1927 / 236 p. 3 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

wu

Preußz. Bodtr.-Bk. Pf. S. 3—29*[12,25t G 12,051 G Berlin but [ B c Ö 11 aa 4 e E: 1, d L [11 Lhuribg.f i Bant 1, Sd w.-H!fl 8 1139t 139 Bgb. p nd.| 0 E s T in S nir G do. 00. 0s 3,901 G | 3,956 Straßenb, 11,13) lud 1 26 tT2b B Aa L R eren | 10 [144,5b 143.5b Maschin |( he ; B E pein-Zute-Spinn..| s | 4 [1.1 121/6G 112256 do do. do, Ser. | 0256 0256 Gr Verl.Strafßen-| 44] | j do Kreditbant é 6 [73b 746 r verWalzwte x! i 1 11298 6 12 ee B Seldmihle Papier 10 [12 [1.1 214.56 216,5b do. do. do. 2j G „6 bahn 1911 18 | hi {1 [71,6b 71,6b Baner Hyp. &Wechslh 10 [163,75b |[163b 1 Éa A0 Ai L 1.1 19.5 G E Den 1 Guill «O (6 [1.1 /136b 135,5 G do. do. Æomm,-Ob]1 3.6 G 3,6t G KoblenzStr.00S1,| 4] 4 | do. Ver.-Bk.Mlinchen} 1 10 [168b 1168b ft M pp L G Flensburg. Schifib[ 6 [o 1.7 |—, 1056 G do do. do. 2| 0,56 0,5b G 03,05,08S.2,r3.32| u4| 1.7 | —— Berg. Märk. Ind...| 1 | o [9666 886 DE a hn T Livees E Carl Flohr 0 f 11.1 93,756 /93.75G E A da u E R S Br | L oa Lea E R J | 9 E Ban N enger : E 1.1/2 9b 229.56 Flöther Maschinen .| 6 | 4 (1.1 |1107eic G 199 B R ha, da e E ¡40, E Ce e Ls bade B Bie Bi Ua N Lte, [t 1.1 1416 141,75b Frankfurt. Chaussee} 0 | 0 [1.1 B —,— do. CLentral-Bodentredit-Akt.-j 1x ; ; do Hypoth.-Bant 1 10 10 12081 G [1986 a e 13 E rauen 62b G Franffurter GaS8A|/5 65} 7 [1.1 #616 160,5 G E N Obi s 897 - Nusiäudische Klein- und da AANéiVerain 1E e 22168 286 eee E S T Franffurter Masch. ? 91, 98, 01, 06, 0f 5,25b G 5,25 G Strasßeubahnschuldvers{chreibungen Brauns{chw. Bk. p ard al s 134 56 11356 Le ie Viet N 7 z : y E 62,5 B _Pokorny u.Wittel| © [0 |1.1 706 70b do. Hypotheken -Akt. „Bk. alte] Danäaic Strkb.[DG] | | do «Hann. Hypbt.| 61 9 1141256 1466 G do Elekt A 1 98,9 98,5 G Frantonia, Beierfs. .} 6 1.9 | 6b G 6b 1004, 06 07 00 2* 14,8 G 14,75b G ans e N A E a D a aa o Serte ere y f 1:1 HEOS0E i20eb G Fraust. Zuckerfabrils16 1:9 - a E Do PBL 08 x 4 B 2 (in T | E E E Danziger Hypotheten-|! i do Hartstetn-I. z 616 i j lo3 15 6 A S N G 1.7 44D 45,25b G . fomm.-DbL. 08,09,11 E E ( q 9 98 Y ñ an T juld 3 5,25 G î Moto S ) [1c na v e, s Bi da be D 8 29 En E 1a h —,— Z s P S ( 8 [1135,25G [135,25 G Ao S E 10 [12 | 1 A n G ¡ey1 Kaliw. Neu- 5 x 4 L Eisb.1102/8K1.5.22] —-— R do.Spiegel-u.Spgif| 6 } 0 1.1 /64.25b Gf S . do. do, do 1922 Á —— Schles. Klnb S.1.2/108][4] versch. R Le tn Danzig. Gulden| 7 | 7 [96,56 G 96,5b Bu 10.16 114 11626 152 G L taßf. « Friedrh. | d |5 1.1 145,6b 146 G po Bfandbrief-Btk. S. 17-33*|12,8b G 12,8b G Darmíst. u. Nat.-Vantk| 10 | 12 |226b 6G 226,25b G J. P. Bemberg. XN| 6 1.16/525b 1498 756 6 S 9 5 1.7 106 S o. do. do. , S Dessauische Landesbtk.| 7 108,25 D Bendix, H J Oah Ln U t E 107b En Canto O O fe G ea Ausländische Dia Lands De 8 25G [108 Denn Dan es 0 0 1.5 /42eb G 41,75 G Froebeln Zuckerfbr.} v 1.9 943b 93,75b do. do. #omm.-O Em. 1-12*| 3,276 B | 3,27b Ei b id; ; ck aaa +538 «5 Zul BergerTleWani1a 115//1,1-804b 305,5b Gebr. Funke... F| 9 1.7 47,266 146,25b G el t. ü d isenbahnschuldverschreibungen. a 0 Shanghai-Taeis 53%b 54b Bergmann Elektriz. 6 | s [1.1 |206,25b [203b ; ; L L i e anns aas ÿ ! S q is 0c el 9 j 4 VE ta 54 E E Die mit ainer Notenzifier veriebenen Anleihen Deicti@e Dusceul, Bk 9 J a e Den Borsigw Mei.| 6 13 - 8 —_,— B Gaggenauezr Etsen} 0 1.7 50,5b G 50b E, E A ag A werden mit Zinsen gehandelt, und zwar: Deutsche Effekten» u. 5 2 a0 Damp lon O Hen Gaßs-, Wasser- u. hein. Hypothetenbant Pfdbr Sil 410 24.010 110,19: #1 110 A PTATS E s Uag e do e gus [14 116 [1.1 3476 347,5b El. Anl. Berlin.| 5 | 6 [1.1 864b 87,25b Ser. 50, 66—86, L i O O 0 L T0 Deut GCOUB B Bec] d [10 are E 28 DoA A 5 5 11.1 |95,5b 95b G Gebhard u. Co....| ! |7 [1.1 186b G 136et G Ado gol aDor, anagen, L A L 70 0 I L S080 do. Ueberjectsche Vt.| 1 | 7 [H06bb6G |[105bG fx. Disch. Wossen| 6 | 0 (1.1 (70666 71h6 Soli M 01, Pu D Mo is 31.12. 189 g d ; : y n Tina C Me : ebler-Werke... N v 1.1 5 Nhetn Lf Bouted Bevor E x 1. Oesterreichische und Ungarische. Tren ontniany, 10 | 10 1153,75b G |163,76hbG | do. Maschin.-Bau} 0 1.7 /133b 133,25b 6 } Gehe u. Co... 0 f 0 [1.1 B0bG N eie Poi O |qwdtam erp (utf TO (76 (Bn amn *| % sus sa | Bck cam e (7 (14 bit Pia | Selma dem 1, (1 fes sens o. do, do, —,—- Si po do. AVA, 0540 O O —— Sor L Noveitil 10 236 36b G G12 Ea a ho elBweider Wien 0 S A do. do. do. A le do. Oli Lo diBE 4166 O S Ae Al o 10 a 18 Netto L Mae O TES E 151pA Gelsenkirchen Bg. .| 4* 1.10/148,5b 149{b do. do. do. S G do, ba uv 4/4 | 1.6.11| 3.75b B A R E O G 6 Bielef. Mech. Web.| 6 0 111 123,66 #1236 * Jahr So Vobentreb n E A A Bbbm. Nordb: Goid la [111 | Te6bG [1466 2E A O S 18 re Mis. Puente 0/0 1.1 57,25b |57,75b G. Genjchow u. Co,| v | 0 j1.1 #106,5bG [104,56 G do. do do @& E do. do. 1903 in 4" |3)| 1.1.7 | 9,16 9% 6 Hildesheimer Bant..| 1 | 8 |1316 1310 Börüa Braut. E E as Genthiner Zucer .| 0 L E "—— Schwarzbg. Hyp. Vt.Pf.S 13,35 G 13.36 G Elij.-Westb. stfr. G. 88/4 | 1.4.10] 4{b 4,6b Immob Verkehrsbt.4 t DED 6 S B88 1a d E 66 1.1 SRE „” Ari GVeorû ¿oos voll | —,— —,— Westd Vodeutred.-Anst. Psdbr. do. do. stfr. G.90 m.T.s4 | 1.1.7 |41/b 6 41 75b S C ote DEEs Es e R aID 5 1.7 (68,5 G 68,25 G Gerb. u.Farb.Renn.| 0 | 0 [11 Þ——B |st*—,—B 13,125eb 6 [13b G do. do. do. 90 inGuld.j4 | 1.1.1 41466 #41,75b LlibederKomm.-Bi| 6 | 9 [130,60 [139,6b a GernianaPdttr aae a et Zorn do. do, do, —,- - Frz, Josefb.Silb.-Pr.* 4 | 1.4.1011 aan Juxemb.tntern. in Fr 0 0 Txb 7,25 B B Cable 0 E oa TeN Getréogein, Gas 7 I e Le TOE H do, do. —,— atio fins Galiz. C. Ludw. 1890" 4 | 1.1.7 | —,— 66 MecklenburgischeBank 10 10 154b 1565b da, utEUbuNE N 1 ‘5 E 1690 B 48 Sidi U C E N o. do. Comm.-Ob Bt E V V aDA 5e ‘4 | 1.1.7 |—,— G “do. D odisel! 50 E 1 E AIES s Zildemeister u.C. A 9 L E do do do i na vie Kati b ¿0067 L887 ‘14 1.6.11] —,— S Hs i E e E Ton E n Majch.-Bau-A.] t A 1.4 63b 9b Joh. Girmes u. C.\N| 8 10 |1.1 /240b 2376 G Hessische Land.-Hyp.-Bb Pfdbr.| E 0 o egr E L S Meckl. Strel Hup-BE 10 | 10 155,25 G 155,25 G GremenaB itk Del H ó 5 s S ee h E 29 B ie B m. Zinsgar. Ser. 1—25 u.27*11,966 [11,96 Kronpr. Nudolfbahn [1 | 1.4.10} 8,1b 7,9 6 Meininger Hyp.-Bt..| « | 8 [12908 [129,5 G Bremer Allg. Gas.| s | « [1.1 |130b 6 3 GlasfabrikBrotwir 1 2h E Sau Da OR a i do. Salztamm.-G.1.M [4 | 1.4,10| 4,4b 6 4,36 t entred. N 99 6 6 E 1.1 /180b 130 G GlasfabrikBrocfwit 15% [15 (1.1 2176 A do. do do. Ser. 26 u. 2t E S R M D L ITe 2 G Mitteld Vodenkred N} 10 | 10 1996 201 6 do. Vulkan... 4 |8 [1.1 15466 153t 6 Gtas-M. Schalke. flo 10 [1.1 [156,5 6 150,5 G do. do. fomm.-Obl.S. 1—16*| 45h G 45b G gy . 1 » ,Tb do. Kreditban!k 6 | 9 1234h G 232b G do. Wollkömn 3 6 ; i do. do. do. L. S E Desterreich. Lokalbahn Niederlausigzer Banl. 8 s 1168b 109eb B Br n i Vet E % L oERS 1Poane Glauziger Zucker. .| 9 Le IOebO 110» @ do. do do E L Schuldsch. 4 } 1.1.7 | 7,96 7,36 Nordd. Grundkrd.-Bk.| s | 8 |127b 127,5b 6 Manne N ; Z Gen L E «S e 2 Ee S0 DO Bo MOO E A L 86 736 P ial 2.1 0 Q R A Ah 8 A 160b G 160b E Goedhart...] 0 | 5 [1,1 e A do. d d ? 5 do. Nordwestbahn |5 | 1.3.9 | —,— —— Svar-u Leihba i G e R E S Goldina.......--. v 1.1 69e Tebt do o : 0 d i ee O ba bo S T 2A pen u Can 8j 9 18o08 s in Guld. s. W.\Kr j Th. Goldschmidi X} 0 5 [1.1 124,25b [125%b Dtsch.S chifsskred.-Bt. Pfdb. 1,2] —,— A do DOURA a Jad 1810 Is E S Ce Au J 5 5 09e 4 î0eb B Buderus Eijenw. X} v | 0 [1.1 106,5eè G |105.75b G Görliß, Waggonfab.| 0 1.7 |20,75b 21 .25b do. Schiffspfandbr -Bt. Pf. A. 1} —,— R E da: QUB (Élbotal) M0 4 L611 == S a ank f. H and, 11. O1 Ol O 109b G 109b B Vürstenf. Kränzlein| O F, 64.75 G Georg Grauer! .….| 0 | 0 [1.1 496 486 do, do Do, E e R do. Nordw. tv. in K.4|34| 1.5.11] yck— E O S L s 41,76B 4146 en Busch, opt. J.| | 0 [1.1 /105,6b G [106h Greppiner Werke .|10 #10 [1.1 [146b 145 B 9 do, do C Ut E do. do. 08 in K. ‘/3}//1.5.11 2A Peter3bg Lis -Bt N t —,—© g 9 Wer el Jb.Buia eiuer Malen L S aus s ———— —— | do. Gold 74 in 4 *|5 | 1.6.12| 6,766 6,75 G T O E A E N O EUNl Gr. Lichtf. Terr.-G.| 0 E 0 E Mit Yinsberechnung do. do, kv in M 195 1.6.12 5,85 G 6,76 Mie 10 | 10 |135b (20A B f Ma V. E E agZOR Es Großh, i. Getreide.| 6 |10 [1.1 1266 1200 Daitz Hyv.-Btk. Pf. 1-9 9| 1.1/7 [10066 1100,66 do. do.03 L.C iu 4 "|3\| 1.6.12| 5,8656" | 5,76 Preuk.Bodentred -Bt.| “6 | 8 |127,5b6 |1286b 6 Blilty A E 0 ELOSOD 99.75b C. Großmann, Cobgj10 1.10/1615G /161,5G Du: ‘Do, Say. 10- /99,76b G /99.9b Dest.-Ung. Stb. alte 13 | 1,3.9 21b 21b G Do Bentral-Bodenkr 8 9 175b 6 75h G B G 5/6 [1.1 89,660 83,75 G Gebr. Großmann do. do. Ser. 19—2: (966 96 G do. do. 1874 1/3 | 1.8.9 | -,-— [20,16 do Hyp.-Akt.-Banti| 6 | 8 14306 [142b6 T Brombach. F} 1.9 111b 112b do. do. Ser. 1| 7 1946 94 G do. do, 1886 (X) 18 | 1809| —— [20186 do do as A Mee LERS Rede Poi eei N David Gran E 1h in Dana, Gulden bo GrARndiOienep E 0G 2OLO 20% G do Glanboine & E E E Byk-Guldenwerke .| 6 | 0 [1.1 |88,5b [96,75b Grün u. Bilfinger.| 8 |10 |1.1 /175b 178b (auch in £ od. NMM)| do. Staatsb. Gold ‘4 | 1,5.11/10,1 8 1006 6 Atti N 0 ora es t j Gruschwiß Textil. .| 6 | 5 [1.1 [1036 104 756 G Pilsen-Priesen .... "4 1.17 |—,— R E Rheinische HYp.-Bt. N| af 8 [1856 6 179 G Calmon, Asbest v0 42 5b Guano-Werke.....| 0 | 6 [1.1 /103b G 193,25b G Deutsche Ei N L S do. Kredit-Bant| 8! s [12006 [1296 Tavito UQlein M0] [19 (06be habe S A, Günther u. S6 10 (113 1848b 1380. Deotut isenb S Z tIng.-Gai. Verb.-V. *|5 | 1.3,9 | —,— Éo bet thein«Westlf.L ; ata Ins : T U, ck*. Jer: Qn : : thes L Je ise ul ahn-Stamm und Vorarlber er 1884 124 0816 E Nhein-Weslf.Boden F| 7} 8 [14cb6 |148b Carlshütte Altw...{ 0 [0 [11 |—-—B —,— B Alfr. Gutmann M.| 4 | 4 (1.1 |77,75B 78,25 G Stamm-Prioritätsaktien. Mee g i i E a A n R Z __ neue] 7] 8 [142,26b |142eb G Caroline, Braunl../12 [12 11.1 /199b 6G 194b ; / Std =400.4, 1.8.1.9.20b.1,9.251.1,8.26 u, ff},, } ga Komrz. S. 1-—4. —° S Carton. Loschwiß.. T 5 5 Þ Us 9 *Noch nicht umgest, | abg. d.Caisse-Commune8Kinsend. gegenw.a.Bas.v.27h. | Rostocker Bank... 1j 7 12766 127 G Aba AUDE A ú 1.8 j j ait arte N E 6 d ti Ba 6b N ch. MNetch8b. X a e ———————i tir É ck ias rft 9 18 S L B E CTGA d é , E L e} . , 8 U 4 7 | L1 hon b B hoox Dux-Bodb Silb.-Pr.[4 | 1.1.7 [14,5 6 14,5b S L D H.. e an Q ——° Charlottenb Wasfs.| 7 1.10/136,758b B 1136,5b nt R 718 [1.1 111,5b 1116 G __74gar.V.-A.S 4 ; (eb I P bo in Kroneul3 | 1.1.7 | 9256 9% G A N ge an pen 10 10 6b 176b B Charlottenhlitte..| 8 1.7 |—,— c W. Hagelberg ....| v | 0 [1.1 /26%b G 28b AG.f,Bertehxiw A 1,1 [160,76b [160b Flinfktrchen-Barcs. 6 | 1.4.10) -,— Le Schle R Sa O Ne Chem.Fbr.BuckauA] 6 | s [1.1 1276 1276 Hallesche Maschin..|12 [11 [1.1 16026 |160b All, m. Dt.Étjb.A 1.1 (83 5b 82,6b Kaschau-Oderbg.89,91/4 | 1.1.7 11, 5e 6 |[11,6b G S tee p Erne S 129b 129,259b do. Grünau... Ns 0 |5 [1.1 91,5b —,— Hambg. Elek.-W. X/10 10 [1.7 157b 166b G Alten.Schmalsp.A 1.1 —,— *— ,— Lemb,-Czern.stfr mT.|4 | 1.5.11/13,766 |134b Ss E eo res do. von Heuden .| 3 | 4 [1.1 12856 #128b G H. F. Hammersen X| 9% 1.1 117006 #167b Brdb Städteb.L A 1.1 886 88 6 do, do. steuerpfl.m T.|4 | 1.6.11/13,5b G |13\b E E E do. Milch «7-44 Vi 0/0 1.1166b 66bG Handelsg.flürGrdb.| 9 14 [1.1 185bG |186b Q o Lit. Bj 1.1 (82G 2b G Oefterr. - Ungar. Stb.| Sitbb Böbe R do. Ind. Gelsent..| 0 | 6 [1.1 80.5bG /80,75þ Hann Jmmobi! X/|i.L]46 v. St.| —,— E Vraunjchw Ldeis L [72,5b 12,5 G S 1,2inGold-Guld.|s | 1.5.11 e U N D M RLQL O 4x| b e S do Werke Albert. 6 6 [1.1 |135,5b 128b G Hann, Mazch. Egest.| 0 1.7 /107,5b 1097b B Di. Eisenbahnbt. 1,1 /74,75bG [15b RaabeOedenb. G.1883|3 | 1.4.10/28eb G 23,6b G 8 Dis onto=-Ge G 142,25 G 142,25 G do. Wke. Brockhues| 0 | 4 [1.1 81b 6 TTb Harb. Eisen u. Br..| 0 | 8 |1.1 11766 117: B Le DIMuann, 1,1 Be 95h Sdistr.Bahn(Lomb.)!°|2,,,1.1.7 | —,— -—_ O had ae Aa G SOEDA E Lubsayna : A 61 25eb G A R do. GummiPhöniz| 6 | 6 |1.1 89.75b Lo . do, 7h Zertif, 1.1 |95{b 95 6 do do. neue "(2,9 1.4.10] —,— A S é o. Schuster u.Wilh.| 5 | 0 [1.1 |61,25eh 6 |60,5b Harfor! Bergwt. X 0 1.1 | —,— 28 G Eut.-Llibect 4. A d 1.1 172,76b B - —_ D Migationen vols N R T Vereinsb Hamb. A-E| s | 10 [1566 156 G Chemnitzer Spinn.| 8 0 [1.1 | —,— 926 Vot bo Genu 0 12 —,— B [23Lb Halberst. «Blankb, ; : 4 s Westdtsch. Bodenkr. X} 8 | 8 |129.75b —— Chillingworth 18 [0 [1.1 /95,5b 93eb G HarkortBrüctenb. \| 0 | 0 (1.1 103.5 G 103,5 G A S o 1.1 (56,266 G |57b G 2. Nussische. E Dae S 88 Christoph n. Unm X 6 | v |1.11/83,6h 6 —B8 | do. bo. St.-Pr,| 0 | 6 [1.1 1126 [1126 S ea! e 1.4 62,6-G }61b Für sämtliche zum Handel und zur amtlichen Börsen-| S S Chromo nor. O DSO 112bþ G Harpener Bergb. X] 0 | 8 |1.1 200,5h 201b E Ga 1.1 101 G 101 G notiz zugelassenen Russischen Eisenbahnanleihen findet | s 2 A E S Hartm. S. Masch..} 0 1.7 20h |30'¿b Is Ie z lienb. 1.1 /96B 95,5 B gegenwärtig eine amtliche Preisfeststellung nicht siatt. Schuldverschreibungen vou Banken Ae E i ane Hedwigshütte. 6 | 8 [1.4 112,78b 116,26h G Liegniß-Nawitsch s ) / "f A,B,CAÆnom100ßP/14 [14 [1.1 |583b G 591b Heidenauer Pap. X 0 [0 [1.1 | —,— E Vorz, Lit A 67,1566 167,756 3. Verl|chiedene. Bant elektr. Werte, 1.4% Concordia hem Fbr| 4 | 0 [1.1 [76,5 B 16,75 B Heilmann, Immob. : M S Q 06 55 6 Anat.Ei\.1 tv. 1020046[45| 1.4.10/20,25 6 E E do. Spinnerei. .| 8 10 [1.1 185,5b 6 |137,6b j. Heilm. u. Littm., De Mee ebe (aeb (N OL 104004 L e L p E L E E ¿eb ïFried.W bo. do: O 1410/20/26 6 S eittsche Ansiedl.-Bk.j4 | 1.1.7 |—,— 83 G Corona Fahrrad 0) 1.10641 G 82b G Hein.Lehmann u.C,| 0 | 0 {1.1 |87b 87,75b da @ E 81b 196 do. 2kv. (Erg.12040 . 44] 1.4.1018758 [198 s Crölwig, Papierf. | 0 1.7 (164,756 [164,756 | Heine u. Co... 0 1.3 [746 G 74i G o. St.-U. Lit A 76 Sb 716,5b do. do. 408 [44] 141011816 B Judustrieaktien, Cuxhav. Hochsees. Nj 5 1,7 |125,25b G |127b B Emil Heinicke .…..| 6 | 6 [1.3 |97b 99.56 B * Ae eren 10156 /101,5b do. Eerie 3 utv. 25/45 16.12/17 G 17,5b Giesige S j Ged, Neunte O LIEDO GaoD ne Nt Mie : Egypt. (Keneh-Ass.) n 3 L A s Hiesige Brauereien. GßemmoorPortl.-83.15 15 [1.1 233,5b 233,56 G e ) e N L 776 7716 Gotthardbahn 94 i.Fr. [35] 1.4.10| —,—© 20 * Noch nicht umgest. | E HermannmühlenX M E *— N ederlaustye1 A 1.1 |29,5 G 29b Maced Gold 30 Sei E: , Berliner Kindl.-Br.|18 0/505 G Daimler -Benz . A vlo [1.1 /116,5b 115,75b G Std Quer ¿oos uo 1.1 12bB 116 Nordb «Mer l Maced Gold große [23 K1.1.18 _— e | 1,1 6 505 G Va lihar Day I E N B R S ASE 1,1 Ob O 80D do. fleine|f 3 do. | —,— A do. St.ePr.|20 1.1056066G |506b G Ger Ee E Ls aaa Hildebrand, MÜhL. | 0 C oED 986 E O C NOO Portugs6(Bet.-Vaixa)| | é y Volle Weißbier .…| 0 | [110/106 [1026 Dessauer Can as 17|8|11 [192{b 193,75b | E.Hildebrandt H. 4 0 f 0 [11 | —— B | ——B u *Stadth, L A 1.1 [7T4b 71,75b L Std n 0D B L LE T mans s Engelhardt Brauer.|10 1.10/208b 209,5þ G Dts Telegr... (j 0 [1.1 /110b 109,5b Hilgers Verzinkeret| 0 | 5 [1.1 85,5 6 85L G Ex Lit B L Cn Sard. Etjenb. gar. 1,2,14 | 1.1.1 | —ck= U Landré Weißbier. .| 0 1.10/30,25b G (30,5 B Den e a, v 6 11.1 18lebB }178b Hille-Werk. ..2¿i.. 0/0 [1.1 285bG [28bB La ee N 1.1 Þ8ebG Bb A Schweiz.tZntr.80 t.Fr.|4 | 1.6.11) —;= dei its Löwenbrauerei- d S e L S 168b Hilpert Maschin. X| 0 | 0 [1.1 [77,266 [7656 scbipk.-Finsterw.|1 1-1 [2608 [250G Sil Golb80 in Ural dil E T Böhm. Brauhaus/12 | |1.10/8046 [8016 A S T S S IAeD Hindrichs - Auffer- aba ür 9 Monate Wilh.Luxemb.S9 i.F.|3 | 1.6.11| —ck— O Schulth.- Patenhof,15 1.9 426bG [419b G E L E 2 mann Munition| 6 1.7 119b Q K E s : H ärtige B ried u Obpfliia 410 [1.8 108 B L T S 11,25b B 226 Deutsche Klein- Auéwaärtige Vrauereten. A 0E A brd s Hirsch Tafelglas ..| 0 | 0 [1.1 11,25b 12,250 B : 0 ; Amerikanische Eiseubahnbonds, | Aschaffenb. Altienbr|12 E S Hirschberg Lederf. X} & | 6 [1.1 117 1117,56 und Strasienbahuaktien. ep je N ORIS Br E 1-10012276b 12216 Do, Fabelerre e g IL N 1000 Hoesch, Eis. u, Stahl] 5 S eon Machener Kleinb. x] 8x 2 4 Dollars. A Me uilta A b do. Linol IntemN 12 15 [1.1 221b 221b Hoffmann, Stärkef.| 4 | 4 |1.1 |77b Tb AEG Schnellb 4.B| Gu “O Denver )tto Graude Bochum Viktoria. .| 7 16 |[1o1bG 1645 do Ug uO 15 /1,1 |243%b 241b Hohenlohe-Wert. j 6 1,4 |*21,25b |*21b do. Vorz X ivie , CES u. Nef. rückz. 1955 |f8|t.K.1.2.22| Bohrisch «Conrad. .|10 1.10149. 75b 0SLO du Zen abr. 6 } 9 [1,1 185b 85eb G Philipp Holzmann. 0 [12 [1.1 |/191,75b |192b U, Lotalban 4 x v Ferrocarril. 5.1957 ||i..1.1.16| —=— er Raub ata Alla L EE Noga bn Post» u, Eb.-V. Uo E E Horchwerke .…....,| 0 | 0 [1.11/120,5b 120,5b Siaflvente ea hTe2boba | bo 64 ra 1907S d =—= |—= Dortmunder Ati (12 | (110280866 [2406bB | do. E tAlN C: E N P S Badische Lokalb. X 1 C N do. 48h abg. rz. 57|\8|si.K.1,1.256| is adi do. Ritterbrauer& 18 E ) S l .. . ; y 7+ 4% Vonus ) b. ! ; Í ¿ Mei T j . - s A 1.10/340bG |340b G do. Steinzeu 10 [12 [255 G ß if Barmen-Elberfe1d. .1 (262566 86,2 JllinoisSt.Louis u. x : M 4 Zeug.» «110 112 |1,1 264eb G Hotel Disch. ……..- 4 [0414| —,— Bonne Belant A es 9 00 É erin. l 1OBLIBM Lid [=ck e R ag E 1 1 E E 277b G do. Teleph.u.Kabel| 6 1.10104 G 104t G Hourdeaux Bergm.| 0 |0 1.1 |—— 6 -,- 8 Braunschweiger. S 2E do, voui8v. rz.1953/34| L171 | —— S do. Höiel 3 Ls oe. 6 do.Ton-u Steing 10 [10 [1.1 144,5b 6 142b Hörxt.-Godelh. Prtl.| v | 0 [1.1 67,2566 67,56 Bresl. Elektrische : LongIslRlr.rz 1949/4 | 1.9.9 |—— —— Geismann. Fürth 10 10H71. 76b aa do. Wollenwar.. 0 0 [1.1 566bB |66,25b HuberctusBraunk X) 7 | 7 [1.1 /138ebB [138,5B in 4 p. Stü l |. [Manitoba 6108844 117 | —— [- |[GiüdanGelleñt,| I [110148160 14876@ | do, M 2 P c Wz. TaffelerSteb.X liabe lio7be NaL.R of Mex, rz.26 f}}(i.K.L.1.10| —= E Sang SAEGE n E 99; A Rel O B |——B Humboldtmilhle ..| 8 | 0 (1.1 71b 172: do Vorz.-Alkt 1.10/111,25G [111,266 do. 444 rz. 1926/f3/i.@,1.7.14| —,— Ee Henutnger Reifbr.| 0 L —— A Dittmoyi bu. Gab E ane 38b Hutá, Breslau .….| i | v [1.1 121,256 [120eb G Hambg. Hchb,L.A 1.1 83h 81b do. 4xh abg. rz. 26/fZ/i.K,1,1,25| —x= E Hess. und Herkuies| 7 1.1(/150b 148/75b S R E E Hutschenreuth.Ps F] | 1.7 (67,5b 68b Hannov. Straßenb. St. L. u. Sr 1981| 6| L171 |—-— A HSolstenbrauerei fs Oi O Dolerit-Basalt E 112b 110h Lor. Hutschenreuth.| 8 1.7 11310 G 131b G u.Ueberlandwerke 1.1 |167,75b 157,5 G do.5{Bouds u.Hert : Ssenbect u. Co... 6 | [110/1166 [1166 Doi mt Dol 10 110 [eee O 08 Hitttenw.KayserCo.| « | 0 [11 |=—.— Hilde8h.-PeineL.A 1.1 23,266 23,26 6 d.Treuh.-G 13.27 |f83/1Æ1.11.14) —,= _——_ KönigBr.Duisb.-N.| s | |1.10| 2 Donversmarcfhütte| 6 | [1.1 119,58 [119,53 do. Niedershönew.| 0 | 6 |1.1 |139b 136,5eb Q KrefelderStraßenb L E Ada St. Louis S.eWest AUivliger lebe a L IOITdES G 145’26b G Doorntkaat...... ../ Ü O S —,— Magdeburger Strb. E A TÌ.Mtg.Inc rz1989| 4| 1.1.7 | —,— U e S Ln 9, Quar A E 10) L E Ilie, Bergbau .. A} 8 | 8 [1.1 2386 G 238eth G A G y L R E R Es : „ellt, 10] —,— —— ) L R y E E 5 A a da Hol M S -—_ S E La E —_,— —_—,— Lindener Brauerei|10 1.10/191 G 191 G Dresdener Bauges. 6 d 13 99 G 99b'6 7 Ana aid QURRN Ï 0 L1 E de : 1 | —— —— d bo IOOZIBI V0 | E De 10 | [Ls 18366 [1806 G do. Cl Klo 8 [1 5 Industrie : ; [11 (153 Stettiner Straßb.A E E d R S s E Gr h j o. Chromo u. K.j10 | 8 1.1 128.25b T Industriebau.…. X|{ 0 | 6 [1.1 /153b 152,5b G do. Vorz.-Atkt. L | —— R bd: 4 ao, ¿00 8 N 26| —— E Dadetert Grpaet Hos LIONEOR, (8166 6 E Nein Et Leop 127,5b Industrie PlauenX| 8 | 9 [1.1 |l456ebB 1446 E eta Qeral Lte E do. abg. 100L/fY 206b [20%b Reichelbräu 20 [11 (8220B |824,75b Pressen... Hl10 139,5b 1 W. Jacobsen. 0 L NES (8) Sildd. Eisenbahn. 1.1 |146ebG [I46ebG | do. abg. 20/8 20,sb [204 Rost. Mahn u. Phl.| s | [110] : emals O E R R A e de Ver Eisb «Btr Vz 14 , 26,26 G S 4x 4B {9.1.7160} —,— —_— Schlegel Scharpens.|12 1.10/250,5 G 262b G Dient Mea. 6 01354 180'6 G T: P T A N A Hauen M bo. do. 4X4aba.[fZli..1.7.25] D Schöfferh. Bg.Vürg.|20 | [1:10(82766 [3276 Diltkoppwbtte... (0 | 0 11 180b 6 Tb SUAS Bucterfäbrit o R O ändische Eisenbahn-Stamm- SHönbusd Br. Fi10 1.101616 161G do. Vorz.-Akt.V| 6 | 6 |1.1 77,263 [776 Gebr. Junghans #| 6 | [1.1 |1056eG | —,— und Prioritätsaktien. Schifsahrtsaktien. As Abs E RR Que S ore R d Czatath. «Ugram Hambg.-Am. Pak. X Wickiller Qlpper P L Lb Ie, Kammgarn .….| 3 | 4 [1.1 | —— 8 |——B | Kahla,PorzellantF| 6 | 0 [1.1 |101,25b 104{b Pr.-A.i.GoldOld. 1/27,758 [27,75 B i.Hambg.-Am.-Lin.| 0 | 6 [1.1 147,76b [148,25 S * Kaiser-Keller --«- 0 | 0111 718 M Dest.-U. Staatsb... 1/196 196 do. do, neue 1,1 /142b 142%b Accumulat.-Fabr.,} 8 [10 [1.1 [161b 6 161,6 G DU}s id. Mast To B 101 Fa tate Leneno 10 11,1 E ALEAE f 3 Sch, 2,25 Sch,, ./6 p. St, Hamb, Reeder. v. 96 Adler Portl.eG..../10 1.1 [141,566 G [141,5b G Dynami/ A Nobel ó i Li 142'6b 440,78b S N g i n ‘aris w : 1. Hanseat. Dpfsch.| o | 0 h.) „— |69b Adler u. Oppenh..| 0 | s |1.7 [18666 [165,6b N S ; F Ae o Valtimore-Ohto —— [=— | Hambg.-Südam Dpi| 8 | 8 (1.1 /220b |220,25b | Adlerhlitten Glas.|10| s [1.1 124566 124,5 6 Karlörube Mas. | 0 | 0 11 Ba [18228b x E Hansa, Dampfschiff.} 0 f 6 1.1} —,— 223 G Adlerwerke …..…...| 0 | 0 |1.11/106b G 195,75 B Egestorff, Salzw. 6 [8g [1.1 125b G 125 G Caro brika O He A 216 T 0 ET Kopenh.Dps. Lit.CX| | 0 [1.1 70b 70,5 G A.-G. f. Bauausf..| 0 | 0 [1.1 |89b 99,25bG | J. Eichenberg,.…..s10| [1.5 [1516 |1516 ane E 0. Div.-Ved.-Sch. .7/106bG |108bG Neptun Dampfschifi| 0 [10 |1.1 141,6þb [145B do. f. Blrst.-Ind.| 0 | [1.7 [28,5b ——B | Eilenburg. Kattun.|0| [11 |—,-B |-,—B Uet Cron Tv | s [1.1 (125,758 |125,75B .= ) S 0 » I ( 6 F 9 d E A . . , P aa T i , n L (es o e n E e de A E E be fv 1 St.=50 Dollar y baa f: f j z A s da © -=U,CUL=48 eramat Ker, Wrt.[10 10 |1.1 » S Ver. Elbeschiffabr! .| 0 | 5 [1.1 170,756 [70,25h G E N h 0 14 Tao A Sprottau... D 1.7 [74b 13.25b Keula-Eisenhiltte. .| 0 1.1 48 G 49 G Aach. Mastr. abg. an dw i 20A ; A-G OmC (alé 5 168b E Eisenb. Verkehrsm.| 5 | 8 [1.4 136,25b [185,566 | Keyling u. Thomas) 0 1.1 /45b B 45,25b G A A L -—— |—— Schuldverschreibungen 0 Ga O, lol « [11 hORO OPaA | Qlettra Oretten Alto l1e [1.1 [100 - NMb@ | Hriebr: Atguser Ebi 7 132 1116 [110256 msterd. - Notterd. E S F s i Se T 1 a, 12 [1 Friedr. Klauser Sp.|10 | 7 [1.1 110, E R : von Schiffahrtsgesellschaften, dd, Elektr.-Ges. / 110184bB (1846bB | Elettris, Lieferung| 9 [10 | 1.1 [185b 182,5b Stdtner Werte ...| 5 | [1.1 [156666 [1566 G Luxbg. Pr. e Heinr 11806 (00 6 Noch nicht umgesi. | 5. Vo Ut g B 1.1( C6 75ebB | bo. Werke Liegnigß.| 8 | 9 [1.1 13666 |[136,5G C. H. Knorr Hafer.| 7 [10 [1.4 1696 188eh G 1 St. = 500 Fr. Donau - Dampfschif da: Säule b 2. Bj 6 1.10/83e 83b G do. do. Schlesien. .| 9 10 [1.1 [150 5b 6 |[150b Fr.A.Köbke u. Co. A| 0 | 4 [1.1 182b6 132,25b West-Sitillan..... E R 1882 rz. 82 m. 100/4 | 1.5.11/*—,— d op Ul, GUR all...) 0 | 7 11.1 E 180eb G Elekt. Licht u. Kraft\14 1.7 |223,75b 221b «4 Kochs Adlernähmsch] 4 | 4 [1.1 1096 109 G 1 St = 500 Lire L Hambg.-Amerik. Lin. A eda Pent.. 16 [14 [1.1 [2246 229b Elsäss. Bad. WoUf.| 6 | 0 [1.1 [34þ 34 B Koehlmann Stärle| 5 1,9 [110,5bG |111,75b 016.2,08 S.4. 13. 32/4%/ versch.89,6eb G | —-;— A gen Pay, 12 1.7 /257,65b [254G J. Elsbach u. Co..| 6 [16 |1.1 | - „— -—— Kolb u. Schlile [19 1.10} —.— Deutsche Nordd. Lloyd 1885,|/4% AUReA e Elektr.| 7 L 111b Em.-u.St.Gnüchtel| » | 5 [1.1 |76,756 [776 Kollmar u. Jourd.| 0 | 0 [1,5 |87,5b 83,5b L 1894,01,02,08, rz.32]u4] 1.4.10/89,5 G 8056 ndree-Hanschild [0 0 1.1 |—,— 0,675 G Em.- u. St. Ulrich, | 1717| —,— -—_ B Köln-Neuessen Bgw| 5% 7 1175,75b [176b Eisenb , , Anhalt. Kohl N Fifen ahnschuldvershreibuugen, h u alt. Ko E 60/1611. e ss Enzinger Unionw..} 6 | 0 [1.2 [58b 60b @öln. Gas u. Elektr.| 6 | 6 [1.1 1086 108b * Noch nicht umgest, Baukaktien. tit ol I E G 177 Erie me@. Ess o| 11 ie leb Abnia Wilhelm. [18 (12 |1.1 230166 (230,6b@ Rraitidio. CafLa@ih. E aae .- . : Schuh] 0 . e töónig Wilhelm. .[12 /12 [1.1 299, rau. Lam R ab s L SZinstermin der Bankaktien is der 1. Januar. Anus Steing.| 0 1.7 59 G 59 G Erlangen - Bambg. do. do. St.-Pr.(17 [17 |1.1 | —»— —_— OZUA L GH ab db OOI L i _— (Außnahme: Vank f. Brau-Ind., Berliner Bankverein M E 0 8 [1.1 [102,5b 104 G Baummwollindustr.| « | 9 [1.1 1756 175 G König8b, Lagerh...| 4 1.8 | —- ,— —— j. Rhein-Sieg.Eisenb|4\| 1.7 e A 1. Apcil, Vank Elektr. Werte 1. Juli.) Alctaenb. Jellstof G ó 1.1 106 Tae Herm. u. A. Escher| 8 | 8 [1.1 (68æbG [68b do. Walzmühle X, Halberst-Bikb.Eb. v.84 |4u * No nicht umgesi. | Abtaniawerte....( 0 | [11 [6966 68t G E Mötalil 0 A E Simi D G Edi, Oa O fv, 95,03,06,09, rz.32/3% 79b Allgemeine Deutsche -V E j A E T A HEN tönigstadt Grundst. 1.10 Qdbed-Bild.da ra n2laU 1 M I E C eaditaAnstali s | 10 [148i id osb e, H 0 | 0 [1.1 O Be Essen. Steinkohlen.| | 8 [1.1 |161,5b [160b König8zelt, Porz. .|/0 1.7 58b B 57et G f Njow-Don-Kom. ., X N inka qsb.-Nürnb. Mf.,| 5 Le ) 5 G Etold u, Slenings 7/0 /[1.4 [756 75 G Kontinent. Asphalt] 0 | 4 |1.1 166,758 156,753 Deutscbé Kleiu: und Siraßeubahn- Badise Bant X 10 | 10 171'6 ima Excelsior Fahrrad. [12 | 6 [1.1 |116b 114b Kontin, El. Nürnb. 415 Ae \ dver : Banca Gen. Rom... —— —,— Bachm, u. Ladew.,| 9 #12 222,75b [224B n A S [9 S S chuidverschreibungen. Bank Elektr. Werte | 9 | 10 (173%b [17526b E Ne Kontin, Wasserw., j. Alg. Lot.-uStxaßb| fr. Verl, Elelt.-Werke f y N Stein ..| 0 10 [1.1 [181b 191h Joh. Fabe1 Bleist..| 6 | 0 [1.1 [71{bG 7i%b B Kont.Wass.u Gasw| 0 | 0 [1,1 526 525 G 96,98,00,02 tz.32 E Li ea do. do Lit. B| 9/10 |1636 163b Balle *Masäinen 0 3 ba 2b E Sahlberg, Lisi u. Co.) 8 110 11.1 1810 12148 KörbiêdorferZucfer| 0 10 [14] 27 110 G do. 1911 N Se do. do. Vz.-A.kd.104| 4X| 4h] —.— i Ra O Le E aan - |RUUMOIL Note 6 [9 [61 6. (0E Gon O E Es Vad. Lok.-Eisenb. ; \ Bant fitr Brau-Ind.X| 8] 11 |189,75b |189b Bamberger Kalikol,| 0 | 0 11 (09466 [9456 Ae Fertuduelio 10 [1.3 208D 297.75b Kostheim Gu O Lo La O eint 1900,01,r3.1932| S S Kalt! . » » J.G.7 s ' ostheimer Cellul..| 0 | 0 |1.1 —,— | v s Bank von Danzig...| 8 | 7 10866 [107,768 | Bamberg. Mälzkrei| 8 1.10} —,— —_— G, Feibish. 112 115 | 1.1 |246 G 244 G Kötiß.Led. u.Wachs8t|10 | 6 11.1 /126B 125,75b G

eheirau in Würzburg, Klägerin, gegen ibren Ehemann Hans C. (Johann Christian) Mischon (Michon), Buch-

Erfte Beilage

unm Deutschen Neich8anzeiger und Preußischen StaatSanzeiger

ITr. 236.

(mm Ee E

1. Diieutucbungsjaden 2

+

A

3. 4. Verlosung 2c. von Wertpapieren. 5,

Kommanditgesellshaîten auf Aktien, Aktiengesellschaften

und Deutsce Kolonialagesellschaften. M

Autgebote, Verlutt- u. Fund)achen, Zustellungen u. dergl. Verkäufe, Verpachtungen, Verdingungen 2c.

Berlin, Sonnabend den 8. tober

Öffentlicher Anzeiger.

Anzeigenpreis für den Naum einer 5 gespaltenen Einheitszeile (Petit)

1,95 Neichsmarfk.

10. Verschiedene

6. Erwerbé- und Wirtschaftsgeno!jen!chaften. 7. Niederlassung 2c. von Rechtsanwälten.

8. Unfall- und Invaliditäts- 2c. Versicherung. 9, Bankausweise.

1927

Bekanntmachungen.

11. Privatanzeigen.

zes Befristete Anzeigen müssen drei Tage vor dem Einrückungstermin bei der Geschäftsstelle eingegangen fein. “S&

9. Aufgebote, Veclufst-: und Fundsachen, Fu- stellungen u. dergl.

[59150] Oeffentliche Zuftellung. In Sachen Margareta Michon (Michon), geb. Roßteu|\cher, Buchhändlers-

händler, zulegt in Würzburg, nun un- befannten Aufenthalts, Beklagten, wegen Ebe)cheidung, lädt die Klägerin durch ihren vrozeßbevollmächtigten Necht8anwalt den Beflagten zur mündlichen Berhand- lung zu dem auf 19. Dezember 1927, vormittags 84 Uhr, vor dem Land- gericht Würzburg, 11. Zivilkammer, Cinzel- rihter Sißungs8zimmer Nr. 122 be- stimmten neuen Verhandlungstermin mit der Autforderung, zu seiner Vertretung einen bei diesem Gericht zugelafjenen Nechtéanwalt zu bestellen. Gerichtsschreiberei des Landgerichts Würzburg.

[69151] Oeffentliche Zustellung.

Die minderjährigen Geschwister Fnge- borg Weinandt und Hans Joachim Weinandt, vertreten durch ihren Pileger, den Kaufmann Karl Böhnert in Schöne- bed an der Elbe, BVöttcherstraße 26, Hagen gegen den Bauführer Bruno Weinandt, jeßt unbekannten Aufent- halts, früher in Berlin N., Choriner Straße 67, auf Grund der Bé- hauptung, daß der Beklagte ihr ehelicher Vater sei, mit dem Antrage, den Be- flagten fostenpflihtig zu verurteil2n, an die Kläger seit dem Tage der Klage- zustellung eine im voraus zu ent- richtende Unterhaltsrente von zusammen 100 RM monatlich, fällia am Ersten jeden Monats, zu zahlen und das Urteil für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Zur mündlichen Verhandlung des Recht8- treits wird der Beklagte vor das Amts- gericht Berlin-Mitte, Abt. 183, Berlin C. 2, Neue Friedrichstraße 15, Zimmer Nr. 253/255, 11. Stock, auf den 17. De- zember #927, vormittags 10 Uhr, geladen.

Verlin, den 4. Oktober 1927.

Gerichtsschreiber des Amtsgerichts

Berlin-Mitte. Abt. 183,

[59154] Oeffentliche Zustellung.

Die Katharina Maria Fricda Beck, geb. am 29. März 1927 zu Offenbach am Main, vertreten durch das Fugend- amt Amtsvormundschaft der Stadt Offenbach am Main, klagt gegen den Meßger Karl Laufer, zulebt in Frankfurt a. Main, Taubenstraße Nr. 12, wohnhaft gewesen, jeßt mit un- bekanntem Aufenthalt abwesend, unter der Behauptung, daß der Beklagte der Vater der Klägerin ist, mit dem An- trag. den Beklagten kostenpflichtig durch vorläufig vollstreckbares Urteil zu ver- urteilen, an die Klägerin vom 29. März 1927 ab 90 RM viertel{ährlih im vor- aus bis zum vollendeten 16. Lebensjahre zu zahlen. Zur mündlichen Verhand- lung des Rechtsstreits wird der Beklagte vor das Amtsgericht, Abteilung 17, in Frankfuxt am Main, Zeil 42, Zimmer Nr. 22, auf den §0. November 1927, vormittags 914 Uhr, geladen.

Frankfurt a. M., 28. Sept. 1927.

Das Amtsgericht. Abteilung 17.

[59156] Oeffentliche Zustellung.

Der am 5. September 1925 zu Gr. Weigel8dorf, Kreis Oels, geborene Walter Willi Hübscher, vertreten durch das Kreisjugendamt zu Oels i. Schl, klagt gegen den Schweizer Georg Richter, geboren am 29. März 1905 zu

Gleiwiß, zuleßt wohnhaft in Puschine, Kreis Falkenberg, O. S., jeßt unbe= der Be- hauptung, daß der Beklagte sein Vater sei, mit dem Antrag, der Beklagte wird verurteilt, dem Kläger vom Lage der zur Vollendung des 16, Lebens8jahrs eine im voraus zu ent= rihtende Geldrente von vierteljährlich 60 RM zu zahlen und die Kosten des Dieses Urteil ist, soweit die Entrichtung für die Zeit nach der Erhebung der Klage und für das der Erhebung der Klage voraus5=- gehende lebte Vierteljahr zu erfolgen Zur münd= Rechts\treits wird der Beklagte vor das Amtsgericht in Friedland, O. S., auf den 18. No- vember 1927 um 9 Uhr, Zimmer j Dem Kläger ist das Armenrecht bewilligt und der Friedland,

unter

fannten Aufenthalts,

Geburt ab bis

Rechtsftreits zu tragen.

Hat, vorläufig vollstreckbar. lihen Verhandlung des

Nr. 8, hiermit geladen.

Nechtsanwalt Frank in O. S., als Armenanwalt beigeordnet.

Friedland, O. S., s. Oktober 1927.

[59159] Oeffentliche Zustellung.

Pomper in Meerane, vertreten dur

den Stadtrat Jugendamt „in Meerane als geseßlichen Vormund,

klagt gegen den Techniker Albert Vaum,

Aufenthalts, unter der Behauptung, daß

Der minderjährige Werner Erich

zulest în Meerane, Lange Straße 8, wohnhaft gewesen, jezt unbekannten

der Beklagte der außzereheliche Vater des von der Fabrikarbeiterin Elsa Paula

)

Pomper in Meerane am 22. April 1923

außerehelih geborenen Kindes des Klägers sei, mit dem Antrag, dem

Kläger auf die Zeit vom 19. August 1923 bis zum 18. August 1927 eine Geldrente von 1040 Reichsmark und vom 19. August 1927 an bis zum er- füllten 16. Lebensjahr, dem 21. April 1939, eine vierteljährlih im voraus zu entrihtende und am 22. FJanuar, 99. April, 22. Fuli und 22. Oktober jeden Jahres fällige Geldrente von 78 Reichsmark vierteljährlich, die ver- fallenen Beträge nebst 4% Verzugs8- zinsen sofort, in ungetrennter Summe zu bezahlen. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Veklagte wird zur mündlichen Verhand- lung des Rechtsstreits vor das Amts8- geriht Meerane auf den US. No- vember 1927, vorm. 12 Uhr, ge- laden. Cg 977/27.

Meerane, den 6. Oktober 1927.

Der Gerichtsschreiber des Amtsgerichts.

[58833] E Jn Sachen des Rechtsanwalts Dr. Leopold Becker in Waldenburg i. Scles.,

Klägers, gegen den Kaufmann Kurt Frißsche, unbekannten Aufenthalts,

Beklagten, wegen 549,90 RM nebst 7 % Binsen seit dem 1. April 1924 Ge- bührenforderung ist Gütetermin vor dem unterzoihneten Gericht, Zimmer 65, auf den 3. Januar 1928, 10 Uhr, anberaumt. Zu diesem Termin wird

der Beklagte hiermit geladen. Königs8wusterhausen, 1. Okt. 1927.

Das Amtsgericht.

[59138] Oeffentliche Zustellung.

Die Fa. Rudolph & Kluge in Hainichen (Sa.), Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. K. Philipp und Alfred Leonhardi in Dresden-A,, klagt gegen den Kaufmann Oswald Reiber jun, angeblich in Zwickau, Schul- straße 44, früher in Dresden-A. 16, Canalettostraße 16, bei Dr. Mühlen- bein, jeßt unbekannten Aufenthalts, unter der Behauptung, daß der Be- flagte bis zum 15, April 1927 für einen Betrag von 6500 RM Kleesamen von ihr geliefert erhalten habe, und mit dem Antrage, den Beklagten dur evtl. gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreck- bares Urteil kostenpflihtig zu ver- urteilen, an die Klägerin 6500 RM nebst 56 % Zinsen seit dem 15. April 1927 zu zahlen. Die Klägerin ladet den Bellaaten zu mündlichen Verhandlung des Rechtsstreits vor die 11. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Dresden-A. 1, Pillniver Straße 41, auf den 29, November 1927, vorm. 9 Uhr, mit der Aufforderung, sih durch einen bei diesem Gerichte zugelassenen Rechtsanwalt als Prozeßbevoll mächtigten vertreten zu lassen und sämtliche gegen die Behauptungen der Klägerin vor- zubringende Einwendungen und Be- weismittel unverzüglih durch den zu bestellenden Anwalt dem Gericht und der Klägerin mittels Einreihung eines

Schriftsabes anzuzeigen. Dresden, den 5. Oktober 1927. Der Gerichtsschreiber des Landgerichts. [58820] Oeffentliche Zuftellung. Das Bankhaus F Wichelhaus P. Sohn in Elberfeld, Berliner Straße. Prozeß- bevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. Fro- wein und Dr. Hüssen in Elberfeld, klagt gegen den Carl Dörnen, ftrüher in Milspe t. W., Voerder Straße 117, dann München. Clemensstr. 59, 11, jeßt ohne bekannten Wohn- und Aufenthalt«ort, auf Grund Wechselforderungen, mit dem Antrag auf kostenfällige Verurteilung des Beklaaten zur Zahlung von 1785,70 N M nebst Zinsen. Die Klägerin ladet den Beklagten zur mündlichen Verhandlung des Rechtsstreits vor die 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts in Elberfeld auf den 15, November 1927, vormittags 94 Uhr, mit der Aufforderung, sih durch einen bei diesem Gericht zugelassenen MNechtsanwalt als Prozeßbevollmächtigten vertreten zu lassen. Brinkmann, Justizinspektor, Gerichtsschreiber des Landgerichts.

[69155] Oeffentliche Zustellung. Die Ficma Wilhelm Herlth G. m.

Bauch in Gera-R, klagt gegen den Dr. Wilhelm Leinberger, früher in Frank- furt a. M., Hochstraße 35, jeßt unbe- fannten Aufenthalts, wegen Forderung | tosten. Gesell- | des Rechtsstreits wird der Beklagte vor Herlth | das Amtsgericht in Stargard i. Pom. G. m. b. H. in Eisenberg, Thür., mit | auf den 24. November 1927, vor: dem Antrag, den Beklagten durch vor- läufig vollstreckbar zu erflärendes Ur=-

aus Debctsaldo als früherer schafter der Firma Wilhelm

Binfen seit dem 81, März 1927 zu ver» urteilen. Bur [ung

[59141] Oeffentliche Zustellung.

geb. Schlegel, Hamburg, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. F. Löwenthal, klagt gegen ihren Ehemann Paul Reinhold Hugo enthalts, aus 8&8 1567 II, 1568 B. G.-B. mit dem Autrag auf Ehescheidung. Die Klägerin mündlichen streits vor das Landgericht in Hams- burg, gebäude, 8, Dezember 914 Uhr, mit der Aufforderung, einen bei dem genannten Gericht E Anwalt zu bestellen.

öffentlichen Zustellung wird dieser Aus- zug aus der Klage bekanntgemacht,

Der Gerichtsschreiber des Landgerichts. 58823] Oeffentliche Zustellung.

burg, dur Mechtsanwälte Smith, Dres. Leo, Diederichsen und den Hans Stoefen, unbekannten Auf- enthalts, wegen Einwilligung, mit dem Antrage, den

und vorläufig vollstreckbar evt. gegen Sicherheitsleistung zu verurteilen, I. die

zahlung der auf dem Grundstück Hamms- Marsch Blatt 483 lastenden Hypotheken Nr. 14 und 14 a von zusammen „#Æ 25 000

._H. in Eisenberg, Thür., Prozeß-

teil fostenpflihtig zur Zaß{ung von | Der Gerichtsshreiber des Amtsgerichts. 4180,03 RM viertausendeinhundert-| achtzig RM und 83 Pf. nebst 8 % | [58840]

mündlichen Verhand-

des Rechtsstreits

Die Ehefrau Johanna Maria Schiele,

unbekannten Auf-

Schiele,

Veklagten zur Necht3-

ladet den Verhandlung des

Zivilkammer 10 (Ziviljustigz-

Sievekingplaß), auf den 1927, vormittags

Bum Bwedck der

Hamburg, den 30. September 1927.

Das Fräulein Berni Stoefen, Ham- Ühlenhorster Weg 49 a, vertreten

Mueller, klagt gegen

Beklagten kostenpflichtig

Einwilligung in die Abtretung bezw. Aus-

in Höhe von GM 2650 von der Hams- burgiihen Beleibungskasse für Hypotheken an die Klägerin zu erteilen und 2. NM 475 nebst 29/9 Zinsen über den jeweiligen Ne1chébankditfont seit dem 1. Januar 1925 zu zahlen. Klägerin ladet den Beklagten zur mündlichen Verhandlung des Mechts- streits vor das Landgericht in Hamburg, Zivilkammer 13 (Zivilju\tizgebäude, Sieve- fingplaßz ,, auf den 29. November 1927, vormittags8s 94 Uhr, mit der Autftorde- rung, einen bei dem gedahten Gerichte zugelassenen Anwalt zu bestellen. Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung wird dieser Auszug der Klage bekanntgemacht. Hamburg, den 1. Dftober 1927.

Der Gerichtsschreiber des Landgerichts.

[59142] Oeffentliche Zustellung.

Der Arbeiter Diedrich BVohlmann in Flaßby, Post Sörup, ProzeßbevolU- mächtigter: Rechtsanwalt Dr. Fensen in Kiel, klagt gegen die Ehcfrau Maria Gries, geb. Sänger, zurzeit unbe- kannten Aufenthalts, früher in Ham- burg, Neuer Steinweg 8 11, unter der Behauptung, daß die Beklagte ihm aus einem Grundstüsfauf 4367,75 RM \chulde, mit dem Antrag, die Beklagte zu verurteilen, a) an den Kläger 4367,75 RM nebft 6 % Zinsen seit dem 1. 9, 1927 zu gahlen, b) die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, c) wegen des unter a genannten Betrags die Zwangs- vollstreckung in das im Grundbuch von Wiemersdorf Bd. 6 Bl. 159 verzeich=- nete Grundstück zu dulden, d) festzu- stellen, daß der unter a genannte Be- trag durch die im Grundbuh von Wiemersdorf Band I] Blatt 836 unter Nr. 15 verzeichnete Vormerkung ge- sichert ist. Der Kläger ladet die Be- flagte zur mündlichen Verhandlung des Rechtsftreits vor die 6. Zivilkammer des Landgerichts in Kiel auf den 14. Dezember 1927, vormittags 1O Uhr, mit der Aufforderung, einen bei dem Prozeßgeriht gugelassenen Anwalt zu bestellen.

Kiel, den 4. Oktober 1927. Der Gerichtsschreiber des Landgerichts,

[568839] Oeffentliche Zustellung.

Die Firma F. J. Mampe in Star- gard (Pom.) klagt gegen den Hotel- besißer Otto Triebe, früher in Bad Salzelmen, jeßt unbekannten Aufent-

Zahlung von 95,80 Reichsmark nebst 9% Binsen seit dem 16. November 1926 und Auferlegung der Gerichts-

mittags 10 Uhr, geladen.

Sägewerk in Grunern, vertreten d1urch wird der Be- | Rehtsanwalt Dr. Bappert in Stau'en, flagte vor das Amtsgericht in Frank- furt a. M. auf Mittwoch den 23. No- vember 1927, vormittags 9 Uhr, Zimmer 12, Neubau, geladen,

Frankfurt a. M., 8. Oktober 1927. Der Gerichtsschreiber des Amt8gerichts.

klagt aas: Wechselprozeß gegen den Schreiner Friedrich Kopf, früher in Staufen, jeßt an unbekannten Orten,

auf Zahlung von 160,89 RM nebst 2% Zins über dem Reichsbankdiskont vom 15. Fanuar Wechjelunkosten

ausgestellten und auf 15. 1926 fälligen Wechsels über 160,80 RM. Wechselprotest vom Termin zur mündlichen Verhandlung ist auf Donnerstag, den 27. Oktober

geriht Staufen bestimmt.

Zur mündlihen Verhandlung

Stargard i. Pom., 29. Sept. 1927.

Die Firma Lothar Gramelspacher,

1926 an und 325 RM auf Grund des am

Fanuar

18. Januar 1926.

1927, vorm. 9 Uhr, vor das Amts- Dazu wird der Beklagte geladen.

Staufen, den 30. September 1927. Der Gerichtsschreiber des Amtsgerichts.

L Verlosung K. von Wertpapieren.

[59260] Bekanntmachung,

betr. die 4% ungarische Staats- rente von 19109,

Die Caisse Commune des Porteurs

des Dettes Publiques Anutrichienne et

Hongroise émises avant la guerre,

Paris (17 e), 22 Boulevard de Cour-

celles, fordert die Inhaber von Stüden der

4 9% ungarischWen Staatsrente

von 1910

auf, ihre Stüde in der Zeit vom 12. Dk-

tober 1927 bis 11, Dftober 1928 ein-

chließlih bei der

Direction der Discouto - Gefell- : schaft in Berlin einzureichen.

Die eingerei@ten Mäntel werden zwecks An\cblusses an das Innsbrucker Protokoll und die Zusatzverträge abgestempelt und \ämtlihe Couponsbogen durch neue Couponébogen, die den Veränderungen im Anleihedienst Rechnung tragen, erjeßt werden. Die Nummern der neuen Couponsbogen werden auf die Mäntel unter Durchstreihung der alten Nummern übertragen. Die neuen Couponsbogen liegen fertig vor. Ihre Aushändigung exfolgt daher mit der Nückgabe der abgestempelten Mäntel. In dem Innsbrucker Protokoll ist be- stimmt: die 1üdcständigen Coupons Nr. 18—28 der 4% ung. Staatsrente von 1910, welche die Zeit vom 1. 7, 1919 bis 31. 12. 1924 umfassen, werden auf Grund von Vierteljah1eszahlungen der Schuldnerstaaten in der Zeit vom 1. 1. 1926 bis 1. 10. 1937 getilgt werden. Die Zahlung für diese rückständigen Coubons und tür die laufenden Zinsen ab 1. 1. 1925 werden auf der Grundlage von 27 °%/» dex Goldparität ihres Nennwerts geleistet. Die Couponseinlöfungstermine werden jeweils dur die Caisse Commune be- fanntgegeben. Die durch den Anleihe- dienst verurjahten Kosten werden gegebenen- falls von dem Couponsbetrage abgezogen. Der Sah von 27 9/9 wird unter den im Fnnébru@er Protokoll und in dem Zusaß- vrotokoll. vom 15. 3, 1926 vorgesehenen Bedingungen revidiert werden können.

Es wird darauf hingewiesen, daß Zinsen nur auf die neuen Coupons gezahlt werden, und daß die Inhaber nicht triit- gerecht eingereihter Stüdcke Gefahr laufen, ihrer Ansprüche verlustig zu gehen.

Hinterlegung. Sämtliche um- lautende Stüde find einzureichen, und zwar unterschiedslos, wobei der seinerzeit teilweise durchgeführten Abstempelung gemäß § 186 des Vertrags von Trianon feine Bedeutung zukommt, da es sih um eine sichergestellte Aûleihe handelt. Die Einreichung hat mit Coupons, fällig am 1. 9. 1919, zu erfolgen.

Die früher fälligen Coupons nehmen an dem von der Caisse commune Ver- mittelten Anleihedienst nicht teil und werden den Einreihern mit einer Be- \einigung über die Rückgabe und die

commune gelieferten Louponsbogen zurüd- gegeben. Die Negelung folcher unbezahlt gebliebener Coupons in deutschem Besiß

steht noh aus. Bei der Nückgabe der ab-

und unter Frankreich, Oesterrei, Belgien, England, Ungarn, Holland, Jtalien, Schweiz und der Tichecho|lowakei durchge|sührt.

von ibrer Zahlbarstelung ab. zösilbe Gesetzgebung ist auf die seit dem 20 N allein anwendbar. stimmung muß

dem Syndikat des Agents de changa in Paris und der Caisse Commune, die als Schuldnerin angesehen wird, gemeldet werden. Um die Anwendung des französis \cen Gesetzes zuzulassen, wird unterstellt,

Aushändigung eines neuen von der Caisse

bogen werden die Jahrescoupons Nr. 29 und 30 mit je

4 sh 3 d 84/100 brutto von den Stüden zu 480 Kronen,

1 § 1 sh 7 4d 2/10 brutto von den Stücken zu 2400 Kronen,

9823 sh 2 d 4/10 brutto von den Stücken zu 4800 Kronen,

486 sh 4d 8/10 brutto von den Stücken zu 9600 Kronen

sowie der Halbjahreécoupon Nr. 18 mit

9 sh 3 d 49/100 brutto von den Stüden zu 480 Kronen,

11sh 5 d 45/100 brutto von den Stüden zu 2400 Kronen,

1 § 2 sh 10 d 90/100 brutto von den Stücken zu 4800 Kronen,

982 5 sh 9 d 81/100 brutto von den Stücken zu 9600 Kronen

bezahlt.

Die Zahlung erfolgt zum Gegenwert

4 D N des angegebenen Betrags in Neichsmark E E, TOoE ta des angegebenen Vetrags in Jteid)

15, Dezember 1925 von Friedrih Kopf zum amtlichen Geldfurje für Auszahlung London des dem Zahltage vorhergehenden Tages unter Abzug von

a) einmalig 3 d für das Stück zur Deckung der Kosten des Verfahrens der Bogenerneuecung und Abstempelung,

b) 5/g 9/0 von dem verbleibenden Bettage, mindestens 0,10 frz. Franks für jeden Coupon, als Infasso)pesen,