1885 / 90 p. 14 (Deutscher Reichsanzeiger, Fri, 17 Apr 1885 18:00:01 GMT) scan diff

äctien von in Son delindliehen*) QGeoselizohafion. [Italiener . , , . « 93,30A93,90bxz London, 17. April. (W. T. B . |—,— ¿ pp. now. | zurfickgezahlt - Wr : 6 [873er n 871 erd Meiddeniide Mitta 1 Bd! Tr a S. Gold-Rente , , e aci Consoals 963, 1873er Russen 87 1? Itali 921 L,

R a @ R t g r tg De ot MEE, ofern agte D esterr, mes 65 S0a75bz 117, conv. Türken 157, 4% fandirte Aiarthimie ¡24s h Due, 106 L D G Den SOB ist eine Rückzahlung erfolgt, s0 bedeutet der Z Silber-Rente s cim E SR h wen O OL I Denen, ROIE Egypter 29 00B s ) S 60er Laose * 116 75416,95bs G E ttomanbank 117, Suezaktien 783, Fest, Wetter:

| uss. 6%. Gold-Rente . 104,40à105,7T5bz L j ( L . . , 9 102,00bzG L E e E S. d Russisch-Englische 1877 —,— Be rene Roe 7000 e R 7796 ets M rue, t 29 ingen. G s LOLALEE S ,90à83,90bs gest, 86,30à85,75à90bz Anl. 108.274, Italienische 5 °/, Rente 93 40; Oeatee Goldrent Ba 38 00B aid v Faik T E L ; (50à77,90bz 4 9% Ungar. Golár. 774, 5% Russen de 1877 931 P e 845, E prt ed 7 emt b I E N » 9°%/o 1884 88,25à89,25bz gest. 86,75à90a50bz 615,00, Lombardische Eisenbahn-Aktien 289,00 5, Franzosen 99 40b1 A E 2 4 Loch Serb. Eis.-Hyp. Obl. . —,— 303,00, Neue Türken 15,95,! Türk - urs , o. Prioritäten 2 D, Eer Sr e S l —— Dey 7 Serbische Rente . , , 82,25à82,75bz 250, Spanier nene 573/16, Ban S Ee, Crédit mobilier 58 1062 E E S DUA MIN— aaa Türken, neus “e rg C0nV.16,30KGObz 1322, Egypter 314, Snez-Aktien 2005, B 545,00, Crédit foncior 98 50G D LAEIE. T n OIIRRAT 20%] 285) 3000G Türk. Tabak-Act. . . . 94A95 50bz E a rag; fr 7 pam . B Outnizcke Hagel Fans: -Sagolos. s 10 08 Ungar. Gold-Rente 4°%/9 77,6078 20bz Pai bek. Se M s ap

7 y 3 .- Gesellschaft 20°/ 505 Ä Papier-Rente 73,50374,20b E R EEE, E N 178 00bz G C E T Nas. Cöln : Alo 581 6750 Orient-Anleihe Il. ., 5770458 5Obz 108 E L SLSTLONE L 1K Ls 15 0 As I eeS I L T T V Ls Da E 7} =— “O. SEO 106.25, Italien. 93,70, Türken 16,00, Spanier 575/16, Egypter 10210@ Dan es Tala. Lars. Sonn reti 20°%/0 113 1100 Aachen-Jülich E-A., , 109 50à110,60bzG De Pots 546, Schwankend.

229 00 bz Denisdnte 2076, 4 sp.-Vers. Berlin s „M 2110G Gronanu-Ensch. ._. 56.70258bz L L e Ae, C T 0) 119 25 B Dentsche Transp.-Vers.-Gesellsch, 2680/) E o 13506 ‘aen E 106 254105 96a 106.25; Pfdbr. Tat, de: do. s uo Golärents 1674 09,9 Yo Boden-Kredit: 7000 Dresdener Allgem. Transp.-Vers. 10%| 60 E E, S 75,60a74 5Ca90bz ata P E N gs Sea aug É aar: Ds Petersburger 16806 M aeKlonborgee S 190.75450a192bz New-York, 16 April. (W. T. B) (fdduaiiéniie) pre pA E. zer 4 er Anfangs träge, Schluss unregelmässig. i S ae 2 * E R L Wechsel aut Berlin 945. Wechsel auf London 4,854 Cable p A Dee ntt 4,» L IDRRA 2Z Transfers 4,874, Wechsel aut Paris 5,261, 49/0 fandirte Anl. von 1000@ Dux-Bode » « « 145,254450A46bz 1877 121}, Erie-Bahn-Akt. 124, New-York Centralb. do. 90% ta A Bega L i E Is Z Chicago-North Western do. 973, Lake Shore do 591 Central E E, Z R E Pacific do. 31%, Northern Pacific-Preferred do. 392 TAuleritie & 4A pi wad A L Ds Nashville do. 312, Union Pacific do. 47, Chicago Milw & St. Paul 3906 Kas " n N Gg à19bz i i „Reading & Philadelphia do. 153, Wabash Preferred do, E N D, S CRTD S tral-Pacifie Bonds 1114. 4 O LOR O, E E E U . Lokalbabn . . , 69à68,75à69bz Geld leicht, für Regierung 1530 Russ, Staatsb, ,., ; ¿ 1241041252 on dea E di a annd 399B geb. Oentz. B. | 58100 E E R do. Nordost « O7 DURDE E 44 do. Union » « « 62, 10A03/00080 London, 16 April. (W. T. B.) 930 Darmst, Bank 145,50242,75bs Pins 1ST LEIERS -— eutsche Ban o 145,C0AGT6040(DDE E 4 99 000 Zun. 5380 6006 Disconto-Commandit. . 191,20à,25à, 10ea93 10bz Notenumlauf. - . 24624000 Abn. 2000 » 225G Russ. B. f. ausw. Hd). . 7240273,50bz Baarvorrath . . . 25572009 Zun, 277000 » » 5006 Oesterreichische Credit . 466a69bz Cs.» M Abn, IITOOO 1115 G Ungarische n E Guth. der Priv. . 26646000 Zun, 893000 2965 G Wiener Bank-Verein . 164G n O Bs. L A A 800G Dortm. Union St.-Pr. . 55,25455,50à,25bz Notanteaarvs „1549000 Zun, 406000 a Gelasnhirehen E E D Bois 5 aurabütte . . . , , 97,30A97,50a,25b eit « « . « 14402000 Z 7 212 00b B Westdeutsche Vers.-Akt.-Bank 20% 7 975 G : c us Prozent iltui h ‘5A den Passivé 4 | / verhältuiss der Reserve zu den Passiven : 36 100 _ —————— gegen 47% in voriger Woche. E E

«@ e 187,25B Berichtigung. (Nichtamtli + Ulli: n j 97 Mi t gung. (Nichtamtliche Course.) Gestern: Ultimo BresIanm, 16. April, (W, T. B.) Schlass fest. Clearinghouse- Umsatz 127 Mill., gegen die entsprechende l

Bisonbahn-Stamm- und Stamm-FPrioritäts-Aotiesn. V. pr. 35 50bzB ¡ Altd.-Colb.Pr.-St.| 4i| |44| 1/4. [101 50bzG Dortm. Brauerei . 70.20bz | Cref-Uerdg.St.A.| 4 | 1/1. [112 00ebzG ¡Duxer Kohlen .. 117,75B |Entin-Lüb. St.-A.) 1 1/1. 144 00bz G Eckert Masch.-B. 101.50B | Frankf. Güterb. .| S | 1/4. labg.112,00bG |Egest. Saline .

0

pa A

Ao DRRDRDODO L

./98 50bz ! Div pro 481,30bz G ¡ Goth. Grundkr. B. L |—,— | do. do. nene 409% . 1/7.184,10G | Hamb.Komm. BK. 182,50 B | Hb.Hyp.-BK.60%6 ./104,70bz ¡ Hannov. Bank. . 173 T5eb G | Königsb.Ver.-BK. 480. 25Þz & | Landw.Bk. Berlin 7.180 30G Leipz. Krd.-Anst. ‘7.180 25G Leipz. Disc. . 1100.75bz G Lübeck.Komm.B. 1100 30G Luxemb. Kredit . 103 00G Magdeb. Bark-Y, .1105,10G Magdeb. PrivatB.|5 197 T5bz Maklerbank ... 189 30bz Meckl Hyp.-Bank .181,00bz G Meininger Kredit .71,00bz G Mein. Hyp.B.40°/s 195 90bz G Kl. f. |Nat.-Bk.f.D. 60% .gek.81,75G |Niederlaus.Bank. gek.81,75G |Norddeutsche Bk. 1/5.0.1/11.|gek.81,75G |Nordd.GrundKk.B. 1/1. u. 1/7.|—,— Oberlausitzer BK. /(61.75bz Oest. Krd. A. p.St. 1/3. u. 1/9./392.75bz Oldenb. Sp.-BK. . 1/3. u. 1/9./389,25 G Osnabrücker Bk. 1/3. u. 1/9./385.00bs G |jOstfries. B. 60°/o 1/5.0.1/11./105.00bz G Petersb, Disk.-B. 1/5.0.1/11./105,00bz G Petersburg. It. B. 1/5.u.1/11./97,20bz Pomm. Hyp.-Bk. 1/3. n. 1/9./183.10bz G Posener Prov. . . 1/5.u1.1/11./82,50G Prenuss. Bodnk.B. 1/4.0.1/10.|--,— Pr.Cntr.Bod.4009/0 1/1. u. 1/7.|/70,50bz G Pr. Hyp.-Akt.-BK. 1/4.n.1/10./81,60bz Pr. H.V.A.G.25%/0| 1/4.0.1/10.|—,— Pr. Imm.-BKk.80%/60' 1/4.n.1/10./299,75bz B Reichsbank ... 1/4.0.1/10./299,75bz B Rostocker Bank . /1. n. 1/7./302 00G Russ. B.f.ausw.H.| .0.1/10./302,00G Sächsische Bank| . 11, 1/7./102,60bz G Schaaffh. B.-Ver.!| [—,—E Schles. Bank-V. ,| 102566 E|güdd, Bod.-Kred.| 179 50bzG ! [¡Ungar. Kredit . | .179,25bz G V.-B. Hamb. 40%/0 .199,25bz G Warsch. Kom.-B.| 92/5 173 00G Weimar.Bk.conv.| 95

Aachen-Mastrichter. . . Albrechtsbahn gar. . Donan-Dampfschifff Gold Dux-Bodenbacher . . .. do. A do. E Franz Josef Silber . .. Fünfkirchen - Bares gar. Gal. Carl-Ludwigsb. gar. do. do. 1882 Gömörer Eisenb.-Pfäbr. Gotthardbahn II. Ser. . do. TTI. Ser. . âo. TY. Ser. .

do. do. Kaiser Ferd. - Nordbahn Kaschan - Oderberg gar. Kronprinz - Rudolfsbahn do. (Salzkammergut) Lemberg - Czernow. gar. do. Sue. Lk M do. gar.ITI.n. IV. Em. Livorno-Florenz. . . æ@. Mäbr. - Schles. Centralb. Oest.-Fr. St. alt gar. p.St. de. do. gar. 1874 do. do. Ergzungsn. gar. do. Desterr.-Franz. Staatsb. do. TI. Em, do. Gold-Pr. Desterr.Nordwesth., gar. do. Lit. B. (Elbethal) Ostrau-Friedlander . ..

Pilsen - Priesen

Reich.-P. (Süd-N. Verb.) SchweizCentr.u.N.-0.-B. Büd-Italienische do. kleine S 100 F. do. do. neues=80AÆ do. Obligationen gar. Theissbahn Vng.-Gal. Verb.-B. gar. Ung. Nordostbahn gar. do. Ostbahn I. Em. gar.| do. do. II. Em. gar. Vorarlberger

-"EBaltische Brest - Grajewo Charkow - Âsow gar. . . do, in © 56, gar. do. do. 500 er do. do. kleine Chark.-Krementsch,. gar. do. do. in £ S8t. do. do. Kleine Grosse Russ. Eisenb.-G. Ivangorod- Dombrowo . Jelez - Orel gar Jelez - Woronesch gar. . Koslow -Woronesch gar. do. Obligationen. . Kursk - Charkow gar. . d. D ok 1 £ S8. do. Kleine j 20 AMÆ Knursk-Chark.-Asow,ObI, Kursk -Kiew gar... ... do. kleine .. Losowo - Sewastopol .. Mosco - Rjäsan gar. . .. Mosco - Smolensk gar. . Orel - Griasy Poti - Tiflis gar Rjäsan - Koslow gar... Rjaschk-MorczansE gar. Rybinsk - Bologoye . do. I. Em. Schuja - Iwanowo gar. . do. do. Kleine Transkankasische Obl. . Warschau-Terespol gar. do. Kleine gar. Warschau -Wiener II. . 1 do. ITI. Em. 1. do. IV. Em. Li do. Kleine 1 1 1

e O O O S L Co F S C C O Nr Di O M C O O O Ha Min CIE P C O Q H O

|

Ir

113 00bzG |Mcklb.Südb. St.P.| ie tue Eilenbg. Kattun 100 25bzG |Saal-Eisnb.St.-A.| 75,25G Paulinenane-NR.| 4,

i7400bzG |Böhm. Nrdb. Ap.S| :

dr

61 50bz Erdmsdorf.Sp. cv. —.— do. Oblig. 399 OOebzB |EschweilerBrgw. 102 20ebzB |Façon-Schmd.cnv 37 .50bz G Frankf. Branerei N German.Schffb.O.

|

4

ì 102.50bz Graz - Köfl. Stm.| T} 102,10G Raab-Oedb. St.A.| O0) 1/1. E Moscau-Brest . _—_| 3 [1/1.07./59 50bz G e D a Weichselbahn . .| | |5 |15/4.0.10/68,75bzB Görl. Msch. Körn. 109.60 G Bisenbahn-Prioritäts-Aotien nnd Obligationen, | Glauzig. Zuckerf. 110 00bz G Breslau-Warschau . . .|5 |1/4.n.1/10./101 75bz Glückauf 98 90bz Böhm. Nordb. Gold-Pr.|4 |1/1. u. 1/7./94,70bz O kl. f. | Greppin. W. conyv. « 199 00bzG |Baschtiehrad.(Gold)ObI.44/1/4.n.1/10.1103 00G Gummifabr.Fonr. 91,00G Elisabeth-Westb.st.-frei/4 |1/4.1.1/10./97 30bz Gummif. Schwan. 88,50bz do. do. steuerpfl.4 |1/4.n.1/10./9200B do. Voigt&Winde E Kasch.-Oderb. gar.G.-Pr./5 |1/1. u. 1/7./101 20bz do. Volpi & Schl. 147.00 B Mährische Grenzb. (gar.)/5 |1/3. u. 1/9./70 50G Hag. Gusst.-F, cv. 39,00bzG |Oest. Nordw. Gold-Prior./5 |1/6.0.1/12./104.10bz Halle Masch.-Fhr. 102.25 G Raab-Oedenburg . . . .|3 |1/4.0.1/10./65,60bzG Hambg. Dynamit 469,50bz Reich.-Pard. Gold-Prior.|5 |1/4.n.1/10./103 00G Hamb. Strassenb. 150 25G Schweizer Central . . .4 |1/4.1.1/10.199.10bz G Hannov. Baug. . volle —,— [Ung. Nrdostb. G.-Pr. gar.|5 |1/1. n. 1/7./100 40bzG |Hark. Brückenb, d Wiladikawkas 4 19/6. u. 21/12/79 00bz G Harz. Eisenw. cyv. 139.50 G Niederl. Kön. WillemIII./44/1/1. u. 1/7./92.50bzG do. St.-Prior. 99.00G Central-Pacific 6 1/1. u. 1/7./108 90bz Heinrichshall 36 50bz G Oregon-Pacifc L n 1/71, HemmoorPt]1,Cm. 115,90B St. Joaquin 1/4.n.1/10.|—,— Hess.-Rh, BrgwK. 100. 75bzG [Southern Pacific . . . .|6 |1/1. u. 1/7./93,50bz Hochdahl 126 59bz G Bank-Aoilen. FHörd. Hütt-V.alte 84.00bz B Div. pr.'1883/1884 Inowrazl, Steins. 93 00bz G lo D.B. | 4 Kaiserhof-Hôtel . -——* Bas Bk.-Ver. ..| 7 “E Karlsr.Durl. Pfdb, 140 50bz Bayer. Handelsb.| 64 116.75bz Kette,ElbDpfsch. 90 50G Olema. B-V. ..| 0 93,50 G Kön.Wilh.Bgw.V 1/1. 173 90bz m O E | 4 114,50 G Köhlmann .. .. 1/1. 1115.50B Dortmunder Bky.| 6 er Königsbrg.Pfdbn 1/1. 189,106 Kieler Bank 409%! 19 E do. Obl. rz. 105 1/1. [100 00bz G Lübecker Bank . t e Körbisdorf... . 1/1. 1135,00B Mecklenb. B. 40/6 B Landerw. u. B.-Y. 1/1 T2 Niedersächs. Bk. 110.00bzB |Lang.Tuchf.conv. 1/1. |116,.75B PosenerLandw.B. 65,00 G Lichterf. Bauver. 1/1. [79,40 G Fos. Sprit-Bank .| 71,10bzG Leopoldshall Ver. A O 2 V 79 00bz Preuss. Leihbh. cv.| 92 00G B A T: 191,60bz & ien. Banky.p.St) P Rh. Westf. G.-B.| —,— ring Eisenw. i 9400 @ Württ. Vereinsb.| 7 | 63 1/1. [118 50G Sächs. Bankges. .| 87 00G Ludw. Löwe & Co. /98,00bz Industrie-Aotlen, Schwarzb.B 409/60) M -Westf.Bgw.V. 189 00 G (ividende ist wvent. für 1883/84 resp. 1884/85 angegeben? VereinsbankBerl.| 107 00G Magdeb. Baub. . / i Diy. pro|1883/1884 Warsch. Disec.-B.| 78 00G Magdeb. Bergw. . 190 00bz Anilin -Act.-Ges.| 12 1/1 118,25 G Westfälische - .| 103,25bz Magdeburger Gas 199 90bz do. Obl, yz. 106 1/4u10/105 50G Wien. UnbkK. p.St. D Magd. Strassenb. s * Baug.KI1.Thiergt. 1/1. |104,00bzG |Württ. Bk.-Änst.| 114 00B Marienh. Kotz. . 1/1. [177 50bz G indastre tien. Maschin. Freund 1/10. 124 00bz (Dixyidende ist event. für 18 esp. 1884/85 angegeben.) do. convert.. . 1/10. [100,00bz G Div. pr./1883/18 do. Anh.-Bernb. 1/1. 1198,00bz Aachen-Höng.. .| 0 1/1. |27,10G do. Berl.-Anhalt 1/7. 273 10bzG |A.-G.f.Bau-Ausf.| 2 1/1, |7850bzB do Kampe, Wetter 1/1. 155.006 Adler-Brauerei ,| 0 E 1/1. 24 90B Admiralsgarten .| 18§ 1/7. [138 00bzG | Ahrens’ Brauerei| 0 1/10.7./1106006 [Alfeld-Gronau . .| 10 1/1. [105,50B S Allg. Häuserges. L Le 1 Alp. Mnt.Ges.ObI. |

Ot fx 1 1 | b P O f

eld T TS

I do

bs ¡P -

DDADONOIRNOR Nd A or

n ge L

b j O H

Ha 1 I f ck P A P A P A P A A A A A A f A

o tors pad [a1 wZY

“id

38 00bz Düsseldorfer Allgem. Transp.-Vers. 10%/| 60 4. 00bz B Elberfelder Feuer-Versicher.-Ges. 20%| 40 21 50B Fortuna, Allgem Vers.-Ges. z.Berl, 20?%/(/ 20 141.00G Germania, Lebens-Vers.-G. Stettin 20%|/ 15 142.10bz & Gladbacher Fener-Vers.-Gesellsch. 20% 990 395bz G Leipziger Feuer-Vers.-Gesellschaft 40%] 53 25 00B Magdeburger Allgemeine Versicher.-Ges.| 73 27.20bz B Magdeburger Feuer-Versich.-Ges. 20%/)/ 281 35 00bz Magdeburger Hagel-Versich.-Ges. 40%| 0 44 00bz Magdeburger Lebens-Versich.-Ges, 20% 8 127,00bz G Magdeburger Rückversich. - Gesellschaft| 8 125,00bz B Niederrheinische Güter - Agsekur. 10%/ 50 . [30 60bz G Nordstern, Lebens-Vers.-Ges. Berl. 20%/ 14 1205, 50G Oldenburger Versich.-Gesellschaft 20% 8 70 00bz & Preuss, Hagel-Vers.-Ges. zu Berlin 20%| 5 eki vis Preuss, Lebens-Vers.-Ges. zu Berl. 20%/| 12 95 10bz2 G Preuss. National-Vers.-G. zuStettin 25%| 18 S Providentia, Vers.-G, Frankf. a. M. 10%)/ 233 80 00 B Rheinisch-Westfälischer Lloyd .. 109% 15 38,25bz G Rheinisch -Westfälische Rückvers, 10%)! 124 94 50bz G Sächsische Rückversich.-Ges. .. 5%| 60 s tg Schlesische Feuer-Versich.-Ges .. 20%)| 223 14 10B Thuringia, Vers.-Ges. zu Erfurt . 20%)| 231 200,25bz G Transatlantische G.-Vers.-G. Berl. 20%| 30 3990B Union, Allgem. Deutsche Hagel-V, 20%| 10 118 50bz G Victeria, Berlin, A.-Vers.-Ges. .. 20%| 23}

0.0.8 B

Or a D o

S L T

o

7 jf 16ck 1A Pn f 1 A A V f A f D E A A A A P A A A A A ck O A P O f b P P

T E f f O5 E 1 f P P P P E P Ero

wOoOSo | O0

D Po ror

09ck côgo

Lind [) Leden

D PRRPRRRRRRERPRRRRRRARA

L

| RANRINRAO | |

N fai

di en

O O Na s

O os M p a ck P P ck Þck Þck ck ckck ck j j ck f j pAck

Y Z4CT 991248,

wo

pk

r OOONRNNADODNAR N OOAOO

A CO'O Cor P Cu O G D E E E —_

R ooo V5 I U H N en B en S

—@ck | wr

T4411 11 B Tati E

I D D O a Dn

oe

/ /

1

S

* Course: Oest. Lokalbahn 68à68,25bz. Breslauer Diskontobank 89,00 Breslaner Wechbszierbanz 9400 Woche des Vorjahres Zunahme 45 Mil, Kreditakt. 464,50, Schles, Bankv, 101.00. Donnersmarckkh. 40 25, Paris, 16. April. (W. T. B.)

wr

U a 1/9. B B. A. Omnib.-Ges. .0.1/12./70 00bz G Berl. Br. (Tivoli) U 1.

130 00bz B! Fonds- und Aktien-Eörse Laurabütte 97.00, Ob j i - L ; : 7 5 .CU, ‘hl, Eisenbahn 42 75 s Bankauswe 87 00G Berlin, 17. April Die heutige Börse eröffnete und verlief FranKkfart 2. M O i 37 “f i : x U 16 Baarvorrath in Gold 116 ca in Faoh) Nate Haltung. Die Course setzten auf spekulativem | Course.) Schwaukend, » 16. April (Vf. T. B.) (Schluss- Dunevcanith i fiber A E E 1ST Frea. E. a es n höher ein und konnten bei zurückhalten- Lond, Wechsel 20.472 Pariser do. 80 725, Wiener do. 162,77 Portef. der Hauptb. S d E en u ngebot 40s weiterhin noch etwas anziehen, In dieser Be- | Reichsanl. 1033, K, M. Pr.-Anl, 126}, Oesterr Silberr 651. Öaato- nund d. Filialen 911 500 000 Zun. 25 090 000 O Z s ung a wi le günstigeren auswärtigen, besonders Londoner. | reichische Papierr. 643, do, 4 ‘jg Goldrente 86, 1860er Loose Notenumlauf . . , 2906 600 000 Zun. 3 100 000 L E fangen En / E Tendenzmeldungen von bestimmendem Ein- } 1155, 1864er Loose 290,50, Ungar. 49/6 Goldrente 767 do. Staats- Laufende Rechnungen : G S R R ete der Umstand befestigend, dass Geld BRE S Ea Italiener 92%, 1880er Ruagen T7514 IL Orientanl A Zas e . 423 100000 Zun, 94 400 000 S E E 64 TII. Orientanl. 563, Spanier extér. 572 Eo L uthaben des Staata- : 85 Who A. l Der EAN Et erwies sich recht sest für heimische solide | Türken 164, Böhm. Weatb. 93700, E R egptar 0g uns Schatzes . .. 107800000 Zun. 11 100 000 e E As Agen Au remde, festen Zins tragende Papiere stellten sich | zosen 247% Galizier 2114, Gotthardbahn 1051, Eess. Ludwigsbahn Gesammt-Vorachilsse 289500000 Zun. 1890000 36 75bz E o eni ns AUL Tas höher bei animirtem Verkehr. } 106 Lombarden 1054 Lübeck-Büchner 1623 “’ Nordwestbahn 1373 Zins- und Digscont- i 0A R È A É er übrigen Geschäftszweige zeigten gleich- Kreditaktien 232}, Darmstädäter Bank ?43 ' Meininger Bank 89Z Erträgnisse. , , 11 600 000 Zun. 900 090 t 0B et R D R Age Gui Regsamkeit, Der Privat- S A Wiener Bankverein 82}, 59/9 Serb. Rente 898 Verhältnies des Notenumlaufs zum Baarvorrath 72 23 l Î 0 notirt, o. Eisenb.-Hypoth.-Obi. Litt. B. 824 A 5 ils —— E 59,00bz G Auf internationalem Gebiet gingen Oesterreichizche Kredit- Nach Schi d örse: KreditakEti 84 00G aktien zu höherer und steigender Ne-tiz ziemlich lebhaft um; anch | Galizier Se Comte, Tes S BEC Tyatindean 2466, Berli Prodnkten- und Waaren-Börse. 1/7. 47 00bz Z C TANRgAeN, Lombarden und andere Oesterreichische Bahnen, Frankfurt a. M., 16. April W. E B) erti, 16 April 1885, Marktpreise nach Ermitt. des K. Pol.-Präe, Hs Os S E R ORnS und Grosse Russische Staatsbahn waren höher Effekten-Sozietät. (Schluss.) Kreditaktien 2322 Euchate j Niedrizze .14(,00Dz «Cd, Franzosen 246% Lombarden 106, Galizi D | : 1/1. 196.00bzG f 2 Von den fremden Fonds sind Bussische Anleihen zumeist | 49/6 ungar. Goldrente 77% 1880er Nr clit At , Pgypter 62, T 7 Preis, 1/4. 7 E ? E arientlok höher, auch Ungarische Goldrente und Italiener als | Diskonto-Kommandit 191%. evt s E R Für Weizen ¿its fónto B 71 | S t | L d O L | i Frankfurt a. M., 17, April. (W. T. B.) Wesen mittel derts 2 E S 1/1 [39/00bzG rate entschs nnd Prensaischo Staatofonds hatten in reckt fester | Anfangs-Conrss, Kreditaktien 2342, Pranzosen 2462, | » Weizen gerings Sora. . . [1660 15 | 40 Ai S 4 è für sich; inländische Eisenbahn- ombarden 1067, Galizier 211, Egypter 6d C 20 T ANTY Rogan dite Hoi E a ae i L E. v N l Spre R. P A E A Ds S Gotthardb, 105%, alte Tarein 873 der Bure Roggen mitta) A S 1 en i D 1/1. 00b2 G E S Haltung ziemlich lebhaftes | 77, Diskonto-Kommandit 192%, ; j E o [1 1/7. 169,10G O A sich, besonders wurden Diskonto-Commandit-Antheile, amburg, 16. An S. 1B) Rubig Gatte E S 0 E L | 20 14 ZA 1/1,4,7,10/111,10G - h S L E pas ARAaA Bank für auswärtigen Handel Prenss. 49/0 Consols 103, Kreditakt. 2312, Franzosen 614 Gerste mittel Sorte . , S E | S 18 | 30 1/1, S : iee eudens ebhaft gehandelt, Lomb. 261, 1877er Russen 884, 1880er Russ. 744, 1883er Rnesen Gerste geringe Sorta E 12 | 70 41 8 s 215 00 B M aa A E E oa A p06 (ap Gas Russen 82% IT. Orientanteihe 542 T. Ortentäntléihe Hafer gute Sorte S 16 | 30 S n “Non j A che Eisenbahnen fester und rubig; | 544, Laurahtitte 98, Norddeutsche Bank 1477 Kommerzbank Haft mitte T 1/7. 110,30bz Marienburg-Mlawka und Ostpreussische Südbahn schwächer. Marienburg - Mlawka 75: L OTAUT, L Cl j c e 19 | 10 1/1.0.7|45,00G rg, COurs® una 24 Uhr. Fest, Oostorr. Kreditaktien 469,00, | 1614, Gótttinn 1060 Diatane I O S E t Ba 1/7. 193 00G A 496,00, Lombarden 218,50 Türk. Tabackaktien 95,25, Leipziger Discontobank 105. M “R a V A E 2 Don L O ite Bla t fe Baus E O N 16, April. (W. T. B.) (Scbluzs-Course.) Erbsen, gelbe zum Kochen z : U i LÆ(UU, LI18K0NL0-C an 37, Rusga, est. Renten wesentlich erholt, Valat t. Speisebohnse igs ; 1/1, [195,50ebG* * 73.50, Lübeck-Büchener 163,00, Mainzer 106,50 Marienburger 75,00 Oesterreich. Papi Z R U i E ¡Le bis ¿ , «r d due, „U, ich. Papierrente 8050, do. 5 ‘¿g Papierrenta 95,80, L. 1/7. |14600B S Mecklenburger 191,50, Ostpreussen 97,50, Buschtehrader —,—, | do, Silberrente 8090, do. Goldrente 105 00 40) pierrenta 95,80, Kartoffeln E 1/1 O0 2 Duxer 14600, Tlbethal 29960, Guliziór 106,00, Norêweitbahn | rents 94,66, 6U/e do: Puplerente 90 C0 I86der Cas 157 00. auto awc Qb O 1/1. |44,75bzG Z 216,50 Gotthardbahn 106,50, Rumänier 101,25 Italiener 9400, | 1860er Loose 139,00, 186# 0x Loks 170.00, Teig 17809! reer g O 1 Kilogr

1/1. |154 00bzG ® Oesterr, Goldrente 86,20, do. Papierrente 65,75, do, Silberrente ! Ungarische Prämienloose 11500, Kreditakti i j j Ç ) , A 4 i j ta. - B h 1 S 111,00 G 66,50, do. 1860er Loose —,—. Russen alte 88,75, do. 1880er 78,00, | zosen 302,20, Lombarden 130,50, Guiinior 269 A gelweliefleinek "1 Kileee: 1129 .80bz G do, Orient IT. 58,50, do, do. III, 58,75, Serb, Rente 82,75, Serb. | Kr Eud 3 ; : “Fp , Y ut IT. 58, 75, i ,75, Serb. onpr. Rudolfb, 180,00, Nordb. 2420,00, Uniontank 75,75, Anglo- Hammelfleiach 1 Kilogr. . 1 111 00bz G ypoth,-Oblig. —, Avstria 98,50, Wiener Bankverein 100,50, Ungarischer eie Batter 1 Kilogr. . g ë 1/4. [111,00G E do, 49,45, Amsterd. do, 103,60 Na ilogr, ) A - 49,45, Amsterd. do, 103, poleons 9,92, Dukaten 5,85 Karpfen per Kilogr, H E Lg Vorprämien April 1885. Mai 1885. Markneten 61.25, Russ. Banknoten 1.214, Silbercoupons 109.00, Áale t 7. |128,50G Lübeck-Büchen 1632a}t—14bz 1641à Nachbörse : Ung itakti 8 itakti : e E A4 13h : 1 : Ungar. Kreditaktien 281,75, Oesterr. Kreditakt ! 128 50bz G Mecklenb. Fr.-Franz 192 M rut 10a] n 283,00, österr. Papierrente 80,75, 49/6 ung. Goldr. 94,55, Kroanein 4 7

r

œ d co ®

o =

E

.1/7.189,00bz G do, Unionsbhr. 1/11./99,50 G do. Böhm.Brauh.

. U, 1/9. Berl. Masch.-B. .

Li an MOWNONnN

park

p

R AMONOD wee

1/10. |—,— Mechernich. Bgw. 1/1. (54,00 G Mecklb.Masch.cyv. 1/10, 82 25bz G Mend & Schwerte 1/1. |140,00B Möbeltransp.-G. . 1/1, [56 00bz G Möll&Holb.Stett. 1/1.0.7/89,00G Nähm.Frister&R. 1/1. |144,5062G | do. Obligat. 1/7. [32,9000 Neuss, Wagenfbr. 1/1. |—.— Nienburg, Eisen 1/1. |— Nolte, Gas-Ges. . 1/1; 1161106 do. Obligat. 1/1. |—.— Nordd Eisw.Bolle 1/1. [19 90bz Nürnb. Brauerei . 31 50bz OelheimPet.-Ind. L Oppeln, Cement . 111 50bz G Oranienb.Brauer.! 96 09 B Oranienb. Chm.F. 14 10bz & Pappenfabrik .. R Pluto, Bergwerk a Pomm. Masch. . . 7025 G Potsd, Strassenb. 1050.00 G Rathen.Opt. Fabr. 10.198 50bz Ravensbrg Spinn, S Redenhütte cons, .191,50bz G do. Obi. rz. 115 46 50 B Rh. West. Ind. . . 1124 06G Rhein. Stahl Lt.C. 1/1. (105 CObzG |Rositzer Znckerf. 1/1.u.7/106 25G Rostock. Schiffb. 1/1. [85 75bz Russ, Masch. Obl, 1/1. 183 50bz G Sächs.Gussstahlf. V Sáchs, Nähfäden 1/1. |109.00bzG Sächs. Stickm.. . 87 COebz G Sächs.Thür. Bgw. —,— do. Schnh.Webst, 18 00bz G Saline Salzungen 81,00 G Schaaf. Feilenh, . 84,00 B Schles, Cement . 123 .00ebzG& Schl. Gas-Akt.-G. 27.90bz G Schles, Kohlenw. 107.000 SchlLein.Kramst. 63 75G SolbrigSächs.Kg. ._|—— Spiegelglas, Dt. . 1120 00bz G Spinn & Sohn .. .|—,— Stadtberg. Hütte ———— Städt. Elekt. W. . 107.20bz B Stassf.Chem. cnyv. 168,00bz & Stet.Bred, Pt.Cm. 30 75bz StettinStrassenb. —,—— Stobwasser ... . 196,00bz Strals, Spielkart. 192 25G Stuttg. Bmw.-Sp. 57 25G Sudenb, Maschin. 138 50bzG SüddImmob.409/ 128,00bz Tapetent. Nordh. /1. 1t05,00b¿G |Tarnowitsz . . 1/1, 1174,00B ThaleEisb.St.-Pr. 1/4u10/102,00bsz Union Bauges. . 1/7. 148.00 B Union Chem. ., .7178.00bz G Union Tabak .. 48.00 B Vereinsbrauerei. —— Verein. Thür. Sal. 93,50 G Voerwärtshütte . 14,20bz Vulcan Bergwrk. 01096 Warstein. Grube 129.00b G * &#|Weissb.(Ger.)cnv 95 00bzG S} do. (Bolle) . 105,00B =j|_ do. (Landré). 223.006 =|[Westfäl. Union . S

a

[e »)

r

V6 98'925 G BochumBergw.A. 1/10.184,50bz * do. do. B. 1/11./98 00G do, Gussstahl 1/11.|—,— do. Obl. rz.103 1

par d

/ / / / / / / /

,

[11.|— Cölner Bergw.-V. 1/7.187,50bz Commern.Bergw.

1/8. 100,40bz Dessauer Gas . .

/

1/1. [191 90bz Anh, Kohlenwerk 1/10.7./106 50bzG ] | Annener Gnussst. V1: 86,00bz G Aplerbeck. Hütte 1/1. |42,20bzB Arenberg. Bergw. U Fe Ascania Chem. cv. 1/7. 155,25bz Baug. Friedchshn 1/10.7,/10450bzG (do. City f... 1/1. [105 75ebzB |do. Miitelwohn.. 1/7. 6275B , #|do. Ostend ... 1/7. |81,75bzB* E do. Berlin-Charl. Ie Las E do.Berl.-Neust.0. . 210.0 G0 U Us 1/10.7./100,25bzG L E Va Brg.MKEOb. rz.105 1/7. [220 00bz Brg.-M. Ind.-Ges. 1/7. 168 00bz G Berl. Aquarium . V “/ ¡do. Bock-Brauer, 1/7. 1132 00bz do. Br. Friedrhn. 1/1, /92,60bz G do. Br. Schöneb. 1/7. 156,75bz do. Cementbau . 1/1. /42,00bzG do. Centralheiz. . 1/1.10.7|/101 00B do. Cichorienfab. 1/7, |59 50bz G do. do. Pr. rz. 103 1/7. (80 25G do. Holz - Compt. 1/7, [97 3062 do. Immob. - Ges. 1/7. |38,006z2 G do. Sp. Schwendy 1/1. 1113,99bz do.Charl.Pferdeb, Es 00B do. Sped.-Verein O are do. Verl. u.Druck 1/1. /56,00bzG doe. Viehmaxrkt. . 4 1/4u10/98,50B do. Wkz.Sentk.cy G Berzelius Brgwk. T, I—=— Bielef. Sp. Vorw. 1/1. |39,75bz G Birkenw. Baum. 1/4u10/,96,00bz G Bismarckhütte . 1/1n.7.198,75bz G BonifaciusBgwkK, 1/1. |226,00bzG |Borussia, Bergw. 1/1. [104 00G BrauereiKönigst. 1/1. [109 00bz doFriedrichshöhe 1/2u.8.|—.— do. Schultheiss . 1/1. |17,25bz G do. do.Obl.rz.105 . [79,00 G Braunschw. Jute 7, |74 50bzG Braunschw. Kohl.

SleallosolSlIlSals

M ¡F t A U O R R

wir

brd

/ 1

w—

—— do. Obl. rz. 105 1/10./84 00bz G Deutsche Bau .1/8./100,90bz DonnersmarcKk-H 1/11./97,50G Dortmund, Union 1/10.|—,— do. St.-Pr.ATLA. 1/10.|—,— do. Part.-O.r2.110 1/10./99 50bz G Gelsenk. Bergw. 1/10.196 75bz GeorgMar.-Hütte .1/11./93 50bz do. Stamm-Pr, .1/7.183 00bz Görl. Eisgenbahnb, 1/10.197 50G Gr. Berl. Pferdeb. 1/10.|fehlen do. Obligationen Hann Masch Fab, Harb.Wn.Gummi Harkrt.Bergwerk 1/7.|—,— Harpen. Bgb.Ges. /7.101 00bz Hartm. Maschin. 99,40bz HID. 0, Sami fehlen Hörd. B.-VŸ. conv. —— Königin Marienh, E v.KramstaP.-Ob1, —— Lauchhammer . : E do, cony, Zarsksee-Selo ...... [0 1/1, —,— Laurahütte Bank-Aotien, Louise Tiefbau . Div, pro [1883 1884 Nordd. Lloyd Aach. Diskontog.| 7 | 7 4 | 1/1. [108,80bzG |Oberschl. E.-Bed, Alg. D. Hand.-G,| 7 | 344 . |71.00B Passage-Ges. . àmsterdam.Bank| 7} 4 . [124,50B do. Antw. Centralbk. | 4 | 1/1. [108,50bz do. Part.-Obl. Badische Bank . 514 | 1/1. |-— Phönix Bergwerk B. f. Rbl. u, W. ev. 5 4 . [87,50bz G do. -do. Lit. B.| Bk.f.Spritu.Prod. 214 . [63,90bz Rhein-Nass.Bgw.| Barm. Bankver. . 54 4 . [102 75G Russ. Naphta-Ohl Berg. -Märk.. .. 7; 4 , 1117, 50bzB [Schalker Obligat. Berl. Kassenver. 51 4 . [129,00 B Schering Chem.F. do. Hdlsges.abg. 4 . [146,50bzG |Sehles. Bergb.-G. do. Makler - Ver. 103,60 & Schles, B.-G.St.P.| do. Prd. u. Hnd. 85 ODebzG |do. Pt.-Obl.rz.105 Börs. Kommiss. 103 00bzG |Stolberger Zink . Börsen-Hand. V. 132.50ebz B do. St-Pr.

Brannschw. Bauk 96,00bz Westf.Draht-Ind, do. Kreditbank 105,10 B Wilhelmshütte .| 1/4. |44 50bzG do. Pferdebahn

do. Hypothekb. 74 00bzB Zoolog. Gart. Ob1.! 1/4u10/163,10G Bredower Zucker Bremer Bank ,. 108 75bz B Berichtigung. (Amtliche Course.) Gestern:|Bresl.Br.Wies.cyv. BresI.Disk.-Bank 83,75bz B Staats-Anleike 1850, 52, 53, 62 101,60bz. Unga-/|Bresl. Oelfabr... Bres]. Wechslerb. 93,00bz G rische Goldrente KkI, 78,40bz. Meckl, Hyp.-Pfd,. I.|BresI. Strassenb. Brüsseler Bank . 108,00 B rz. 100 100,50bzB. Rheinische III. Em. 1869,|Brsl. Wagg.-Fab. Coburg. Kreditb. 68 C0 B 71 u. 73 cn. 103.40bzB. Brsl.Wg. (Hofm.) Cöln. Wechslerb. 92,30 Brodfabrik . . .. DanzigerPrivathb. 122,60 B BudernusO0b.rz102 Darmstädt. Bank A Nj ht ti & C N s iei t do. Zettelbank 107.2 UTS trhôt,-Pr.rz Dess, Kr.-Anst. n. 104,50 B MNICHIaINtIche V0 Cs Chemn. Bauges. Dessauer Landb. 124 .00bz G Fonds- und Pfandbriefe, do. Färb. Körner Deutsche Bank . 147 25bzG |Cretelder Stadt-Anleihe 4 1/1. u. 1/7.|—,— Chmn. Werkzeug Dt.EffÆ. Hahn 40% 120,00bz G Düsseldoríer y 4 —— Cöln-Müs. Bergw. do. Genosgensch, 130,75bz Rostocker s 34! 193,00 G do. do. cony. do.Hp.BK.B. 609/69 91 00B Wiesbadener ,y Int. —,— ConsAlk.W.West. 92,90 G Goth.Pr.Pfdbr, abg. I.5 .195,00bz G Cons. Marienhütt. 192,90bz do. do. II.5 .493,90bz Cont. Pferdebahn

122,80bz G do, do. III.|5 .188,50bz G Cröllw. Pap. conv. 100,25bz G do, do. IV.|43 .188,50bz G Dentsche Asph, . 99 75ebz B do. do. 4 183,25bz & 00, O. 89,C0bz G H.Henckel Wolfsbg.ObI.4} .100,60G D. Edison-Ges. 91.75eb2B |Preuss. Ctrb.-Pfdb. 18854 1100,00bzG |Donnersm. H.Obl, 107.00bzG |Dän, Landmannsb. Obl. 43 {105,50 G Dortm.Bgw.StPr, 111,50b¿aG Niederländ. Anleibe . „|4 .199,50bz B do. Obligat. .

pak noOoOOoAEDS

u. 1/8,

r

S C E

wllIZTloSlwol el

deo

D O

pad

LWNIONOOOO0OI0OR

j |

|

Or

1/

DO P HNDO M | ROOOA

eo

/ /

u u u

bk

U U

U u u u n u

/4.u u u u u u u

ani

1/ 1/ 5

e SS

/6.u.12./61,00bz * 0,1/10./97,50G 1/4.0.1/10./98,00bz

R S

i

4 4 4 4 D 1 4 4 El

dD

_

ER en

preá bad dD

Zz400‘T9TMs

[i au

1 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 L L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1 1

RoOAnoaIoRaAaAII Raa Aoa aa A Aa Aa Ra Aa AAAAA Ia ARONNN

L. {L L U: 1, u, do. YŸY, Em. /1. u do. kleine'5 1/1. u. u. 1/ u, u. n,

do. VI. Em.|5 1/1. äo Eleine|ó 1/1.

_„A—AAAAA

3 ]

pk prechen pmk erk prurc frrmdk rund Sor RPRORRCORAR R A C A A H 6 N e

Sibi See A i d t

. . . . . .

Drr

S S F S s R

26 ; e

J bid P N N D 05 t O O A P

L a

So H H lel olaol 111

M P e P

Go ck=

Jer V OLIDIR I N NIIONOOPRADRPRONINNIDOANHOWMLIRWONANDOD

bnd prak 4

cs

n RO F M R D R S D bd dek pur drk jun N D R

TT 0 40.0 T. L 6

P

| 10

A co bo | T o

M

! 80 2 (0 920 | 20

ROINmOOROOEINE t

E Wt

Hechte S Barsgche a A Schleie E L

I S| Dl R

ISISSIS|

pre

1 | 90.106 do. 1884er 89,75, 49/6 Ungar. Golärente 78,37, Buss. Noten 202 50, | 149,00, Nordwestb. 169,75, Elbthalb. 171,25 Elisabethbahn 233,50, Kalbfleisch 1 Kilogr. 86,00G 282,25. Dentsche Plätze 61,25, Lond. Wechsel 125 40, Pariser Eier 60 Stück

1/1. [101,75 G Mainz-Lndwigshafen . . 107—2 B 1074—14bz Tramway 213,00, Tabackaktien 102.75, Länderbank 99,40. Zander 68,00B Marienb.-Mlawka . 763—1L4B 774—12bs Rudolfbahn 182,75, Tabackaktien 104,00, 1854er Loose 125,50.

Wien, 17. April. (W. T. B.) (Schluss,) Bleis 2 S

6 Elbethal O aer i Fray DgaE Kreditaktien 985,00, Oostorr. Kroditaktien 286,10, Krebse per Schok. ...... [6

245 «“ E ies tis ¿080N JU4, «ombarden 131,5. Galizier 257,50, Nord- Berlin, 17. April Amt!i Gs

232,00bz G f C, e L e SLOO ae K DESSSE 17200, ¡Heptartalohltals Papier- | von Getreide, Me E d Pete Ia U UnA as j A Ins , ° sann , 6 01,29; G0. 9/0 90,90, Uesterr. Goldrente 25, §90 ungar, Weizen per 1000 L hne U i 1A Us

110,60 & Oesterr. Staatabahn Papierrente 91 00, 4 % do. Goldrente 95.65. M 0 ung V e P Rg. Loco ohne Umsatz. Termine niedriger, ) E - , . L 9,65, Marknoten 61,10, | Gekündigt Ctr. Künd .— 56— -

oba g Handels - Gesellsch. Taback 104,00, Anglo 100.25, Unionbank 76,75, Napoleons 9,881; Gelbe PidièiaeaataL I N ae Éin: Rind, a et 0, AUS,

Sr 0E Gee Bauk E Moe LERLLEE R A 100,20. Animirt. —, per Mai-Juni 172—171 75—172,5 bez Per Aa E

99, eutsche Ban É ail ‘dam, 16. April, (W. T. B.) (Sckluss-Conursz.) 174,75—175,5 bez. , per Jali-A 178—17 h S

: s o Damm E 194—2à957—2{bzG 195} —4}à977—4%bz Tann SA Bi S R 632, E N rone September —, per eboben Gbtebar 192-100 g it per Augnst-

L t-Ans l A8 s - k , 49/0 Ungarische Goldrente 764, 5% Russen Roggen per 1000 Kg. j arat 8 : S i Derimuád, Union St.-Pr, gern 562—14bz T T A, bas A 122. Rues grosse j Gek, 17 000 Ctr. Tinten teetale E R x En E, : G a e s 8{—1bz 98Z— 1b ahnen 118, Russische I. Orient-Anl. 535, Russ, IL Orient- | n. Qual, Lieferangsqualität inländ. “BAR E Ungar. Goldrente : S s Anl. 535, Convert. Türken 153, Nene 4% bolländ. Anleihe 101, 25 per L L es E Tae e Monat 5 7 chin daE Warschau-Wiener Eisenbabnaktien —. bez, per Juni-Jnli 150—151,5 bez., per Jnli-Angust 1515 ‘1628

o m | brr bad pr preri B) fund Jra prak fiucà pak pre G

Dv BUB8 n 6-9

20 D | 20 | 80

Ero ONSAE R E

nONAMORNNIDINRIO

I ESS

f 82 50b G ® B Ostprenuss, Südbahn . , 98L—14 B 991 —2bz / Z . AURS _—

ck R MIONSNNDNäíAN= N A N

p tat p = pa p _I wir

O AAíI:

wr

700B : 1880er Russen Wiener Wechsel 94,00, be - 6 18 t Buwen Z ' London, 16, April (w. T, B.) Voster. 1837 E E September —, per September-Oktober 153— Í s8sische Noten . . Vonsols 958, Preussische 49/6 Consols 102 Ttalienische Gerste i ; s E E "2 EEREan H, E Russen de 1873 85, Conv. | 185 n. Qual, 1000 Kg. Looo atill, Grome u, Meld 1%6— en 1 A6 merik, 4 Oest. Silberrente 65, do. Hafer ? 2 :

s Le 26: Giaati gig 76, Nene Spanier 563, | wenig Ferie T GokTdit S cle, Eut E : : : Egypter 614, Ottomanbank 11}, Snezaktien 784. 138—163 6 nac j ¡efor ität 14: m Abih yltimo-Oonme. Per nitimo April fix. _Wechselnotirungen : Deutsche Plätze 20,72. rien 12,734, | meracher = g atte 18e "MANMCRTEE 143,5 G, pom- e s 200A4202,50bz Paris 25,60, St. Petersburg 224. bez, russ. 1435—148 ab Kahn und Bed einer 157—159 ab Bahn

Beydtinche eie! 200A202,50bs Silber 495/16. Platzdiskont 28 %/o. nat —ck, Det ADC Mai ACL-—ICAOS, Dei a Md E E l a a In die Bank flossen hente 17 000 Pfd. Sterl. 144,5 bez., per Juni-Juli 143—143,5 bez U j itl a na

Deutsche Nat.-B. Disgconto-Komm. Dresdener Bank . Eff -Mallbk. 50% Ess. Kred. Anst, Geraer Bank .. Geraer Id. n. Kr. Getr.-MEI.B.509%%/6 Gothaer Privath.

[153 50 G Orient III. .

——-- wr

37 00b2B do. do. cony. 104 00G do. do. St-Pr. . [110,00bzG& Wiede Dampfm. 7/101 00bz Wissener Bergw. . 122,606 Warmreyier . .7198,00bz G Zeitzer Maschin,

eis 00

Hllacl lat 1111)

__A—_I—_

i

I I Toll aaa Sea LLELELEFEZocæ la L41111

R O ROCOR E r o

M O s 063 hi n DMODOOOAnAOMI N p w+—

pri Don DAnn

Raa RRERRA

Pm pre jem Pre Pre seme Penn sprmecà Perm smc fee rem . . E Q

Seer s

pk fre frrek pn sel eme Prt Prm een

t i i I D