1927 / 230 p. 11 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

S

Schlei. Ldich. G. -P1.1 b i 4.1 39 75b 99,75b 6 do. do. Em 1..| 71 1.4.10 j93,75b 94 B do. do. Em 1..| 6} 1.4.10 /91b 91,25 B Schlesw. Holt. Elkt.

Vb, 61d. A.5,rz.27| + | 1.5.11 | —,— 99 6 do. Neth8m. - Anl.

A. 6 Feing.. rz. 29! 8 f 1.4.10 f .— 6 do. do, Ag.7, rz.31] 6 { 1.4.10 99656 99,6 G do. Au3g.4,rz.1926] 5 f 1.6.11 - —_— Schlw. Holst. l\ch. 6.10 { 1.1,7 - —— do. do. Au89.1924| # | 1.1.7 [98,6b 98,6b do. do. Aus8g.1926|} 7} 1.1.7 6 6 do. do. Ausg.1927| 7 | 1.1.7 [916b 910 do. do. Ausg.1926| 6] 1.1.7 [9106 91 6 do. Ldsch. Freditv.

Gold-Pfandbr.| s | 1.1.7 a. gus s aues do. do. T S1 LLII e e grie do.Prov.NMch8m.-A,

Au8g14, tilgb.ab26| 8 f 1.1.7 197,756 97,7T50b 6G do. A. 15 Fg. ta.27| 8 {1.1.7 [98,756 198,766 do. do GoldA, A.16} 8 ] 1.1.7 [98,56 98.6b do. dv, NRM-A._A17| 7] 1.11.7 {92.,5b 193 s do. do. A. 19 tg. 32| 7] 1.1.7 946 94 G do. do. A.214,t0.38| 6 f 1.1.7 192,56 92,5 6 do Gld, A.18,tg.32]| 7 | 1.1.7 1946 94 G do. do. A. 20, tg.32| 6 { 1.17 19256 92,6 G do. do. tg.1.1.30] 51 1,17 82,256 82,26 G Südd. Bodfrx. Gold- Pfdbr. M.5,uf.b.31| 6 1 1.17 e bo.do.do.R.7, uf.b.32/ 7 1 1.4.10 1976 976 do.do.do.N.s, uk. b.32] 6 j 1.4.10 1926 926 do. do. do. S,1 (Liq.- Pfdbr./o,Ant.-Sch.| 4 1.17 [78,75b 78 5b Anteilsh.z4%YLiq.G Pf.dEudd Vodkrdb,|t. 8),4 v. 1.72 6 70,8 G Thir. 2d -Hyp.-Bk. G.-Pf.S.2, fr. Bk. f. Gldfkr.Weim.,rz.29/10 | 1.1.7 103,56 103,5 G bo. do. S.1u8,rz.31| 8 | 1.1.7 /99,268eb G |99,75b G do. do. S5, uk.b.31| 8 ] 1.1.7 [9966 99,25b G do. do, S.7, ut.b.31| 7} 1.1.7 [9666 96 6 do. do. S9, uk.b.31| 7 f 1.1.7 1966 96 6 do. do.S.10,uk.b.32| 6 | 14.10 193,756 93,75 G bo.do.Fom.S4,ul.30| v 1 16,11 |99b 6 99,4 G do.do.do.S,6,uk.b.32| 7 4.5.11 [1956 95 6 do do.do,S.8,uk.b.32| 79 1.6.11 | —,— B B do.do.do,S11,uk. 682] 6 1 1.5.11 19356 9356 WeimarStadt Gold 1926, unk. bis 31| 8 { 1.4.10 199,16 89,1 G RBestd Bodkr.G.Pf.5|10 | 1.1.7 [105,756 105,756 7 do Ems, rz. ab 32/10 | 1.4.14 —- 108.1eu B P do Em3. ra ab 30| 8 | 1416 (99.16 199,16 4 do. Em.9, rz. ab 31| 8 { 1.1,7 996 99b G O7 do. Em, 11 unk. 32/ 8 | 1.4.10 [1006 1006 N do. Em, 10 unk, 82] 7] 1.4.14 i 95b 6 2] Do. E14 uf 6.1.7.32/ 71 11.7 196,56 86,5 6 “Hs do. Em,7utk.31.3.32| 6 | 1.1.7 192,56 92.5 6 S do Em.2, ra. ab 2c H 1.4.11 71,5b 79bþ G do. E. 17, Mob.-Pf.| 44 1.1.7 |83,5b 6 93 G do Wd,-R.E,4,rz30| s | 1.4.11 198,56 98,5 G G do. do. E. 8. rz.32| 7] 1.1.7 195,56 9556 j do do, E, 18 unk,82| 6 | 1.4.10 19826 926 Westi, Landesbt. Pr. k, Doll. Gold N. 2 X| 6} 1.1. [95,56 95,5 G L do.do,PrvFa.251f30 1,4.1( [100,6 G 100 5b G do do. do. 26 u! 31| 7 1.6.12 |97.5G 9766 bo.do.00.27RM.1,uf32| 6} 12,8 19566 95,5 G do. do. Lsh.ProvG,| 6 | 1.1.7 198,1b 98,1h do, da Ao. 6} 1.1.7 —_ e RWestfäl, Pfdbr. - A. für Hausgrundst, j Gld.-Pfdbr. ut.32| 7] 1.1,7 1996 99 G [ Württembg. Spark, \ GirovNm.,r3.1.4.29] 7} 1.4.10 1976 976 Guckerkredbk. G.1-4, tisabar 1 10 29) 61 1410| —-—- B _—,- B Hwickau Stadt NM Unl. 26, uk. b. 29 68 f 1.2.8 197{B 978b G Bet nachtolgenden Wertpapteren fällt die Berechnung der Stückzinsen fort. Anh. Noggw. A.1-3*|6 |f. 8/1.4.10] —,— 10,21 G j d. Ld. Eleft.Fohle 15 jf. 811.2.8 |13eb B 138 1 do do. “16 f. B11.2.6 112,65 G 12,65 G i Bf,f. Goldfr. Weim. 5 MNgg.-Schldv. M. 1, y jeßtThlür.L -H.B.*)5 |f. 8/1.4.10) 8,86 8,6 6G v Verl. Hyp. - Gold- H Hyp.-Psd. Ser. 1s 1. 8/1.1.7 | 2.66 266 Berl. Noggenw. 23*6 1, 31.2.6 | 956 9,66 Brdbg.Kreis8Elektr.- Werke Kohlen +.16 ff. 811.1 6 g t Braunschw, - Hann. H Hyp. Nogg. Kom .*|s |f 81.1.7 9,26 9,26 P |

Fortlaufende Notierungen.

| Í Dt. Aul. Aus10j.Sch. etnshl. | d: 1, Ablösgssch. Nr. 1-60000 |

Deutsche An1-Ablösung8\ch.

Heutiger Kurs

55,2 à 55,1 G à 55,25b

Voriger Kurs 55,2 à 55,1b G à 55,2 à 55b

L ohne Aus{osungsschein , | 15,7 a 15,75 à 15,7b 15§015,7à15,6à15,7a15,5 G (H «X Hamb.amort.Staat19B8 —,— [à15,6b 6 % Vosntsche Eb, 14..... | 38þ 37,25 Àà 36,5 d 37,25b j sh do. Invest. 14. | 6 37,5b i j 6 Ÿ Megzxttkan. Ameihe 89 | —.— g f S do. 1899 avg. | 37,75 à 37,5 à 37,75b 36,7 à 36ÿb a 5 î do. do. 1904 r E 1 do. do. 1904 abg. | 26,5 à 26,75b —,— D 4x Î Oest, Staatsichahih. 14 | a 27,5b ant, nie D 1 do. amort. Eb. Am. | 5,2à 5,25 à 5{6 5a 5,2 à 5,1 G ah do. Goldrente... 30,75 a 31h 31,5b M 4h do do. m. neu, Bog. d. Pr Caïisse-Commune | 28,25þ 28 a 28,5b ti 4 do. Fronen-MNRente .… _— 2,8b È i «J 00 -Lonv. J, J... +. | 29h H E H «T da onv M Nee | = g 2,7b M 4", §4 do. Silber-Rente... f -—-,— à 6 G à 6,25b h 4, Ÿ do. Papier-Nente .…… | —,— à 2,7b Rh Türk, Administ.„A. 1903., | —,— M 4ÿ do. Bagdad Ser. 1,. | à 17,9 17 a 17,25b 4 4 do. do. Ser.2.. | —, 14,5b j 4ÿ do. unif, Aul. 03—06 | 20 à 20.3b gte 4 44 do. Anlethe 1900 | 813,75b __— j 4h do. do. 1908 | —a14a 14b —— j 4h do. Z3ou-Obligationen | —,— e bes i Türkische 400 Fr.-Lose …… | —,— 29b j S § Ung. Staatörente 1913 | 243b 24,75 à 24,9 à 243b t. 4X § do do, 13 m, neu. Bog. k d. Caisse-Commune j —.— à 21,25b | 4% 4 do. do 1914 f 25§b 25,75 à 253b j 4h do, do. 14 m. neu. Bog, Î | d. Caisse-Commune | 22,5b ile vas 4 21 4 do. Goidreute _— 27,Tb A 43 do. do. m. neu. Bog. d. d AiE Caisse-Commune | 24,1 à 24,1 B 24 à 24.4b 4M 4 do. Staatörente 1910 | 24,75b a 24,75 à 24,7b 4 4 do, Kroneurente .….. .— 2,7 a 2.8b 4 4 Ussabon Stadtsch. l. Il. } 143à 14b 13,8 à 14,5 à 14b ¡ Ui Mexikan Bewäss, .— —_,— ! 4X! o. do. abg. | 35b à 34 à 34,25b 14 Elektri)he Hochbahn... —_ _.— 4 N Schantung-Eisenbahn ..., | 9% a 8,8 à 83b 9,25 a 9b B à 9p H Hamburger Hochbahn... | —,- - 884.56 F Desterr.-Ung. Staatäb.…. | 19,56 19,56 à 19 à 19,5b M Baltimore-Öhio ………..…., | 1025 ü 183/(b 103,5 a 102,75b } (M Canada-Pactfic AbL - Seh. 04 o. Div.-Bezugsschetn.…. | 95b G à95,5à 94, 97,5à | 90,25b 6 à 91,25 à 90,75b S H E Anatolische Eisenb Ser. 1 | 20,59 216 196,5697,25þ | 20,750 6 i h do. do, Ser. 2 | 19%à 19,56 19% a 19,25h E 3 Y Mazedontsche Gold... | —„— 20,75 a 203 à 20,75b 1E 5 Ÿ Tehuantepec Nat... | —.— —, - t 5 0. abg. | 20b 1) Hi do. vi j E fi in H j 4 x do. abg. E L E: * Noch nicht umgest. * Noch niht umgest, Verein. Elbeschtftahrt .,.. | 72h 7i13b I N Bant Elektr. Werte... a 170 à 172b - G H Bant fiütr Brauindustrie.… | 190,25à190,75a188,5à192t | 192 à 190eb 6 M N Bayer. Hyp.- u. Wechselb. | - N Bayer. Ver. -Bk.Münch.-Nb. | 170b 171,5 à 170b Desterr. Æredit .......... | 42,5à 42 à 42% ù 42(b 43,25b G 6 43G Reichsbant ……...…... ias T0250 1706 170,5: G 41706 j Wiener Bankverein.…..,. | 1846 18%G à 186 E Accumulatoren -;Fabrik 8 164,5 a 165b 164,5! E UAdlerwerte. do 109,5b 111 à 109b ú Uschaffenburger ZeUstoff.. | 199,5 à 199h à 198 à 199b j Augs8burg-Nürnb, Mash., | —,— ic és E z hi f p Mila

E A Dm

Breslau - Fürftenfst.| |

Grub. Kohlenw +/6 ||. 4/1.4.10| —,— —_— Deutsche Komm

Kohle23Aus8g.1 1/5 f. 3/1. 126 126 do. do. Mogg.23 A. 1*)s [1 [1.6 8,5 G 8656 Dt. Landeskultur-

Anl. Roggen X *|5 fi. 13/1.1,7 | 8,96 6 8,85b do do. do. * 5 [f 8/1.4.10/10,86 10,36 Dtsch. Wohnstätten

FeingoldReibe1 #6 f. 81.1 7 —— u Deutschezuderbant

Buderw.-An1 * 6 jf. 23/1.7 16,6b 18,6 G Dre3d. Rogg.-A.23*/5 |f B/1.2.6 | 8,56 8,66 Eiéëktro - Zweckverb.

Mitteld.Fohlenw {5 ||. 4/1.2.6 { 4,36 4,3b Ev. Landes1. Anhalt

Moagaenw. -An1. *17 1. 81.56.11 —-— g do do * 16 f.BR1.6.11) —,— e Fran f}. Pfdbrb. Gd.

Komm. Em. 1 *|5 |. 8/1.4.16| 2,86 6 2,28 6 Getreiderenten b?

Rogg.R.B. R. 1-3*5 |f. 23/1.1.7 | 7,9b 8,066 do. do. Reihe 4-6*|5 |f. 83/1,3.9 | 8G B86 Görlitzer Steink. +15 |f 315.4 —_,- Großkraftw. Hann.

Kohlenw.-An|! + |5 |. 31.2.6 /14.6b —,— 6 do do 5 f 3/1.2.8 114,6b _— Großkrattw, Mann-

heim Kohlenw 1/6 f. 24/1.4.10/13,65b 14,02b do do 6 f, 811.4.10 s —_ Hesi .Brauntk.Rg-A 4/6 f. {1.2 7b G HessenSt.NogA 23 *|5 |f. 4/17 8,46 8,46 Kur-u.Neum, Ragg.*|5 |f. 3/1.4.10| 68,30 B,2Tb Land8bg.a.W,Ngg.*|5 [f 8/1.4.10) —,— 0 Landschftl. Centr.-

Mogg.-Vfd *110/f. 23/1.4.10/11,730 6 111,78b do do 15 f. 4/1.4.10/ 8,33b 8,38b Leipz. Hyp. Bant-

Gld. Kom. Em. 145 |. 23/1.4.10| 2,266 2,26 G Lippe. Land. -RNogg.-

Anw. rz. 1.11.27) |.H _ - - Mannh, FohlwA 23416 |f. 24/1.11 —_,—_ —_— Meckl. Ritter\chaft1.

Krd. Noggw. Pf.*)5 |f. 8/1.1.7 | 9,16 9,16 Mecklenb. - Schwer.

Noggenw.-Anl1. 1

u. M u 11 G.1-5*5 f. jverid| 8,17Tb _ Metning. Hyp. - Bk. |

Gold Kom. Em. 1/5 |f.23/1.4.10| 2,28b6G | 2,286 NeißeKohlenw.-A.1|5%/f. 1.1.7 | —. —_—.- Nordd. Grundkrd | Gold-FKom Em. 145 |f. 11.4.1060] 2,276 2,276 Oldb. staatl. Krd. A. | MNoggenw.- Anl. *|s |f. 2311.4.10| 8,46 G 8,39b Ostpr Wt, Koh!e {5 [i 811.2.6 [11,3266 111,36þ B do do 5 i. 8/1 2.6 1126 12,26b Pomm landichaftl j

Moggen-Pfdbr. */10/f. 13/1.4.10/11,76b 11,8b Preuß. Bodenkredit

Gld.-Fom. Em. 15 |f. 24/1,4.10| 2,276 6 2,276 Preuß.Centr.Boden 30,6

Roggenpfdb. “s |f. 1431.12] 96 8,96 do. Rogg. Komm *|5 f. K} do | 7,876 6 7,87b Preuß. Land. Pfdbr.

Anst. Feingld. 9.1 10. 1311.4.10) ,— —,—- do. do. Neihe 1648 f. 1311.1,.7 | —,-— do. do. N.11-14.1645 |f.23/1.1,7 | 2,26b -_-.—_ do. do, Gd.-K. N.1 10. 2311.4,10) —.- —,— Preuß.Kaliw-An1. 85 |f. 8/1,1.7 | 6,316 6 6.31b 6G

do. Roggen, -Aw.*|5 1.17 | 9.6 96 Prov. Sächs, Ldschft.

RNRoggenePfdbr. *|5 |f. ¿411,1,7 | 8,14b 8,09 Nhetn.-Westi. Bdtkr. 30,6

MNogg. Komm. *)s |f. 181.12] 8,7B 87B

Noggenrenten - Bk

Berlin, R.1-—11,® 1. Ldw. Psdbr.-Bk,|5 |f. 13/1,1,7 | 8,02b 6 8,046 G do. do. 9. 12—18*|5 |f. 13/1.4.10| 8,266 8,25b G Sächs. Staat Nogg.*15 |f. 8/1.4.10) —,- 8,86 Schlesische Bodenkr.

Gld.-Kom, Em. 15 |f. 23/1,4,10| 2,286 2.268 6 Schlei. Ld. Roggen *|5 |f. /1.1.7 | 8,05b 8,026 Schle8w, » Holstein.

Ld\ch,.-Krdv.Nogg.*|5 |f. 23/1.1.7 f 6,050 8,26 do. Prov. -Nogg. *5 |. 311.1.7 | —,— 826 Thilring. ev. Kirche

Noggenw. Anl. */6 |f. 14/1.4.10} 8,86 8,8b TrierBrauukohlen-

wert » Anlethe f |6 f. 13/1.0,11| —,— _,—_ Wenceß8lau8Grb.K1|5 f. 81.8.9 | —— _—— Westd. Bodenkredi1

Gld. „Kom. En 15 |f,23/1,4,10| 2,276 2,28 G Westfäl, Lds, Prov.

Kohle 23 1/5 f. 8/1.4.10/11,4b —_—.—

do. do, Nogg. 23 *|6 |f. Bez. 29/12.15 6 12,16 G do. Ld\ch, Noggen *|5 |f, 8/1.1.7 | 8,05b _—,— 8wicfau Steinf.284/5 |f. B811.1.7| —,— —,- 6

l l

Vasalt J, P. Bemberg Jui, Berger Ttefb. Berl.-Karl8r.Jud. Busch Wagg. V.-A. Byk-Guldenwerke Calmon Asbest (Chem.von Heyden Comp HispanoAm de Electr.(Chade) Dtsch, -Atl, Telegr. Deutsche Kabelwtk. DeutscheWollenw. Deutscher Etsenh. Etsenb.- Ver!mttt Elek.-W. Schlesien Fahlberg,List&Co. Feldmühle Papter Hackethai Draht... F. H. Hammersen Harbe-Wten.Gum. Hartm. Sächj. M. Hirsch Kupfer . Hohenlohe -Werke Humbold1 Masch. Gebr. Junghans. Karlsruher Masch. Rud. Karstadt .…. Gebr, Körting .…. Krauß & Cs., Lok. Lahmeyer & Co. . Laurahütte... Leopoldgrube... C. Lorenz... Maximilianshlitte Míag, Mühlenbau Motorenfbr. Deuÿy Nordd Wollkömm Oesterr. Siemen8- Schuckertwerke, Hermann Pöge. Polyphonwerke Rhein. -Westf,Elelk. do. Sprengstoff Rhenania, V.Ch,F. J. D. Riedel... Sachsenwerk Sarotti H. Schetdemande! Schles.Bgb. u.Kink do. Bgw. Beuthen do. Portl.-Zem. . do. Textilwerke Hugo Schneider . Schubert u.Salze1 Siegen-So0ol.Gußst Stettiner Bultan. Stöhr&C. Kammoa Stolberger Zint . Svenska Tändsticks (Schwed. Zündh.) Telph. J. Berline1 Thör!'8 Ver. Oeli Thür. Gas Leipz Ver.Schuht. B.-W el,Telegr.-Dr. Voigt & Haeffner Wicking Portland R O00 nvs

eon en...

96,75h à 96,25b

497 a 505 à 503 à 505 à 502b 514,25 ù 561 à 564h 309,5 a 309 a 311 a 305,5b 304,25 a 303,5b 712,75 a 72b 125a 711,5a 72b _—,— 102,5 a 100,5b à 464 à 46/b

à 132,25b 132,5 à 132b 585 f 586 à 584 à 585 à 581 à 583 à | 591 à 592 à 583b 112b [582 à 582,5b| 112à 110,756 101,5 à 100,75b 102 a 100,75b 55,25 a 55,75b 56b

84,5t G a 85,25@b G 846 B à 83,25b 134,5a 135 a 134,75b 138 a 136b

P ria na eia Eme b) Avslänudi)cbe Bergmann Elettr./ e) in Aktien tonvertierbar (mit Zin8berechnung), ; i @ i: 1909, 11 rz. 32 44 1.1.7 #856 —__— » : Danzig Gld.z8 U. 1% [f 41 4.10/95,256 95.36 Bing Nürnberger]! Bajaul 0 osdaniethe.| 1.1.7 [106,25b 1056 Danzig Noggren. 1 | Metall 09 32 I 2a] L Harp Bergb. NM-A. Briefe S. A. A1 2*)5 i 8/1.1.7 | 7,656 1,65 G Brown Vover: 07| e 1924 unt. 30! 7} 1.1.7 11836 181 G f M für 1 Tonne * Æ# für 1 Btr. : M für 100 kp (Mannh.i rz. 32 4M 1.1.7 | —— —_—_ etn. Stahlwerte | 74 11.7] —— B [41758 i Afir150kg. M1. 1a. m4 ‘M4 f. 1 Einh. | Buderus Etsen 97, 4 60,5 a I 2 x e » i 16k * 4 f. 1St. zu 17,54 #6 f 1St.zu 1912. cs. 1932. u4j 1.7 180 @ S 16,75 4 a f 1 St. zu 205 M“ Constantm d. Gr. 4 11, Ausländische. 03,06,14.105.1932| uQ 1.7 }—— —ge L Soit M16 2040 L100 L Desiauer Gat 4, "A A L j rüdz. spät. 1942 4 1.4.74 —— Schuldverschreibungen industrieller | do. 92. 98, 05, 18,| 4. L A Mit Zinsberechnung. Unternehmungen. r3.32,18i.K.Nr.2j ju4/ 1.1.7 81,766 | —— rbed (Aciórtes bd | s baz, L E P 8 Dt.-Atlant.Tel.02, 4 Reunies) 26 in B 1.1.7 G 4b eut]he 09,109,b.12, 3.32 u4| 1.1.7 8466 84 G E i Deutsche Gaßs- i Ohne Binsberechnung. a) vom Vteich, von Ländern oder fommu- | gesellshaf 1919| 4 | 1.7 [70,66 —g Haid,-Patch.-Ha'! ‘[100]s | 1.4.10117%6 1756 nalen Körperschaften sichergestellte. do. Æabelw. 1900| u Kullmann u. Co.*/108/4 | 1.1.7 | —— —— Vdii tbiziobeuaaeriei: 1913. rp. 1932.| }44/verjch.80,5b —— NaphtaProd Nob.'/1008 j 1.11 | —— | —— / Hinöberechnung do. Solvav-W.09 4| 1.1.7 |69b _ Russ.AUg.Elekt06?/100j8 f 1.1.7 | —— —_— Ent HergenogC.6l | | | | do.Teleph.uKab12| 4] 1.8.9 g do. Röhrenfabrit|100/5 | 1.1.7 | —e-*“ Zes N. A 26 unt.81| 18 ] 1.4.10/99,9B 99,9 6 Etjenwer! Kratt14| |s | 1.6.10|76,75b G —_— Ruybni! Steint.20/100/44 1.8.9 | - -— 3,16 ; 2 Eleftr.Lteter. 1900 44] 1.1.7 [78,26 G _—— Steaua-Nomano*|105}5 f 1.5.11! —,— _ Ohne E, ti viiges do. bo. 08 19,12 44] verí.|71,9b —_—— UngLokalb.S.1 i.K|105l4 |versck.| 6,756 6,56 d 19 5 115.2.6 /69 6G —— Bad. Landgpelektr,| {8 [1.7 [1026 { —,- es E E P bo. 22 1. Ag. A-K]| 5 1.7 70,26 —,— 00, 04,14, rz. 82| [44 verih.85,25G 185,26 G Kolontalwerte. A ias L L Eleftro-Treuhand * No ntc umgest, Landliefvb. Sachs. [1004 1.1.7 s so |gNeubel.)18.3.82) (0Y 1.7 81hebG | —— |Deutsh-Oftaitita. …sosv/ 4.1 [187,25b 1908 ; E: A O7. S 7 R rrelt.uGutlleaume M Kamerur. Eb.Ant. L. 011.1 |*23.5e08 |*23.46B Nedcar Akt.-Ge/.21 5 1 1.7 69,75 G 69,86 ns A u4l 1.4.10 73,5 G 73,5b Neu Guinea... L I 1.4 {1048eb B 11010» t Y: dén SH ¿dtaeni aßanit.VetriebSe| ; L Ostafr. Etsb.-G.-An1/iL] [1.1 |°3456 +34,75b G j L Mit Ztnzberechnung fti vie, c. B8j jh 14.7 | —- —— Otavi Minen u. Eb. |2|2|1/4 {37,6b [36,256b Q oncordta Spinn. ej. f. elet.Untern.] 4 1St.=1£L AÁv.Stck.]h] sh RM-A.26, ut.31/102] 6 |1.5.11/988 98 26eb B 1898,00,11,r3.32 u4| vertch./83,6 G 82,5b G Con. Caouxchouc Ges.f.Teerverwert 4X] 1.1 -— —- 5 L NM-A.26, uk.81 8 |1.4.10/98b /98b do. 07, 12 a g2| 4%] veri] —,— Versicherungsaktien. Dt. Linoleum-W., E g Hd13ge) f.Grund-| #6 p. Stück. RM 26, ut. 82/100] 7 11.1.7 93 besiy 08 rz. 32| 5 | LB.9 | —,— afte ¿ Engelh., Brauerei Hencfel - Beuthen; T Geschäft8iahr ARRERTELIARE, RM-A.26, utk.32 8 |1.4.10/99,7b 99,75 G 1906 rg. 8382| 4 | 1.1.7 | —— _— Noch nicht umgest, Fahlberg,List&Co. KlöcfnerW,26,rz32! Aachen-Münchener Feuer .… . 13258 325et B RNM-A.26, uk.81 8 11.4,10/99B 98,8B Samml. Abls.A [1005 117 |—,— 81,76 G Aachener Nltckversicherung.…. .[120eb8 [1246 Hambg. Elektr. Wk. Köln. Gas u. Elkt.) Allba-Nordstern Lebens-Vers..|50,56 501 6 RNM-A.26, ut.32{100] 7 [1.1.7 |94,76b 8 124,5h 1900, rz. 1932./ 44 1.7 —_.— -_ _ tal e E E _ 1294b 291,26b Hoesch Eij,u.Stahl Kontinent. Elektr.| NÁUianz Lebensv.-Bantk 320þ 6 310b RM-A.26, ut. 31/100] 68 11.4.10/101,4b 190 G Nürnb. 98, rz.321 47 45 —_—_—— _—— Affsek. Unton Hamburg... N876 86: G Jsenbeck u.Cie. Br. Kontin. Wasserw. Berliner Hagel-Asfiekuranz . X'|836 83b RM-A 27, ut,32|102] 7 [1.2.8 192,56 92,5 G &.1,2,1898,1904 434 1.1.1 j —,— _—_ do. do. Lit. B N .— _—— Klöckner - Werke Gbr. Körting1903, 6u Berlin-Hambg. Land- u Wasßs.| —,— —_,— RNM-A.26, uk.81 8 11.4.10/98,1b G 28,56 09, 14 rz. 1932 4) ver1cch.|80 G 80 G Bee S euST (voll)... N/446 44 6 Friedr. Krupp Laurahütte 1919. 15 1.4.10 64 B do. do. (25 § Einz.) {50,56 50,56 RNM-A.27, ut,82 6 11.2.8 |85,6b 85,5b G do. 95. 04, ra. 32/4 u.35/ verscch./75,25b Sig Colonta Feuer-Verî Köln .….| —,— ——_ 8 Leipz. Niebeck Br, Leonhard Braunk. | do. do. 100 4-Stücke N} - - B D 9M-A.1926u11.31 1907, 12, rz.1932 14%/ 1.7 [880 870 Dresdner Allgem Transport! d m. Opt.-Schein .|105/10//1.4.10/127,7566 |[128b Leopoldgrube1919 4h| 1.7 r B (50% Einz.) -— —_— do. uk.31,0.Optsch.[105/101 1.4.10/113,26 6 1136 Unte - Hofmann bo. do. (25 Y Einz.| —,— —,— Leopoldgr.Reichs- 1898,01 fv. rz.32 44 1.7 _—_— m g Frankfurter Allgemetne.….. 14606 6 14T7eb B mark-ÄÀ.26,ut.32 8 [1.1.7 |98b 97,26 G Manneszmannröh. Frankona Nück- u. Mítvers. L. A [95b 97b Min. Achenb, Stk. 99,00,06,13, rz.82 4h] ver'cch.|83b G 83,26 G do. do. Lit C1536 163b NM-A.27, ut.33/102j 6 [1.1.7 84,5b 84,75b MassenerBergbau Gladbacher Feuer-Bersicher X\//640 8 6508 Mitteld1. Stahlr) | (Buder.Eis)96 rz32 4%| 1.7 E Tee Hermes Kreditversich. (f. 40 4) —,— -— RNM=-A. m. Opt. Obertichl.Etjenbed. 4% É Föintsche Hagel-Versicheruna X —,- —_— Schein 27. ut.82/102] 7 [1.1.7 195,5b 95,5b G 1902, 07, rz. 32 u4| 1,7 1785b G 78,76 G Se : “o R gro as L A Mix u. Genest do. do. 19, rz. b.50 4% 1.7 Res a 65,5 G Leipziger Feuer-Versicherung .|266 6 266 G RNM-A.26, utk.32 8 11.4.10/97,9 G 97,96 «4 do. Eisen - Ind. 4li do. do. Ser. B/67,25 G 67,25 g Nationale Auto 1895. 1916. r3.32 5 [veri] —— 78,75 G bo. do. Ser Q =,- i RM-A.26, ut.32 8 11.1.7 986 B 97,5b G Phön1z Bgb07rz32 44 L410 82,5 G Magdeburger Feuer-Vers... &/1016 1016 G Natronzellstoff D E 4X) LL.T ] e 71G Magdeburger Hage! (50 § Etnz.)| —,- fs RM-A.26, utk.82 do. Braunk. r3.32 45 1.4.10] ——— S do. do. (2508 Etnz.) —- g m. Opt.-Sch. 7 [1.1.7 |99,25 G 99,26 G Nhetn.Etettr12.09, N Magdeburger Leb.-Vers.-Ges. [1856 186b do, do,o,Opt.-Sch 11,13,14, r3.382| 4/17 |—— - 82,2606 | Magdeburger Ritckversich. -Gei.| —— [41,66 1926 ut, 82 7 11.1.7 /90,5b 90 6 do. Elektr. « Werk do. t (Stücke 80, 8001|28ab G 38G Neckarw.G26,uk.27 7 |1.4.10/92b B —,— i.Braunk.-Rev.20 BbILT ]—— 85,25 G bo. do. (Stücte 100)...] .- 43,56 Siemens & Halske A. Niebec’sche Mannhetmer Versicher.-Gej. 4/134b 1340 u.Siem.-Schuck, Montanw12,r332 44 LI | 83 G Nattonal“ AUg, V.A.G Stet1tn/920b 920b RNM - Anl. 1926 6%/1.5.11/98,5b 97,5b Rombach. Hütten- Nordstern, Allg. Veri. (f. 40 #61/81,5b 81,5 G Ver.DeutscheText, wke. (j.Concordia Nhetinish-Westfälischer Lloud V| —,- —_ NM-A.26, uk 31/102] 6 |1.4.10/97,3 8 97,4b Bergw.)01, r3.382) [41.7 |—-ck— Pir S S Versicher. (50% Einz.)} —= i Ver.J.-Utrn, Viag do. (Moselhütte) do. do. (25h Eitiz} - RM 26, uk. 82/100] 7 [1.5,11/89,96 89,96 1904, rz. 32 M LT | 79 G Schles. Feuer-Ver) (f. 40 41. [71,56 71,6 G VerStahlRM-AP do. (Bismarckh.) do. do. (Stücke 200) —-- == 26ut82m.Opt-Ech 102 7 11.1.7 196,75b 96,76b 0.0. 808 BEL? L 82,26 G Thuringta, Erfurt (voll eingez.)|282b 6 2826 do. NM-A, S. 13 SachsenGewerk|\cch. do. do. (25 § Einz.)| —.— 21568 26 uf 32 o.Optsh[102| 7 [1.1.7 193,256B 193,5B 1920 1. Æ. Nr. 2 6 | 1.4.10/68 G —_— Tranz3atlantische Güter ….... Zl —_— { und Kusaßdiv. f. 1926/27. Lot, 02 dd, Union, Hagel-Versich. Weimar] - 2 P i s R à. 86) M L A T E Vaterl. NHhenania Elberfeld. \/495b Ohne 8insberechnung. Schles. El. u. Gaß Z Viktorta Sa Versicherung/2500b 2500b Adler Dt. Portl, 1900, 02, 04 44 1.7 }82b 32,6 G Viktoria Feuer-Versich. Lit.A [550 6 550 G Hem. 04, rz, 32 444 1.1.7] —,— Schuckert & Co. 98, 46 AlUg.EL-G. 90.1 99,01,08,13, rz.32 u4l 1.7 182,5b _— 1.verxl,St, S.2-8 4 | 1,4.10 84b Siemens Glaß- do. do, 96 S.2u.3f 4 | 1,4.10|/76b 756 indust. 02 rz. 32 43 14.7] —— 830 do. do. 1900S.47 (1147 G6 73,25 G Treuh. f. Vert. u.J. Álper St} b0.d0.05-13S 5-87] 4%U.4/ verich.|70,26b G [70,26b G 23uf.30iK,1.11.27 61 L | —— ga + unverloste St. Vulkan-Wtk. Ham-| Augsburg-NüÜrnb, 4 burg09,12 14.32 4 1.6.11] —,— 78,75 G Maschfbk.13,r5.3L u4i 1,7 75b G —— BRellstofi Walhh.07 44] veri] —,— 6 c

teutiger Kurg

a 1566 à 157b _— 6 131,75b

93'a 93,5Þ 167 a 170b 92,5b

296

€©- à 23,25b

1066

225, à 22,5 G à 23b

.

à 64,756 à 65b

182 a 187,5b E 80,5 à 81b 82%bG à 80,5 à 81,25h 122,25 à 124b 123,75b

—_,— 8 204b

? T

_,— 69,5b

_— gs

15,5t G à 15,75b 15,5 à 15Yb

127,5B à 128b 127b

a 164% à 164%b A 164,25 a 164b 193 a 196b 192b

112,5b 111 à 109 6G à 110,26b a 56b 56,25 a 55,75b

60t 60% a 60G

124 à 124,5b 123b

8 188,5B 188,25 à 186,75h

28,5 a 29i 21,75 a 27ÿb

129,5 a 130,5b 131,5

E - a 166b

208Þ 208b

101 4102,56 à 101b 102,5 à 1026

a 3658 364 G à 367b 364 à 362 à 362,5b 584i B a 57,25b 58,25b

30.75 4 31 kb Ä 30«b

150i B a 149,5b 150%8! G à 150b

230 a 228b 221 a 228 à 225 à 226 à 225b 392 a 394,5 à 390,25b 388 à 385,5 à 388 B 84 a 85i 84.75b

102,25 à 102% à 102,75b 103,5t G a 101,75b 141,5 a 1426 139,75 a 141b 80t B _,

107,5 ù 107,25 à 108b 108,5 à 107 à 1086 185 a 184b 179 a 1794 a 178,5 B 153eb G a 153,5b 152,5 à 151,5b 55 a 56,5Þ _—_

Vortger Kurs

130 a 130,5b 248,5 À 219,5b 93,75 a 93b

166 à 167 à 166,25h

30b

+234 à 23,25b 36bG à 37b 2346 a 228b 149,75 a 149,5h 99,25b a 65B à 6475B

Au} Zeit gehanDdelte LWertpapiere per Medio Oktober 1927,

Prämien-Erfklärung, Festseyung der Liqu.-Kurse u. leyte Notiz p. Medio Oktober: 11. 10, Einreich. d. Effektensaldos’ 12. 10. Einreich. d. Differenzskontros- 13. 19. Zahltaa' 14. 10,

Dt.Metch8b.Wz.S,4 (Jnh.Zert.dR.B,) A.-G, f.Verkehr3w. Hamvb,-Umer. Pat. Hamvb.-Südam.D Hanja, Dampfsch. Norddeutsch. Lioyd Allg. Di. Cred.-A. BarmerBank-Ver Berl. Hand. - Gej. Comm.-u.Prtv.-V Darmst.u.Nat.-Bi. Deutsche Bank... Diskonto-Komm... Dresdner Bank... Mitteld, Kred.-Bk Schulth, - Payevy Allg. Elektr.-Gel. Bergmann Elektr Berl. Maschtnenb Buderus Etsenw?. Charlottenb. Waf. Cont. Caoutchuc, Datmier Motoren Dessauer Gas .. Deutsche Erdöl „. Deutsche Masch. Dynamit A. Nobel Elektrizit. -Liefer. Elektr. Licht u. Kr Essener Steink... J. G. Farbentnd. Felt.uGuilleaume Gelsenk. Bergwer!? Ge. f.ektr.Untern. Th. Goldschmidt . E edie arpenerBergbau Hoesch Eis.u.Stahl! PhilippHolzmann Jlse, Bergbau …. Kaliwerke A schers1 Klödner-Werke Köln-Neuess.Bgw. Ludw, Loewe... Mannesm. -Röhr. Mansfelder Bergh Metb.u.Metalurg Nationale Autom. Oberschl. Eijenbb. Oberschl, Fokswte. ¡.Koksw.uChem.F Orenstein u. Kopp O aae Phönix Bergbau. Rhein Braunk. .uB. Rhein. Elektriz... Rhein. Stahlwerke

9tiebet Montan Rütger8werke . Salzdetfurth Kal Schlei. Elektriz. u. Gas Lit. B. Schudcer! & Co., Siemens &Halske

Leonhard Tiegz. Transradîis Ver. Glanzst. Etbf. Ver. Stahlwerke . Westeregeln Alkali ellstoff - Waldhof vi Min. u. Esb.

| à 148a 149,25 à 148 à 148,5b

tieutiger Kurs

(Per Medio Oktober 1927,) 99,756 a 100,25b 165a 167 b 148} a 149,75b äa 223.5 a 222,5 à 223,5b a 2¿9b 151 a 151,75à 151,25 G à 151ÿb 144,51 G à 144,75b 144.25 a 144,756 8] 243,5 à 246,75b 172a173.25a 173 a 173,5b 227 a 228,5 a 228 a 228%b 16482 1658 164,5 a 165b 155,5 à 156,25 à 156 a 156,5b 161,5 a 163b 241Þ 426 à 430 à 427 à 430 à 428 à 431b 185,25 8 184.5 à 185 a 184,7594185,5b 195,5 a 197,75b -- A136 a 135à 136b 109 B 141 a 142+ B à 141 à 141,5B 119 a 123,5b 119à 120a 119 à 119,5b 194 9 195,5 à 194,25 à 194,756

99§b

143,¿5b 244 8 242b

226 à 225b 164 a 163þ

241 a 240b

193,5 à 191 a 134i

140% a 1396

B7,75 a B9b 87 » B6b à 143b

185,25 a 190 à 189 à 191,5b

226,5 à 224,5 a 227 à 225 à 226,5b 162,5 à 162b

299,75 à 302,5 à 301,25 à 302,5b 137,256 138,75 à 138b

148,5a 149 a 143,5 à 148,75b 2985 a 300 à 299 a 306,5 à 305,5b

161 a 159 B

129,5b 127%a 1278 à 127k 166,5 a 168,5 à 168b 164,75 à 165 B a 164,256 202 a 202,75 à 201,25b 201 a 199b

175,25 a 176,5b 175.25 à 175,5 à 174,5b

197 n 195%b

196,5 à 198,5 a 197,5 à 198,5b 243G

à 175 à 178b

156,5 à 15B%t

à 177b G à 177,75 à 176,25b 293 a 295 B à 292 a 297b 171,75à 172,25 à 171,5 à 171,75b à 130,5 à 130 à 130,25 à 129%b à 140 G

à 117 a 117,75b

103,25 à 102,25 à 104,5b

127,250 127% 1388 138.5b

103;5 a 102,5b 102à403B à 102à 102,5b

Bortge1 (urt (Per Ultimo September 1927,)

171,54 171b G à 171,25b

155a 154 a 154,25b 160,5 a 160,25 6G à 160,5b

192b

1098 á 107,56 à 108,5b

116,25 à 117,25h 120,5 à 116.5b

193,259193,52189,75 G à191,25à191b 146,25 à 147,5 a 146 G

141,75 à 140ÿb 184,75 a 184,25b 217 a 218,25 à 215,5 à 216,25b

173.5 a 169,5b 157?b 6 à 155,25b 177,25 a 175,5b 285,5 à 286 a 282b 169,25 à 1684 a 169 à 168,75b

G

117,25a 116,5 à 117b

165,5 166 à 1646 a 165b 147,75 a 148%a 1471 G a 222,5 à 222,25b à 227,75 a 228 a 2263b 149 a 149,75 à 1484b 143% a 143,25b

420 4 419 a 423 ù 416 à 41Bb 182 a 182.25 a 181,5 a 1828b

297,5 a 294,75 à 296 à 295,25b 136,5 a 137 à 136kb 146,25 à 147 a 146,5 àù 146,75b 2924 à 293.25 9 290 à 291,5b

99,75 a 99% a 100 B à 99%b

133 a 135,5b 131,5 à 131 Ga 131,5b

403 a 407b à 400 a 395 ù 396,5b

110% à 110,75 à 110,25b 110 à 109b

242,5 à 244b 241,25a241 5à239,25 G a240ù239,5b 164,15 à 166 G a 163 8 160,5b

194 2195,75 a 194,75 à 195,75b 192,25a 190b

180 a 178,5 à 1306 —,

95,75 a 96,5 à 95,5 à 96,5b 95 G a 95,75 a 94,75b

250 à 2600 249,75 à 247 a 241,5b

171 à 174,5 à 174b 205,75 a 204,5 a 205 à 204,25b

167,5 a 168b 202,75 à 199b

298,75 à 299,25 a 297,5 à 300b 167b 1680 130,25 À 130,75b 131 a 1306

640 6 644.5 à 642 à 647b 123,5 à 124,5b

292,5 à 293 a 291b 6 à 292,5 ù 292b

638 a 636 9 638 à 626 à 630 à 627b 123,25 a 122,25 a 1225,G

186 à 189b 185 a 182,5b 3123 9 313,5 à 312,5 à 313,5h à 310,75 à 312 à 309 à 310,25b 37%à 38 à 37,5 G à 38,25b 37,25 à 36,25b

G b

17 stand das Problem des

Bei der Debatte über den t Vordergrund derx Erörterung

Dolus eventualis im 3 Abg. Landsberg (Soz.) wandte sich gegen den vielfa ger triebenen Mißbraud mit dem Dolus eventualis durch die Recht- sprehung. Dieser Mißbrauh werde auch durch Aufnahme der Begriffsbestimmung des Dolus eventualis in den § 17 nit be- hoben, denn entscheidend sei nicht die Definition des Begriffs in der Wissenschaft oder in der Geseygebung, sondern die Auslegung,

etrennten Stellen vom „JFrrium“ handelt; im § 17 Absaß 2 von

m Tatirrtum, im § 20 vom Rechtsirrtum. Redner bekannte sich u dem Stamwdpunkt Alsbergs, der eine gefeylihe Definition der Be: riffe „Vorsaß“ und „Fahrlässigfkeit“ nur dann für unbedenklich ielt, wenn eine solhe Definition au ohne Kenntnis der wissen- Masi en Probleme zu verstehen wäre. Ueber die Frage, ob es zwe A sei, die À Tem uma von „Vorsa h“ und

ahrlässigkeit“ in das Gesey aufzunehmen, äußerte si er Wihet ÿ u l “aud E R. Dr. Ebe s L Die Regierung sei der | die die einzelnen Richtec diesem Begriff geben. Die übrigen Meinung, daß si ein modernes Strafgeseßbuch der Definition ge- | Redner, Abgg, Dr. Bell (Zentr.), Hampe (Virtschaftl.

Vereinig.), Lohmann (D. Nat.), Saenger (Soz.), Dr. Levi (Soz.), Brodauf (Dem.), Dr. Wunderlich (D. Vp.) und Emminger (Bayr. Vp ), erklärten u. a., daß die Ungewißheit, die dem Eventualdolus in allen Fällen wesentlich is, in den Vor- stellungen des Täters obwalten kann, soweit diese sih rihten auf das, was ist, oder auf das, was geschieht, oder auf das, was darauf folgen wird; sie kann auh mehreren dieser Vorstellungen zugleich innewohnen, Zündet ein Brandstifter zwecks Versicherungs=- betrugs ein Haus an, wobei er mit der Möglichkeit rechnen muß, daß bei dem Brande auch Menschen umkommen, so sei zweifellos der Dolus eventualis gegeben. Der Begriff des Eventualdolus sei so festzulegen, daß er innerhalb des Gebiets des Vorsaves ge- halten und von dem Gebiet der Fahrlässigkeit abgeshieden werde. Jn dex Abstimmung wurde der Dolus directus im § 17 angenommen, also der erste Halbsaß, der lautet: „Vorsäßlich handelt, wer den Tatbestand dex strafbaren Handlung mit Wissen und Willen verwirklicht“ Der Dolus eventualis, der im Nachsab enthalten ist, wurde im Prinzip vom Auss{huß ans genommen. Der betreffende Nachsay lautet im Entwurf: : oder die Verwirklichung zwax nur für möglich hält, jedoch

wisser ganz grundlegender Begriffe niht enthalten dürfe Die Be- riffe feien durch die Rechtsprehung entwickelt und umgrenzt, ste seien ein gesicherter Teil unserer Wissenschaft, ihre Aufnahme in as Gesey sei daher unbedenklih. Sie sei auch erforderlih, weil fie der Unsicherheit, die jeßt bei der wahllosen Verwendung der Schuldformen, besonders in der Nebengeseßgebung, herrsche, ein Ende mache. Die Streichung der Begriffsbestimmungen werde offenbar aus der Befürchtung heraus beantragt, daß sie durch die Laienrichter eine zu ausgedehte Anwendung finden könnten. Diese Befürchtung sei aber unbegründet, gerade jeßt, wo Laien- und ge- lehrte Richter immer zusammenwirken. Auf Vorschlag des Vor- sigenden D. Dr. Ka hl (D. Vp.) wurde alsdann zunächst die grund- äblihe Frage erörtert, ob überhaupt Legaldefinitionen in das Geseß aufgenommen werden sollen oder niht. Fn der Aussprache, an dex sih die Vertreter fast aller Parteien beteiligten, kam seitens der Mehrheit zum Ausdruck, daß durh die im Ent- wurf vorgesehene Regelung die im Juteresse der Rechtssicherheit außerst unerwünschten Zweifel beseitigt würden, zu denen jeßt das geltende Recht vielfach Anlaß gebe. Der Richter werde dadurch von der shwierigen Aufgabe befreit, erst aus dem Zweek und der Natur

T

der Vorschriften zu erschließen, ob nur die vorsäßlihe Zuwider- | für den Fall der Verwirklichung mit ihr einverstanden ist Die handlung strafbar is oder [hon Fahrlässigkeit genügt. Begriffs- | endgültige redaktionelle Fassung der Begriffsbestimmung des

Dolus eventualis soll jedoh noch im Benehmen mit der Reich8=- regierung festgestellt werden. § 18, der die Unterarten des Vorsabves erläutert wurde ohne Aenderung an- genommen. Die Abstimmung über den zweiten Absay des S 19 wurde ausgeseßt, weil hier der JFrrtumsbegriff behandelt wird, über den im Zusammenhang mit § 20 in der nächsten Siyung beraten wird. Weiterberatung Dienstag.

definitionen im Geseß seien notwendig. Solche Definitionen halten den Fortschritt der Wissenschaft nicht auf, um so weniger in diesem Fall, wo die Wissenschaft und die praktische Justiz die schwierigen

eariffe des Vorsaßes und der Fahrlässigkeit vollständia überein- stimmend aeklärt hätten, so daß Differenzen in dexr Auffassung nicht mehr bestehen. Der § 16 wurde alsdann unverändert vom Auss{chuß angenommen.

Statistik und Volkswirtschaft.

Getreidepreise an deutshen Börsen und Fruhtmärkten in der Woche vom 19. bis 24. September 1927. Für 1000 kg in Reichsmark.

dr Old Gerste ¿ Notierungen i Marktort Handelsbedingungen für Brotgetreide | Noggen | Weizen Souitier-| Winter: Hafer Zahl | am Brau- { | Futter- | NadèËn trei Aachen S L l 22. 241,3 250,0 242,5 232,5 Bamberg « « - | G1ioßhandelsetnkfsyr. ab fränk. Station. . „,. 1 20. 245,0 255,0 240,0+F 185,0 Berlin . . . . | ab märk. Stat. (Gerste: ab Station) . 6 246,0 256,3 242,9 220,5 203,9 Braunschweig ab Braun|cbweig A 1 f 260,0 262,0 260,0 | 220,0 Bremen !) . Nordamerika cif Bremen 2) . Z 6 216,0 270,0 #9) 203,2 4) 191,4) j E. E MuRlanO i A 6 —— _— 201,6 Breslau . . . . | srachtfrei Breslau in vollen Waggonladungen 6 —— 261,3 270,09 290,07 217,0 204,0 Chemnig ., fr. Ch. in Ladungen von 200—300 Ztin. : 1 Sl. 258,0 267,5 267,5 25 215,0 Dortmund . « Großhandelsvktspr. waggfr. Dortmund in Ladungen von 10—15 & E l 1 2X 245,0 261,3 _- 247,5 9) Dresden . « « « | waggonfr. sächs. Versandst. b. Bez. von mind. 10 t 2 19: 23 | 254,8 262,9 264,5 230,0 203 Cie R E D. «aaa P U 19. 252,5 262,9 E __— 245,0 7) Emden . « - « | ab Station. . R L L e 1 20. 232,5 243,5 221,5 205,0 Erfurt « « « . | in Waggonladungen waggonfr. Erfurter od. Voll- i vabnitat o. Sack E ; S L 22. 260,0 A 265,0 _— 215,0 Essen « « « « . | waggir. Essen bei Waggonladungen . « « . «« 1 19. 245,0 262, ranffurt a. M. | Frachtlage Frankfurt a. M. o. Sack . e - « « «| 9 -— 248,3 263,8 E 233,3 era . . « . b ab ostthär. Verladestation L 1 24. 292,9 252,5 240,0 ch—_—__ 207,9 Gleiwig . . . .| ab Gleiwiß ohne Sa N E, 1 20. 261,3 272,0 260), 205 9. 200,0 alle . . « «_. | fret Halle bei Abnahme von mindestens 300 Ztrn. 2 L K 297,0 299,9 269, 232,9 E 2215 amburg « « -„| ab inl. Station eins{chl. Vorpommern E 6 246,8 292,8 238,8 2ELO 201,5 z . «_. | Nordamerika cif Hamburg ?) O 201,8 % | 277,6 o) _— —- é L Südamerika , ¿ a 6 s 2396 19) _ EL A E a P hamrsveriher Station. «o 1 20. 245,0 256,0 O arlsruhe . « . | Waggonpreise Frachtlage Karlsruhe ohne Sack 1 Al. 255,0 211,59 273,8 20: C K oe Frachtlage K. ohne Sack ; ; ; l or 292,9 263,0 2E 235,0 220,0 L N ab holt. Station b. waggonw. Bezug ohne Sa 1 24. 240,0 250,0 250,0 11) 230,0 210,0 U a A 2 20 l 24S 295,8 257,5 236,3 210,6 Küntgsberg {i Pr. ! loko K ne S .. aaa oa e ebe b 244,1 247,2 229,6 ino A0 Mleleld . « . lab ntederrdein Stalion «esa bea «f 1 2. | 275 251,3 ch 232,9 2000 La «c + prowyt Parirät frachtfrei Leipzig aa q aaa 2 20. 23. 254,5 255,5 252,9 230,0 249,0 19) Liegnis . » + „| Frachtlage Liegniy. .… E 23. 255,0 261,5 291,3 210.0 e Magdeburg « . | bei Laoungen v. 300 Ztrn. i. Bez. Magdeburg 2 | 20. 23. |} 246,0 296,0 292,5 231,0 2108 Mainz ._« «f Großhandelseinständpyr. loko Mainz . . . ch « 1 23. 246,3 270,0 262,57 L Mannheim « waggonfr. Veannheim o. E. L L L L 2 19.922, f 202,5 268,1 276,97 230,07 222, i « + . } Großhandelseintaufspr. ab südbayer. Berladeitak. O L bath 0. Sra N m L 2 21, 24 292,2 292,2 249,07 200,5 Nürnberg « « « | ab nordbaverischer Station. . .«. - 1 22. 290,0 293,9 248,07 N, 12A Plauen . . « « | Großhandelspreis ab vogtländ. Station ; feine Sorte | 1 24. 240,0 260,0 Boa 210, F j " ee ¿ j L mittlereSorte | 1 24. 240,0 290,0 210,0 L. 200,0ÿ. 180,0 Stettin . »« « - | waggonfret Stettin ohne Sack . 6 m 259,7 261,8 220,0 )} 215,0 e Stuttgart . « . } Großhandelspreis waggonw. ab württbg., Station 2 19. 22, | 290,0 260,0 290,0 200 Worms . , » . | bahnfrei Worms . E N l 1 23. 248,8 263,8 260,0 225,07 250,0 14) Würzburg . « Großhandelseinkaufspreis waggw. ab fränk. Station] 2 | 20. 24, | 296,0 202,7 252,0 195,0

Anmerkungen: *) Wo mehrere Angaben vorlagen, sind aus diesen Durchschnitte gebildet worden. 1) Angebotsyreise. N Unverzollt. Matitaba A 4) Federal Great 11. * White clipyed. *) Pommerxrscher Weißhater. 9) Pommerscher und \lesi|her. ® Futtergerste 220,0. ®) Western. *) Rosaks. 1) Braugerfte 270,0, 12) Neuer Ernte 210,0. 8) Brau- gerste 260,5. 1) Neuer Ernte 230,0. : Statistisches Reichsamt.

Berlin, den 30, September 1927. Wagemann.

Kartoftelvreite in deutschen Städten in der Woche vom 19. bis 24. Seytember 1927.

E u Wöchentliche Spei!ekartoffeln ¡Fabrik- ; : i Notie- für 50 kg in RM fartoffeln Städte Handelsbedingung rungen 1) 2) 1.50 kg in M Zahl | am weiße | rote gelbe sonstige sie Stärfkeproz. | Bamberg «o Großhandeléeinkautéyreis ab fränf. Station} 1 20. 2,38 _—_ Ene Berlin s « o o « « } Erzeugerpyreis WARARIE, OTE Von A 119. 22 2,60 2,80 2,95 men 0,125 L O Erzeugerpreis fracht}r. Breslau in vollen Waggonladungen n 2 119. 224 2,10 2,10 a enn 0,113 Franffurt a. M. « | Großhandelspr. Frachtl. Frankfurt a. M. bei Kos L ada ac M } L 2,50 s i G a a Gb ab Gewa ¡ N h , —_— - Hamburg - + + « » « | Großhandeléepreis ab Vollbahnstation . 19.-244 2,75 D B) _— m Karlsruhe « « » e « . | Waggonpreite Frachtlage Karlöruhe « « -+ 1 21. 3,38 —— L A 5) 6: Kiel aa 2 .Tob bolslüinlicier Sliatios «aus ; 2s A L ) i M Nürnber C. 0 Q s (Erzeugerpreis . . i S6 S 4 . 1 es dla E s lauen f «e «_«| Oroßhandelöyr. ab vogil. Station « « «+ «h 1 24. 2,79 2,75 2M. p Stettin . « » «+ e « + | frei Waggon NReichsbahnstation . « - - 5 E 2,35 2,99 I _—_ s Wo1rms «t Ra A4 4 _ _ : M E Würzburg D Erzeugerpreis rei Bahnstation. « « « + 2 [20. 24.1 2,08 2,09 2,45

jondern Feststellungen der Handelskammein. N Wy

Bdr)ennotierungen, L Bunitaidae langs

a res M., § Stettin keine 4 is OOGN ?) Industrie 3,30, 4) Industie 3,70,

mehrere Angaben vorlagen sind aus diesen Du1ch)chnitte gebildet worden. gelbe. §) Gelbfleishige Industrie 2,70. 7) Nichtamtliche Notierung.

Berlin, den 30. September 1927. Statistisches Reichsamt. Wagemann,

Handel und Gewerbe, Berlin, den 1. Oktober 1927. *‘Telegrapvbiiche Aus -.ablung.

1. Oftober 30. September Geld Brie! Geld Brief Buenos«Aires | 1 Pap.-Pe1. 1,790 1,794 1,792 1,796 Canada i fanad. § 4,196 4,204 4198 4,206 Japan | Ben 1,955 1,959 1,953 1,957 S | ägupt. Pfd. | 20,925 20,965 | 20,935 20,975 Konstantinope! [1 türk. © 20 2,207 2,198 2,202 London . 18S 20,403 20,443 20,41 20,45 New York. . . [1 4,1925 4,2005 4,1945 4,2025 Nio de Janeiro | i Milreis 0,5005 0,5025 0,5005 0,5029 Uruguay . . 1 Goldpe!c 4246 4,254 4246 4,294 Amsterdam- 1 Notterdam 100 Gulden } 168,08 168,42 168,17 168,51 R 100 Drachm 5544 5,556 5,544 5.556 Brüssel u. Ant- i S werven 100 Belga 59840 98,52 98,41 98,93 Budapest 100 Pengö 72.33 TA.KT 73,32 73,46 Danzig. . 100 Gulden 8142 81,98 81,40 81,56 Helsingfors 100 finnl. 10,565 10/585 10,565 10,989 Italien 100 Lire 27 Ai 22,895 22,935 Jugoslawien. 100 Dinar 7,393 7,407 7,393 7,407 Kopenhagen . | 100 Fe. 112.32 112,94 112.35 112,57 Ussabon und : Oporto . . « [100 Escudo 20,78 20,82 20,78 20,82 Do. es «O 110,44 110,66 110,64 110,86 Maris ¿a4 «L100 Fres. 16,445 16,485 16,45 16,49 Prag . « « « « | 109 Kr. 12,429 12,449 | 12,44 12,46 Schweiz . « . | 109 Fres. 80,855 81,015 I 80,885 81,045 Sofia . | 109 Leva 3,030 3,036 3,030 3,036 Spanien . . . . | 100 Pefeten 7213 72e 820 T2334 Stockholm und L G : Gothenburg . | 100 Ker. 112,77 112,99 112,80 113,02 E e .|100S@illing| 59,14 59,26 59,19 59,31

Banknoten.

Ausländi)}Ge Geldtiorten und

1, Oktober 30. Septembter Geld Brief Geld Brief Sov 5 —- 20,48 20,56 Soveretgns . . ), ),DE 20 Fres.-Stücke _— t 16,19 16,25 Gold-Dollars . 4,22 4,24 4,22 4,24 Amerikanische: i gra ea 1 4,182 4202| 4,182 4,202 2 und 1 Doll. |18 4178 4,193 | 4,175 4,195 Argentini)che 1 Pap.-Pefs. E,TT 1,79 1,77 1,79 Brasilianishe | 1 Milreis 0,4875 0,5075) 90,487 0.507 Canadische 1 fanad. § 4,172 4,192 4,175 4,195 Englische: große | 1 £ 20,39 20,47 20,382 20,462 l £ u. darunter |1£ 20.377 20,457 20,377 20,457 Türkische. . . - {1 türk. Psd. h 2,179 2,195 Belgische . , - | 100 Belga 58,28 58,52 58,31 58,55 Bulgarische . «| 100 Leva _ mie : LOONL 112,009 112,49 112,13 112,57 Danziger. . « « | 100 Gulden 8124 81,56 81,24 81,96 Finnische. . . .| 100 finnl. —_ 10 53 10 l Französishe . .| 100 Fres. 1646 16,52 | 16,46 16.525 Holländische . . | 100 Gulden { 167.81 16849 167.83 168,51 SFtalienische: gr. | 100 Lire 22,90 23, 22,915 23,015 1V0 Lire u. dar. | 100 Lire 22,95 23,05 22,99 23,05 Iugoilawische . | 100 Dinar 7,39 7,41 7,39 ; 7,41 Norwegische . 100 Kr. 110,23 O67 110,43 110,87 Oesterreich. : gr. | 100 Schillina | 958,98 9,22 59,08 99,32 100Sch. u.dar. | 100 Schilling} 58,98 59,22 59,08 59 32 Rumänische: 1000 Lei und | : neue 900 Lei | 100 Lei 2,60 2,62 2,99 2,6L untex 500 Lei | 100 Lei —— 2,98 2,60 Schwedi\he . | 100 Kr. 1126 L107 i 12,57 113,03 Schweizer: große/ 100 Fres. 80 69 81,01 80,73 81.05 100Frc8.u.dar. | 100 iFres. 80,69 81,01 80,71 81,03 Spanitche . . | 100 Peseten 73,0% TZ.Z5 73,10 73.40 T 30 - slow. | E l O R. / : 100 Kr. 12,39 12,45 | 12,39% 12,455 1000Kr. u. dar. | 1900 Kr. 12.385 12,445 12,395 12,499 Ungarische . . | 100 Pengòs 73,20 73,50 Ta, 10 73,45

W ien, 30. September. (W.T. B.) Wochenausw e is de! Oesterreichi) hen Nationalbank vom 23. September (in Klammern Zu- und Abnahme im Vergleich zum Stande auz 15. September). In Tausend Schillingen. Aktiva. Gold Deviten and Valuten 697 038 (Abn. 2874), Wechjel Warrants und Effekten 45 794 (Abn 26 299), Darlehen gegen Handpfand 915 (Abn. 223), Darlehenshuld des Bundes 173 413 (unverändert), Gebäude 1aumt Ein- rihtuvg 11 350 (unverändert), andere Aftiva 372085 (Zun. Ta,

Passiva. Aktienkapital (30 Millionen Goldtronen) 43 200 (un- verändert), Netervefonds 6567 (unverändert), Bankn otenumlauf

834 350 (Abn. 30 570), Girrverbindlichkeit und andere Verpflichtungen 84 748 (Zun. 1409), sonstige Passiva 333 867 (Zun. 1331).

für Kohle, Koks und Briketts

Wagengestellan iten uhrrevier: Gestellt : 28078 Wagen,

am 30. September 1997: nicht gestellt Wagen.

dex Vereinigung für erliner Meldung des 29. September

Die Elektrolytkupternotierun deutsche Elektrolytkupfernotiz stellte fi laut „W. T. B.* am 30. September auf 125,75 .46 (am auf 126,00 4) für 100 ke

Berlin, 30. September. Pretsn otierungen für Nahrungs" mittel. (Durhichnittseinkaufsprei)}e des Lebens8- mitteleinzelhandels für den Zentner frei Haus Berlin

gegen Kassazahlung bei Emytang der Ware. [Original paFckungen.]} Notiert dur öffentli angeitellte beeidete Sach- vecständige der Industrie- und Handelskammer zu Berlin.) Preije

Gerstengrauven lose 20,50 bis 23,00 4, Gersten- grüge, loie 19,00 bis 20,50 4, Haferflocken, lole 24,00 bis 95,00 4, Hatergrüge, lose 25,50 bis. 26,00 .Æ# Noggenmehl 0/1 18/50 bis 19,50 4, Weizengrieß 23,50 bis 25,00 .4, Hartgrieß 24,50 bis 25,50 M, 70 0/9 Weizenmehl! 18,50 bis 21,50 #Æ, Weizenauszug- mehl §1,75 bis 28,75 4, Speijeerbsen, Viktoria 33,00 bis 37,50 M, | Speilseerbsen, kleine 21,00 bis 22,90 M, Bohnen, weiße, kleine 14,00 bis 16,75 4, Langbohnen, handverl., ausl. 22,25 bis 24,90 4, Linien, kleine 21,00 bis 24,00 Æ, Lin)en, mittel 24,00 bis 30,00 M, Linen, roße 30,00 bis 44,00 4, Kartoffelmehl 26,50 bis 31,00 4, Makkaroni, Hartgrießware 48,590 bis 63,90 4 Mehlichuittnudeln 28,00 bis 35,00 Æ, Eiernudeln 47,00 bis 72,00 & Bruchreis 17,75 bis 19,00 M4, Nangoon-Neis 19,25 bis 20,00 4, glafierter Tafel- reis 20,50 bis 33,00 4, Tafelreis, Java 33,00 bis 43,00 , Ningäpkel, amerikan. 83,00 bis 95,00 46, getr. Pflaumen 90/100 in Originalkisten 36,00 bis 41,50 4, getr. Pflaumen 90/100 in Säcken 35,00 bis 38,00 M, entsteinte Pflaumen in Originalkisten- packungen 48,00 bis 49,00 4, Kalii. Pflaumen 40/50 in ODriginal- fistenpackœungen 51,00 bis 52,00 Æ, Nosinen Caraburnu # Kisten 57,00 bis 70,00 4, Sultaninen Caraburnu { Kisten 64,00 bis 90,00 4 Korinthen choice 63,00 bis 65,00 4, Mandeln, süße Bari 165,00

in Neichsmarf :

bis 225,00 4, Mandeln, bittere Bari 180,00 bis 225,00 4, Zimt