1905 / 26 p. 15 (Deutscher Reichsanzeiger, Mon, 30 Jan 1905 18:00:01 GMT) scan diff

S S

Bord, Pr.-Pf. t Dessauer Landesbk. . (Bochum. BVikt.| 517 Bußbke u K. Met.

Bulg. Gol

de-Hypoth.- -Anl, 92! 241 561—246 560! 6 Nr. 121 561—136 569! s 61 Ene

r Nr. Gbiler, Gold- Bi 1889 gr.

Deutsche Eiseubahnobligationen. e A

Ungar. Kronen-Rente . d do. mittel u. fleine| 4

S8

Südd. Bodkrd.b.S.4314 | verich.| 2000—100

do. do. Wladik. Oblig. 1 Witd. B Á E, 4 do do.

Brauh. Nrnb. ol Brieg. Stdtb.| 5

(Calmon, Asbest Carol., Braunk. Carton. Loschw. do. 1691—2600 do.Masch. uFag. Cassel. Federsthl

Dtich.-Asiatische .. Deutsche ant s

:

do. H, Fa N 1618 300/102/69G 3000—300/100,60bzG 5000—100}101 2Ib¿G

/5000—100 102 N ObIG

99'50et.bzG 99,50et.bzG

—_— m O S

[T] o

Staats: Rente ‘1897 ;| 3 G.-A. (f. d. eis. T.)

Lofe Grundent «Oblig.! T

-

ph jk pre P

1237,25bz 237 47: via Dortmunder. 20

do. Viftoria| 8

Zarskoe-Selo

-

OONONOE E B AAEE

Le S8

G E 1913 * XÍT.XTauf.14!

Di Eff. u. Wechsel .

O

e

112 ——

x

Bröitb. Eisenb. 1890| 43x do. 1909 unf. 1907/43 Sr E Snens Gei. 3

As, Eisenb.-O. T do. ITEraänzungsn.

Drr

| |

Düffeld.Adler| 3 do. D Dieterich

Charlttbg Wass.

é PAUNS Charlttnh. Lit. C 5 00bz

| o

XTT uf. 1915 6

Deut che “Nat. -Bank .

S

Chinesis che Anleibe

e do. do. do. do.

do

Barletta-Loïe i. C. 20. 5, 01! fr. [a Bozen u. Mer. St.-A. 1897} Bucareiite St.-A. 1884 konv.!

S

Ghem.F.Bückau do. do. St.-Pr. do. Griesh.Eleft.| e Grünau 2s

Deutsche Ueberieens Diskonto-Komm. .

Dresdner Bank F

Halberst.-Blkb

MBettcbee 5 mmen-Neurupp- - Wittstockerukv. E t LausißerE.-G. ukv Zschipkau - Siem Bil

S E H ra R COC L

E S 00 00 © T

105,40 et.bzB 100 ‘cob

2 È 20 ———-

Erl. (Reif) ab. Frff. Penang, 5

Iz

wr

Egvpt. (Kench-Aff) . Gotthardbahn Ital. Eisenb.-O. gar. do. Mittelm.-O. stfr.

Jura-Simplon ¿

arien J _=J=J l CSS

t j m m Jn an | ZADI |

L 1896 s 100 £ : E

D.1160,00bzG 18! Thù, 60a, S0 ONs

do. Hamb. Hvp. «Pfandbr.

do. S ‘ZIL-400uf. 10 SANZTOALAA

S;1- . S. 301-310 uf

Qo

I

: [N tB

E s E

A Ie

Deutsche Eisenbahnfstamm- und Prioritätsaktien.

Dividende [vorl|lett.| Zf[Z.-T St. z. l

Aachen- Mastricht] 6}|— [4 |

E 1 D Ee

wo S

h Hönningen do. Oranb. St-P 0

o

mm E S A bk J] m) beck pen jurk J)

D MMOLILIIMIINTD N

bk prak A

Hanau D H ofbr., »

V V yck Nr D m1]

-

O

De tr-A. f F L

Le]

“Staats- Anl.

Are: . pi jer pri n] ri ri ri i i i M

_tôr“ tós tr

Dänis ie Egyptische Peine gar. .

Do.

S.

Hessische Ga as.

T

S.311-330 uf. Hanno, Bofrd, P

Genußsc. 134 t |—| fr 3. d f Ds Braunfchw. E Bi Sis

0d G 6.0.4009

d rant B EL

pi pi j i S R . S: A . D E 47ck

Duisburg-Ruhrort .

D

117/75 N bs G 1 Ed S „Fnd. Manh.is

. Werke Alb. 19

F

e S I A S

Budapester do. Erfurter Bank .

b Þ [E] 1 MORNDRNIOIRNIDIDOUIIS

v. Anl. 95000 u. 12500 Fr. 2500

do. Do.

do.

Huager Pos. Jienbocku. Ko. Fiel. Schlof b.

Essener San vere s Essener Kred BRG Grndkr. -B, .

m

omm © A

Buenos Mi, Siadres 100 s do. 500L£

s 3 US S wr

Portug. Eisenb. 1886 N : 9 R G Werkzg.

J:

# |

ed Pk QIT pem jmd M pk pak pn pmk pam jerncl jut F tor

B Do L Coba

I-21

Daiïra San.-Anl. .

Dn prak

E

A S

Z Lo t

Finnländische Loïe

Do.

Q

L

C ncord. Bi 4 18 Concord. Spin. 15 |

Klosterb.R6d.!10 11 Kön.Br.Beeck 8 |

C S S S C

" co! E

wr C H LS Ha dre a

Privatbank

Sard. O. stfr. 8. 0E Hanib, Hyp.-Bank .

pi

ankf. -Güterb. [berstd.-Blkb.

p D

St.-Eis.-Aul. .

prurk Jak pk fund a] en] pruak 7

S528. SSSS

fr. 4p. ». St.

Freiburger 15 Fres.-Lose Galiziscve Landes-Anleihe .

Do.

Deutsche Klein- und Strafienbahn- obligationen.

Gonfol. Scalke 28 | Cont. Œl. Nrnb.

Kunto ritein ;

_.

Wechslerbank Haunoversche Bank . Hildesheimer Bank

do. IT Leipz.Hvp. L s do. SWiveli, Zentr. 1

E Lt. A) E kleine Sil Gold stfr. un

mne] d Hck Hck f ck H 1

do. do. Christiania

H fe È

Propinations- Anleihe

e e I Pr prt Punk k dl fr furt Pk Park dk dur 1m h R RR R L N T L E

J] J) Ea D D

Lind: n, Unia 4 |

Griechische Anl. 5% 1881- -84

do. do.

Holl

do. do. do. do.

®

-

Allg. Dt. Klb. aba, 3 | [O E Lok.-u. Strb.

Bod, Qo: -(.-A. S O, Strfb. E

do. Éd -Gelîf.-Str. Coblenz. Dirub. 105

Crefeld. Strfb. Danz.Elekt, Str. Dtsch. Eisbt. T Elektr.Hochbahn Gr.Berl.Strßb. Gr.Cafs.Strizb. Gr.Lpz.Stb.1,TT

(0 t Jf Fd pft Prt enk Jf bd fei 6

. SEE: 2G 1] J] 1] M] M A i ai ©

r

H ck He f f e H e ck ck ck F E E E TE

G3 Hck wr M 4 Dr

Gottbus. Masch. A, Papierf. 12. Ü

do. do. Genua 150 Lire-Lose St.-A. 96 S. A. Helfingfors Stadt-Anl. d: L Do.

t

Lôwenb.T D tm. 12 |L

r

Pri fred Pet 2] feme ————===T

pa C D

Königsb. Ver.-Bnk. .

Leipziger Kred. Anst. Lüb. Komm.-Bk, kv. Luremburger Bank Märkische Bank . Magdeb. Bank-B.

Maklerbank i. ‘ia: Meclenb. Bk. 409% .

do. Mein. Hvp.-Bank E Bodenkred.

—_ D

P pet fr Pk Pr trr ft ft Sm fet pet Jt red Pad Sard fue fark Perct Srmck Prt § Mm t j) o 0 0 7 s Ie

Sid. tali, A- ait Wilb. «Lur. B. IX

O D

O9

Ludwh.- U: 1 j Lübeck- Büchen E

Me ckl. Fried. D: Niederlausiß .

Nordh.-Wernig. A/ 45 Paulinenaue f

pk

wr |

(F)

o

_

l

. c: E S

R

O00

Müser, Canad. A 11 Nürnb. Heun.

-

A A A S

Med Hup. -P. gh 125 . unk b

Danz. Deli Ü be 0j

G3 ror

Mon. Anleibe Gold- G (P.- L.)

D111 © l S |

_DDSDVNN

Oppelner ab. 4 | Defiguer Gas Reichelbräu . Roft. M. u, O. 11

4 e S Schwabenbr. 10

bad jun pem pend prt jrenck prak jrrne jueck

D

flleiaitne

Fr

m

r fs J fark Prt N) Pi —] Pt t D

bk furrá prr

S D O

S Lw i p e tre Ope [e] Ls!

Deutich. Afphalt 7 Dtsch .Atl. Teleg.! 54 Disch. Lur. M:

85; oe :G

_ O €s O

länd. Staats: Anl. 5A 96 Îtal. Rente ae 10000 4000

_—? A E E E n | oda ors O

m O O LST 1] J] b O

Lissaboner S St tadt-Anl. 86T, IT! 4

fr.3.| M p. St.j7 fr.Z.|4Æ p. St.|2

D R H jn jr A T

1 O p pk j

Li n _ D H- E I t

Amerikanische Eisenbahnubonds in Dollars.

Calif.-Or. rz. 1918/5 | Ctr.P.L.Ref.rz. 1949/4 |

J] TD

S it L -E} F

Str. Hyv. Pfdbr 13 Zichipk. - Finsterw. 1041:

Mein p. „Pfd br. TT E VIT ün. ‘b. 1906 4

o. Mailänder 45 Kire-üosE, Moskauer St.- À, Ser. XXV,

Ser. X XXXITÙ

H n i H H Hck Him M R EEEEEEREEE rrE R Pran) Mis t Vf Van Ms bas Man M Leniankunlaiunlnamamia aan

721-1111

100A 1 V 25bz

§9

imm

11

D Ta l A pt brd nd OoOrmrormooNnN5N

dee k «Oest. s | E Es: 1

_ck

p jd S S [H

amortis. ITI, IV.

Qs dad pu bs p dus S Ep ps pu fu jun u pt j da S

ivi Yed O D

[uy

v. Tucheriche

Merik. Nu 99 1000- A

Do. Do.

L

Maagdba. Sitrib. Ostd. Kleinb.-G. ( Samlandbabn Swles. Kleinb.

do. rz. 1929 G Chic.Burlg. rz. 1927 4

Denv.RioG.rz 1936/4 | Illinois ;Ctr.rz. 1952/4 |

V. Werder ab. Ver. Artern . MWiEül. Küpp. Wiecesb.Kronb.

Mülheim a. d. E Nat.-Bk. f. Dtschl.

Nordd. Kreditanft. A

do. VITT unf. b.1911/4 |

1913 5000 RbL! 4 j IX unf. b. 1914/4

Ra Ar

i Hck

wr

A D

J

Deutsche Klein- und S L | 1200/40011

_-.

do. Qu E D, Lin. u. n H |

D D

p p b 4 .

—] J] A E

ps

1 C A

bd C5 D

R

L L Al A E A A A

R i A

G1.

Aa. Kleinb.

_-

r

. 3000 100198, hs

do. do. Norw. Staats-Anleihe 1891

Do.

do

wr

Allg. Dtich. Klnb.! Allg. Lok.- u.Strb. Alt. Schmalîp. A

do.St.Louis rz. 1951/34] do, Louisv. rz. 1953/34) LongIsl.Rlr.rz.1949 4)

Wi Sti ng. Hu 1bbe do. Steinzeug 17 Do. Thonröhren)

Stett.Straßenb. Ver.Eisb.-B.1,I11

Aachen.Svpinner Accumul. l. - Fabr. A.-F. Boe! eu. K.

do.

do. unk. 1907 S ve X unkv. 1913/34} 1. Präum.-Pfdbrf. 4 |

O T

E 13 14

Neufchatel 10 Fr.- 100 D/500115), 0 DHO

wr _

No ein Bank Es Nürnberger Bank

i, me m2

wr

amm

Sebi C E A R E M Ge IO

F C

Oest. nact

do. do.

O

Stoholmer Stadtanl 180 4 Badische Lokalb. . Barmen-Elberfld.

Berlin-(Lbarlba. .

do. Waffen u. M.|1: do. Wagg. Lcih.| DO, W ls :

Westd.Eisenbhn. Manitoba rz. 1933 4

Nat. R. ofM.rz. 1926 H Oberlau'itzer Bank

2 Derrve ns Q:

16e jim O LD pm Ln Hm Hm He j

pi f pk Pn pmk f trl drk duns 1 d Pini Ps Ci Pa ad 10 ters I D Ps om 00-1

A A

101,80 4 bzG Mild. E h b. S x

ps

A-G. Anilinfb. A.G.f.Bauausf.

Om NAnSNINn M3 N

[N G 0D Ee D b 0-64 Ot“ cia _—.-

do. K

do. do. do. do. Do. Do.

Dw

Dn

3

O Lr C ey Cy

, T

P

C Zun

Berl. El. Strßb. . Boch.-Gelsenk. . Braunschweiger . : Bresl. Clektr.

Crefeld.Straßenb. Danz. Elkr. Str. Deutsche Eisenbt. Dresdner Str.-B. Elektr. Hochbahn . Erfurt. elcft.S Sirb.

Gr. Berliner

A.G. f. Bürst.-J. A. M.- Ind. aba. A-G Pavpenfb. Ad E Pil.- De

do. do. Gen. Li Oreg.Railr. rz. Pittsb. B. gar. Du South Pacif. N

do. Ser. Brz.

i: ut bis ‘1906 : 21950: 0bz

Des «B, ITT ZER

E SUE: i früberStett.rz. 110

t.

fonv. Rente . fiat D onne Ls m. H.ky.

Dort. U N aba.

_.

Länderb. a Oldenburger U do. Spar- u. O Ds

L: L fai dmab fark Pk feret pk wle&llllillle|

R ied Ml La Pr fem bal bank pem part pmk. fund brt Per fun jk E S Immo ¿o

OD-10N San | [I] lo]

R par)

3000 200 101 1206

Venetianer 30 Lire-Lose .

ider Kommunal- Anleihe! +_ QuO -Anl. unkonv. 12 CNRMELe 1898

CO R CO E in

wr

E jumd e,

do. Silber-Rente

O r 1 Dr E E Err J]

| o

Dante nte Sig. (Lok) .

T T6 tors

pt fue jut det pt] J

o

82,6 Jet. b zG 82 (G0et, bzG

wr Es

O D

Al [d«Gro mau . All.B.Omn.-G,

Alg, Elcktr, f \

E

I

Gardinen 12

Ausländische Eisenbaghn- obligationen.

Aa E Böbim. No G.-O.':

Ostdeutsche A Petersb. Disk. dit: Pfälzische Bank Preuß. Bodenkred.

6 D ck €040 S

D bl dend ju ban jem fem Pi furt. dant dund erd funk dia 4 O J jf N bs C0 S e L ALOS p pad mMmOOOO C Non Wm Or Os

Budapest. Hauptstädt. Spark. Bula. Natio nalb. Pfand b.T,TT Dänis che Land m.- -B.-D

Bodenkrd pfdbr. gar.

--

[1&1 |

97,80et bzG

"e

e.

3000—200/95/00bzG 3000—200 89, ti

do (Eifb. (W eve) 10

(0 r J 111-1] T O5 wr D wr t 4 Ses: Vats L] les

tu riese 4 Gut I N. do. ult. Febr. Do. TTT Spec. f

o. Maschi nenb.| 0 S urer Kohlenw. 10

% s S

dr Nr

Nod. Grdkr HT- F: 4| y X unk b: 1909/4 |

o. 69, 90A 06 0083 All a.Hà u verb. fo.

pri

_S

Sto.S In

o K a

do. Rum. Staats-

Do. H

r rf ry non

[i -

t

O o U E E C ed Pat June Prt Pk Jae Pn Prret Pud Pert Par Punk C) Jer end fins L S

t pk pre CLO) C bt pet prt Pud Prm pru 25.

pk prr pre

D Donau-Re: gulier. Hyp. -Ver.- Anleibe

olländ. i O Jtal. Dup Dl 1899 ¿e do. ftfr.Nat.-Bk.-Pfdbr. . As Î S

C E T E S ET:E J] i] M A b b per pem pern pk prr pr pri r þrd prá

: 1 —]

do. Porzellan .

St L.LJ-- 13-1904

Tehuantev. Nation.!5 |

Gr. Caffeler . .. Hambg. - Altonaer 9 E ;

2000) e bzG

ZIHO

Oblig. “Le Dur-Bodenbab E

Dyr obe Ti 5 | Silber-Prior. 4 Gold-Prior. . E] . Fr. Dur-Prag M O.

El: E, stfr. G, A 4 |

_— pn T r pu rh Pra Pre prnn pud 4

7 m n H U R R m m N

- a P ph e] pre pee pr pern a.

G3 e G1 G3 03 H M H [N O D

00 es E \

Sup: -Akt. «Bk do. : Aus «B. i. Liq.

D va briefbnk.

i E uiP- 1912 4 . XIYV unk. 1912 3? VII

31 a VITLLX uf. 06/07 33 do. XIT unf. 1912 3E Nürnb. Ver. TX-XTT 4 fälz. Hyp.-Pfandbr. 33 omm. Hyp. L/6J./J

_WES

O S

fe 10d: Pr fart jida prt Pu puri Pud Pet a P t d)

bnd a} ret Vemect prak EIe

A1 ng 43 (Ct. Blan be 3-rk

f è 41944198 (90ba Anb. Koble n.

nr

:1 /1000/500 1103,00bzG

10 m O A J 14 j

Eckert Masch.-F. Egestorff, Slzww./ Eilenb. Kattun .| EintrachtBrguw. 15 | Eisgieß. Velbert Eitorf. Kammg. Elberf. Farbenf. 25 do. Papierfabr.|18 | Elektra, Dresden L Elekt.Licht u. Kr. do. D »|

9

S

2 S1:

pen pn pee

ri E l pr jr pri r pn p puri prá pmk peb prt pk prr ur jer

Se ba, Stei na. Annener Gußft. AplerbeckSteink.!| Aquarium abg. S ¿s

1903 fe 13

pi

s S S S

N A ]

Heidelberg er A

«a|5nN| œ | | e

i, m M) edr

dde #F

ml

pri jd punt bnd pmk fmd puri pur per pur pre S. S ¿ O D

ut pin ded I) S0

44

mie Mog Strb. Magdebura. A, B Maricnb.-Brendf. Medlenburger kv. Niederwaldbahn .! Posen. Straßenb.! Potsd. neue fonv. S

do. Vorzugs-A.| Südd. Eöenbahn Ver. Eisb.-Btr.Vz. Vestd. Eisenbahn Würzb. Straßenb.

d «s cs S

I Hck Hck D H C H

Kopenhag. Kred itv. T i. Kr. Nord. Pfandbr. Wi ibo rgIu.II Norwegische Hvop.-Obl. 1887| Oesterr. Kredit-Lose Oeft -Ung. Bk. -Pfdbr e, Komm. B. Pfdb. Tl, E Kommunal-Oblig. S: Svattase Polnische Pfandbr. : do. 1000- 100 N. ortuaieî. Tabafk- Monop h Raab-Graz. Pr.-A. er. Anrechts\{e ine : S@&wed. Hyp.- ai S

_y mittel, kl ‘cine Hvpo thek. abaest. 78 Städte-Pfandbr. 83 E u.04 ufv.12/14 Serbische Gold-Pfan dbriefe : Stocfholmer Pfdbr.

d do. 1888, 1887

Schiffghrtsaktien.

Argo, Dampfichiff_.|0 |—[4 [1.1 76

Deutsch-Austral. Hamburg-Am. Pack.'s |iD/4 1.1 ult. Febr.| 140à39,90à4 amburg Rhederei ./0 |—/4 1.1 |—- ansa, Dampfichiff. 6 j

E | E kas 2 C bau: funde Fami

D

_ck

Rb Westf. Bodfrd. Rostocer Pan abg.

* 05 V Mm C15 O M Min fe CIO

wr pi wm

..

_..

do. Frz. Josefb. Sih Pr. 4

z.C. Ludw. babnis ¡4 Rai Ferd.- S ahn'5 ion d 188 4

@) c

Ascania chem. F.| 19 Aschaffenb. Pap. E und Stein 14 |

D./6 |—/4 |L1

E

m ivbvivio

l n] Pt e] Punk d n] a} Pernt e] 2) 7

do. 123,75à121 bz Sächsisbe Bank .…. T

Sächs. Boden-Kred. . Schaaffh. “ult, Febr.

0 A300

R p R bt jed prt P 4 bd pen pen fwd band frank pin jet jus uml þ

Lmdanlanimdeni as. Ler ananianiamim umienianian

E

E Tz. 110 43 RTYV

* XVIT uf. 190614 XVITTuf. 1910/4 XIX uf. 1911/4 | XXT uf. 1913/4

—O ———S- Q 2 Le R ISSTII

E tIB

1000/500}121,9 90b¿G

—“

14] a A] 4 a] a] J fd m] m} pad jmd

Sre

V f vin v 1 j | 6 Vi Vi Vie Mi pf ian Hm PEm Ml “f pl Wf fan V 1e dae 1êe pi 1s 1 S 1

Em. e 11, nSÌ D

Enal, Woliwar.| | N.-A Lit. A1901| 8 Erdmansd. Sp. CSarlErnst&Co. EschweilerBgw. do. Eiiruwert j

bek pen jd e frei pri pee Pre rerer Pre prr prr pr pr derk ® 6E .

juead fremd unnd T ael J —Ÿ Junk Jex fuud afte

N O bend O ad EEET

O

B E Boh. u. r Ba in! ting Masch.

2 L, 0s

[F

S 1 0 m m m n

A101 101 G

E

prr R Err Rh R

do. gui «Oderb. Go |

Silb.- Me 2ol4 | Kronpr. Ruvolvauo x |

Lemberg-Czern.

do. Oest. Qofalb, “Gld Pr. do. Nordwestbahn .

do. k

Do D. 190306 X 3 . do. Lit. B(Elb.)'5 | N . do. fonv.|34 . do. do. v.1903 24 do. Gold-Pr.

o. do. Le itO): E

P

It i Pk fand prmk jar Jank M p P P C fn BO M

L

oa a L r j mm m m?

J O A jet pad pu pad

Dun

b pt o

Neue ‘Stelt D | O Lond 6 |i Bart, ‘ag erb.

R alt-Akt. ti (|

f LOSES

Lr 106 ter es

Sve. Bank- G

Bod.-Kredit bf. Schwarzb. H.-Bnk. , do. Landbnk. 40% Solinger Bal :

c M) Gs =- wr

Mim C15 M Ma C H H Mi am fas pi S C) Mm pla, fm pas pn jj pi _

¡B811925b

fut pes jun jeu fue fet jed jun fend puaad ert S dr

erei

E, l

Dank pt fti prnn redi urn —_

j Bi knv. “rio 33 É Ctr «Bd

P 1899 unf. 1909/4

1901 unf. 1910/4 1903 unf. 1912/4

1886,1889,18394 3}

1896 unk. 1906/34

o. 1904 unf. 1913/33

do. Mos E T 31

ry Dn Lad 5

ck DOLZ co Our

r n

Ver. Elbe: U. Gen 1

Ds bi ps C C

0101, 10 et. .bzG R

s n

N

. —] A A A A

112 (F)

i do. 1.-Engl. Anleibe Ausländische Eisenbahnftamm- und

E

Aussig-Tepliß abgest. . Böhmische AALEEE

—] b 2)

A

U —— pi pri

béi, Zin

p

Bauland Sceîtr.| - Bauv. in: HurrcV

_.

Ungar. Kt red dit-Bk. ;

¿éx

Do ; fons. a 1880 zer

A

C C S 1 A I p pt prt pk jan

2: T GSSSSE A E S

‘o

PStIlelISBlI I“ ] “1E 1|

. . c . * . 1A, 0 M Mm t pt Pt É Pt Pud Put Wf S

2B

. 4 i t i | o

bk prnn} pemá g Alm R L? Did

p

Bort. Hamb. 80 Ol Warsch. Komm. -B,

Wesideutscbe Bodenkr. Westfälische Bank Wiener Bankverein . C _—

dlm. Ce (lu lofe Flnzbg. Scbiffb. 14 Flôther Masch. FloraTerr.-A-G Franff.Chaussee| 0 Fraustdt. Zucker 15 J) Freuid8 8&CGo, 10 Freudenst. u. Ko. reund Mísch. kv. Fricdricbsbütte . F1rd. Wlh.Pr.-A. 4 Fristcr u. R. abg. | h | SriiiheBuBL.| 9

(J e) J pad -

os “K

: Gld-Rent 84 Sr u.4r

E A

Ey

9 09 |

ry .

Beide ‘Holz b 10 Bag Mär rt.J Î (B. Bi èrgmann Ele E

do. Brünner Lo Bu erein B.

Csak. arat U Se

ae Kaschau-Oderberg . Kronstadt-Harom. . Lemberg-Czernowiß . Oesterr. Narzmchbahn do. Oesterr. B. Elbetalbahn) Oest.-U. Stsb. i. Frfs. 52/5 Raab-Oedenburg 0 Reichenb. «Pardubiß Südösterr. (B) is fle, Szatm.-Naa. .

Ungar. «Galizische . a Ver. ns und Gfan.

n -*

jg

r

E

0E Am.P&.rz. 10014 [15,511 G P rz. 100/44! 1.2.8 Nordd. Llovd. rz. 100/45 1.4.19 . 83,8 Tus F 1004

[) ct

D 2 . . . . . . . . . . . A Fd J Ft Jd J P II I J ab fet fi

J) J J Ls en 1 14+

E

98

Ms I S On S ent oie

-

Unaar. Temes-Bega Bode? redit-Pfand br. Kr

Negul.-Pfandbr.. F Hvp.-B.-Pfdbr. 97 I Spark.-Pfdbr. TV, E

p

149" 50 et.bzB

2 0 0 E En L L L (s C T i Has ft ft fut C E E ret par f Pn e j Pk P Pr Jnt Pt Pl Sf jt t a C U

pt pl jl jt pt pet jet prr prt jurá ÎÍ “O V1 N

pa S - L S TT _. S Cy

/ Gold-Anleibe 1 1889 Sehr. 1890 IL : Em,

S

/

104 9 et. t bzB 143à142,75 bz

M N e

. E 10D O00 . S Ce

pt pi pf pf t ret 4

do. Pr. Hvo. A.B. L 4 2e do. ZAG 3

S , i pi 4 A i jrrd l

P D: 6: S EILTE Tis Seis Zs

L

do: Sement.(E 748

. aba. 80°/ oTz. 125 43 - d é S L. A Bau l. S

r p

410/101, 20G Württ. Bank-Anst. .

Vereinsbank .

b p l j jt jt jt ja F

9D

a V M P V pla Db V f pl ln Vf E

E i

1894 VI. (Em.

_.-

D t S 1

83;

h

do. diaducanatuen 1 | ; 1895 L

Don. Dpf. e rz. 10014 |

co | M e Vim Vi C0 m I A Ebe TaA

N)

3E 19041 unk. 13/4 D -XV (4

pr Pi, B. Vi. 084 | XTX unf. 19094 doXXu 1.XXTuf19104 | do. XXT unf. 1912 4 do. XXV unf. 19144 do. XX1ITI unf. 1912 3t . XXVI unf. 1914/3 al

do. XVIIT unf. 1908/33 XXIV unf. 1912/33 : Klb.ObL uk. 1908 4

Kom.Ob. uf. 10 4 : ‘do. IV uf. 1912/3t

IT unf. 1912/34 Rhein. Hyp.-Pf. 66-68 83—S5 4

wr e 8 | d T

pb pak a O

bum ped pre

LA Tab. R EA L [t. Gold- «Prior. 4

O eDiadD,

ilsen-Priesen aab-Dedenb. Gld. 83 S Pard. U

“4

do. Gub. t U

3, E

mm Mo R m O

—_

; do. ult. F ¿U «A891, T: doru.10r.

wr

Gaz motorDeuti Geiswd. (isen . Gelfenkirch en.

Gelsenk. Gußst. Georg- Mar.-H. do. Stamm-Px,

Rh

D O r 4OD Sf | (Din 00 Ot Sf (fs f f | D |

P pet

2000 1 0/101 '10b4G - 5000—109101 20h G

--

jd J J

P

_

S, 2A: 38 00h . , NSES dj Bai: Terr. i. Liq. 0D

U E E Wel tin 1e t, ja jf

a] Pank an] an] a] Pk e a) fonid umd m} ——

Obligationen von Vanken.

Bank f. deut. Eisenb.|4 | Ctrbk. f. Eisbw. rz. 103/4 ), Dt. Ansiedlasbfk. uk. 07/4 | 1,1.7 199, 75G Landbank uf. 10rz.103/44| 1.,1,7 104 ac

Bank f.Orient. Eisenb.!4 | 1.1,7

ù ian

oÏ| non T No

7 -

1b prt p d pr d ir dk 1 E d P dd ir dk 1 P Jd P rk P d b dk P P d r d pr D c 1 L Pr dr Jd P P Pr dr P Pr P P Jr Pr Pr ek Jr d . . . A E E 0002S Ee E P R 0070. M S D. V2 M

2

Masch, Bau 10 |

1.1.7 197,75G | L17 [100,50bzG

Bankaktien.

OD [wt [ns

E

—- R T p T

p

3 70088,80bzG

_. S

Ung.-Gal. Verb. B. Vorarlberger

Gr. Russische Eisenb.!3 | wang.-Dombrowo_ 14 osl.-Woron.

00.

Kuröf-Chark. -A, 1888 4 do. 1889 Kursk- di Lodzer Fabrikb.

Moskau-Jar. „Arch. A Moskau-Kaîan . 4

O Co

Pfandbriefe und Schuldverschreibungeu Deutscher OGPolhelendauten,

Anh, «Des. Viandhe,

dlsb. IVunk. 11 L VI unk. 12 S

wr _—_. c

Amfterdamer Bank Antw. ZeniraHant, Badiiche Bank Banca Com.

Bk. f. Sp. u. Pr. aba Barmer Ban Tveron .|

Bayerische D aba. Baver. Handelsbfk. . „Märk. Œlbf.

Handelsges. 8

D

Gef. fs de U. Giesel, Zement | Glad. ea

Glauzia. Wee

Staatsrente S.1-262 Mifolai-Obligationen i Hom: „Schatz- Obligat.) ; P Anleihe 1864 Stieglitz, 5. Anleihe .

Boden-Kredit .. kfonv.Staats- Obligat ;|

do. Drr Bad | Be erth, Mc fing 10 |

Betoite u. ‘Monb.| Bielefld. Meith: (2 Bing.Nrnb. Mt. 12 Birkenwrd. He 11 0 Bismarcthütte . Bliesenb. Braww.| Vorz.-Akt.| Blumweu. Shn. 6

Ille

N— S

D

Es G j dh jmd edi li rad d C pee Pn fe Seme pee a pom pr d Sped r jr Pre

E

—.-

E

—.

88,70et.bzB 3000— 00 T

ei dund jrad T

O

bi D) jd rk jf pri 4

O0

—_——

—_

J] MNDO0O __ E

Pg OO

+4 N ck ck +ck ck M A Prm ck f H H O

S

o

Me Jn Jnt Pas Pt Jans ns ffs Jr Jn

D pk]

T TLED: D Do

Kl , Warschau-Wiener . Görl. Maichfb. Gothaer Wagg. Grepp. Werke . Grevenbr. M. . Grißner Masch.

E S

G

Gn

e

b prt red Ph dh rent Vera Pr Pt Pr dant Predi dret pra juned S prd pa S E 3 . C76. &

» FE §9°9 9055 B!F O

h | h R P

Ie

n

zer Met sbar Si arien s M eaba s, |

D

O [S Co

E

Indusftrieakticen. Dividende |vorl|lezt|Zf[Z.-T.]

3|ApS|—,—

S Æ 5 ch2

v L funk D (e

—___.

* Außerd. 15 Rub, Vos

do. S. 69—82

Mi f Pi jf Co P J j C E

I C L

C5 wr _

R

835 109.2564

Schwed. S -Anl.

Do. do. do.

do.

v.HXVI, XVIT

do. Tx XXTTukl1 4 I, X, XT/34

do TX,SIT-XV| | XIX

T

Dor, Moskau-Kursk .

Moskfau-Rjäsan Moskau-Smolensfk .

Gr. Licht.Bv.ab.

Alfr. Gutmann uten L,

S SAE

L D

Amsterdam -Rotterdam| Anatolische volle. Do. 3

Boch. Bgw. abg. Bochum. Gußst.

Boda. Ku tfritb.{ [0D Gb.Béhler u. K.|

I

e

Rb. E Ba A Berlin. Union| 5 s 1 j erin nton | [ E Bot fv. u. n.8 Böhm. Brh./10

E Weißb.|

do. Hyp. Bk. tit. A, 0

L. éi 54 | Mafkl fler-Ver.| 2

a s s

I H S-A H H V H 1A SP H S E E

Z-

614 | 1.191113,83G 8 1.10 151/30G

S

V-. .

001 T

Ga k pl pk pk pr p d dk pad Pr r ed ed Pre Pk Pi Pre rere pre

m. G. E

*ck 99

5000— 100] 101 E

S

115; 7D ct.bzG

R

| 5000— 20095, 206 do: VIIT unf. 1910 4

- 3, E

Schweiz. Eidgenossenschaft .

Do.

S wr

Gc GSP

|oellllIlllieck bi J] Pn fri fi i i L A A) A

MONLARRN -Ryb. gf 4 1838

do. do. Prd. u. Hd. i. Lig.| D: fr. Orel-Griafv.… ¿4D

O7

34 Eisenb.-Rente 1890) XX ufk. 1910/35 en Wlzw.

O

o. TXIXA uf. 12/4 | 5000— 100 102 '50BS Did. Bicrbr. 1

N Lm O00 D NDNIIINRNAIO

e. R

lle Maschfbr.

Serbische amort. St.-A. Spanische Schuld unabg...

do. Do. do. do.

ARNIG

_—.-

S I_Js

J J dend

do. 5000—100 95, E H A L Go tthardbahn mi

Jtalien. Meridion.

r\.-Handels- Ver, L E L

ai g,

Hamb-Elcktr.W. “Nr. 501-18000 Hdlsg. f. Grdb. d.Bellealliance

F VI unf. 1908 33

Si Bp uf.094 do. TVunf.10 4

ITunf 083 21

_——

Danz. Hop ¡Vsanbue, B,

Disch, Hyb.- Pf. T | Is Iu.Ta fv, 4

Í x uk. b. 1908/4 | do. XT XI1T uf, 19104 !

Á 0a 13 het 2 à133,1

; 1s 41 L1 F—— do. Stamm-Pr. (

do. Jutespinner. 1

Breitenb, „Zem,

D Es

&

E

Niäian-#5 oslow .

E: Gerie Weit.

-

[T S A S O

r 1dr cen D S

do. ult. Febr. abg.| _Hupotbekenb,

Lt mad Sn O

s c t ps tôr4

(1.02/16 | Le is 2M Z do. Immobilien

- —_—

Türk. Admin.-Anleihe .

do. do. do. do. do. do.

Ed. Bdfrd. -Pf.I1-IV 4 V unf. b. 1908/4 ITI

3t IV unf. b. 1907 33 HuplTuf-b.06 4 IY A 1909/4

, VI unf. 1912/4 do. I unf. 1906/34

Lac]

oen P ck ck jck; R: S O S R E C A 5 E m} jn I d m] J] bund pud pund n} J

. abg. “Wecslerbant Brüsseler Bank. Chemn. Bank- -Ver. Coburg. Kreditbank .

Creditver. “Nevi es. R G

e Mittelmeer ,

D

Süd: «Ostbahn do.Masch.St.Pr 2

arb.-W. Gum. arkort Brückb.

do. Braw. do. Harp. Brab. «G, Verk

artm. Maschfb.

Bresl. Oelfabrik do. Spritfabrik 1 do. Wagb.Linke

do. Vorzugs-Akt.| 44|—

do. Kleinb. Terr. F

do. XIV uf. b. 19144 | e XTITI, XIITA uf. 13/3?

VITI, IX 31 de Komm. -Obl, uk. 13/ 4

do, Dresd, Hy Obl,

Sena] Di: ee Brh.|

Pr Pen rem pern Pre Q deren Pre Prei Perm Pren Pr O) bemnk bruk 2] bn 2} QO bt —] t i P A | C —_.

N Hmmm mio mm Qm

—_—,

bnd bumnk D) C bt =— m MONANAHD

Bagdad E.-A. L Int. Konsol. - e Anleihe 1890 . Anleihe 1890

S

G. i, A

Simpl.Genußicb. p

1.1 Cen 06 A 794114, 69a, 40bi | 3/10! i.RD.14 | 1.7

_—_ B) 4pEs5 00h D. ¡4 | bz

Di Pri ed mea jene F ehen Pu lie - 2 Imi Pee P Sema mea m emed Sd Jad Jm Send Jm pa: Jemen emei emei Pre:

+ck 6 ck e ck ck ck ck ck ck |

hiesige e

b 1 P S R

L O P —_ 4

Süd-Westb Transfauka) its

ars bau-Wien 4

Î

Do I N | = N D So

MESSSS =DNDD E 5

f Er H H H H 1E H H HEck ck M H ck H

—_—

l bnebeger|] 10

Spand. Bro 7 Vereinsb. abg/12

. Feb Sab, Sekundérbahn -

Tranéêvaalb. Zertifikate _— Sizilianische. . .| 2 [i

5000—100[100 60G 5900—100101 20bz3G 5000—109|[102,10 5000—100197,00G

1

—— —— T: gt

DRARARRRRARRRRE Fr

àl2 4011 2b

_- =

L

(11% de "bal Meier Ko E

A a pt pumá I CIO fin pft

A

Duk dak pmk bk jmd urt C mf bnd pat Bm dd pra fernndk derk Jene dei drn

I UOEO J) Y J fred fund J J

do. do. Ungar. Goldrente do. do. do

M ZS S4 S 2M: A . A S T

Lic Tve ctier S0 I E

umd pk prak jrmk pan nf M

S M D_:E ak pern per pr

C I N D D i h C0 G E A a N D

artung Gußst. A B

_..

E E b Ea Al Dk D bnd bunt S T 26

P

dum I Do Lo Hi n Fa bs jf I] O O bed jus

do. St.- Pt [14 Viktoria . . .| 4

deg 10bz Buscüag. Va. 0

—_—A

do. do. do. X, XT unkv