19bzG Donau-Regulier. 00 8. E 7 5bzG Finländ. Hop.-Ver. L

U R Do V C R I DORO A E H

m I 00 m 4 —I

s See Dem erat fran Jer prnn Perm fran

R p jed þrnt A dei EN Dtr e 0D N

—,—— do. 96, 75G Nordd. Grdk. O: V 9.

106, 60G do. X unk. b. 1909 100/'60bzB do. ZTfdb.ukv.1910 100,00G do. XIT unk, 1912, 4 E zee do. XIV unf. 1912 32 97,90 bz do. T b. 1904) (3x

9 do. 134 99 70bzB do. T ut 1919/31 A. Nürnb. Ver. IX-XTT 4 Pfälz. Hup.-Pfandbr. 34| 6 i Pomm. Hyp. 4%/9J. &| |— R do. 49/ À./O.|— ——— do. 349% F |— E do. 834% A O.|— 100,90G Pr. Bdk. ÎV n r. 175) [4x

Ad 1109 44) 2,10bzG

C9 A A Do

= m T O

des

1

: do, ‘5 11| 300 fl. S. [93,60G BanutexBanbyeren 30 Lemberg » Garn, aue: E S do. neue

47'30G S ' c Da Kreditbank. 14/766 (efi gotató. GwaPr4 | L 2 S. Beri Ae Bk aba:

do. Nardwestbehn 8 «de 200t.|1—, Bayer. Handelsbk.

AATZAZI

3000—100 ildesh.-Peine A 3000—100/101 Es ônigsberg. Strb. 3000—100]102,00bzG Magdeburg. A, B 3000—200[100,00G Marienb.-Beendf. 3000—-100/94,890bzG Me>lenburger kv. 3000—100/95,00G Niederwaldbahn .

3000—100/97,00G Posen. Straßenb. 5000—100/109,60G Potsd. neue konv 2000—100/98,70bz G Setne i.C.1.1.02 189,89bz Do NEUE.

i.C.1.4.02 189,80bz do. Vorzugs-A.| | i.C.1.1.02 |—,— Südd, Eisenbahn | 1.C.1.4.02 |—,— Ver. Eisbh.-Btr.Vz,

> S

O N | N

[es S A: b —I— I TROORDD

S

ed ee

a aibo

E b b | h 6e _>

bia ite 3a Mae LEn 1E Dn M Jn C C C E T

o S090

bk —J drk Puerk pareé 2m wo

S

=

RCIMRRINNMOOROO D N Un R l NOIDMR

—_—

2%

tr de B D

í Mb QO T A d

or r TO 16> M Mas M R v> |

but Q pi jed Jrenak pee jar. Jmm | jah Jock Porrci fremndi

A j E

f

T. 1 1 [1 1. l 1 1 1 |1 h

T. D [A 1. j 1. 14 V E | 1. L

ae oO0O

S ut s

Do, kleine do. 9. 1903 ukv. 13 do. Da. 1889} do. do. mittel) do. do. kleine 5 1890

mittel

fleine|

1891|

mittel

4 r

25 bz do. fund.Hyp.-Anlei 88 30G Holländ. Kommunal-Kred.,- 89.0063 Ital. Hvp.-Obl. 1899 90,10bzG do. stfr.Nat.-Bk.-Pfdbr.

90,10G N - L 90 40 bz Ss ho. V.-Ohl. Ÿ

88,10bz n L

88,10bz Kopenhag. nett: ITI i. Kr. Sl S9 Nord. Pfandbr. Wiborg T u.[IT 87,60 S Norwegische Hyp.-Obl. 1887 —— B A 2 eft.-Ung E 87,90 Peft.U. Komm.B. Pfdb. LL, [If S do. Kommunal-Oblig. [l 88,20 do. Vaterländ. Sparkaffe] 87,40bzG Ponte Pfandbr 3000 R. !- 37,40bzG do. 1900-100 R. 87,40bzG Doratit Tabak- Monop A. 50 Raab-Graz. Pr.-A. ex. Was 5100 G Anredis\eine „fr. T <wed. Hyp.-Pfandbr 7 91,30bz A Y do. mittel : 91,59B da. do. kleine / “f ult. Dez. N do. do. kündbar * Gold-Rente18848ru.4r 99,10bz dds, Hypothek. abgest 78 a ler E do. Gtädte-Psandbr. 83 : e RT ETE do, do.02 1.04 ukv.12/14 . Go d: ‘Anleihe e 55 Serbische Gold-Pfandbriefe .

: Or U. Ix do. 1890 IL Em. Mes ‘do. 1886, 1887

do I. Em. do. do. 1894

do IYŸ, Em. Ungar

Ï »C r gar. Temes-Bega . 00. 1894 YI. Em. ¡ Bodenkredit- «Pfandbr. Do. / 1824 O i Fr. S ull. 208 q nor ' . Regul.-Pfandbr. E oj 3 11,4,0,8,111—,- . Hop.-B.-Pfdbr. 97 Î

S E E

hiesige Brauereien

E Dor

L

Prt ret H dert Prt Prmtd gy Prt Prt Prt Prt Prt I H Ôrt Prt drt S

Tal e

T e wr

moo D

| nao G

LI DO D D [D

fa Cn D N Drn t T ani

woe prei pes pur Pur prt Peti Jd Pence Parés fend Pra jren Penn:

17 O 96'106 Do. U 4 wae do XIX uf. 1911/4 A « ANT ul: 191314 O N ul 19189 e S?

è) 9875 V H L 48 4 fnv.u.XVTIutk. 07/34 i: x. Ctr.-Bdkr. 189014 | nze | e O S 0, un

n | de I A T: De, 32 5706 do. 1896 unk. 1906 32

L)

L

J =—J dend dad =—J =J

I A J fi pi J bd furt Prá jd F D 4

°

| 12BOG T R al E Ra 125,006 almon C E 1200—600 1153,75bzG Bochumer Bikt.| 5 S x A IDOeG | Böhmide Norpbabn | 5 5 4 | 1 ] olt, «18 | A0 L S | Bb 1 | i | 10050 [118200 | (Braub, Mürnb. 4 4 (L10100 (I | Earelins, Mane. : 102,50bzG | Brünner Lokalbahn . .| 5 | 44 4 | 1.1 [—, Y Pilsen-Priesen ¿* 33/3 | 14 ‘fl. |7775G do. Wechslerbank 1090—-600 1105,10G BriegerStadtb.| 5 : M do. 1601-——2600| | 5000—100 100,00b¿G Bea B; 11 | 114 4 ¿ N Raab-Vedenb b.Gld, a S Brüsseler Bank . t E axf x Danziger. ‘190 101 E do. Masc)u.Fag.| i. Lig. 5000—100/95,40G ult. Dez. > Reichnb, Pard, (Silb, T |85,80bzG Chemn. Bank-Ver. 1500—300 198,50B Dortmunder . 20 : 1335 00 et.bzG | Caffel. Federstahl 19 [1 | 5000—-100[Zichung Ci «Agram Pr.-A.. .| 5 | / N Südóst. B. (Lomb.)/\: Coburg. Kreditbank 300 89,60G D Union, x 143:10bzG Charlottbg. Wass. [14 | A 5000—100194,75bzGBG Gaisberg 0 d L do. 9090. neue Sh * 106 ; 40bzG Com.- u. Disk.-B. 1000300 125,10bzG do. Viktoria 3 #4 1,10) 77008 Charlottenb. Lit.C| 0 Ö) 5000—1001100,75 bz Graz-Köflach . | 64 : Y do, do. Gl O | 15:11): 00|94,00bzG | Creditver. Neviges) 1200-800 [128,75G Phfleld. erich) 9 |— [4 | 111 174,50G Chem. Fb. Bu>au | 8 | 5000—100/102,59bz S Kaschau- «Oderberg . 4 A do. d0. do. Sr LEE z B. x [2000—400Kr.|—, do. Herter ei 179 00G do. do. St.-Pr.| 8 |

) 1,7 |—, / O C Dänische Ldm.- ; 1) 10 5000—100/102,60S Kronstadt- O ; H (G Verb.-B. . «d Ma rivatbank| 4 3600 : do. (Hófe 89,75G do. Sriezh.Eleft./10 : onftadt-Harom. Un S I, Darmst, Bnk + 260 fl, Erl. (Reif) abg.) 165,006 a Oa 10

1 1 5000—100/103,20G | " l O D! z "rarlberger_ o G0. i 2 o A t Be YORs ria 1009 142,80bzG Frankf.Henuing 199,50G do. Hönningen) B :10| 10

Ih

H D R En

0 O O

E - E It b ja a a Ta sLO aa O >—

S

Uet F t. C R

—_— z "Lo D H V D H V É C5 E> ME= CG C0 N V

1 E Wr Ves e

S I

—J dend J dund denk D e SCD [21 N

= p p r Pet Pen Sei jet Jemand Prem fund fem E

e

22A bnd duc b CO b G G M P D O0 N

0. 1898 Do. mittel i 0. do. kleinec| 4 „Engl. Anleihe 1822| 5 do. fleine| 9

; do. 1859| . konf. Anleihe 1880 der 7

Do, ler' 4

Q r

pri prr Þrk i jl f

S mee, mm mi fi H Pt Ma Ma dund adt bi H fnr Punk,

L Jn pt Pk O Ja D Em ®

m A A —I=I=A(} idt I I

OOCOmMOODr7

C s bn d b OONIIIILTOD

pu dun puad

er

i

pi

| 5000—100/95,40bzG Ie a , Eifenb, 12/625u.125R |— 7 H N E U / Y Gr. Rus ische Eis Moe 142,08,60bs Germ. Dortin. (1: 100, 50G do Milch

" 5000—100/95,70bz& ult. i X g. «Dombrows - Al 625u.125R.]99. 50et. bz B a M Dez. 12 14 0100S | Oese B. EBzligbn| Sli S8 1 1 Y Radltboron DO N | 1410| 2000 s00s e | Desaner Banadbl 8 [at | 1500-800 srsgo et 4G E 140 et.bzB | doDtgnienb Si 14 É O P 2E Dt lia C, “i o K EQ o eiler. . 5000—100/98,S9bzG Oeft ‘U. Stsb. i frts. 5/51 5/4 1 1140,00bz N gu réf- Ch urt A, 1888 1.7 (20400—800/90,70S Deutsche Ansiedl. 1000 144 0063 E R j 178 00G do. Jnd.Mannh.! 7 0| 5000—100/99,00 160 E 9/4 | 1.4.10| 2000—500/90,75bz E 1200—600 [231,106 ercules . (0.00E erke Albert i H ult. Dez. A189,408,60 2 4064 f do, do: 188 Deutfiche Bank. 200—600 f 36è 2063 era Ga. A do. nes Albert 7

2000—500/97,90B 225,30b3 öcherl-Br. 188,50G Chemn. Werkzeug 0 |

000—500|—,— n N 2000—600/91,10bz W a 300 109, 20056 2990! Bai. Pr.-A.!| 0 | O Di. Eff. N Ee 1200—600 [131 75bzG 139,90bz City Bas. ' s 2A 200— ( 50d Concordia Bergb. 18 |18 3a eue big DeutiheNat.-Banî 1200—800 |97,90B 157506 | Concord. Svinn. 15 [15 100 1135006 1000 144,50 b3G 162,75bzG Consolid. Schalke/27 128 1000 135 ( bad

1000 u.500| —— Deut\cheI 2000500 S Diskonto - Komm. 1200—600 1192,10bzG 147,258 do 1 fri Bert à431,22043),90 91,60&A,90bz 31 00G Cont. El. Nürnb.) 010 1000 [80,90 bz

1000-2001. 194,108 Os . A 2000200 E B 1200—300 1117, 50b1GS Á B 1000 1119,2 »G O P0E e Bart 6 1200-600 [158,25bzG 217,00G Zl E. 3 air 1000 199 5

600 90,70G AEBDUeN N G | SALSS 25à,10bz 81, e G È o 1E Väpie rf. 112 [L 200 |22 3.0001 2000—500|—,— Do. U A E 1200 155 10bzG Lindener . 291, 5 N G N C 2 N 2000—500193,10bz eh Bank-V.| 102, 30G Löwenbr. Drtm. B D n et, bz D S cinüible. N ZOb;G 2020 1.404 91, ‘00bz T 50G Münch. Schw. 44 U, Delmenkh. Lino J 1000 I Dessauer Gas . 11 300

7

ad _—

V6 P M Pr M Me P E E E

Le do. 1904 unk. 1913/3 A do. Kom.Ob1ufl0 A 1 Ob é o Ol î 100.25b3 ves B T E B | 5000—100|— r. Dp. /o/26| 1.17 | 5 ; Raab: Dedenduta .| 4 19 4 130,90b E sf- Kiew O A8 32| h 5000—100/93.29G do. Ü S Verk. : A L Q Fabrifb. 100,50b do. DE s| veri. | 5 9000—100/86,30G Reichenh.-Pardubik . .|4!/5,| 41/314 N Mosfau-Jar.-Arh. 101,502 do, abg. did 125 41 L N [Gub E u Tr. 2113 73:00G N Mosfau-Kasan . . - - —_,— Do. E | versch.) 4000—80 100,20bzS Südösterr. (Lb.) i. Frs, U 0 17,90bz f MosfauKiew-Wor. ¿ E do. B 34 veri. 1000—80 /93,75bzS do. ult. Dez. 817 Töbz Î Mosfau-Kursk . O : do. 1904 unk. 134 | L1 102,000)G | Szatm.-Nag. 4 124,00G N Moskau-Riäsan r Pr. Hyo.-V.- On ukv.05/4 | 1410 5000--100 99,75bzG Ungar.-Galizische 4 |11,1,.7 |—.— A Mosfau-Smolensk. . —,— do. ; (94) vers. 5000—100/95,25G Ver. Arad. und Can. 4 | 1.1 [114,00bzG N Mosf.-Wind.-Rvb. 97 89,10et.bzS | Pr. Pi BXV Tut. 4 L 5000—1001101,30bG h Pr.-A. 4 | 11 [121 00bzG o 1898 B SE DN (u. u 9 | 1( „29h A b E S 24 C 101,70 do, X unk. 1912 4 Hy | 50001001102 10biG | Warschau-Wiener 4 | Li lies 3603 | do, do |

( 0

Pt irrt ilt Pt k Pl Pl fert pri pati pr fré Pri jdk pel pre Purk Pri dk drmi Pn ume pel Prm Pork dermà durnk jorn pra fs fs —] Pra Prt Prt Pri

ooooo E T a Me! p ps pt C LO pt pur pk bri puri jk —] F I S S

Band pack prak b uy E UO

G Br STR E tin R hi 0 O D E

—4 O! T e

A p e dect sund umd,

QUT bs pee jarrá purmti jraA prak S | R] P

(} T

D

R S T

nr wor N 5

|

du E E f E aa os

dd ock fend de La

Wer Klosterbr. Röd. [10 | König Akt.-G.| 8 Kuniterstein . .| Leipz. Br. Rieb. |10 Lindenbr. Unna) 4

p p p pt CMONA DO

N en

S M H Lie n d U pn 6 n gén per ET

pr p Jh pru dend prr prr wr-

M i D DRRN O

Dem prr rech Otto

M Nen O T E T e,

——

J OOOMOMNmOBPS

A e

[S E

c

1

Mor

E

L Pri bank fend N bund bend Puab Punk prak °

U] H f js bra 4

“f t A bt b brd dns ut S p bi E Brauereien C N enn A San

D

Mi H ps V Ir on l

í ult. Dez. i o d Í 2A s ‘.E.- «A9 L,1r Bru. 10x 4 L, au dean: 98,106 do. XXV unk. 1914/24 | 102,502¿G D a De | giisanKoglep. »D er 14 Z : do. XXTTI 1912/33 2 E 6 1,147.10] —, . Tab. Begie-Al aba. 919141 13 1176,00G do, XXYVI unk 1914 3t| do. U ez. | O do. XVIT unf. 1905|: e E T4 Pfandbriefe und Schuldverschreibungen do KYITT E 1908 31 do. 1902 unîv, 15 4 | L117 [1 00bzG Deutscher Hypothekenbanken. do. XXIV unf. 1912 j ult. Dez 90, 70490 ,90bz | Anh.-Def}. Pfandbr. .|4 | 1.1.7 | 3000—200|[—,— do, Klb. Obl. uk. 19084 | | j Staatsrente S. 1-252 4 11. 3,6,9.12] —,— do. L unk. b. Bc 1,7 | 3000—200|—,— do. unk. 1904 a 1 é ult. A Bayr.Hdlsb. ; ae 1,7 | 5000—-100 193,20G do. Kom.Ob.lluk.10/4 | ; if 5lai- Obligationen 92 7T0bz do. V u. VI unf. 124 | 1,17 | 5000—100 103 20G do. do. LV uf. 1912/33 ; kleine 2 Bav. Hvp.- u. W.-B.|23 | 2000—100]99,20G do. E unk. 1907/34| / Poln. Schatz-Obligat. —,—- Do. unverlosbar q <.| 5000—100}99,20G Do. T unk. 101981 1 ï kleine 97 50b Berl.Hyp.B?k. 80%/oabg 2 \<.| 5000—100 99,80bzG Ryein. Hud. -Pf. 66-68| | l prä mien-Anleihe 1864 125 00bzB do. Do DW 33| veri<.| 5000—100/93,50G 4 | ; 1866 321,00bz do. T IT4 ï ; 101,50G j ' Stiéglik, 5, Anleibe , Brshw.S KVT, XVIT1 | 1410| 5000—200[101,00& . Boden-Kredit Ps do. XVIII uf. 1905 4 11,7 | 5000—200/[101,00bz;G do. . Hop.-Kom.-Obl. 34 fonv. Staats-Obligat.| : do, XXT,XXTIyfk11/4 | 1,4.10| 5000—200/102,25bzS Wei, «Bodenkr. | | Schwed. St.-Anl. 1880| 31 99'30G do. I, X, X1/34| versh.| 5000—200]96,50G és à L, V, unt. 1905/4 | Do D9 1886| 8 98 90bzG do, ML-IX Ki: XV 3 .| 5000-—200/95,25b¿G do. VÍLVILA utf. 08/4 do. Do. 1890| 99 25G dg, SIN 1.1.7 | 5000—200/95,25bz& do. VTII unk. 1910/4 Do. 50, 1904| : —,— bo. XX uf. 1910 3 4, 5000—-200196,90bzG do. TX, IXA uk. 12/4 D do 1828| —_—— Danz. Hyp. C 10 | 9000-—200—,-— do. 11, IV J Schweiz. Fidgenof enschaft 34 1.1.7 | 2000—200|—,— do. VI unk. 1908/34 do. Cisenb.-Rente!l 890 —- Dtich. Hpb. Pf. TIV-VI5 .| 3000—200|--,-—- Sächf.B.Ph. I[T uf.09/4 Serbische amort. St.-A. 95) 78'40b1G do, do. T u. Ta fo. 4 4,10] 5000—200|—,— do. do. THUntA )/4 4. Spanishe Schuld gr. abg. .| 90,10bzG D) do. VIT/4 | 1.1.7 | 5000—200/100,50bzG do. do. Lunk.06/3 D 00. unabg. .| do. X uk. h, 1908/4 | versh.| 5000—-200/101,00bzG do. do. ITunfk.08/3 9 DH, mitt. abg. | 90 20G do. XI, X uf. 1910/4 \<.| 5000—200/191,60bzG Sl. BHrde -Pf. L- IV 4 do. unabg. .| -—,-- do. XIV uk. b. 1914/4 4, i; 102,30G do. unk, b. 1908| 1 D9. EL ava, 91,10G do. XITTI, XTITA uf 13/33] versh.| 3000—200/99,80bzG do. da. unabg. | i R do. , VIIL/34 0| 5000—200/95,00bz(9 do, Þ9. ult. Dez. abg.!| —à89,Töbz do. LX uk. b. 1905| N 5000—-200/95,09bzG do. IV unk. b. 1307| Bi do. ult. Dez. avg. | _ 59, Komm. Obl. uk.13| i‘ 102,00G ÆWchwzb. vplTuf,b.06 î Türk, Aaleihe 1865 B .|fr.Z.|0. Coup.[—-,— Do. do. do. |: 3 5000—200]/99,50G do. o be j T.23,/09, Coup.|—,— Dresd. Hvp.-Obl. gar, 34 5000-——500|—,— do. IV T 19s! i do. Do. D (fr. 3.1o. Gonp. ———— Frkf. Hyp.-Pfd. XIV'4 5000—200 100,708 Do: YL unl 1912/4 do. ÁN2 ain „Anleihe . A 15,11 187 405:G do. Hyp.-Kr.-V.S.43 4 E 102,380 B do. I unk. 1906/33 do. Bagdad E.-A.T Int. || 1 o: 88,90bzG do. do. S.46/4 101,508 Südd.Bodkrd. b. S.43/4 do. Koniol.-Anleihe 1890| 4 13.9 I—,— do. do. S.44 33 G 100,0064G do. do. b.S.50/33 DO. Pri ega e G; fl Lc -—, GothGrdkrd, Pr.-Pf.1/34 300 1124,25G_- Wstd, T, IT fadb,/4 do. 190. 3,9 1[85/10bz 9. [3x 300 1110,10bzG do. I 4 do, do. j Cà84 90a85bz do: L, TV: t3. 1160/3 q8 do, 400 Fr.-vose . (fr. 5t.1127,60bz bo: L T: do. D (t, ; * [57 ,80a127, gy 28bz | „de. Ix, TXa uf, 09) h Unaar. Go!drente große| f L 19008 do. Xaunk.1913/4 do. do. mittel 1.1.7 1100,25bz do. Kut 144 do. do fleine| L 100256; do V [34 do. Do, ult. Dez.) R F do, U ul 1905| 34 do. Kconen-Rente . . .| 1.6.12 198,19B do. XI uf. 1913) 84 do. do. mittel u. kleine] 1,6.12 198,10B Hamb. Hvp.-Pfdbr. . do. do, ult. Dez.| -—— do, &.251 A N do. Staats-Rente 1837 os L do. S.341-400uf. 10/4 do. G.-A, (f. d, eis. T) 38 | 117 |= do. S. 401-450 uf.13 4 D vie .|fr.3./4 y. St.1358,75bz do. alte und konv. 34 do. í 5,11 198,808 do. S. 46-199unk.05 3+ do. S.301-310 uf. 08/33 Barletta- Lose i G. 20, 0. Ea, p. 19,00bzG do. S.311-330ufk 13/34 Bozen u. Mer. St.-A. 1897 Vunnos: Bdkrd. T Bucarester St. -A, 1834 konv. 97 75b4G do. TV—VI uf. 06/4 do. do, kleine 97,75bzG >o. YVIL, VITT uf. 08/4 do. de. 1888 konv. 97,90bz do. ILX unk, 1913/1 do. Do, fleine 97,90 bz do. I unk. 0433| do. IO0, 1895) 4 93. 50biG L 131 do. do. fleine 93,60bz G beipi Hyp.-B. F'uk. 061 Do. do, 1898| « ,— VITI uf. 08/4 do. d9, fleine| 4 94/50bzG 4 IX unk.10/4 Budapester do. T 97,90ect.bzB ooo. Ser. E uk.06/3x/| Buenos Air. Stadt 88 1000 50 VITunf. 08/3 s) 00 00: do, 500 £ _— -— Mel. v Irz.125) 4 Do, Do: do. 100 £ 91 505; do. Ven Be 190 Ny Do do. 202 91,50bzG D Di 1910/4 do dd, O1 46 20bz do, ITL do, 19124 do. do. fleinec 46 20b4 do, LV do. 1913/4 do, ult. Dez, à46 00bz Do V D La E Christiania do. e i U aas do. T do, 1913/3t do. do. t O aaf za do. alte u. konv. . ./34| e et e E —— gèci-Str.Dup-Pidb othen B, R Str vp. u ¡| Fa! ors Stadt-Anl. 08 A _— A 11/ 0. do. 16,12 |—,— S tein, 4 3p. bbs [It | do. do, 2.8 |86,00B do. V. . 4 | Karlsbader do. | 14,1 -— do. VIT unk. b, 1906| 4 | Kopenhagener ba. 2 —,—- do. VIT unk. b.19114 | 64 24 1886) 34 | 1, 1 ——- do. [X unk. b. 19144 | N 17 I—— do. do. konv. 34 Lissaboner Stadt- Anl. 86I,TT| 4 1,7 183,90bzG do. do. unkv. 1905/31!

o | E S0 Q E <0 S 0% .Q. S my P i Ps Pt jt brt brd br jed jur jur

P r) T Uo

o oUPR S -AT un M O0 M-M ONCS M-M MMACNE

S ; ‘1894 x nlag Ln do. Genußsch. .|4,40| 4,4 31! 4pS1188,00bz N Kiäjan-Uralsk 5000—100199,80:

6 00— 100 10000 * Außerd. 14 Rub. P ußerd. 15 Rub. Pav. L Do. E 18

#1 5000—100/94,80bzG Amsterdam «Rotterdam 4 [4 11 [10 N do,

S

2000— r. Kr.-A. f. J. u. S

2000800 20 bz Dr. Ar-A. f Fr 9 114 25G Müser, Langd. [11 | 2000—5001/91,00G Elberfeld. Bnk-Ver. 2000—500/90.80G Erfurter Bank. 2000-——509]90,75G Effener Bankverein 5000—500]91 20et.bzB | Effener Kred. 4 | 625u.125R.|91,75bz Goth. Grnd Ee i 625 Rbl. M. 76,40et.bzB do. Privatban

anf 125 Rbl. M |76,40et.bzB Fo Wed lerbant

M 4 120 R es oversche Bank!' 625 Rbl. annover L sona us | Bn en at 59 Königsb, Ver. Bit 625u 125R San E 3000—500 [914 erKred.An 2000—500 191,20b3G | Lib. Komm.-Bk. kv. I ORI'S0G Luremburger Bank 2000---500 191,90G Eure Bank 1120p D Magdeb. Bank-V. 10209 u. 20401103,20B e Priv.-B. 408 1104,00D Maklerbank i. 510. i 191,75b3G | Medlenb. Bk. 40%: 101, 75bzW do. Hop. «Bank E Mein. Hup.-B. 90°/ Ton Mitteld.Bodenkred Ten 30bzG do. Kreditba rif [72,30bzG do. ult. Dez.

J ber jk _—+ B Fs Fs O b f b ft Prt A O i R A N OO a D

| 30 0'406 5 116,00 et.bzG Nürnberger kv.| 4 | . L 80 f 1000 1832, x 36 598 Dtsch .-Am. Wer z.| Tan Or 113508) Oberschles. ies L di s 10225bz (H Deutsche Asphalt! R 30,20 122,29 | 41 —— Disch. Atl. Telegr. 1 D ul8H, | O 178,25G Ser. F| 10G E 165,75B Disch. Lux. Bergwo.| 0 167 9 198,090G do L 2, Verk. E 158,50G Dtsch.-Oest. Bgw. 10 | 198 ; 0bzG 173,00B Dt. Eis. Speisew.|10 142" 5G 165,80bzG L 64 Sl A 9 00 273,60 et.bz(C o Jutespinnere1| 2 140,00B S e 243,25G do. Kabelwerke .| 10 192 00bzG V. Werder ¿Uh 17,508 2a BUe Ats W as H f 180,00bz Ver. Artern . .| 9 2462 »5bzG * Syviegel E 8.115 24 N zG do. Spiegelglas “cin (Sh Reonbe. : 94,60G do. Stng. Hu bbe| 0 10 116,00 et.bzB | Aci un abr! ó 228,00bzG s Ai 4 6 36,106 eu 1 a E : M ONG E n Bor: «Akt 167,90bz do. Waffen 1 O 10 12 77656 | A-G. f. Anilinfbr. 16 500s87400EIG | do. Waggon Leih. 9 S 22506 f l Bauansi. 5 E 139,60 et.bzB R B, Dinnendahl| 64! 5 | 147 75G A Mont-Ind.ab bo. 0 | 109,75bzG Donnersm, B. kv, 14 14 9320bzG A.-G. Pappenfabr| 0 ¡7 90bz L E E a4 A 119 10bzG Adler Pril.-Zm - 00b4B Nr3, D Y konv. und neue 10056 C Bau- Ses. S 116006 Fdmirals8garten 'ANK. Sardinen , Mülheim a. d.Rubr| & E E : 148/.00bzG big Gard 48 Nat.-Bt. ili. Dez i 12062209 | Allg. B. Quel | 1 1200/200/314.00biG Düsseld.Eif. u.Dr. E do. ult. Dez. L OaeA Allg. Elektr.-Ges.| | A do f 54 50B gra, Nr Pet-uS, 112,5061G (v.D.Edison-G.)| 8 | [1000/500122 7,10bzG is E enen Je E Grundkred. j 105,30 do. 1 [L Ger i 11200/300111 5,.00bzG “ey Maschinenb. E Nordwestd. B : e006 Ea güuserb, ko li 5 229/80bz Duxer Kohlenw. L 108,006 Alsen Portl,- L L T a 81/006zB mera Ba Ban? 132,00G Alum.-Ind: Maas 15 16 4 1.1 o 4s (c 5b Do irie Trust, 10/98/0)baG ‘errheinisheBnk. 105,25bzG | Anal. Cnt. Guan.| 6 | s (4 |1. E Sa 62,50b3G | Sesterreich. Kredit 160 fl. P. |—, - i. fr. Verk. 00 /300[108 900. Eckert Masc.-Fb. a R O Dez. —- Anhalt. Koblenw. | 34 E 116. 108 Egestorff, Salaw. 500 Lire |-- do. Lände xb. abg. 200 fl, G |-— do, _ Bort, i 1 6L7 5bzB Eilenb. "Kattun 11 1000 T. Oldenburger Bank 1000 Annabg. Steingu 10/2 Oa 101,706zG do. Spar-u.Lei eihbk. A ¡2:00G Dfibank |. D, u. u. G. u tban 9 N Ostfrie). A Eisenbahnbonds. Peter r3h, Disk.-Bnk.| | N eye $ Aus » ai pfrlaische an Bin Hyp.-Bank| Preuß, Bodenkred. | * l do. Zentral B 9 00d u, 5008| do. Hyp.-Akt. -Bk.| 0 1000 $ do. Imm.-B. i. Lig. fr. 3. 1000 $ |—- do Leihh, konv.| 1000-500 8 do. Pfandbriefbnk.| E | E A o - 1000:300 973,00bs | o Diet, 7 \ U 19 do. 10S do. Hvyp. ed. 1000 8 |—,— Rh.-Westf. Bodkrd 1000-500. 1—,— Rostocter Bank abg.| 10 1000.200 Es Ruf. B. f. Lade L 1000-9 l do. ez.) 1000-500 —,— Sächsische "Bank 1000 $ 1, SAGL Boden- Kred. 1000 S Do DD. neue 1000 $ |87.09bzG Schaaffh. Q «V 1000 6: 196,756) 1 do. t. Des. [1000-500 i #5183,750" do. kleine

neue f, 72,25G Sbhles, Bank-Ver.

e“

; s Vinôt: i os 5000—100/95,25bzG Anatolische volle, . 6 4 11 1100 ) 40bz Y R! 1897 | 500010096 50G do. (t 60/9 5 |4 | 11 [100'60bzG E «Ditbabn +8538 3000-—500/100,00G Do. , ult, Dez. 1 unkv. 15 3000—500/96,005 Baltim.-Ohio i. Doll.| 4 | 4 14 | 1,7 199,00b3G E E 3000— 300/104,306b,G Do. Ult. Dez. 98,50à 3 'à99bz e Lransfaufas Obl. SL 3900—300/101,60G Canada-Pacific i. Dou | 54 6 14 | 1.7 1128,20bz y 1x | 3000—500/99,50bzG do. ult Dez.| 128,104127,75à128 10A128à 10bz E inan B en 10r/ 3000—200/99,50bzG Mera nn L a 8,8| 6,8 14 | 11 1—,— j A A 4 ult. Dez. —,— | 2000-——100/100,50G Jtalien: Meridion, « 4 6] 6 [4 1 do, g 2000—100/98,60bzG do. Ult, Dez: —à149,50bz f do K unkv. 11 | 2000—100/96,69& Italien. Mittelmeer . .| 8 | 3,2 |4 | 1.7 190, Tóbz : Wladik. Oblig, 188 2000—100/97,80G do. ult, Dez. : ia n 128 Jura-Sinplon 34/0.Db.|—| fr.3. |—,— i do do, 1897 5000—100[100,20bzG do. Genußsheine| 0 | |3|4pS|—— Á do, 1898 5000—100/101,00bzG do. St.-Prior.| 81|/9.Db.|—] fr.3, |—,— A Zarêkoe -Selo 5000—100}101,60bzG Luxemb, Pr.-Hnr. . . .| 3/5) 4 [4 | 1,1 1112,75B M ——— D 5000—100/102,30bzG do id Dez. 112,75à 40bz E Anatol. &ijeny,- % 5000—100]94 60G Sard. Sekundärbahn | 51/s| 5/1014 | 1,7 |—,— h do. do, kleine 5000—100/95,80S do. i, fr, Verk, ——— y 4 2 Eo feine 5000—100 103,75G Transvaalbabn . « « «/ 114i.R D[—l| fr.Z. I h 00. ÄF e 5000—100/103/00S do. i. fr. Verk. h Ec zupt. S denehe i 5000—100199,50&S Do. _ Bertislate [f3| «S 126,0 00bz Go bar Q E 5000—100/99,50G West-Sizilianische . . . 18/,| 2 [t | 1,1 114 80G M Ital, Eisenb.-V. gar.

F c GN 95 î kleine) 1 269,G Deutsche R Rg uo ga anes, \ I Mitt2lm. O. ftfr.

2000—100110060G | gltdamm-Kolberg . 34 1.4,10/1000 u. 500199,00G | Fine 4 2000100 6226 Berg.-Märkisch e ÎT1 BE) 17 99,10bz E S G: C 50001009326 | Braunsweigische 41 1.17 3 —— Y Tomo 2 A SIEAR do. Landesetsenb. 2/8 Ae 95,50G i Macedon. Go!d-Obi. 5000—100 100,89G do. do. ITT/3{) L Ra » Do. tleine 5 2000— 100 10120628 do. do, 1904 3H) 95.75B t Oefte de Minas 5% | 5000—100 19210 ge Broltb. Eisenb, 1890/- 101,46B d Zortifikate . 5000-100 6 20G do. 1900 unk, 1907 101,40B L Gia (Filenh, 1886 | 9000— 100 10120G CrefelderEisenb.-Ges. 97,75G p do. 1889 E Rg, )| 2000—100 98 20 h Drtmd.,-Gron.-Ensch. 99,60G E S V d 20100198 S0et.baG | Salberst.-Blfba.84kv. 11,28 j Said. O; itr. D v8 5000—100 101,20G do. de. 18 5 1903| 97,29B X, | 2000 100 10110G Halle-Hettstedter . . ./34| 1,4. N ewe Seniy, 80 |/ 5000—100]1 10G Kremmen-Neurupp.- F Sizil. Gold fifr. 1389 | i 102106 Wittstoder ukv. 1910/82 4 z —_—_ 4 B R 1891 5000-—100/102,59G do. do. ITI uf. 1905/34 5000—100/95,40G Lübe>-Büchen gar, (34 E Y Süd-Italien, A-I 2 NOZGOHO do. do. TV uf. 1907/31| 0| 5000—100]96/75G Maad.-Wittenb. Nt 3 | 0 106 » Wilß.- ‘Lur, B, IX .| 3000——300/36,20bzG Deutsche Eisenbahnstammaktien. Mectlnbrg. Fr.Frz.-B. 34 : Limérikanif 3000-—300 07'20H Dividende |vorl|leßt |$f| 8 -T.| St. z. Æ ] Nieders<l.-Märk. Aft. | ! 200 E Calif. «Or. rz, 191815 2000 200jLe 100 140bzG Men Ai B E A) p, St. 200006, Stargard-Küstrin ¿ at 4, i 6 Ctr.Ÿ. L. Kef.16.1949 4 5 i ent d |— fr. 3.| i j amar-Karow . i 111929 2 L IUEG | Braunsw.êdelib,| 54 E 17,600 113400bzG | Zichipfkau-Finsterwid./33/ 1.4.10 E ChicB 24 t ri 2000100 103,00bzG Fe N 4 | | 1 (1200/2 1/300] s, Deutsche Klein- u. MERNERYSAC R gationen, E Denv. ‘RioV.141936 2000 200/95,003G | Setbed S 120 40bIO Alla Dt.Ælb 60%/abg. S | versch, [1000 u, 300/74 20bsG i Jlinois 6tr.13.1952 5000—200|95,90bzG Balder) «Güterb. h 1000/500l -— do. Lok. O O M E 1000 [s ‘80 et. bzB h do.St.Louisrz.1951 100)/4

D

non H Lo A V A J H O DO U R b M T3 pi b p p (unt dr bt jr Pt Prt br

2 Ce

prt jh fe per mel erth pem L S S Sd S S E S Un 1 .

i e L ite P Prei Dr Jh 1 P 1 1 J c r A | f >

b b“ D I

E Jp Mer E He Me P M Mr Mb 1% rf cen

W& —_—N—

I RAMNRRADS c D

p

14

c

143,00 et.bzG 180,00 et. bz G Ï 5 2 T »bz&

11200 /600|166;,00bzG 1000 I6,20'8

153 50b ¿S * h4975b¡G 225,50bzS %4 25hzG 260 00bzG 300/145,60bzG 314,00bzG 154 00.9 114,190G 101,505 265,25bzE 85 GObz 85,30» 102,50 Ÿ 191 60G 190 25bz 51 10bh(H 74 50bzGO 262,590bzG 119,00B 95 09G 1900 1169,00bzB 1000 by 102 1192, 192,75à192 2 2e 19 1200 /60011-

1500 141,709 300 10 ),00 H 1000 3n TòÈb bzG 1000 116,75bz 1000 1530,00 »5z L Sli ) ObzC (S

1000 1295 C0bz&

1000 169 50et.bzB

1000 120,.75B 1000 /500/160,50bzG | 1000 L O0 1090 Fr. 158,6 )bzB

106 )7 At ) 5

1000 12 8, 5061G

| 1000 |125/25bzG

| 500 |156,50bzG

| 1000 |[158,105;G

[1209 /300/249,00 ct. bzG

[1200 /6001150,00B

| 1000 |262.80bz4B

| 1000 |208,75bz

| E 208,75bzB 1000 119,50G / 1000 |1l 2 BUGS

|9009/ 1000/1: 50,506

7500 [221,00bzG 1000 [111,006¿G

| 2000 114,096

| 1000 [142,10bzG

1000 /500/164 90bz 1000 [157 00bz 1000 182,75bz

1200/3200 320,00G

1000 |[118,25G

121 60bzG

155,50

50, 40G

1: 20, 75bzG

143,00 bzG

169 9 Ibz

929,759: G

9929 80à,T5bz

1000 195,40bzG

pt p 5D e_

pi J A) i N A N bmi Pt A] Pri Pt Prt

pak Fp jermatd jak Jed Jem

1 1

m?

P

Dc

E EEE

b

p g C

8 0 2 Q 3 | I

C

p n i N D

U C7 Q C3 a v jn jr

Se

A —I irna O ——Y bunt Pert buck Prt pet Os

—W S S D 2 Tie P

eta wr

| Few) [e O tr dpa E >— l Dre N n una t. m

_

* oM P —AMOOAMM—ANIO

amm m A s O m

O

O —_ NoN

oODEI A

E E E IE> P ¡Pr M>

Lie)

T3

G2 Dari pet 5A dura prt Drmk Pk bct Pra pack dura. Prerk derd dad fond ju 2A jurt

Me 1P> 26 D M 1 b bs bs O D C D H A s Ms C T4 V J Cn CIT

Mo oe O

2 S

lt I J fart derk Pk f 4 D

S S S

J Fnd J ded Pee

G

u

dund J

n OOtNOE

N

M i

2er

ra

S E S S CUS O S Se 3 His pm P T Pn Ct 1m A Prt Prt 1 V D nt P

S S

fas pte ¡fn 1D D fo pin C C

r t n S dret fat dund uned Pren Jena I —IJ—J p prá prt jet t t

T O PONARO On

2-1 C

D

_C2P en wes

|

d aud f Pn Hr E 16> V ¡E V V VE= Mr

—— MUWO 0009

n

. . Lo * - J —fNItmO O s m —]

deri: inet fac Bea Anat did L nud V Blei Sid Dreh dah Due pind prak pru pad

0M OMOOMOONORNIIIN —— brd jemei jer jur jer j rf pk drt jd

r

—JGOTO: I Me ——

N

L ACT E Laa Ld eddaas ps « wr“ c

Fey bo

—» F N —J

-

Eb R e de d Drs

1 IEO O t jut I I drk 1nf

S

E dô« dp dps ade tes ap ér ad

82, 30bz G Eintracht Bergw. 146 00 et. bzG | Eisengieß. Velbert E (0H Elberf. Farbenf. . 1168,75bzG do. do. neue 759,00G do. Papierfabr. 25 Elektra, Dresden L Lichtu. Kraft . Lieferung . Liegniß i Unt. Zürich .| K 32,00 Em.- u. St. Ulir. 1900 142,25bz do. Silelta L, 0 |—,— Engl. Wollwar: 1000 89,10 V.-A. Lit. A 1901| 43 1000 1138,75 Erdmännsd. Sv.\ 0 5,40b Basal t - Akt. - Ges Carl bs 0.| E Baug. Berl. N. L. : 24,00 Eschweiler Brgw. 1e 113; 50B do. Kais. Wilh. 2 |— 4 |1.1 500 [7 25b3 do. Gens E 1060 US do, i A : «pr Sk 106 0 S Q N Man 1itaedt| 6 i | SRE A D R Am ELAG | Lo Pud G land 1 T . O Q ' G6 G Bens, Weihenlee i (4 pre .St.1782,00bz galtenfiin, Gai 25,8 artstein- i: —— u ; 122/50b¿B Baur D d. pr. St.1993,00B fen Celluloîe.

2090—-300[102,89:S do. e V uf. 1909/4 3090—300[100,60S do. do, VI uf, 1910/4 ?| 5000—100[101/,59G do, do. VIlut.1913/4

Dr

n

D O N S _ Q-A

10000—500 |146,00bzG Aplerbe> Steiak.| 4 | 1500—1000 |119,80G Aquarium abg. - 1000 95,00bzG Archimedes . 3 600 129,20 bz Arenbg. Bergbau|35 250 Rbl. P. |—,— Arnsdorf. Papier| 6 250 Rbl. Þ. |151,50bz Ascania, cem. F.| 8 1200— 102,80G Aschaffenb. Papier| 8 1000 —,—- Bär u. Stein Met. 11 600 148 406zG Balcke, Tellering| 600 202,00bzG Bamberger Mälz. 119/39b;& | Bk.f.Bragb. u. Ind. 43,50G Banning M\chfbk. ; 118 80H Barop. Walzwerk| 142 89bzG Bart, Lagerhaus) 6

S

I TD t

s 4 300 —— Annener Gußst. . ; 4

]

L

Ms f Y pk prndk prt pru prendk prak jed ruck Le

E Sk A eke P P ZY [s E

L A7 4. 11, Li 4, 8 L4,

[L Sab

O Ps s N n 1 O A C0

T pk pk bunt —Y t S —N I de“ H Non

or D

L Dr

dre Cc

O

S S| “E E P Ee Ee 6 P 1E E P E P V N

prt pad pat per pra due park pak euch umd Pernd E p

O0 OPIEN

B, L

v

OOD C va O N N

I

S E R S S E E

| +1 .|

—_—— r r

1] J dad dad J dat J dend «J - T Sni u

=— L 1 A

O1 C0

i D) dna J J Peck Prt Predi Vi J J] Prt J Prt D ek Q Pert Prt Prrd

pk prt prá pre j Pet jk jrek ek pel rk jer pr À prach jer

j

O 0 wr

E D Lo I Ps bt bn DO

x s Jra

02,50 et. bzB do, Louisv, rz, 1953| ns i LongJsl 2 klr.ra1949/4

S

e.

E 1E V6 M Pn E M M M P H

Dr

ut L ors e

Nt 10 1

5000—200195/75bzG alberstd.-Blkb. 1000/600/123 50hz do. do. ‘7 (1000 1.500

1000 |82,00G Bad. Lok.-E.-A t / 2) 29B ; Nanitoba rz, 1933 100 G a do (O 1000 u. 1 via | iatR. M, ra.1926|

1 do. do. (102)| h | 5900—100/101,00G Zudwh. L 7 01 88,00 G Boch.-Gels, Str. (103) 1000 1103,00bzG 5 N, Pac. Pr. Lien __ NULOS Lübe>-Büchen .. 2h 1200/200 17875 B Coblenz Strfb. (103)| 1000 u. 500]—.— i do. do. Gen. Lien 2000-—200/99,00G do. ult. Di do. do. (105

2000—100/96,25(H Niederlausiß . 34| 34/4 | 1 1 71° 5 «( Crefeld. Strßb. (103)! )| 1500—150[102,90S Nordh.-Wernig. 4rd 1, E 79': 7 Danz.Elekt.Str. M |

pem prad Jl > O R 00 en

S

5000—100/96,50G alle-Hettst. Lt, A 9000—100/100,00G Königsbg.- Cranz. 5000—100/100,50H Liegnik-Raw. |

A R v J D pt: O

C Sa da Ta

A prr . * . . U im f m L e tam f O7

D fs

ind jak haet jan: facet aud fend dect Dreb D

pra

P l E A R En di S n Sd dret funk Ju da diúA Jod dacik Jus D S ar CRZEA

L M s C0 D S

Pir“ cia 104 pr drn O

I prand prncd jeu

D O h js js