1885 / 93 p. 15 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

Se t LiA E: L E S Pre F #2 Ps 77 4 “R s S Je E Y is R 0 T YCOEI Gle L. E C EIIEES E D t * $7 F 2 a 48 J {d de e) 1 3 i kg L y y Mem min

raa A prt atis

Aachen-Mastrichter. . „4 [i/1. u. i/(.j95,9UbzZ G ¡VIV. pro 1553. 1004| | Sseunann-Slam- 00d Stamm-Prioriiäls-Aotien. in Obli Ra Aotion von in Liquidaticnen bsfindliohen*} Gozeilgohaften. Oesterr. Papier- 65 75h 3 [ 5, Türken! 73 ¿di 1j

Albrechtsbahn gar. . 5 1/5.0.1/11.181,00bz Goth. Grundkr.B.| 0 1/1, 135 90bz | Altd.-Colb.Pr.-St.| 4}| [43] 1/4. [101,506 E, D, Wi 97.75 @ / | App. nom. | zurückgezahlt E i E E E 7óbs N. Bao Tielan 12/26, Tiaseealiaqns A1 S Rer mobilier

Donau-Dampfschiff Gold/4 |1/5.u.1/11.|—,— do. do. neue 40%) O0 1/1. 170 30bz Cref-Uerdg.St.A.| | 4 | 1/1. 110 75bz Duxer Kohlen . . * b5'50B Norddentsche Eisenbahu-M. .| 300 A| 108 A [184006 » 8ilber-Rente . —,— 1335, Egypter 320 Snez-Aktien 2020, Ba : d P ri A 4 L ) In Liquidation getretene Gesellschaften werden franco 60er Loose . Neue Banque d'escompte 515. Wechsel anf London 25,364 S

Dux-Bodenbacher . . . .|5 11/1. u. 1/7. 841 Hamb.Komm.Bk.!| 6? 1/1. 1119 50B | Vntin-Lüb. St.-A.| 1 1/1. 143 75bzG 59 95 —_,— 3 0G BE 0 H „De A,) 2 j . « Eckert Masch.-B. 122 25bzG Ti j i j : ? do. IT. . ./5 11/4.0.1/10./82.6G0bz Hb.Hyp.-Bk.60%/| 6 1/1. 101.256 Frankf. Güterb. .| S2! . 1110,50bz G Egest. Saline 197 (Obe prmavay E ist eine Rückzahlung erfolgt, s0 bedeutet der Rusz. E Ba . 104,75à90bz 9°/o priv. türk. Obligationen 380,00 8 Co 6 Pr. s Russisch-Englische 1877 Paris, 20, April. (W. T. B.) *

do. I. 1/1. u. 1/7./105,00G KI.f.|Hannoyv. Bank. .| 54 1/1. 111325bzG fMcklb.Südb. St.P. | 96 00B Eil Franz Josef Silber . . ./4 |1/4.n.1/10./73,00G Königsb.Ver.-BK. 1/1, 6 | Saal-Kisnb.St.-A.| 0 | : E D E 3 8685,75 5,75 D E e nee 1s [T T/IO181 506 P 1 E L-L. Z L a0 .20ba Elberf. Farbfabr 105 (0ebz B j Veraleherumgs- Gocelieekaites » » 1871/73 86à85,75à86,20485,75bz Boulevardverkebr. 3% Rente 77,824, 45% Anleihe g iee e aren ja L u. 1/7180 50B prr r B 1/1 |17370B :1_4,9| f Erdmsdorf.Sp. cyv. 92 75B E M E E 0 . L 1880 75 50375,10à40bz 108,174, Italien. 93,60, Türken 16,10, Spanier 5613/16, Egypter do do. 1882/44/1/1. u. 1/7.180,508 r anfi— ofmgn 1/1. [103506 S I A e A me d0. a Cblig, 102256 Caues. vanotihs ZUO S e Mei Aaites Alton, nat due aue 2, Sa 1006 DOSOROOLSTUN 314, Ottomanbank 543, Weichend. zt e “tat B « U, A/ (I elpz. L Sen , J raz - Köfl. Stm.| 714! ; 3 95bz schweiler Brgw. tes * i; rO/ erb. Eis.-Byp. Obl. E s Paris, 21. April. (W. T. B. ver: ator eng “Fh 1/1. u. 1/7. 100.506 Lazml, Kreis 1/1. 126 (Obz B mt ahey 1E 57 '50bz G PrCaRa: Deeacaa 88 506 | e O 20/7 45 E d E Ls E ent 10à16eà16,20b 93,60, France [714 Anteike le 1872 n 101%, R RLEL do, TIT. Ser. .|5 [1/4.n.1/10./103 00G Magdeb. Bank-V. 1/1 Fs h E ait | a 18 Tetla de O T8 E enan “ae A t Berl.Land- u. Wasser-Transp.-V.-G. 20%] 331! 1400G ige s * 37A36/50437ha Eh h L 20.00 Beo 7 Loud. JOG25, Türken 76,036, Bene i g | A T4 | |5 |[15/40.10/59 25bz Kl. £| German.Schfb.O. 99 50bz G : - p.-V. /o| 334) 1400 Türkische Loose . , , 37à36,50à37bz G Akt. 20,00, Banque ottomane 543 c r A qud y E B U “e oe E R, ! V L Eisenbahn-Prloritäts-Aotien und Obligationen, | Görl. Msch. Körn. 79,0060 Berliner :mnteer Sire omaitip e 2 Mle 263 2770B Türk Tabak-Act. G 5 94G E Stimmung: B e 00, Egypter 314, Taback —. Kaiser Ferd. - Nordbahn/5 |1/5.u.1/11./89 00bz Meckl Hyp.-Bank 1/1 12 OObeB |Breslau-Warschau . .|5 |1/4.n.1/10.|—,— Glanzig. Zuckerf. 60256 Berliner Zager-Aceevuranz-Ges, . X/o 114 4006 Ungar. Gold-Rente 4% T76,75à60à77bz St. Petersburg, 20. April. (W. T. B.) S T ckl Byp.-Ban! 4 E | Holstein. Marechbahn .|4 |1/1. u. 1/7./101 75G Glückauf 30,006 Berliner Lebens-Vers.-Gesellschaft 20°%/o| 285 3055 G E Papier-Rente —,— Wechsel auf London 3 Mt. 24°/16, Rnss. IL Orient-Anl. 944 Dn S Ge. 14. n 0. E Maiulager Brodlt V B «Oba i Böhm. Nordb. Gold-Pr.|4 |1/1. u. 1/7.195.75bzG Kl.f.| Greppin. W. conv 80 00B Cölnische Hagel - Vers. - Gesellsch. 10 j 273 & Orient-Anleihe II. . , 56,50à56 20bz Orient-AnlI. 94, do. 6 % Gebiunas 168 du 5 9% Boden Se Le onprins =Ruadolfabahn 1n.1/10./70,50bz ein. Hyp.B.40°/6 1 [e | Buschtiehrad.(Gold)ObL|41/1/40.1/10[103106 [Gurcuifabr Fone. Seb Cölnische Rückvers. - Gesellschaft 202% 10 | 500 B I. . 56,50à56.20bz Pfdb L L R M ä ndel 29 i Z 1 Þ.B.40%/ 6 Ba 142/1/4.0.1/10/103, nmmifabr Vonr. 95 00bz ene 8 p U _— á y r. 1413, do. Bank für auswärt. Handel 290, , Pet q ORURIREIO S S TAL L R Lo H. 88,75dz G | Elisabeth-Westb.st.-frei|4 |1/4.n.1/10.197 70bz Grimmait Solms: ¡74 00bz Colonia, Fener-Vers.-(es. Cöln 6750G Aachen-Jülich e 111à110,50bz Diskontobank 540, Warschauer Diskontobaßk C Petersburger E g M “S 1/5 U 1/1L lek 82/00 G E a. L I g s do steuerpfl. 4 |1/4.n.1/10./92 10bz do. Voigt&Winde 181 00B LAYTEIS, La N E Cöln 1915G &ronanu-Ensch. 2. 57à57,30bz New-York, 20 April (W. T. B.) (Schluss-Conrse.) D ia e D e S TAL S E op Eins O & L LEETA | Kasch.-Oderb. gar.G.-Pr./5 (1/1. n. 1/7./10125B do. Volpi & Schl. 133 90bz & R 4 pur f ae L H DROS 1100G Lübeck-Büchen 162,60à62,50a63bz Anfangs recht fest, Schluss ruhig, Livorno-Florenz. . . . 3 |1/1.u E Oberlausitzer Bk. 1/1. [102 696 Mührische Grenzb. (gar) 1/3. u. 1/9./70 50G Hag. Gusst.-F. cy. 103 00bz B Doutacher Lloyd, Trap.-Vers. Barlin 21106 Mainzer 105 .604105,75à50ebs Wechsel auf Berlin 94}, Wechsel auf London 4.854, Cable E L ‘u. 1/ Tis E zt e A E R Oest. Nordw. Gold-Prior.|5 |1/6.n.1/12./104 30G Hallo Mach: Fbr. 397 75bz B Deutscher Phönix : es bs Marienb.-Mlawk, 77,30à77.90bz E Transfers 4,88 Weebsel aut Paris 5,267, 49%/s fundirte Án!. von R I E R 1/3. 0. 1/9 G In DeE, m k; 1 Eg ¡ Raab-Oedenburg . .. ./3 [1/4.0.1/10./66,50bz Hambg. Dynamit 114 00G Dentsche Ffnnap Tara. Gangiinch, 204 0 1350 B Mecklenburger S 188 29A87,75088,25bz 1877 1213, Erie-Bahn-Akt. 12%, New-York Centralb. do. L R En: s Far pEE Ia 1/9 e E E, L Hl E ¡Reich.-Pard. Gold-Prior. 5 1/4.n.1/10./103 50G Harah -Strasgénlh: ¡19 C00bz E A n R" Lars, od 1710G Ostpr. Südbahn I » LUCAOE (ODR Chicago-North Western do. 964, Lake Shore do. 59:5, Centra} D anns Fah D 1/3 L LA rate Le D: Ia: volle —, Schweizer Central . „4 |1/4.0.1/10 199,506 Hannov. Baug. . 7506 “gor m A g TASD e Y 009, g A Boa. Wet # Pacific do. 313, Northern Pacific-Preferred do. 391. Lonisville & D. QUEA E, Zor: D e ¡L 51 ra es S 0s L E: Ung. Nrdostb. G.-Pr. gar. 5 1/1. u. 1/7./101.10bz Hark. Brückenb. 42 00b2 G Elberfelder Feuer- Es 1er.-Ges, S lo 4590 Buschtiehrader E, .-B. , 81,25à81.4 ibz Nashrille do. 31, Union Pacific do. 484}, Chicago Mil. & St. Paut L E gy 1/6 TVIL ad ott E E 0 16ER Wiadikawkas . ...., 4 19/6. 1. 21/13/76,50 B Harz. Ricanw ée. 400B Fortuna, Allgem Vers.- Jes. z.Berl. 2 /o 1600 G Dux-Bodenbach s 143,75à44,25bzZ do. 708, Reading & Philadelphia do. 157, Wabash Preferred o. r E 1/50:1/11./98 O2 E ers g Ce MA 1005 Z Niederl. Kön. WillemIII.|44/1/1. n. 1/7.192 50bz Is At -Prtds 18.75B Germania, Lebens-Vers.-G. Stettin 20 lo 850 B Franzosen 492 50à922492,50bz 9, Illinois Centralbahn do. 125}, Erie second Bonds 544, Cen- i E DD dk Pn a! S275 E Lo D x E r Ttgs Central-Pacific (6 |1/1. n. 1/7./108,20bz Heinrichshall . 142.006 Gladbacher Fenuer-Vers.-Gesellsch. 20 o 1050 B Galizier 105à104.80bz tral-Pacific Bonds 112. T R (Elbetkal) Ea ¡L G har Ee L 2 tas E Oregon-Pacific 16 V1. T HemmoorPt1.Cm. 144 25B Leipziger Feuer-Vers.-Gesellschaft 40%/o 12200G Gotthard 105,75à106bz _ Geld leicht, für Regierungsbonds 1%, für anders Sicher- Gut C E 1/40.1/10. E R O E R O 1 [127.0 B St. Joaquin . (6 [1/4.0.1/10. —,— Hess.-Rh. Brgwk. 3 606 Magdeburger Allgemeine F ersicher.-Ges 370G Lombarden 215à15,50bz heiten ebenfalls 19%», Dia Pte. 16 1 u. 172.170,40 R R Is E IEA Southern Pacific ... .|6 [1/1 u. 1/7./94 20bz Hochdabhl 24 00G Magdeburger Fener-Versich.-Ges. 20/0 2380 B Nordwest s E L f 8 11. 1/7./70,40b: .Hyp.-Ak -Bk. t. 3, Bank-Aotien. Hörd. Hütt-V alte 25.506 Magdeburger Hagel -Versich.-Ges. 40%/6 290G Nordwest Elbethalb. . , 295bz i St. Petersburg, 20, April. (W. T. B.) Reich.-P. (Süd-N. Verb.)/5 |1/4.u.1/10.81,75 G Pr. H.V.A.G.25% 1/1. 199 006 Div. pr. 1883/1884/ | Tnówrasl Stoms 33 00bzG Magdeburger Lebens-Versich.-Ges. 20% 400 B OVest. Lokalbahn . , , 67,25à,50bz Ausweis der Reichsbank vom 20. April n. St.*) D Ri Ve1/10. n E E i s ar o0k S AoDB 4 | E A Bin noi Kaisaro H0LeE. 44 T5 B Magdeburger Rückversich. - Gesellschaft $1520 B Russ, Staatsb. s 122,75à,50à122,75bs Kassenbestand . . , . 98790523 Bbl. Zun. 1865880 BbL s G L 1/4.0.1/10.|— of Rost ae i Dk /: 17190756 Bas, Bk.-Ver. | 7 U Karlsr.Durl.Pfdb.| 127 50G Niederrheinische Güter - Assekur. 10/0 800B_ Schw. Centr. D 88,29088bz L Eskomptirte Effekten . . 22660532 „, Zun. 402301 , gävat B Lomb.) Os s 7 o G Es ne M an L 1/ E P V Bayer. Handelsb.| 614 | 1/1. [116,50bzB Kette, EIbDpfsch. 124,75bz Nordstern, Lebens-Vers.-Ges. Berl. 20/0 1530 G do. Nordost S 59,90à,25à,75bz Vorschüsse auf Waaren . 112 (93 unverändert .B, A 1 A 1/10. R Ga matt ‘f.ausw.H. 1/4, . 4 E L Cs B | 0 E E T Kön.Wilh Bgw.V 31756 Oldenburger Versich.-Gesellschaft 20% 385 G do. Union » « « 61,90A61,60bz Vorsch. auf öffentl. Fonds. 2694443 Abn. E

4 rit neue) =d80/6 A: 77 1103/60% ächsische Bank 1/1. [115 Tóbz Dän. Ldm. B... | 1/1. [11450B Köhlnan 905.60bz G Preuss. Hagel-Vers.-Ges. zu Berlin 20/0 Darmst. Bank . . . , 141,80A442,25bz do. auf Aktien und Obliga- do. _ Obligationen gar.|5 1/1. n. 1/7./102, O Schaaffflh, B.-Ver. 1/1. |89 50bz G Bit aCór Bee. U ae Königsbrg.Pfdbn| 69 00 B | Preuss. Lebens-Vers.-Ges. zu Berl. 20%| 12 -— Deutsche Bank .. . 144,75à,25044,80bz Oel S e c 0E A 30307

eissbahn 1/5.u.1/11. E = Schles, Bank-Y. .| 1/1. 100 75B Kieler Bank 409/69 En Ls do O e 106 ara Preuss. National-Vers.-G. zuStettin 25% 18 9390 G Disconto-Commandit, , 187,602,10à88,40ba Kontokurrent des Finanz- VUng.-Gal. Verb.-B. gar. 1/3. u. 1/9. 80 09 1 Südd. Bod.-Kred.| 1/1. 1135,40G Tbalsr Bänk F s E 95 7óbz G Providentia, Vers.-G. Frankf. a. M. 10%)/ 234 Russ. B. f. ausw. HdI. , 70,75à,40à70,75bz Ministeriunis -; -, .- 6868342 Abn 104031 Ung. Nordostbahn gar.'5 |1/4.0.1/10./7850bs ! |Ungar. Kredit . .| 1/1. |—,— Mecklenb. B. 40%/6 | | / Rheinisch-Westfälischer Lloyd .. 19/6 15 |7C0bz G Oesterreichische Credit . 460,50à58,50à62bz Sonst. Kontokurr. . , , 62042186 , Abn. 1470994 | |[995bz B Ungarische —,— Verzinsliche Depota. . 29004527 , Zan. 1560 687

pn

[r ODNDOOAHNND

a den

_—— ezEaelolI11111H 1H

Oer Hf Mj jf | fa 1 N fa f

Wor-Dr- M jf jf pf pf “p fr E

A TOARNAIOR D b N I NO S wr

N

a

- bk pf d D

Li and

M H Jn H m 1 H J 1m 1 Sf

ONONEOIIND O

R M Pt D »> wr

Dir 4p

5 and

000 Sis 00 N 5 R C D

e Sd: 90

F k

Go G C Pa P C I pn C I C O ja Ma CON Pn NOD

0.1 0

R R 4 RADORD [d

t

°

en

I I D D

T THT L E T T T EREI

+ E E E E E |

dD

N

P Coo R O O US UI C5 P anon noO| |

co

ian

H H H H DPr M H S M D H Hr H Hx f HPr 1 r M H fr r A En x CD En E fa O E E E E E E B O pi Ci

n

t D o r _— Mi

D098 90124,

prak

O T N O cor

v

H O Pr f A

prt

Om A OOAOONOOD

[=>) _—-- H N-Y or

tSr-

1/1. |—.— Landerw. u. B.-Y.) 1/1. 1109. 50G Lang.Tuchf.conv.|

a

J do. Ostbabn I. Em. gar.|5 1/1. u. 1/7./78,00bz B V.-B. Hamb. 40%/ 1/1; IH7T50G Niedersächs. Bk. 80 00B Rheinisch -Westfälische Rückvers, 10% 124 o S t ° 39 50bz& Sächsische Rückyversich.-Ges. ... 5%! 60 *) Ab- und Zunahme gegen den Ausweis vom 13. April.

G3 00bz B | Schlesische Feuer-Versich.-Ges .. 20%| 223 106 00bz B : Thuringia, Vers.-Ges. zu Erfurt . 20%) 234 14 006 Transatlantische G.-Vers.-G. Berl. 20% 30

Union, Allgem. Deutsche Hagel-V, 20%» 10

r

[500 G Wiener Bank-Verein

1120B Dortm. Union St.-Pr. , 53,50à54bz R E 2990 G Gelsenkirchen Produkten- und TWWanaren-ERörss.

800G Laurahütte . . , , , 95à94 90à95,10bz Berlin, 20. April 1885, Marktpreise nach Ermitt. des K. Pol.-Präs. *) 5) d j S E = _ 3990B E Victeria, Berlin, A.-Vers.-Ges. .. 20%/ 233 2525 & Breslau, 20, April, (W. T. B.) Matt. s , Biedcrigete 117.60bz@ Westdeutsche Vers.-Akt.-Bank . 2009/0! 7 1975 G Breslauer Diskontobank 85.00 Breslauer Waecke!erbanx 94,00, ——— E ua 209 90 B*® | | Kreditakt. 464,00, Schles, Bankv. 101,00. Donuersmurckh. 4050, | i Per 100 Kilogr. M S M| S 139 00B Berichtigung. (Nichtamtliche Course.) Geetern: Preuss, | Laurahütte 95.00, Oberschl. Eisenbahn 43 25, i Für Weizen gute Dos. + e « « «e «e T1010 1 O 187.50 & i Leihh. cv. 92,50B. Ultimo-Course: Lhurahütte 94,75494,90bz. Frankfsart a. M., 20, April, (W. T. B) (Schlnss- Weizen mittel Sorta . . . . . . . |16/90 1/16] 70 40 50B d Course.) Matt. : WeizeR geringe Serte. . . . . , [15|!: 15 | 30 A 4 Fonds- und Aktien-BRörse. Lond. Wechsel 20.46 Parisar do. 80.775, Wiener do, 163,00, Roggen gute Sorte E E 14 | 69 130 00B : Ererlin, 21. April Die Börse zeigte auch hente bei Er- | Reichsanl, 1035, K. M. Pr.-Anl, —,—, Oesterr, Silberr, 663, Oestez- Roggen mittel Sorts “e o S O 87 00bz B i öffnung matte Haltung; die Course setzten auf spekulativem | reichische Papierr, 654, do, 4/2 Goldrente 868, 1860er Loose ZvOggen gering! SOTLO. : sa O E 114 75G Gekiet durchschnittlich niedriger ein und entsprachen damit der | 1163, 1864er Loose 293,50, Ungar. 49/9 Goldrente 778, do, Staats- Gerste gute Sorte . . . « « è « « 118 18 30 Anregung. welche die fremden Börsenplätze durch schwächere | loose 217.00, Italiener 934, 1880er Russen 764, L. Orientanl. Gerste mittel Soria , ibe e D 15 | 40

73 C0bz J ? L S : F S pa A 2 F . e 4 zt é E | 9 A 151.00bz G j Tendenz-Meldungen gaben. Hier hielt sich die Spekulation sehr | 957% III. Orientanl. 57, Spanier extér. 57}, Egypter 623, Neue Gtr cut E N E Í : a M E

120.506 J reservirt und Geschäft und Umsätze bewegten sich in Anfangs | Türken 164, Böhm. Westb, 238, Central-Pacificbonds 1074, Fran- Haf kte) f C

28 10+ engen Grenzen, Im Verlaufe des Verkehrs besserte sich die | zosen 2473 Galizier 2107, Gotthardbahn 1067, Besa. Ludwigsbahn Hafer mitte orte E Ad 15 | N 1D 1-10 48 00B Stimmung etwas und bei etwas regerem Geschäftsgange konnten | 1055 Lombarden L1OTF Lübeck-Bitebner 163, Noröwestbahn 136%, Stdah NOFINgO So. » s e a da L 13 16,50bz B auch die Course theilweise wieder etwas anziehen, i Kreditaktien 2315 Darmstädter Bank 142% Meininger Bank 915, At S L E E R 83/956 Der Kapitalsmarkt erwies sich ziemlich fest für heimische | Reichsbank 1417 Wiener Bankverein 824, 9 9/0 Serb. Rente 83, Reb, E a S 10199 75bzG golide Anlagen, während fremde. festen Zins tragende Papiere | do. Eisenb.-Hypoth.-ObI, Litt. B. E E ¿i L S n e 6 zum Kochen . » «6 2 B 137956 schwach oder matt lagen. Die Kassawertbe der übrigen Geschäfts- Nach Sehtues der Börse: Kreditaktien 2314, Franzosen 2464, DEOAGI E Mad Sd 0 A D 2 S zweige blieben rabig bei im Allgemeinen wenig veränderten, | Lombarden 1063. O ea e a -

(W. T. B) Kart e S L N 619! 44

51.256 O i j S A theilweise aber schwächeren Coursen. Der Privatdiskont wurde Frankfurt a. B, 20. April. S E Z Effekten-Sozietät. (Schluss) Kreditaktien 231, Bindfeisch

“al109 5 mit 32 9/9 notirt. E Z P

: E ut internationalem Gebiet setzten Oesterreichische Kredit- | Franzosen 2463, Lombarden 1065, Galizier 210, Egypter 628 Bay Hor aus F Bogr. -

85 00G aktien erheblich niedriger ein und gingen auf dem ermässigten | 4 °/o ungar, Goldrente 77s, 1880er Russen 76, Gotthardbahn 1063, L Aae L R 4 E, la

45 00B ) Niveau ziemlich lebhatt um; Franzouen und Lombarden waren | Diskonto-Kommandit 1883. Schluss befestigt auf die Nachricht Kalbfleizch 1 Kilo, LUORY, «

106,00B matter und mässig belebt, andere Oesterreichische Bahnen | der „Pallmall Gazette“. ö En Clflei Me: Kilo s

L schwächer und rubig. Fraukfurt a. M., 21 April, (W. T. B.) Res E ilegr. . 196/806 l Von den fremden Fonds sind Russische Anleihen und Anfangs-Course. Kreditaktien 2294, Franzosen 246, Bie: Fo Mem mati s

FBOTOIL G - Noten als matter bei ziemlich belangreichen Umsätzen, Un- | Lombarden 105%, Galizier 2084, Egypter 61°/16. 4 °/a Ungarische Kar: fs e Bitaae

45. 00bzB*®* j garische Goldrente nnd Italiener als abgeschwächt zu nennen. Golârente 763, Gotthardb. 1058, alte Russen 853, 1880er Russen Fat on per BLOgPT,

ae | Dentsche und Prenssische Staatsfonds hatten in fester | —, Diskonto-Kommandit 1874, Matt. i F aadas B

39.50bz Haltung müssige Umsätze für sich; inländische Eisenbahnpriori- Hamburg, 20. April. (W. T. B.) Still. N Heockte

75 95G täten ziemlich behauptet und ruhig. Prenss. 4°%/0 Consols 1034, Kreditakt. 232, Franzosen 615, Baruch

144 T5b2 G Bankaktien wenig verändert und rubig, Diskonto-Commandit- | Lomb. 268, 187Ter Russen 924, 1880er Russ, 743, 1883er Russen ed ‘rig

t g | Antheile, Deutsche Bank, Russische Bank für auswärtigen | —. 1884er Russon 834, IT. Orientanleihe 55%, III. Orientanleihe A

L S. S Handel ete. zu niedrigeren Coursen ziemlich lebhaft. 554, Laurahütte 95, Norddentsche Bank 148 Kommerzbank 119, E e adi

S HA As x Industriepapiere lagen echwach; Montanwerthe weichend. | Marienburg-Mlawka 763, Ostpreuss. Südkahn 984, Lübeck-PBüchener reie Be 2 ok z E ; Lip 17 915 00eb G Inländische Bisenbahnaktien zumeist behauptet; Ostpreussische | 163, Diskonto 33 %o. Feri, 21. April. „(Amtlicho Preisfeststeilnug AL S Südbahn und Marienburg-Mlawka fester und lebhafter. Leipziger Discontobank 103. yon Getreide, Kehl, Oel, Petrolenm und Spiritn g.)

Ha, 10'00G Course nm 24 Uhr. Besser. Oesterr. Kreditaktien 462,00, Wien, 20. April. (W. T. B.) (Schlnss-Course.) i Woizen per 1000 Eg. Loco geschäftslos. “Termine matter.

L E A Fyrauzosen 493 00, Lombarden 216,00 Türk. Tabackaktien 94.12, Die Meldungen des „Standard“ und der „Daily News“ ver- | Gekündigt Ctr. Kündigungspr. Loco 153—183 & n. Qual.

MaDa RUA j Dortmunder 8t.-Pr. 54,00 Laurahütte 95,25 Darmst. Bank 142,00, | stimmten. Banken und Renten wesentlich abgeschwächt, Valuten | Gelbe Liefernngsgnuai. 173 Æ, per diesen Monat —, per April- 1/7, 192 50bzB Deutsche Bank 144,50, Diskonto-Commandit 188,75, Russ, Bank | steif, schliesslich befestigien Platzdeckungen in mässiger Weise. | Mai 174—173,5 bez., per Mai-Jaui 1745—174 bez., per Jnni-Juli 1/4. 47.50 B 70 75, Lübeck-Büchener 162,75, Mainzer 105,62, Marienburger 77,75, Oesterreich. Papierrente 8105, do. 9 “/g Papierrente 96,75, | 177,75—177 bez., per Jnli-August 180 bez., per August-September 1/7. 130,40bz B Mecklenburger 188,50 Ostprenssen 99,62, Buschtehrader —.--, | do. Silberrente 81.50, do. Goldrente 105.25 4 Ungarische Gold- | —, per September-Oktober 184,5—184 bez, per Oktober-November 17, 145 002 @ Duxer 14425, Elbethal 295 00, Galizier 104,87, Nordwestbahn | rente 95,00 %%% do. Papierrente 9045, 1854er Loose 126,00, | 187—186,5 bez N A 1 T9 A2 —,—, Gottbardbahn 105 87, Rumüänier 10200 Italiener 9300 | 1860er Loose 139,00, 1864er Loose 170,25, Kreditloose 178,75, | Boggen per 1090 Kg. Loco schwer verkäuflich. Termine 1/1. 82 50bz G Oesterr. Goldrente 86 00, do. Papierrente 65,75, do. Silberrente | Ungarische Prämienloose 116.25, Kreditaktien 284,40 Fran“ | niedriger, Gek. 9000 Cir Eündigungspreis 148,5 «# Loco 140 Mh 43,00bx @ 66.37, do. 1860er Loose ——,— Russen alte 86,87, do. 1880er 75,62, | zosen 303,75, Lombarden 131,75, Galizier 257,75. Pardubitzer | —148 «# n Qual Liefernngequalität 147,5 «, inländ. 145,5— V Po ‘do’ 1884er 87,50, 40/0 Ungar. Goldrente 77,12 Russ, Noten 198 25, | 151,50, Nordweatb, 169 50, Elbthalb. 171,00 Elisabethbahn 235,50, | 145,75 ab Kahn und Bahn bez., per diesen Monat —, per April- L I do. Orient IL. 5625 do. do. III. 56,50, Serb. Rente 81,75, Serb, | Kronpr. Rudolfb. 183,50, Nordb. 2430,00, Ouiontank 75,75, Anglo- | Mai 148,5—148-—14825 bez. por Mai-Juni 149 5—148,75—149 1/7. [19 90B Meno Oblig, A Anstria 99,00, Wiener Bankverein 101,25, Ungarischer Kredit | bez.. per Jani-Juli 151,75—151—151,25 bez., per Juli-Angnst 152,5 A S D N E 284,00. Deutsche Plätze 61,20, Lond. Wechsel 125 25, Farina —152—1502,25 hes, E. A Seen —, per September- (2. ¡1U( (ObzE mi i 5, Juni 1885. do. 49,37, Amsterd, do. 10345, Napoleons 9.883, Dukaten 5,85, } Oktober 154—153,25—1593, L E 4

H E Madox- Lo E LGA 106}-—1%bz 107{—13bz Marknoten 61,20, Russ. Banknoten 1.224, Silbercoupons 100.00. Gerate per 1000 Kg. Loeo still, Grosze u. kleine 125—

1/4. [112,10bzG ü : —14bz 1644 bz Tramway 214.25, Tabackaktien 103,50, Länderbank 99,75. 185 ¿« n, Qual, Ha eres a akienL Pv Prana s 10 1bs 190}—2bz Wien, 21. April. (W. T. B,) (Schluss,) : Hater per 1000 Eg. Loco behauptet. Termive niedriger. 1/1, 103,25bz G Marienb.-Mlawka 79—12bz 793— 21 bz Ungar. Kreditaktien 282,00, Oesterr, Kreditaktien 283,00, | Gekündigt 6000 Ctr. Kündigungspreis 144 Loco 138--163 1/7, 125,00bz& Ostprenss. Südbahn . 1013—1$bz 1024— 21 bz Franzosón 302,60 Lombarden 131,00, Galizier 257,50, Nord- | nach Qualität, Liefernngsqualität 143,5 6, pommeracher 153— 1/1. 121 00bzG Elbethal : i T westbahn 168,50, Elbthalbabn 170,75, Oesterreichische Papier- | 155 ab Bahn bez., do, guter —, do. feiner 156—159 ab Bahn bez., 1/1, |67,00B S A rente 81,00, do. 59g 96,50, Oesterr. Goldrente 105,40, 5% ungar. | russ. —, schles. feiner 157—160 ab Bahn bez., per diesen Monat 1/4. 181 50G ® Dotiband. Papierrente 90 15, 4 %% do. Goldrente 9450, Marknoten 61,50, | —, per April-Mai 144—143,75 bez., per Mai-Juni 144,25—143,75

U

E. é : j 1/7 MOAON T -Oesterr. Nordwestbahn . Taback 102,75, Anglo 98 00, Unionbank 75,75, Napoleons 9,9334, | bez., per Juni-Joli 143,5 bez per Juli-August —.

4

Me Lichterf. Bauver.!

1/1. [79 50B PosenerLandw.B. —,— | 1/7, 1C2,00bz Q Leopoldshall Ver.

1/1. 78 50G Pos, Sprit-Bank .|

en

do. do. II. Em. gar. /7.199,75bz B Warsch. Kom.-B.| 9 Vorarlberger |—— Weimar.BK.conyv. Baltische . . u, 1/7.,191,25 bz Wien. Banky.p.St, L Preuss, Leibh. cv. Brest - Grajewo . 0. 1/7.193,75b¿G |Württ. Vereinsb. 7 | 6414 | 1/1. [118 50G Rb. Westf. G.-B. Charkow - Âsow gar. . ./5 |1/3. u. 1/9./96,00G Indnstrie-Aotien, Sächs. Bankges. . do. in £ St. gar./5 1/3. u. 1/9.|—,— A | ividende ist event. für 1883/84 resp. 1884/85 angegeben.) | Schwarzb.B 409/5| do, do. 500 er/5 . u. 1/9,187,60bz ___ Dix. pro/1883/1884 L VereinsbankBerl.| 1 do. do. Kleine/5 1/3. n. 1/9.48850B S [Anilin - Act.-Ges.| 12 1/1. [119 25B Warsch, Dise.-B.| Chark.-Krementsch. gar.|/5 |1/3. n. 1/9.195,90B do. ObI. rz. 105 1/4u10/105,25b¿G |Westfälische .| 6) do. do. in £ 8t./5 9|—— * Bang.KI.Thiergt. 1/1. 1103 50G Wien. Unbk.p.St.| 6 | 1/1. |—.— Magd. Strassenb. do. do. kleine 187,75bz B. A. Omnib.-Ges. 1/1. 1175506z2G | Württ. Bk.-Anst.| 7 | | 1/1. [115 50G Marienh. Kotz. . Grosse Russ. Eisenb.-G. 2.170 00 B Berl. Br. (Tivoli) 1/10. 123 00bz Indastrio-Aotion Maschin. Frennd| Ivangorod- Dombrowo . . 1/7.186,00bz do, Unionsbr. . 1/10, /101,50G Miriáende ist evant. für 1883/84 tesp. 1884/85 ungogeben) | do. convert.. . Jelez- Orel gar /11./95,9002 | do.Böhm.Branh. 1/1. Tes Div. pr./1833/1884 do. Anh.-Bernb, Jelez - Woronesch gar. . D Berl. Masch.-B. . 1/7. 270 80bz G Aachen-Höng. . | 1/1. 128,706 do. Berl.-Ánhalt/ Koslow -Woronesch gar. 198,00bz BochumBergw.A. 54.70B A.-G. f. Bau-Ausf.| 1/1. [77 50bz G de Kampe, Wetter do. Obligationen. . 18240B do. do. B. 25 50G Adler-Branerei , 1/10. 155,75bz G „2|Mechernich. Bgw. Kursk - Charkow gar. . 195,90 G do. Gussstah! . 1136 00bzG | Admiralsgarten .| 182 1/1. [54,006 5 Mecklb.Masch.ecv. do. St. H L St, S „40. Obl. rz.103 4105306 Ahrens’ Branerei 1/10, 82 006 Mend & Schwerte do, Kleine s 20 M =— Cölner Bergw.-V. 105,75bzB &'| Alfeld-Gronau . . 1/1. /140,00B Möbeltransp.-G. . Kursk-Chark.-Ásow,ObÞI, .186,(5Dz Commern.Bergw. S ‘Allg. Häuserges. 1/1. ¡54 00B Möll.&Holb.Stett. Kursk -Kiew gar... . 100,50bz Dessauer Gas . _ [194 CObz B Î | ‘Alp. Mnt.Ges.ObI. i/1.0.7|88,10bz Nähm.Frister&R. do. Maine. 8,/100,50bz do. ObÞI. rz. 105 J10600B | | Anh. Kohlenwerk 1/1. [143 50bz do. Obligat. Losowo - Sewastopol .. 182 ,90bz Deutsche Bau 83,50bz G Annener Gussst. 1/0 182,00 B Neuss, Wagenfbr. Mosco - Rjäsan gar. . .. 101,50 G Donnersmarck-H 41,25bzB Aplerbeck. Hütte 1/1. |—,— Nienburg, Eisen WMosco - Smolensk gar. . /97,40bz Dortmund. Union E P Arenberg. Bergw. 1/1: Nolte, Gas-Ges. . Orel - Griasy 84,00bz G do. St.-Pr.ALA. . 54,00bzG | Agcania Chem. cv. L do. Obligat. Poti - Tiflis gar tines do. Part.-O.rz.110 ,7.1105,40bz Baug. Friedchsby 1/1. {3 00bz@& Nordd.Eisw.Bolle Rjäsan - Koslow gar. /98,75bz Gelsenk. Bergw. 105.75bzG |do. City 1/1. 126,106 Nürnb. Brauerei . Rjaschk-Morczansk gar. 193 50bz B GeorgMar.-Hütte 9250B .#|do. Miftelwohn.. 1/1. [32 25B Oelheim Pet.-Ind. Rybinsk - Bologoye . . ./5 [1/5.u.1/11.|—,— do. Stamm-Pr. 81,10bz (4 2 /do. Oed... 1/1. |—.— Oppeln. Cement ,| do. II. Em.|/5 1/1. u. 1/7./81 00bz B Görl. Eisenbahnb, 13800B do. Berlin-Char],. 1/1. 110850bzG fOranienb.Braner.| Schuja - Iwanowo gar. ./5 /1/4.0.1/10.97,00bz Gr. Berl. Pferdeb. . 1213, i Sbz B | do.Berl.-Nenust.O. 1/1.0.7/95 09bz G Oranienb. Chm.F.| do. do. Kleine : 100,50eb B do. U. d. Linden 1/1. [14,00bz Pappenfabrik . .|

1/4.u.1/10.|fehblen do. Obligationen Transkanukasische Obl. ./3 15/6. u. 12.159,90a60b B *| Hann Masch.Fabh. E | 1/4. |—— Pluto, Bergwerk)

/1/4.u.1/10./96,00bz Harb.Wn.Gummi [1/4.0.1/10./96,50bz Harkrt.Bergwerk 1/1. u. 1/7.|—,— FHarpen. Bgb.Ges, 1/1. u. 1/7./101 O0bz Hartm. Maschin. 1/1. n. 1/7./99,40bz Hib. u. Sham.. , 1/1. u. 1/7.|—.— Hörd. H.-V. conyv. do. V. Em.5 1/1. u. 1/7./99 40bz Königin Marienh, do. kleine'5 1/1. u. 1/7.|fehlen v.KramstaP.-Ob], do. VI. Em.|5 1/1. u. 1/7.199,00 G Lauchhammer . do Kleine'5 1/1. u. 1/7.|—— do. cony.

P O G L O H N

wt f 5 f 1 P A A r E A A ¡Pr

D] O D | ppa. C; | pr C N J —] D Non

1/1. 192,00B do. Stamm-Prior. 1/1. 166.50G Loethring Eisenw. | 1/1. 187,00bzG Ludw. Löwe & Co. | 1/1. |—,-—- M -Westf.Bgw.V. | 1/1. 110900bzZG ¡Magdeb. Baub. .

Lin

T FELR T Tal Tati B

t

l |

P R R R O

pk t co MmIOOORI

co

| 1/1. [78759 Magdeb. Bergw. . | 1/1. [104,506 Magdeburger Gas

em

R RRERRRRRERERR

wia R LSFI T E E F EFETLLeEEETETT T EH

fd v

Oa IMNODIOD

D D 0 D O DON en R R R ERE

2 lol

D aen E

Lian

I D A P A A E E wr

o hund

bard p O IRNOOONDUINRDOnen

cte Li n

œlall [SIIS

pak | MOOON

D D t D o bd a G5

L nd

r

d L Don O D

r

gau Ferne Wte a Pri ar Day g e M pa B at N i

D DO H DO DD s I O E 1 t O O t I E S

A

T0 0B. TUEBUUR U

a5 ans

r

He EH 11 ed

wo

pad O 6.

pa go [5 ei Pro

o D ce

221 50bz Brg.MEOb. rz.105 66,75bz Brg.-M. Ind.-Ges. E ‘7 (Berl. Agnuariom . 133 10G J! (do. Bock-Braner. 93.106 _ . Br. Friedrhbn. 54.00bzG . Br. Schöneb. . |42,40B . Cementbanu . h 101 00bz G . Centralheiz. . . 159,80 B . Cichorienfab. 80 90bz . do. Pr. rz. 103 96 00bz . Holz - Compt. 36.75bz G . Immob. - Ges. 112 00bz B . Sp. Schwendy 45 00bz B do.Charl.Pferdeb. Ea 1E do. Sped.-Verein 55,252 (F do. Verl. n.Druck 98 00bz & de. Viehmarkt, . Zix D do. Wkz.Sentk.cv A Berzelius BrgwkE. [39.00bzG Bielef. Sp. Vorw. 96,00bz G Birkenw. Baum. 198 80 G BismarckEhütte . 225,50bz G |BonifaciusBgwk. 104 30& Borussia, Bergw. . [11075b¿G |BranuereiKönigst.

I doFriedrichshöhe 17.20bz B do. Schultheiss . 79 00bz do. do.ObI.rz.105 75 00bz B Braunschw. Jute

bunck DNDANDIOREORAORSO

1/1.0.7|—,— Pomm. Masch. . .| 1/1. [70 26G Potsd. Strassenb. 1/1. (66 00G Rathen.Opt.Fabr. 1/10, /97,25bz Ravensbrg Spinn. 1/10. |—,— Redenhütte cons. 1/10. /91,10bz G do. Obl. rz. 115 1/1, [45,006 Rh. West. Ind. . 1/1, (125. 00bzG |[Rhein. Stahl Lt.C. 1/1. [104506 Rosîtzer Zuckerf. 1/1.0.7|—.— Rostock. Schiffb. 1/1, 185 00bz G Russ. Masch, Obl. 1/1, 183,29 B Sächs.Guss8stahlIf. 1/1, 185,60B Sächs. Nähfäden 1/1, 108 00bzZG |[Sächs. Stickm.. .| 1/1, 187 75B Sächs.Thür. Bgw. 1/1, |—,— do. Schnh.Webst. 1/1. |18,10bz G Saline Salzungen 1/4. 182,506 Schaaf. Feilenh. .| 1/1. 183,75B Schles. Cement .| 1/1. 1125 00G Schl, Gas-Akt.-G. 1/1. |28.75B Schles. Kohlenw. 1/7. 1109.756 SchlLein.Kramst. 1/1. 165,00 SolbrigSächs.Kg. 1/1. |— Spiegelglas, Dt. . 118 75bzG ¡Spinn & Sohn . 419 00 B Stadtberg. Hütte T0 E Städt. Elekt. W. . 107.006 Stassf.Chem. cnyv. 1/7. 1171,75bz B Stet.Bred. Pt.Cm. 1/1. 131 90bz StettinStrassenb. 1/1. |—,— Stobwasser ... 1/7, 196,00bz Strals, Spielkart. 1/10. 191,506 Stuttg. Bmw.-Sp. ), 10200 Sudenb. Maschin. 138,75 SüddImmob.40%/6 126,75G Tapetenf. Nordh. 104,00bzG |Tarnowitz .. .. 173,50B ThaleEisb.St.-Pr. 102 00bz Union Bauges. . —,— Union Chem. .. 79.25bz G Union Tabak .. 48,00B Vereinsbranerei. 73,00bz Verein. Thür, Sal. 92 90bz B Voerwärtshütte 14 50bz & Vulcan Bergwrk. 31 76B Warstein. Grube 129.90B M E 96 00& do, (Bolle) . 105,00B do. (Landré). 224,506 Westf. Union ev. 36 50B do. do. St,-Pr. 103.75 Wiede Dampfm. . 1109,75bz G Wissener Bergw. .11,7/101.50B Wurmrevier... . [23,40B Zeitzer Maschin,

lol Lee 1E eSluel r

Ero

Warschau-Terespol gar. do. Lleine gar. Warschau -Wiener II. . do. III. Em. do. IV. Em. do. kleine

50 30

nis

wr dD m E, en

pmk d®D

Lan t RORCCIOOORAaAOoORDERERNHBRO

[Ey ce

T

00 O p i D O5 D I DD puri preá pak jed jmd o ! pk | rend prak pre prak I) pmk prmod jer ad dre pan

24C¿09 Tse V E 9D 829/m 00A

r

L T Lal El

T HZ T T E L E I T S T T S S S S T T C Z;

O 00 mi O O f A Co

e nd

Oro A

l

Zarskee -Selo (6 11/1. u. 1/7.|—-.— Laurahütte Bank-Aotle Louise Tiefbau .

1883 1884 Nordd. Lloyd . :|

74 . 1109, 10G Oberschl. E.-Bed.| 71 00bz G Passage-Ges. ., 12400 B do.

108 50 B do. Phönix Bergwerk

87,00 & do. do. Lit. B.| 62,50bz Rhein-Nass.Bgw.!| 102 75G Russ. Naphta-Obl| 118,.10bz G Schalker Obligat. 128,75 B Schering Chem.F.| 145,00bzG |Sechles. Bergb.-G.| 104,00bzB |Schles. B.-G.St.P.| 85 20 & do, Pt.-Obl.rz.105 103 60bzG |Stolberger Zink j 134.00bz G do. St-Pr.) 97,CO0ebz B O R 105,25 & ilhelmshütte .| . 143 80 Braunschw. Kohl. 7400B Zoolog. Gart. Obl. 1/4u10/103 25G do. (S pu 107 00 G Berichtigung. (Amtliche Course.) Am 18.:|Bredower Zucker 8320B Oberschlesische gar. 4% Lit. H. 103, 50bz. Gö-|Bresl.Br.Wies.cy. 93,50bz . |mörer Eisenb.-Pfdbr. 101,00bzG. Gestern: Bresl. Oelfabr... . 108,00 B Rechte Oderufer 102,606. gr. f. Sdöst. B. (Lomb.)|BresI. Strassenb. 68,00 B 303,40bz. do. do. neue 303,402. Pr. H. V. A. G.iBrsl. Wagg.-Fab.

92,30 & 25% 93,30bzB. Laurahütte 95,75bzB. Brsl.Wg. (Hofm.) 123,00 B Brodfabrik. ...

E Ni ht ti h C gg d ba 2 ent. B. f. Fubrw. 106,00 G O L ORRSO Cntrhôt.-Pr.rz110 125,00 B Fonds- nund Pfandbriefs, Chemn. Bauges. . 145 00bzG |[Cretelder Stadt-Anleihe 4 |1/1. u. 1/7.|—,— do. Färb. Körner 122,00 G Düsseldorfer ,y 1/1. u. 1/7.|—,— Chmn. Werkzeug 133,00 & Rostocker L 1/1, u. 1/7./93,10G Cöln-Müs. Bergw. 92,00 B Wiesbadener 1/1. u. 1/7. Int. —,— do. do. conv.

u

u

irte

Maa S T FELT Fal S H

pu D A N br B

a Hf P Nax H B A A E

Aach. Diskontog. Allg, D. Hand.-G. Amsterdam.Bank Antw. Centralbk, Badische Bank . B. f. Rbl. u. W. cy. Bk.fSpritu.Prod. Barm. Bankver. . Berg.-Märk.. .. Berl. Kassenyver. do. Hdlsges.abg, do. Makler- Ver. do. Prd. u. Hnd. Börs, Kommiss. Börsen-Hand. V. Braunschw. Bank do. Kreditbank; do, Hypothekb. Bremer Bank .. Bresl.Disk.-Bank Bresl. WechslIerb. Brüsseler Bank . Coburg. Kreditb. Cöln, WechsIerb. DanzigerPrivatb. Darmstädt. Bank do. Zettelbank Dess, Kr.-Anst. n: Dessauer Landb. Deuntsche Bank . Dt.Ef. Hahn 4099/5 do. Genossensch, do.Hp.BKk.B. 60% Deutsche Nat.-B, Disconto -Komm. Dresdener Bank . Eff.-Maklbk. 509/59 Ess. Kred. Anst. Geraer Bank .. Geraer Hd. u, Kr. Getr.-MK1.B. 509/59 Gothaer Privath.

pmk jk bd [>)}

I O ANONORNOORDO-A

do | es

O > O N o

wt

A. E a O3 1A Ar a A r A

R A O I J aal os

E

ROXADOORENDODC N A R a De

wes ta Ha P V A A A A A a A A A S pa

O

Cn

ORNNAANA N beni O r O M S

G1»

pund [Ey

Po in S0 T fn

tD l ORD

#;

pmk ip

mOAnPRONNMNNINNIDOUA G a H U Q > S O D

C R Co O > 5 i

00°

_—Icór=

F

DO P C3 P Od a O

2

T O i A rein 101,00, Länderbank 99,10. Schwach. Éfais per 1000 Kg. Loco unverändert. Termine —. Gekündigt E dge eie dle 90. April. (W. T. B,) (Schiass-Conrss,) 5000 Ctr. Kündignngspreis 112,5 M Loco 113—117 M nach Oest. Papierrente Mai-November verzl. 643, do, Silberrente | Qual. per diezon Honat —, per April-Hai —, per Mai-Suni —, Januar-Juli verzl. 642, 49/6 Ungarische Goldrente 764, 59% Russen | per TSuni-Juli —, per Jnli-Angust —, per Angnust-September —. von 1877 915. Russ. Prämien-Anl. von 1866 122, Russ. grosse Erbsen per 100 Kg. Kochwaare 160—210 &Æ, Futterwaare Eisenbahnen 117, Kussische II. OrientAnl. 544, Convert. Tiirken 130-140 „# nach Qual, L 16%, Neue 49% bholländ. Anleihe 1008, Warschan-Wiener Eisen- Roggenmehl Ner. 0 n. 1 pr. 100 Kg. unverstonuert incl, Sack. bahnaktien 61}. Matt. Gekündigt 1500 Ctr. Kündigungspreis 19,95 e, per Hamburger Wechsel kurz 58,95. Wiener Wechsel 9,50. diezen Monat und per April-Mai 20 bez., per Mai-Juni 20,25 London, 20, April. (W. T. B.) Schwankend. : 20.20 bez., per Juni-Juli 20,55—209,50 bez., per Juli-Augnst 20,75 Consols 964, Preussische 4% Consols 102 Italieniache | bez., per September-Oktober —. : i: Hz E 1884er R 59/9 Rente 924. Lombarden 114, 5% Russen de 1873 863, Convert. Kartoffeimehl pr. 100 Kg. brutto incl. Sack. Termine 20 00G B L h Non ] Türken 153, 49/9 fund. Amerik. 1244, OVest. Silberrente 67, do. | unverändert, Gekündigt Ctr. Kündäigungspreis #6 Loco —, 1/1. |— Orient I E s Goldrente 84, 4%/% Ungar. Goldrente 77, Nene Spanier 553, | per diesen Monat —, per Avril-Mai 18,30 Gd, per Mai-Jnni Es A Unif. Egypter 614, Ottomanbank 114, Suozaktien 79). 18,40 Gd, por Juni-Ïnli 18,60 Gd., per Jnuli-Angust 18,70 Gd. E S E D ilber 49 i ; 0 er Angust-September —. E De. Data eue A0 : Deetitins Partoffelstärke pr. 100 Kg. brutto incl. Sack.

[154,000 ; j j In die Bank flossen hente 21 000 Pfd. Sterl. é : z —,— idi ¿ VltimoOanwe, F O Bs In Paris, 20 April (W.T. B.) (Secklnss-Conrse.) Trüge. | Termine uuverändert. Gekündigt Ctr. Kündigungspreis Loco 88 60bz G r a 108 j $ °/4 amortisirbare Rente 80,224, 3 % Rente 7835 44% | M, per diesen Monat —, per April-Mai 18,30 Gd., per Mai-

- AAaYA ) . . : m Mai . 197,76à25A98,25bz Anl. 108,60, Italienische 5 °%% Rente 94,00, Oester. Goldrente 852, | Juni 18,40 Gd., per Juni-Juli 18,60 Gd, per Juli-Angust 18,70 Gd,

56,90bz E. M Egyptische Anleihe 5% Russen de 1877 96, Franzosen | per Angoust: September bez.

19,90 B : : 72,75bz B Ttaliener Fenchts Kazrtoffelstürke pr. 199 Kg. brautte incl. Sack, Ters

163 50B Oesterr. Gold-Rente. . —»—

S pk

dD

r C S

U S s Berl. Handels - Gesellsch. E S Darmstädter Bank L R s E O dd atiod-dO : F isconto-Commandit , 192—4¿ebzà90— U In Oesterr. Kredit-Anstalt . : ( Dortmuud. Union St.-Pr. 55—

1/10,174,002 TAUTAUUtO c a 96—

1d. r rieA Ungar. Goldrente .

T Italiener . . . 1/1, POOUG 1880er Russen .

od cen

pak

pri Ie

S

D

t

T E

O

FTTEELETT I

wr e prak ummi M ed A N O Me L D O A Oro A E A #> =J L | S

S)

IIeaollalollIIITINI

4 p wr T“ da

D

or Me M OOIINRANNI pin pf pr p pla M pp P P P H Pr P > P f P P A A > A A R oto

I TLI

- r

Aan

» 93,00 G Goth.Pr.Pfdbr. abg. I.|5 1/1. u. 1/7.197,40bz ConsAlk.W.West 188,00bz2 G do. do. II.|5 1/1. u. 1/7, /94,60bz Cons. Marienhütt. 122,00bz & do. do. IIL./5 |1/1. u. 1/7.189,50bz& Cont. Pferdebahn 100,50bz G do. do. IV. L .189,50bz G Cröllw. Pap. conv. 101.00 B do. do. 1. u. 1/7.184,70bz& Dentsche Asph. . 89,50bz G H.Henckel Wolfsbg.ObI. L é 101.00B O A ks 5,

ut r

wi

g 2GTOTTIOs

ror

/

/ E 90,75 G Preuss. Ctrb.-Pfdb. 1885 f 1009,20 B D. Edison-Ges. . 99 60A 4 9/9 Ungar. Goldr. 78, 106 00baG Dän. Landmannsb. Obl. vie ddtate cu 621,95, ‘Lombariiaohe Eisenbahn-Aktien 288,75, do, Prioritäten

111,00 G Niederländ. Anleihe ..

or

Laa tig

p RNOANnNAAIOANRNANLOAAANARNOOHnUuNDNnNn

Io ala ST S T ELL E H Nor

3 R DOIOINIOBEBEODIOrRMO

pri etr.

P R R R R Coo R S

L L 1 ; 1 ¿L

j; . 1/7./105,60 F Donnersm. H.ObI.

/ 99,50 B Dortm.Bgw.StPr.