1928 / 165 p. 4 (Deutscher Reichsanzeiger) scan diff

L} Â Et

D Heutige? | Voriger Heutiger | Voriger Heutiger | Voriger Heutiger |} Voriger s : | | 4 ial | N | R E l E Ax 8 | ait A6 Voriger | Centiger | Voriger leutiger | Voriger Neutlger | Voriger | Veutiger | Voriger Heutiger | Vorigec . 5 E Kurs / ——— E tos ) Kurs Kurs Preuß. Ctr.eBoden Ohne Zinsberechnung. Fried.KruppGld.§ Schuertu,Co. 98 4x Grie. 4Y Mon.| 1,70| 1.1.7 : - , . , . g G, doD f anv agi A LG Wann sre | 124 savgadB [088d |murwernunggberebtite Wndbeiete n Gauen: | va R Wertes [27 bare Mate (elnen "Gh (1 Pun R Peel Leo utt (m [E RA Rd, ja bo 1808 Me | LBU| e | 208 Mende BremenBenghd o [4 [11 (220a same | SermentaWonerghis hs [12 oan? [raus do. do. 27, rz. ab 33| 8 | 1.4.10 [98,6 6 98.6 6 LinesGeinbo Bk, s . v. 26.3, do RM-A 27.uk 82 6 [1,28 600 B 79 76b E ote ld Tae ä i e vOT, , N je _ echnung. do. do. 1901 4 | 1,17 | —,—© 0 Aatener Kleinb remen-Besigh.Oel| 0 | 4 |1.1 62,26 G 1,76b G GermaniaPortl.-§.14 14 |1,1 1195þ 6 1 0 s gen u. ohne Erneuerungss{ein lieferbar. y , Td. . s 25 do, 4ÿ Gold-R. 89] 1,80| 1,4,10 | L 1 tuts Ee er Kleinb. N| 6% 631.1 1100566 1100,56 Bremer Allg.Gas X] 6 : 2 da, Me QMSES è Ma 88, 6bG (88 Die durch * gekennzeichneten Pfandbriefe u. Schuld- U E Ll, dba e O M A R S Jtal.Rent-in Lire 8% | LL7 bri E gant, Hup.-Bt. l 27518 L E 10020 O L 20d 2 / les A 7 R Rio 11 |1.1 /188b 188b G do. Lultan ce & [8 11 1386 6 1356 6 Gel Lelét.Untern.F 10 10 11 2486 "U j do. do. ut. b. 28| 8 | 11.7 gemachten Mitt iun n Is O ‘dem L AcAuar ais De: lebe au 8M j Zellstoff Waldh.07| X 1.1 | —ck— A A C N jo É Ser. 19—22|7 | 1.1.7 93,76 Q „76 G A 1918 1944] 1.2.8 eno I T On Lokalbahn u 10 110 |1.1 /166bG 1676 G E R 8 112 [1.1 246b COONELE 7 6| 11.7 12466 [1266 ; do. do. 26 Au3g.1 gemachten eilungen als vor | . RM-A.1926uk.81 Í Mexik. Anl. 99 6 Lf. .|i.8.1.7.14| 0 Ser. 1/6 | 1.1.7 89,76 6 „T6 G 1886 4 | 1,17 | 9 ——° Kraftwerke.….. N12 , «C, 9h.Girmes u. C. N10 15 [1.1 27656 [2836 (Mobilis.-Pfdbr.)| 4%| 1.1.7 ausgegeben anzuséhen. m. Opt.-Schein. [105|10{1.4.10/129,75B 129,766 | Treuh.f, Verk.u.J.| 46 perSt. Io A L TAIN Wie da de anz, Gulden do, 1895 4 | 1410| ——° | ——° | Amfterd,-Rotterd| | |171 Es Pms Da Gs u UETEO Manta tra 7g ry O Med U s h do do. Y Au alia y §Þ hinter dem Wertpapier bedeutet RM f. 1 Million, L NAAE 105/101/1.4.10| - ,— 110,75 G 23uk.30iK.1,11.28) [6 | 1.7 119,56 —_—— do. 1904 4Yin 4] do. |i.K.1.6.14} —— 2E (auch in £ od. RM) ba Ber d 14409 t —-° in Gld. holl, W. y s Rrites Sohlen e 1.1 1127,56 Aa OERS Is ¿e bi did 101d L Î iq.Pf.)o.Ant.Sch.| 44] 1.4.10 *Bayerische Hyp. u. Wechselbank eopoldgr.Veihß- do. 1904 4% abg, | do. si.K.1.6.26| —,— E euti S H E Vadische Lokalb. X| 0 11 | —,— —_— i ö. Ÿ aer û : ; ntei is: ö. 444 Lia. VelSTE a unverto8b, N (84V| —— | —= mark-A.26, uk,82| | 8 [1.1.7 (92,76 6b Norw. St. 94in £| 3% | 15.4.10 |—— |—T Ohne Zinsberechnung, Anat.Cit,1 kv. 1020046 Baltimore-Dhio.… 1 [212 Touveros Silenw M 010 E E Slvcentalo, Alo | 117 012A R f E L OIeN f. B[NMp.S} 6,5b 6 Perl E Caalatts ck Wide r 4,1 a 4,16 PURCLLR N T, L Ls Sachwerte. N Ez Î 38 | L28 |—— D ip Guta / rau |- G Pit as ues 4 144908 2 08 ü 2 E OTIL0 Ara i s Bürstenf. Kränzlein| 0 | 0 |1.1 26b G Glückauf Gelsenk Ô 14l T4| LioliaR 6 t E r.-Bode 0. 0, r, 8j —,— _—— , . «1, est.St.-Scha f 31.12. ed, —_— —_—— # V =-Elberfeld, 1.1 | —, —_— E t z 2A Gold-Kom.utk.b.80/10 | 1.1.7 do do. do. Ser. 4 —— |—— [ldenscheid Met, : Dona: Kéborettitn angem. EL°| 4x | 1.11 |—— log Mb &-pf12| s | 18.2.8 (88,8b Sb | do wv irg ee dS (M 14100GB (IG6B | Bohum-Gelsent...| 6 | 6 [11 |—— |—7 S E AAAN | [23 0006 DON DoEuart. 1 d 00 114 R O L do. do. 26, uk. b.80} 8 | 1.1.7 do. do. do. Ser. b| —— _—— RNM-A. 27,uk.38/100| 7 [1.1.7 | —,— 96 Ho do. do. 1914*]| 4 1.1.7 (83 G (33d in. mb.-O. S.4 do. do g. a 4X] 1.4,10/16%6 16,7 G Brdb. Städteb. L.A| 5 | 6 1.1 806 6 i.Ver el Fb Busch Th, Goldschmidt x M 6 2 E f gus / do. do, 27, uk. b.33| 8 | 1.4.1 *Braunshwv.-Hannov, Hyp.-Bk, Mart Kom. Elekt, Fnländische do.am.Eb-A..4?) 4% | 1,5.11 36 P 1d. 4 | 1.11 |—-— ——_ dô:: Soxis auto A 43] 14.10/16 6G 16,7 G do, Lit. B} 4X 441.1 60s G u. Gebr. Jaeger| 0 1.5 |78,6b Georg Grauert 010111 486 y E do. do. 26, uk, b.31| 7 | 1.1.7 Ser. 2—26/15,7 6 16,76 Hagen S1, uk.b30| [10 [1.3.9 101,3b _ q Z , do, Goldrente \ do. s 1.17 | —- Egypt. (Keneh-A e 1,6.12/15,6b 16%b G Braunschw. Ldeis. | 0 o 1.1 (63,75 G „5b G Busch Wagg. V.-A.| 0 | 0 [1.10576 Gre tier Werke .[10 [10 11 131b ae j do. do. 27, uk. b.32| 6 | 1.4.1 do. do. Komm.-Obl, v, 1923| —,— _,— do. S, 2, uk, b, 30 10 [1.9.9 #102,9b [1025b Anh.Roggw. A.1-3*| 6 } 1.4.10 [10,266 _— 1000Guld.Gd. 1] 4 | 1.4.10 | —,—- i 8 gInselst,-B.gar.| 8 1.17 | —— —- Gotthardbahn 94 84 1.1.7 | —,— _ Braunschw. Straßb.} 5 5 1.1 | —— _— p Vüttner-Werke ...| o | 0 [11 |_— Grie Masbinen! 7 11 [11 [13025b 131.58 f do. do. uk. b. 28| 5 | 1.1.7 *Dt{ch. Hyp.-Bk.Kom.-Obl.S.1-8/14,6-6 [14,666 } Min. Achenb. Stk, Vd.Ld. Elekt. Kohle}| 5 | 1.2.8 18,646 [189,66B do, do, 200 *} 4 | 1410| —— |—— (do, Kr-Ver.S.09 Maced. Gold 32 «Fr. 84 1.4.10 —— |—— Vresl, elektr. Strb. Bußke-Bhd, Joseph, T Bs Uri if, Texr -O ° E 131,266 É Been. owabBo | e ha Eer (3M0 |AND8 | NN Aa ur88/108 6 [11.7 (08I6B (0TEA | Do on wein, *| 259 8286 |— |do100WuD Wr.) 4 | 1410 e me M m4 u [— [do feinesl bo. (7208 [1G Canada ULLGQ/ (f |—— [grauen To-Mel 7 [7/12 16266 Großh, f. Getreide 10 (10 (1.10 143 | p.Pf.24 S.1,uk.29] 8 | 1.4,10 (9 0. o, 0, er, d —,— _—— . . . f. . . o. 200Gu 4 4,10 |30, , -P.i. 5,11 | _—— . . anada . «Sch, 7 P . f . 10} ,— f do. do.25S.2, uk.80| 8 | 1.4.10 |9 Frankfurter Pfandbriet -Bank RM-A. m. Opt.- Ragg.-Schldv. R. 1, do. Kronenr.,2| 4 | versch. | 1,86 (ai jun P Bot. gar. af 117 |——-— |—- BEORR Le L E o, Div.-Bez „Ed. Byk-Guldenwerke .| 0 | 6 [1.1 8866 C-Grokmann,Cobg.10 12 [1.1 1157,56 : do. do. S.3, uk. b:30| 8 | 1.4.10 9 Ser. 483, 44, 46—d2 Schein 27, uk. 32|102] 7 [1.1.7 /89,1b 9,66 : jeßtThür.L.-H.B.*| d | 1.4.10 | 96 96 do. kv. N. in K. 1°) 4 1.1.7 | 1;85b 1:86h i ar.V.S,5 1.N| 4 11.6.12 | —— ——_ Sard. Eisenb A En 1.1.7 | —-— —_—— 1 St. = 100 Dol. 1,7 des d man 404 4 A s E do. do. S.4, uk. b.30/ 8 | 1.1.7 8 (fr. Frankf. Hyp.-Kred.-Ver.)18,65b6@ |18,656bG | Mix U. Genest Vexl. Hyp. - Gold- do. do, in K.) 4 | 15,11 |—— |=ck= 1e do, S.binK| 8k | 11.6.12 |—— |——= |Swweia.Sntr oi Sela | ol 54 Caatath.-Ugram Calmon, Asbest} 0 | 0 [1.1 [506 Grün u, Bilfinger.10 (12 [1.1 [176,78b - do, do.27S11,uk.32| 8 | 1.5.11 9 Gothaer Grundkredit - Bank -A,26, uk, 82 8 [1.4,10/96,26b 66G Hyp.- fd. Ser.1 51117 |——-6 |—— 6 do. Silb. in 4/5) 1.4.10 | _—_ jo, do. S.5inK| 8 116,12 | —= —_ Sizil @ Did 80 in Sizai4 14A E Pr.-A.i.GoldGld. 1.1 Capito u. Klein. x] 0 1.7 [736 &evdwig Textil. .| 5 | 71. b' î / do. do. 28S12 uk.83| 8 | 1.6.12 [9 RKomm.-Obl. Em. 1| —,— A Mont-Cen, Steink Berl. Roggenw. 23*| 5 | 1.2.8 [116 116 do.Papierr.in f 2] 4%] 1.2.8 | —— O enh. Hausbes.| 4 | 11.7 |—-— —- Wilh Luremb.S9 M 1.4.11) —;— gei Dt. Eisenbahnbtr. | 6 | 6 [1.1 Carlshütte, Altw., .| 0 11 [B Guano Us Ee L 1b i j do. do, 26S.5 uk.81| 7 | 1.410 *HamburgerHyp.-BankSer.141 RM-A.27, uk.33 102| 6 [1.4.10/77b a Brdbg.KreisElektr.- Portug, 8, Epet, f. 8.46 p. St,| 9266 [9,60 jer Bew, Anl, 44 „Luxemb.S9, i.F.18 | 1.5.11] —,— lp D R P R D Caroline, Braunt..|12/12 |1.1 | —— E Gundlach. Ae f 56 F do. do. 26S.6 uk,31| 7 | 1.2.8 |8 b.690(4%), 1-190, 301-830(8% §) 13,6b G 13,56 Nationale Auto Werke Kohlen F.| 6 | 1.1 _ —_—_ umän.03 m.T.2] 5 1.6.12 Ln 8658 gesamtkdb.ä101 Ee g —_ 74 gar. V.-A.S, 4/ 7 | 7 [1.1 Carton. Loshwiy. .| 7 | 7 [1.1 936 F. A. Günther 1 *&.10 |13 E 140 6 F do. do. 26S.7 uk.31| 7 | 1.6.12 8 do, do, do. Ser. 691—780| —,—6 | ——6 RM-A.26, uk, 82 8 [1.1.7 /93,4b 4b Braunschw, - Hann, do. 13 ukv. 24 %| 4% | 1.4.10 2026b [2056 j, 44ÿ abg. |fr.B.jiN1.11.26/ —,— _,—_ Dollars. Elektr. Hochbahn X|-5 | 5 |1.1 Centralheizg8wk. N] 0 fi:L/1.1 | —— Alfr Gutm T N 4 E 5356 j do. do, 26.8 uk.31| 6 | 1.6,11 8 do. do. do. Ser. 731—2430| 0,35 G 0,55 6 NatronzelUstoff ; Hyuv.Rogg.Kom.*| d | 1.1.7 | 9,16 9,16 do. 99 äuß, i.42] 4 | 1.1.7 | 8,6b B id Pi.Wib.S1,2| 4 | 1.4.10 | —-— —__ Denver Rio Grande do, do. 74 Bertif.| 7 | 7 |1.1 Charlottenb. Wass| 7 | 7. [1.10/126b N 2E ( do. do. 27, S. 10 *Hann. Bodkr.-Bk. Pfd. Ser.1-16/30,1 G 30,6b RM-A.26 „uk.32 Breslau -FüÜrstenst. do. 1890 in 46 2] 4 117 |—— jurweg. Hype E 8X1 1.1.7 |—— —_—— U. Ref, rilckz. 1955|fZ|i.K.1.2 20| C E Eut.-LÜbeck L. A N} 33] 4 |1.1 Charlottenhütte. N12 1ER 2 (L1{q.Pf.)o.Ant.Sch. “4 1.4.10 * do. do. Komm.-ObL. Ser. 1| —,— Len iht m. Opt.-Sch. 7 [1.1.7 [92,5 G ,26b Grub, Kohlenw. }| 6 | 1.4.10 [20,1 6 [20,16 do. do. m.Tal Lf. H, 9,56 956 j11.2,B8,,S.2,3| 4 1.2.9 | —y= _— Ferrocarril, r3.1957|fZ|i.K.1.1.10| —;= B Bs Gr.Casseler Strb.X| 8 | 8 [1.10 Chem.Fbr.BuckauN| o | 5 [1.1 | _ i Anteilsh. 3.4% Liq. ©Hesfische Land.-Hyp.-Bk.Pfdbr. do.do.o0,Opt.-Sch. Deutsche Kommun, do. 1891 in 2 4 | 1.1.7 |6,5b 86 oln, Pf. 8000 R.| 44 | 1.1.7 | —,-— mg do. 4%% rz, 1907|fBli.Q.1.T.14| —— ian do. Vorz.-Akt.| 8 | 8 [1.10 do. Grünau... N| 5 | 6 [1.1 80756 4 U C O M ses e ei Bn 8 |—— | ne W be |! summe me |, Ea t hae hae | B Ph 7 (2 a a 7 R [— |LaORS o d do pon Sehe, 4 | 8 (11 (12480 Haber, n: Guten o | 0 [1.1 (1009 l r.Hyp.B.Gd. RM- o. do, do. er. 26 u. 28| —,— „Gef. . do, 28A. j , , o. do, m. Tal. f. Z. ——_ b,81.12.0 llinois8St.Louis u. 5 ? « A—U U, 481.1 do. Ind. Gelsenk..| 5 | 5 |1. ; 1D 7 7 E Hyp.Pf.26S.1,uk31} 7 | 1.4.10 | *do, do. Komm.-Dbl, S.1—16| 8b 6 8eb G Gold-A., uk. 1928| | 6 /1.0.11/7646 64b Dt. Landeskultur» do. 1896 in. 4) 4 | 15.11 |—,— M (s rov.m. T. 4 |fr. Zins} —— |—-—- 5 Term. M 1981 d LLT | er | Halle-Hettstedt [4 | [1.4 do. Werte Albert. 6 | o [11 22 76d A, S 8 [0 [11 130,5b T B j do, do. 26S.2, uk.31| 7 | 1.4.10 (9 do. do. do. Ser, 17—24| —,— ibi tes Nectarw.G26,uk.27 7 [1.4.10/87 G |87b G Roggen d | 1.1.7 | 9,986 9,98b do. do. m.Tal.1f. 8. _,—_ _- 10, 1888, 92, 95, : do. Louisv.1z.1953|8%] 117 | —— D Hambg.-UAm, Paket do. Wke. Brocthues| 4 | 7 11.1 |92,75b Hallesche Maschin..|10 e r 125b 6 f do. do. G.K.24S.1,30| 8 | 1.4.10 do. do. do. Ser. 26—29| —— —-_ Rh.-Main-Donau do. do. do. b | 1.4.10 (10,386G |10,36b do. 1898 in 42 4 | 1.5.11 | —— _—_ 99, 01 m. T.| 98] do. |—— —_ LongIs1Rlx.1z.1949|4 | 1.3.9 |—— |—— (hambg.-Am.-L,)| 8 | 8 (1,1 do. Schusteru.Wilh,| 0 | 0 |1.1 67,25 6 Hambg. Elek.-W. X10 | [1.7 |153,6b ( do. do. do.25S.2,31| 8 | 1.1.7 (8 do. do. do. Ser. 32—87| —,— ihrs Gold, rz. ab 1926| | 0 |1.4.10/76bG [76bG Dtsch. Wohnstätten do. do, m.Tal.?|f. H s ha 1896 m. T. 9 | bo. |—— |—— Manitoba rz. 1988/44 1.17 |——= |—- Hamburger T Chemniyer Spinn.| 0 | [1.1 |68B F.H.Hammersen X| 6 [10 |1.1 |153,5b do. do. do.26S.83,82| 7 | 1.4.10 #8 do. do. do. Ser. 39—42| —— Schle), Cellulose eingold Reihe1?| 6 | 1.1.7 | -—,— _— do. konv. in .6 %| 4 1.4.10 | 6,86 68b qab-Gr. P.-A. *| 23 | 15.4.10 | 2,86 2,66 Nat. R. of Mex, rz.26 |fH|i.K.1.1.15 as 2a bahn Lit. AN..1 6 |6 [1.1 Chillingworth ....| 0 | 8 11.1 90B Hanau Hofbräuh. .|10 [10 |1.160| —— do. do, do.27S.4,32| 6 | 1.5,11 6 *Mectl.-Streliß. Hyp.-B, S. 1-4] —,— —,— M-Aul., uk.82 10/1.1.7 112,266 112,256 | DeutscheZuckerbank do. 1905 in 6%] 4 | 1.4.10 | 8,266 |8,58 do, Anrechts{ch.|fr.}/NMp.St, 2,0566 |2,1b do. 4%§ rz. 1926|f8/i.K.1.7.14| —— |—— Ae 8 |8/1.1 Christophu.Unm. X} 0 | 0 |1.11| —,— Handel38g. fürGrdb,| 4 1.1 /162b do. do. do.27S.5,32] 6 | 1.3.9 8 *MeiningerHyp.-Bank Em.1-17/14,50b6 [14,56 Siemens u.Halske Hutderw. - Anl, Í 6 [1,7 16,3ebB [16,25ebG } do. 1908in&6%]| 4 | 1.4.10 } 8,25b 8,68 wed, Hp.78ukv} 4 L117 |—— at 1A do. 41h abg, rz. 26|f8/i.K.1.1.25 S s annov. Straßenb. Chromo Najork...|/0 10 [1.1 1111,56 Hann. Masch. Egest.| 0 1.7 |49b G 4 Preuß.Pfandbr.Gld “do, do, Präm.-Pfdbr,1456 [14,56 u.Siem.-Schuk. Î h Dresd, Rogg.-A.28!| b | 1.2.8 |—— S do, 1910 in 42 4 | 1,8.9 |8,26b 18,58 (78in#fündb.| 4 | 1.171 |—— |—- St.9. U. S. §r. 1081/4 | L171 |—— [— u, Neberlandwerke10 10 /1.1 Comp. Hispano Am. Harb. Eisen u. Br..| 8 | |1:1 11256 Hyy.Pf. E.36, rz.29/10 | 1.1,7 do, do. Pfdbr. Em. 18) 0,21 G 0,216 RM -Anl, 1926| |6%*1.5,11/06b 6,75b Elektro - Zwekverb R}s.-Egl.A.1822 ?| 5 | 19,9 |——° | —— do, Hyp, abg. 78] 4 | 1.17 |—-— _—_- do. Bonds u.Hert. N L Hansa, Dampfschiff.| 6 110 [1.1 de Electric.(Chade) do. GummiPhönix| 6 1.1 |91,5b 1 do. do, E.37,uk.b.29/10 | 1.4.10 do, do. do. Em. 19| —,— Line + Zusag Mitteld.Kohlenw+}| d | 1.2,8 | 4,1b 4,066 do. kleine 5] 5 13.9 | ——© P) do, Städt.-Pf. 83| 4 1.5.11 | —— T m d.Treuh.-G. 1z.27|f8|iK1,11.14| —;— E Hilde8h.-PeineL.A| 0 1.1 Ser, A, B, 0* 14 14 [1.1 |577,5b 578,5b HarkortBrüctenb, N] 0 L: Femée f do. do, E,39,uk.b.31[/10 | 1.1.7 do. do. do. Em. 20| —,— - ——- Thür. Elektr. Lies. Ev.Landesk. Anhalt do. 59 100L-St.?] 3 10,11 | ea 0 do, do, 02 1. 04/ 4 115.17 |—= —— St. Louis S.-West 11, v y König8berg.-Cranz | 4 1.1 * (f. nom.100Pes. , Ta U St.-Pr. M pi Se i do. do. E.40,1k.b.31/10 | 1.4.10 Meining. Hyp.B.Kom.-Obl. (4 §)) —,— _—;— RM-A.27, uk.97|102]| 6 st1.4.10|/78 B S Roggenw.-Anl, * 111.511 |—— __— do. t\.1880 der ?| 4 1.5.11 | —,—° d ta do, 1906| 4 |15.4.10 | —— —— 11.Mtg.Inc,rz198914 | 1.1.7 |—,— E Kopenh. Dpf. L.O Xj 0 ] 6 11.1 Concordia Bergbau 6 11.1 ¡96b |96,5b Harpener Bergb. X s | 6 [1.1 |146/26b L do. do, E.39,uk.b.80| 9 | 1.1.7 O: Do do. (816 Ÿ + L S Ver.DeutscheText. do. do. 6 | 1.5.11 [10G 106 do. do. 1er °| 4 S ait Sh jodhJntgs. Pfd y y Krefelder Straßenb.]| 3 | 3 11.1 do. chemische Fabr.,| 0 | 0 [1.1 133,756 133,766 Hartm. S, Masch..| 0 1.7 [206 ; do. do, E.41,uk.b.31| 9 } 1.4.10 *Mitteldeutsche Bodîr., 1-4, 6, 7/17,8b G 17,76 RM-A.26, uk.81/102] 8 |1.4.10/91,5b [91,6 G Frankf. Pfdbrb. Gd, R}s.A. 1889 20er *| 4 |1.3,6.9.12| —,—©9 _—— 1886, 86,87in K.| 4 | vers. | —,— Tehuant.N.5Y500L]fZ|[i.@.1.7.18] —— A Lausißer Eisenb... .| 7 | 7 1.1 do. Spinnerei... ./10 [10 [1.1 |11256eb 6G |125,5b Hedwig8hiltte.……..| 8 1,4 ¡956 l do. do, E.47,uk.b.383| 8 | 1.1.7 st * do. do, Grundrent. S. 2 u. 8/12/25b6 [1226b6 | Ver. J.-Utrn.Viag Komm. Em, 1? 5 | 1.4.10 | 2,166 | 2,166 do. ver u. 1er *| 4 |1,8,6.9.12| ——® | —,— do, do, 1894 inK.| 8% | 1.4.10 | —, —_ do. 100 bo [E R E Liegniß - Rawitsch Cont. Caoutch. G. X} 0 } 6 |1.10/136b 137#b beidenauer Pap. A| 0 | 0 |1.1 |52,5b i do. do, E.46,uf.b.33| 7%| 1.4.10 [8 *Norddt\ch.Grundtr.-Bk.Pf.3-19/14,35b G 1[14,35b 6 RM 26, uk. 82/100} 7 |1.5.11/86,5 6 _ g Getreiderentenbk. do. 1990 2.Em. *| 4 11,3,6.9.12| ——°? | 13.Tem.-Bg.iK.| 4 | 1.4.10 | —;— —__- do. 20£|f3| do. | —— L Vors, Lit, A | 4/3/14 Corona Fahrrad ..} 0 | 0 1.1 |50,25b 146 Heilmann u.Littm. f do. do, E.42,uk.b.82| 7 | 1.4.10 [l o. do, do, Ser. 20| —— Sie VerStahlRNM-AB Rogg.R.B. R.1-3*| 5 | 1.1.7 | 8,446 8,44b do. ber u. 1er *| 4 |1.8.6.9,12| —,—® 0 0, Vod.-Kr.-Pf.| 4 1.5.11 | —— —_—— do. 5 § abg. 500£|f3|i.K.1.7.25 R E do. do. St, Lit. B [0/0 [1.4 CröUlwig, Papierf. .|10 1.7 16956B |169,5B Bau=- u. Immob. 6 1,1 [1136b G 137b G Î do. do, Ém.35,xz.29| 6 | 1.4.10 |8 do. do, do. Ser. 21| —— ade 26uks2m.Dpt-Sh/102| 7 [1.1.7 |87,25b „Sb do. do. Reihe 4-6*| 5 | 1.8,9 | 8,846 8,84 G do. 8. Em. *| 4 |[1.3.6.9.12| ——° |—-0 do, do. 1. Kr.| 9%] 1.4.10 | —,— —_ do. abg. 100£|f3| do. [18,2b 18,250b G Lübeck-Büchen .… | 4 | b [1.1 Cuxhav. Hochseef. X} 8 1.7 112306 [123,25b Hein, Lehmann u.C. 0 | 6 |1.1 |87b 6 ba f do. do. E.45,ut.b.82| 6 | 1.1.7 [8 Ko C Do Ser. 22 —— E do. RM-A, S. Görliyer Steink. }| 5 | 104 |—,— —_— do. ver u. 1er *| 4 |1.8.6.9.12| ——® | —,-° (.do, Reg.-Pfbr.| 4 | 1.4.10 | —— do. abg. 20£|fZ| do. [18;2b |18;25eb G Luxbg. Pr. -Heinr./100/125 l Heine u. Co......| 0 1.8 (606 62b B 1 do. do, Em. 44 do. do. Komm.-Obl, (4 Y| —,— vi gen 26uk.820.Optsch.1102] 7 [1.1.7 |87,2b a Großkraftw. Hann. do. 4. Em. *| 4 |1.3,6.9.12/ ——® |—- (Spl, -Btr.1,2iR8) 4 1 117 l —— —_—_— do, 4 %/f3li.9.1.7.18] —,— E 1 St. = 500 Fr.[Fr,|Fr.{1.1 Daimler-Venz,...| 0 | 0 [1.1 /101,25b G |104,25bB | Emil Heinicke .….} 6 1.3 [125,26b |129b L (Mobilis.-Pfdbr.)| 44} 1.1,7 do. do. do. Em. 2 Ÿ| —— + und Zusapdiv. f. 1927/28. Kohlenw.-Anl. +{| 5 | 1.2.8 |—-—— aué guts do. 5er u. 1er *| 4 |1.3,6.9.12/ ——9 |_—-° * ojne Anrechts\{. i. K. 15. 10, 19. do. 4X3 abg. (fBli.A.1.T.26| —— E Magdeburger Strb.| 4 | ö [1.1 Gebrüder Demmer] 7 | 0 [1.1 /71b6 72,5 G emmoorPortl.-8.15 [15 {1.1 /268b G 636 î do, do. Em.43 (Liq. / ®Preuß, Bodtkr.-Bk, Ser. 3—29/14,2b6 [14,25b 6 do. do. 6 | 1.2.8 I16bB —_—_ do. 18946.Em. ©| 4 [1.1,4.7.10| ——® | —,—_ i 4 N f Marienb.-Beendf, .| 8 | 8 [1.1 Dtsch.-Atl. Telegr..| 0 | 7 [1.1 1149b 147b Hess.u. Herkules Br. 7 [10 |1.10/156666 11596 L GPfbr.) o.Ant.-Sch.| 4%} 1.1,7 do. do, do, Ser. 30| 4,86 G 4,86 6 In Aktien konvertierbar mit Zins- Großkraftw. Mann- do. 2ber 2| 3% [1.1.4.7.10| ——®9 | 0 Medcklb. Fried,-W. Deutsche Asphalt ..| 6 [10 [1.1 1606 162b ildebrand, Mühl. | 0 1.7 |51b 6 —,- 8 L Ae Adi i glua.ele5ba ; A an a Sex. 81 ¿ u. b|——- 6 |—,-6 berechnung. en Fe 2 Has E 15,76 B n Car Le, 3x E E A amp Schuldverschreibungen. b) Industrie. da Ei E 9 6 H —_— n e “e Di 8 | 9 [1.101376 140 G E.Hildebrandt H. X| 0 T3 P ainatis 2K [8 , : .|f. Z|RMp.S{6 ß o. do. do. er. 82) ——6 |—,- 6 h 4. —— o, er ’| 3 |1.2,6.8.11| . St.-A. . o. Cont.Gas Dess,} 8 | 8 [1.1 |193,26b |193 G. ¿ec :1 (66b' j f do. Kom. E.17 5.32 8 1.1.7 94 Ia do. do. Komnm.-DbI. Ser, A] eme ias ina Basall Goldanleihe . 8 1.1.7 „Bb G „76b G Hes Lraum n 611,2 _— —_— do. beru. 1er 1 8 1L.2.5.8.11| —, C _—,—_0 a) V er kehr. Mit Zinsberechnung. Nene Ls 77 1.1 G do. Erdöl... 6171.1 13406 O Me 0 d 11 ib T 26eb @ D do. do.E.20, uf.b.33| 8 | 1.4,10 |96b G 3 do. do. do. Ser. 2| 0,616 61 6 Harp, Bergb. NM-A. HessenSt.Rog A23*} 5 | 1.7 9,96 9,86 do. kons.E.-A. 89 O i Arbed (Aciôrie3 |- eptunDampfschiff|10 [10 /1.1 128b G do. Fensterglas i.L.} 0 11 |——B |—,-—-B ilpert Maschin. X| 0 | 6 [1.1 [80,256 6 E do. do.E.18, uf.b.32| 7 | 1.4,10 (87,6bG (87 do. do. do. Ser. 8 §! 0.01 G 0/016 1924 unk. 80] 7 | 1.2.7 |149,75B |160b Kur-u.Neum.Ngg.*| 5 | 1.4.10 | 8,5b __ S,1,2 25 ru.10x *| 4 |1.1.4.7.10| ——? | ——° hne Zinsberechnung. Reuntes) 26 in gholyl L1.T lu 6b bas 6 Niederbarnimer do, Gußstahlkug, N Hindrihs -Auffer- f j do. do,E.19, uk.b.82| 6 | 1.1.7 86G B6 do. do. do. Ser. 4| —,— _—,— Rhein, Stahlwerke Land3bg.a.W.Rgg.*] 5 | 1.4.10 | —,— _—,— do. ber * 4 1.1.4.7.10 ———-? |—- anz!g. el. Strßb.]500] L jy Eisenb. Lit, A X| 2 | 2 [1.1 ,25b „Fries u.Höpfling.| 0 1.3 #106bG |106bG mann Munition]| 8 1,7 [10866 111bG6 Ï Rhein, Hyp,oBank *do. Central-Bodenkred. Kon.- RM-Anl. 1925| 71] 1.1.7 | —,— |116,5b Landschaftl. Centr.s do. 1er * 4 |1.1.4.7.10| ——° |—- 1903, 13. ab 32/DGh4 | 1.1.1 |—— |—- Ohne Zinsberechnung Niederlaus. Eisb, X} 0 | 0 |1,1 20eb B o. Jutespinneret.| 0 | 9 [1.1 16536 1536 Hirs Kupfer.….| 0 | 6 [1.1 |131,5b [133,6ebB y Gld-Pf,M.2-4 r3.27| 8 | 1.1.7 9 Db1I. v. 87,91, 96, 01,06,08,12| 6,73bG | 6,8b G L y Rogg.-Pfd.*| 10] 1,4,10 12,356 12,356 dó, 1991 S. 3 *| 4 [1.1.4.7.10| ——? | —-° (in Danz.Guld.,) N Norddeutsch. Lloyd} 6 | 8 [1.1 162,75b do, Kabelwerke X} 6 | 0 |1.1 [76,26bB [76,26b G Hireber Lederf.N| 6 | 6 |1.1 111,66 [11166 [ do. do.R18-25,r332| 8 | 1.4.10 *do. Hypotheken - Aktien - Bank! Zn Aktien konvertierb i do. do. *| 6 | 1.4.10 | 8,52b 8,55b B do. 1902 in 4 ?/ 4 1.1.7 | —,—° —, 0 de, 19, gf.31.12.25/103]4 | 1.1.7 | —,— _—_ Haid.-Pasch.-Haf4[100|5 | 1.4.10/14%/6 14/6 Nordh.-Werniger. | 4 | 0 /1.1 48b do. Linol.-Untern.|15 [15 | 1.1 455b 455b Hoesch, Els, u. Stahl 8 17 126 6b 128 5b f do. do. R.17,rz.32| 7 | 1.4.10 Komm.-sDb1. 08,09, 11] —,— 3,70b G b ar ohne Zins- Leipz. Hyp. - Bank- do. 1905 * 43 | 117 |—— |—- {Lothring, Eisb.|/102 f3K1.6,22 _—_ —__ NaphtaProd Nob./100/5 | 1.1.7 | ——?° |——° Oest,-Ung. Staatsb,| ® 1.1 156 do. Linol.-Wk.Bln./15 [156 |1.1 |379,6b [379b do. do. neue X 1.7 [124b 122'5b £ do. Kom.N1,2, uk32| 9 | 1.1.7 do. do. do. v. 1920| —,— ——- evechnung. Gld. Kom, Em. 1?| 5 | 1.4.10 | 2,166 2,166 do. St.-R.1-252!| 4 |1,8.6,9.12} —,—® |—- les. Klnb. S.1,2/108]4%] versch.| —,— —_—_ Russ.AUg.Elekt064200/5 | 1.1.7 | ——® |——° Pennsylvania 1,1 —_—_ do. Maschinenfabr. Hoffmann, Stärkef.| 4 | 5 [1.1 [736 B 72b E Rhein.-Westf. Bdtr. do. do. do. v, 1922| —,— E J, G, Farbenindustr.| 6 + Mannh.KohlwA28}| 6 | 111 |—= —— - | do. Präm-U.64*| 56 | 117 |—— |—- InaLokalb.S.1i.K[105/4 | versd.| 2,9b G 36 do. Röhrenfabrik|100/5 | 1.1.7 | —— 1St. = 50 Dollar j. Maschb. Untn, 0 | 0 1.1 |54,5b ,5 B Hohenlohe-Werk. X 7% 11.4 826 85b ë Ggld Hyp.Pf. S.2 *do. fandbr.-Bk.Kleinb.-Ob1,/13,66 13,56 RV-A. 28, rz. A Ret 154 |42b6 haw Med. Ritterschaft! do. do. 1866 5 5 13,9 |—— |—- Rybnik Steink.20°/100/4// 1.3.9 | —,— 9,56 rignißer Pr.-A. | 7 |7 1.1 1026 do. Post- u, Eb.-V| 0 (0 [11 |—— B |—,— Holstenbraueret. [12 |12 |1.10/228b G [227b G L Do bew Hn 20 B N s 100, 4 o, Komm.-Obl, Em.1-12| 3,68b 3,6b G ver: O EE b i117 |—— —_—_ do 4 B | 11,7 s n on.-Dpfschift 82 ]100]4 | 1.5.11] =,— |—,= Steaua-Romana [105]5 | 1.5.11] —,— —_——_ S LA e é L 79 G | ee È au : 5 [1.1 |83,5B Be Philipp Holzmann.| * | 7 [1.1 |142b 143,75b s . do, S. : 4, j : Me Sia 5 enb, - r, o. ky. St.-Db. no 1.17 |— _— 1 c o , , . ES o. Splegelgias 6 (1,1 |98b , 2 : j 2 Ë do. do. S. 5 uf. 30/10 | 1.4.10 eb 6 da ba E N: Á s s Ohne Zinsberechnung Roggenw.-Anl. Ï Schwed, St.-A.80 a o S | 20 1a ale auer aeapinee Yenegtuen Anleihen | , ! ia 1.7.15, * 1.717, ® 1, 11,20, ‘L 4.21, | Rostoter Straßenb. 6 | 6 |1.1 R bo, Eleineua 118 16 [11 2696 E Cord N o | 8{1.11]107ebB oB/106,75B L do. do.S.4,4a uk.29] 8 | 1.4.10 96,6 G do. do. do. Em. 16| —— M (ab 1, 1. 1928 mit verzin8lih, zahlbar jeweils | „U: u.IIS.1-56*| 5 | vers. | 8,5b 8,54b do. 1886 in M} 3% | 1.6.12 |—— _—_ i s “ù e a 1 CaNTA Edle e Eisb, X 1.1 +6,5b do. Teleph.u.Kabel| 6 | 7 |1.10/135,25b |137b Hotelbetrb3.-Ges.X| 71 11.4 [22566 [223b a do. do, S.6 rz.ab31] 8 | 1.4.10 /96b G *Rhein.Hypothekenban! Ser.50, am 1. Juli sür das ganze Kalenderjahr). Meining. Hyp. - Bk. do, 1890 in dél 8% | 1.8.9 |—— s Seit 1,1,15. #1,3,15. ° 14,16, “1.6.16. Schles. Dampf. Co.| 6 | 7 [1.1 Gips do. Ton-u.Steinzg.|10 [10 [1.1 154b 156b +44 Bonus E do. do: S8 ubas| 8 | 1.110 (08 t U |— [uner 2e Vor] [4 E E R ä Elettineretalb.M 8 (8 [11 (me (me | do. Gsenandel:8| 4 |6 [11 [66 E d , do, S. 12, U 4.10 197, *do. do. „sDbl,, j rtl. eißeKohlenw.-A.F| ö] 1.1.7 | —,— Rei ES do. do. 1906 3 2,89 |—— R : 4, 18, , 5, 18, . T, 18. . 18, inerStraßb. 1. a 0. Eisenhandel. X} 4 | 6 |1.1 [746 i e Lud Ds as Send NBSE 9 e us N E —_ _— A e A N A EEETT 2146 * do. ° do, s 08s 8 L828 R N i f 49 U S M: L An 19, q L 12, 19. Deutsche und ausländische Aktien. a E Ne 5 0 1.1 —— es S E 0 [0 [1.1 |60bG So Guth, Beil, 0 5 Li Bs 3 . do, S. 7, uk, 81 1.7 (86, o - g. El.-G, 90S. old-Kom.Em.1*| 5 | 1.4. s y T _ A E 4 UOBNE «1e 80 . 4e Ad. raußberg s Yerz,| 4 1,1 A e . e, Maschinfb.} 0 1.1 6 i do. do, S. 9, uk, 81| 7 | 1.1.7 876 E M R e k S M u. verl.St, S.2-8 Oldb. staatl. Krd. A. En dds “igs Ms I Bx A 22 1,7, 28, * 1, 3, 29. Banken. Südd. Eisenbahn. ./10 [10 [1.1 133b S tmeienb ma 3/0 1.1 686 ieine Lu 0 4 Ls 1248 “r E do. do, S. 10, uk. 31| 6 | 1.4.10 (85,56 do. do. do. Ser. 2| —— eaiad do. do, 96S.21.3 Roggenw. -Anl,*} 5 } 1.4.10 | —,— 9,05 Q do. Eisenb.-R.90| 8 | 1.1.5.9 | =—-— —__ Tbrechtsbahn .....155 | 1.5,11| —,— —_— g Bin3termin der Bankaktien is der 1. Januar. Ver. Eisb.-Btr. Vz..} 0 | 0 [1.1 ——B |} Dolerit-Basalt .. X} 7 | 7 |1.10|78,5 6G uta, Hoch uTiefbX| 0 | 8 [1.1 |140eb 6. /139,75b R do. do. S.1 rz.ab29| 5 | 1.1.7 do, do, do. Ser. 9| —— __ do. do. 1900 S, 4 Dstpr. Wk. Kohle }| ö | 1.2.8 |12,9b 12,8 6 Tilrk.Adm.-An1B| 4 | 1.5.11 | 8,7beb6 | —,= do abg. ...../5 | 1.5.11) -—,— —_,_ (Ausnahme: Bank f. Brau-Ind,, Berliner Bankverein | Ver. Elbeschiffahrt | 5 | 5 }1.1 61b6 1,6b Dommißsch Ton ..]10 | , [1.4 [9016 UisGenreuth 4 N 4 1.7 G i 60 do. do, S.11 (Liq.- do. do, do. - v, 1923 §| —— Siri do.do.05-13S.5-8 do. do. 4 51128 |—— —,— do. Bgd. E.-A.19°] 4 | 1,3.9 | —,— _—— do, o... 1014 | 1.5.11) —,—- —_—_ 1. April, Bank Elektr. Werte 1. Juli.) West-Sizilian .…..124124/1.1 | 9,3b 6 9,96 G Doornkaat.…….....} 6 [10 [1.10/131,75 6 LorHutschenreuthX| 8 1,7 /145b G 145,75b 29 Pf.) o. Ant.-Sch,| 44 1.1.7 |76,5þ 6 *Westdeutshe Bodenkred.A.1-10| —— [14,46b 6 } unverloste St. Pomm. landschaftl. do. do. Ser.22°| 4 | 1.1.7 [10b ——_— Mo abg......54| 15.11 —— |—— * Noch nit umgest. | gt, Sh =,500 Lire) Lire Oskar Dörffler 10 [10 |1.1 126,66 Hilttenw.Kayser Co.| 0 | 6 [1.1 |—,—B3 |—,— Anteilsch.z4X4Liq. do. do. do. Ser, 12| —,— A Augsburg-Nürnb. Rog cnoPf br.*| 10| 1.4.10 |12,36b6G |12,34b do. tons.A.1890%| 4 | 1.8.9 |—— |—— Wn. Nordb. Gold !4 | 1.1.7 | 2,8eb 6 2,86 8 Bshipk.-Finsterw, 114/114}11.1 |276b b Döring u. Lehrm..| 0 |i.L./1.10/23,6b do. Niedershönew|| 6 | s [11 |112,5b6 [112/66 Pf.Rh.-Wstf.Bdke.|f. Z[NMp.S/47,4b 6 do. do. do - Ser, 18| =—= Gs Mashfbx.18,r3.,32 Preuß, Bodenkredit do. unif.08,069%)] 4 | 1.8.9 |16,4b —— Wi: do. 1903 in 484 1.1.7 | —,— —,— Allgemeine Deutsche * 2,25 Sch.,, 4 þ, St, + für % J. Dortmund.A.-Br X12 12 |1.10/248b / Rhein.-Westf. Bdkr, ' y s Badisch. Ldezelett. Gld-Kom.Em.1?| d | 1.4.10 | 2,15b6 | 2,14b6@ | Türten 051,4 ®°] 4 | 18.9 10566 |——= Wl-Westb. stfr, G, 83/4 | 1.4.10 2566 |2,6ebB Credit-Anftalt „.} 10 | 10 /136,76b [136,5b_ h do. Ritterbrauer.|18 |20 |1.1 [384 6 GK.24S.2uErw.u30[10 | 1.1.7 1921, fiheugest. Pceuß,Centr.Boden| | 30,6 do. 1908 in -# *| 4 | L127 [106 T Mui do. stfr.G.90 m.T./4 | 1.1.7 43,76b 6 143%, 6 Asow-Don-Kom, „… X o |—— do. Unionbrauerei|12 [14 | 1.1 . do, do. 25 S.8 uk,80[10 | 1.4,10 [102,3 G DUch. Schifsskreb.-Bk. N. 1, 2] —-— Cini do. 22, 1.Ag.A- Roggenpfdb. *| 5 | 31.12 |10,25b [10,26b doYollobl.11S1®]| 4 | 1.1.7 1 « do, do.90 m T, i G/4 | 1.1.7 /43,75b 6 6 Hes 19 L201 n. 10S. Dresdener Bauges.| 5 | 5 11.1 do. do, 26S.4ut.30| 8 | 1.4.10 5 do. Sa andbr B A A E pa Bergmann Elektr, do. Rogg. Komm. ® 6 | do, | 8,6666 | 8,63B do. 400 Fr.-Lose|fr.Z.|4 p. St, 1 et E Be 1.4.10 —— [11 Ban Elektr. Werte T S By Judusiri do. Chromo u. K, 8 | 9 [1.1 Ilse, Bergbau... N1 8 | 8 (1.1 do. do. 26S,5,ufk.b.381} 7. 1.4.10 do. do. do. Außg. 2 —;— atnifeèe 1909, 11, xd. 92 Preuß. a RNLE Ung. St.-R. 13] 43 | 1.4.10 hz C. Ludw. 1890/4 | 1.1.7 | 3,7b 3,76 e Berl. Eleltr.-Werke| 10 Lob lnb UDusirIe, do. Gardinen ..| 1.6 do, do. Genuß...\ 8 | 8 [1.1 do.do.27S.6,uk.b,31| 6 | 1.4.10 do, do. do. Ausg. 9 —— [i A O R TEEENEe Anst.Feingld.R.1?| 10] 1.4.10 |—— 6 | —,— 6 do. do, 1913®**] 4X | 1.4.10 b do. abg. .…....14 | 1.1.7 | 3,2ebG | 3,3bG E do. Lit. 0 435 Bi A lat do. oLeipz.SthneU- Juag,ind.Untern. N} 0 f 0 1.1 do. do, 28S. 1 rz.29] 5 | 1.1.7 , 5 etall 09, 13, 82 do. do, Reihe 18?) 8 | 1.17 |—-— a do. do. 1914] 4% | 1,3,9 t, Fd.-Nrdb. 18874 | 1.5.11] —,— f m do. do. Vz.-A.kd.104 r „5b pr (eumulat-Fab. 8 | 8 11.1 1161,26b pressen, .…., N10 1,8 JIndustrieb.,j.Jndu- Rogg. -Rtbk. Gold- Brown Boveri 07 do. do. R.11-14,16!| 5 | 117 |—— |—-— do. do, 1914| 4X | 1.8.9 d, 1867 gar. V4 Bl | S Sa B anb N 121 11 hoo8 [ivo Alton Sa O Pa Io G do. Nähmasch.-Zwf. 0 } 0 [1.1 strieb.Heldu.Fr. A 6 [10 |1.1 / rentenbr., j. Prß. Schuldverschreibungen (Mannh.,), r. 82 do. do. Gd.-K. R.1!] 10} 1.4.10 | —— —_— do. Goldr.i. fl.}1| 4 | 1.1.7 Nudolfsbahn|4 | 1.4.10| 3,65b6 | 3,6b Bank von Danzig E s 1.1 6 Dürener Metallw. .| 0 10 |1.1 Industrie PlauenX| 9 [14 1.1 j | Pfbr.Bk.1-3, uk,82| 8 | 1.4.10 |95,756 [95,75 G . Buderus Éisen 97, Preuß.Kaliw-Anl.8| 5 | 1.1.7 | 6,66bG | 6,666 | do, St.-R.1910) 4 | 1.8.9 fötamm.-O. i.4/4 | 1.4.10| 2,1 B ank von Danzig .-| 7 | 7 |185ebG /182b Adlerwerke .…....| 0 | 5 [1.111116 Dürkoppwerke ,} 0 | 0 |1.1 Isenbeck u. Co. Br.| 6 | 7 |1,1 4 | do. do, R.4-6 uk. 32| 8 | 1.4.10 |95,56b6 195,6b G a) Banken 1912, r3. 19832. do. Roggenw. A.*| 5 | 1.1.7 | 9,42b 9,45b do. do. 1910 § 4 | 1.3.9 iftinda-Arad . 4 | 1.1.7 | 4eb6 A Bank f. Schle3w.-Hlst.| 6 | 8 [1316 1316 A.-G. f. Bauausf... 0 | 6 [1.1 |81,75b do. Vorz.-Akt. X] 6 | 6 [1.1 W. Jacobsen... 0 | 5 [1.8 L do. do. Reihe1 u. 2| s | 1.4,10 |75,25b 6 76,25 G . Constantin d. Gx. Prov. Sächs. Ldschft. do.Kron.-Rente*| 4 | 16,12 jerteich, Lokalbahn ee Deren, 10 | 10 142,6bb 143,5b do, f, Pappenfb..} 0 | [1.4 /280B Düsseld. Dieterith.|14 [14 [1.11 Jeserih Asphalt 10 [10 |1.1 B Sächj, Bdkr. Gold- Mit Zinsberechnung. 08,06,14,13.1932 Roggen-Pfdbr. *| 5 | 1.1.7 | 8,39% | 8,4b do.St.-N.97inK.4| 8% | 1.1.7 Suldsch. 8 | 1.11 |—— |—— Baher.Hyp.u W S o l40h e 6 Sa 0410 [LEM do. Eisenhütte X|/ 0} [1.7 I, A. Sohn, A.-G./10 [10 {1.1 ¡Al Hyp.-Pf.N.6 uk. 31/10 | 1.1.7 | —,— —_——_— derkred. Gold b Dt.-Atlant.Tel 02, Rhein.-Westf. Bdkx. 30.6 do. Gold-A. f. d. 4 do, Vvig | 11.7 | —— ayer.Hyp.u.Wechslb.| 10 | 10 1636 162b lfeld-Delligsen X} 0 } 0 (1.1 446 do. Höfel Br... 12 | 6 [1.10 Mar Jüdel u. Co...| 8 | 8 [1.1 L do. do. R. 7 uk. 31/10 | 1.4.10 |10456 [104,56 Zukerkred. Gold 1-4] 6 | 1.4.10 |89ebG [896 09,108,b, 12,r5.32 Nogg. Komm. *| 5 | 31.12 | 8,66 8,66 eiserne T. 2oer"i| 8 1.1.7 4 Nordwestb.i.G.'|5 | 1.3,9 | —;— E do. Ver.-Bk.München| 10 | 10 |157b 156,5b Alfeld-Gronau... .| 5 | 6 |1.1 1169,5b do. Kammgarn .….| 4 | 4 [1.1 Jülich Zuckerfabrik] 0 1.7 y 29 do. do. R. 3 uk, 80/ 8 | 14.10 | —-- _——_ Ohne Zinsberechnung Deut FeCon Sas Roggenrenten - Bk. do. do, beru, 1er 4} 8 | 11,7 6 fonv, in K 118 1,3,9 10,5eb G | —,— Der A A í 0 99%6 D Ae IE| : bl REE S 6 aufen Gebr. Junghans ..|4| }1.7 - B o, do, R. 4 uk, 29| 8 | 1.1.7 | —;— _—_ essau84,rz.\p.42 Berlin, R. 1—11, o. «Db.22j 4 2 0, 03 L.A in K,3/] 1,8.9 | —,— g . eie „sGes, . «10/1 Losenhausen H 0 do. do. N.6 uk. 31| 8 [117 |—,—6 |—,—6 (ab 1.1.29 mit 5 verzinslich, zahlbar jeweils am do92.98,05,18,rz82 i. Pr. Pfdbr.-Bk*] o | 1.1.7 | 8,416 | 8,41ba d L Db Y S É Lit B(Elbetal)iG]| s] 1.5.11 ie Cari do. Handel8ges.| 12 | 12 „5b „T5sebB | bo, do. Vorz.-A.,} 6 | 6 |1.1081ed 6G Düsseld. Mash.. {0011| —,— —,— U Se do. do. R. 8 uk. 31| 8 | 1.1.7 ba dais E A für G igs Kalenderjahr). Dtsche. Gasges. 19 do. do. R. 12—18°*| 5 | 1.410 | 8,4666 | 8,45b T D Ae ee n 26 Ar N i Nordw. kv, in L 18.1 —— |——- e d Pir emt ing 30 n Os nes f e 2A M e B 1 e Dynamit A.NobelA] 5 | 6 [1.1 12258 |123b A o. do. R.10 uk. 82} 7 | 1.1.7 p ank elektr. Werte, fr.|4 do. Kabelw. 00,183 Sachs. Staat Rogg.*| 5 | 1.4.10 | —,— idi gts E ¿kde s o. 03 in K. 34] 1.5.11 —,— —_——- .. » y ... . 8 do, do. N11 Uk. 82| 6 | 1410 [86,50 6,6b G Berl.El.-W.99(0s kv.) |u; do, Solvay-W.09 S a he Baden H 1,4,1 5 {F s E e É 9, ï t, Gua F 8 Ma Gold 74 in 4/6 | 1.6.12] —— Zes Braunschw. Bk, u.Krd.| 8 | 9 [113,266 6 |113,75b Alsen Portl.-Zem..}14 [15 11.1 Kahla,Porzellanf X] 0 | 7 [1.1 156b G L do, do.R.1,2 uk. 80| 6 | 1.4.10 |——= |—-— 01, 06, 08, 1914, rz. 82/4 | vers 80,5 6 6b do.Teleph.u Kab12 S Ens 4M r dae O E T Es dec fe, in 0 1010 en 1 Team Q NURETI 9.1 40 aRTOS ED AURERdor,, Van il } 11,7 NEELas Egestorfi Salzw...) 8 | 8 /1.1 gaiser-Keller „…...| 0 | 11 |—,— |746b 4 05 do. do, R. 9 (Liq.- Dt.Ansledl.-Bk.v.02,05)4 | 1.7 |—— _—_ Eisenwerk Krast 14 Schles. Ld. Roggen*| 5 | 1.1.7 | 8,35b 8,38b B 0. do. 09 2,0 in 4/8] 1.6.12) =— |—,—- Commerz-u.Priv.-Bk.| 11 | 11 [180b 182,6b Amperwerke Eleltr.| 7 | [1,7 a J, Eichenberg 10 [10 |1.9 Kaliw. Aschersleben/10 ¡10 |1.1 |245,75b [247b 4 5 Pf.) o. Aut.-Sch.| 4%| 1.1.7 |85b 6 Elektr.Liefer. 1900 Elicbw, » Holstein. Ung, Stb, alte }|8 | 1.9.9 [21,4 G _-—- Danziger Hypotheken» Anhalt. Kohlenw, .| 6 | 6 [1.1 976 Eilenburg. Kattun.| 6 1.7 Kandelhardt .…..F| 5 1.1 T 20) Anteilsch.z.448Ligq.- b) Verkehr. do. do. 08, 10, 12 Ldsch.-Krdv.Rogg.*| 5 | 1.1.7 | 8,41b 8,49 B 0, do, 18747/8 | 1.8.9 | = ,— E bank i.Danz.Guld.N| 8 | 8 11346 1346 do, orz.-A,| 6 | 6 [1.1 80,56 Eintracht, Braunk../10 | 101.1 Rudolph Karstadt..|10 [12 |1.2 /220,75b 6 [216,76b l 208 Pf.dSächs.Bodkr.A. f, Z/RMp.S| —,— do. do, 1914 do. Prov.-Rogg.*| 5 | 1.17 |—— |— o do, 1883 (X) {8 | 1.8.9 | —— |—— [Danziger Privatbank Ankerwerke 10 | 1,7 128 Eisen-u.Em.-Werke Kartoffelfabr..4pSt| 0 |i.L.| 1.9 —— L R, Schles. Bodkr, Gold- Ohne Zinsberechwuung Elektr.LichtuKraft Thüring, ev. Kirthe Kreis- und Stadtauleihen, d Ergänzungöneh7|3 | 1.3.9 [21,36 vis Ju in Danzig. Gulden| 7| 7 s 109{b Annaburg. Steing.| 0 1.7 47,5eb G Sprottau …....| 5 1.7 Kartonpapiterfabrik S: tes , Pfdbr. Em.8, uk. 380] 8 | 1.4.10 946b 6 (ab 1.1.28 mit verzinzlich, zahlbar jeweils am | „„1900,04,14,rz.32 oggenw. « AnL*| 6 | 1.410 (976 |—=- . Staatsb. Gold 4 | 1:5.11| 6,66 | 6,)b@ | Darmst. u. Bat--Bant| 12 | 13 a ens LEROn, D T0 17 Ha Eisenb, Verkeyrama 8 | 11,4 Groß Särchen „.| 5 | 6 [1.1 f A do. Em. 5, rz.ab 8381| 8 | 1.1.7 94,26 1. Juli für das ganze Kalender[ahr) Elektro-Treuhand TrierVraunkohlen- Mit Zinsberechnu ifen-Priesen „,. V4 1174—— |—-—- Dessau de andesbx.| 8 | 8 |102,6b |103,26b } Annener Gußstahl.| 8 | [1.7 2286 Eisenmatthe3.…. X] 0| [1.1 Kayser MetaUwar.| 0 | [1.1 E; N do. Em,12,rz.ab 38] 9 | 1.1.7 97,66 . (Neubes.)12,r3.32 wert « Anleihe +| o | 1.5.11 | —— de nge Meiábg. Pard, Silb./4 | 11.1 | —— [16%6 Deutsh-AÄslatishe Bk. Aplerbeck Bergbau.f 0 | 0 11.1 | —,— Elektra, Dresden 112 112 1.1 KeramatKer,Wrk.X|10 10 1.1 19 j e do. Em.14,xz.ab 33| 8 | 1.1,7 [98B Alg. Lok. u. Straßb, Felt.uGuilleaume WenceslausGr b |1,8,9 |—,-—- —— 7% Memel 1927. -«...] 1.4.10| —— |—-- t-Lal, Verb.-B, 0/5 | 1.3.9 | —= ns in Han ans -Tael8 B A afend on 12-112 |1,1 Elektriz, Lieferungj10 [10 [1.1 Keula-Eisenhütte .| 0 1.7 : e * do. Em.16, rz.ab 34| 8 | 1.1.7 96,6 G 96, 98, 00, 02, rz. 32 —— 1906,08, rüdz.40 Westd, Vodenkredit . r r oco] Le crarlberger 1884 2/4 | 1.3,9 9,7b G i e Deutsche nsiedl,-Bk. 7 7 |90B Aschaffenb. Heulstoff 10 112 11.1 E O do. Wke. Lie ny 919 11,1 Keyling u. Thomas} 0 1.1 L S do. Em.7, rz.ab 32| 7 | 1.4.10 |85,6h 6 do. 1911 E Gazanst.Betriebs- Gld.-Kom. Em.1?| 5 | 1.4,10 | 2,14bB | 2,136 Ohne Zinsberechnuung. 1Eid.=400 4, 1A, 18,21 b, 1.9.26 u, 1.9.28 u, f, | Deutldie G tel 1 PIe R O oes L Ae E Be R S R 13 See L a M R do, Eut.11, rz.ab88| 7 | 1.4.10 886 Vad. Lok. - Eisenbahn ges. 1912, rs. 82 Westfäl. Lds. Prov. d.Caisse-Commune Zinsend. gegenw. a Bas.v.278 | Wecsselbant A Nies Ms A ILEN C S R Q [27 YHENENIONISE SU0- 0 A j Sen do. Em. 9, uk. b. 82| 6 | 1.1.7 83,6 6 1900, 01, rz. 1982 —- off eleLUntern. Kohle 23+4| 6 | 1.4,10 |12,1ebB |12,1ebB | Bromberg95, get.) 8% | 14.10 |——= 77 ¿ege Wechselbank .....] 8] 8 —— |—— Augsb.-Nürnb. Mf. 0 | [1.7 /100eb 6 Elsäss. Bad. Wolf.) 0 | {1.1 Klöckner Werke. A7} [1,7 F U do. Em. 2, uk. b. 29/ 0 | 1.4.10 78,5b G Verlin s Charlottenb. 1898,00,11, r5.32 do. do. Rogg. 28 Bukar. 88 kv.in 4 4 1.6.12 | ——- E r-Bodb, Silb.-Pr. 4 | 1.1.7 10,86 10, 766 iy E DELS ee nos Me A DE ales B 8 J. Ea ha r N do, do, MEEE 1,7 / do. Em,10(Liq-Pf) Straßenb. 1897, 01 68 G Ges.f.Teerverw.19 13.31.12.29 11.136 Y| 6 13766 /13,76b do, 96 m.T.in.4| 45 | 1:8.9 [10,56 L in Kronen|s | 11.7 | —,— ta E i 45 Ls Em.-n.St-Gnülitel\ 5 | 0 /1.1 C. H. Knorr Hafer. 110 110 |1.4 S ck ohne Ant.-Sch..…| 4%| 1.4.10 [77,36 6 Braunschw. Land.-Eb. do, 07, 12, rz, 82 do. Ldscch. Roggen *| 5 | 1.1.7 | 8,4b 8,44b G do. 98 m.T.in4| 48 | 1.1.7 |—— 0,566 inftirchen-B 11 y E Diskonto -Kommand.} 10 | 10 1698 [160d 6 Eu.- u, St. Ulrich.| 0 1.7 r.A.Köbke u. Co.X] 4 | 7 [1.1 : f Und R A BLOII ac 1108 —— |Göingeii Grande BUNSL a S Babapest14abost| 44 | LL1 (7, A sabderbgoo dis | L17 10a siagg. | dner Vat.) 10 | 10 (108d (03 E iv Bieine-sio |* [L siogav E tee 0 (6 [22° Bod Adlerndhmi@| 4 4 [13 f | s dC U I. Ÿ . 90, 1 E as 0.96i.N.0k.1.3,25 3,9 |——- _ lem N Le .. » nzinger Unionw.. 0 [1.1 mann rfei 0 | 0 11.9 [9 T6 A D Cn Al E Nhein-Sieg.Eisenb s; Lee of A I L i Christiania 1903| | ¿Giern.fremT.4 | 1,0110068 (104/B | Getreide-Kreditban .| 10 | 10 1345b |124b |Valde, Maschinen .| 6 | 8 [14 Erdmannzd. Sp... 6 | 7 |1.1 Kolb u. Sclle 10 [12 [1.2 [E T4 do. do, E.13, r3.33| 8 | 1.1.7 96G E DEEL Stranens ks KlöctnerW.26,r332 jeyt Olo, in .4| 3% | 1.4.10 | —— “TI é t »Ungar. Stb. GL Z A B O Verein] 10 | 10 188hh 6 1 Bamberg, Kalitot.X| 9 Bd pp F me S un q D Zolimar n Jon 01 5 1104 | a do. do. E. 15, rz. 32| 7 | 1.4.10 (966 bahn 1911, 1918. ,26b Samml.Abls. A. E Colmar(Elsaß)07| 4 | 1.8.9 |—— |—- W1zinGold-Guld.|s | 1.5 ASUMEn Nane, 104 10a Eo N org S 0 04 114 1 AUangen DUE Kln-Neue en Dan 1 12,7 K v6 do. do, E. 17, ra. 34| 8 | 1.1.7 [966 Halberst-Blkb.Eb.v.84 Köln, Gas u. Ellkt, Ausländische. Danzig14XAg.19| 4 | 1.410 |—=— |— ab-Dedenb, G.1888/8 | 1.4.10| —— | —— amburger Hyp.-Bk.| 8 | 8 16366 |16bsbG | Vamberg. Mälzerei) 8 | 8 |1.10/123,75b Baumwollindusir,| 9 [10 |1.1 do. do. neue 1.7 M É do. do, E. 6 ut. 31| 7 | 1410 86,26 6 kv. 95,03,06,09, 13.82 e 1900, rz. 1982. u do.StadtGd23A1| 5 | 1.4.10 |97,5b los Bir Bahn(Lomb. [2s 147 Os As annov. Bodenkrd. Bk.} 12 | 12 11906 190 G Banning, Maschin. 0 | 0 |1.1 12868 Herm. u. A. Escher| 9 | 0 [1.1 KölnGazs u.Elektr. x] 6 } 6 [1.1 |9 j | / do. do. E.8,uk.b.32| 6 | 1.1.7 183,766 R N R E Lin. Kontinent. Elektr. D , S rent | q | 7,96 6 | 7,96 Gnesen01,07 m.T| 4 | versch. |—— —_ neus R E Cl A s 5E teler Bank ……......| 8 | 8 [10666 [105,6b BaroperWalzwke.X| 0 1.7 Eschweiler Bergw..|14 1.7 |203b G Kölsh- Fölz.-Werke| 0 1.7 (6 7A t / Südd, Bodkr. Gold- 01 S.2,08S.4, rs,82 A E: Nürnb. 98, rz.82 rieseS.A,M.1,2°)0 jf. 811,1, do. 1901 m, Tal.| 8% | 14.10 |—= |-=- Tligationen 2|s 1.17 (1486 [146A f gubeder Komm. -Bk,| 9 | 9 126,26bb 12666 | Baryu. Co., Lagh.F' Essen. Steinkohlen.| 8 | s |1.1 [119,75b KönigBr.Duisb.-R.| 8 | 9 [1.1 f H Psdbr.R.5, uk.b.31]| s | 1.1.7 |95,76b 6 Koblenz. Stx, 00 S. 1, Kontin. Wasserw. , T A für 1 Tonne, * 4 für 1 Ztr. 5 filr 100 kg, Gothenb. 90 S.A Se » Luxemb.intern. in Fr.|" 0 Ms 7,76 edt Berl, Paketf.- Eyold u. Kießling.{ 0 | [14 | —— König Wilhelm...|12 12 |1.1 f do.do.do. R.7,uk.b.32| 7 | 1.4.10 1926 03, 05, 08S. 2, r3.32 ——_— &.1,2,1898,1904 Mf, 1 g. 2 6 f, 1 Einh, ? 4 f, 1St, zu 17,5 4. in A | 3%] 1.3.9 |—-—- g. Ruf, Eisbd.-Gej, 43 | 1 s 7 MecklenburgischeBank| 10 | 10 160 G Fer u. Lagerh,)| 0 L1 | —,— Excelsior Fahrrad .| 6 | 6 |1.1 /75,5b do. do. St. -Pr.17 [17 [1.1 E do.do.do.R.8,uk.b.32| 6 | 1.4.10 (866 Lübeck-Büh, 02, r3.82 -_ Gbr.Körting 1903 4 V f 1 St. zu 16.75 46. * 4 f. 1 St. zu 20,5 4 | 00, 1906 in 4 | 4 |15410|—— |— L Malte 428 A do. Dep.- u. Wechsel} 10 | 10 /138,265b |137b6 Basalt, Akt.-Ges. ..} 0 | 6 |1.1 König8b. Lagerh...| 4 | 0 [1.8 s T do.do.do. S. 1 (Liq.- Nordd, Lloyd 18895, 09, 14, r. 1982 Graudenz 1900 *| 4 | 1.4.10 | —= -- dez.-Dombro anl L6G —— e do. Hyp.» u. Wechsb.| 68 | 9 |130b 131,756bG | Bast Aktienges. . XN|10 [12 |1.10/227B8 Jo . Faber Bleis.. 0/0 |1.1 |65eb G Königstadi Grundst, 7 [10 [1.102 E A Psdbr.)o.Ant.-Sch.| 4%] 1.1.7 |75,5b 1894,01,02,08, r3.32 Laurahütte 1919. Haderzleb, Kr.10, n o a1 4 L S Meckl.-Strel. Hyp-Bk.} 10 | 10 [1653| 163b VaugnerTuchfabrik| 0 1.4 [6 [dera Lip u. 0.110 [10 [1.1 |117b Königszelt, Porz. .| 0 1.7 (9 f E Unteilsch.z4%/{Ligq. Westl. Verl. Vorortb. (68 G do. 95, 04, rz. 32 Gi: Gi d ukv. 27... N| 4 | 1.4.10 | —— gs ta “68 C S Meininger Hyp.-Bk..| 8 | 9 1133,26b 6 |134b G Bavaria - St. Paulis14 [14 |1.10/2376 fenstein.Gard. N} 5 | 6 |1.1 |144,5b Kontinent. Asph. X] 4 1.3 B f Pf.dSüddBodkrdb.|f. Z¡RMpv.S/14,26 6 Leonhard Braunk Ausländische festverzinsl, Werte. elsinasor200 .4| 4 | 1.2.8 |=—;— -MEztteu-Jar.-A D L 0 A Mitteld. Bodenkred. X] 10 | 12 6 6 Bayer. Celluloid …| 0 | 0 [1.1 436 aradit-I\ol. Rohr.| 0 | 0 [1.1 526 Kontin, Wasserw., |. 9 AD Thür, Ld.-Hyp.-Bk. c) Industrie. 1907,12, r3.1982 0. 1902 in M| 4 | 1.6.12 | - et, eke rh : Pan vet E Span ae R CEIIIR Ban, f ! s : Ua e S f Í 4 99 Seb S E Reno a3 M „6b R TALaA v | , G.-Pf.S.2, fr. Bk.f. do. ……....in 4 1.2 _ f htm: CESTE . En oa D . u . «1 [9 . 2.0.0... eb P orfer Zucker| 0 L a Gidte Welin 19.80 10 | 1.1.7 Mit Zinsberechnung,. A Me arerteig Staatsanleihen. Hohensalza 1897 8% «8 E ite O A é 1.8.11) Ga L R Nordd, Grundkrd.-Bk.| 6 | 9 [12966 |[130b 6 do, Granit „.....| 9 | 0 (1.1 65,56 etn-Jute-Spinn..| 4 | 8 |1.1 1216 Gebr. Körting .…..| 0 s do. do.S.1 u3,1z.31| 9 | 1.1.7 95%b 6 Concordia Bergb. 1898,01 kv.,rz.32 Ohne Zinsberechnung. fr, Jnowrazlaw} 9% | 1.4.10 |—-— R a do 20£% 1811 O O Ibn dS: Baan L14268 I ae 4 ha [13 1050 G ea S Gui Me [8 [2:2 [i200 rie ü do. do, S.5, uk. b.81| 8 | 1.1,7 95,3b G RM-A,26, uk.30 Mannesmannröh. Die mit einer Notenziffer v Anl Kopenhag.92in.4| 4 | 1.17 |——- | Od Ld 0 | 6 [N O 1-2 N 145 6 R LLPT C elten u. Guill. N| 6 | 6 |1.1 128eb G Kötib.Led, u.Wachöt| 8 S do. do.S.12,uk,b.32| 8 | 1.1.7 [986 einschl, Dpt.-R.|102| 7 |1.1,7 84bB B 99,00,06,18,T3.82 fe mit einer Notenziffer versehenen Anleihen | do, 1910-11 in 4| 4 | 15.8.0 |——= [22 M do ‘1889 % | 1410| ——° q | Obnabriicfer Vant „:| s | s 89,b #9,6b A Io E ele len8burg, Siffb,| 0 | 0 [1.1 14 Kraftwert Thüring, v i s do. do. S.7, uk. b31| 7 | L1,7 [94ebB Concordia Spinn. MassenerBergbau werden mit Zinsen gehandelt, und zwar: do. 1896 in 4| 34| 117 |—-— -- Besibahn uh | Lig o | 2s Dstbant f. Hand. u. G.| 8 | 8 118þb6 |118,26b Dos Labs eda 8/4/14 arl Flohr... 0 1.7 80,5 G Krauß u. Co, Lok..| 0 e do. do. S9, uk. b.31| 7 | 1.1,7 94,66 RM-A.26, uk.31|102| 8 |1,5.11/94,5b „26b | (Buder.Eis)96r32 ! Seit 1.9.15. *1,7,15. ° 111,16 ‘1,117. do, 160 in #8 | 117 |—-= 7 S P mil M ocn 0s i R E ti a A Bendix, Gold, ‘(9 | [16 l Cure Cu M 6 | 7 [14 Ne j M do. do,S.10,uk,b.32| 6 | 1.4.10 896 Cont. Caoutchouc Nedtar-Aktienges. 5 1,0,18, *1.4,18. "1,5,18, *1,6,18, "1,7, 18. Krotosch,1900S.1| 4 | 117 |—-- H mttaulasishe ber ‘13 [15.6.1 ° MM v, Stk. X |Sch.!Sch.34,26b 358 Bendix. Holab. ….| 0 1.6 6b G ranffurt.Chaufs,N| 0 | 7 [1.1 | —-— W. Krefft, ... 05 -| d j L A do.do.Kom.S.4,uk80] 68 | 1,6.11 1956 RM-A.26, uk. 31/100] 8 [1.4.10/95,25b G ,36 1921, sichergest. 10 1,11,18. V 1,4,19, 21,5, 19, 1, 6, 19, | Lissab.86S.1,2**| 4 | 117 |—-—- : 1er g 8 "o “o Peterbg. Didk.-Bk. N De |_ o Aut Darger Tielauito 20 [L E ranfiurter Gab F) 7 | 0 [1.1 140200 O. Kromschröder „110 Ls 4 56 do, do.do.S13,uk33| 8 | 1.5.11 956 Dberschl.Ei Cuba u 17,19, 1,9,19, % 1,10,19. * 1,11, 19. | do. 400 M| 4 | 117 |——- [138 alb Wien i0eenle [A9] Qs 6 do. Internat, «N E E BeTROA Elektrig.} 8 | 9 [1.1 191,6b rankfurter Masch, Kronprinz Metall „| 0 , 10 do.do.do.S.6,uk.b.82| 7 | 1.6.11 (936 Daimler - Benz 1902, 07, tz. 82 18 11,2,19. 1,1, 20, %* 1, 2, 20. 2 1, 8. 20. | Mo81. abg. S. 25, J I ta ber us Ry van a2 A0 Pera uener Bank …..| 10 | 10 [129,766 O Uo De 0 1.1 176 G Pokorny u. Wittek} a | 6 |1.1 [71,56 Gebr. Krüger u. Co.| 6 s De do.do.do.S.8,uk.b,82| 7 | 1.5.11 |90,5 G RM-Anl. 1927. [105] 6 |1,4,10/77,26bb [76,76bG | do. do. 19, rz, b.50 1.6.23, %21,7,24. 1, 9,25, % 1, 10. 26. | 27, 28,6000 RbI.| 4 | vers. | —— | 22 M n] oos "o reuß.Bodenkred.-Bk.| 8 | 9 [132,75b 11336 6 0, Dampfmühlen| 0 | [1.1 | ust. Zucerfab. X10 |8% |1.9 [114,6 B Kühltrans.Hbg. B X12 | L do.do.do.S11,uk.b32| 6 | 1.5.11 [91,256 Dt. Linoleum-W, do. Eisen - Ind. 2 1.11.25. P 1,1,26. * 1/14.1.28. ® 2,1. 28. do, 1000-100 | 4 do |—— |— O do. Lentral-Vodenkr| 9 | 9 [162b6G |[167ebB do, Gubener Hutf.|/16 [16 | 1.1 |893b G reund Maschinen.| 0 1.7 [166 Kunz Treibriem. X10 10 : ATLE E E [940 bid RM-U.IE, uLa8(100 7 (12,0 08 O | O Ua L ALEE C e | r bas (2 Lur [2s [s | do Pren 10 15 (20 (ar | da aria Jn S P E, c „Em, 5, uk, b.