1906 / 14 p. 17 (Deutscher Reichsanzeiger, Wed, 17 Jan 1906 18:00:01 GMT) scan diff

il E C E

Bulg. Gold-Hypotb.-Anl. 2 Ungar. Gold-Rente mittel 5E „Hvup.-Kr.V.S.464 | 1.3. : E d T6 Deutsche Eiseubahnobligationen,. Anatol. Eisenb, N x Nr. 241 561—246 560)! —,— o. eine 4 . d 18 é 2,0 s 00/28 2b; ibe A fr Ne 1 EBL8S 620 Cid i q get E L Ü O Doda M L L | 14. 1 j O Brannihwea e 1/34 A do. TTErgängungen L 150000! 102,80bz ; do. mittel u. fleine -1. E A T eve 31 60h; do, d “l r Nr. i | 2 006; . do. E Egvt. (@ (Fencb-Aï) -|

1889 : ult. Jan. - S T ann A 7 | E L a P Po mittel 97/50bzG * Staais-Rente 1897 Í i : 2 7/4 [1.17 | 2000 —JO - 4/1410. 102606 Brälth. ¿-Eienb, 1507| É bahn kleine’ 97,90G G ra (f. d. eif. T.) 25x i e . : . VIIE | LZLU U Ee L j —100 %6 n G Crefelder Eienb 0 -Ges.!3 | 3 MO D: 0 gar. 2 Chinesische Anleihe 1895| - Ir h) 4 0 lfba.84 fv. 3; ra-Simplon gar. 38

- j E: H i ) p 00G | ivorno 1024061 L E 06 XT uf. 1918/35! 1410 80G galle-Hetistedter «135 Macedon. Gold-Obl.|

do. . y ç db | en-Neurupp.- | | do. feine! 3 | 97 ‘60G Drei x Mer: St-A. 1897 us K E n O E A So. 4 | 20 2001100,60bzG Bittstocker ukv. 1910 4 L Portug. Eisenb. 1886| 3 | i Bucarestcr St.-A. 1884 konv. 15.11 300bzG do. S.341-4200uf.10 4 | / 5000—200/102,00bzG Deutsche Eisenbahnftamm- und Lausizer Cifenb.-Gef./2 4| do. 1889 F Ra. 43 ; ; fleine 15.11 199;00bzG do. S.401-470 uf.134 f / 5000—1N 103,00bzG ¡oritä 2 Nordb. - Wernigerode/2 O Bo: f 1888 fonv. 80bzG do. S. 1-190 . . . 135! versh.| 5000—200/35.00bzG Prioritätsaftien. Zichipfau- Finsterwld..3 Sn: Siieub. gar D 1895 B91 do. S311-330uf.13/3z| 1.4.10| 5000—1009650G —Sividende_jvorl]leht.[Zf| Z-T] St. z 6 | Sil. Gold 1889

kleine 1.6.12 |99,00bzG do. S.301-310uf.08/3z!| Fleine 3,9 197,396zG Aacen-Mastricht| 65! 4 | 1.1] 600 [12756 do. do. 1891| 1898! C / do. n MeRE _15 i Z./4 p.St. s ch6 Sin Mal. Rix 4 . A u î dei ¿ L s h Ñ 5 [R Budapester d s Brölthaler gens T O Deutsche Klein- und Straßenbahn- M arecdan s bio, p: : 168,90bz Buenos Air. Stadt 88 10008 do. Vra-A.| 4 |—# | L1!- 4100506 obligatiouen. - L TR d. Le d . do. 500L£: Crefelder I A2 1000/500 53 256: N O. É Ba mi j —— i; do. 1090£ Eutin-Lübeck . .1| 600 3 Allg. Di. Klb. (102)3 | vers.[72,90bzG tein. Hvv.-Bank . “| 51,40bzG : do. 20£ Frankf.-Güterb. . 1000/5000 do. 9 F -u Strb. 100 ü veri. 101 206 G Mitt teld. Bodenkred. .| 5 0b ) d » s j G 33 (E Î - - - ck L O d O Halle-Dertst. Li. A 000 O Bod. Lok -E.-A (100) 41 SEMEETLRMINDE, Ife aan 1E ult. Jan. 39,80G do. ult. Jan: 2

000 ; A 1A ; Ï nigsbg.- Cranz. 1000/500149 50G Brl.-Chul. Strßb. 4j in Dollars. 1 T 8 39,80G Ghristiania do. 1894 i do. Liegurh-s A 1000 [10-36 do. (102) 4 | A Ha E Milbe im a. d. Ruhr é I S Bs 52,60bzG do. do. 1908! : : ' ¿2M E 1913 : do. do. 4| : Ae Bo -Geli.-Str. 105)! Galif Hre B S E | 2H Nat.-Bk. f. S it. T E Tb; 52 70G Genua 150 Lire-L ose ... M Mel Hvp. D. Irz. 125 Latwh. -Berbach . .1| 500 fl. f. Coblenz. Strb. 103 Ctr.P Be - 1929 31) E oi ul pa E | Lat En d Ee N Pia | 11 Nah e Nv, erth 08 E E I O 9,50 Î 3 s : 5 h U 1920836 Helsi ca Stadt-Anl. 190 19 “do. ult. Jan.! 1000 j 25G Danz ‘Elekt. Str. 103 do. Ro&Isl.rz.1 S | 1000 172,40G Dts. Eiïbt. T (102 | ; 0G Düsseld.-Duisb. (193 500 i Elektr. Ds 105): 4 | 1000/3090 Gr.Berl.Strßb. (100)[3i] j Gr.Caff.Strßb. (105)! ie 007,796 Gr.2pz.Stb. T, TT(100 1000 105,506 Magadbg. Sirßb. (103 ; 1000 1262006 Ostd. Kleinb.-G. (100) 31! Samlandbahn (102 SwlesKleinb.T1,TT(103) S Stett.Straßenb. (103) 5) 1092 40bzG Süddtiche Sih E 103 ‘00bzG s S i er.{(F1! 10 10b¿G Deutsche Kleiu- und Straßenbahnatktien. Meitd Eisenbbn. (102 SouthPacif. o a 1668 é 141 [1200/4006 137,00 F West.Brl. Vorort 103); L * 19126 ; 4 | L » | 1.1 /1000/500158/0h; do. do. 1931/5 3j 7 | 14/ 10900 195, ) - do. do. E 1951/4 t F FHORO Ausländische Eisenbahn- St.L.11. J.-B geetbabant Tubs 1 2 E L! G Ÿ Kred ite | 7 x | LI} 100 egt Es 04 5. s d Dra t j [4 | 11|1000/500/172506 Bb. Nordb. G--P. Rb «Westf. g p 5 14 | Lil 1000 C ads P Roftoder Bank t 20e W. Schiffahrtsaëtien. Ruf]. B. f. ausw

12450 be „do. Geben I j 144506 Dur-Boden fi. .0 |—i4 1.1 186,25G Si ih iche B | 1 1200/200|192 2068 do. S Mrg. Aru D. 7 1 ezo | Cl „BodenKred. E E: S A s ck.9 i 165,30 Schaaff nfs] 1.10 1000 1105,60E dcis St-P: V i Sau. 165à65,75à,50bz| do. ult. Jan. | 11 |1000/500l1S5 eo do do. amburg, E AN 11 fraúoos SPieî. Bank-Ver 4 DVY E G4 N i 5 ¡ . . Elis .-Wsib. stfr. G am a, ten Î Le A 75bz | do. Bod.-Kreditbk. | 1. 1:

160,00G 169,50G 260,75 1724,00BG 165,50G 170,00bzG 233,906 LNES S Z, Z0bzS 315, FIC ¿G 34,8 S / 53G 117,75G 133, S 304 ,v0bzG 205,2 5030 t) „10 )bz zS

80,00 Chem. F.Budau! 8| 170,25G do. do. St.-Pr.| 8 136,75S Chem.Griesh(El 12 j 97, 50G do. S - {10 163,50bzG

147,50B 150,60bzG T6, 75G 1202, G T5,2 25G 250,00G

103,10G Dreêdner Bank-V. j 103,20G Dr. Kr.-A.f.J.u .H.i. A N E c : 104,60G Duisburg-Ruhrort ; ugger Posen . 102,506bzG | Elberfeld. B «Ver. g [Ne H Fei ms 20biG Gener r 133006 Klosterb. Röderh 10 ffener Da 8 90bz König Br. Bceck| 8 | t E Goth. Grndfr.-B. . ) E Kunterstein .. .| 3 | L 102,75bz do. Privatban 2 Leipzig. Rie beck/10 Dp Hamb. Hvp.-Bank . "8 |, 169,50 Lindentr. Unna! 4 Wecbslerbank D, 5 118

r M Vi ria Mm V Mi

T I T I T T P fn Ink Di Jnt fia Dr Junt im Perdi 1s dfe 1m Jf df

R Haa ri

Man vf

WIESITTTI & &@

dumd junck juek droud pack pund jr prach

L E A S S

Fut eme Park dave fue fernt Jarord durek

A A

R pi b m i b T8 E C TE

pt pem Pert arn} Petr Peck Peer Permck Jererk

wewres 3 A A - Ma dr —— P arien LO

f Linden

fa ta Bank .. 2,25G Löwenb. Dortm. 12

fleine do. do. 1896 500 u. 199 £ do. do. 50 u. 25 £ do. do. ult. Jan.' do. do. 1898 500 u. p £ do. do. 50 u. do. do. ult. Jan. Dänische Staats-Anl. 1897. EÉgyptische Anleihe gar... do. priv. Anleihe do. 25900 u. 12500 Fr. do. 2500 u. 509 Fr. Finnländische Lose do. St.-Eif. or Steiger 15 Fres. aliziiche D lie: do. Propinations-Anleihe Griechische Anl. 5% S do. do. kleine do kons. große . do. do. mittel . do. do. kleine .. do. Mon.-Anleihe do. klein do. Gold-Anlei be 90 (P. -L.) do. do. mittel! do. do. fleine Holländ. Staatz FRLO bl. 96 Japan 1. Anle ibe IT unk. 10 do. do. ult. Jan. do. Dts. Int. ukv. 21 Jtal. Rente alte 20099u. 19000 do. do. 4000—100 Fr. do. do. ult. Jan. do. do. neue do. do. amorti. TTT, TV Merik. Anl. 99 1000—500 Lv. do. do. 200 Lv. do. do. 100 Lv. do. Do. 20 Lv. do. do. 1904 Nerw. Staats-Anleihe 1894 do. do. 1888 do. ¿D090 mil, U: L Oeft. Go sd-Rente 1000 fl. do. d do. do. 4 do. ftonv. 4 do. 74 _./ 4 do. P ente 1099 F 41/5 do. C 1/3

E . 49G E u Î 1 E F 0. L T j s j 7 N ÙA prt 106,00G Lose h 1 80bzB . - 131! versch. 3000—300197,30bzG “R 17! 44206 Dalvarsto 1895, 1903 32!

eck

o M N e n S BRRD

»

C

a im e M Mb pm Pl Dim lm De bli in ba pm Mum Dm D

z(& 1153,006zG Merzig Brauer. 12 7 (70658 lesfeimen M +-_ 133,00 et.bzB Mün Sd zwab! 43 ; Königsb. Ver.-Bnk. . 20,72 Müser, Langend./11i/1 _{78'10G Sandban? Ánsi 24,0093 Nürnb. Da Age ing : j 102,50bzG E Kred. Anst. G0bz Oberschlefische .| N Lüb. Komm.-Bk. kv. 139,2 en

E Luremburger Dam z Mas Märkische Bank 72,30G Magdeb. Bank-V. - A Do. Priv.- y

Wck H wre wee O t b —J

Conc No. Spin. 11 Con'oLl Schalke 26 do. i. fr. Verk.| Gont. El. Nenb.| 0 38 Cont. Wafseav.! 7 165,909 Cottbu'. Maich.! 43 291,90G Crötlw. Papierf. 12 161,00bzB Cusfto dis O Ofenf.! 0 175 25G Da INZ. C Oelm mühle O 156,75bzG Delmenb. Linol.!15 237,00bzB Deffauer Gas .110 Ltd 2 eg.! 6 D, 5B K 104,2 95 B 21 s "57 bz zG

93,75G

e. N E T E O [L BN E B AS an

4 - L z= | @

E ar ECAE

| l, a;

»

fas fra O D

O Co

K

wr O R i i

bad S E

DU Los ob n M ln dd pu C)

f |

[d

=

t

i l i i b

ei et

II1S

_ BESE S | pa C

Qm

T

—_ A n bt beendi pt prt Prt ri Prt jt P

[==]

R Orr UD

—_ 2 Q S —] 1 j brand emed derm N Ps Pert Jed C

Gh pad 0

z dek J

|

S =y

® bl ph brm pre rh feme Pad pi pm ere dran dend Predi dear jer jremeck eren S A ch0 2 . "0762 C9 0: §00 E

U jn Mis b Hin U D E i tend Jad Ten muy eilte Tik C

wr wr Mr Q O5 (S) | N |

Go

dien 1e F e bd] J} J]

S

A

i ENRR 122,506

216,00 bz zG §2, 006zG 371 h;GB

L | S2 t 00 n

|

p bt Peer beme

I V GIE “—

1 O 0 Hn I D

r A G C

etl S

dant par bnd þ M in E V R E E S i vi Ml GO Ven Min Em Mi Mle Mi V Dl V Mj V Me Mim Vim Hes M V H H Dm

O me

do. um do. a do. TITT do. do. IV do do. V do. do. VI do. do. X D do. alte konv. MœŒl.-Str.Hvp. Pir do. do. do. do.

Die: Fbr. IT ein. Ovp. PIDDT. do. Vf

do. VIiTunk. b. 1911 4|

0 D: L (rk jfas jf uri jer furt Pn prak pan Pank O 1

Jene bere emed am] c] dund premrk dund en) Q to

r; r{ r, O o L -CP Ls F EO D E

——“

I

puri bard jr D D D t

Wr ar M

25,60G “do. Grundfred. -|

Nordwestd. Bank. . -\

A Nürnberger Bank . .| S Oberlausitzer Bank .

E Oesterrcich. Kredit . /

j

an.

Co S

Medckl. Fried.- -W. Niederlausit E f ordh.-Wernig.A! 10 2'6DE S Paulinen. -Neur. . 3000— 100 100,00G rignißer 30195 66G d einickend. Lieben-!

95 00bzG walde Lit. A (4 |

95 00bzG Schani. Lit. A- E. ch Zschipk. - Finsterw.! 1A

v.1911abà105 fdb. Denv.RioG.rz.1936 1 Jilinois&tr.rz. 19524 | do. St.Louis rz. 1951/33! do. Louisv. rz. 1953 32 LongJs l. Rlr.rz.19494 | Manitoba rz. 193345! R O p A 1997 645 ac rz 7 do. Gen. rz. 2947 Oreg. Railr. rz. 1 9464 Pennsulvania 2 0E Pittsb. B. gar. Pns./43

t E jt jt prak pre ard Pren fred pak jrrek Mm N D a mm

Zie Sr n F

1 etr r Mr

s

Do. 95; '50bzG Kriribbadér 95,50bz Kopenhagener 89.25bzG do. 105,80 do. 105; 80G Lissaboner S do. RDET MODG Mailänder 45 L 103,90G do. 10 Li .10/102,T0bz Mosfauer St.-A. S 1103, 10bz XXVIIL XXYTII a0 103,10bz do. Ser. E _RXXITÉ 103,50bz „n, 1913 5000 RbL! do. TX uníf. b. 1914 4 94,00G 10060—100 RbL.! L do. Kl unk. b. 1916 4 D Ie Ser. XXXTV XXXY | do. do. XXXVTIT . SXNTX| do. do. §6,50B | 4 L do. do. 1 100,40 bz Neuschat el 10 F Fr.-Lose… . . .|fr.Z. s 100,40bz Stocholmer Stadt-Anl. 188Ó 4 P L do. do. fleine! 4 Mitild.Bk fr.-Pfdb. 11 4 | 199,00G do. do. 1885! 4 do. Ill unf. b. 1997 4 —— do. do. fkleine! 4 4 IV unf. b. 1999 4 —_— do. do. 1887| 34 33 100,838 Venetianer 20 Lire-Lose . fr: 3. 10/006 B R Grundr.- E —_ Wiener S ommunal-Anleihe 5 104,508 do. do. TT 3j do. S S do. Inv.-Anl. unkonv. 12 100,75B Nat.- Hppoth.- C.-G do. St 82,60 do. Stadt-Anleihe 1898 160/59bzG früher Stett. rz. 110 43 do. 82,60G Züricher do. j —,— do. 73. 110 do. x 161,59bzB do. do. ult. Jan. —__ Budapest. Hauptstädt.Spark. 96 75G do. r e: ¿ft t.1492,0IG B: lg. Nationalb.Pfandb. L,TT 102,90B Sas Paulo Eis: enbahn Gold f 98,106zG An E D TV' —,— 3 Portugiesische unif. I V2 7 167,90bzGW j —— Nocbd. Grdir. TTT-Y 4 do. ult. Ja —— De Insel-Bdkrd. d--Psdbr.gar. Zas do. 4 f 413,70et.bzG s Jnselst.Kaf. -Obl.S.TX 197,70B do. | Pry do. iee 19104

102 2,60G Donau-Regulier. 100/l.-L 32 Wer.bG Finnländ. Duo Vet Mnieibe —,— do. XIT unf. 1912/4 | | f do. XV unf. 1915/4 |

32h E do: V uni 1912 38! 35!

-. ®

r r

n

© ry E

n:

Ii O

Him mir: wr wr Un 5 s C3 in

wr

ry

S P

5, 0ObIG 16) Obz(S 207,25bz 50,50 bz! A P 00B

2A z TT7,00G

"19 4 313,39bz

134,10bzG 128,50G 1ch 23,00 3

16 31,008

Lai we-

G] rek pre Pran beck m} 2m} dern

RONAHNDD

pur pur bt Prt demerd eee dure D C R 0 20 Fnd Min Min l bt bret bund

e

c

B

| wow | | | 15 c a

Go t

E do. ult. Jan. S E do. Länderb. abg.! E ove : a E “g denburger Ban j 105, ; 25bzG do. Spar Lei 7A 76,506 ¡G Osnabrücker Bank . 100 50þ3 Ostbank D. E G. 108 0,40bz( G Ostdeutsche Bank . R E Petersb. ©Disf.-Bnk. vi E S Pfälzische Bank... 0 30 do. Hvyp.-Ba E reuß. Bodenkced. . REREAE do. Zentral-Bod. 85,90bzG do. Zentra d E es do. Leihbh. konv./ 6 85,75bzG do. Pfandbriefbnk.! 701

S SRLA

tyr y r Lar] L) 5

S

O —l

—| u E I i Ma i i Wi fa Mi V n bfi Mim Vim Mim bla ln M Mi pn

- O ry r=/ t-f rf t-/

R RPSr

m

pi bi brd tin s Ls P f N f Hf L

pu D e l n hn

Dro ald fe de Unab Mr Iod

duvek punak D b pmk pre fund bund

G0 2-1

. .

O O L A p

LE 1.2.5.

L i i Vin n V Via V Vi H am Di f Dla Dla | Va Him Dam Vim Das Hm bim Min Ha a Dm Dar lan Mm b Ma Dm ble Dan DEn Din Dam Mar Hs lim bam Mim dim Mam bie Mim

D O _

A, i) L

m D f u j L fs b P M D BO

a p Jrr han dure ph ph prak pk pen

= S

j bt 4 ck

Hue fund ed duard jound per on _. 4 L Q

t& |

B e Lis pet Teil Lui Luis be Titlins iri Teet Veeliies vei T TOI T

O

Ms s M E O UOLO

Doe

bls b

R) S A

J J) J dund e] dani bund au} pk J m] m} a} m} m] m] J e] m] J J dund J pund au} deut e] m] pund J} J J

. . 8B

i

1 t —SE=S

L A A

_—

e

O00

50 97,00bzS U C Aa ch. Kleinb. fv. 0006S | Alla. Dic. Klnb. 59 57 60bzG Allg. Lof.- u. Strb. allS, 206 Alt. Schmalip. A 30 60G Badische Lokalb. . Barmen -Elberfld.! Berlin-Charlbg. . Boch.-Gelsenk. . . Braunicbweiger . Bresl.Elektr. do. Straßenb. Crefeld.Straßenb. Danz. Elekt. Str. Deutsche Eisenbt. Elektr. Hochbabn Erfurt. elekt.Strb. Gr. Berliner . do. ult. Jan. Gr. Caffeler ambg.- Altonaer

E:

E R S

La Mr e 6 | ©

39" ‘3563 321 106

157,00G 195,099bzGB 122,50bzG D102 118,50G E 142 0bzG 147,09bzG nail St. Iuan.i © 113,89B 158/2063 do. i. fr. Berl. E 118,006zG Anb. ÍÎ e 127,90bz 141,00bzG

B 118,09bzG 172,60G

156,50bzG 90, 75bz3

146 006zS 183,005zG 113, 50bzB 190,003 113075bz 159,25bzGB

à139,752132bz

132,60G

GI 36, {x V 5 12050G

163,20bzG enb.P 63,10à,86à,60bz | Baer und Stein 2

Fs S, S t F f bin fs Ban e În i fers J Pans Sd Pk Jr Pn r Pr Fr fk n Js Prt San J Jim Jerk Prt Jta Pera Pre Per Ss

Ee S S R S 0 S S E S Q G6 1A L A 5

E : [51

M ea Mim j He V

M Ma C0 0 0 R O O O He H Mck va M

t 5

M -

.

bek f bem pk duel hend

S0

& r Orr r Dry

J dund en] J} en] prmd pre D 5: . * .

Labs tai badi bal hO A

n t S tes

Ti [2 —- t-)

E L: (“E . Land ph C prt pre park ps pf H ° L R S at!

1 de | |

pla pla le Ml Vim lam Dim bam Dl pl Vin m

I

bk ddt ree pee pre d Sema deme dem pem ed DÈSS dreced jed dne rek jrrdk dme ded deck dreh jene premai fue derer jrmak jak pee dret jremek pre pern

pk m] bund m) A) I [—) L Q nt band pen bund A] m] A C i A

E S

e Orel) ry ci n B

D n i G

r

b A

î

m4 1 O Ma Far fan 1 O

an a 1

A 5 i

G O G a

Mde ad n L A v

brt de P Ph pati jah pad hate pur m p pem pk C

Mr

C3

Oa e D T Gh

D

S

“=

D in U I O N N N D O O H C —A D D vi i V di f v

N J erd J J J 1M O

v

br _—_

[M

R

M A D |

E J] J] _) J 1D Ho p c Ee E G1 00 00 H =

UO & gus p s dund dund 6 1)

M . * S S D E T E P S L RRE R

. duk deck duk derak anck jf fuend eet deen (C

2 ele

"r

= © | |

Furt Jet 2

0

e s S988 A G ry

Tee Z Ii ,T5G

Di 99 90bz G

E Balce, Teilering 17 6.40b3 H

156, 25G Bambg. Mälz. .! 133,596

169,50b¿G B f. Bab.u.Ind.|

121,50G Banning Math.

120,00 Barop. Walzw.

J i a

D

| 010 | | t

w- bek pre back pk Jen pre pra . ibe Me Mim dla H Mm Hm i m H Mm m r a Mim Mm M 1E= Mm Én H H Mm Hn Nb He M Hck H= Hck

bin G5 O Mi Q M é

s i i P prt ed 1

Jud e) J J J

E ——,

D 4 E

—A „4 . . . pk e] a] dend a} L E I G IEZa

u

S

© s 4

ft 45,75G Electr: My. da itp op. Dpf. n E E Schwazzs: zut, Wen Sinai L ets Lia eie amp o an LOU „10, ï ereru . S [E Ne beaiih. Bd 2 i.D z( Solinger Bank . 9 130,75G Barß, Lagerb. Ds. real Fs | G. Ludw. 18504 ult. J Südd. Bod.-Kred. . . 187,19G Ba'alt, Akt-Ges. fe Unt 9 ad e d-Nerdbahn 5 Slef. Damvf. Go. 0 [—{4 [L 69G Pg: Kredit-Bk. . —,— Bg. B-rl. N. i. m. V 74 Ver. Elbschiffahrt - : ult. In} —— do. Kail. Wilb Ÿ 00 R da: paris Bereinsbk. Hamburg. S do.f.Mittelw.i. 15268 atk «Oderb. GoldSd | Warsch. Komm.-B. 176,00V Es 0. 7T5E Silb.-Pr. 894 |

do. Silesia —— do. Oftd. Vz.* O Disk .-Bank . 119 1 („00 t; np Rudol/sbahn 4 | 20 e V Salt) 4

»—

Pi

[ay 7 n ti bs tun t fn jn du pri p pr pk db d nj bag

ar dr

do. do. 33 25h) olländ. Kommunal-Kred. M7 28,10 bz al. Hyp.-ObL. 1899 . 33, 49bz Jütländ. Bdkrd. -Pfdbr. Sh 33,1 bz SIRRns MEeA HOE 92,0063 E I da F: | Kopenhag. Kreditv. Bri. &r. ¡ | a1; ‘20bz3G Nord. Pfandbr. Wiborg Tu. E! I1,60bzG Norwegische Hyp.-Obl. 1887| 3x3 | 32 30bzB Oesterr. Kredit-Lose 1858| fr3.) 91 10G Oeît.-Ung. Bk.-Pfdbr. . | 91,10G Pest... Komm.B.Pfdb. I1,IT1| ¿ 91,25bz do. Kommunal-Oblig. Il! 4 91,10G do. Vaterländ. Spa faïe 91,10G Polnische Pfandbr. 3090 R.| 91,25bz do. do. 1000-100 R. 91,60bzG Poriuglel, Tabak-Monop.-A. 91 '30b¿G aab-Sraz. Pc.-A. er. Anr. —_,— do. Anrecht:\cheine . 455 EM Schwed. Hvp.-Pfdbr. 1878! Ls do. do. fündb. gr.! ; do. do. mittel, fleine J z e & do. „abgest S , O. ult. Jan. o. tadte-Pfandbr - Gold» Rente Sf Sr u. 47 f do. do. ie Dia ufv.12/14 Serbische Gold- «Pf andbriefe . E “E lm. Intgz.Pfdbr.1885 do. 1836, 1887 E do. Ungar. Temes-Bega do. Bodenk-c edit-Psand br. Kr.

bme pen P bert bere jer Dar bef Jura prak Pra pra perah rk part drama derk dene

S

“aa

do.

(l, do. Ds e p.- andb ] E ne Tä. E

D,

pre a] O

R L B T d

100,506 236,795

115,60GB 57,005zG 131, 2BZB 259,70bzG 145 2,000 zzGÖ 27 (U B 186 M bz 183;50bzG E 125 50bzG 146 50G 174 9 et.bzG 19%, 50H 133 25G 11,50G E E »bzG A K 152 75bIB 32 D, )bzG 143; bz

S e A E Punk ms] na} bert Pren Pert pin n] Prt derk Park ai] urrd T) burt js

“© [Sl I lees&elllalell: mt

S G e E 09 U wm

E 2E

Lo 00 —J N O0 1A I

i nl s Gl: s T gl: s AP Dis V: AP 1D O O wn A

UO L] S | R T ER| Ha mg vi f | F { (N l

s ti

Wr

Vin t emt Vin Pet Pt Pt Pre Pru Prei Pert 2} Pit Pre Jercek Pen:

—— 4

t N Dr

E

ler

9D wr 7

90909

s ,

[97,7 70B do. X 0/4 LLT7 | S do. XTTT-XTV, 4 ver. 500010 10°) ),80bzG —,— do. XVIIuf. 1910/4 | 102,00G

206,00G do. XTX uf. 1911/4 97 50G K NIL uf. 1915/4 3 50G , XXY ufk. 1913/3k 97,2063 . XXTITuf.1915/3} 3,70bzG : 35 8 70bzG

103,306zG

32,00bzG )

E 1901 unf. 1910 4 100,10bzG . 1903 unf. 1912/4 100,10bzG . 1886, 1889 . 353 102,6)bz i: 1894; 1896 . 33 l 1904 _unk. 1913 33 100,75bzG : Kom.Ob.01uf10 4 101,40bzG do. do. 87, 91, 96 33 98,60G «eli 98,60B

G F

26 . abz. ers: E F i o: es

r . un D A 155 unf. 14 ¿ : [97106 peb -V.- “BtXIV- V 1 0 ck

! E Pr PiB. XVIT uf.0S 4

do. do. ult. Jan. —_,— do. XTX unf. 1909 4

Ser doXXu.XXTuf 19104

ler , XXTI unf. 1912/4

IIE 1851 “RXVTl 5.19154

£9 Ls io = 5 + L A 54

1902 unkv. 15 Pfandbeiefe und SchuliwershenGmmen XXIT unf. 1912/3 ult. Jan. Les Sypothekenbanfen. NXVT unf. 1914/32 17 Anh.-Dess. Pfandb 14 | LL.7 | 3000—N j 132!

do. do. e 3; | 3000—29 F inf. 1908/35 Barr. Hdlsh TV'unk. 114 5000—100—, o. XXTV unf. 1912 31 do. Vu.VI unf. 12 zl 5000— 10 a . Klb. ObLuk. 1908/4 |

bo, Iu. RVE do. 34 S Hyp. u. W.-B 35 2000—10 0a 5065 B do. Kom.Ob.TT uf. 10/4 do. do. IV uf. 19123

unveclosbar 3j Beil, Hvp.-Bk.-Pfdbr. 3 do. do. I unk. 190734; do. T unf. 1912/31!

do. do. W/o abg. 4 do. 0 Rhein. Hy. -Pf. E ; do.

N Sthe dais

l dend S

Uo

rx ; (9 :

Dom eto

unnEEEneat

*=| | |

En gl. Woliwar. ‘V- A. Bi. A c Bauland Seeït. nan Westdeutsc sche Bodenkr. 61 Wesifälishe Bank . E

ofen. Straßenb. S | 5000— 100102 60bzG E

do. Vorzugs-A. 6

j 102,10bzG | Sid. “Eisenbahn Si

G Ner. Eisb. -Btr.,: 283. 6j

7 T Ce SM: 00 6 . ln] e n] m) l e] l 1

gts o Slll&l 12S

[55

k

E

= =—

E E E

Irr nto bo je le L L L

143,75bzG Bauv. Wcikens. - Lipp. Ver.

E Bavr. r Harti:.-I. L L E H 110,60bzG ar Gnßid. Schiffahrtsobligationen. A Bankverein {7 Molo

1141/00bz :

Hamb.-Am.Pck. rz.100'4 [15.5.11[101,50G_ do. A M zy IREI4, 108 768, 0bz B5 Mat I- do. unfo. 11 rz.100/43 1.2.8 1103,00bzG DO, R G Bec mann Elek

Nordd. Llovd. A 100 4j 1.4.190101,70bz a0. B t. Jan. : Be erl, Anh.M? do. 83,85,92r3.1004 1.4.10/101,90B SQUEI. Ee CRE “| EREE Sa Brotfabri do. 1902 13.1004 | 1410[191,00B do. Veceinzbank .! ; do. Braliagrs

5 7 Bau! L T 2 13.1004 | 1,5.11—,— do. Cha rl. D E E f 86 2100/4 | 14.10|— do. Zicho rienf. 7 ¡ Obligationen pin Bankea. de Clektr. «K. 94/10 anf f. deut. Eisenb.|4 | 1.1.7 |—, do. 22201-28509 Sane Eiibro. 13.1084 | i 1,1.7 100,80bzG do. G: b. Hu N ; Dit. An'iedlgsbk. uk. 07 4 | 1.1.7 199,50G do. H Hol Ku Landbank uf. 10rz. 103 43! 1.1.7 [104,50b¿G do. D D. L e 6 m do. o : Bauk f.Orient. Eisenb.!4 | 1.1.7 |— do. Achtb.T.i.L. fr3| j0D D 4 pSt. Vankaktien. V A E S | 61 Dividende | vorkl.| leßte | do Masche «Bau}10 1104

Amsterdamer Bank .| | 85 t D. RTE E g do. Neuend J 6 i

p 0-1

96 4050, De 810 E 405 . 98 2950,2025

D A ck

Go i Jin derd Junt Prt Q SOU D k Jin [fts dem 1e [m Prt

pie S ens

O

100318 emberg-Czern. irt r Westd. Eisenbahn s 80,506 D Ÿ 8 (06;@ k Ib. Gold. -*Pr.! 14 Würzb. Straßenb.! 118,006 De Liban 5 | 5000—100 25G E konv. 35 5000—10095,25bzG l do. v.1903Li.A 35! 5000—100/101 00bzG h L. B(Elb.)'5 | | 5000— 1001102, 8 Ausländische Eisenbahnftamm- uud : do. da: unv. ai | 5000—100 Ie ‘10b2G Stammprioritätsafktien. : G G-P. 1874/5 | 5000—100/96,20bzG do. do. do. fonv.|3i| | 5000—100/96,10bzG Aussig-Tepliß a LANTIE 1 1, do. do. v. 1903Lit.C'33! Böhmische Nordbahn - S (T D. (4 ù Oest.-Ung. Ms. alte'3 | do. ult. Jan. do. 187413 | | Brünner Lokalbahn . i do. D 1885/3 | Bulchtheranex A do. Ergänzungônes 3| Ciak-A agen: 1 iaf.-Agram Pr.-A. . o. Sen, Î do. mt r oa iVen-Prielen .. Sasige-Dderberi - - Per H: denb. S 83 102306 C tHarom. * Ten ; Rckhuv: Dad Silb P: 2, mberg-Czernow ; dos . (Lom 5000—100 I Oen H Nordwestbahn 4;li. Rd. da. wh o o

I 5G Oefterr. B: Elbetalbahn| 4 |i.D. 4 | 1. do: do. Sr. É 2000 1A 100/906; G ult. Jan. Ung.-Gal. Verb.-B. . 5000—100/101 ‘10b¿G Oeft -U. Stsb. K fe. 52/;]li. Rd.14 | 1.7 j Vorarlberger 5000—100/101 '80bz G t. —4142,7 102 ‘40bzG Kagb-Oedenburg 1 li. D.14 ¡j 1.1 0,90bjE Gr. Ruísische Eisenb. B| 103,60G do. fr. Verk’! ng.-Dombrowo ./4i! SEG Reichenb.- Ea | i. D. OREIEOLA, 1887 2 99,75 3 Salzb. Eisenb. u 2. ¡ l. D. L 5000— 100/94 50bzGS Süböfterr. (2b.) i. F 0 (i. D. 14 | 1.1 |23,900i Kursk-Chark.-A. 1888 5000—100 3180b¿G Ha: L Es | 7 do. do. 1889 50001008 75bzG Szatm-Nag.. -| 2 [i Dit] 1 fadier Babrithahn R O) VOD r. Arad. und an. D. s s Lodzer Fa aÿn . 3000—5d 6. 00G. __ Pr. i. Rd. ¿7 1120,608 Moskau-Jar.-Arch. 23000—300 Moskau-Kasan . 3000—300101,75bzG ; Mosfau-Kiew-Wor. - j 3000—500/99 30G D141 n Meoskau-Kursk . i do. ult. Jan. L A Moskau-Rijâsan . A Aas SEER] x _1f31 : Moskau-Smolensf . i * Außerdem 14,5 ‘ub. Pap Mosk.-Wind.-Rvb. öf

1 m 20061 iz do. u 1887 R A T R IGPIRY |Balim-owe j Qu C Ma I u E 7 D Î j ! Z : ! L s “s E T L : Canada-Pacific i. Doll.| 6 | T ires Räian-Uralsk

: | ?

do. ult. Ian.| Z De De DO, do. VIILVIITAnEIO 2000— 100/101 G Pennsvplvania i. Doll.) 6 li. Rd.14 1 1.1 N U

5000—100102,00G do. ult. Jan. Sld-Osibas UD* n

S am [D141 L1 |—-— A 1898/4 Anatolische volle . [LD./4 | 1.1 127,02 ey 1901 unkv. Sas ( ps, 60 5 [i.D.| 1 1126. Süd-Westbahn . 4 4103 N ult. Jan. Ï 25, 90a12 Transkaukafishe r 5000—100 2,006 Gottbardbahn | 681i.D.14 | 1. do. Warschau-Wiener 10 14

Jtalien. Meridion. . .| 6 }i. Rd. T do. do. 5r/4 101,25G do. ut Zan „S0bz do. do. 1r}/4 5000—10094 O Italien. Mittelmeer . 132] [L î do. do. IX4 5000— 106 do. ult. Jan.!| E o. X, XT unkv. 11/4 OREMnD, Pr.-Henri . | 5 [l D.14 1 11 11232 Wladik. Oblig. 1885/4 ult. Jan 127,90A128,7: - do. do. 1895 4

Sard. Sekhundärbahn | 52/s]i. Rd.14 | 1.7 27 z I do. 18974

& 11) G wr dund

i Pak Pet fet Pt 1 n Peel Pee Purek 2} Park Prerk m] brd

v E (e

bm bef jeh Prem Prehm Pran Joi Pei eh deth Pad parat reh para ureedà: fund dund E28 § .

T

° pen pn bend brei bunt CÔ* burt E S s

pet prt pee Pre drk drren: a ] but O

S

S “5 L b i

_—1—] o OD e (2° 2 :

co "_—

t Uo

I rbr bobo Lo L D E L I-LN

. c

[—

QNU rend pmk purd punt jmd uod juaal M jim Pms P O jm D) s bm pu em] n] O puri O ban 4 UO K M

0D ge

_

D 2 Ha ln i

UOnr ir wre 7

pen a pt bet ne] r] puerk a) i] i] tr] brt prt durcá

Dla}

Q

IUERY bunt und Jud 2j J drct fend

105; 50G 195,903 187 '95bz 145 50G 88 25bzG 109,80bzG 95,00G

MeA

K pa e A T Are Ce CECRRE

E

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - |4 4 4 4 4 4 4 5 | 3 - 4

band bnd rect eet pem Pre drrr dad derd Pech Pre Perm dert dec parat dreh poenk dennk dae Jem pee pam dant pk pmk rend

Prm pet du T) C) pee pureedh peredh Perm pem prnn Pren duen D

dund puned dama B E) L) pri pat brm )

o Ier

[S t

—_ A b ph C fred pee P prak pmk D P pat jt jem jer Punk erk

—1 I Bt | I] i i i He i Mie Mi= M

non 4 A —— p

1 Min m) m] dund O demet T

S4 S Pet Dent Pud LFN Peer Puerd derk Peer o

[41 s R eds E « » f Lt (N U R H aan ©2525 h S 2 e î . * . h M G 7 *

4 m} m} Peri c} m _- J} pt] D

Ma Ma Mie Vie Via V Dies dla Von dim dien Vi Di

1096,50G 244 25bzG 88 00G L, 33' 50G

,

15 52,50bzG 141 25bz S 162 605:S REAe 28'5D : 41! 9,90b Gerreszh. Glasb. 22425 Ges. f. eleftr. U. e 77,25G Gee Zement S 327,00bz Glad.Spinn.a 69, 00B do. Woll-Ind.[11 14 92 60bzG Glauzig. Zuder 10 | 123,25 zG Glüdauf V.-A. 1 59,50bz Görl. Eisenbb. 15 E Görl Masch. kv. 4 Gothaer Wagg. 0 Grepp. Werke .| Ti| |4 2 ) Grevenbcoi. .| 0 |— 4 137,00b G | Grißner Masch. 12 217,00 Gr. Licht.Bv.ab. 0 241,75G do. Terr. Ges. 35 | 261,00bzG | Alfr. Gutmann! 9

211 E Guttzm. Masch. z 58,006; W. Haaclberg .

125, 1083G Hagener ß.B3. 0 96,00B aile Maichfbrc. 18 | 238,10G amb.Elektr.W.

s 73,80bz Nr. 5091-18990 7z' 7514 0/252,75G dla. f. Gidb.! 09 |— 4 288,75bzG d Bellealliance 7 |— |4

104,608 ann. B.St.P.' 4 20

--— dh derd ect Pre Jmdh deme ed e

L » rien rc

R S

L E S E

. . 7 . a pa ) O E - -

Cs au 2 S gut url mat;

e E

1890 ITI. ‘Tia ITTL. Em.

IV. (fm. 1834 VI. Em.! Regul.- Pfand br. 1834 Û . Hop.-B.-Pfdbr. 9

ult. Jan. . Spark.-Cntr. L

1896

ult F . s S 891, IT25; de 14710 Türk. Tab.-Regie-Anl. abg.!9

M N R | 1c

C5 Mi Mi C Mi Vi O Vi Vi i M M Mf

s bo Lo bobo

pad pre C) ti j

Antw. E RE E do. RNüd. Hutf f

Bade DaR 5 129,00G Judustrieaktien. de Sp E 4 Bk. f. Braie-nd: A 99;50G Hiesige Brauereien. do. Terr.u.Bau) 2 Bk. f. Sp. U. Pr. abg.! A Jui Dividende D ES Z -Z.4 Bernbrg Maseb.| 10 E Kreditbank - 139,00bzB Berlin.Unionéb.| Bert eing

Barverische Bk. abg. . Baver. Handelsbfk. . Berg.-Märk. Elberfeld E iner Oln s ¿ges.|

. Hyp. Bk. Li pat;

VP.

L do. Lit. B! Kasenverein! Makler-Ver.!

D [—

Ce D

8,3,

“o - í Minden D bs pmk dad pet pured Dra Pren prt pre dret ermd dr pn þ g jy Pm Dr derd dre prr prerd dreh drr prr prr Pre jed dec deck ; 8 á s E O * mas ° s

C3 dle dle pm ls Das Dm

e

p P D A p —A V S

O O O O D DLOIOLS S t 1

I - 4

| L 1 S

d

Js j jim gf U jf dén E R E E R R

—] _ck } drA deen pu dr dre E

bund f D w

C

tw

n S L i “ar Es

“w ri Mis V Q E A

pad

b

A GI burá dus C e [1 A E

Z Berzel. Bergw. 3 9995 Bo kv. u. neue! s S 2 | 7 252063 Böhm. Braubh.!10 | S Ee bi 166 00bzG G Weißbier 0 Ó S6 Bina Nrnb, Mt. 12 | L A e, | DeuteBicrhe 19 Bg i200 Lrieriiebaia 1 Bliesenb. Brgw., 159,50bzG | Geride Weißb. do. Vorz-Akt.) 0

Blumweu.Shn./| 195 905 Germania …. : 120,90B Hilsebein . Boch. Bgw. abg.

do. ( 10

do. Prd. u. Hd. i. Lig.!o.D erbranérei .| Bochum. Gu eft

Börs.-Handelz-Ver.i.L. frZ4 138'20G F457 A A I A

Brafil. Bank f. D. | 161,80G Königstadt bier! Da bier. K 10

Braunschw. Bank . .| 5!/s) 118/00 et.bzB Münch. Braub.| 3 E do. Kreditbank| .3.1110/50bzG Peine : B BösperdeWlz

c. L (4

O O pk J) bnd e] e} dert i] drt dund ded O) O O O dumb dent denk puent duk dend O O O

O 146, 00bz&G 176,50& 166,00bz 168,00bzG 123,090bzG (i T7 25bzG 319,75b

| 150,90

| fE A ——

134 50G 93 ( (0bz

pl vin din et 4:0 S e Ll r u S t r || |

F CR Ie

D

A pn OOD

jj

dk a] n} Dreh m] a P n] brd 2] a] due

O us C pes O1 A t -_ JOCPN bo | y 1 Via Vie Ss 1E V E R 1A Uf 1i R D B.

® dent pi l d juni d prt jnt 1 j jur b jn n P bd pmk . S R E .

p S" S E E N OT 11120 S E) j a (T) bund

dus J aaen anan Crd - . : b pre pee Pera Pre erh Pei Pee Draa Peti drama Predi Proc . . d 20 20

Q H —=—

S

E F A: 20 a] j dh pet bean i pi nent pom Q L) derem Jar Pram Pam Perm S

din dis dis las df L d Pun am] hand jund am 19 I 11ck

um ded und dank b

u n] n) r D

1] 0 | eel]

t n D P p

LR5r

D Co C0 En Es N © 1m He E

t)

Lr]

nleih

D

Vi M M Mm V bim V Vi É Dl Dl DÉm

P O

b 5

44 10 do. Hvypothekenb.! Tk | 154 50bz G 2: Braunk.u.Briket Bresl. Disk-B. aba. 123.75b¿G | Seserberg - - rüsfseler tej y —— 7 Chemn. Bank-Ver. .| 4 16166 [oes Bera 1 118 Coburg. Kreditbank “| | 196,75G do. St.-Prior. 16 ¡14 Com.- u. Disk.-B. . . D./123,10bz Viktoria i 56 do. ult. Jan.!| 23, 10G Ausw ile D Creditver. Neviges .| T4 | 130,25G uSwarUlg Dänische Ldm.-B. . .| i. D./128/25bzG | Bochum. Vikt. . Z S Danzig. Privatbank .| 125,25 Brauh. Nürnbg.' Darmît. Buk. Gld. Brieg. Stadtbr.' s do, ne Seel T K has 3 90bz Danzig. Actienb.! 6 6 ult. Jan.! 46 25à 80bz Dortmund. Act.'20 20 See o van 116,006zG do. Union 20 ; Dtich.-Asiatiiche . . ./10 (i. D./183,00bz do. Viktoria’ Zeuide Be. - “a : 156'50G Düfseldorf.Adler Ds Bank i .1 i. D. 242 00B do, oie op. Hôfel . Di “E. u. Wechsel . Erlangen Reif Dt. Hvp.-Bank . | ; Frauff. Henning! Deutsche Nat. «Bank . j %6,75G Germ. Do Is Deutiche Uebersecbk. . j 61,7: Gevelsber j Disk E L: 1 84 fs O Glüdauf dent 8 n. anau Ho Oreóduer Bank . 74 li. D.1164 3063 GN | Hercules Casfel|10 pri do. ult. Jan. 164 Zet.bzGà5,25A4,9:2 essishc Caffcl .| 6 | 6

Brnschw. Kohl.'10 | do. Stamme-Pr.!11 do. Jutespinner. 12 | Bred 0. Ar kl 0 j Breit R Zan. 0 Brem. A O Gs 4

Bre sl. O fabrit 12 re e

do. Spritfabrik 15 [15 1 do. Wagb.Linke|123| 4 do.Vorzugs-Akt.| 4j; 4 60 do. Kleinb. Terr. ti.L. fr3|4pSt. 1189G do. Immebilien._ #14 Brüning u. Shn| 5 |—/[4 [1.1 1127,25G do.Masch.St1.Pr 25 29 Brürer Ko Fn. ps i.Di4 | —,— Les -IV. Gum. Brunsbtil.L.u .1 |—,— arfort Brüdb. Buder. Eis. À-C 6 .1 1131,890bzG do. St. -Pr. Bustke u. K. Met. 5 14 [11 [103/00 do. Braw. do. Calmon, Asbeft! 0| |L 114'00bzG G Brob.-G. GarcL, Braunk. 15 .1 1327, c , Verk. Carton. Loihw. 16 308,5

do, 1601-2600 6 | 25 do.Maïch.u.Fas.' . fr. 3. Cassel.Federsthl. 12 1 1218,006zG Charlttbg.Waf. 157 .10/329,75bz Charlttnh.Lit.C! 0 | 75,25G

[v «)

C Vi Wi lm Dla Df Dên Dim Dim DE |

O3 O C C in rwer pan prr Pracdh joreen 1M hum

uy D 1 00 D H I Hn D

S W Vi V vf Vin F H

D tis hi ban J 1 Pai fans P Jf Js Jens t 3 S

Pn Pra i} 2} Prt T n} deme Peer o D et ex res ex et es es R: Vi F 4,1,4,4, 4,2, m) p o | | Wo |

D D s brd

p wr

E S dund E CT pi huond dunad dund duncd prak paed duzuá hrend dend pem pen puaaù durcl po

Es

121 2100bzG 398,59bzG

157 56bzG 212 0b 1 26,6 G I

gund drm pan Jad fork Jank jem fand Pan jet Pen 4 Vis Prm Prt Punk Pu Pr Pur Punk T

A me A J Pet D i p. S S

E R N dd

E vi E m—= 2. S Ci | | |

c

O

P mr mm A

m ddes ddes db C T C I I C pet Pri pre Parma errei C) derk dek Pen Perth Pera pre O) Pren park c} ern 2 - FE s

ben

|